Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter"

Transkript

1 VT/bkl/ Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Møte 4/13: Onsdag 26.juni 2013, kl Sted: Deltagere: Forfall: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder, Per Kolnes, Janne Seilen, Cecilie Bråthen og Karl Gamme. Per Gulaker; Atle Larsen og Torgeir Svalesen. Varamedlem Elin Andersen kunne heller ikke møte. Fra administrasjonen: Vegard Thune og Trond Eichler (sak 37 og 38) Sak 35/13 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent uten merknader. Sak 36/13 Godkjenning av styrereferat 3/13. Sak 26/13 Midler til avlsfremmende tiltak. Styret vil bemerke at Avlsrådets innstilling som styret sluttet seg til ikke er i tråd med de anbefalinger som tidligere er gitt. Styret har i sak 36/11 besluttet at inntil 60% av avlsmidlene skal gå til de de tre nasjonale rasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest. Årets tildeling utgjør 65%. I sak 28/13 Oppnevning av klagenemnder fikk styreleder fullmakt til å oppnevne medlemmer av klagenemndene for perioden Styreleder har oppnevnt: Traverrasene: Britt Helene Lindheim med varamedlem Anders Järnerot. Fjordhest: Ingemar Sårheim med varamedlem Karls Vie. Islandshest: Torgeir Strøm med varamedlem Bjørn Kjersem. Varmblods ridehest: Alf Kjetil Andresen med varamedlem Trond Amlie. Dølahest: Otto-Arne Schau med varamedlem Trond Tofte. Ponnirasene: Ina Gulbrandsen med varamedlem Bjørn Kjersem. Nordlandshest/lyngshest: Marit Wasmuth med varamedlem Gudrun Bøhle. Øvrige raser: Direktøren gis fullmakt til å oppnevne medlemmet i hvert enkelt tilfelle ut i fra hvilken rase klagen gjelder.

2 Sak 37/13 Tertialregnskapet pr. 30.april 2013 og regnskap pr. 31.mai Tertialregnskap pr. 30.april og regnskap pr. 31.mai 2013 ble gjennomgått av økonomisjefen. Styret tar tertialregnskap pr. 31.april og regnskap pr. 31.mai 2013 til orientering. «Styret tar tertialregnskap pr. 31.april og regnskap pr. 31.mai 2013 til orientering.» Sak 38/13 Betalingsløsninger via Internett. Styret er bekymret over håndteringen av kundefordringene i sportssystemet og har bedt administrasjonen om å legge fram en plan på hvordan man kan få bedre kontroll på disse (sak 39/12). Administrasjonen arbeider med å få på plass en løsning med nettbasert forhåndsbetaling. EVRY - Norges største IT selskap er anmodet om å komme med forslag til løsning med kostnadsoverslag. Endelig forslag er ikke mottatt. Styreleder og direktør får fullmakt til å jobbe videre med den tekniske løsningen og sikre økonomien i prosjektet. «Rikstoto har besluttet at de ikke lenger skal ha det ansvaret for Sportssystemet. Styret ønsker ikke å ta stilling til betalingsløsninger via Sportssystemet, men anmoder administrasjonen om å undersøke hvilke løsninger som finnes i markedet og som kan tilfredsstille Norsk Hestesenters behov for dataløsning.. Sak 39/13 Kåringsdommere for traverrasene. Det er styret som etter innstilling fra Det Norske Travselskap og avlsrådet som oppnevner kåringsdommere. For kaldblods traver skal det i hht. Samarbeidsavtalen med Sverige oppnevnes varamedlemmer. 3 dommere og varamedlemmer oppnevnes av ST.

3 Styret slutter seg til avlsrådets innstilling og oppnevner følgende kåringsdommere for traverrasene for avlssesongen Kaldblods traver: Foss, Ola Martin (leder) Ihler, Carl Fr. (veterinær) Gudmestad, Torstein Vara: Moen, Lars Olav (veterinær) Vatne, Målfrid Varmblods traver: Alm, Berit Tveter Foss, Ola Martin Frøhaug, Mari Foss Hagen, Ingar Kårvåg, Ole Langseter, Arild «Styret slutter seg til avlsrådets innstilling og oppnevner følgende kåringsdommere for traverrasene for avlssesongen Kaldblods traver: Foss, Ola Martin (leder) Ihler, Carl Fr. (veterinær) Gudmestad, Torstein Vara: Moen, Lars Olav (veterinær) Vatne, Målfrid Varmblods traver: Alm, Berit Tveter Foss, Ola Martin Frøhaug, Mari Foss Hagen, Ingar Kårvåg, Ole Langseter, Arild»

4 Sak 40/13 Kåringsdommere for engelsk fullblod. Det er styret som etter innstilling fra Norsk Jockeyklub og avlsrådet som oppnevner kåringsdommere. I henhold til forskrift om godkjente dyr av hestefamilien skal kåringsnemnda for hver rase bestå av en leder og minst to medlemmer ( 14). Styret slutter seg til avlsrådets innstilling og oppnevner følgende kåringsdommere for engelsk fullblod for avlssesongen Harr, Guri Cordrey, Pam Myhre, Petter (veterinær) Reese, Inger Lise O Kelly, John (rådgiver, stamme, prestasjoner, formtall) «Styret slutter seg til avlsrådets innstilling og oppnevner følgende kåringsdommere for engelsk fullblod for avlssesongen Harr, Guri Cordrey, Pam Myhre, Petter (veterinær) Reese, Inger Lise O Kelly, John (rådgiver, stamme, prestasjoner, formtall)» Sak 41/3 Avlsplan for ponnier tillegg tekst rasebeskrivelse. Norsk Ponniavlsforening anmoder om å få endret teksten i rasebeskrivelsen for New Forest i avlsplan for ponnier. Bakgrunnen for ønsket er at det i Holland er påvist myotoni på New Forest. Sykdommen er arvelig og forårsakes av et «defekt gen». Avlsrådet behandlet saken i sitt møte 12.juni. Styret slutter seg til avlsrådets innstilling og vedtar at New Forest som benyttes i avl etter og som har Katje s Ronaldo He. Stb. 197 i stammen må vøre testet fri som bærer for myotoni-genet eller ha fritestet i mellomliggende generasjon(er) før bedekning kan skje. «Styret slutter seg til avlsrådets innstilling og vedtar at New Forest som benyttes i avl etter og som har Katje s Ronaldo He. Stb. 197 i stammen må vøre testet fri som bærer for myotoni-genet eller ha fritestet i mellomliggende generasjon(er) før bedekning kan skje.»

5 Sak 42/13 Avlsplan for varmblods travere økning av kvoter. DNT ønsker å øke kvoten ved bruk av fersk eller frossen sæd fra 50 til 75 hopper pr. hinst pr. år for varmblods traver. Dette er behandlet både i avlskomite og styre i DNT. Avlsrådet behandlet saken i sitt møte 12.juni og innstiller overfor styret at kvotene økes. Styret slutter seg til avlsrådets innstilling og vedtar at kvoten ved bruk av fersk eller frossen importert sæd for varmblods travere økes fra 70 til 75 hopper pr. år (avlsplan for varmblods travere pkt ) «Styret utsetter behandlingen av saken og ber om Det Norske Travselskaps begrunnelse for forslaget om å øke kvoten fra 50 til 75 hopper.» Sak 43/13 Handlingsplan status. Styret vedtok handlingsplan for de nasjonale rasene i sak 26/12. Styret har anmodet om å få en redegjørelse i hvert møte om framdriften i prosjektet. Styret tar orienteringen til etterretning. «Styret tar orienteringen til etterretning. På det planlagte fellesmøtet i høst mellom de tre avlsorganisasjonene blir det viktig å skape realisme i forhold til hva som er mulig og gjennomføre og at det blir enighet om hvilke tiltak som prioriteres innenfor rammen av de midler som er tilgjengelige.» Sak 44/13 Oppnevning av klagenemnd utdanning. I henhold til regelverket for fagskoleutdanning godkjent av NOKUT skal det opprettes en klagenemnd som kan bli forelagt saker som klage på vedtak, klage på annullering, bortvisning og utestengning. Styret oppnevner som medlem av klagenemnd for utdanning for perioden Stein Aarskog, rektor ved Vea, Statens fagskole for gartnere- og blomsterdekoratører, Marie Thorson Kolstad, rideinstruktør og Jan Kåre Testad, personaldirektør Høgskolen i Gjøvik.

6 «Styret oppnevner som medlem av klagenemnd for utdanning for perioden Stein Aarskog, rektor ved Vea, Statens fagskole for gartnere- og blomsterdekoratører, Marie Thorson Kolstad, rideinstruktør og Jan Kåre Testad, personaldirektør Høgskolen i Gjøvik.» Sak 45/3 Samarbeidsavtale nasjonale sentra. Landbruks- og matdepartementet har anmodet de tre nasjonale hestesentra om å utarbeide en forpliktende samarbeidsavtale. En arbeidsgruppe med representanter fra de tre sentrene har utarbeidet et forslag til avtale. Styret slutter seg til forslaget til samarbeidsavtale mellom de tre nasjonale hestesentrene. «Styret slutter seg til forslaget til samarbeidsavtale mellom de tre nasjonale hestesentrene. Styret registrerer at Nord- Norsk hestesenter slutter seg til avtalen og at Norsk Fjordhestsenter har utsatt behandlingen. Styret anmoder Norsk Fjordhestsenter om å komme med forslag om hva som etter deres mening må endres eller tas inn i avtalen. Styret kan ikke slutte seg til forslaget om å ta inn i samarbeidsavtalen hva møtene mellom de daglige lederne skal behandle eller saker som det er opp til raseorganisasjonene å beslutte. Sak 46/13 Nytt ridehus. Landbruks- og matdepartementet, Oppland Fylkeskommune og Østre Toten kommune har inngått en intensjonsavtale om å finansiere byggingen av et nytt ridehus på Starum. Intensjonsavtalen utløp 19.juni. Intensjonsavtalen forutsatte at NHS la frem et skisse med et kostnadsoverslag og en samarbeidsavtale mellom NHS og Valle Videregående skole. Begge deler ble presentert i møte med departementet 3.juni. Styret tar orienteringen til etterretning. «Styret tar orienteringen til etterretning». Sak 47/13 Vedtektsendring forslag.

7 Norsk Ponniavlsforening (NPA) har i brev av 22.mai 2013 foreslått å fjerne aldersbegrensningene i våre vedtekter. NPA begrunner sitt forslag bl.a. med at en hesteinteressert person på 70 år i dag vanligvis er på sitt beste kunnskaps- og erfaringsmessig og besitter betydelig kompetanse for de områdene som vedrører hestefaget. I henhold til vedtektene er det representantskapet som kan foreta vedtektsendringer etter forslag fra styret. Direktøren la fram saken uten innstilling. Styret drøftet saken. «Styret anmoder om at saken fremmes på neste styremøte med innstilling i tråd med styrets synspunkter.» Sak 48/13 Orienteringer. a) Oppfølging av tidligere vedtak. b) Avlsrådet, møtebok 1. c) Kopi av brev av 16/4-13 fra Øyer kommune. d) Brev av 22.april 2013 fra LMD. e) Sikkilsdalen a)vegen Det ble store skader på veien ved kraftverket under flommen. Skadene er utbedret. b)hesteslipp Voje Spik har 13 hopper Nordby Tromf har 10 hopper Spjotums Rusken har 8 hopper c)olavsrosa

8 Norsk Kulturarv har tildelt Norsk Hesteavlsseter Olavsrosa. f) Bransjestandard. Styret ble forelagt utkast til HMS hefte. g) Anlegget. Sak 49/13 Eventuelt. Ingen saker. Møtet hevet kl Vegard Thune Referent

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat VT/bkl/23.06.2014 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 4/2014: Onsdag 18.juni 2014, kl. 14.00 Sted: Deltagere: Forfall: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder,

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Foreløpig referat VT/bkl/01.02.12 Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Møte 1/12: Fredag 20.januar 2012, kl. 13.15. Sted: Deltagere: Hotel Scandic Byporten, Oslo. Anne Kathrine Fossum, leder, Per

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat VT/bkl/29.01.2015 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 6/2014: Onsdag 5.november 2014, kl. 10.30 Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen,

Detaljer

Årsrapport 2013 NHS utdanner heste-norge og har det overordnede ansvaret for hesteavlen.

Årsrapport 2013 NHS utdanner heste-norge og har det overordnede ansvaret for hesteavlen. Årsrapport 2013 NHS utdanner heste-norge og har det overordnede ansvaret for hesteavlen. 2 2Årsrapport 2013 Norsk Hestesenter Formål: Stiftelsens formål er ved aktivt arbeid å fremme kvaliteten av hesteholdet

Detaljer

Årsrapport 2009. Innhold:

Årsrapport 2009. Innhold: Årsrapport 2009 Innhold: Styrets beretning side 2 Administrasjonens beretning side 5 Resultatregnskap side 11 Balanse side 12 Noter side 13 Kontantstrøm side 17 Revisjonsberetning side 18 Hestehjelpskassa

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte 09/10 11-12.6.2010 Rica Helsfyr Hotell

Det Norske Travselskap Styremøte 09/10 11-12.6.2010 Rica Helsfyr Hotell Det Norske Travselskap Styremøte 09/10 11-12.6.2010 Rica Helsfyr Hotell Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Torhild Grimseth Huseby, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti og Geir Stangeland. Administrasjon:

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte 07/10-5.5. 2010 Bjerke Travbane, møterom 1. Plass

Det Norske Travselskap Styremøte 07/10-5.5. 2010 Bjerke Travbane, møterom 1. Plass Endelig protokoll Det Norske Travselskap Styremøte 07/10-5.5. 2010 Bjerke Travbane, møterom 1. Plass Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Torhild Grimseth Huseby, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Mandag den 2. juli 2007 kl. 16.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Øvrige

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 18/10-10-11.12.10 Rica Holmenkollen Park Hotell

Det Norske Travselskap Styremøte nr 18/10-10-11.12.10 Rica Holmenkollen Park Hotell Side 1 av 6 Det Norske Travselskap Styremøte nr 18/10-10-11.12.10 Rica Holmenkollen Park Hotell Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Carl Petter Brun, Torhild Grimseth Huseby, Tina Dale Brauti og Per

Detaljer

Det Norske Travselskap Regnskap 2010... 24 Understøttelsesfondet... 36

Det Norske Travselskap Regnskap 2010... 24 Understøttelsesfondet... 36 Innhold Side Det Norske Travselskap Innkalling og saksliste til generalforsamlingen................ 4 Tilsluttede forbund/lag.................................. 5 Organisasjon.........................................

Detaljer

Foto: Lill-Beate Nymoen. Handlingsplan for nasjonale hesteraser

Foto: Lill-Beate Nymoen. Handlingsplan for nasjonale hesteraser Foto: Lill-Beate Nymoen Handlingsplan for nasjonale hesteraser 2011 2020 Side 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 5 2.0 Bakgrunn... 6 2.1 Markedssituasjon... 8 2.2 Innavlssituasjon... 8 2.3 Ansvarsfordeling...

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Årsmøte, Norsk Varmblod 29. Mars 2009 Referat. Årsmøte, Norsk Varmblod. Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00

Årsmøte, Norsk Varmblod 29. Mars 2009 Referat. Årsmøte, Norsk Varmblod. Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00 Årsmøte, Norsk Varmblod Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00 Leder Mette Hansson ønsket velkommen, og takket for et godt og lærerikt avlseminar på Lørdag. Deretter ga hun ordet til ordfører Einar

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 2/13 15.03.13 Peisestua, Bjerke

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 2/13 15.03.13 Peisestua, Bjerke Endelig protokoll Side 1 av 9 Det Norske Travselskap Styremøte nr. 2/13 15.03.13 Peisestua, Bjerke Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Sven-Tore Jacobsen, Elin Bergseth, Evelyn Stillerud

Detaljer

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Til stede fra: Styre: STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad, Magnus Johnsen Ordfører: Hallstein Flesland deltok under sak 36-2015

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 1 KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

Norsk Varmblod. Årsberetning 2010

Norsk Varmblod. Årsberetning 2010 Norsk Varmblod Årsberetning 2010 Norsk Varmblod Side 1 av 14 Styrets Årsberetning 2010 Årsberetningen tar utgangspunkt i styreåret, dvs. mellom to årsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Store begivenheter i

Detaljer

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13.03.08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Ine Vidung, Anders Bjørkheim, Tove Bull-Njaa,

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 1 2. Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Mål... 3 3. SINTEF Unimed... 4 4. Gjennomføring...

Detaljer

Styret ved Vea. Protokoll

Styret ved Vea. Protokoll 09.06.2011 Side 1 av 7 Tilstede: Styrerepresentanter: Ole Rud, Arild Sørum Stana, Mari Kramprud Arnesen, Hildegunn Aas, Sigurd Kolloen og Jørn Inge Løssfelt, Administrasjon: Hildegard Johannessen, Stein

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 44 /10 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: Sted: 21. april 2010 kl 19:00 NB! Merk tidspuktet! Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum

Detaljer

Protokoll fra styremøte 18. des 08

Protokoll fra styremøte 18. des 08 Protokoll fra styremøte 18. des 08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bjørkheim, Annette Tandberg, Anders Bondehagen, Elise Halvorsrød, Gunnar Rein Olsen, Tove Bull-Njaa, Grethe Røsok, Solvor Uggerud,

Detaljer

Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS

Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Årsberetning og Regnskap 2011 Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Tekno Odin Muscles Wiking B.R. Wik Stjernen Viking Frecel Det Norske Travselskap Postboks 194 Økern 0510

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Risvollan Borettslag

Innkalling til ordinær generalforsamling i Risvollan Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling i Risvollan Borettslag Mandag 4. mai 2015 kl. 19.00 i Storstua, Ingeborg Aasv 2 I medhold av vedtektenes 10-3 (2) innkalles til ordinær generalforsamling i Risvollan

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Med endringer som foreslått av styret 25. juni 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA onsdag 26.

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer