Matematikkvansker. Hva er det? Kartlegging og tiltak i videregående opplæring.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Matematikkvansker. Hva er det? Kartlegging og tiltak i videregående opplæring."

Transkript

1 Matematikkvansker Hva er det? Kartlegging og tiltak i videregående opplæring. Veiledning til lærere PPT for videregående opplæring i Asker og Bærum, 2009

2 Innledning Nyere forskning og erfaring viser at mellom 10-15% av elevene i videregående skoler har vansker med matematikkfaget, og mange elever består ikke eksamen i faget. For å gi god hjelp og opplæring er det viktig å finne fram til hvilke elever som har vansker med faget tidlig i skoleåret. Hovedutvalget for utdanning i Akershus vedtok i 2000 (sak 0044/00) at skolene i begynnelsen av skoleåret skal avholde en kartleggingsprøve for å fange opp elever med regnevansker. PPT får stadig henvendelser fra skolene om hvordan de kan hjelpe elever med matematikkvansker. Fra skoleåret 2009/10 skal alle elever som begynner i videregående opplæring gjennomføre en landsomfattende kartleggingsprøve i matematikk ved skolestart. Ved å skrive denne veiledningen ønsker vi å imøtekomme lærernes behov for kunnskap om matematikkvansker, hvordan vanskene kan kartlegges og hvilke tiltak som anbefales. Denne utgaven er endret fra veiledningene som ble skrevet i 2001 og Vi håper at veiledningen vil være til hjelp og nytte. Sandvika, september 2009 Elisabeth Olsen Kolbjørnsen Virksomhetsleder / PP-rådgiver Kari Kvasbø PP-rådgiver/realfagslærer 2

3 Innholdsoversikt 1. MATEMATIKKVANSKER 4 2. KARTLEGGING 5 Elevsamtaler og observasjon av elevene i undervisningen 5 Lærerlagde prøver 6 Screeningprøver 6 Eksempler på ulike screenings- og kartleggingsprøver 6 3. TILTAK FOR ELEVER SOM HAR MATEMATIKKVANSKER 7 Generelle tiltak 7 Tiltak som kan settes i verk på skolen 7 Prinsipper for tilpasset opplæring i klassen 7 Læringsmåter og arbeid med faget 9 Tilpassing av lærestoff, læremidler og bruk av tekniske hjelpemidler og IKT 9 Tilrettelegging av rammene rundt undervisningen 10 Spesielle tiltak 10 Tiltak for elever som har negativ innstilling til faget og er lite motivert 10 for opplæring 10 Tiltak for elever som har dårlig konsentrasjon og dårlige arbeidsvaner 11 Tiltak for elever som har problemer med å forstå matematikkoppgavene 12 og mangler strategier for å løse oppgavene 12 Tiltak for elever som har stagnert i forhold til normal faglig utvikling 12 Tiltak for elever som har omfattende vansker som gjør seg gjeldende i hele faget13 ANBEFALT LITTERATUR 14 3

4 1. Matematikkvansker Matematikkvansker kan defineres på ulike måter, avhengig av hvilket ståsted man har (medisinsk, psykologisk eller pedagogisk). Med utgangspunkt i en funksjonskategorisering beskriver man hvordan eleven fungerer i forhold til de utfordringene faget representerer. Snorre Ostad (2008) hevder på bakgrunn av sin mangeårige forskning, at ca 10% av elevene har lærevansker i matematikkfaget. Han bruker begrepet matematikkrelaterte vansker, en betegnelse som viser at årsakene til at mange elever har vansker med faget kan være sammensatte. Elevene som har vansker i faget, har hatt en kvalitativ forskjellig utvikling i faget. Ca 2/3 av elevene har et kunnskapslagringsproblem. Den resterende 1/3 av elevene har en forsinket utvikling. Når disse elevene får bruke nok tid, kommer de etter, og tilegner seg nødvendige matematikkferdigheter. Matematikkvanskene kan være av generell karakter eller spesifikke. Generelle vansker forekommer hos elever som har vansker med å lære på mange områder. Spesifikke vansker betegner at eleven kun har vansker med matematikkfaget. Vanskene kan også karakteriseres som et underytingsproblem. Det betyr at eleven har gode forutsetninger for å mestre faget, men ikke arbeider nok med faget. Kjennetegn på kvaliteten på matematikkunnskapene til elever som har vansker med faget Snorre Ostad har beskrevet hva som kjennetegner elever som har vansker med faget. De har et kunnskapslagringsproblem som viser seg ved at de har få løsningsmåter få innlæringsmåter få referansepunkter (mentale representasjoner) vansker med å hente fram kunnskaper og erfaringer Elevene har karakteristiske kjennetegn knyttet til: minnefunksjon kunnskapslagring bruk av indre tale strategibruk kunnskapsmengde Når elever arbeider med matematikkfaget bruker de to ulike framgangsmåter: De følger en fast framgangsmåte, men de forstår ikke det de gjør. De benytter prosedyrekunnskaper. De ser sammenhenger og forstår hva de gjør, og benytter strategikunnskaper eller deklarative kunnskaper. Ostad bruker blant annet Lev Vygotskys teorier og legger stor vekt på språkets betydning ved innlæring av matematikk. Han framhever at det er viktig at elevene tidlig tilegner seg et indre matematisk språk. 4

5 I følge Olof Magne (svensk forsker på matematikkopplæring) kan matematikkrelaterte vansker også være knyttet til: motivasjon og innstilling til faget sosiale faktorer / hjemmemiljø og dårlige arbeidsvaner vilje- og oppmerksomhetsfaktorer dårlig undervisning - tidspunkt for opplæringen - undervisningens kvalitet læreres kunnskaper antall elever i klassen ressurser elevenes utrustning - intellektuelt - emosjonelt - helse og fravær 2. Kartlegging For å kunne gi elevene god hjelp, er det viktig at man forstår hva den enkelte eleven sliter med. Det kan være vanskelig å finne årsaken til elevens matematikkvansker, og ofte kan vi ikke peke på en årsak. Det kan være flere årsaker som til sammen fører at eleven ikke mestrer fagkravene som stilles i videregående opplæring. I de fleste tilfellene er det ikke formålstjenlig å lete etter årsaker til vanskene. Målet med en kartlegging er å finne elevenes kunnskaps- og funksjonsnivå, og hjelpe eleven til å forbedre sine prestasjoner slik at han består faget og kan bruke matematikk som et redskapsfag senere i livet. For å nå dette målet er det viktig å få oversikt over hva eleven kan og ikke kan, og hvordan hans innstilling til faget er. På bakgrunn av dette kan læreren tilpasse opplæringen. Dette kan gjøres på ulike måter. Dersom kartleggingsprøver blir administrert som gruppeprøver avdekkes kun elevenes faglige nivå. Kvaliteten på elevens kunnskaper, hvilke oppgavespesifikke strategier han rår over, hvilke misoppfattelser han har, om han har automatiseringsproblemer etc. avdekkes ikke. For å få innsikt i disse faktorene må det gjennomføres en dynamisk kartlegging. En del av dynamikken i en slik type kartlegging ligger i at læreren støtter eleven aktivt i oppgaveløsning, ikke ved å skissere løsninger eller forklare, men ved å gi små hint som hjelper eleven til å tenke selv. Samtidig oppfordres eleven til å formidle hvordan han tenker når han løser oppgaver. Gjennom denne kommunikasjonen og ved samtidig å observere eleven, danner læreren seg et bilde av hva eleven kan eller ikke kan, hvordan eleven kan og hvorfor eleven velger å løse oppgaven slik han eller hun gjør (Aastrup 2009). Elevsamtaler og observasjon av elevene i undervisningen I starten av skoleåret er det viktig å ta en samtale med hver av elevene, la dem beskrive sin innstilling, holdning og erfaring med faget, hvordan de liker å arbeide og hvilket mål og resultat de ønsker å oppnå. Dette er informasjon som vil si mye om eleven og være til stor hjelp i å tolke og forstå elevens ferdigheter i faget. Det kan gi verdifull informasjon slik at en kan iverksette tilpassete tiltak raskt 5

6 Læreren kan gjennom sin undervisning se om elevene følger med, klarer å løse oppgaver selvstendig eller om de må ha mye hjelp av andre. Læreren kan foreta strukturerte eller ustrukturerte observasjoner. Lærerlagde prøver Mange lærere og skoler lager egne prøver som de gjennomfører i starten av skoleåret. Oppgavene som gis blir ofte hentet fra lærebøker på foregående klassetrinn og omfatter emner som elevene skal arbeide videre med i videregående opplæring. Valget av oppgaver bør ha en viss bredde og dybde, slik at elevenes ferdigheter innen de ulike hovedemnene i matematikkfaget avdekkes. Kompetansemålene i faget (2006), viser hvilke kunnskaper og ferdigheter elevene forventes å ha nådd når de begynner på videregående opplæring. Det er derfor naturlig å prøve dem i kompetansemål for 10. klasse. Screeningprøver Screeningprøver er utarbeidet for å gi en rask og enkel oversikt over elevenes kunnskaper og ferdigheter i faget. Prøvene består ofte av få oppgaver innen hvert hovedområde/ kompetansemål. En oversiktskartlegging er ment å skulle brukes på hele klasser, men kan også brukes på enkeltelever når man på en rask måte ønsker å få vite hva en elev kan. Eksempler på ulike screenings- og kartleggingsprøver 1. Bjørn Myhres kartleggingsprøve. Prøven består av 145 oppgaver som dekker normalnivået i 2. tom 10. klassetrinn. 2. Gro Knudsens kartleggingsprøve (Hovedfagsoppgave, UiT) er en forenklet versjon av Bjørn Myhres Myhres prøve. Den består av 32 oppgaver. 3. Snorre Ostad og Tor Hammervolds Kartlegging i matematikk, Universitetsforlaget. 4. Kartleggingsprøver i matematikk fra PP-tjenestens materiellservice, M Læringssenterets ulike hefter Kartlegging av matematikkforståelse. 6. Dynamisk kartleggingsprøve i matematikk, Trøndelag kompetansesenter (2009) 7. Kartleggeren, digital kartleggingsprøve, Grieg Multimedia. 8. Utdanningsdirektoratets obligatoriske kartleggingsprøve for Vg1 (første gang høst 2009). Prøvene 1-6 kan brukes dynamisk, 7 og 8 er best egnet som gruppeprøver. Dersom det er behov for videre kartlegging av elevene, kan de henvises til PPT, som har egne verktøy for mer omfattende utredning av vanskene. 6

7 3. Tiltak for elever som har matematikkvansker Elever som har vansker med matematikkfaget utgjør en sammensatt gruppe. Kartleggingen som skolen gjennomfører, bør avdekke hva vanskene består i så en kan iversette effektive tiltak. Skal kartlegging ha noen hensikt, må den følges opp med tilpasset opplæring. Hvis elever har så store vansker at de ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring, har de rett på spesialundervisning (Opplæringslovens 5.1). Skolen bør utarbeide oversikter over de ulike klassenes og elevenes ferdighetsnivå. Disse listene bør brukes til planlegging av tiltak på skole- og individnivå. Oversikten og tiltakene bør drøftes i skolens tverrfaglige team, der rådgivere, ansvarlig for tilretteleggingstiltak, representant fra ledelsen og PP-rådgiver er tilstede. Generelle tiltak Tiltak som kan settes i verk på skolen De videregående skolene bør ha rutiner som både omfatter kartlegging av elevers ferdigheter ved skolestart, iverksetting og evaluering av tiltak. tilby oppstarts-/repetisjonskurs ved skolestart i Vg1 gi elevene veiledning i valg av læreplan (T eller P) avgrens det faglige innholdet til en plan for å bestå for elever med lav kompetanse i faget tilby opplæring i nivådifferensierte grupper, der elever velger å delta vurder bruk av tolærersystem eller ekstra grupper ved innlæring av nytt lærestoff, før prøver og eksamener gi tilrettelegging på prøver og eksamen Tiltakene bør evalueres og justeres årlig, slik at en sikrer at elevene lærer mer matematikk av tiltakene som iverksettes. Prinsipper for tilpasset opplæring i klassen For at eleven skal kunne ta ansvar for å bedre sine matematikkferdigheter, må han få en oversikt over hva han kan og hva som forventes av han. Resultatene på kartleggingsprøvene kan hjelpe lærerne å tilpasse innholdet i opplæringen til den enkelte elevens forutsetninger. For å kunne tilpasse opplæringen på en god måte for alle elevene i en klasse, må ofte både kompetansemålene, innhold og arbeidsmåter differensieres. Elev og lærer kan bli enige om å utarbeide en egen utviklings- eller arbeidsplan for eleven. En slik plan bør ta utgangspunkt i hva eleven kan og hva han må lære innen de ulike målområdene for å nå det sluttresultatet han ønsker. ta utgangspunkt i kartleggingsresultatene gi eleven oversikt over hva han kan, og hva som forventes for å bestå tilpass arbeidsoppgavene og planer til elevens nivå fokuser på hvordan eleven lærer velg innlæringsmåter, arbeidsmetoder, hjelpemidler og programvare elevene har utbytte av yrkesrett oppgaver og bruk praktiske situasjoner og elevens erfaringer gi hyppige tilbakemeldinger på innsats og faglig utvikling stimuler elevens sterke sider og sett fokus på det han mestrer 7

8 gi elevene oppskrifter på hvordan de skal lese, tolke og løse oppgaver tren på mange oppgaver innen hvert kompetansemål tenk høyt sammen med eleven begrens tavleundervisning, øk tiden som brukes til oppgaveløsing hjelp elevene til å se sammenhenger og lag oppsummeringer for hvert kapittel gi hyppige, korte prøver og øv på eksamensoppgaver individuelt tilpassete tiltak skal ikke føre til at eleven blir isolert fra klassen Lærere kan i samarbeid utvikle differensierte arbeidsplaner, som omfatter hele eller deler av læringsmålene. Dette arbeidet er spesielt viktig når vi må avgrense lærestoffet for elever som ikke har forutsetninger for å oppnå høyer enn lav kompetanse i faget. For å sikre kvaliteten, er det viktig at dette arbeidet foregår i samarbeid mellom kolleger som har samme fag. Skolen bør sette av tid så lærere på samme trinn får mulighet til å samarbeide med hverandre og utvikle differensierte planer sammen. Framgangsmåten kan være slik: Innhold velges på bakgrunn av angitte kompetansemål i læreplanen. Lærerne foretar bortvalg og tilvalg, alt etter hvilke kompetansemål planen skal gjelde for. Det formuleres klare, entydige vurderingskriterier for hvert kompetansemål. Eleven gjøres kjent med innholdet i den differensierte planen, vurderingskriteriene, hvor lenge planen skal vare og hvilke arbeidsmåter, læremidler og organisering han eller hun kan bruke. Dette skjemaet kan brukes som hjelp i arbeidet: Skjema for undervisningsplanlegging Kompetansemål: Arbeidsperiode: Bestå faget Lav kompetanse i faget karakter 2 Nokså god og god kompetanse karakter 3 og 4 Innhold Innhold Innhold Meget god og fremragende kompetanse karakter 5 og 6 Arbeidsmåter, organisering, læremidler Arbeidsmåter, organisering, Læremidler Arbeidsmåter, organisering, læremidler Vurderingskriterier Vurderingskriterier Vurderingskriterier Det er viktig at arbeidsplanene inneholder klare beskjeder til elevene om hva de skal gjøre, hvilken tid de har til disposisjon, hva som forventes at de skal ha gjort, når de skal ha gjort det, i hva og hvordan de blir evaluert. Arbeidsoppgavene som elevene skal arbeide med, kan ha ulik vanskegrad og være forskjellige i type og utforming. Elever som liker å arbeide med faget, bør få store utfordringer, mens de matematikksvake eller umotiverte elevene bør få arbeide med et avgrenset innhold som fører dem mot å bestå faget. De som ikke liker matematikk 8

9 trenger tid og hjelp til å lære matematikk. Begrens lærestoffet og begynn med det de kan og forstår. Læringsmåter og arbeid med faget Mange elever må hjelpes til å bli bevisst hvordan de lærer og hvordan de må arbeide for å få utbytte av lærestoffet. For å hjelpe elevene i læringsprosessen er det viktig med god underveisvurdering. Positive tilbakemeldinger, ros og bekreftelser er nødvendig. Det løfter eleven framover og gir han tro på at han kan! Vurdering bør ses på som en kontinuerlig prosess. Elevene har behov for ulik oppfølging, støtte og hjelp for å se hvordan de ligger an i forhold til egne mål, kompetansemål og vurderingskriterier (Høihilder; Elevvurdering, Pedlex 2009). Alle elever har behov for å få oversikt over det de skal arbeide med og hva som forventes av dem. Mange har også behov for å planlegge hvordan de skal arbeide med faget på skolen og hjemme. Det er vår erfaring at mange elever ikke bearbeider det de har arbeidet med. Av den grunn er det viktig at læreren foretar oppsummeringer etter hvert kompetanseområde og hjelper eleven til å se sammenhenger og hvordan de kan dra nytte av lærestoffet. De fleste har også behov for hjelp til å strukturere fagstoffet slik at de kan hente det fram og repetere det før prøver og eksamen. Flere sider ved lærerens arbeid og framferd påvirker elevens læringsutbytte. Blant annet lærerens innstilling til læring, undervisning og til hva som er hans oppgave som lærer syn på elevenes muligheter til å lære forståelse av at elever er forskjellige og lærer på forskjellige måter planlegging og ledelse av læringsarbeidet valg av arbeidsmåter, hjelpemidler og konkretisering av lærestoffet Læreren må være en tydelig leder som kan sitt fagstoff, er engasjert i sitt fag og viser interesse for å hjelpe elevene i deres utviklingsprosess. Det er nødvendig både med fagkunnskaper, lederegenskaper og et positivt menneskesyn basert på forståelse, respekt og tro på at elever kan forbedre sine ferdigheter. Tilpassing av lærestoff, læremidler og bruk av tekniske hjelpemidler og IKT Bruk av IKT er etter Kunnskapsløftet 2006 en grunnleggende ferdighet alle elever skal tilegne seg. Læreboka har alltid stått sterkt og har vært styrende i forhold til matematikkopplæringen i skolen. Det er viktig at læreren finner aktuelt lærestoff fra ulike kilder og tilpasser lærestoff og læremidlene til det eleven har utbytte av. Det kan bl.a. dreie seg om: materiell fra dagliglivet, fra utdanningsprogrammet og andre fag eleven har konkretiseringsmatriell utarbeidet spesielt for matematikk spill tekniske hjelpemidler som kalkulator eller dataprogrammer De siste årene har det vært satset mye på å integrere bruken av IKT i matematikkundervisningen. Egne prosjekter har vært igangsatt og den nye læreplanen i faget omtaler IKT i mange sammenhenger. Utdanningsdirektoratet, lærebokforlag og andre har utviklet egne nettsteder der det er lagt ut ulike artikler, presentasjoner av aktuell programvare og forslag til oppgaver. 9

10 Tilrettelegging av rammene rundt undervisningen Hva som gjøres i timene, lærerens struktur og væremåte har stor betydning for elevenes forhold til og utbytte av opplæringen. Følgende forslag til tilrettelegging av rammene rundt opplæringen kan anbefales: Struktur i klasserommet og ledelse av læringsarbeidet: Fjern unødvendige stimuli som kan virke distraherende. Sørg for arbeidsro. Etabler faste rutiner for hvordan det skal arbeides. Gjennomgå og skriv opp dagens arbeidsplan på tavla. Evaluer arbeidet på slutten av timen, hva har de lært, hvor står de i forhold til oppsatte mål, er det noe de bør endre neste time? Sørg for at nødvendig utstyr og materiell for variert arbeid er til stede i rommet. La eleven få velge innen få, klart definerte arbeidsoppgaver. Trivsel og trygghet: La det skje noe hyggelig i timene. Gi elevene noen oppgavenøtter fra hverdagen til avveksling. Bruk humor. Legg opp til at alle mestrer noe. Unngå spørsmål som gir rett-galt-svar. Fokuser på hvordan eleven forstår og tenker og stimuler elevene til å tenke høyt og forklare for hverandre. Gi korte, hyppige kontrolloppgaver som kan hjelpe eleven til å evaluere hva han kan og bør arbeide med. Del opp timene i ulike aktiviteter. Begynn og avslutt timen med felles fokus. La elevene arbeide individuelt, i nivågrupper eller sammen elever de arbeider godt sammen med den største delen av timen. Gi elevene tilpassete oppgaver i form av oppgaveark eller oppgavehefter. Registrer all framgang sammen med eleven. Positiv samhandling og gode relasjoner er viktige faktorer for matematikkundervisningen og elevens læring. Spesielle tiltak Tiltak for elever som har negativ innstilling til faget og er lite motivert for opplæring Dårlig motivasjon og negativ innstilling til et fag er følelsesmessige faktorer som ofte henger sammen med elevens manglende mestringsopplevelse i faget. Mange elever har kommet i en negativ læringssirkel ved at de gang på gang har opplevd at de ikke forstår oppgaveteksten eller hvordan de skal løse oppgavene. Erfaringer viser at disse elevene ikke blir motiverte gjennom samtaler om hvor viktig matematikken er. Tiltak: Gi tilpassede oppgaver eleven kan lykkes med. Å følge eleven tett er spesielt viktig i starten av en arbeidsprosess. Les tekst og gjør eksempler sammen med eleven. Hjelp han å skille mellom informasjon og 10

11 spørsmål og vis løsningsmåter, før han får prøve seg med enkle oppgaver etter samme framgangsmåte. Følg opp når vansker oppstår under prosessen. Gi positive tilbakemeldinger, det vil kunne øke elevens motivasjon og innsats. Tiltak for elever som har dårlig konsentrasjon og dårlige arbeidsvaner Elever som har matematikkvansker har ofte dårlig konsentrasjon og blir lett forstyrret. Dette betyr ikke at de behøver å ha en generell oppmerksomhetssvikt, men vi ser ofte at de har dårlig oppmerksomhet og lett mister fokus i matematikktimene. Når konsentrasjonen er dårlig, mister eleven grunnlaget for å lære og lagre kunnskaper. En sentral oppgave er å hjelpe eleven til å forstå at han kan påvirke sin konsentrasjonsevne, ved å bli kjent med hva som påvirker han positivt og negativt. Olav Lunde (1997) har utarbeidet tiltak som kan være til hjelp når læreren skal gi opplæring til elever med konsentrasjonsvansker: lær eleven å unngå forstyrrelser lær eleven hensiktsmessige strategier via modellinnlæring lære eleven å tenke høyt, snakke med seg selv del opplæringen inn i små skritt, gjentakelser og vekt på automatisering struktur og tydelige rutiner gir en trygg og forutsigbar opplæring still klare krav og forventninger til arbeidet som skal gjøres følg opp og vurder om eleven opplever å lykkes med arbeidsoppgavene Konsentrasjonsvansker har som oftest en individuell og en miljøbetinget komponent. Miljøfaktorer som kan fremme eller hemme elevenes konsentrasjon kan være: Plassering i klasserommet. Bør eleven skjermes fra forstyrrelser fra medelever ved at de plasseres langt framme, bak eller ut til siden i klasserommet? Dersom elevene skal samarbeide, bør de få arbeide med elever på samme ferdighetsnivå, som har god konsentrasjon og gode arbeidsvaner. Samarbeid mellom elevens lærere kan bidra til at arbeidsmåter eleven bruker i et fag han lykkes med, overføres til matematikkfaget. Samarbeid med foresatte er viktig for å synliggjøre hvilke behov eleven har, hvilke mål man har satt for opplæringen og hvordan man arbeider for å nå målene. Foresatte er også viktige samarbeidspartnere når man skal motivere for praktisk nytte av å lære seg faget og ved at de kan støtte og oppmuntre eleven. For elever med omfattende konsentrasjonsvansker må all opplæring være konkret og godt strukturert. Egne skjema eller framgangsmåter kan hjelpe elevene. Eksempel: 1. Les oppgaven. 2. Les oppgaven igjen og sorter opplysningene i informasjon og spørsmål Hva er det du blir spurt om å gjøre? Hva bør du begynne med først? Tegn eller lag en skisse hvis det hjelper deg. 3. Hvilke framgangsmåter kan du bruke? 4. Løs oppgaven. 5. Vurder om det du gjorde stemmer med det du ble spurt om å gjøre. 11

12 Tiltak for elever som har problemer med å forstå matematikkoppgavene og mangler strategier for å løse oppgavene Løsning av matematikkoppgaver utfordrer evnen til å planlegge og gjennomføre handlinger. Mange elever har vansker med å forstå oppgavetekst. De leser oppgaveteksten sammenhengende, uten å skille mellom de enkelte delene teksten består av. Lange tekstoppgaver stiller store krav til elevens korttidshukommelse. Dersom eleven ikke analyserer og sorterer informasjon underveis, vil det føre til at alt som leses oppleves uforståelig, og man gir fort opp. Elever med disse vanskene må derfor lære seg strategier for hvordan de skal lese en oppgavetekst. En strategi kan være: 1. Les oppgaven. 2. Les oppgaven på nytt, strek under og sorter opplysningene i informasjon og spørsmål. Hva er det du blir spurt om å gjøre? Hva bør du begynne med først? Tegn eller lag en skisse hvis det hjelper deg. Sorter mellom hva som er informasjon, spørsmål og forslag til løsningsmåte. 3. Hvilke framgangsmåter kan du bruke? Hva er spørsmålene/oppgaven? Har jeg gjort noe liknende før? Hva gjorde jeg da? Hva er en sannsynlig løsning på problemet? Hvilke framgangsmåter kjenner jeg og kan jeg bruke? 4. Hvis du er usikker på framgangsmåten, søk hjelp hos en medelev eller læreren. 5. Løs oppgaven. 6. Vurder om det du gjorde stemmer med det du ble spurt om å gjøre. Det er viktig å arbeide med å utvikle oppmerksomhet og bevissthet om oppgaven man skal gjøre. Opplæringen bør innrettes både mot begrepsopplæring, det som ligger til grunn for å forstå et problem og ferdighetsinnlæring, det å utføre handlinger som skal til for å løse problemet. Tiltak for elever som har stagnert i forhold til normal faglig utvikling Snorre Ostads forskning viser at mange av elevene som har matematikkvansker har stagnert i forhold til matematisk tenkning på et utviklingsnivå rundt årsalderen. Det kan se ut som disse elevene ikke har utviklet sin evne til å tenke logisk, overføre og generalisere det de har lært til andre situasjoner. De er avhengig av konkret forståelse i forhold til den enkelte oppgaven de møter. Hvis de ikke umiddelbart forstår hva de skal gjøre, gir de opp. Disse elevene ser ofte på seg selv som tilkortkommere og sier at de ikke kan matematikk. Uten at det betyr ikke at de ikke kan lære matematikk. Opplæringen bør omfatte følgende: Opplæringen bør gis i en homogen gruppe på opp til 10 elever. Timene bør gis parallelt med klassenes matematikkopplæring. Ved oppstart er det viktig at lærer og elevene snakker om hva som skal være målet med å arbeide på denne måten, hvilke behov elevene har og hvordan de liker å arbeide. Lærestoffet bør avgrenses og ta utgangspunkt i det som er nødvendig for å bestå faget. Når dette stoffet beherskes, kan de få tilvalgsoppgaver som er mer utfordrende. 12

13 Elevene deles inn i faste par som skal arbeide sammen hver time, og i grupper som skal arbeide sammen når det er aktuelt. Parene og gruppene byttes etter en periode. Motiver elevene til å snakke høyt med hverandre når de arbeider med matematikk. Det hjelper dem til å utvikle et indre språk som de kan hente fram når de skal løse et problem på egen hånd. Å snakke med seg selv, kan føre til at han husker framgangsmåter noe som vil ha en positiv effekt på elevens arbeid. Læreren må belønne og registrere all framgang eleven viser. Små framskritt må løftes fram og vektlegges fordi de er betydningsfulle for elevens opplevelse av mestring. Læreren lager en struktur på undervisningen som følges hver arbeidsøkt. Eksempel: Start med et tilbakeblikk, en repetisjon, på hva de gjorde sist. Hva lærte de? Når kan de bruke det? Gi elevene en oversikt over hva de skal arbeide med og hjelp dem til å tolke ny kunnskap inn i eksisterende kunnskap. Fokuser på vesentlige detaljer elevene bør rette fokus mot for å forstå og løse oppgavene de skal arbeide med. Lær elevene ulike framgangsmåter og prosedyrer for å løse ulike oppgaver. Gi dem øvelse i å gjenkjenne ulike oppgavetyper og hente fram riktig prosedyre. Gi elevene tid til å arbeide med stoffet, individuelt eller i par. Gi mange oppgaver så gjenkjenning og overlæring finner sted. Forskning (Krutetskii, 1976) har vist at behovet for repetisjoner strekker seg fra 2-88 på samme lærestoff. Avslutt økten med en kort gjennomgang hvor eleven hjelpes til å skaffe seg oversikt, struktur og sammenheng i kunnskapen. Når en skal hjelpe disse elevene er det viktig å tenke elev og miljø, og iverksette tiltak som både retter seg mot den enkelte eleven og miljøet han er en del av. Det betyr at informasjon og samarbeid med andre lærere og foresatte er viktig både for å etablere en forståelse for elevens behov, og erfaringsutveksling om effektive læringsstrategier, mulighet for yrkesretting av oppgaver og samarbeid for å inspirere, oppmuntre og støtte eleven. Tiltak for elever som har omfattende vansker som gjør seg gjeldende i hele faget Det er ofte stort samsvar mellom elevens kognitive forutsetninger og prestasjoner i matematikkfaget. En må forvente at elever som har generelle lærevansker har matematikkvansker. Problemene har karakter av generelle vansker, og de må angripes på en helt annen måte enn spesifikke matematikkvansker. Eleven vil ofte ikke ha utbytte av ordinær opplæring, og vil ha behov for og rett på spesialundervisning. Elever som mottar spesialundervisning skal få utarbeidet en individuell opplæringsplan som skal vise mål for opplæringen, innhold og hvordan opplæringen skal drives. De gjennomgående læreplanene i faget skal danne grunnlag for innholdet i opplæringen. Arbeidsformene og materiell som velges skal tilpasses elevens behov slik at han får utbytte av opplæringen. For å kvalitetssikre mål, innhold og arbeidsmåter er det viktig at foresatte tas med på råd og at læreren samarbeider godt med dem. 3.4, 5.1 og 5.4 i Opplæringsloven regulerer elevens rett til spesialundervisning. 13

14 Anbefalt litteratur Holm, M., 2002, Opplæring i matematikk, Cappelen Akademisk forlag Høihilder, E.K. (red), Elevvurdering. Metoder for ungdomstrinnet og videregående opplæring, Pedlex 2009 Knutsen, Gro, 1999, Kartleggingsprøve i matematikk for videregående skole, Hovedfagsarbeide Universitetet i Tromsø Kolbjørnsen, E.O., 2001 og 2006, Tilpasset og differensiert opplæring i videregående skole, PedLex, Norsk skoleinformasjon, Oslo Lunde, O. 1997, Kartlegging og undervisning ved lærevansker i matematikk, Info Vest Forlag Læringssenteret, 2002, Differensieringspakka Magne, O., 1992, Dysmatematika, Nordisk Tidsskrift for spesialpedagogikk, 3/1992, Myhre, B., 2006, Kartleggingsprøve i matematikk for grunn- og videregående skole, revidert utgave, Høgskolen i Akershus Ostad, S.A., 1995, Matematikkvansker ulike kategoriseringsmåter, Norsk Pedagogisk Tidsskrift 1/95, Ostad, S. A, 1999, Elever med matematikkvansker. Studier av kunnskapsutviklingen i strategisk perspektiv, UniPub, Oslo Ostad, S.A, 2008, Strategier, strategiobservasjon og strategiopplæring. Med fokus på elever med matematikkvansker, Læreboka forlag, Trondheim Sjøvoll, J., 2006, Tilpasset opplæring i matematikk. Om retten til å lykkes i læringsarbeidet. Gyldendal Akademisk forlag Aastrup, S., 2009, Dynamisk kartleggingsprøve i matematikk. For elever fra trinn og elever i videregående skole, Trøndelag kompetansesenter, Levanger 14

Kartlegging og prøver i matematikk Av Tone Dalvang

Kartlegging og prøver i matematikk Av Tone Dalvang Kartlegging og prøver i matematikk Av Tone Dalvang I dette notatet vil det bli presentert et utvalg av prøver og kartleggingsredskaper. En oversikt er gitt i en matrise som viser hvilke alderstrinn/klassetrinn

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

Mal for pedagogisk rapport

Mal for pedagogisk rapport Mal for pedagogisk rapport Gjelder Navn: Født: Foresatte: Skole: Rapporten er skrevet av: Trinn: Dato: Bakgrunnsinformasjon Elevens skolehistorie, (Problem)beskrivelse, Forhold av særlig betydning for

Detaljer

HELHETLIG PLAN I REGNING VED OLSVIK SKOLE.

HELHETLIG PLAN I REGNING VED OLSVIK SKOLE. HELHETLIG PLAN I REGNING VED OLSVIK SKOLE. Prinsipper og strategier ved Olsvik skole. FORORD Olsvik skole har utarbeidet en helhetlig plan i regning som viser hvilke mål og arbeidsmåter som er forventet

Detaljer

Regning i alle fag. Hva er å kunne regne? Prinsipper for god regneopplæring. 1.Sett klare mål, og form undervisningen deretter

Regning i alle fag. Hva er å kunne regne? Prinsipper for god regneopplæring. 1.Sett klare mål, og form undervisningen deretter Regning i alle fag Hva er å kunne regne? Å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder. Å kunne regne innebærer å resonnere og bruke matematiske begreper, fremgangsmåter, fakta og verktøy

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene

Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene Grunnleggende ferdigheter Med denne folderen ønsker vi å: Synliggjøre både hva og hvordan Bodøskolen arbeider for at elevene skal utvikle kompetanse som

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

I følge Kunnskapsløftet er formålet med matematikkfaget å dekke følgende behov: (se s.57)

I følge Kunnskapsløftet er formålet med matematikkfaget å dekke følgende behov: (se s.57) Kunnskapsløftet-06 Grunnlag og mål for planen: Den lokale læreplanen skal være en kvalitetssikring i matematikkopplæringen ved Haukås skole, ved at den bli en bruksplan, et redskap i undervisningshverdagen.

Detaljer

TILPASSET OPPLÆRING. Samarbeidsrutiner skole og PPT Orkdal og Agdenes kommune

TILPASSET OPPLÆRING. Samarbeidsrutiner skole og PPT Orkdal og Agdenes kommune TILPASSET OPPLÆRING Samarbeidsrutiner skole og PPT Orkdal og Agdenes kommune På skolen har jeg blitt møtt med tillit, respekt og krav og de har gitt meg utfordringer som har fremmet lærelysten min. Gjennom

Detaljer

«For akkurat som når jeg legger et puslespill og plukker en tilfeldig brikke fra haugen av brikker, så kaster jeg ikke brikken bare fordi den hører

«For akkurat som når jeg legger et puslespill og plukker en tilfeldig brikke fra haugen av brikker, så kaster jeg ikke brikken bare fordi den hører «For akkurat som når jeg legger et puslespill og plukker en tilfeldig brikke fra haugen av brikker, så kaster jeg ikke brikken bare fordi den hører til midt i bildet og ikke nær rammen der jeg har begynt

Detaljer

Et felles løft for bedre vurderingspraksis Flisnes skole

Et felles løft for bedre vurderingspraksis Flisnes skole Et felles løft for bedre vurderingspraksis Flisnes skole Side 2 1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Formål... 3 3 Forutsetning... 3 4 Bakgrunn for veiledning... 3 5 Vurderingskriterier... 3 5.1 Samarbeid om utvikling

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle!

Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle! Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle! Vår visjon og arbeidet på skolen vår preges av et positivt elevsyn. Vi jobber for at elevene skal oppleve læring, trygghet

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING Glemmen videregående skole LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte

Detaljer

Klasseledelse. Professor Thomas Nordahl, Nordisk LP-konferanse, Hamar

Klasseledelse. Professor Thomas Nordahl, Nordisk LP-konferanse, Hamar Klasseledelse Professor Thomas Nordahl, Nordisk LP-konferanse, Hamar 30. 31.10.08 Forståelse av klasse- og gruppeledelse Klasse- og gruppeledelse er lærerens evne til å skape et positivt klima, etablere

Detaljer

Skolering Ny GIV 1. oktober 2012

Skolering Ny GIV 1. oktober 2012 Skolering Ny GIV 1. oktober 2012 v/beate Syr Gjøvik videregående skole Yrkesretting av fellesfagene på yrkesfag Mange elever opplever fellesfagene på yrkesfag som lite relevante, og er dermed lite motiverte,

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNINGEN GJELDER Navn: Klassetrinn: Skole: Kontaktlærer Foresatte: Foresattes adresse: Land: Født: HENVISNINGSGRUNN Gi

Detaljer

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Læring Elevenes læring er skolens viktigste satsingsområde. Gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elever er en viktig forutsetning for læring. Vi vil

Detaljer

Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4

Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4 ULLENSAKER kommune Unntatt offentlighet Jf. Offentleglova 13 Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4 Henvisningen gjelder: Navn: Født: Kjønn: Skoleår: Adresse: Postnr og

Detaljer

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Bakgrunn Damsgård skole flytter høsten 2016 inn i Lynghaugparken avlastningsskole 1. Skolen har skoleåret 2016/17 ca.

Detaljer

Pedagogisk rapport. Bakgrunnsinformasjon: Hvem meldte bekymring for at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen?

Pedagogisk rapport. Bakgrunnsinformasjon: Hvem meldte bekymring for at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen? Resultat Pedagogisk rapport Den pedagogiske rapporten er hjemlet i opplæringsloven 5-4: Eleven eller foreldra kan krevje at skolen gjer dei undersøkingar som er nødvendige for å finne ut om eleven treng

Detaljer

Kvalitetssikring av spesialundervisningen i Lillehammerskolen Felles rutiner for skole og PPT

Kvalitetssikring av spesialundervisningen i Lillehammerskolen Felles rutiner for skole og PPT Kvalitetssikring av spesialundervisningen i Lillehammerskolen Felles rutiner for skole og PPT 18.08.2014 Innhold Fase 1: Førtilmelding og utredning... 2 Plikt til å vurdere utbyttet av opplæringen før

Detaljer

Camilla G. Hagevold, Utdanningsdirektoratet 20/9-16. Elevene med! Fra underveis- til sluttvurdering

Camilla G. Hagevold, Utdanningsdirektoratet 20/9-16. Elevene med! Fra underveis- til sluttvurdering Elevene med! Fra underveis- til sluttvurdering Hva er kompetanse? Kunnskap presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier Ferdigheter

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Bogstad skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Bogstad skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Bogstad Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Velkommen til kurs. Kunnskapsløftet - Læringsstrategier, modul 1,

Velkommen til kurs. Kunnskapsløftet - Læringsstrategier, modul 1, Velkommen til kurs Bakgrunn for prosjektet Kommunal satsing med eget prosjekt i læringsstrategier som en del av kunnskapsløftet Prosjektleder skoleåret 07/08 Felles innføring Litteratur, bokpakke Arbeid

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

Kjennetegn på måloppnåelse ikke så vanskelig som en skulle tro. Grete Sevje

Kjennetegn på måloppnåelse ikke så vanskelig som en skulle tro. Grete Sevje Kjennetegn på måloppnåelse ikke så vanskelig som en skulle tro Grete Sevje 1 Innhold Kurset starter med en generell introduksjon om vurdering i forhold til Læreplanen Kursholder viser eksempler på kjennetegn

Detaljer

Forebyggende tiltak i undervisningsrommet

Forebyggende tiltak i undervisningsrommet Forebyggende tiltak i undervisningsrommet Gruppe-, klasse- og undervisningsledelse Organisering Forebyggende strategier Tilpasning av læringssituasjonen Side 1 Systemer og opplegg i klasse- og undervisningsrommet

Detaljer

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Hatlane skole og SFO Hatlane skole (tidl. Nørvasund skole) er en skole som startet i 1931. På 1990-tallet ble skolen slått sammen med Ratvikåsen spesialskole.

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Saksgang ved bekymring for en elevs faglige og sosiale utvikling, meldt av

Saksgang ved bekymring for en elevs faglige og sosiale utvikling, meldt av Saksgang ved bekymring for en elevs faglige og sosiale utvikling, meldt av foresatte, lærer eller elev En veileder Innledning Hensikten med utvidet saksgang-kart utdypes kort innledningsvis. Det gis en

Detaljer

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN med 24 timers forberedelse Elevene skal få vite hvilket fag hun eller han skal prøves i, 48 timer før selve eksamen. Forberedelsestiden starter 24 timer før selve

Detaljer

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap.

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Skonseng skole Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017 Vår visjon: Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Et trygt og aktivt læringsmiljø der vi anerkjenner, samarbeider og respekterer hverandre.

Detaljer

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Drammen kommune Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Skoleeier (rådmann) Skole (rektor) Presentasjonen Del 1: Gi en oversikt over systematikken for oppfølgningen av skolene Del 2: Innføring

Detaljer

Tilpasset opplæring. Brynhild Farbrot Foosnæs Brynhild.foosnas@baerum.kommune.no

Tilpasset opplæring. Brynhild Farbrot Foosnæs Brynhild.foosnas@baerum.kommune.no Tilpasset opplæring Brynhild.foosnas@baerum.kommune.no Hva sier Kunnskapsløftet? Tilpasset opplæring innenfor fellesskapet er grunnleggende elementer i fellesskolen. Tilpasset opplæring for den enkelte

Detaljer

Lesing i yrkesfag LYF. Modulplan for hele kurset Sentral idé: Å lese for å lære - alle lærere er leselærere

Lesing i yrkesfag LYF. Modulplan for hele kurset Sentral idé: Å lese for å lære - alle lærere er leselærere Lesing i yrkesfag LYF Modulplan for hele kurset Å lese for å lære - alle lærere er leselærere Generell kompetanse: Deltakerne skal få økt kompetanse på områdene lesing, læring og vurdering for å kunne

Detaljer

God læring for alle!

God læring for alle! Pedagogisk utviklingsplan for Eidsbergskolen 2012 2016 God læring for alle! 19.09.2012 Innholdsfortegnelse: Pedagogisk utviklingsplan... 1 Innledning:... 2 Forankring i kommuneplanen for Eidsberg:... 3

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT

MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT 1 DEL 1 MUNTLIG EKSAMEN Hva er en god muntlig eksamen for elevene? Hvordan kan vi legge til rette for å en slik eksamenssituasjon? Hvordan finner vi frem til gode

Detaljer

læring for framtida VISJON PEDAGOGISK PLATTFORM MÅL VERDIER Være en skole med kultur for læring Utvikle individets evner og talenter Respekt

læring for framtida VISJON PEDAGOGISK PLATTFORM MÅL VERDIER Være en skole med kultur for læring Utvikle individets evner og talenter Respekt MÅL Vi vil: Være en skole med kultur for læring Være en skole med gode arbeids- og læringsmiljø VISJON læring for framtida VERDIER Vårt arbeid skal preges av: Respekt Engasjement PEDAGOGISK PLATTFORM Læringsarbeidet

Detaljer

2GLSM19 Grunnlegggende lese-, skrive- og matematikkopplæring

2GLSM19 Grunnlegggende lese-, skrive- og matematikkopplæring 2GLSM19 Grunnlegggende lese-, skrive- og matematikkopplæring Emnekode: 2GLSM19 Studiepoeng: 30 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Se generell beskrivelse av studiet Læringsutbytte MATEMATIKK

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Lesing i yrkesfag. Om kompetansemål, planlegging og overgang til arbeidsplan. Kompetanse. Model 1

Lesing i yrkesfag. Om kompetansemål, planlegging og overgang til arbeidsplan. Kompetanse. Model 1 Lesing i yrkesfag Om kompetansemål, planlegging og overgang til arbeidsplan Kompetanse Model 1 Et viktig begrep i norsk utdanningssystem i dag er kompetanse. Hvilke føringer ligger i dette begrepet? Utvalget

Detaljer

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Gjelder fra 01.08.2007 http://www.udir.no/kl06/nor8-01 Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående

Detaljer

Hva kjennetegner en inkluderende skole? Lp-nettverk Narvik 19.februar 2015

Hva kjennetegner en inkluderende skole? Lp-nettverk Narvik 19.februar 2015 Hva kjennetegner en inkluderende skole? Lp-nettverk Narvik 19.februar 2015 En inkluderende skole = Et godt læringsmiljø for alle elever De gode relasjonene http://laringsmiljosenteret.uis.no/barnehage/

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

Innføring i spesialpedagogikk

Innføring i spesialpedagogikk Page 1 of 9 Innføring i spesialpedagogikk Studieprogramkode SPESPED Offisielt studieprogramnavn Innføring i spesialpedagogikk Nivå/grad Studieprogrammets varighet (antall år) 1,00 Antall studiepoeng 60

Detaljer

Vi jobber for: Tett på-tidlig innsats. Fra ord til handling Sammen med Greveløkka. Digital kompetanse. Læring strategier. Lærende organisasjoner

Vi jobber for: Tett på-tidlig innsats. Fra ord til handling Sammen med Greveløkka. Digital kompetanse. Læring strategier. Lærende organisasjoner 25.06.10 Innhold. Side: 1. Framside 2. Innhold 3. Oversiktsbilde over Utviklingsplanen 2010/11. (Den samme som 2009-10) 4. Tett på tidlig innsats, (videreføring fra 2009-10) 5. Tiltaksplan. 7. Digital

Detaljer

"Hva er god. matematikkundervisning. Mål at alle matematikklærerne skal: Resultat i matematikk på kunnskapsnivåer, 8.trinn

Hva er god. matematikkundervisning. Mål at alle matematikklærerne skal: Resultat i matematikk på kunnskapsnivåer, 8.trinn "Hva er god matematikkundervisning? Mål at alle matematikklærerne skal: en felles forståelse for hva god matematikkundervisning er. Mona Røsseland Matematikksenteret (for tiden i studiepermisjon) Lærebokforfatter,

Detaljer

2MA Matematikk: Emne 4

2MA Matematikk: Emne 4 2MA5101-4 Matematikk: Emne 4 Emnekode: 2MA5101-4 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget matematikk i lærerutdanningen e skal gjennom faget matematikk

Detaljer

Arbeidslivsfag 1 FORMÅL 1.1 HOVEDOMRÅDER

Arbeidslivsfag 1 FORMÅL 1.1 HOVEDOMRÅDER Arbeidslivsfag 1 FORMÅL Dagens arbeidsliv har et stort behov for arbeidskraft innenfor ulike sektorer. Endringer i jobbinnhold og muligheter for yrkesvalg skjer i raskt tempo. Av den enkelte arbeidstaker

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR MÅLSELVSKOLEN 2015-2018. Målselv kommune. Mulighetslandet Målselv

KVALITETSPLAN FOR MÅLSELVSKOLEN 2015-2018. Målselv kommune. Mulighetslandet Målselv KVALITETSPLAN FOR MÅLSELVSKOLEN 2015-2018 Målselv kommune Mulighetslandet Målselv Innhold Innledning... 3 Fokusområdet lesing og skriving i alle fag... 4 Fokusområdet vurdering... 6 Fokusområdet læringsmiljø...

Detaljer

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN med 24 timers forberedelse Elevene skal få vite hvilket fag hun eller han skal prøves i, 48 timer før selve eksamen. Forberedelsestiden starter 24 timer før selve

Detaljer

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

«Bruk av arbeidsplaner» Oppsummert fra artikkel av Sidsel og Einar M. Skaalvik. 7. og 8. november -12. Terje Agledahl

«Bruk av arbeidsplaner» Oppsummert fra artikkel av Sidsel og Einar M. Skaalvik. 7. og 8. november -12. Terje Agledahl «Bruk av arbeidsplaner» Oppsummert fra artikkel av Sidsel og Einar M. Skaalvik 7. og 8. november -12 Terje Agledahl Status for LP i Ofoten? Hvor er dere? I hvilke sammenhenger bruker vi analysemodellen

Detaljer

Spørreskjema for Matematikk

Spørreskjema for Matematikk Spørreskjema for Matematikk Skole Navn på skole:.0 Grunnlagsinformasjon. Alder og kjønn.. Hvor gammel er du? År 0-9 X 0-9 0-9 0-0 Mer enn 0.. Hvilket kjønn er du? Svar Mann X Kvinne.0 Lærerens kompetanse.

Detaljer

Innhold: Satsingsområdene: Regning, lesing, skriving og klasseledelse. Grunnleggende ferdigheter i LK06 og læreplanforståelse

Innhold: Satsingsområdene: Regning, lesing, skriving og klasseledelse. Grunnleggende ferdigheter i LK06 og læreplanforståelse Innhold: Satsingsområdene: Regning, lesing, skriving og klasseledelse Grunnleggende ferdigheter i LK06 og læreplanforståelse Vurdering for læring som gjennomgående tema Pedagogiske nettressurser Åpne dører

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:09 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne:

Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne: Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne: Hvordan utfordrer dette organisering for læring, ledelse for læring, og byggesteinene i et godt læringsmiljø? Hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger blir

Detaljer

Further Education in Basic Skills in Mathematics in Vocational Education 30 Studiepoeng deltid

Further Education in Basic Skills in Mathematics in Vocational Education 30 Studiepoeng deltid Studieplan Videreutdanning grunnleggende ferdigheter i matematikk for yrkesfagene (MATM) Further Education in Basic Skills in Mathematics in Vocational Education 30 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent

Detaljer

Høgskolen i Vestfold (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring?

Høgskolen i Vestfold (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring? Høgskolen i (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring? På hvilken måte kan bruk av Smart Board være en katalysator for å sette i gang pedagogisk

Detaljer

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Fastsatt 02.07.07, endret 06.08.07 LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET ELEVSAK Samtale, observasjon, utredning, tilrettelegging, etc. ) SYSTEMSAK Veiledning, observasjon, kurs, foredrag/informasjon

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Arbeidskrav 2 Læring med digitale medier 2013 Magne Svendsen, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GRAFISK LØSNING AV LIGNINGER I GEOGEBRA...

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering

1. Bruk av kvalitetsvurdering Områder og spørsmål i Organisasjonsanalysen - Grunnskoler 1. Bruk av kvalitetsvurdering DRØFTING AV KVALITET LÆRER LEDELSE ANDRE 1.1 Medarbeidere og ledelsen drøfter resultatet fra elevundersøkelsen. 1.2

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vollan Skole/Oppdal kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i matematikk Dato: 16.03.09 19.03.09 Vurderingsgruppa

Detaljer

- et blindspor så langt?

- et blindspor så langt? Fokus på grunnleggende ferdigheter, yrkesretting og læringsstrategier - et blindspor så langt? John Kristian Helland, Gand vgs Undervisningsrutiner Er det sannsynlig at lærerne bare legger om sine undervisningsrutiner

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Nøtterøy videregående skole, 2015 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. Tilpasset

Detaljer

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Før en eventuell tilmelding til PPS skal skolen vurdere elevenes behov. Med utgangspunkt i egen kompetanse

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE UTDANNINGSVALG, 1. Læreplan for utdanningsvalg Formål: Utdanningsvalg (UV) skal bidra til å skape sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: vår 2013 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: vår 2013 Emnekode: Åpent for privatister Nei Åpent for

Detaljer

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

Fagplan for matematikk 1 - faglærerutdanningen for tospråklige lærere (30 studiepoeng)

Fagplan for matematikk 1 - faglærerutdanningen for tospråklige lærere (30 studiepoeng) Fagplan for matematikk 1 - faglærerutdanningen for tospråklige lærere (30 studiepoeng) Fagplanen for matematikk 1 faglærerutdanningen for tospråklige lærere (30 studiepoeng) bygger på rammeplan for allmennlærerutdanning

Detaljer

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen Dans i møte med barn - Hva tar dansen med seg inn i møtet med barnet? Barn i møte med dans - Hva

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIEL PRODUKSJON KJEMI OG PROSESSFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller

Detaljer

Læreren i utforskende arbeidsmåter. PhD-studenter i ElevForsk Anne Kristine Byhring Birgitte Bjønness

Læreren i utforskende arbeidsmåter. PhD-studenter i ElevForsk Anne Kristine Byhring Birgitte Bjønness Læreren i utforskende arbeidsmåter PhD-studenter i ElevForsk Anne Kristine Byhring Birgitte Bjønness Hva kommer nå? Fire spørsmål Lærers tilrettelegging for utforskende arbeidsmåter Muligheter og utfordringer

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Tilpasset opplæring og spesialundervisning - Generell utfordring og status - En gang spesialundervisning, alltid spesialundervisning? - Hvordan måle effekten av spesialundervisning? Orkdal/Øy-regionen,

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Engelsk Tema: The body Trinn: 1.trinn Tidsramme:4 undervisningstimer ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Tilpasset opplæring tilpasset hvem? Hva vet vi om tilpasset opplæring i norsk skole

Tilpasset opplæring tilpasset hvem? Hva vet vi om tilpasset opplæring i norsk skole Tilpasset opplæring tilpasset hvem? Hva vet vi om tilpasset opplæring i norsk skole Kristin Børte, PhD og Lotta Johansson, PhD Forskere ved Kunnskapssenter for utdanning Faglig råd for PP-tjenestens konferanse

Detaljer

Dette dokumentet viser elementer i Møvig skoles arbeid med den grunnleggende ferdigheten regning og faget matematikk.

Dette dokumentet viser elementer i Møvig skoles arbeid med den grunnleggende ferdigheten regning og faget matematikk. MØVIG SKOLE Møvig skole opplæring i regning og matematikk Møvig skoles standard i regning Dette dokumentet viser elementer i Møvig skoles arbeid med den grunnleggende ferdigheten regning og faget matematikk.

Detaljer

Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014

Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014 Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014 Sentralt gitt eksamen i matematikk Vurdering og eksamensformer Seniorrådgiver Gregorios Brogstad Agenda Eksamensresultater Ny eksamensordning «Matematikk

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT GRUNNSKOLEELEVER (Vedlegg til henvisningsskjema PP-tjenesten)

PEDAGOGISK RAPPORT GRUNNSKOLEELEVER (Vedlegg til henvisningsskjema PP-tjenesten) PEDAGOGISK RAPPORT GRUNNSKOLEELEVER (Vedlegg til henvisningsskjema PP-tjenesten) Opplæringslova, 5-4, første ledd. Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning «Eleven eller foreldra

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2 Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2 Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Legge til rette opplæringen slik at lærlingen

Detaljer