Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen"

Transkript

1 Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune

2 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 ( ) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Disse har ansvar for utarbeidelse av årlig tilstandsrapport: Kommuner Fylkeskommuner Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven 2-12 Private skoler med rett til statstilskudd Rapport om tilstanden i opplæringen Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven andre ledd. Det er fastsatt i privatskoleloven 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i disse skolene. Det følger av forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 55 ( ) s at bestemmelsen er formulert slik at det skal være mulig å tilpasse arbeide med å utarbeide en årlig tilstandsrapport til det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier. Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 ( ). Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene. Krav til innhold i tilstandsrapporten Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men det følger av St.meld. nr. 31 ( ) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp. Det følger av Ot.prp. nr. 55 ( ), s. 24, at tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke særskilt data om voksne, dvs. deltakere som får opplæring etter opplæringsloven kappitel 4A. I vurderingen hvorvidt voksnes rettigheter ivaretas på områdene læringsresultater, frafall og læringsmiljø, må skoleeieren derfor benytte andre kilder for datainnhenting. I St.meld. nr.16 ( ) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. De dataene som er tilgjengelig i Skoleporten, innholder ikke data om spesialundervisning, og skoleeieren Side 2 av 39 - Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune - 3. mai 2013

3 må derfor også på dette området benytte andre kilder for datainnhenting. Skoleeier står ellers fritt til å utvide innholdet i tilstandsrapporten. Det generelle systemkravet Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf opplæringsloven andre ledd og privatskoleloven 5-2 tredje ledd.vær oppmerksom på at kravet til internkontroll omfatter alle plikter som påligger skoleeier etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor videre enn det tilstandsrapporten dekker. Personvern Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven 13 og/eller personopplysninger etter personopplysningsloven 2 nr. 1. Tilsvarende vil også kunne gjelde for lokale indikatorer. Det minnes om at disse opplysningene må behandles i tråd med forvaltningslovens og/eller personopplysningslovens bestemmelser. Merk: Denne versjonen av tilsynsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som ikke finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk. Side 3 av 39 - Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune - 3. mai 2013

4 Innhold 1. Sammendrag Hovedområder og indikatorer Elever og undervisningspersonale Lærertetthet Antall elever og lærerårsverk Økonomi Læringsmiljø Trivsel med lærerne Mobbing på skolen Faglig veiledning Mestring Faglig utfordring Resultater Nasjonale prøver lesing 5. trinn Nasjonale prøver lesing ungd. trinn Nasjonale prøver regning 5. trinn Nasjonale prøver regning ungd. trinn Nasjonale prøver engelsk 5. trinn Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Grunnskolepoeng Overgang til videregående opplæring... Feil! Bokmerke er ikke definert Gjennomføring Overgangen fra grunnskole til VGO Spesialundervisning Pedagogisk utviklingsarbeid System for oppfølging (internkontroll) Konklusjon...39 For å oppdatere innholdsfortegnelsen, markerer du denne setningen - så klikker du F9. Side 4 av 39 - Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune - 3. mai 2013

5 1. Sammendrag Det er økning i antall elever - fra 2969 til 2992 Årsverk undervisningspersonale har økt fra 275 til 277,1 Gjennomsnittlig lærertetthet er lav - spesielt i ungdomsskolen og på de større barneskolene Driftsutgifter pr elev er økt, men er under nivået nasjonalt og langt under gjennomsnitt i Nord Trøndelag Trivsel med lærerne på trinn 7 har blitt bedre Det er mindre mobbing på 7. trinn Guttene erfarer at de får bedre faglig veiledning enn jentene Det er færre elever som opplever mestring enn nasjonalt Resultatene på nasjonale prøver, eksamensresultater og grunnskolepoeng viser tilbakegang fra året før. Økning i spesialundervisning har stoppet opp Det arbeides med pedagogisk utviklingsarbeid på mange felt. Satsinga på bl.a. leseopplæring og SOL må fortsette for om mulig å oppnå bedre elevprestasjoner på sikt. 2. Hovedområder og indikatorer 2.1. Elever og undervisningspersonale Lærertetthet Lærertetthet trinn Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. Lærertetthet trinn Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter Side 5 av 39 - Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune - 3. mai 2013

6 Lokale mål Alle skolene skal årlig vurdere om skolen har pedagogisk forsvarlige grupper slik at elevene får best mulig utbytte av opplæringen Offentlig Alle Begge kjønn Periode Grunnskole Offentlig Alle Begge kjønn Grunnskole Stjørdal kommune skoleeier Sammenlignet med egne skoler Fordelt på periode Offentlig Alle Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall Lærertetthet trinn - Stjørdal kommune skoleeier 13,8 13,7 13,3 12,7 13,0 Lærertetthet trinn - Elvran Oppvekstsenter 12,8 11,0 11,2 11,2 11,1 Lærertetthet trinn - Flora Oppvekstsenter - Avd 6,8 7,2 6,6 6,6 5, Side 6 av 39 - Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune - 3. mai 2013

7 Flormo skole Lærertetthet trinn - Forradal Oppvekstsenter - Avd Forradal skole 8,5 8,4 6,9 6,5 6,3 Lærertetthet trinn - Fosslia skole 16,0 16,1 14,3 14,8 15,7 Lærertetthet trinn - Halsen skole 14,1 13,9 13,6 13,7 13,6 Lærertetthet trinn - Haraldreina skole 14,2 13,0 12,3 10,9 11,1 Lærertetthet trinn - Hegra barneskole 12,6 11,8 13,5 12,1 13,5 Lærertetthet trinn - Kvislabakken skole 14,2 15,6 15,2 14,1 14,5 Lærertetthet trinn - Lånke skole 13,3 12,9 13,0 12,8 13,5 Lærertetthet trinn - Skatval skole 14,5 16,1 15,0 14,1 13,7 Lærertetthet trinn - Skjelstadmark Oppvekstsenter - Skjelstadmark skole 12,9 12,6 11,7 9,5 9,4 Lærertetthet trinn - Stjørdal kommune skoleeier 18,2 16,8 16,4 15,1 15,2 Lærertetthet trinn - Halsen ungdomsskole 19,3 17,0 15,4 15,2 14,6 Lærertetthet trinn - Hegra ungdomsskole 16,2 15,1 14,7 12,1 12,7 Lærertetthet trinn - Stokkan ungdomsskole 17,9 17,4 18,4 16,3 16,9 Stjørdal kommune skoleeier, Grunnskole Offentlig Alle Begge kjønn Periode Grunnskole Indikator og nøkkeltall Lærertetthet trinn Lærertetthet trinn Stjørdal kommune skoleeier Kommunegruppe 13 Nord-Trøndelag fylke 13,0 13,8 11,7 13,1 15,2 15,3 13,6 14,6 Nasjonalt Stjørdal kommune skoleeier, Grunnskole, Vurdering Den lave gjennomsnittlige lærertettheten, særlig på ungdomstrinnet, gir fortsatt grunn til bekymring. Den lave gjennomsnittlige lærertettheten er også bekymringsfull fordi vi har flere fådelte skoler som naturlig nok har få elever pr trinn, slik at større barneskoler som f.eks Fosslia skole får ekstra lav lærertetthet når gjennomsnitt utregnes. Økning i spesialundervisning medfører dessuten at ressursene er lite fleksible og må settes inn i forhold til enkeltelever / grupper med enkeltvedtak spesialundervisning. Dermed er skolenes muligheter for endringer i løpet av skoleåret i forhold til akutte behov dårligere enn i mange andre sammenlignbare kommuner. Stokkan ungdomsskole har inneværende skoleår valgt å dele 8 trinn i 6 grupper for å kunne tilpasse undervisningen bedre til enkeltelever - kunne være i forkant slik at mistrivsel og skolevegring kan forebygges. Likevel er lærertettheten der lav. En årlig vurdering av om kravet om forsvarlige grupper er oppfylt, er nødvendig. Side 7 av 39 - Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune - 3. mai 2013

8 Antall elever og lærerårsverk Antall elever Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven 2-1 har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring. Årsverk for undervisningspersonale Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning.årsverkene er beregnet ved å dividere årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. Lokale mål Alle skolekretsene skal ha riktig og tilstrekkelig kapasitet Offentlig Alle Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall Talet på elevar » Årsverk for undervisningspersonale 248,7 256,9 258,4 275,0 277,1 Stjørdal kommune skoleeier, Grunnskole Stjørdal kommune skoleeier Sammenlignet med egne skoler Fordelt på periode Offentlig Alle Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall Talet på elevar - Stjørdal kommune skoleeier Talet på elevar - Elvran Oppvekstsenter Talet på elevar - Flora Oppvekstsenter - Avd Flormo skole Talet på elevar - Forradal Oppvekstsenter Talet på elevar - Fosslia skole Talet på elevar - Halsen skole Talet på elevar - Halsen ungdomsskole Talet på elevar - Haraldreina skole Talet på elevar - Hegra barneskole Talet på elevar - Hegra ungdomsskole Talet på elevar - Kvislabakken skole Talet på elevar - Lånke skole Talet på elevar - Skatval skole Talet på elevar - Skjelstadmark Oppvekstsenter Talet på elevar - Stokkan ungdomsskole Side 8 av 39 - Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune - 3. mai 2013

9 » Årsverk for undervisningspersonale - Stjørdal kommune skoleeier» Årsverk for undervisningspersonale - Elvran Oppvekstsenter» Årsverk for undervisningspersonale - Flora Oppvekstsenter - Avd Flormo skole» Årsverk for undervisningspersonale - Forradal Oppvekstsenter - Avd Forradal skole 248,7 256,9 258,4 275,0 277,1 6,2 6,8 6,5 6,8 7,3 3,7 4,2 4,4 4,9 4,8 3,9 4,4 4,5 4,6 4,6» Årsverk for undervisningspersonale - Fosslia skole 26,6 25,5 26,6 26,9 25,8» Årsverk for undervisningspersonale - Halsen skole 32,6 33,4 33,6 34,5 34,4» Årsverk for undervisningspersonale - Halsen ungdomsskole 34,6 39,0 41,6 39,8 38,8» Årsverk for undervisningspersonale - Haraldreina skole 11,5 11,8 12,1 12,0 12,2» Årsverk for undervisningspersonale - Hegra barneskole 13,7 15,7 15,2 16,1 14,2» Årsverk for undervisningspersonale - Hegra ungdomsskole 13,3 14,2 13,9 16,5 17,9» Årsverk for undervisningspersonale - Kvislabakken skole 15,8 14,5 15,1 17,9 17,2» Årsverk for undervisningspersonale - Lånke skole 24,7 25,6 23,2 24,8 24,9» Årsverk for undervisningspersonale - Skatval skole 22,9 21,9 21,2 22,7 24,4» Årsverk for undervisningspersonale - Skjelstadmark Oppvekstsenter - Skjelstadmark skole» Årsverk for undervisningspersonale - Stokkan ungdomsskole 9,4 9,8 8,9 10,8 10,6 30,1 30,1 31,6 36,8 40,0 Stjørdal kommune skoleeier, Grunnskole Vurdering Elevtallet er økt med 23 elever fra siste skoleår. Elevtallet har økt på disse skolene: Elvran, Fosslia,Lånke, Hegra ungdomsskole og Stokkan ungdomsskole. Skolekapasiteten er best på ungdomstrinnet. Fleksibel praktisering av nærskolegrensene mellom Halsen og Fosslia skoler medfører at kapasiteten ved disse barneskolene blir utnyttet. Flere av barneskolene har tatt i bruk praktiske rom som formingsrom, skolekjøkken og musikkrom til vanlige klasserom.dette medfører mindre fleksibilitet og mindre bruk av praktiske aktiviteter i den daglige undervisninga. Dette medfører at skolen kan oppleves mer teoretisk enn ønskelig. Dette gir grunn for bekymring særlig for guttenes trivsel i skolen. Etaten vil utarbeide en skolebruksplan der generell kapasitet og bruk av ulike læringsarena/ spesialrom vil bli vurdert spesielt. Årsverk undervisningspersonale har økt med 2,1 stilling fra 2011 til 2012, dvs fra 275 årsverk til 277,1 årsverk. De fleste skolene har hatt noenlunde stabilitet i antall årsverk, mens både Stokkan ungdomsskole og Hegra ungdomsskole har økt antall årsverk fra forrige skoleår. Disse to skolene har også økning i elevtall, Hegra ungdomsskole fra 137 til 157 elever og Stokkan ungdomsskole fra 397 til 441 elever, så økning årsverk er naturlig. Side 9 av 39 - Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune - 3. mai 2013

10 Økonomi Lokale mål Alle skolene skal ha nok ressurser til minstetimetall. ressurser til forsterke opplæring trinn og til tilpassa opplæring skal økes. Fordelt på periode Offentlig Alle Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall » Driftsutgifter per elev - Stjørdal kommune skoleeier » Driftsutgifter per elev - Kommunegruppe » Driftsutgifter per elev - Nord-Trøndelag fylke » Driftsutgifter per elev - Nasjonalt Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter - Stjørdal kommune skoleeier 82,4 81,1 79,4 82,4 Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter - Kommunegruppe 13 78,5 78,7 21,3 79,3 Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter - Nord-Trøndelag fylke 81,5 80,6 80,5 80,4 Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter - Nasjonalt 78,2 78,8 78,5 78,9 Stjørdal kommune skoleeier, Grunnskole Offentlig Alle Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall » Driftsutgifter per elev Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,4 81,1 79,4 82,4 Stjørdal kommune skoleeier, Grunnskole Vurdering Stjørdal kommune har i flere år hatt svært lave driftsutgifter pr elev sammenlignet med andre kommuner. Driftsutgiftene pr elev er nå høyere enn i kommunegruppe 13, men lavere enn landsgjennomsnitt og langt lavere enn i Nord- Trøndelag. Den desentraliserte strukturen i kommunen er kostnadskrevende og bidrar til at noen av skolene kun har ressurser til minstetimetall og spesialundervisning. Driftsutgifter pr elev varierer fra vel kr på de billigste skolene til vel kr på den dyreste. Driftsutgifter pr elev er høyere på skoler med mange enkeltvedtak spesialundervisning. Plikt til å sørge for forsterke opplæring 1.-4.trinn ble vedtatt i Stortinget i 2009 og penger til dette ble lagt inn i ramma til kommunene. Stjørdal kommune har ikke maktet å følge opp dette i de årlige budsjettene, men i budsjett 2012 ble det lagt inn kr til dette. I 2013 er summer økt til 1 mill kr. Sammen med bl.a SOL skal dette bidra til god lese- og regneopplæring de første skoleårene. Side 10 av 39 - Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune - 3. mai 2013

11 2.2. Læringsmiljø Om Læringsmiljø Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske: trivsel mobbing på skolen faglig veiledning mestring faglig utfordring Elevundersøkelsen for 2013 er utsatt til høsten Derfor er resultater for 2012 omtalt i kap 2.2. Dette er i samsvar med at resulteter 2011 ble omtalt i siste rapport Trivsel med lærerne Indeksen viser elevenes trivsel med lærerne knyttet til fag og i hvilken grad elevene opplever at lærerne er hyggelige. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Lokale mål Det skal legges til rette for at kulturen på skolene gir muligheter til trivsel og til gode relasjoner mellom elever og lærere Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall » Trivsel med lærerne 4,0 4,1 3,9 4,1 Stjørdal kommune skoleeier, Grunnskole Stjørdal kommune skoleeier Fordelt på kjønn Offentlig Trinn 7 Periode Grunnskole Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutt Jente» Trivsel med lærerne 4,1 3,9 4,3 Side 11 av 39 - Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune - 3. mai 2013

12 Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Periode Grunnskole Vurdering At elevene trives har en verdi i seg selv. Trivsel reduserer fravær og er viktig i forebyggingsperspektiv for å hindre frafall i videregående skole. Dessuten er trivsel viktig for de faglige resultatene. Det er gledelig at flere elever på 7.trinn uttrykker trivsel med fag og lærere, særlig god er trivselen blant jentene. Elevene i Stjørdal trives bedre enn elevene i Nord Trøndelag og på samme nivå som nasjonalt. Trivsel er også viktig i friminuttene. Barneskolene deltar i prosjekt der elever er trivselsleder og sammen med lærerne bidrar til aktiviteter og trivsel i friminuttene. Stjørdal kommune har de siste årene hatt fokus på lærerens rolle og læringsmiljøet gjennom prosjektet LP. Innføring i LP er gjennomført for Fosslia, Halsen barneskole og Kvislabakken dette året. Tidligere har skolene i Hegra, lånke og Elvran skoler gjennomført LP- prosjekt. LP kan være et nyttig verktøy for å analysere hvilke faktorer som gir trivsel, og etaten vil sammen med skolene bidra til at LP kan brukes i denne sammenheng Mobbing på skolen Indikatoren viser andelen elever som oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene. Skala: 1-5. Lav verdi betyr liten forekomst av mobbing. Lokale mål Skolen skal ha et trygt skolemiljø med nulltoleranse for mobbing Side 12 av 39 - Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune - 3. mai 2013

13 Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall » Mobbing på skolen 1,3 1,4 1,5 1,3 Stjørdal kommune skoleeier, Grunnskole Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Periode Grunnskole Indikator og nøkkeltall Stjørdal kommune skoleeier Kommunegruppe 13 Nord-Trøndelag fylke» Mobbing på skolen 1,3 1,4 1,4 1,4 Nasjonalt Stjørdal kommune skoleeier Fordelt på kjønn Offentlig Trinn 7 Periode Grunnskole Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutt Jente» Mobbing på skolen 1,3 1,3 1,4 Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall » Mobbing på skolen 1,4 1,4 1,4 1,5 Stjørdal kommune skoleeier, Grunnskole Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Periode Grunnskole Indikator og nøkkeltall Stjørdal kommune skoleeier Kommunegruppe 13 Nord-Trøndelag fylke» Mobbing på skolen 1,5 1,4 1,5 1,4 Nasjonalt Stjørdal kommune skoleeier Fordelt på kjønn Offentlig Trinn 10 Periode Grunnskole Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutt Jente» Mobbing på skolen 1,5 1,6 1,3 Side 13 av 39 - Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune - 3. mai 2013

14 Vurdering Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Forskning viser at elever som blir mobbet i grunnskolen står i fare for å falle ut av videregående opplæring. Undersøkelsen viser at det er mindre mobbing blant elever i 7.klasse i Stjørdal enn i landet forøvrig. Men på samme trinn blir jentene mer mobbet enn guttene. I 10.trinn blir guttene mest mobbet, og der har mobbinga økt fra forrige skoleår. Selv om disse elevene gikk ut av skolen i fjor bør ungdomsskolene ha stor oppmeksomhet rundt dette. Nye former for mobbing, bl.a. ved bruk av mobiltelefon, krever nye tiltak og godt samarbeid med foreldre Faglig veiledning Indeksen viser i hvilken grad elevene føler at de får god veiledning. Denne indeksen inkluderer i hvor stor grad de får vite hvordan de kan forbedre seg, og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet.skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. Lokale mål Både gutter og jenter skal erfare at de får gode, tydelige og konstruktive tilbakemeldinger både faglig og sosialt. Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall » Faglig veiledning 3,4 3,5 3,3 3,3 Stjørdal kommune skoleeier, Grunnskole Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Periode Grunnskole Indikator og nøkkeltall Stjørdal kommune skoleeier Kommunegruppe 13 Nord-Trøndelag fylke» Faglig veiledning 3,3 3,4 3,4 3,4 Nasjonalt Stjørdal kommune skoleeier Fordelt på kjønn Offentlig Trinn 7 Periode Grunnskole Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutt Jente» Faglig veiledning 3,3 3,5 3,2 Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall » Faglig veiledning 3,4 3,3 3,1 3,2 Stjørdal kommune skoleeier, Grunnskole Side 14 av 39 - Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune - 3. mai 2013

15 Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Periode Grunnskole Indikator og nøkkeltall Stjørdal kommune skoleeier Kommunegruppe 13 Nord-Trøndelag fylke» Faglig veiledning 3,2 3,1 3,0 3,1 Nasjonalt Stjørdal kommune skoleeier Fordelt på kjønn Offentlig Trinn 10 Periode Grunnskole Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutt Jente» Faglig veiledning 3,2 3,4 3,1 Vurdering Det er viktig at lærerne gir elevene systematiske og tydelige tilbakemeldinger. Tilfeldige kommentarerer i ny og ne gir ikke resultater over tid. I Stjørdal er jentene mindre fornøyd enn guttene både på 7.trinn og 10. trinn med de tilbakemeldingene som gis. Veiledninga var litt bedre på 10.trinn i enn året før og bedre enn i sammenlignende kommuner og nasjonalt. På 7.trinn scorer kommunen lavere enn de vi sammenlignes med Mestring Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen.skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. Lokale mål Alle elever skal oppleve mestring gjennom å bruke sine ferdigheter på en positiv måte. Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall » Mestring 3,8 3,8 3,8 Stjørdal kommune skoleeier, Grunnskole Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Periode Grunnskole Indikator og nøkkeltall Stjørdal kommune skoleeier Kommunegruppe 13 Nord-Trøndelag fylke» Mestring 3,8 3,9 3,8 3,9 Nasjonalt Side 15 av 39 - Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune - 3. mai 2013

16 Stjørdal kommune skoleeier Fordelt på kjønn Offentlig Trinn 7 Periode Grunnskole Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutt Jente» Mestring 3,8 3,7 3,8 Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall » Mestring 3,8 3,7 3,7 Stjørdal kommune skoleeier, Grunnskole Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Periode Grunnskole Indikator og nøkkeltall Stjørdal kommune skoleeier Kommunegruppe 13 Nord-Trøndelag fylke» Mestring 3,7 3,8 3,7 3,8 Nasjonalt Stjørdal kommune skoleeier Fordelt på kjønn Offentlig Trinn 10 Periode Grunnskole Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutt Jente» Mestring 3,7 3,7 3,7 Vurdering Å oppleve mestring fører til tro på seg selv og egene evne. For at elevene skal oppleve framgang og mestring, må de møtes med realistiske forventninger. Elevundersøkelse n skoleåret 2011/ 12 viser svært liten variasjon i forhold til året før. På 7.trinn er jentene mer fornøyd enn guttene. Det bør vurderes om dette kan ha sammenheng med variasjon i læringsstiler og aktiviteter. Både på 7.trinn og 10.trinn viser nøkkeltallene at elevene i Stjørdal opplever mindre mestring enn landsgjennomsnitt Faglig utfordring Indeksen viser elevenes opplevelse av faglige utfordringer i skolearbeidet.skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. Lokale mål Skolene skal ha tydelige mål for elevenes læring og læringsmiljø Side 16 av 39 - Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune - 3. mai 2013

17 Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall » Faglig utfordring 4,1 Stjørdal kommune skoleeier, Grunnskole Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Periode Grunnskole Indikator og nøkkeltall Stjørdal kommune skoleeier Kommunegruppe 13 Nord-Trøndelag fylke» Faglig utfordring 4,1 4,1 4,1 4,0 Nasjonalt Stjørdal kommune skoleeier Fordelt på kjønn Offentlig Trinn 7 Periode Grunnskole Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutt Jente» Faglig utfordring 4,1 4,0 4,1 Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall » Faglig utfordring 4,1 4,1 4,2 Stjørdal kommune skoleeier, Grunnskole Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Periode Grunnskole Indikator og nøkkeltall Stjørdal kommune skoleeier Kommunegruppe 13 Nord-Trøndelag fylke» Faglig utfordring 4,2 4,1 4,0 4,1 Nasjonalt Stjørdal kommune skoleeier Fordelt på kjønn Offentlig Trinn 10 Periode Grunnskole Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutt Jente» Faglig utfordring 4,2 4,0 4,4 Vurdering Nytt av året er tall på dette området for elever på 7.trinn. Det er tydelig at elevene på dette trinnet i Stjørdal opplever mer faglige utfordringer enn elevene nasjonalt. På 10.trinn opplever særlig jentene store forventninger. Forskning viser at gode resultater kommer når forventningene er realistiske. En analyse omkring forventninger vil gi skolene pekepinn i forhold om lista er lagt riktig. Side 17 av 39 - Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune - 3. mai 2013

18 2.3. Resultater Om Resultater Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet Nasjonale prøver lesing 5. trinn Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål Resultater på nasjonale prøver skal være på nivå med landsgjennomsnitt - færre elever på mestrings nivå 1 Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Side 18 av 39 - Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune - 3. mai 2013

19 Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunnskole Stjørdal kommune skoleeier Fordelt på kjønn Offentlig Trinn 5 Periode Grunnskole Vurdering Resultatene viser at det er færre elever på mestringsnivå 1 og flere elever på mestringsnivå 3 enn i Nord- Trøndelag, men vi er dårligere enn nasjonalt og egen kommunegruppe. Jentene er fortsatt dyktigere i lesing enn guttene. Sammenlignet med i fjor er det flere elever på mestringsnivå 1 og færre på nivå 2 og 3. Resultatene på de enkelte skolene varierer. Skjelstadmark har færrest andel elever på mestringsnivå 1, mens Kvislabakken har størt andel på mestringsnivå 3. Resultatene gir ikke grunnlag for å si at ssatsinga på lesing / SOL har medvirket til bedre leseferdigheter enda. Satsinga må derfor fortsette. Det er også viktig at skolene bruker resultatene til å vurdere og analysere egen praksis og redskap for pedagogisk kvalitetsutvikling. Side 19 av 39 - Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune - 3. mai 2013

20 Nasjonale prøver lesing ungd. trinn Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål Resultater på nasjonale prøver skal være på nivå med landsgjennomsnitt flere elever skal være funksjonelle lesere når de går i 9.trinn Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Side 20 av 39 - Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune - 3. mai 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 20. mars, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 27. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 26. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Tirsdag 13. desember, 2011 Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Onsdag 10. oktober, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Torsdag 11. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: Terie Valla Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 032/13

Detaljer

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Tirsdag 30. november 2010 Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2012 Tilstandsrapport Levanger kommune 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter

Detaljer

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 37325/2010, saksnr. 2010/4723 Klassering: A20 Gradering: Dato: 23.03.2010 Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 Tirsdag

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13)

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13) SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: TerieVal1a Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Torsdag 25. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2011

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2011 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2011 Levanger kommune, april 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2012 Farsundskolen Oktober 2012 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 20. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen høsten 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Evenes kommune Tilstandsrapport

Evenes kommune Tilstandsrapport Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Evenes 2013 Forord Det vises innledningsvis til opplæringslovens 13 10: (..)Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 19.05.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Fredag 25. september, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 9. september, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 20. oktober, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 25/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 Onsdag 30. mars, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2013 Torsdag 22. mai, 2014 Tilstandsrapport Levanger kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Onsdag 23. mars, 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Mandag 30. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Formannskapet behandlet saken den 22.06.2015, saksnr. 98/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune, mars 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune Innhold 1. Sammendrag.4 2. Hovedområder og indikatorer 5 2.1 Elever og ansatte i skolesektoren..5 2.1.1

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2011

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2011 Torsdag 17. november, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE 2011

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE 2011 Tilstan TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE 2011 Elever ved Sør-Tustna skole på tur på Knubben høsten 2011. : Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012 Torsdag 24. januar, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2014 Farsundskolen Farsund, Februar 2015 Sammendrag Tallene i tilstandsrapporten bygger i hovedsak på tall fra skoleåret 2013/2014, men vi har også klart å få med tallene fra nasjonale

Detaljer

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Fredag 26. august, 2011 Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport. Grunnskolen i Dønna 2013

Dønna kommune Tilstandsrapport. Grunnskolen i Dønna 2013 Dønna kommune Tilstandsrapport Grunnskolen i Dønna 2013 Dønna kommune oktober 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 SKOLENS SATSINGSOMRÅDER... 5 2.1.1 Mål... 5 2.1.2 Evaluering (Skolebasert

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran kommune - 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran kommune - 2010 Torsdag 16. september, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran kommune - 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Kvalitetsrapport for Fræna kommune- grunnskolen 2013

Kvalitetsrapport for Fræna kommune- grunnskolen 2013 Torsdag 15.mai 2014 Kvalitetsrapport for Fræna kommune- grunnskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Saker til behandling. Ny godkjenning av leke og oppholdsareal Snømyra barnehage. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2012 2015. Spillemidler 2012.

Saker til behandling. Ny godkjenning av leke og oppholdsareal Snømyra barnehage. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2012 2015. Spillemidler 2012. VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget vedleggshefte Dato: 24.11.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/01585 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013 Ikke politisk behandlet Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 4 2.1. Elever og undervisningspersonale... 4 2.1.1. Antall elever

Detaljer

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 5 2.1. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekstkomitéen Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 16:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekstkomitéen Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 16:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Oppvekstkomitéen Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 16:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger for innkalling

Detaljer

Vennesla boligstiftelse forslag til endring av vedtekter

Vennesla boligstiftelse forslag til endring av vedtekter VENNESLA KOMMUNE Vedleggshefte Kommunestyret Dato: 25.10.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 SAKSKART 64/12 11/04469 5 Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 65/12 12/03081

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2014 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall elever og lærerårsverk...6

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Aure 2010. Tilstandsrapport for grunnskolen i Aure kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen i Aure 2010. Tilstandsrapport for grunnskolen i Aure kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Aure kommune 2010 1 Inoldsfortegnelse 1. Sammendrag... 5 2. Organisering og mål... 6 2.1. Organisering... 6 2.2. Overordna utviklingsmål for grunnskolen i Aure:... 6

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Fredag 5. februar, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Målselv kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen i Målselv kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Målselv kommune 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad 2011 Behandlet i kommunestyret 21.11.11 (K-sak 11/100) Mandag 24. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting)

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Fredag 7. august, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I

Detaljer

Tilstandsrapport for. Grunnskolen i Hammerfest

Tilstandsrapport for. Grunnskolen i Hammerfest Tilstandsrapport for Grunnskolen i Hammerfest 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hammerfest Innhold Forord... 3 1. Innledning... 4 2. System for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling... 5 3. Definisjon

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport seksjon undervisning Meløy kommune 2010

Tilstandsrapport seksjon undervisning Meløy kommune 2010 25.mai 2011 Tilstandsrapport seksjon undervisning Meløy kommune 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/481 Tilstandsrapport 2014/2015 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 29/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 06.10.2015 PS 71/15

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2014/15

Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2014/15 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sammendrag... 3 Innledning... 5 Målsettinger... 6 Nasjonale målsettinger... 6 Kommunens visjon og hovedmål...

Detaljer

Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2013/14

Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2013/14 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 5 Målsettinger... 6 Nasjonale målsettinger... 6 Kommunens visjon og hovedmål... 6 Kommunale målsettinger

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Kommunestyret behandlet saken den 16.09.2014, saksnr. 62/14 Behandling: 44 representanter tilstede. Knutsen (KrF) fremmet forslag om

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Opplæringsloven 13-10 INNHOLD Innledning... 3 TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KVALIFISERING... 3 Visjon for oppdalsskolen... 4 Satsingsområder i Oppdalsskolen.... 5 Oppdalsskolen...

Detaljer

Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012

Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012 Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Mandag 22. november kl. 13.00 17.00 I kommunestyresalen

Mandag 22. november kl. 13.00 17.00 I kommunestyresalen SØNDRE LAND KOMMUNE Dato... 16.11.2010 Vår Ref... KÅB-12361/10 Arkiv... 030 Saksnr... 10/170 Deres Ref... Medlemmene i komité 1 Kai Werner Evensen Gerd Myklebust Wang Lars Nybakke Arvid Ege Karin Sætra

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for kultur, oppvekst og skole Dialogmøte utvalgets medlemmer og rektorene Møtested: Gml. herredshuset, Ignaveien 16, 2. etg. Dato: 24.04.2012 Tid: 18:00 Medlemmer

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Kan inneholde data under publiseringsgrense. Innhold Innledning... 4 1. Hva er Tilstandsrapporten... 4 1.1. Deltagelse i KS Skoleeierprogram Den gode skoleeier... 4 1.2. Hamarskolens årshjul for kvalitetsvurdering...

Detaljer

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4.

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Kartlegging og vurdering... 8 Nasjonale prøver 2014/2015: Ny skala og utvikling

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Verdal kommune. Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009

Verdal kommune. Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Verdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Innhold Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 1.1. Om tilstandsrapporten... 5 1.2. Verdal kommunes planverk... 6 2. Hovedområder og indikatorer...

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2010/11

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2010/11 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

2015 RAPPORT OPPFØLGING MARKER SKOLE

2015 RAPPORT OPPFØLGING MARKER SKOLE 2015 RAPPORT OPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN - 2015 Ragnar Olsen 29.09.2015 Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE SKOLEÅRET -2015... 2 INNLEDNING... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE...3

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2012/13

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2012/13 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 6 3.1. Nasjonale målsettinger... 6 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Rana 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen Rana 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen Rana 2015 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008)

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Overhalla. Skoleåret 2011-12

Tilstandsrapport for grunnskolen i Overhalla. Skoleåret 2011-12 Tilstandsrapport for grunnskolen i Overhalla Skoleåret 2011-12 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Lovhjemmel... 3 1.2 Overhalla kommunes system... 4 1.2.1 Gjennomføring 2012... 4 1.3 Kommentar... 5 2 Ressursoversikt...

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 14.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 14.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 14.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 GRAN KOMMUNE 2 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.09.2015 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer