30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011"

Transkript

1 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE

2 Innhold 1. Sammendrag Hovedområder og indikatorer Elever og undervisningspersonale Antall elever og lærerårsverk Lærertetthet Læringsmiljø Trivsel med lærerne Mobbing på skolen Faglig veiledning Mestring Faglig utfordring Resultater Nasjonale prøver lesing 5. trinn Nasjonale prøver lesing ungd. trinn Nasjonale prøver regning 5. trinn Nasjonale prøver regning ungd. trinn Nasjonale prøver engelsk 5. trinn Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Grunnskolepoeng Gjennomføring Overgangen fra grunnskole til VGO Eget kapittel IKT-antall elever pr. PC Antall lærertimer i % som går til spesialundervisning System for oppfølging (internkontroll) Konklusjon For å oppdatere innholdsfortegnelsen, markerer du denne setningen - så klikker du F9. Side 2 av 35 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Hol oktober 2011

3 1. Sammendrag Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 ( ) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Rapporten om tilstanden i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig blir benyttet som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden. Regjeringen har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen. Det er også laget konkrete målsettinger for hva skolene i Hol kommune skal oppnå, innenfor disse områdene. Elever og undervisningspersonale. Totalt sett holder elvtallet seg stabilt på rundt 500 elever i Hol kommune. Lærertettheten er størst ved de fådelte skolene og noe mindre ved Geilo skole og ungdomsskolen. Både på barneskolene og ungdomsskolen har en en klassestørrelse som ligger godt under det som er snittet i Buskerud og nasjonalt. Det er lite som tyder på at lærertettheten generelt har stor betydning for elevenes læringsresultater. Lærerens fagdidaktiske kompetanse betyr mer for resultatene. Læringsmiljø. Elevundersøkelsen gjennomføres av elever på 7. og 10. trinn og på VG1. Et utvalg av spørsmålene i undersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. I Tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindeksene tatt med: Trivsel Mobbing på skolen Faglig veiledning Mestring Faglig utfordring I skolene i Hol har en som målsetning at en på nasjonale kartlegginger skal ligge likt med, eller over det nasjonale snittet. Trivsel: Det ser ut til at elevene på 7.trinn trives bedre sammen med lærerne sine enn elever på 10.trinn. Ungdomstiden er en brytningstid der venner er viktig og deres meninger og holdninger betyr mye. Men vi vet at læreren har avgjørende betydning for elevenes læring. Elevene møter skolen først og fremst gjennom læreren. Det er læreren som motiverer til læring og det hans/hennes oppgave å skape de gode relasjonene. Mobbing på skolen: Antall elever som føler seg mobbet på skolen er høyere enn det var året før både på 7. og 10.trinn og vi ligger høyere enn snittet i landet på begge trinn. Skolene har vurdert resultatene og satt inn tiltak der de mener at det er viktig. Det jobbes forebyggende med det psykososiale miljøet på alle skolene. Faglig veiledning: Både på 7. og 10.trinn er elevene litt mindre fornøyd med den faglige veiledningen de får, enn elevene på tilsvarende trinn var i Det jobbes med å etablere gode rutiner for underveisvurdering ved alle skolene. Ungdomsskolen har hatt anerkjennende elevsamtaler som utviklingsområde og har kurset lærerne på dette. Mestring: Når det gjelder mestring er det små variasjoner i resultatene, både sett over tid i kommunen, og i forhold Side 3 av 35 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Hol oktober 2011

4 til det nasjonale snittet. Elevenes opplevelse av mestring varierer selvsagt innad i gruppen og i ulike fag, men god kjennskap til elevene og forholdsvis høy lærertetthet, er et godt grunnlag for en opplæring tilpasset den enkelte. Faglig utfordring: Elevene på 10.trinn mener at de faglige utfordringene de får er passe store. Læringsresultater: Nasjonale prøver avholdes på 5., 8. og 9.trinn i lesing og regning og på 5. og 8.trinn i engelsk. Resultatene på nasjonale prøver på 5.trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. På 8. og 9.trinn er det en skala med fem mestringsnivåer. Resultatene viser den prosentvise fordelingen av elevene på mestringsnivåene. Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med kompetansemål i læreplanen for fag LK06, når det det gjelder grunnleggende ferdigheter i lesing i alle fag. Elevene skal vise at de kan: finne informasjon i ulike typer tekst forstå og tolke tekstene reflektere over og vurdere tekstenes form og innhold Resultatene viser at eleven i Hol ligger over de målene som er satt for NP i lesing på både 5., 8. og 9.trinn. Det vil si at den største delen av elevmassen ligger innenfor akseptabelt nivå i lesing. Det har vært jobbet med fokus på leseopplæring på alle trinn gjennom flere år og skolene har felles leseplan. Det har vært satset på etter- og videre-utdanning innenfor leseopplæring. Nasjonale prøver i regning dekker tre innholdsområder: tall måling statistikk Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse sammenhenger. Resultatene fra NP i regning på 5.trinn i 2010, viser at ca 68% av elevene ligger innenfor det som er et akseptabelt nivå. Dette er lavere enn det vi hadde som målsetning. Kommunen sett under ett er det for mange elver på mestringsnivå 1. Resultatene variere mye fra skole til skole i kommunen. Både på 8. og 9. trinn skårer elevene høyere enn det som er landsgjennomsnittet. Matematikk har vært satsingsområde i kommunen. Målet var å heve kompetansen hos flest mulig lærere, slik at de skulle få de faglige kvalifikasjonene som er nødvendig for å gi god undervisning. Nasjonale prøver i engelsk har oppgaver knyttet til ferdigheter som å : finne informasjon forstå hovedinnholdet i tekster forstå ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid. forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i Side 4 av 35 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Hol oktober 2011

5 bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle og mer sammensatte setningsmønstre Resultatene både på 5. og 8.trinn viser at elevene ligger innenfor de målene som er satt. På begge trinn ligger vi litt over landsgjennomsnittet, men vi ser at det er variasjoner i forhold til tidliger år. Standpunktkarakterene og karakterer fra eksamen i grunnskolen utgjør sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. 10. trinns elevene våren 2011, ligger i snitt litt under målsetningen i norsk og engelsk skriftlig og likt med målet i matematikk. Snittet i de tre fagene ligger på 3.5 i matematikk og 3.8 i norsk og engelsk skriftlig. Det betyr at de fleste av elevene som avslutter grunnskolen i Hol, har nokså god eller god kompetanse i de tre kjernefagene. Grunnskolepoeng er summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer ganget med ti.i Hol lå gjennomsnittet på 40,7poeng. Dette er litt over snittet i Buskerud og nasjonalt nivå. Grunnskolepoengene brukes som opptakskriterium ved videregående skole og har ofte betydning i forhold til gjennomføring av videregående opplæring. Frafall: 100% av elevene i avgangskullet i 2011 gikk direkte over i videregående opplæring. IKT i skolene: Kommunen har hatt som mål at alle elever på ungdomstrinnet skulle kunne disponere hver sin PC og at det på barnetrinnet ikke skulle være mer enn to elever pr.pc innen Det ble satt av midler til dette i økonomiplanen. Disse målene er nådd og det settes av ressurser til opplæring både av elever og lærere og til å holde alle maskiner oppdaterte og i orden. Spesialundervisning: GSI-tall fra 2010 viser at det brukes flere lærertimer i % av det totale timetallet til spesialundervisning i Hol, enn i Buskerud og landet forøvrig. Det jobbes for å få til en så god tilpasset opplæring for alle elever, at enda flere vil få utbytte av den ordinære opplæringen og derfor ikke har behov for spesialundervisning. Dette krever et tett samarbeid mellom skolene og PPT som sakkyndig instans og veileder. Det foregår mye godt arbeid i skolene i Hol noe som gir mange gode resultater. Vi har hatt god tilgang på ressurser og dette har ført til at en i stor grad har klart å oppfylle de krav og mål som settes for opplæringen. Men oppgavene og utfordringene er mange. Tidlig innsats og forebyggende arbeid krever et godt samarbeid mellom barnehage og skole, ressurser og kompetanse må prioriteres til dette arbeidet. Alle elever må ses fra første skoledag og det er nødvendig å prioritere utvikling av grunnleggende ferdigheter tidlig. Å rekruttere og beholde lærere med god kompetanse innenfor alle fag er en utfording, spesielt for bygdene. Gode læringsmiljøer der elever opplever mestring og trivsel, krever målrettet og kontinuerlig arbeid fra skolens side. Det er nødvendig med klar styring både ved skolene og fra skoleeier, slik at alle trekker i samme retning for at at eleven skal få et godt opplæringstilbud. Side 5 av 35 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Hol oktober 2011

6 2. Hovedområder og indikatorer 2.1. Elever og undervisningspersonale Om Elever og undervisningspersonale Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med disse indikatorene i tilstandsrapporten: tallet på elever og lærerårsverk (sum årsverk for undervisningspersonalet) lærertetthet (lærertetthet trinn, lærertetthet trinn) Antall elever og lærerårsverk Antall elever Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven 2-1 har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring. Sum årsverk for undervisningspersonale Indikatoren viser totalsummen for årsverk for undervisningspersonalet. I denne indikatoren inngår følgende delskåre: Andel årsverk for undervisningspersonale uten godkjent utdanning barnetrinn Andel årsverk for undervisningspersonale uten godkjent utdanning ungdomstrinn. Lokale mål Mål for befolkningsutvikling hentet fra Kommuneplan : A. Hol kommune skal minimum opprettholde dagens innbyggertall, men helst ha en vekst i planperioden, B. Hol kommune skal opprettholde et levende lokalmiljø i alle grendene. Forutsatt uforandra inn- og utflytting vil elevtallet ved skolene ligge stabilt rundt 500 elever i perioden Elevtallet ved den enkelte skole varierer noe fra år til år. Målet er å i møtekomme statlige krav til økt kompetanse for undervisningspersonale ved alle skolene i kommunen. Hol kommune skoleeier Sammenlignet med egne skoler Offentlig Alle Begge kjønn Periode Grunnskole Indikator og nøkkeltall Side 6 av 35 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Hol oktober 2011

7 Talet på elevar - Hol kommune skoleeier 530 Talet på elevar - Dagali og Skurdalen Oppvekstsenter - Avdeling skole 22 Talet på elevar - Geilo skole 249 Talet på elevar - Hol ungdomsskole 152 Talet på elevar - Holet skule 63 Talet på elevar - Hovet skole 44 Sum beregnede årsverk for undervisningspersonale - Hol kommune skoleeier 71 Sum beregnede årsverk for undervisningspersonale - Dagali og Skurdalen Oppvekstsenter - Avdeling skole Sum beregnede årsverk for undervisningspersonale - Geilo skole 31 Sum beregnede årsverk for undervisningspersonale - Hol ungdomsskole 19 Sum beregnede årsverk for undervisningspersonale - Holet skule 10 Sum beregnede årsverk for undervisningspersonale - Hovet skole 7 Hol kommune skoleeier, Grunnskole 5 Vurdering Høy faglig og pedagogisk kompetanse hos læreren er en betingelse for elevens læring. De aller fleste som underviser i grunnskolen i Hol har godkjent grunnutdanning. Men kommunen klarer ikke å tilfredsstille kravene om at alle lærere som underviser i norsk, matematikk og engelsk, skal ha 30 studiepoeng i disse fagene på barnetrinnet og 60 studiepoeng for å undervise på ungdomstrinnet. Kommunen har de siste årene hatt lærere som har fått videreutdanning gjennom satsingen "Kompetanse for kvalitet". I Hol har det vært satset på norsk med vekt på leseopplæring. Dette er en ordning der stat og kommune deler på utgiftene slik at lærer kan ta 30 stdiepoeng i et fag ved siden av å jobbe 50%. For kommunen er dette en dyr ordning som man ikke har anledning til å tilby mange lærere, men som er med på å heve kompetansen hos de lærerne vi allerede har. Etter en utredning foretatt av kultur og oppvekstetaten, besluttet politikerne i november 2010 at skolestrukturen i Hol skal opprettholdes. I tillegg til å sikre fagdekking av kvalifiserte lærere er det viktig å sørge for at det sosiale miljøet for elevene blir av en slik kvalitet at det er forsvarlig. Deltakelse i et sosialt fellesskap er nødvendig for at elever skal få trening i å samarbeide med ulike mennesker, hevde sine meninger og løse konflikter på positive måter. Dersom elevgruppen blir liten, kan det være vanskelig for enkelte elever å finne sin plass i miljøet Lærertetthet Lærertetthet trinn Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. Side 7 av 35 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Hol oktober 2011

8 Lærertetthet trinn Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter Lokale mål I Opplæringslova 8-2 står det: "Klassane, basisgruppene og gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg." I sentrale dokumenter for skole og barnehage i Hol kommune, står tidlig innsats helt i første rekke. Med det menes tidlig innsats både i forhold til alder og i prosessen. Når noe oppdages og meldes som et behov, skal innsats kunne settes inn. Lærertettheten på trinn økes. Ved eventuell reduksjon i lærerårsverk, skal dette ikke skje på trinn. Hol kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Alle Begge kjønn Periode Grunnskole Indikator og nøkkeltall Hol kommune skoleeier Buskerud fylke Nasjonalt Lærertetthet trinn 8,2 13,6 13,2 Lærertetthet trinn 13,2 15,5 14,9 Hol kommune skoleeier, Grunnskole, Vurdering Oppheving av klassedelingsregelen i 2003 har gitt skolene større valgfrihet i måten å organisere undervisningen Det er lite som tyder på at lærertettheten generelt har stor betydning for elevenes læringsresultater. For elever med dårligere forutsetninger og mindre støtte hjemmefra, er det derimot grunnlag for å si at mindre grupper gir bedre læringsresultater. Lærerens kompetanse og særlig fagdidaktiske kompetanse, er en viktigere faktor for læringsresultatene. Lærretettheten er størst på de fådelte skolene og noe lavere på Geilo skole og ungdomsskolen. Små skoler med lavt elevtall, gir ofte små undervisningsgrupper. Utfordringen her kan ligge i at en har flere trinn i samme undervisningsgruppe. Små undervisningsgrupper gir læreren større mulighet til å følge opp den enkelte eleven. Side 8 av 35 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Hol oktober 2011

9 2.2. Læringsmiljø Om Læringsmiljø Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske: trivsel mobbing på skolen faglig veiledning mestring faglig utfordring Trivsel med lærerne Indeksen viser elevenes trivsel med lærerne knyttet til fag og i hvilken grad elevene opplever at lærerne er hyggelige. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Lokale mål Politikerne i Hol kommune har sagt at målsettingen for nasjonale målinger som Trivselsundersøkelsen, er at skolene skal ligge likt med eller helst over landsgjennomsnittet. Når det gjelder trivsel er målet for 7.trinn i satt til 4.5. På 10.trinn er målet 4.2 I elevundersøkelsen er trivsel delt i to indekser der man måler både sosial trivsel og trivsel med lærerne. Både nasjonalt og i Hol ligger skåren for sosial trivsel høyere enn trivsel med lærerne. Her er det trivsel med lærerne en tar utgangspunkt i: Indeksen består av følgende spørsmål: - Trives du sammen med lærerne dine? - Har du lærere som gir deg lyst til å jobbe med fagene? Elevundersøkelsen kartlegger elevenes subjektive opplevelse av egen læringssituasjon. Side 9 av 35 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Hol oktober 2011

10 Hol kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Hol kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering Arbeidet med skolens læringsmiljø bør ikke bare baseres på elevenes opplevelse av skolehverdagen. Informasjon fra andre sentrale aktører i skolen, som lærere og foreldre, bør også innhentes. For disse gruppene finnes det egne undersøkelser der flere av de samme spørsmålene tas opp. Tallene viser at resultatene er stabile fra år til år på nasjonalt nivå, men at det er større lokale variasjoner når en ser på resultatene skolene i mellom og på utviklingen over tid. Side 10 av 35 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Hol oktober 2011

11 Resultater fra grupper med få elever må tolkes med større forsiktighet enn resultater basert på store grupper, som nasjonalt og fylkesnivå. Det er viktig å se resultatene over tid. På 7.trinn ligger indeksen Trivsel med lærerne likt med resultatene i Buskerud og på nasjonalt nivå, men under resultatene fra målingen i skoleåret På 10.trinn er resultatene litt bedre enn i , men under snittet i Buskerud og på nasjonalt nivå. Det er vanskelig å si noe om grunnen til dette, men vi vet at resultatene vil variere fra kull til kull. Skolen har en viktig oppgave med å skape gode relasjoner mellom lærere og elver. Kvaliteten på relasjonen vil være preget av hvordan lærer og elev møtes og hvordan de samhandler og kommuniserer. Elever på 7.trinn oppgir at de trives bedre sammen med lærerne sine enn elever på 10.trinn. For ungdom er relasjonen til jevnaldrende det viktigste og de er gjerne i opposisjon til det de voksne og skolen står for. Men nettopp i denne perioden er det viktig at læreren er en tydelig voksen med autoritet til å skape et godt læringsmiljø Mobbing på skolen Indikatoren viser andelen elever som oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene. Skala: 1-5. Lav verdi betyr liten forekomst av mobbing. Lokale mål I Hovedutvalget for kultur og oppvekst ble det i 2008 gjort et vedtak om at en skulle ha nulltoleranse for forekomst av plaging/mobbing i skolen. Hol kommune har i tillegg til Elevundersøkelsen en egenprodusert Trivselsundersøkelse som gjennomføres på trinn på alle skolene. Den har 8 ulike spørsmål om plaging. Der kan elevene si noe om hvordan de blir plaget, hvor det skjer, hvem som plager dem og om de selv plager noen. Det finnes også spørsmål som går på plaging via mobiltelefon eller nettsteder, digital mobbing. Den kommunale trivselsundersøkelsen er ment som et supplement til elevundersøkelsen Hol kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 11 av 35 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Hol oktober 2011

12 Hol kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering Elevundersøkelsen våren 2011 viste en markant økning av elever som føler seg plaget på skolen. Dette gjelder både for 7. og 10.trinn. Resultatene samsvarer ikke med den lokale trivselsundersøkelsen som ble gjennomført på høsten det samme skoleåret. Grunnen til dette er kanskje nettopp at de to undersøkelsene gjennomføres til forskjellige tider på året og at det i løpet av et skoleår kan bygge seg opp konflikter mellom elever, som da fanges opp av elevundersøkelsen. Vi ser også her hvordan resultatene varierer med kullene og at små utvalg av elever kan gi store utslag på resultatene i undersøkelsen. Ved Hovet skole var resultatene svært gode. Resultatene er drøftet med rektorene ved skolene Faglig veiledning Indeksen viser i hvilken grad elevene føler at de får god veiledning. Denne indeksen inkluderer i hvor stor grad de får vite hvordan de kan forbedre seg, og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet. Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. Lokale mål Hol kommune har som mål at elevene skal ligge javnt med eller over landsgjennomsnittet på indeksen faglig veiledning på Elevundersøkelsen. Det vil si at elevene i Hol i stor grad skal oppleve at de får vite hvordan de kan forbedre seg innenfor fagene og at de vet hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet. På 7.trinn var snittet nasjonalt 3.4 og på 10.trinn var det 3.1 Side 12 av 35 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Hol oktober 2011

13 Hol kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Hol kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering Det synes som elevene på 7.trinn i større grad enn elever på 10.trinn, opplever at de får god faglig veiledning. Slik er det også når en ser på resultatene på landsbasis. På 7.trinn ligger elevene litt under landsgjennomsnittet (3.4), men også her variere det fra skole til skole og elevene ved Hovet skole ligger godt over snittet med 4.0 På 10.trinn gir elevene i Hol uttrykk for at de er litt mindre fornøyd med den faglige veiledningen de får, enn det som er det nasjonale gjennonmsnittet(3.1) Side 13 av 35 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Hol oktober 2011

14 Alle skolene i Hol har i løpet av skoleåret hatt fokus på vurdering. I august 2009 kom det en ny vurderingsforskrift "Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående opplæring." Her står det at alle elever har rett til en samtale med sin kontaktlærer om faglig utvikling minst en gang hvert halvår og få vite hvordan de kan øke sin kompetanse. Underveisvurderingen skal være løpende og systematisk. Vurdering kan være et effektivt verktøy for læring. Det jobbes for å få til en god vurderingskultur ved skolene i Hol. Ungdomsskolen har hatt Anerkjennende elevsamtaler som satsingsområde. Her legger en vekt på alt elevene mestrer og ser på hvordan en med det som utgangspunkt kan jobbe videre. Lærerne har deltatt på kurs og det er felles samlinger der dette er tema Mestring Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen. Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. Lokale mål Hol kommune har som mål å ligge likt med eller helst over det nasjonale snittet på Kartleggigner som Elevundersøkelsen. Når det gjelder indeksen mestring, er det nasjonale snittet på 7.trinn og på 10.trinn Hol kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 14 av 35 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Hol oktober 2011

15 Hol kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering Indeksen mestring var med i Elevundersøkelsen for første gang våren På 7.trinn ligger resultatene rett under landsgjennomsnittet og litt svakere enn året før. På 10.trinn ligger Hol kommune litt over snittet og likt med det elevene på 10.trinn året før svarte. Et godt læringsmiljø tar hensyn til variasjoner i elevenes evner og forutsetninger. Tilpasset opplæring er et generelt prinsipp for skolens virksomhet og kjennetgnes av variasjon i arbeidsoppgaver, lærestoff, arbeidsmåter, læremidler og variasjon i organisering. Et læringsmiljø der en klarer å ivareta den enkeltes behov, slik at eleven opplever mestring gjennom skoledagen, er viktig for elevens motivasjon og videre arbeid. Med ny ungdomsskole der hvert trinn har sin base, har man fått mulighet til å organisere elevene på en mer fleksibel måte i undervisningen. På alle skolene er det godt med utstyr både innenfor IKT og andre læremidler slik at de fysiske forutsetningene for å få til et læringsmiljø der elevne kan oppleve mestring er til stede Faglig utfordring Indeksen viser elevenes opplevelse av faglige utfordringer i skolearbeidet. Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. Lokale mål Hol kommune har som mål å ligge over landsgjennomsnittet når det gjelder indeksen faglig utfordring. Side 15 av 35 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Hol oktober 2011

16 Hol kommune skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering Indikatoren består av følgende spørsmål: - Får du nok utfordringer på skolen? Dette er et spørsmål som bare stilles til elever på 10.trinn. Ut fra diagrammet kan en se at de fleste eleven på 10.trinn våren 2011, mener at de får nok utfordringer i mange eller i de fleste fagene. Her ligger vi over det målet som er satt. Samtidig ser en at dette kullet opplever at de faglige utfordringene som de har fått; er mer tilpasset dem, enn kullet som svarte på undersøkelsen året før opplevde. Skolen prøver å tilpasse oppgavetyper og mengde til elevene gjennom bruk av ulike arbeidsplaner. Elevene får kunnskap om mål og krav som er knyttet til skolearbeidet. Når arbeidsplanene tilpasses den enkelte opplever elevene at de får utfordringer som er realistiske og som de kan mestre Resultater Om Resultater Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. I tilstandsrapporten er disse resultatindikatorene obligatoriske: nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn i lesing og regning standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk grunnskolepoeng Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med følgende indikatorer i tilstandsrapporten: nasjonale prøver i engelsk på 5., 8. og 9. trinn Side 16 av 35 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Hol oktober 2011

17 Nasjonale prøver lesing 5. trinn Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål Målet for Hol kommune er at mer enn 70% av elevene på 5.trinn skal ligge innenfor akseptabelt nivå, det vil si mestringsnivå 2 og 3. Hol kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering Ved Nasjonale prøver i lesing høsten 2010 lå 77% av elevene i Hol kommune innenfor akseptabelt nivå, mestringsnivå 2 og 3. Resultatene varierer fra skole til skole. Med de små gruppene som er på noen av skolen kan en få store variasjoner fra år til år. Side 17 av 35 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Hol oktober 2011

18 Det er flere gutter enn jenter på det laveste mestringsnivået og flere jenter enn gutter på det høyeste nivået. Også nasjonalt er det jentene som skårer best på lesetester. Det har vært jobbet mye med leseopplæring ved skolene i kommunen. Den regionale leseplanen er tatt i bruk og noen skoler har gjort lokale tilpasninger på den, for at den skal passe i forhold til læreverk og metoder som brukes ved skolen. Det er dessuten satset på videreutdanning i norsk med fokus på lesesopplæring på alle trinn. Kommunen har/har hatt lærere som tar 30 studiepoeng innenfor dette området. Resultatene fra nasjonale prøver kommuniseres til elev og foreldre og brukes til å planlegge videre undervisningsforløp for trinnet og den enkelte elev Nasjonale prøver lesing ungd. trinn Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål På Nasjonale prøver i lesing på 8. og 9.trinn er målet at elevene i Hol kommune skal ligge likt med eller helst over landsgjennomsnittet. På 8.trinn er det at 69,5 % av elevmassen ligger innenfor akseptabelt nivå som er mestringsgrad 3-4 og 5. Landsgjennom snittet på 9.trinn er at 80,8 % av elevmassen ligger innenfor akseptabelt nivå som er mestringsgrad 3-4 og 5. Høsten 2010 var det første året det ble avholdt Nasjonale prøver i lesing på 9.trinn. Leseprøven for 8. og 9. trinn er den samme. Side 18 av 35 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Hol oktober 2011

19 Hol kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Hol kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 9 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 19 av 35 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Hol oktober 2011

20 Vurdering Resultatene fra Nasjonale prøver i lesing på 8. og 9. trinn, viser at vi ligger godt over de mål som er satt. På 8.trinn ligger nærmere 80% av elevene innenfor akseptabelt nivå og på 9.trinn gjelder dette for nesten 85% av elevene. Resultatene kommuniseres til elever og foreldre i foreldresamtaler. Skolen bruker resultatene sammen med egne observasjoner av gruppen eller den enkelte elev, til å planlegge videre undervisning. Det er spesielt viktig å være oppmerksom på andelen elever nivå 1 og 2 og arbeide for å redusere den. Selv om majoriteten av disse elevene kan lese i teknisk forstand, kan deres lesekompetanse vise seg å være så dårlig at det vil begrense mulighetene deres i forhold til videre utdanning, til yrkeslivet og til ulike situasjoner ellers i livet. Skolene må fortsatt ha fokus på lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag. Leseopplæringen er ikke avsluttet på barnetrinnet, men fortsetter med å utvikle elevenes ferdigheter til å mestre lesestrategier knyttet opp til ulike tekster som er relevante for fagene. På felles kursdag i november 2011 er lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag en av valgmulighetene Nasjonale prøver regning 5. trinn Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: tall måling statistikk Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: kan løse en gitt utfordring kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner kan vurdere om svarene er rimelige kan ha effektive strategier for enkel tallregning Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål målet for Hol kommune er at mer enn 75% av elevne på 5.trinn skal ligge innenfor akseptabelt nivå på Nasjonale prøver i regning, det vil si mestringsnivå 2 og 3. Side 20 av 35 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Hol oktober 2011

21 Hol kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering Resultatene fra Nasjonaleprøver i regning på 5.trinn i 2010, viser at ca 68% av elevene ligger innenfor det som er et akseptabelt nivå. Dette er lavere enn det vi hadde som målsetning. Vi har over 30 % av elevene på mestringsnivå 1. På dette trinnet er det en forholdsvis høy andel elever med vedtak om spesialundervisning. Noen få av disse elvene er fritatt fra nasjonale prøver i regning, mens mange av dem deltar. Det er en god del tekst å lese og forstå på regneprøven. Dette kan være en av grunnene til de forholdsvis svake resultatene. Resultatene varierer svært innad i kommunen. Hovet og Dagali og Skurdalen oppvekstsenter har 100% på nivå 2, mens Geilo skole har 57% og Holet skole har 84% innenfor akseptabelt nivå. Resultatene brukes internt på skolen til å tilpasse opplæringen for grupper av elever og kommuniseres til elever og foreldre Nasjonale prøver regning ungd. trinn Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: tall måling statistikk Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at de: forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring, kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner kan vurdere om svarene de får er rimelige kan vise effektive strategier for enkel tallregning Side 21 av 35 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Hol oktober 2011

22 Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål Målet for nasjonale prøver i regning på 8. og 9. trinn er at de skal ligge likt med eller over snittet på landsbasis. For 8. trinn betyr det ca. 73% av elevene innenfor nivå 3-4 og 5 For 9.trinn betyr det ca. 81% av elevene innenfor nivå 3-4 og 5 Høsten 2010 var første gang elever på 9.trinn gjennomførte nasjonale prøver i regning. Prøven er den samme som for 8.trinn og det er forventet at 9.trinn skårer høyere enn 8.trinn. Hol kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Side 22 av 35 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Hol oktober 2011

23 Hol kommune skoleeier Fordelt på trinn Offentlig Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering Både på 8. og 9. trinn skårer eleven høyere enn det som er landsgjennomsnittet. På 8.trinn ser en at nesten halvparten av elevene ligger på nivå 3. og at det er svært få elever på det høyeste nivået. På 9. trinn er det flere elever på mestringsnivå 4 og 5. Dette er forventet, med identiske prøver på de to trinnene. Skolen må ha fokus på de elevene som ligger på de laveste mestringsnivåene for å sørge for at disse får oppgaver som de kan mestre. Men også elever som skårer høyt på kartleggingsprøver, trenger noe å strekke seg etter for å kunne bli enda bedre. I skolen er det kultur for at det settes inn store ressurser på å "dra alle med seg" og dette kan bli en hvilepute for de flinke elevene dersom læreren ikke er oppmerksom på dem Nasjonale prøver engelsk 5. trinn Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) er knyttet til disse ferdighetene: finne informasjon forstå hovedinnholdet i enkle tekster forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Side 23 av 35 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Hol oktober 2011

24 Lokale mål Målet for Nasjonale prøver i engelsk på 5.trinn i Hol kommune er at mer enn 75% av elevene skal ligge på mestringsnivå to og tre. Hol kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering Resultatene viser at nesten 77% av elevene på 5.trinn i Hol kommune ligger innenfor akseptabelt nivå, mestringsnivå 2 og 3. Det betyr at en er innenfor målsetningen. Mer enn halvparten av elevene ligger på nivå to og for mange av disse bør det være ett mål å komme opp på nivå tre. Leseferdigheter på norsk og engelsk henger ofte sammen. Vi vet at dette var et trinn der flere elever har vedtak på spesialundervisning nettopp på grunn av svake leseferdigheter. Skolene legger resultatene fram for elever og foreldre Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag engelsk. Oppgavene for ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene: finne informasjon forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Side 24 av 35 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Hol oktober 2011

25 Lokale mål Målet for de Nasjonale prøvene i engelsk på 8.trinn er at elevene i Hol skal ligge likt med, eller helst over landsgjennomsnittet. Landsgjennomsnittet i 2010 var at 70 % av elevene lå innenfor akseptabelt nivå - mestringsnivå 3, 4 og 5. Det avholdes ikke Nasjonale prøver i engelsk for 9.trinn. Hol kommune skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering Ved Hol ungdomsskole var ca 71% av elevene på mestringsnivå 3, 4 og 5 etter de Nasjonale prøvene i engelsk, omtrent likt med landsgjennomsnittet. Resultatene er omtrent som de foregående årene. Det har heller ikke skjedd store forandringer i resultatene siden dette kullet gjennomførte Nasjonale prøver på 5.trinn høsten Elever på 8.trinn blir også kartlagt med en nettbasert prøve som heter "Kartleggeren" og som gi lærerne en oversikt over hva eleven mesterer og hva de må jobbe videre med. Det er viktig for gjennomføring av videregående skole, at også elever med dårligere forutsetning for å lære seg å lese og skrive engelsk, får tilrettelagt opplæringen slik at de kan komme gjennom grunnskolen med et visst minimum av kunnskaper i skriftlig og muntlig engelsk. Det gir dem muligheter for et eventuelt fagbrev etter videregående. Side 25 av 35 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Hol oktober 2011

26 Resultater av kartleggingene formidles videre til elever og foreldre og er en del av underveisvurderingen for elevene Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. Lokale mål Målet for standpunkkarakterer i fagene norsk engelsk og matematikk for 2010 i Hol var at 10.trinn skulle ha følgende gjennomsnitt: norsk hovedmål: 3,9 matematikk : 3,5 engelsk: 4,0 Hol kommune skoleeier Offentlig Alle Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 26 av 35 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Hol oktober 2011

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 4. oktober, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 20. mars, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Mandag 30. juli, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 27. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Mandag 4. desember, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 26. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Mandag 15. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har

Detaljer

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Tirsdag 13. desember, 2011 Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: Terie Valla Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 032/13

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Onsdag 10. oktober, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Torsdag 14. august, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 19.05.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13)

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13) SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: TerieVal1a Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

2016/ Sør-Varanger kommune

2016/ Sør-Varanger kommune 2016/ Sør-Varanger kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 20.11.2017 Side 2 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017-20. juni 2017 Tirsdag 20. juni, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016-2017

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 20. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen høsten 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Torsdag 26. januar, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Torsdag 25. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Evenes kommune Tilstandsrapport

Evenes kommune Tilstandsrapport Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Evenes 2013 Forord Det vises innledningsvis til opplæringslovens 13 10: (..)Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om

Detaljer

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 4 3. Hovedområder og indikatorer... 5 3.1. Elever og undervisningspersonale... 5 3.1.1. Antall elever og lærerårsverk...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Torsdag 11. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Tirsdag 30. november 2010 Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2012 Farsundskolen Oktober 2012 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2012 Tilstandsrapport Levanger kommune 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009

Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009 Tirsdag 19. oktober, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune 2015-2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 37325/2010, saksnr. 2010/4723 Klassering: A20 Gradering: Dato: 23.03.2010 Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 Tirsdag

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 25/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2011

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2011 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2011 Levanger kommune, april 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen 2010 Innhold 1. Sammendrag... 2 1.1. Elever og undervisningspersonale... 3 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk... 3 1.1.2. Lærertetthet... 3 2. Utviklingen i Søndre Land

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen for

SØNDRE LAND KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen for Fredag 31. august, 2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen for 2011-2012 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 4 2.1. Elever og undervisningspersonale... 4 2.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Mandag 30. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 22. april, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 14.02.2013 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 20. oktober, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Onsdag 23. mars, 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune Onsdag 27. mai, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune Mandag 9. september, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune, mars 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Torsdag 12. oktober, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Saker til behandling. Ny godkjenning av leke og oppholdsareal Snømyra barnehage. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2012 2015. Spillemidler 2012.

Saker til behandling. Ny godkjenning av leke og oppholdsareal Snømyra barnehage. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2012 2015. Spillemidler 2012. VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget vedleggshefte Dato: 24.11.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/01585 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Formannskapet behandlet saken den 22.06.2015, saksnr. 98/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2014 Farsundskolen Farsund, Februar 2015 Sammendrag Tallene i tilstandsrapporten bygger i hovedsak på tall fra skoleåret 2013/2014, men vi har også klart å få med tallene fra nasjonale

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune Innhold 1. Sammendrag.4 2. Hovedområder og indikatorer 5 2.1 Elever og ansatte i skolesektoren..5 2.1.1

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Fredag 25. september, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg

Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg FAUSKE KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg Tid: 01.06.2017 kl.: 09:00-15:00 Sted: Fauske hotell Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Grunnskoleopplæring. Innhold

Grunnskoleopplæring. Innhold Grunnskoleopplæring Innhold Skolefakta... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Antall ansatte i Aktivitetsskolen... 2 Prosentvis dekning

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter Møteinnkalling nr. 3/2017 Utvalg: Hovedutvalg helse og oppvekst Møtested: Vallersund Oppvekstsenter Møtedato: 25.09.2017 Tid: 13:00 16:00 Forfall meldes til oppvekstsjef Kjetil By Rise, som sørger for

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 Onsdag 30. mars, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen- Sigdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen- Sigdal kommune Onsdag 3. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen- Sigdal kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Formannskap 19.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. Lovkravet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2011

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2011 Torsdag 17. november, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 3 Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 1. og 2.klasse har uteskole på Asphaugen Forord Det vises til Opplæringsloven 13 10: (.) Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE Forord Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Sammendrag... 5 2. Fakta om grunnskolen... 5 Elever og undervisningspersonale... 5 2.1.1. Elever

Detaljer

Tilstandsrapport for. Grunnskolen i Hammerfest

Tilstandsrapport for. Grunnskolen i Hammerfest Tilstandsrapport for Grunnskolen i Hammerfest 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hammerfest Innhold Forord... 3 1. Innledning... 4 2. System for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling... 5 3. Definisjon

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015 Fredag 19. februar, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012 Torsdag 24. januar, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Evenes kommune Tilstandsrapport

Evenes kommune Tilstandsrapport Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Evenes 2011 1. Forord Kommunestyret vedtok følgende ved siste rullering av handlingsprogrammet under handlingsområde D: Grunnskole Tiltak og strategier

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017 Deanu gielda-tana kommune Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) 26.09.2017 Kommunestyret 05.10.2017 Innhold Innhold 1. Lovkravet...3 2.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013 Ikke politisk behandlet Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 4 2.1. Elever og undervisningspersonale... 4 2.1.1. Antall elever

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 4. april, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Kvalitet i skolen. Tilstandsrapport 2016

Kvalitet i skolen. Tilstandsrapport 2016 Kvalitet i skolen Tilstandsrapport 2016 Muligheter på vann og på land Leirfjord barne- og ungdomsskole 7. klasse 2015 Leirfjord kommune november 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 9. september, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig

Detaljer

Vennesla boligstiftelse forslag til endring av vedtekter

Vennesla boligstiftelse forslag til endring av vedtekter VENNESLA KOMMUNE Vedleggshefte Kommunestyret Dato: 25.10.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 SAKSKART 64/12 11/04469 5 Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 65/12 12/03081

Detaljer

Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2013/14

Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2013/14 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 5 Målsettinger... 6 Nasjonale målsettinger... 6 Kommunens visjon og hovedmål... 6 Kommunale målsettinger

Detaljer

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Fredag 26. august, 2011 Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Tilstandsrapport for Grunnskolen per 4.oktober 2017

Tilstandsrapport for Grunnskolen per 4.oktober 2017 T Tilstandsrapport for Grunnskolen per 4.oktober 2017 Onsdag 4. oktober, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolene i Bjugn Innhold Elever og undervisningspersonale...3 Antall elever og lærerårsverk...3 Lærertetthet...4

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskole

Tilstandsrapport for grunnskole 2010 Tilstandsrapport for grunnskole Roar Aaserud Øystein Neegaard Marianne Bøgh Stømner Arendal kommune 31.12.2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE 2011

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE 2011 Tilstan TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE 2011 Elever ved Sør-Tustna skole på tur på Knubben høsten 2011. : Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014

RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014 RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014 Drøftet i Livløpskomiteen 17.06.15 og Kommunestyret 26.08.2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer