Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014"

Transkript

1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal

2 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 ( ) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Rapport om tilstanden i opplæringen Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven andre ledd. Det er fastsatt i privatskoleloven 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i disse skolene. Det følger av forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 55 ( ) s at bestemmelsen er formulert slik at det skal være mulig å tilpasse arbeide med å utarbeide en årlig tilstandsrapport til det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier. Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 ( ). Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene. Krav til innhold i tilstandsrapporten Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men det følger av St.meld. nr. 31 ( ) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp. Det følger av Ot.prp. nr. 55 ( ), s. 24, at tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke særskilt data om voksne, dvs. deltakere som får opplæring etter opplæringsloven kappitel 4A. I vurderingen hvorvidt voksnes rettigheter ivaretas på områdene læringsresultater, frafall og læringsmiljø, må skoleeieren derfor benytte andre kilder for datainnhenting. I St.meld. nr.16 ( ) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. De dataene som er tilgjengelig i Skoleporten, innholder ikke data om spesialundervisning, og skoleeieren må derfor også på dette området benytte andre kilder for datainnhenting.skoleeier står ellers fritt til å utvide innholdet i tilstandsrapporten. Det generelle systemkravet Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf opplæringsloven andre ledd og privatskoleloven 5-2 tredje ledd.vær oppmerksom på at kravet til internkontroll omfatter alle plikter som påligger skoleeier etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor videre enn det tilstandsrapporten dekker. Personvern Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven 13 og/eller personopplysninger etter personopplysningsloven 2 nr. 1. Tilsvarende vil også kunne gjelde for lokale indikatorer. Det minnes om at disse opplysningene må behandles i tråd med forvaltningslovens og/eller personopplysningslovens bestemmelser. Side 2 av 36 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal mai 2014

3 Innhold 1. Sammendrag Hovedområder og indikatorer Elever og undervisningspersonale Lærerårsverk Lærertetthet Driftsutgifter Læringsmiljø Vurdering for læring Læringskultur Elevdemokrati og medvirkning Resultater Nasjonale prøver lesing 5. trinn Nasjonale prøver regning 5. trinn Nasjonale prøver regning ungdomstrinn Trinn Nasjonale prøver engelsk 5. trinn Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Grunnskolepoeng Gjennomføring Overgangen fra grunnskole til VGO Pedagogisk utviklingsarbeid Avvvik System for oppfølging (internkontroll) Konklusjon...35 For å oppdatere innholdsfortegnelsen, markerer du denne setningen - så klikker du F9. Side 3 av 36 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal mai 2014

4 1. Sammendrag Tilstandsrapporten er en oppsummering og evaluering av læringsreulteter, læringsmiljø, ressursbruk og utviklingsarbeid skoleåret På elevundersøkelsen som måler elevenes læringsmiljø scorer elevene sitt læringsmiljø omtrent likt med gjennomsnitt Tilstandsrapporten viser til og presenterer utviklingstiltak som er i gang Stjørdal kommune skal ha et innhold som gjør de unge motiverte og godt rustet Side 4 av 36 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal mai 2014

5 2. Hovedområder og indikatorer 2.1. Elever og undervisningspersonale - Stjørdal kommune skoleeier Elvran Oppvekstsenter Halsen ungdomsskole Haraldreina skole Lånke skole Skatval skole Flora Oppvekstsenter Forradal Oppvekstsenter Hegra barneskole Hegra ungdomsskole Skjelstadmark Oppvekstsenter - Skjelstadmark skole Fosslia skole Halsen skole Kvislabakken skole Stokkan ungdomsskole Stjørdal Fordelt på kjønn Alle Periode Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutt Jente Talet på elevar Vurdering Antall elever i kommune er stabilt sammenlignet med året før - en nedgang på 5 elever. Halsen ungdomsskole har størst nedgang med 13 elever. Antall lærerårsverk er også stabilt - en økning på 2,8 årsverk. Størst endring i årsverk er ved Stokkan ungdomsskole med en økning på 2,4 årsverk. Slik sett er ikke romsituasjonen ved skolene meget endret sist skoleår, men flere barneskoler melder om at spesialrom som skolekjøkken og formingsrom brukes til vanlig klasseromsundervisning. Flere skoler har mangel på egnede grupperom. Det bør tas en ny gjennomgang av reell skolekapasitet på alle barneskoler. Side 5 av 36 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal mai 2014

6 Lærerårsverk Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning.årsverkene er beregnet ved å dividere årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. Fordelt på periode Indikator og nøkkeltall Talet på elevar » Årsverk for undervisningspersonale 256,9 258,4 275,0 277,1 279,9 Sammenlignet geografisk Indikator og nøkkeltall Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon - Stjørdal kommune skoleeier Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon - Nord- Trøndelag fylke Talet på lærarar - Stjørdal kommune skoleeier Talet på lærarar - Nord-Trøndelag fylke Stjørdal Årsverk undervisningspersonale- Fordelt på periode Indikator og nøkkeltall » - Elvran Oppvekstsenter 6,8 6,5 6,8 7,3 7,8» - Halsen ungdomsskole 39,0 41,6 39,8 38,8 38,6» - Haraldreina skole 11,8 12,1 12,0 12,2 12,1» - Lånke skole 25,6 23,2 24,8 24,9 25,5» - Skatval skole 21,9 21,2 22,7 24,4 23,2» - Flora Oppvekstsenter - 4,2 4,4 4,9 4,8 4,5» - Forradal Oppvekstsenter 4,4 4,5 4,6 4,6 5,4» - Hegra barneskole 15,7 15,2 16,1 14,2 15,2» - Hegra ungdomsskole 14,2 13,9 16,5 17,9 17,9» - Skjelstadmark Oppvekstsenter - 9,8 8,9 10,8 10,6 9,5» - Fosslia skole 25,5 26,6 26,9 25,8 27,3» e - Halsen skole 33,4 33,6 34,5 34,4 34,2» - Kvislabakken skole 14,5 15,1 17,9 17,2 16,1» - Stokkan ungdomsskole 30,1 31,6 36,8 40,0 42, Stjørdal kommune skoleeier, Grunnskole Side 6 av 36 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal mai 2014

7 Lærertetthet Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på trinn og 8,-10. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. Det skal gjennomføres en vurdering på hver skole om gruppene / klassene er pedagogisk forsvarlige. Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 7 av 36 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal mai 2014

8 Sammenlignet med gruppe (skoler): Halsen Indikator og nøkkeltall Lærertetthet trinn - Elvran Oppvekstsenter 11,0 11,2 11,2 11,1 10,5 Lærertetthet trinn - Haraldreina skole 13,0 12,3 10,9 11,1 11,1 Lærertetthet trinn - Lånke skole 12,9 13,0 12,8 13,5 12,8 Lærertetthet trinn - Skatval skole 16,1 15,0 14,1 13,7 13,4 Lærertetthet trinn - Halsen ungdomsskole 17,0 15,4 15,2 14,6 14,1 Stjørdal kommune skoleeier, Grunnskole Sammenlignet med gruppe (skoler): Hegra Indikator og nøkkeltall Lærertetthet trinn - Flora Oppvekstsenter 7,2 6,6 6,6 5,9 6,2 Lærertetthet trinn - Forradal Oppvekstsenter - 8,4 6,9 6,5 6,3 6,4 Lærertetthet trinn - Hegra barneskole 11,8 13,5 12,1 13,5 12,1 Lærertetthet trinn - Skjelstadmark Oppvekstsenter 12,6 11,7 9,5 9,4 10,3 Lærertetthet trinn - Hegra ungdomsskole 15,1 14,7 12,1 12,7 12, Stjørdal kommune skoleeier, Grunnskole Sammenlignet med gruppe (skoler): Stokkan Indikator og nøkkeltall Lærertetthet trinn - Fosslia skole 16,1 14,3 14,8 15,7 14,9 Lærertetthet trinn - Halsen skole 13,9 13,6 13,7 13,6 13,8 Lærertetthet trinn - Kvislabakken skole 15,6 15,2 14,1 14,5 14,1 Lærertetthet trinn - Stokkan ungdomsskole 17,4 18,4 16,3 16,9 15,4 Stjørdal kommune skoleeier, Grunnskole Vurdering God lærertetthet gir mulighet til tett oppfølging av elever.lærertettheten er bedret siste skoleår både på barnetrinn og ungdomstrinn. Ungdomstrinnet, Halsen og Stokkan ungdomsskoler, er tilført statlige øremerka stillinger. Skatval, Fosslia, Kvislabakken og Stokkan skoler har fortsatt dårligere lærertetthet enn gjennomsnittet på landsplan. Indikatoren viser ikke størrelsen på grupper i ordinær undervisning, så en vurdering av om gruppene i ordinær undervisning er pedagogisk forsvarlige er nødvendig. Opplæringsloven 8-2 påpeker at elevene skal tilhøre grupper som både er pedagogisk og sikkerhetsmessig forsvarlig. Andel elever som får spesialundervisning har de tre siste årene vært: 11,1 ( 2011), 10,9 ( 2012) og 12,1% ( 2013). Økning av spesialundervisning i ungdomsskolen er bekymringsfullt, og tidlig innsats, f. eks mer ressurser til forsterka opplæring ville ha bidratt til at flere barn ville fått et bedre utgangspunkt for læring. Side 8 av 36 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal mai 2014

9 Driftsutgifter Alle skoler skal ha nok ressurser til å kunne opprettholde minstenivå og drive pedagogisk forsvarlig. Ressurser til forsterka opplæring 1.-4.trinn og til pedagogisk forsvarlig undervisning skal økes. Sammenlignet geografisk Indikator og nøkkeltall » Driftsutgifter per elev - Stjørdal kommune skoleeier » Driftsutgifter per elev - Kommunegruppe » Driftsutgifter per elev - Nord-Trøndelag fylke » Driftsutgifter per elev - Nasjonalt Lønnsutgifter per elev - Stjørdal kommune skoleeier Lønnsutgifter per elev - Kommunegruppe Lønnsutgifter per elev - Nord-Trøndelag fylke Lønnsutgifter per elev - Nasjonalt Kostnader pr. elev på de enkelte skoler Etter regnskap - barneskoler med vektet gjennomsnitt Side 9 av 36 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal mai 2014

10 Etter regnskap - ungdomsskoler med vektet gj.snitt Halsen u Stokkan Hegra u Vektet gj.snitt Vurdering Stjørdal kommune har i flere år vært blant de ti dårligste kommunene i landet i forhold til driftsutgifter pr elev. Fra 2011 brukes mer ressurser pr elev enn gjennomsnittlig i kommunegruppe 13, men fortsatt under gjennomsnitt på landsplan. Tall for 2013 viser at vi fortsatt bruker mindre enn gjennomsnitt i Nord-Trøndelag, mens vi er over gjennomsnitt i kommunegruppe 13. Utgifter pr elev er svært ulik på de enkelte skolene.regnskapstall for 2013 viser at ressursbruken er økt på de 6 barneskoler, men at utgiftene pr elev er blitt lavere på Skatval, Lånke, Skjelstadmark, Elvran og Forradal skoler. Utgiftene pr elev har også økt på Halsen og Hegra ungdomsskoler. Diagrammene viser også at utgift pr elev er lavere på de større skolene. Både små og store skoler hadde i 2013 utfordringer i forhold til å tilpasse drift til vedtatt budsjett. Det arbeides med å lage ny ressursfordelingsmodell som synliggjør tydeligere opplæringslovens krav til minstenivå og pedagogisk forsvarlighet Læringsmiljø Mobbing på skolen Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbing på skolen er beregnet ut fra hvor mange som opplever at de blir mobbet og hvor ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall elever som i snitt mobbes. En og samme verdi kan enten indikere at mange krysser av at de mobbes sjelden eller at færre krysser av at de mobbes hyppig. I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. Side 10 av 36 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal mai 2014

11 Skolen skal ha et trygt skolemiljø med nulltoleranse for mobbing Sammenlignet geografisk Fordelt på kjønn Trinn 7 Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutt Jente» Mobbing på skolen - Stjørdal kommune skoleeier 1,3 1,4 1,3» Mobbing på skolen - Kommunegruppe 13 1,3 1,3 1,3» Mobbing på skolen - Nord-Trøndelag fylke 1,3 1,3 1,3» Mobbing på skolen - Nasjonalt 1,3 1,3 1,3 Stjørdal kommune skoleeier, Grunnskole, Sammenlignet geografisk Fordelt på kjønn Trinn 10 Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutt Jente» Mobbing på skolen - Stjørdal kommune skoleeier 1,2 1,2 1,2» Mobbing på skolen - Kommunegruppe 13 1,2 1,2 1,2» Mobbing på skolen - Nord-Trøndelag fylke 1,3 1,3 1,3» Mobbing på skolen - Nasjonalt 1,3 1,2 1,3 Stjørdal kommune skoleeier, Grunnskole, Sammenlignet med egne skoler Fordelt på kjønn Trinn 7 Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutt Jente» Mobbing på skolen - Stjørdal kommune skoleeier 1,3 1,4 1,3» Mobbing på skolen - Flora Oppvekstsenter - 1,1 1,0 1,1» Mobbing på skolen - Forradal Oppvekstsenter - 1,2 1,2» Mobbing på skolen - Fosslia skole 1,5 1,6 1,3» Mobbing på skolen - Halsen skole 1,3 1,4 1,2» Mobbing på skolen - Haraldreina skole 1,1 1,0 1,2» Mobbing på skolen - Hegra barneskole 1,4 1,0 1,6» Mobbing på skolen - Kvislabakken skole 1,1 1,1 1,1» Mobbing på skolen - Lånke skole 1,2 1,3 1,0» Mobbing på skolen - Skatval skole 1,5 1,6 1,4 Stjørdal kommune skoleeier, Grunnskole, Side 11 av 36 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal mai 2014

12 Sammenlignet med egne skoler Fordelt på kjønn Trinn 10 Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutt Jente» Mobbing på skolen - Halsen ungdomsskole 1,2 1,2 1,2» Mobbing på skolen - Hegra ungdomsskole 1,3 1,2 1,4» Mobbing på skolen - Stokkan ungdomsskole 1,1 1,1 1,1 Stjørdal kommune skoleeier, Grunnskole, Sammenlignet geografisk Fordelt på kjønn Trinn 10 Vurdering Opplæringsloven 9a sier at skolen skal sikre at det fysiske og psykososiale læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring. Elevene skal unngå å bli utsatt for krenkende ord eller handlinger, som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme. Et godt psykososialt miljøvil være helsefremmende og bidra til bedre læring. En analyse av elevundersøkelsen i 2012 på nasjonalt nivå viser at elever som opplever å bli mobbet er uendret på nasjonalt nivå. Det er bare 4 promelle av skolene som er mobbefrie over en periode på tre år. Dette viser at alle må jobbe kontinuerlig og systematisk for å hindre mobbing. Skolene i Stjørdal arbeider aktivt og systematisk for å fremme et godt psykosoialt miljø. I 2013 hadde Lånke skole og Stokkan ungdomsskole tilsyn fra Fylkesmannen på 9a. Resultatene av elevundersøkelsen viser at mobbing ikke forekommer så ofte. På 7.trinn blir guttene i gjennomsnitt mobbet mer enn jentene, men resultatene er ulike fra skole til skole. Stokkan ungdomsskole og Flora og Kvislabakken barneskoler kan vise til minst mobbingi Stjørdal. Det er viktig at foreldre/ foresatte får informasjon om opplæringslovens 9a hver høst ved skolestart og at mobbeplan og andre tiltak blir brukt i tråd med målsettinga. Et aktivt skolemiljøutvalg er også viktig. Side 12 av 36 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal mai 2014

13 Mestring Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen.skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Alle elever skal oppleve mestring gjennom å bruke sine ferdigheter på en positiv måte Sammenlignet geografisk Trinn 7 Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutt Jente» Mestring - Stjørdal kommune skoleeier 4,0 4,0 4,0» Mestring - Kommunegruppe 13 4,1 4,1 4,1» Mestring - Nord-Trøndelag fylke 4,0 4,0 4,0» Mestring - Nasjonalt 4,0 4,1 4,0 Stjørdal kommune skoleeier, Grunnskole, Sammenlignet geografisk Fordelt på kjønn Trinn 10 Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutt Jente» Mestring - Stjørdal kommune skoleeier 3,9 4,0 3,8» Mestring - Kommunegruppe 13 4,0 4,0 3,9» Mestring - Nord-Trøndelag fylke 3,9 4,0 3,8» Mestring - Nasjonalt 3,9 4,0 3,9 Vurdering, Grunnskole, For at elevene skal oppleve faglig framgang og mestring, må de møtes med realistiske forventninger. Motivasjon vedvarer når eleven blir stilt overfor nye oppgaver som de er i stand til å mestre, enten alene eller med hjelp. Resultatene viser at jentene opplever mindre mestring i 10. trinn enn i 7.trinn. Målet er å opprettholde mestringsopplevelsen i hele skoleløpet. Halsen U, Stokkan U og Hegra U er med i første pulje i ungdomsskolesatsinga - ett av tiltakene regjeringen gjennomfører for å skape en mer praktisk og variert ungdomsskole. Lærerne får kompetanseheveing og blir bedre rustet til å gi variert og mer praktisk undervisning slik at flere elever opplever mestring. Side 13 av 36 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal mai 2014

14 Vurdering for læring Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for læring. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Både gutter og jenter skal erfare at de får gode, tydelige og konstuktive tilbakemeldinger både faglig og sosialt Sammenlignet geografisk Trinn 7 Indikator og nøkkeltall Stjørdal kommune skoleeier Kommunegruppe 13 Nord-Trøndelag fylke» Vurdering for læring 3,9 3,8 3,8 3,8 Nasjonalt Stjørdal kommune skoleeier, Grunnskole, Sammenlignet med gruppe (skoler): Halsen Fordelt på trinn Indikator og nøkkeltall Trinn 7 Trinn 10» Vurdering for læring - Elvran Oppvekstsenter» Vurdering for læring - Halsen ungdomsskole 3,3» Vurdering for læring - Haraldreina skole 4,3» Vurdering for læring - Lånke skole 4,2» Vurdering for læring - Skatval skole 3,9 Stjørdal kommune skoleeier, Grunnskole, Sammenlignet med gruppe (skoler): Hegra Fordelt på trinn Indikator og nøkkeltall Trinn 7 Trinn 10» Vurdering for læring - Flora Oppvekstsenter - Avd Flormo skole 4,0» Vurdering for læring - Forradal Oppvekstsenter - Avd Forradal skole 3,7» Vurdering for læring - Hegra barneskole 3,7» Vurdering for læring - Hegra ungdomsskole 3,4» Vurdering for læring - Skjelstadmark Oppvekstsenter - Skjelstadmark skole Stjørdal kommune skoleeier, Grunnskole, Sammenlignet med gruppe (skoler): Stokkan Fordelt på trinn Indikator og nøkkeltall Trinn 7 Trinn 10» Vurdering for læring - Fosslia skole 3,6» Vurdering for læring - Halsen skole 3,8» Vurdering for læring - Kvislabakken skole 3,8» Vurdering for læring - Stokkan ungdomsskole 3,3 Side 14 av 36 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal mai 2014

15 Sammenlignet geografisk Trinn 10 Indikator og nøkkeltall Stjørdal kommune skoleeier Kommunegruppe 13 Nord-Trøndelag fylke» Vurdering for læring 3,3 3,2 3,2 3,2 Vurdering Nasjonalt Stjørdal kommune skoleeier, Grunnskole, Når vurdering av elevers prestasjoner, arbeid eller oppgaver brukes som grunnlag for videre læring og for å utvikle elevenes kompetanse, er det vurdering for læring. Dette innebærer at både eleven og læreren bruker vurderingsinformasjon til å justere egen læring og undervisningsopplegg underveis, I forskrift til opplæringsloven brukes både begrepet underveisvurdering og sluttvurdering. Elevenes opplevelse av læring er bedre enn landsgjennomsnitt både på 7.trinn og 10.trinn. Fosslia skole, Halsen barneskole og Kvislabakken skole skal delta i den nasjonale satsningen «vurdering for læring» det overordnede målet er at skoleeier og skoler skal videreutvikle en vurderingskultur og en vurderingspraksis som har læring som formål Læringskultur Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Skolene skal ha tydelige mål for elevenes læring og læringsmiljø Stjørdal kommune skoleeier, Grunnskole, Sammenlignet geografisk Indikator og nøkkeltall Trinn 7 Trinn 10» Læringskultur - Stjørdal kommune skoleeier 3,8 3,6» Læringskultur - Kommunegruppe 13 3,8 3,4» Læringskultur - Nord-Trøndelag fylke 3,8 3,5» Læringskultur - Nasjonalt 3,8 3,4 Stjørdal kommune skoleeier, Grunnskole, Side 15 av 36 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal mai 2014

16 Vurdering Diagrammet viser at elevene i Stjørdal på trinn 10 opplever at skolearbeidet er mer viktig for klassen enn det elever i kommunegruppe 13, Nord-Trøndelag og nasjonalt opplever. Det er positivt Elevdemokrati og medvirkning Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler og delta i elevrådsarbeid.skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Gi elevene et realistisk bilde av hva medbestemmelse og elevdemokrati kan være. Sammenlignet geografisk Trinn 7 Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutt Jente» Elevdemokrati og medvirkning - Stjørdal kommune skoleeier 3,7 3,7 3,7» Elevdemokrati og medvirkning - Kommunegruppe 13 3,7 3,7 3,7» Elevdemokrati og medvirkning - Nord-Trøndelag fylke 3,7 3,7 3,7» Elevdemokrati og medvirkning - Nasjonalt 3,7 3,6 3,7 Sammenlignet geografisk Trinn 10 Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutt Jente» Elevdemokrati og medvirkning - Stjørdal kommune skoleeier 3,3 3,3 3,3» Elevdemokrati og medvirkning - Kommunegruppe 13 3,2 3,2 3,2» Elevdemokrati og medvirkning - Nord-Trøndelag fylke 3,2 3,2 3,2» Elevdemokrati og medvirkning - Nasjonalt 3,2 3,2 3,1 Stjørdal kommune skoleeier, Grunnskole, Vurdering Elevmedvirkning i grunnskolen er fastsatt i opplæringslovens kap 11. Elevene skal delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisningen. Elevmedvirkning skal bidra til å gjøre elevene mer aktive i sin egen læringsprosess og til å bedre kommunikasjonene mellom lærere og elever og mellom elever. Elevmedvirkning betyr ikke at eleven skal bestemme og foreta alle valg på egen hånd. Eleven trenger kunnskap for å kunne foreta kompetante valg. Elevenes opplevelse av mulighet til å medvirke er høyere i Stjørdal enn i landet ellers, særlig gjelder dette elevene på 10.trinn.014 Side 16 av 36 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal mai 2014

17 2.3. Resultater Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. Som et ledd i satsing på grunnleggende ferdigheter, spesielt med vekt på lesing, har 30 ressurslærere gjennomført et kompetansehevingsprogram med innføring i bruk av SOL- systematisk observasjon av lesing. SOL er et system /verktøy for å fastslå hvor elevene er i sin leseutvikling gjennom hele grunnskoleløpet fra trinn. Verktøyet er forskningsbasert og målet er at alle elever skal bli gode lesere. Verktøyet bidrar til å gi god tilbakemelding til elever og foresatte. Skatval skole har fått status som pilot og prosjektskole i implementeringsfasen. Skolen drifter et faglig nettverk hvor ressurslærerne møtes for faglig oppdatering og erfaringsutveksling Nasjonale prøver lesing 5. trinn Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold. Det skal arbeides metodisk, målbevisst og langsiktig for å øke grunnleggende ferdigheter i lesing Fordelt på periode Side 17 av 36 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal mai 2014

18 Sammenlignet med gruppe (skoler): Halsen Indikator og nøkkeltall Mestringsnivå 1 - Elvran Oppvekstsenter 40,0 14,3 36,4 30,0 33,3 Mestringsnivå 1 - Haraldreina skole 25,0 33,3 20,0 35,7 13,3 Mestringsnivå 1 - Lånke skole 56,4 44,4 35,3 27,0 11,8 Mestringsnivå 1 - Skatval skole 40,9 37,5 13,0 35,3 22,6 Mestringsnivå 2 - Elvran Oppvekstsenter 50,0 57,1 54,5 50,0 33,3 Mestringsnivå 2 - Haraldreina skole 62,5 50,0 55,0 35,7 80,0 Mestringsnivå 2 - Lånke skole 25,6 42,2 41,2 51,4 52,9 Mestringsnivå 2 - Skatval skole 38,6 43,8 60,9 47,1 61,3 Mestringsnivå 3 - Elvran Oppvekstsenter 10,0 28,6 9,1 20,0 33,3 Mestringsnivå 3 - Haraldreina skole 12,5 16,7 25,0 28,6 6,7 Mestringsnivå 3 - Lånke skole 17,9 13,3 23,5 21,6 35,3 Mestringsnivå 3 - Skatval skole 20,5 18,8 26,1 17,6 16,1 Sammenlignet med gruppe (skoler): Hegra Indikator og nøkkeltall Mestringsnivå 1 - Flora Oppvekstsenter - 80,0 0,0 33,3 50,0 28,6 Mestringsnivå 1 - Forradal Oppvekstsenter - 33,3 25,0 60,0 66,7 Mestringsnivå 1 - Hegra barneskole 37,9 38,5 25,0 50,0 33,3 Mestringsnivå Skjelstadmark skole 35,3 28,6 0,0 16,7 26,7 Mestringsnivå 2 - Flora Oppvekstsenter - 0,0 50,0 66,7 50,0 57,1 Mestringsnivå 2 - Forradal Oppvekstsenter - 66,7 75,0 40,0 33,3 Mestringsnivå 2 - Hegra barneskole 41,4 38,5 50,0 42,9 56,7 Mestringsnivå Skjelstadmark skole 35,3 57,1 41,7 75,0 53,3 Mestringsnivå 3 - Flora Oppvekstsenter - 20,0 50,0 0,0 0,0 14,3 Mestringsnivå 3 - Forradal Oppvekstsenter - 0,0 0,0 0,0 0,0 Mestringsnivå 3 - Hegra barneskole 20,7 23,1 25,0 7,1 10,0 Mestringsnivå Skjelstadmark skole 29,4 14,3 58,3 8,3 20,0 Sammenlignet med gruppe (skoler): Stokkan Indikator og nøkkeltall Mestringsnivå 1 - Fosslia skole 21,2 30,9 25,9 25,0 30,4 Mestringsnivå 1 - Halsen skole 50,0 35,3 32,7 41,1 19,0 Mestringsnivå 1 - Kvislabakken skole 13,3 19,4 7,1 22,6 30,0 Mestringsnivå 2 - Fosslia skole 57,7 38,2 48,1 50,0 56,5 Mestringsnivå 2 - Halsen skole 40,0 45,1 38,5 46,4 55,2 Mestringsnivå 2 - Kvislabakken skole 53,3 58,1 57,1 38,7 50,0 Side 18 av 36 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal mai 2014

19 Mestringsnivå 3 - Fosslia skole 21,2 30,9 25,9 25,0 13,0 Mestringsnivå 3 - Halsen skole 10,0 19,6 28,8 12,5 25,9 Mestringsnivå 3 - Kvislabakken skole 33,3 22,6 35,7 38,7 20,0 Stjørdal kommune skoleeier, Grunnskole Fordelt på kjønn Trinn 5 Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Sammenlignet geografisk Trinn 5 Indikator og nøkkeltall Mestringsnivå 1 - Stjørdal kommune skoleeier 39,4 33,5 23,2 32,3 24,5 Mestringsnivå 1 - Kommunegruppe 13 24,8 25,0 23,0 26,3 22,8 Mestringsnivå 1 - Nord-Trøndelag fylke 35,1 29,9 27,4 32,9 29,4 Mestringsnivå 1 - Nasjonalt 26,6 26,5 24,7 27,5 24,0 Mestringsnivå 2 - Stjørdal kommune skoleeier 42,4 45,2 49,6 47,5 55,8 Mestringsnivå 2 - Kommunegruppe 13 50,6 47,1 49,1 47,7 54,1 Mestringsnivå 2 - Nord-Trøndelag fylke 46,5 46,4 47,7 48,1 53,9 Mestringsnivå 2 - Nasjonalt 49,9 46,7 48,3 47,4 53,9 Mestringsnivå 3 - Stjørdal kommune skoleeier 18,2 21,3 27,1 20,2 19,8 Mestringsnivå 3 - Kommunegruppe 13 24,7 27,9 27,9 26,0 23,0 Mestringsnivå 3 - Nord-Trøndelag fylke 18,4 23,7 24,9 18,9 16,7 Mestringsnivå 3 - Nasjonalt 23,5 26,9 27,0 25,1 22,1 Stjørdal kommune skoleeier, Grunnskole Side 19 av 36 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal mai 2014

20 Vurdering Evalueringsrapporter sier at nasjonale prøver ikke kan si noe om en skole er god eller dårlig og at de ikke er egnet til å sammenligne skoler. Slike rangeringer kan i beste fall si noe om hvilken skole som har de flinkeste elevene, men de sier ingen ting om hvor de beste lærerne befinner seg. ( Evaluering av nasjonale prøver som system, NFU 2013) De nasjonale prøvene skal benyttes som en del av underveisvurderingen for den enkelte elev og gi kunnskap om hvilke elever som trenger særskilt oppfølging. Resultatene viser at flere elever befinner seg på mestringsnivå 1. Det betyr at Stjørdal kommune har en utfordring med å løfte disse elevene fra mestringsnivå 1 til mestringsnivå 2 slik at de blir funksjonelle lesere. Tabellene viser færre elever på mestringsnivå 1 i enn året før - spesielt gledelig er endringene på Haraldreina, Lånke og Halsen skole. Det er færre elever på dette nivået enn gjennomsnitt i Nord-Trøndelag. Dette kan tyde på at satsing på SOL har medvirket til at det er flere funksjonelle lesere i Stjørdal. Det er viktig at satsinga fortsetter ettersom satsing over tid er nødvendig for å gi varige resultat. Nasjonale prøver lesing ungdomstrinnet. Det skal arbeides metodisk, målbevisst og langsiktig for å øke grunnleggende ferdigheter i lesing Fordelt på periode Trinn 8 Side 20 av 36 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal mai 2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune 2012-2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 4. oktober, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Mandag 30. juli, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 20. mars, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Mandag 4. desember, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Mandag 15. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 26. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 27. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Torsdag 14. august, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Torsdag 25. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Torsdag 26. januar, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

2016/ Sør-Varanger kommune

2016/ Sør-Varanger kommune 2016/ Sør-Varanger kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 20.11.2017 Side 2 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017-20. juni 2017 Tirsdag 20. juni, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016-2017

Detaljer

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Tirsdag 13. desember, 2011 Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2012 Tilstandsrapport Levanger kommune 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune 2015-2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Onsdag 10. oktober, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2012 Farsundskolen Oktober 2012 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Tirsdag 30. november 2010 Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 19.05.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Torsdag 11. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2011

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2011 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2011 Levanger kommune, april 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 25/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Torsdag 12. oktober, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 06.10.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 30. september 2014

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2013 Torsdag 22. mai, 2014 Tilstandsrapport Levanger kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 20. oktober, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: Terie Valla Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 032/13

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13)

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13) SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: TerieVal1a Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 37325/2010, saksnr. 2010/4723 Klassering: A20 Gradering: Dato: 23.03.2010 Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 Tirsdag

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2010/6614 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Fredag 25. september, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Formannskapet behandlet saken den 22.06.2015, saksnr. 98/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015 Fredag 19. februar, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Osen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune, mars 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 22. april, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. Lovkravet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 20. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen høsten 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter Møteinnkalling nr. 3/2017 Utvalg: Hovedutvalg helse og oppvekst Møtested: Vallersund Oppvekstsenter Møtedato: 25.09.2017 Tid: 13:00 16:00 Forfall meldes til oppvekstsjef Kjetil By Rise, som sørger for

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune Onsdag 27. mai, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen, Rødøy kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 14.02.2013 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Kvalitet i skolen. Tilstandsrapport 2016

Kvalitet i skolen. Tilstandsrapport 2016 Kvalitet i skolen Tilstandsrapport 2016 Muligheter på vann og på land Leirfjord barne- og ungdomsskole 7. klasse 2015 Leirfjord kommune november 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune Mandag 9. september, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Balsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009

Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009 Tirsdag 19. oktober, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 3 Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 1. og 2.klasse har uteskole på Asphaugen Forord Det vises til Opplæringsloven 13 10: (.) Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 4. april, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Mandag 30. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 4 3. Hovedområder og indikatorer... 5 3.1. Elever og undervisningspersonale... 5 3.1.1. Antall elever og lærerårsverk...

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2014 Farsundskolen Farsund, Februar 2015 Sammendrag Tallene i tilstandsrapporten bygger i hovedsak på tall fra skoleåret 2013/2014, men vi har også klart å få med tallene fra nasjonale

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Evenes kommune Tilstandsrapport

Evenes kommune Tilstandsrapport Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Evenes 2013 Forord Det vises innledningsvis til opplæringslovens 13 10: (..)Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017 Deanu gielda-tana kommune Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) 26.09.2017 Kommunestyret 05.10.2017 Innhold Innhold 1. Lovkravet...3 2.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 9. september, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg

Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg FAUSKE KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg Tid: 01.06.2017 kl.: 09:00-15:00 Sted: Fauske hotell Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Onsdag 23. mars, 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014

RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014 RINDAL KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014 Drøftet i Livløpskomiteen 17.06.15 og Kommunestyret 26.08.2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Formannskap 19.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

KVALITETSMELDING 2015

KVALITETSMELDING 2015 KVALITETSMELDING 2015 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst 7.12.2015 Kommunestyret 28.1.2016 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2015/6728-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Driftskomite 4. mai 2011 Bjørg Tørresdal 1 Rapport om tilstanden i opplæringen Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø.

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Osen 2014

Tilstandsrapport for grunnskolen Osen 2014 Onsdag 25. februar, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen Osen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Malvik kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Malvik kommune Tilstandsrapport for grunnskolen Malvik kommune 2011-2012 1 Bakgrunn Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012 Torsdag 24. januar, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Skoleåret 2012/13

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Skoleåret 2012/13 Skoleåret 2012/13 Tirsdag 2. april, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 Onsdag 30. mars, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/481 Tilstandsrapport 2014/2015 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 29/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 06.10.2015 PS 71/15

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2011

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2011 Torsdag 17. november, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE Forord Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Sammendrag... 5 2. Fakta om grunnskolen... 5 Elever og undervisningspersonale... 5 2.1.1. Elever

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5

Detaljer

Tilstandsrapport grunnskole

Tilstandsrapport grunnskole Tilstandsrapport grunnskole Malvik kommune 2010-2011 Bakgrunn: Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring.

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 16/02476-2 Arkivkode: 0 Saksbehandler Line Tyrdal Saksgang Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 05.09.2016 Kommunestyret 26.09.2016 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune 2014-2015 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 13/1008 Anne Kristin Bryne Tlf: 70 16 28 25 JournalID: 15/65374 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer