Aurland fjellstyre Møtedato: Stad: Holo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aurland fjellstyre Møtedato: 9.12.13 Stad: Holo"

Transkript

1 Sak 26/13. Fjellstyrebudsjettet for 2014 Budsjettframlegg er utarbeidd. Som samanlikningsgrunnlag er medteke rekneskapstala for 2012, budsjett og prognose for I prognosen for 2013 er det m.a. teke utgangspunkt i rekneskapstala pr Budsjettforslaget legg opp til eit årsunderskot på kr Kommentarar til postane i budsjettet: INNTEKTSSIDA: 3011 Utleige arbeidskraft/snøscooter Gjeld avtalen om utleige av ½ årsverk til Aurland Setjefisk BA, ½ årsverk til Lærdal kommune (viltforvalting), inntekter frå SNO til jervregistrering og rovdyrskadedokumentasjon, i tillegg til anna arbeid for SNO og andre. Arbeidsomfang om lag det same som inneverande år, men inntekt justert i samsvar med auka timekostnad Villreinutvalet - refusjon oppsyn/sekretær Reknar med omlag tilsvarande arbeidsmengd som i Statskog - ref. oppsynsutgifter Etter fjellova skal 50 % refunderast, men statsbudsjettet avgjer reèll refusjon. Eige budsjett for oppsynet er sendt til Statskog SF. Går i budsjettframlegget ut frå at tildelt sum vert noko avkorta i høve til omsøkt tilskot, ut frå kva som har vore normalen dei siste åra Erstatningar Eco Vannkraft Desse vert indeksregulerte med visse mellomrom (kvart 4. år) Regulering skjedde sist ved utbetalinga i juli i Det skal då vera tid for ny oppjustering i juli 2014, men vanskeleg å vita kor mykje (truleg kring 6 %) Tilskot grunneigarfondet/ Statskog Ingen aktuelle prosjekt i Tilskot til friluftstiltak for born og unge er teke med her. Dette vert utbetalt av Statskog SF, men vert fordelt av regionalt oppsynsutval. Det er transporten av skuleborn til fiskedagar i fjellet fjellstyret har avtalt med skulane å dekka. Søknadssummen bør aukast, ut frå kostnadsauke dei siste åra Oppsynstilskot grunneigarar For oppsyn på privat grunn, 1 øre pr. daa., i følgje avtale med grunneigarlaget.

2 (Sak 26/13, side 2) INNTEKTER, FRAMHALD: 3306 Fiske Interessa for fiske i Aurland er stor, så eg reknar med at fiskekortinntektene (garnfiske + fjellstyret sin del av Aurlandskortsalet) held seg på det nivået dei har lege på dei siste par åra. Prisane er samordna med kortprisane på dei private sonene i fiskekortordninga, og vart auka før sesongen Sal av fellingsløyve rein Går ut frå like stor kvote som i Prisane vart sist justerte i Sal av fellingsløyve hjort/elg Inntekta her avheng litt av om elgen vert skoten eller ikkje. Avtalane om hjort- og elgjakt i Nordheimsdalen vart forhandla på nytt i Då vart prisane noko oppjusterte. Fellingskvoten for både hjort og elg i Nordheimsdalen vart auka ein dei i fjor, grunna ny arealutrekning av valdet Småviltjakt Fjellstyret sitt vedtak om 2 veker utsett jaktstart i fjor haust førde til eit stort fall i inntektene frå sal av jaktkort - salet vart ned mot 20 % av det som har vore vanleg. Det var slik som ein hadde rekna med då vedtaket vart gjort, og ein oppnådde det ein ynskte; redusert jakttrykk. I år har jaktkortsalet teke seg noko opp att, truleg grunna det fine veret i oktober, og at fleire område i nabokommunar er freda Festeavgifter Fjellstyret har krav på 50 % av dei festeavgiftene som vert innbetalte til Statskog SF for hytter og overnattingsverksemder. I år måtte fjellstyret betala attende sin del av festeavgifta som Statskog SF hadde kravd inn frå Statsnett for hyttene Berdalsbu og Håbergsholene dei siste 5 åra etter at hyttene var overtekne av fjellstyret. Dette er grunnen til negativt tal på denne posten i prognosen for Neste år vert fjellstyret sin del av festeavgiftene meir som vanleg Overnatting fjellstyrehytter Noko nedgang i overnattingsinntekter i 2012, truleg grunna den seine sommaren. Reknar med at desse inntektene vil halda seg på 2011-nivået framover, eller auka litt, sidan fleire no har vorte kjende med tilbodet Sal av trykksaker fjellstyrekontoret Salet av bladet "Villreinen" og valdkartet for Nordfjella Renteinntekter Renter av bankinnskot og av lån til Aurland Setjefisk BA. Rentenivået har vore lågt dei siste åra, og vil truleg halda seg lågt.

3 (Sak 26/13, side 3) UTGIFTSSIDA: 5010 Løner oppsyn (refusjonsgjevande) Omlag 45 % av dei samla lønskostnadene for 2013 gjeld refusjonsgjevande arbeid for fjellstyret reknar med om lag same fordeling av arbeidstida neste år. Det er teke utgangspunkt i tala i oppsynsbudsjettet for 2014 som er vedteke av fjellstyret og sendt Statskog SF til godkjenning. I tillegg til 2,5 årsverk faste tilsette, er det rekna med innleige av ferievikar tilsvarande 1 månadsverk til ettersyn med setjefiskanlegg og anna arbeid. Grunna eit lønshopp i 2014 som me veit ligg i tariffavtalen for den sist tilsette i fjelloppsynet er løønskostnadene auka noko meir enn det som normalt vert lagt inn (3-3,5%) 5410 Arbeidsgjevaravgift 10,6 % av lønsutgiftene ovanfor Pensjons- og yrkesskadeforsikring I samsvar med inngåtte avtalar med dei tilsette (4 % av løn) Bilgodtgjersle Oppdrag frå andre instansar (som t.d. SNO og Aurland Setjefisk) fører til mykje køyring. På den andre sida kjem ein del av dette att på inntektssida, ved at køyringa vert fakturert. Det vert lagt opp til ei halvering av utbetalinga til bilgodtgjersle i 2014, dersom fjellstyret kjøper inn ein fimabil til å ta den tyngste køyringa og dei lengste turane Diettgodtgjersle Nivået på denne er nokså stabil Oppsyn anna arbeid (ikkje refusjonsgjevande) Lønskostnader i samband med arbeid for andre instansar, som er inntektsgjevande for fjellstyret. Utgjer i 2013 omlag 55 % av arbeidsmengda Møtegodtgjersle Kommunestyret vedtok i januar 2009 godtgjersler til fjellstyremedlemane. Eg har lagt desse til grunn i budsjettframlegget Arbeidsgjevaravgift 10,6 % av ikkje-refusjonsgjevande lønskostnader (Andre lønsutgifter og Møtegodtgjersle) Driftsutgifter materiell Drifts- og vedlikehaldsutgifter av snøscooter, tilhengar, båtar m.v. Det er særleg vedlikehald av snøskuter som kan dra opp denne kostnaden.

4 (sak 26/13, side 4) 6472 Firmabil (ny post i budsjettet) Eingongsinnskot ved inngåing av leasingavtale, månadleg leasingavgift, drivstoff, årsavgift, forsikring og andre utgifter til bilhald. Det er laga eit eige notat med utrekningar av ymse alternativ Andre utgifter oppsynsordninga Skal dekka arbeidsklede, pålagt sikringsutstyr og godtgjersle for bruk av eige utstyr i samsvar med tariffavtale, og supplering og fornying av dette. Avgifter for sikringsradio og abonnement mobiltelefon kjem og på denne budsjettposten Rekneskap/revisjon Må rekna med ein viss auke, i samsvar med kostnadsnivået elles Kontorutgifter Litt oppjustert i høve til Reinsjakt (fellingsavg. m.m.) Omlag på same nivå som i Fellingsavgifta for hjort og elg ligg og inne i denne summen Fiske Hovuddelen av summen gjeld betaling av setjefisk kjøpt frå Aurland Setjefisk BA Hytter, drift Den oppsette summen skal dekka kostnadene med drift og rutinemessig vedlikehald av fjellstyrehyttene Tilskot til tiltak i allmenningen Ingen større planlagde tiltak me veit om no. Kostnaden med planlagde fiskedagar for skuleklassar vert ført her Tilskot til allmennyttige føremål Kan løyvast av overskotet i fjellkassa, jfr. 11 i Fjellova Møte/kurs/reiser Skal m.a. dekka kurs- og møteutgifter både for fjellstyremedlemar og tilsette. Noko større utgifter enn i 2013, då det vert landsmøte i fjellstyresambandet.

5 (sak 26/13, side 5) 7020 Hytter, bygningstiltak Det vart i 2011 utført el-sjekk av fjellstyret si hytte i Håbergsholene, og det var budsjettert med utbetring av anlegget i år, berekna å kosta kr Av ulike årsaker vart dette arbidet ikkje utført, og bør difor setjast opp att på budsjettet for Ein vasslekkasje under hytta vart ordna i år. Det er mogeleg at dette eliminerer problemet ein har hatt med grunnforholda. Viss ikkje, bør det gjerast noko med stabilisering av fundamentet til hytta for å hindra at ho «stig og søkk» etter årstida. Drenering rundt hytta er truleg naudsynt. Maskinarbeid (3 dagar) inkl. transport, grus/pukk og røyr er kostnadsrekna til kr , og er føreslege sett opp att på budsjettet. Nedgraving av ny vasslange er medrekna i summen Kontingent Norges fjellstyresamband Landsmøtet til fjellstyresambandet i 2012 vidareførde tidlegare nytta kontingentsats, som seier at kontingenten skal vera 4 % av bruttoinntektene til fjellstyret året før (3 % for fjellstyre med bruttoinntekt under ) Kontingent og tilskot villreinutvalet Fjellstyret betalar fast kontingent. I tillegg er det innført eit oppsynstilskot for å dekka noko av villreinutvalet sitt oppsyn. For fjellstyra er dette på 3 øre pr. daa (2 øre for dei private jaktfelta) Kontingent Samarbeidsorganet for fjellstyra på Hardangervidda Dette er ein informasjonskontingent" som fjellstyret betalar for å få all informasjon som vert utsend. Fjellstyret har møterett i dette organet Forsikring hytter og materiell Går ut frå same nivå på forsikringspremien som det siste året Trykkeutgifter og informasjonstiltak Utlegging av informasjon om tilboda i Aurland på Inatur sine sider og på fjellstyret si eiga nettside. Utgifter til trykking av jakt- og fiskekort og anna infomateriell kjem og på denne posten, sameleis annonsering av fjellstyremøta. Kjøp av bladet «Villreinen» til alle som tek ut jaktkort for villrein utgjer ein vesentleg kostnad Mobiltelefon/sikringsradio Ny sikringsradio vart kjøpt i år. Ingen planlagde kjøp i 2014, men ein liten sum vert avsett i tilfelle det vert trong for utskifting.

6 (sak 26/13, side 6) 7007 Båt/naust/motor Den minste påhengsmotoren til fjellstyret, ein Yamaha 6 hk, har fått ein skade på godset som må vølast. Det er lagt inn ein sum til dette. Elles er det ikkje forslag om kjøp av nye båtar dette året Kontorutstyr Det er ikkje planlagt særskilde kjøp i 2014, då det meste av datautstyret er rimeleg nytt Byte av snøskuter/kjelke/tilhengar Ingen planlagde kjøp i Garasje Garasjeleiga til Aurland Setjefisk BA er kr i året. I tillegg er det sett opp ein sum til planering og asfaltering av plassen framfor garasjen. Dette var sett opp på budsjettet for 2013, men vart ikkje gjennomført. Det er rimeleg å gå ut frå at kalkulert kostnad med dette, kr , vert delt likt mellom fjellstyret og Aurland Setjefisk SA Finansutgifter Gebyr og rentekostnader. Fjellstyrekontoret, den Harald Skjerdal

Beitedyr i Strø Årsmelding 2012

Beitedyr i Strø Årsmelding 2012 Beitedyr i Strø Årsmelding 212 Innhald Fjellstyre... 3 Medlemmer... 3 Aktivitet... 3 Fjelloppsyn... 4 Tilsette... 4 Aktivitet... 4 Refusjon... 4 Samarbeid oppdrag... 4 Arealet... 5 Stølsbruk... 5 Stølar,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Knytta til rettleiaren. Periodisert virksomhetsregnskap i staten. Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten

Knytta til rettleiaren. Periodisert virksomhetsregnskap i staten. Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten Knytta til rettleiaren Periodisert virksomhetsregnskap i staten Rettleiar Veileder Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten DFØ 1/212, 1. versjon Innhald 1 Rekneskapen som fundament

Detaljer

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 1 Saksframlegg Langtidsbudsjett (LTB) HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/ Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse:

Detaljer

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2013 Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 (Foto: Bjørn Andresen, Statens Vegvesen) Innhaldsliste Overordna kommentarar - inntektsføresetnader s.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden 2013-2016. B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Rådmannen sin rapport 1. kvartal 2013. Pr. 26.4.2013 (rekneskap pr. 26.4.2013)

Rådmannen sin rapport 1. kvartal 2013. Pr. 26.4.2013 (rekneskap pr. 26.4.2013) Rådmannen sin rapport 1. kvartal 2013 Pr. 26.4.2013 (rekneskap pr. 26.4.2013) Generelt om kvartalsrapporten Kvartalsrapportering bakgrunn Behovet for kontroll og informasjon er stort. M.a. har Kontrollutvalet

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 2012. ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv

Årsmelding 2011. Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 2012. ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv Årsmelding 2011 Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 20 Årdal Jeger og Fiskerforening Utlastova på Hjelle - 6884 ØVRE ÅRDAL - Heimeside: www.åjff.no ÅRSMØTE

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010 MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: KOMMUNESTYRET Nessane sambrukshus Møtedato: 16.12.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 40/09 09/1094 MØTEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 OS OMMUNE Os kommune Utval: OS OMMUNESTYRE Møtestad: ommunestyresalen Møtedato: 16.12.2003 Tid: 17.00 MØTEINNALLING Forfall: Marianne Hjelle (FrP) Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter:

Detaljer

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2014 Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 Innhaldsliste Overordna kommentarar s. 3 Inntektsføresetnader s. 3-4 Oversikt renter og avdrag - låneportefølgje

Detaljer

Budsjett 2015. Klinikk Psykisk helsevern Helse Førde HF

Budsjett 2015. Klinikk Psykisk helsevern Helse Førde HF Budsjett 2015 Klinikk Psykisk helsevern Helse Førde HF INNHALD Samandrag... 2 Føresetnader i budsjett 2015... 2 Budsjettarbeidet i PHV... 3 Risiko i budsjett 2015... 3 Ramme 2015... 4 Økonomi... 5 Kostnadsutvikling...

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07--

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07-- Side 1 av 15 Fylkesrådmannen Finansutvalet, 14. juni etter fylkestinget. Rica Sunnfjord Hotell Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf: 57 65 62 81 Vår ref. Sak nr.: 07/161-3

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer