Aurland fjellstyre Møtedato: Stad: Holo. Budsjettforslaget legg opp til eit årsoverskot på kr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aurland fjellstyre Møtedato: 12.12.14 Stad: Holo. Budsjettforslaget legg opp til eit årsoverskot på kr. 40.600."

Transkript

1 Sak 38/14. Fjellstyrebudsjettet for 2015 Budsjettframlegg er utarbeidd. Som samanlikningsgrunnlag er medteke rekneskapstala for 2013, budsjett og prognose for I prognosen for 2014 er det m.a. teke utgangspunkt i rekneskapstala pr Budsjettforslaget legg opp til eit årsoverskot på kr Kommentarar til postane i budsjettet: INNTEKTSSIDA: 3011 Utleige arbeidskraft/snøscooter Gjeld avtalen om utleige av ½ årsverk til Aurland Setjefisk BA, ½ årsverk til Lærdal kommune (viltforvalting), tenestesal til SNO i samband med jervregistrering og rovdyrskadedokumentasjon, i tillegg til anna arbeid for SNO og andre. Arbeidsomfang litt mindre enn inneverande år, sidan det i år var eit ekstraordinært tenestesal til kommunen etter brannen i Lærdal. Inntekta vert justert i samsvar med auka timekostnad Villreinutvalet - refusjon oppsyn/sekretær Reknar med omlag tilsvarande arbeidsmengd som i Statskog - ref. oppsynsutgifter Etter fjellova skal 50 % refunderast, men statsbudsjettet avgjer reèll refusjon (ingen auke i samla refusjonspott til fjellstyra i statsbudsjettet for 2015). Eige budsjett for oppsynet i Aurland er sendt til Statskog SF. Går i budsjettframlegget ut frå at tildelt sum vert noko avkorta i høve til omsøkt tilskot, ut frå kva som har vore normalen dei siste åra Erstatningar Eco Vannkraft Desse vert indeksregulerte med visse mellomrom (kvart 4. år) Regulering skjedde sist ved utbetalinga i juli i Tilskot grunneigarfondet/ Statskog Ingen aktuelle prosjekt i Tilskot til friluftstiltak for born og unge skulefiskedagane - er teke med her. Dette vert utbetalt av Statskog SF, men vert fordelt av regionalt oppsynsutval (ROU). Det er transporten av skuleborn til fiskedagar i fjellet fjellstyret har avtalt med skulane å dekka Oppsynstilskot grunneigarar For oppsyn på privat grunn, 1 øre pr. daa., i følgje avtale med grunneigarlaget.

2 (Sak 38/14, side 2) INNTEKTER, FRAMHALD: 3306 Fiske Interessa for fiske i Aurland er stor, så eg reknar med at fiskekortinntektene (garnfiske + fjellstyret sin del av Aurlandskortsalet) held seg minst på det nivået dei har lege på dei siste par åra. Prisane er samordna med kortprisane på dei private sonene i fiskekortordninga, og vart auka før sesongen Sal av fellingsløyve rein Går ut frå like stor kvote som i Prisane vart sist justerte i Fjellstyret bør vurdera ny prisjustering i 2015, for at ikkje prishoppet skal bli for stort ved kvar justering Sal av fellingsløyve hjort/elg Inntekta her avheng litt av om elgen vert skoten eller ikkje. Avtalane om hjort- og elgjakt i Nordheimsdalen vart forhandla på nytt i Då vart prisane noko oppjusterte. Avtalen med jakt- og fiskelaget varer ut jakta Småviltjakt Fjellstyret sitt vedtak om 2 veker utsett jaktstart i 2012 førde til eit stort fall i inntektene frå sal av jaktkort - salet vart ned mot 20 % av det som har vore vanleg, slik som ein hadde rekna med då vedtaket vart gjort. Sjølv med like sein jaktstart i år har inntektene av jaktkortsalet auka att. Det kan verka som om mange jegerar tilpassar seg seinare jaktstart, og jaktar så sant ver og føre gjer det mogeleg i år fram til midten av oktober Festeavgifter Fjellstyret har krav på 50 % av dei festeavgiftene som vert innbetalte til Statskog SF for hytter og overnattingsverksemder Overnatting fjellstyrehytter Bra auke i tal overnattingar på hyttene til fjellstyret i år, m.a. grunna den fine sommaren. Reknar med at desse inntektene vil halda seg på 2014-nivået framover, eller auka litt, sidan fleire no har vorte kjende med tilbodet. Det bør vurderast å justera prisane på utleiga av hytta i Håbergsholene, som har vore uendra sidan tilbodet kom i Interessa for å leiga hytta har auka mykje sidan tilbodet vart lagt ut på Inatur for eit par år sidan Sal av trykksaker fjellstyrekontoret Salet av bladet "Villreinen" og valdkartet for Nordfjella Renteinntekter Renter av bankinnskot og av lån til Aurland Setjefisk BA. Rentenivået har vore lågt dei siste åra, og vil truleg halda seg lågt.

3 (Sak 38/14, side 3) UTGIFTSSIDA: 5001 Løner oppsyn (refusjonsgjevande) Omlag 42 % av dei samla lønskostnadene for 2014 gjeld refusjonsgjevande arbeid for fjellstyret reknar med om lag same fordeling av arbeidstida neste år. Det er teke utgangspunkt i tala i oppsynsbudsjettet for 2015 som er vedteke av fjellstyret og sendt Statskog SF til godkjenning. Der var det rekna med ein lønsauke på 3,5 %. I tillegg til 2,5 årsverk faste tilsette, er det rekna med innleige av ferievikar tilsvarande 1 månadsverk til ettersyn med setjefiskanlegg og anna arbeid Oppsyn anna arbeid (ikkje refusjonsgjevande) Lønskostnader i samband med arbeid for andre instansar, som er inntektsgjevande for fjellstyret. Utgjer i 2014 omlag 58 % av arbeidsmengda Arbeidsgjevaravgift (refusjonsgjevande) 10,6 % av lønsutgiftene som gjeld arbeid for fjellstyret Arbeidsgjevaravgift (ikkje refusjonsgjevande) 10,6 % av ikkje-refusjonsgjevande lønskostnader (Oppsyn anna arbeid og Møtegodtgjersle) Pensjons- og yrkesskadeforsikring I samsvar med inngåtte avtalar med dei tilsette (4 % av løn) Bilgodtgjersle Oppdrag frå andre instansar (som t.d. SNO og Aurland Setjefisk) fører til mykje køyring. På den andre sida kjem ein del av dette att på inntektssida, ved at køyringa vert fakturert. Det vart lagt opp til ei halvering av utbetalinga til bilgodtgjersle i 2014, då fjellstyret sist vinter kjøpte inn ein fimabil til å ta den tyngste køyringa og dei lengste turane. Det ser ut til at dette langt på veg held stikk Diettgodtgjersle Nivået på denne er nokså stabil Møtegodtgjersle Kommunestyret vedtok i januar 2009 godtgjersler til fjellstyremedlemane. Eg har lagt desse til grunn i budsjettframlegget.

4 (sak 38/14, side 4) 6471 Driftsutgifter materiell Drifts- og vedlikehaldsutgifter av snøscooter, tilhengar, båtar m.v. Det er særleg vedlikehald av snøskuter som kan dra opp denne kostnaden Firmabil Månadleg leasingavgift, drivstoff, årsavgift, forsikring og andre utgifter til bilhald. Det er laga eit eige notat med utrekningar av kostnader med bilhaldet. Kostnaden vert lågare enn i 2014, grunna eingongsinnbetalinga ved inngåinga av kontrakten Andre utgifter oppsynsordninga Skal dekka arbeidsklede, pålagt sikringsutstyr og godtgjersle for bruk av eige utstyr i samsvar med tariffavtale, og supplering og fornying av dette. Avgifter for sikringsradio og abonnement og bruk av mobiltelefon kjem og på denne budsjettposten Rekneskap/revisjon Må rekna med ein viss auke, i samsvar med kostnadsnivået elles Kontorutgifter Litt oppjustert i høve til Auka kostnader til kopiering, sidan det er kjøpt ny kopimaskin på Fjordsenteret der fjellstyret ikkje har subsidiert pris Reinsjakt (fellingsavg. m.m.) Omlag på same nivå som i Fellingsavgifta for hjort og elg ligg og inne i denne summen Fiske Hovuddelen av summen gjeld betaling av setjefisk kjøpt frå Aurland Setjefisk BA Hytter, drift Den oppsette summen skal dekka kostnadene med drift og rutinemessig vedlikehald av fjellstyrehyttene Tilskot til tiltak i allmenningen Ingen større planlagde tiltak me veit om no. Kostnaden med planlagde fiskedagar for skuleklassar vert ført her Tilskot til allmennyttige føremål Kan løyvast av overskotet i fjellkassa, jfr. 11 i Fjellova Møte/kurs/reiser Skal m.a. dekka kurs- og møteutgifter både for fjellstyremedlemar og tilsette.

5 (sak 38/14, side 5) 7020 Hytter, bygningstiltak Det vart i 2011 utført el-sjekk av fjellstyret si hytte i Håbergsholene, og det var budsjettert med utbetring av anlegget i år, berekna å kosta kr E-co Energi har teke på seg å ta jobben med eigne folk, difor er summen stroken frå budsjettet no. Ein vasslekkasje under hytta vart ordna i fjor. Det er mogeleg at dette eliminerer problemet ein har hatt med grunnforholda. Me vil følgja med på korleis dette utviklar seg framover - om hytta framleis hever og senkar seg etter årstida, eller om ho roar seg. Føreslær difor å venta med eventuelle nye dreneringstiltak til ein har fått klårlagt dette Kontingent Norges fjellstyresamband Landsmøtet til fjellstyresambandet i 2014 vidareførde tidlegare nytta kontingentsats, som seier at kontingenten skal vera 4 % av bruttoinntektene til fjellstyret året før (3 % for fjellstyre med bruttoinntekt under ) Kontingent og tilskot villreinutvalet Fjellstyret betalar fast kontingent. I tillegg er det innført eit oppsynstilskot for å dekka noko av villreinutvalet sitt oppsyn. For fjellstyra er dette på 3 øre pr. daa (2 øre for dei private jaktfelta) Kontingent Samarbeidsorganet for fjellstyra på Hardangervidda Dette er ein informasjonskontingent" som fjellstyret betalar for å få all informasjon som vert utsend. Fjellstyret har møterett i dette organet Forsikring hytter og materiell Går ut frå same nivå på forsikringspremien som det siste året Trykkeutgifter og informasjonstiltak Utlegging av informasjon om tilboda i Aurland på Inatur sine sider og på fjellstyret si eiga nettside. Utgifter til trykking av jakt- og fiskekort og anna infomateriell kjem og på denne posten, sameleis annonsering av fjellstyremøta. Kjøp av bladet «Villreinen» til alle som tek ut jaktkort for villrein utgjer ein vesentleg kostnad Mobiltelefon/sikringsradio Ny sikringsradio vart kjøpt i år. Ingen planlagde kjøp i 2015, men ein liten sum vert avsett i tilfelle det vert trong for utskifting.

6 (sak 38/14, side 6) 7007 Båt/naust/motor Det er ikkje forslag om kjøp av nye båtar dette året, heller ikkje andre kostnader som gjeld båtmotorar eller naust Kontorutstyr Ein liten skrivar på fjellstyrekontoret bør erstattast med ein ny Byte av snøskuter/kjelke/tilhengar Det vart for nokre år sidan kjøpt ein stor skuterkjelke. Det syner seg at denne er i tyngste laget å lasta av og på bilhengar for ein mann. Me ser difor etter ein mindre og lettare kjelke som på mange turar kan nyttast i staden for den store. Pris er ikkje undersøkt truleg kr Ein gammal biltilhengar som fjellstyret eig, 1982-modelll, er så sliten at han bør skiftast ut. Denne vert no mest nytta til å frakta dei minste båtane. Difor vil ein liten båthengar gjera vel så god nytte pris knappe Garasje Garasjeleiga som fjellstyret betalar til Aurland Setjefisk BA er i dag kr i året. Det vert lansert planar om å byggja eit overbygg eller halvtak på tomta ved fiskehuset, slik at tilhengarar, båtar o.a. som no vert lagra ute kan stå under tak. Dersom Aurland Setjefisk byggjer, vil dette auka årleg leigepris for fjellstyret til om lag kr Saka må drøftast med styret for Aurland setjefisk SA, som må gjera dei naudsynte vedtaka Finansutgifter Gebyr og rentekostnader. Fjellstyrekontoret, den Harald Skjerdal

Aurland fjellstyre Møtedato: 9.12.13 Stad: Holo

Aurland fjellstyre Møtedato: 9.12.13 Stad: Holo Sak 26/13. Fjellstyrebudsjettet for 2014 Budsjettframlegg er utarbeidd. Som samanlikningsgrunnlag er medteke rekneskapstala for 2012, budsjett og prognose for 2013. I prognosen for 2013 er det m.a. teke

Detaljer

Innhald side Fjellstyre... 3 Fjelloppsyn... 3 Stølsbruk... 4 Tomtefeste... 4 Fiske... 5 Småviltjakt... 6 Elgjakt... 7

Innhald side Fjellstyre... 3 Fjelloppsyn... 3 Stølsbruk... 4 Tomtefeste... 4 Fiske... 5 Småviltjakt... 6 Elgjakt... 7 Innhald side Fjellstyre... 3 Medlemmer... 3 Aktivitet... 3 Fjelloppsyn... 3 Tilsette... 3 Aktivitet... 3 Refusjon... 3 Samarbeid oppdrag... 4 Stølsbruk... 4 Stølar, beite og tilleggsjord... 4 Stølsforskrift...

Detaljer

Årsmelding 2014. Frå fiskedagen ved Buårene

Årsmelding 2014. Frå fiskedagen ved Buårene Årsmelding 2014 Frå fiskedagen ved Buårene Innhald Medlemmer... 3 Aktivitet... 3 Fjelloppsyn...3 Tilsette... 3 Aktivitet... 3 Refusjon... 3 Samarbeid oppdrag... 4 Arealet... 4 Stølsbruk... 5 Stølar, beite

Detaljer

Beitedyr i Strø Årsmelding 2012

Beitedyr i Strø Årsmelding 2012 Beitedyr i Strø Årsmelding 212 Innhald Fjellstyre... 3 Medlemmer... 3 Aktivitet... 3 Fjelloppsyn... 4 Tilsette... 4 Aktivitet... 4 Refusjon... 4 Samarbeid oppdrag... 4 Arealet... 5 Stølsbruk... 5 Stølar,

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Resultatregnskap AURLAND FJELLSTYRE

Resultatregnskap AURLAND FJELLSTYRE Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Refusjon oppsynsutg Statskog 324 753 343 720 Villreinutvalget - refusjon 149 558 104 314 Erstatning Eco Vannkraft AS 390 042 390 042 Oppsynstilskot

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2013 Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 (Foto: Bjørn Andresen, Statens Vegvesen) Innhaldsliste Overordna kommentarar - inntektsføresetnader s.

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Knytta til rettleiaren. Periodisert virksomhetsregnskap i staten. Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten

Knytta til rettleiaren. Periodisert virksomhetsregnskap i staten. Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten Knytta til rettleiaren Periodisert virksomhetsregnskap i staten Rettleiar Veileder Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten DFØ 1/212, 1. versjon Innhald 1 Rekneskapen som fundament

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010 MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: KOMMUNESTYRET Nessane sambrukshus Møtedato: 16.12.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 40/09 09/1094 MØTEPLAN

Detaljer

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 1 Saksframlegg Langtidsbudsjett (LTB) HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/ Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 2012. ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv

Årsmelding 2011. Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 2012. ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv Årsmelding 2011 Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 20 Årdal Jeger og Fiskerforening Utlastova på Hjelle - 6884 ØVRE ÅRDAL - Heimeside: www.åjff.no ÅRSMØTE

Detaljer

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre.

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007 Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Politisk prosess Fylkesutvalet (FU) la 20.november 2003 fram sitt

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 OS OMMUNE Os kommune Utval: OS OMMUNESTYRE Møtestad: ommunestyresalen Møtedato: 16.12.2003 Tid: 17.00 MØTEINNALLING Forfall: Marianne Hjelle (FrP) Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter:

Detaljer