165. driftsår. kvartalsrapport 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "165. driftsår. kvartalsrapport 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal"

Transkript

1 165. driftsår kvartalsrapport 20 Kvartalsrapport 3. kvartal

2

3 Innhold Kommentar til regnskapet. side 2-4 Resultatregnskap side 5 Balanse... side 5 Resultat - kvartalsvis side 6 Kontantstrømoppstilling... side 7 Endring egenkapital... side 8 Regnskapsprinsipper... side 9 Tap på utlån og garantier... side 9 Misligholdte lån... side 9 Segmentrapportering... side 10 Fordeling på sektor og næring... side 11 Kapitaldekning... side 12 Garantier og pantstillelser... side 12 Grunnfondsbevis... side 13 Nøkkeltall - konsern Gjennomsnittlig egenkapital (mill. kroner) Gjennomsnittlig forvaltningskapital (mill. kroner) Resultat etter skatt i % av gj.snittlig forvaltningskapital Resultat før tap/gevinst i % av gj.sn. forvaltningskapital Rentenetto i % Egenkapitalrentabilitet (%) Netto utlån (mill. kroner) Innskudd (mill. kroner) Kapitaldekning i % Kjernekapitaldekning i % Antall årsverk , , , , , , , ,2 1,13 0,53 0,48 1,63 1,54 0,76 0,65 1,92 1,70 1,69 1,65 1,89 16,42 7,87 7,19 26, ,5 14.5, , , , , , ,2 13,94 16,14 15,18 17,61 11,43 14,19 13,61 15,

4 Kvartalsrapport 3. kvartal 20 Sparebanken Øst 2 RESULTAT Konsernet oppnådde etter 3. kvartal et resultat før skatt på 240,5 mill. kroner, mot 111,2 mill. kroner for samme periode i fjor. Netto gevinst av salget av eiendom i Sparebanken Øst Eiendom AS har på konsernnivå gitt en gevinst på 100,7 mill. kroner før skatt i 3. kvartal. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør resultat før skatt 1,55 prosent mot 0,76 prosent for samme periode i fjor. Resultat etter beregnet skatt utgjør 174,4 mill. kroner og tilsvarer en egenkapitalrentabilitet på 16,42 prosent. Rentenetto Netto rente og kredittprovisjonsinntekter ble 262,3 mill. kroner og viser en økning på 13,4 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor, og en økning på 8,9 mill. kroner i forhold til forrige kvartal. Netto rente og kredittprovisjonsinntekter tilsvarer 1,70 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital og er på samme nivå som tilsvarende periode i 20. Det har vært en jevn bedring gjennom året og akkumulerte tall pr. 3. kvartal viser en økning på 0, prosentenheter i forhold til akkumulerte tall for 2. kvartal. Driftsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester utgjør 63,3 mill. kroner og viser en økning på 0,6 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor, og en nedgang på 0,7 mill. kroner i forhold til forrige kvartal. Netto verdiendringer og gevinst/tap på finansielle eiendeler er kostnadsført med 12,1 mill. kroner pr. 3. kvartal, for samme periode i fjor var det kostnadsført 10,4 mill. kroner. Andre driftsinntekter utgjør 126,8 mill. kroner og viser en økning på 99,4 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor. Hovedårsaken til økningen skyldes inntektsføring av gevinst ved salg av eiendom i Sparebanken Øst Eiendom AS. Driftskostnader Totale driftskostnader utgjør 217,7 mill. kroner og tilsvarer 1,41 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I forhold til tilsvarende periode i fjor er dette en reduksjon på 0,12 prosentenheter. Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester utgjør 18,9 mill. kroner og viser en økning på 2,8 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor og en økning på 0,4 mill. kroner i forhold til forrige kvartal. Lønn og generelle administrasjonskostnader utgjør 157,3 mill. kroner mot 154,6 mill. kroner for samme periode i fjor. Antall årsverk er redusert fra 256 til 254 i løpet av de siste 12 måneder. Andre driftskostnader er redusert med 11,2 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor. Nedgangen skyldes reduserte kostnader i morbank samt reduserte kostnader i Sparebanken Øst Eiendom AS. Tap på utlån og garantier Det er netto tilbakeført (inntektsført) 3,0 mill. kroner i tap på utlån og garantier. For samme periode i fjor utgjorde netto tap på utlån og garantier 1,0 mill. kroner. Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier er økt med 1,2 mill. kroner fra årsskiftet og utgjør 50,5 mill. kroner. Gruppenedskrivninger på utlån utgjør 22,6 mill. kroner og er redusert med 9,3 mill. kroner i forhold til årsskiftet. Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer utgjør 180,1 mill. kroner, mens netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer utgjør 129,7 mill. kroner og viser en økning på 9,2 mill. kroner hittil i år. BALANSE OG KONTANTSTRØMOPPSTILLING Forvaltningskapitalen er økt med 301,4 mill. kroner siden årsskiftet og utgjør ,5 mill. kroner ved utgangen av 3. kvartal. Netto utlån til kunder utgjør ,5 mill. kroner og viser en vekst på 1.764,4 mill. kroner siden årsskiftet. De siste 12 måneder viser en økning på 2.792,2 mill. kroner tilsvarende 19,9 prosent. Beholdningen av sertifikater og obligasjoner er redusert med 1.658,9 mill. kroner siden årsskiftet og utgjør 2.358,4 mill. kroner.

5 Innskudd fra kunder er økt med 382,4 mill. kroner fra årsskiftet og utgjør 6.649,0 mill. kroner. Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer utgjør 9.671, 9 mill. kroner og viser en økning på 108,0 mill. kroner siden årsskiftet. Andre langsiktige låneopptak er i samme periode redusert med 638,6 mill. kroner og utgjør nå 2.334,9 mill. kroner. Kortsiktige innlån (definert som innlån med gjenstående løpetid under 1 år) utgjør 1.966,5 mill. kroner. KAPITALDEKNING Netto ansvarlig kapital utgjør 1.760,6 mill. kroner ved utgangen av 3. kvartal. Med et beregningsgrunnlag på ,5 mill. kroner tilsvarer dette en kapitaldekning på 13,94 prosent. Av dette utgjør kjernekapitaldekningen 11,43 prosent. DATTERSELSKAPER AS Financiering er et heleid finansieringsselskap av Sparebanken Øst. Hovedproduktet er gjeldsbrevfinansiering av bil, i det alt vesentlige bruktbil. Ved utgangen av 3. kvartal utgjør overskudd etter skatt 7,8 mill. kroner (8,0 mill. kroner i 20). Forvaltningskapitalen utgjør 866,7 mill. kroner. Ved utgangen av 3. kvartal har selskapet 24 ansatte tilsvarende 24 årsverk. Sparebanken Øst Eiendom AS har hittil i år driftsinntekter på 126,1 mill. kroner hvorav gevinst ved salg av eiendom utgjør 1 mill. (28,0 mill. kroner i 20). Etter omkostninger utgjør gevinsten før skatt 100,7 mill. kroner. Resultatet viser et overskudd på 72,1 mill. kroner pr. 3. kvartal. Selskapet har 5 ansatte, aksjekapitalen er nå på 28,2 mill. kroner. Øst Prosjekt AS har som hovedformål å overta prosjekter og drive industri- og handelsvirksomhet til sikring og realisering av utsatte engasjementer i morbanken. Selskapet har ingen ansatte og aksjekapitalen utgjør 12 mill. kroner. Resultatet viser et underskudd på 0,1 mill. kroner hittil i år (underskudd på 3,2 mill. kroner i 20). ble det innbetalt 81,1 mill. kroner i aksjekapital i juni. Bak selskapene står de uavhengige sparebankene; Sparebanken Vest (49,99 prosent), Sparebanken Øst (26,00 prosent), Fana Sparebank (14,01 prosent) og Helgeland Sparebank (10,00 prosent). IFRS (International Financial Reporting Standards) Delårsregnskapet til Sparebanken Øst er utarbeidet i henhold til IFRS. Det var frem til 1. kvartal 20 ikke tillatt å anvende IFRS i selskapsregnskapet. Dette ble endret fra og med 1. kvartal 20, der det ble gitt anledning til å bruke IFRS i selskapsregnskapet, men innført plikt fra og med 2. kvartal. Kvartalsregnskap og historiske tall er omarbeidet og presenteres nå i henhold til IFRS også for selskapsregnskapet. UTSIKTENE FREMOVER Vedvarende konkurranse i person- og bedriftsmarkedet fører til et kontinuerlig press på netto rente- og kredittprovisjonsinntekter. Styret legger til grunn at marginutviklingen fremover også vil bli preget av dette, på linje med det banknæringen forøvrig opplever. Som en følge av bl.a. bankens høye kjernekapitaldekning og relativt lave risikoprofil, vedtok styret i 20 å redusere kravet til egenkapitalrentabilitet fra 13 prosent til 11 prosent. Salget av eiendom i Sparebanken Øst Eiendom AS har på konsernnivå gitt en regnskapsmessig gevinst på 100,7 mill. kroner. Dette gir en høyere egenkapitalrentabilitet enn budsjettert for 20. Av gevinsten inngår 58,2 mill. kroner i morbankens resultat etter skatt for 3.kvartal 20. Utbytteforventning på NOK 13, som tidligere advisert, kan på dette grunnlag anses som ett gulv. Etter IFRS vil gevinst utover dette først kunne inntektsføres i morbankens resultat som utbytte fra datterselskap det året det vedtas, det vil si først i resultatet for TILKNYTTEDE SELSKAPER I forbindelse med etableringen av de to nye selskapene for skade og livsforsikring i Bergen 3

6 Hokksund, 30. september 20 Drammen, 30. oktober 20 Anne Cathrine Vogt Leder Jorund Rønning Indrelid Nestleder Ingebjørg Mæland Roar Norheim Larsen Sverre Nedberg Leif Ove Sørby Vidar Ullenrød Inger Helen Pettersen Ansattes repr. 4

7 Resultatregnskap IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS Konsern Konsern Konsern (Tall i mill. kroner) Morbank Morbank Morbank ,1 612,5 846,9 Renteinntekter o.l. inntekter 810,8 581,2 805,0 581,8 363,6 517,5 Rentekostnader o.l. kostnader 568,6 354,7 5,2 262,3 248,9 329,4 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 242,2 226,5 298,8 14,9 8,6 9,5 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer 72,9 10,5 11,3 63,3 62,7 84,5 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 61,9 61,3 82,7 18,9 16,1 22,3 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 13,0 11,8 16,2-0,1 0,0-0,7 Nedskrivning og gevinst/tap på finansielle eiend. til amortisert kost -0,1 0,0-0,7-12,0-10,4-19,8 Netto verdiendr. og gevinst/tap på finansielle eiend. til virk. verdi -12,0-10,4-19,8 126,8 27,4 36,7 Andre driftsinntekter 5,4 3,8 5,2 108,4 104,3 147,7 Lønn m.v. 93,5 91,0 129,0 48,9 50,3 71,7 Administrasjonskostnader 43,9 45,1 65,2 10,7 12,3 15,9 Avskrivning/nedskrivning og verdiendring ikke-finansielle eiendeler 6,7 7,9 10,4 30,8 42,0 52,3 Andre driftskostnader 29,1 31,6 43,7 237,5 112,2 129,7 RESULTAT FØR TAP/GEVINST 184,1 104,3 113,0-3,0 1,0-2,3 Tap på utlån og garantier -3,9-1,0-7,6 240,5 111,2 132,0 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 188,0 105,3 120,6 66,1 32,5 36,9 Skattekostnad 35,1 29,4 33,0 174,4 78,7 95,1 PERIODEOVERSKUDD 152,9 75,9 87,6 16,72 8,05 9,73 Resultat pr. grunnfondsbevis 14,66 7,77 8,97 16,72 8,05 9,73 Utvannet resultat pr. grunnfondsbevis 14,66 7,77 8,97 Balanse IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS Konsern Konsern Konsern (Tall i mill. kroner) Morbank Morbank Morbank ,8 631,8 675,9 Kontanter og fordringer på sentralbanker 9,8 631,8 675,9 711,9 280,5 426,0 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.468,5 973, , , , ,2 Utlån til og fordringer på kunder , , ,8 50,4 51,8 49,2 - Individuelle nedskrivninger 24,0 25,4 21,8 22,6 34,4 31,9 - Nedskrivninger på grupper av utlån 16,9 28,4 24, , , ,3 Sertifikater, obligasjoner o. a. renteb. verdipapir m/fast avkastn , , ,3 258,8 204,7 267,2 Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 258,8 204,7 267,2 81,1 0,0 0,0 Eierinteresser i tilknyttede selskaper 81,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eierinteresser i konsernselskaper 83,6 115,4 115,4 27,1 17,4 27,0 Utsatt skattefordel 24,9 17,4 24,9 254,2 520,0 5,1 Varige driftsmidler 99,5 101,5 101,4 70,0 108,8 125,4 Andre eiendeler 48,0 69,1 74,3 110,7 176,2 196,1 Forsk.bet. ikke påløpte kostn. og opptj. ikke mottatte innt. 1,8 172,7 193, ,5 20.0, ,1 SUM EIENDELER , , , , , ,5 Gjeld til kredittinstitusjoner 2.338, , , , , ,6 Innskudd fra kunder 6.632, , , , , ,9 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 9.671, , ,9 454,8 184,3 249,7 Annen gjeld 401,0 160,6 221,2 259,4 174,3 121,7 Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 250,7 160,5 108,2 74,7 70,4 74,4 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 72,5 68,6 72,5 654,1 657,4 657,5 Ansvarlig lånekapital 654,2 657,4 657, , ,2 19.9,3 Sum gjeld , , ,4 384,4 384,4 384,4 Innskutt egenkapital 384,4 384,4 384,4 978,9 918, ,4 Opptjent egenkapital 946,4 893, , , , ,8 Sum egenkapital 1.330, , ,4 174,4 78,7 0,0 Resultat etter skatt 152,9 75,9 0, ,5 20.0, ,1 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , , ,8 5

8 Resultat pr. kvartal - morbank IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS (Tall i mill. kroner) 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv Renteinntekter o.l. inntekter 303,5 264,9 242,4 223,8 205,8 Rentekostnader o.l. kostnader 213,3 185,0 170,3 151,5 130,8 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 90,2 79,9 72,1 72,3 75,0 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer 58,3 0,9 13,7 0,8 0,2 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 20,8 21,6 19,5 21,4 21,0 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 4,2 4,2 4,6 4,3 3,9 Nedskrivning og gevinst/tap på finansielle eiendeler til amortisert kost 0,0 0,0-0,1-0,7 0,0 Netto verdiendringer og gevinst/tap på finansielle eiend. til virk. verdi -4,0-8,8 0,8-9,5 3,0 Andre driftsinntekter 2,5 1,3 1,6 1,5 1,3 Lønn m.v. 31,9 29,4 32,2 38,0 32,9 Administrasjonskostnader 12,2 16,5 15,2 20,1 15,1 Ordinære avskrivninger 2,2 2,2 2,3 2,5 2,5 Andre driftskostnader 10,6 9,4 9,1 12,1 9,8 RESULTAT FØR TAP/GEVINST 1,7 33,2 44,2 8,8 36,3 Tap på utlån og garantier -0,6-2,0-1,3-6,6-1,3 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 1,3 35,2 45,5 15,4 37,6 Skattekostnad (beregnet ved delårsregnskap) 14,2 11,0 9,9 3,7 11,5 PERIODEOVERSKUDD 93,1 24,2 35,6 11,7 26,1 Resultat pr. grunnfondsbevis (pr. kvartal) 8,93 2,32 3,42 1,20 2,67 Utvannet resultat pr. grunnfondsbevis (pr. kvartal) 8,93 2,32 3,42 1,20 2,67 Resultat pr. kvartal - konsern IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS (Tall i mill. kroner) 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv Renteinntekter o.l. inntekter 317,0 274,8 252,3 234,4 216,3 Rentekostnader o.l. kostnader 220,9 187,6 173,3 153,9 133,6 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 96,1 87,2 79,0 80,5 82,7 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer 0,0 1,2 13,7 0,9 0,1 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 21,3 22,0 20,0 21,8 21,6 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 6,5 6,1 6,3 6,2 5,5 Nedskrivning og gevinst/tap på finansielle eiendeler til amortisert kost 0,0 0,0-0,1-0,7 0,0 Netto verdiendringer og gevinst/tap på finansielle eiend. til virk. verdi -4,0-8,8 0,8-9,4 3,0 Andre driftsinntekter 110,1 8,3 8,4 9,3 7,6 Lønn m.v. 38,0 32,9 37,5 43,4 37,9 Administrasjonskostnader 13,5 18,3 17,1 21,4 16,8 Avskrivning/nedskrivning/verdiendring på ikke-finansielle eiendeler 3,0 3,9 3,8 3,6 4,0 Andre driftskostnader 11,4 9,7 9,7 10,3 12,9 RESULTAT FØR TAP/GEVINST 151,1 39,0 47,4 17,5 37,9 Tap på utlån og garantier 0,6-1,5-2,1-3,3 0,5 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 150,5 40,5 49,5 20,8 37,4 Skattekostnad (beregnet ved delårsregnskap) 42,7 12,2 11,2 4,4 12,2 PERIODEOVERSKUDD 1,8 28,3 38,3 16,4 25,2 Resultat pr. grunnfondsbevis (pr. kvartal) 10,34 2,71 3,67 1,68 2,58 Utvannet resultat pr. grunnfondsbevis (pr. kvartal) 10,34 2,71 3,67 1,68 2,58 6

9 Kontantstrømoppstilling IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS Konsern Konsern Konsern (Tall i mill. kroner) Morbank Morbank Morbank A Anskaffelse av midler 174,4 78,7 95,1 Periodeoverskudd 152,9 75,9 87,6 10,7 12,3 15,9 + Avskrivning/nedskrivning/verdiendr. ikke-finansielle eiendeler 6,7 7,9 10,4 185,1 91,0 111,0 = Tilført fra årets drift 159,6 83,8 98,0-54,6-36,4-36,4 Utbetalt til utbytte på grunnfondsbevis -54,6-36,4-36,4-10,0-5,0-10,0 Utdeling fra gavefondet -10,0-5,0-10,0 0,0 0,0 0,0 Endring grunnfondsbeviskapital 0,0 0,0 0,0 120,5 49,6 64,6 = Egenfinansiering 95,0 42,4 51,6 8,4 5,9 0,0 + Endring aksjer, andeler og grunnfondsbevis 8,4 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 + Endring eierinteresser i konsernselskaper 31,8 0,0 0,0 242,2 0,0 0,0 + Endring varige driftsmidler 0,0 0,0 0,0 140,8 138,7 86,6 + Endring andre fordringer/immaterielle eiendeler 113,2 65,3 31,6 382,4 269,4 356,4 + Endring innskudd fra kunder 364,4 277,8 372,7 108, , ,4 + Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 108, , ,4 342,8 0,0 0,0 + Endring annen gjeld 322,3 0,0 0,0 0,3 77,4 28,8 + Endring avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser 0,0 1,4 30, , , ,8 = Sum anskaffelse av midler 1.043, , ,5 B Anvendelse av midler 1.764, , ,7 Endring utlån 1.554, , ,7 0,0 0,0 21,5 + Endring aksjer, andeler og grunnfondsbevis 0,0 0,0 21,5 81,1 0,0 0,0 + Endring eierinteresser i tilknyttede selskaper 81,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + Endring andre fordringer/immaterielle eiendeler 0,0 0,0 0,0 0,0 35,3 26,0 + Endring varige driftsmidler 4,8 5,3 7,7 0,0 0,0 0,0 + Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 0,0 0,0 0,0 0,0 140,4 75,0 + Endring annen gjeld 0,0 68,1 84,8 3,4-2,3-2,4 + Endring ansvarlig lånekapital 3,3-2,3-2, , , ,8 = Sum anvendelse av midler 1.643, , ,3-503,5 832,0 983,0 A-B Endring i finansielle midler -600,8 920,2 1.6,2 Som fordeler seg slik: 230,9 104,6 148,7 Endring kontanter og fordringer på sentralbanker 230,9 104,6 148,7 285,9 238,7 384,2 Endring innskudd og utlån til kredittinstitusjoner 341,9 330,4 483, ,9-375,9-414,5 Endring sertifikater og obligasjoner ,9-376,0-414,6 638,6 864,6 864,6 Endring lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 485,3 861,2 858,8-503,5 832,0 983,0 Sum endring finansielle midler -600,8 920,2 1.6,2 7

10 Endring egenkapital konsern - IFRS (Tall i kroner) Fond for Sum Grunnf. Over- Utjevn- Spareb. Gave- urealiserte Annen 3. kvartal 20 egenkapital bevis kursfond ingsfond fond fond gevinster egenkapital Egenkapital pr Utbytte 20 endelig vedtatt Utdeling fra gavefondet Verdiendring aksjer tilgjengelig for salg Egenkapital pr før periodens res Resultat 3. kvartal Egenkapital pr etter periodens res Fond for Sum Grunnf. Over- Utjevn- Spareb. Gave urealiserte Annen 3. kvartal 20 egenkapital bevis kursfond ingsfond fond fond gevinster egenkapital Egenkapital pr Utbytte 2005 endelig vedtatt Utdeling fra gavefondet Egenkapital pr før periodens res Resultat 3. kvartal Egenkapital pr etter periodens res Egenkapital morbank - fra NGAAP til IFRS (Tall i kroner) Sum egenkapital Egenkapital NGAAP pr Avsatt utbytte Fond for vurderingsforskjeller Tidsforskyvning konsernbidrag datterselskaper Implementeringseffekter IAS Egenkapital IFRS pr Utbetalt utbytte Utdeling fra gavefondet Verdiregulering fond for urealiserte gevinster Resultat IFRS Egenkapital IFRS pr Endring egenkapital morbank - IFRS (Tall i kroner) Fond for Sum Grunnf. Over- Utjevn- Spareb. Gave- urealiserte 3. kvartal 20 egenkapital bevis kursfond ingsfond fond fond gevinster Egenkapital pr Beholdning egne grunnfondsbevis Salg, kjøp egne grunnfondsbevis i år Utbytte 20 endelig vedtatt Utdeling fra gavefondet Verdiendring aksjer tilgjengelig for salg Egenkapital pr før periodens res Resultat 3. kvartal Egenkapital pr etter periodens res Fond for Sum Grunnf. Over- Utjevn- Spareb. Gave- urealiserte 3. kvartal 20 egenkapital bevis kursfond ingsfond fond fond gevinster Egenkapital pr Beholdning egne grunnfondsbevis Salg, kjøp egne grunnfondsbevis i år Utbytte 2005 endelig vedtatt Utdeling fra gavefondet Egenkapital pr før periodens res Resultat 3. kvartal Egenkapital pr etter periodens res

11 Regnskapsprinsipper Kvartalsregnskapet for konsernet har fra og med blitt utarbeidet i overenstemmelse med IFRS (herunder IAS 34 Interim Financial Reporting). Delårsregnskapet er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsipper som ble benyttet i årsregnskapet for 20 og det vises til årsregnskapet for ytterligere beskrivelse av regnskapsprinsipper. Kvartalsregnskapet for morbank ble frem til og med 1. kvartal 20 utarbeidet i henhold til NGAAP/NRS, herunder NRS 11 om delårsrapportering. Fra og med 2. kvartal 20 er morbankens regnskap utarbeidet i overensstemmelse med IFRS og historiske tall er omarbeidet. Delårsregnskapet for morbanken er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsipper som ble benyttet for konsernets årsregnskap for 20. Regnskapet presenteres i norske kroner som også er konsernets funksjonelle valuta. Tap på utlån og garantier IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS (Tall i kroner) Morbank Morbank Morbank Konsern Konsern Konsern Individuelle nedskrivninger: Individuelle nedskrivninger pr Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakef. individuelle nedskrivninger i perioden = Individuelle nedskrivninger *) Gruppenedskrivninger: Gruppenedskrivninger pr /- Endring i periodens gruppenedskrivninger = Gruppenedskrivninger Periodens tapskostnader: Periodens endring i individuelle nedskrivninger /- Periodens endring i gruppenedskrivninger Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger Periodens konstaterte tap hvor det tidligere år ikke er foretatt individuelle nedskrivninger Periodens inngang på tidligere konstaterte tap Korreksjoner amortisering nedskrivninger = Tap på utlån og garantier *) Spesifiserte avsetninger på garantiforpliktelser på hhv TNOK 121 pr og og TNOK pr , er oppført i balansen som gjeld under "Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser". Misligholdte og tapsutsatte engasjementer IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS (Tall i kroner) Morbank Morbank Morbank Konsern Konsern Konsern Brutto misligholdte engasjement > 90 dager Næring Person = Brutto misligholdte engasjementer Individuelle nedskrivninger = Netto misligholdte engasjementer Tapsutsatte (ikke misligholdte) engasjementer Næring Person = Brutto tapsutsatte engasjementer Individuelle nedskrivninger = Netto tapsutsatte engasjementer Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer Næring Person = Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer Individuelle nedskrivninger = Netto misligholdte og tapsutsatte engasjemen

12 Segmentrapportering (Tall i kroner) PM BM AS Financiering Spb Øst Eiendom Øst Prosjekt Morbank Ufordelt før korr. Korr. IFRS Ufordelt Eliminering Konsern Netto rente- og provisjonsinntekter Sum andre inntekter Sum inntekter Lønn mv Administrasjonskostnader Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier mv Resultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat etter skatt PM BM AS Financiering Spb Øst Eiendom Øst Prosjekt Morbank Ufordelt før korr. Korr. IFRS Ufordelt Eliminering Konsern Netto rente- og provisjonsinntekter Sum andre inntekter Sum inntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier mv Resultat etter tap Skatt på ordinært resultat Resultat for regnskapsåret PM BM AS Financiering Spb Øst Eiendom Øst prosjekt Morbank Ufordelt før korr. Korr. IFRS Ufordelt Eliminering Konsern Utlån til og fordringer på kunder Andre eiendeler Sum eiendeler Innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld Sum gjeld pr. segment Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital PM BM AS Financiering Spb Øst Eiendom Øst Prosjekt Morbank Ufordelt før korr. Korr. IFRS Ufordelt Eliminering Konsern Utlån til og fordringer på kunder Andre eiendeler Sum eiendeler Innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld Sum gjeld pr. segment Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital

13 Innskudd fordelt på sektor og næring (Tall i kroner) Morbank Morbank Morbank Konsern Konsern Konsern Lønnstagere Offentlig forvaltning Jordbruk,skogbruk,fiske etc Industri og bergverk Bygg, anlegg, kraft, vannfors Varehandel/hotell og restaur Transport/kommunikasjon Forr.m. finans tjenesteyt Tjenesteyt. næringer ellers Eiendomsdrift Øvrige næringer Utlandet Totalt Brutto utlån fordelt på sektor og næring (Tall i kroner) Morbank Morbank Morbank Konsern Konsern Konsern Lønnstagere Offentlig forvaltning Jordbruk,skogbruk,fiske etc Industri og bergverk Bygg, anlegg, kraft, vannfors Varehandel/hotell og restaur Transport/kommunikasjon Forr.m. finans tjenesteyt Tjenesteyt. næringer ellers Eiendomsdrift Utlandet Totalt

14 Kapitaldekning (Tall i kroner) Morbank Morbank Morbank Konsern Konsern Konsern Sparebankens fond Grunnfondsbeviskapital Fondsobligasjoner inntil 15% Andre fond Goodwill og andre immaterielle aktiva Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andel av nullstilte uamortiserte estimatavvik Kjernekapital (brutto) Fondsobligasjoner utover 15 % Ansvarlig lånekapital Ansvarlig lånekapital som ikke kan medregnes Urealiserte gevinster IFRS Tilleggskapital (brutto) Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Ansvarlig kapital Eiendeler som ikke inngår i handelsporteføljen Poster utenom balansen som ikke inngår i handelsporteføljen Beregn.gr.lag valutarisiko og poster som inngår i handelsporteføljen Fradrag i beregningsgrunnlaget Beregningsgrunnlag Kapitaldekning 14,52% 17,09% 15,94% 13,94% 16,14% 15,18% Garantiansvar og andre poster utenom balansen (Tall i kroner) IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS Garantiansvar Morbank Morbank Morbank Konsern Konsern Konsern Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Lånegarantier Garantier for skatter Annet garantiansvar Sum garantier overfor kunder Garanti overfor Bankenes sikringsfond Pantstillelser

15 Grunnfondsbevis Diverse nøkkeltall grunnfondsbevis: Resultat pr. bevis e/skatt (konsern) kr. 1) 22,36 9,73 35,82 23,12 17,00 Resultat pr. bevis e/skatt (morbank) kr. 1) 19,60 8,97 34,36 23,12 17,00 Resultatdekn. pr. bevis e/skatt (konsern) kr. 2) 64,13 26,14 86,59 51,09 35,73 Resultatdekn. pr. bevis e/skatt (morbank) kr. 2) 56,20 25,49 83, 51,09 35,73 Grunnfondsbevisprosent 3) 34,87 % 37,21 % 41,37 % 45,25 % 47,57 % Antall grunnfondsbevis (mill.) 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 Bokført egenkapital pr. bevis kr. 4) - 128,25 133,97 127,31 125,00 RISK-beløp kr. (pr ) - 7,80 1,69 3,00-2,79 Utbytte kr. - 15,00 28,00 20,00 13,00 Omløpshastighet (omsatt /utstedt) 14,52 % 17,71 % 19,68 % 26, % 24,09 % 1)Grunnfondsbevisenes andel av bankens resultat etter skatt (delårstall omregnet til årsbasis) 2)Bankens resultat etter skatt dividert på gjennomsnittlig antall bevis (delårstall omregnet til årsbasis) 3)Grunnfondsbeviskapital+utjevningsfond+overkursfond i % av morbankens totale EK ekskl. fond for vurd.forskj. NB: Grunnlag pr )Grunnfondsbeviseiernes kapital (morbank) dividert på antall grunnfondsbevis. Sparebanken Øst (SPOG) Kurs (NOK) Omsatt volum sep. 05 okt. 05 nov. 05 des. 05 jan. feb. mar. apr. mai. jun. jul. aug. sep. okt. nov. des. jan. feb. mar. apr. mai. jun. jul. aug. 0 sep. Dato Volum (antall) Kurs (kr.) De tyve største grunnfondsbeviseierne pr Navn Antall % Navn Antall % 1 MP Pensjon ,48 % 11 Fred Olsen & Co's pensj.kasse ,76 % 2 Terra utbytte VPF ,70 % 12 Aske Investering AS ,69 % 3 Teigen, Helik ,31 % 13 Sparebanken Hedmark ,69 % 4 Skagen Vekst VPF ,60 % 14 Heire, Gerd ,63 % 5 Eika, Albrecht ,34 % 15 Barås, Trygve ,62 % 6 Tonsenhagen Forretningsstr ,11 % 16 Nedberg, Sverre ,58 % 7 Sparebankstiftelsen DnBNOR ,95 % 17 Storetind AS ,58 % 8 WarrenWicklund Utbytte VPF ,91 % 18 Trondheim Kommune ,58 % 9 Norsk Hydros Pensjonskasse ,89 % 19 Wikborg, Jan ,56 % 10 Audley A/S ,87 % 20 National Financial Serv. LLC ,52 % 13

16 HOVEDKONTOR Bragernes Torg 2 Postboks 54, 3001 Drammen Telefon: Fax: Fax: Epost:

165. driftsår. kvartalsrapport 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal

165. driftsår. kvartalsrapport 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 165. driftsår kvartalsrapport 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal Innhold Kommentar til regnskapet. side 2-4 Resultatregnskap side 5 Balanse... side 5 Resultat - kvartalsvis side 6 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

164. driftsår. Foreløpig årsregnskap 2006 Kvartalsrapport 4. kvartal

164. driftsår. Foreløpig årsregnskap 2006 Kvartalsrapport 4. kvartal 164. driftsår Foreløpig årsregnskap 20 Kvartalsrapport 4. kvartal Innhold Kommentar til regnskapet. side 2-5 Resultatregnskap side 6 Balanse... side 6 Resultat - kvartalsvis side 7 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

165. driftsår. kvartalsrapport 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal

165. driftsår. kvartalsrapport 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 165. driftsår kvartalsrapport 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal Innhold Kommentar til regnskapet. side 2-4 Resultatregnskap side 5 Balanse... side 5 Resultat - kvartalsvis side 6 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

165. driftsår. Foreløpig årsregnskap 2007 Kvartalsrapport 4. kvartal

165. driftsår. Foreløpig årsregnskap 2007 Kvartalsrapport 4. kvartal 165. driftsår Foreløpig årsregnskap 20 Kvartalsrapport 4. kvartal Innhold Kommentar til regnskapet. side 2-5 Resultatregnskap side 6 Balanse... side 6 Resultat - kvartalsvis side 7 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

166. driftsår. Foreløpig årsregnskap 2008 kvartalsrapport 4. kvartal

166. driftsår. Foreløpig årsregnskap 2008 kvartalsrapport 4. kvartal 166. driftsår Foreløpig årsregnskap 20 kvartalsrapport 4. kvartal Innhold Kommentar til regnskapet. side 2-5 Resultatregnskap. side 6 Balanse... side 6 Resultat - kvartalsvis side 7 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2007

Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsrapport 2.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2007

Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Regnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal Sparebank

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2006

Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsrapport 2.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2013

Kvartalsrapport pr. 31.03.2013 Kvartalsrapport pr. 31.03.2013 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 1. kvartal 21,9

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2011

Delårsrapport 1. kvartal 2011 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Vemork Foto: Wikipedia RESULTAT Resultat etter skatt viser et resultat på 3,00 MNOK, mot tilsvarende 5,00 MNOK på samme tid i fjor. Resultatet er noe svakere enn budsjettert

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

RESULTAT. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert. 3. Kvartal 3. Kvartal Året

RESULTAT. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert. 3. Kvartal 3. Kvartal Året RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 29.097 32.071 88.341 94.273 125.629 Rentekostnader og lignende kostnader 11.970 16.268 39.044 47.618

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2013

Halvårsrapport 2. kvartal 2013 Halvårsrapport 2. kvartal 2013 Gaustatoppen fra Miland. Foto: Jan B. Håvardsrud RESULTAT Resultat før tap hiå. er 13,3 mill. mot budsjett på 14,3 mill. og 13,6 mill. i fjor. Rentenetto hiå. er på 23,9

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår SPAREBANKEN ØST 3. KVARTAL 2010 Høy EK-rentabilitet Gode resultater fra kjernevirksomhet Vekst i utlån til både privat og bedrift Press på netto renteinntekter Kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 22 802 26 497 71 389 79 289 106 175 Rentekostnader og lignende kostnader 10 031 13 809 32 587 41 003 56 372 Netto

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

167. driftsår. Kvartalsrapport 2009. Kvartalsrapport 3. kvartal

167. driftsår. Kvartalsrapport 2009. Kvartalsrapport 3. kvartal 167. driftsår Kvartalsrapport 2009 Kvartalsrapport 3. kvartal Innhold Kommentar til regnskapet. Resultatregnskap Balanse... Endring egenkapital... Kontantstrømoppstilling... Resultat - kvartalsvis Regnskapsprinsipper...

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank Kvartalsregnskap 31.03.2014 Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 5,34 mill før skatt pr. 31.03.2014 mot kr 5,61 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet kr

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

1. kvartal 2005. ( Oppsummert regnskap Helgeland Sparebank og Sparebanken Rana )

1. kvartal 2005. ( Oppsummert regnskap Helgeland Sparebank og Sparebanken Rana ) 1. kvartal 2005 ( Oppsummert regnskap Helgeland Sparebank og Sparebanken Rana ) KVARTALSRAPPORT, samlet bank 31.03.2005. Innledende kommentarer - IFRS Som børsnotert selskap og konsern, utarbeider og rapporterer

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Delårsrapport 1.kvartal 2015

Delårsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 1.kvartal 2015 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22 993 24 078 98 828 Rentekostnader

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer