165. driftsår. kvartalsrapport 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "165. driftsår. kvartalsrapport 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal"

Transkript

1 165. driftsår kvartalsrapport 20 Kvartalsrapport 3. kvartal

2

3 Innhold Kommentar til regnskapet. side 2-4 Resultatregnskap side 5 Balanse... side 5 Resultat - kvartalsvis side 6 Kontantstrømoppstilling... side 7 Endring egenkapital... side 8 Regnskapsprinsipper... side 9 Tap på utlån og garantier... side 9 Misligholdte lån... side 9 Segmentrapportering... side 10 Fordeling på sektor og næring... side 11 Kapitaldekning... side 12 Garantier og pantstillelser... side 12 Grunnfondsbevis... side 13 Nøkkeltall - konsern Gjennomsnittlig egenkapital (mill. kroner) Gjennomsnittlig forvaltningskapital (mill. kroner) Resultat etter skatt i % av gj.snittlig forvaltningskapital Resultat før tap/gevinst i % av gj.sn. forvaltningskapital Rentenetto i % Egenkapitalrentabilitet (%) Netto utlån (mill. kroner) Innskudd (mill. kroner) Kapitaldekning i % Kjernekapitaldekning i % Antall årsverk , , , , , , , ,2 1,13 0,53 0,48 1,63 1,54 0,76 0,65 1,92 1,70 1,69 1,65 1,89 16,42 7,87 7,19 26, ,5 14.5, , , , , , ,2 13,94 16,14 15,18 17,61 11,43 14,19 13,61 15,

4 Kvartalsrapport 3. kvartal 20 Sparebanken Øst 2 RESULTAT Konsernet oppnådde etter 3. kvartal et resultat før skatt på 240,5 mill. kroner, mot 111,2 mill. kroner for samme periode i fjor. Netto gevinst av salget av eiendom i Sparebanken Øst Eiendom AS har på konsernnivå gitt en gevinst på 100,7 mill. kroner før skatt i 3. kvartal. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør resultat før skatt 1,55 prosent mot 0,76 prosent for samme periode i fjor. Resultat etter beregnet skatt utgjør 174,4 mill. kroner og tilsvarer en egenkapitalrentabilitet på 16,42 prosent. Rentenetto Netto rente og kredittprovisjonsinntekter ble 262,3 mill. kroner og viser en økning på 13,4 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor, og en økning på 8,9 mill. kroner i forhold til forrige kvartal. Netto rente og kredittprovisjonsinntekter tilsvarer 1,70 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital og er på samme nivå som tilsvarende periode i 20. Det har vært en jevn bedring gjennom året og akkumulerte tall pr. 3. kvartal viser en økning på 0, prosentenheter i forhold til akkumulerte tall for 2. kvartal. Driftsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester utgjør 63,3 mill. kroner og viser en økning på 0,6 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor, og en nedgang på 0,7 mill. kroner i forhold til forrige kvartal. Netto verdiendringer og gevinst/tap på finansielle eiendeler er kostnadsført med 12,1 mill. kroner pr. 3. kvartal, for samme periode i fjor var det kostnadsført 10,4 mill. kroner. Andre driftsinntekter utgjør 126,8 mill. kroner og viser en økning på 99,4 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor. Hovedårsaken til økningen skyldes inntektsføring av gevinst ved salg av eiendom i Sparebanken Øst Eiendom AS. Driftskostnader Totale driftskostnader utgjør 217,7 mill. kroner og tilsvarer 1,41 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I forhold til tilsvarende periode i fjor er dette en reduksjon på 0,12 prosentenheter. Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester utgjør 18,9 mill. kroner og viser en økning på 2,8 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor og en økning på 0,4 mill. kroner i forhold til forrige kvartal. Lønn og generelle administrasjonskostnader utgjør 157,3 mill. kroner mot 154,6 mill. kroner for samme periode i fjor. Antall årsverk er redusert fra 256 til 254 i løpet av de siste 12 måneder. Andre driftskostnader er redusert med 11,2 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor. Nedgangen skyldes reduserte kostnader i morbank samt reduserte kostnader i Sparebanken Øst Eiendom AS. Tap på utlån og garantier Det er netto tilbakeført (inntektsført) 3,0 mill. kroner i tap på utlån og garantier. For samme periode i fjor utgjorde netto tap på utlån og garantier 1,0 mill. kroner. Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier er økt med 1,2 mill. kroner fra årsskiftet og utgjør 50,5 mill. kroner. Gruppenedskrivninger på utlån utgjør 22,6 mill. kroner og er redusert med 9,3 mill. kroner i forhold til årsskiftet. Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer utgjør 180,1 mill. kroner, mens netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer utgjør 129,7 mill. kroner og viser en økning på 9,2 mill. kroner hittil i år. BALANSE OG KONTANTSTRØMOPPSTILLING Forvaltningskapitalen er økt med 301,4 mill. kroner siden årsskiftet og utgjør ,5 mill. kroner ved utgangen av 3. kvartal. Netto utlån til kunder utgjør ,5 mill. kroner og viser en vekst på 1.764,4 mill. kroner siden årsskiftet. De siste 12 måneder viser en økning på 2.792,2 mill. kroner tilsvarende 19,9 prosent. Beholdningen av sertifikater og obligasjoner er redusert med 1.658,9 mill. kroner siden årsskiftet og utgjør 2.358,4 mill. kroner.

5 Innskudd fra kunder er økt med 382,4 mill. kroner fra årsskiftet og utgjør 6.649,0 mill. kroner. Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer utgjør 9.671, 9 mill. kroner og viser en økning på 108,0 mill. kroner siden årsskiftet. Andre langsiktige låneopptak er i samme periode redusert med 638,6 mill. kroner og utgjør nå 2.334,9 mill. kroner. Kortsiktige innlån (definert som innlån med gjenstående løpetid under 1 år) utgjør 1.966,5 mill. kroner. KAPITALDEKNING Netto ansvarlig kapital utgjør 1.760,6 mill. kroner ved utgangen av 3. kvartal. Med et beregningsgrunnlag på ,5 mill. kroner tilsvarer dette en kapitaldekning på 13,94 prosent. Av dette utgjør kjernekapitaldekningen 11,43 prosent. DATTERSELSKAPER AS Financiering er et heleid finansieringsselskap av Sparebanken Øst. Hovedproduktet er gjeldsbrevfinansiering av bil, i det alt vesentlige bruktbil. Ved utgangen av 3. kvartal utgjør overskudd etter skatt 7,8 mill. kroner (8,0 mill. kroner i 20). Forvaltningskapitalen utgjør 866,7 mill. kroner. Ved utgangen av 3. kvartal har selskapet 24 ansatte tilsvarende 24 årsverk. Sparebanken Øst Eiendom AS har hittil i år driftsinntekter på 126,1 mill. kroner hvorav gevinst ved salg av eiendom utgjør 1 mill. (28,0 mill. kroner i 20). Etter omkostninger utgjør gevinsten før skatt 100,7 mill. kroner. Resultatet viser et overskudd på 72,1 mill. kroner pr. 3. kvartal. Selskapet har 5 ansatte, aksjekapitalen er nå på 28,2 mill. kroner. Øst Prosjekt AS har som hovedformål å overta prosjekter og drive industri- og handelsvirksomhet til sikring og realisering av utsatte engasjementer i morbanken. Selskapet har ingen ansatte og aksjekapitalen utgjør 12 mill. kroner. Resultatet viser et underskudd på 0,1 mill. kroner hittil i år (underskudd på 3,2 mill. kroner i 20). ble det innbetalt 81,1 mill. kroner i aksjekapital i juni. Bak selskapene står de uavhengige sparebankene; Sparebanken Vest (49,99 prosent), Sparebanken Øst (26,00 prosent), Fana Sparebank (14,01 prosent) og Helgeland Sparebank (10,00 prosent). IFRS (International Financial Reporting Standards) Delårsregnskapet til Sparebanken Øst er utarbeidet i henhold til IFRS. Det var frem til 1. kvartal 20 ikke tillatt å anvende IFRS i selskapsregnskapet. Dette ble endret fra og med 1. kvartal 20, der det ble gitt anledning til å bruke IFRS i selskapsregnskapet, men innført plikt fra og med 2. kvartal. Kvartalsregnskap og historiske tall er omarbeidet og presenteres nå i henhold til IFRS også for selskapsregnskapet. UTSIKTENE FREMOVER Vedvarende konkurranse i person- og bedriftsmarkedet fører til et kontinuerlig press på netto rente- og kredittprovisjonsinntekter. Styret legger til grunn at marginutviklingen fremover også vil bli preget av dette, på linje med det banknæringen forøvrig opplever. Som en følge av bl.a. bankens høye kjernekapitaldekning og relativt lave risikoprofil, vedtok styret i 20 å redusere kravet til egenkapitalrentabilitet fra 13 prosent til 11 prosent. Salget av eiendom i Sparebanken Øst Eiendom AS har på konsernnivå gitt en regnskapsmessig gevinst på 100,7 mill. kroner. Dette gir en høyere egenkapitalrentabilitet enn budsjettert for 20. Av gevinsten inngår 58,2 mill. kroner i morbankens resultat etter skatt for 3.kvartal 20. Utbytteforventning på NOK 13, som tidligere advisert, kan på dette grunnlag anses som ett gulv. Etter IFRS vil gevinst utover dette først kunne inntektsføres i morbankens resultat som utbytte fra datterselskap det året det vedtas, det vil si først i resultatet for TILKNYTTEDE SELSKAPER I forbindelse med etableringen av de to nye selskapene for skade og livsforsikring i Bergen 3

6 Hokksund, 30. september 20 Drammen, 30. oktober 20 Anne Cathrine Vogt Leder Jorund Rønning Indrelid Nestleder Ingebjørg Mæland Roar Norheim Larsen Sverre Nedberg Leif Ove Sørby Vidar Ullenrød Inger Helen Pettersen Ansattes repr. 4

7 Resultatregnskap IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS Konsern Konsern Konsern (Tall i mill. kroner) Morbank Morbank Morbank ,1 612,5 846,9 Renteinntekter o.l. inntekter 810,8 581,2 805,0 581,8 363,6 517,5 Rentekostnader o.l. kostnader 568,6 354,7 5,2 262,3 248,9 329,4 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 242,2 226,5 298,8 14,9 8,6 9,5 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer 72,9 10,5 11,3 63,3 62,7 84,5 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 61,9 61,3 82,7 18,9 16,1 22,3 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 13,0 11,8 16,2-0,1 0,0-0,7 Nedskrivning og gevinst/tap på finansielle eiend. til amortisert kost -0,1 0,0-0,7-12,0-10,4-19,8 Netto verdiendr. og gevinst/tap på finansielle eiend. til virk. verdi -12,0-10,4-19,8 126,8 27,4 36,7 Andre driftsinntekter 5,4 3,8 5,2 108,4 104,3 147,7 Lønn m.v. 93,5 91,0 129,0 48,9 50,3 71,7 Administrasjonskostnader 43,9 45,1 65,2 10,7 12,3 15,9 Avskrivning/nedskrivning og verdiendring ikke-finansielle eiendeler 6,7 7,9 10,4 30,8 42,0 52,3 Andre driftskostnader 29,1 31,6 43,7 237,5 112,2 129,7 RESULTAT FØR TAP/GEVINST 184,1 104,3 113,0-3,0 1,0-2,3 Tap på utlån og garantier -3,9-1,0-7,6 240,5 111,2 132,0 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 188,0 105,3 120,6 66,1 32,5 36,9 Skattekostnad 35,1 29,4 33,0 174,4 78,7 95,1 PERIODEOVERSKUDD 152,9 75,9 87,6 16,72 8,05 9,73 Resultat pr. grunnfondsbevis 14,66 7,77 8,97 16,72 8,05 9,73 Utvannet resultat pr. grunnfondsbevis 14,66 7,77 8,97 Balanse IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS Konsern Konsern Konsern (Tall i mill. kroner) Morbank Morbank Morbank ,8 631,8 675,9 Kontanter og fordringer på sentralbanker 9,8 631,8 675,9 711,9 280,5 426,0 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.468,5 973, , , , ,2 Utlån til og fordringer på kunder , , ,8 50,4 51,8 49,2 - Individuelle nedskrivninger 24,0 25,4 21,8 22,6 34,4 31,9 - Nedskrivninger på grupper av utlån 16,9 28,4 24, , , ,3 Sertifikater, obligasjoner o. a. renteb. verdipapir m/fast avkastn , , ,3 258,8 204,7 267,2 Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 258,8 204,7 267,2 81,1 0,0 0,0 Eierinteresser i tilknyttede selskaper 81,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eierinteresser i konsernselskaper 83,6 115,4 115,4 27,1 17,4 27,0 Utsatt skattefordel 24,9 17,4 24,9 254,2 520,0 5,1 Varige driftsmidler 99,5 101,5 101,4 70,0 108,8 125,4 Andre eiendeler 48,0 69,1 74,3 110,7 176,2 196,1 Forsk.bet. ikke påløpte kostn. og opptj. ikke mottatte innt. 1,8 172,7 193, ,5 20.0, ,1 SUM EIENDELER , , , , , ,5 Gjeld til kredittinstitusjoner 2.338, , , , , ,6 Innskudd fra kunder 6.632, , , , , ,9 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 9.671, , ,9 454,8 184,3 249,7 Annen gjeld 401,0 160,6 221,2 259,4 174,3 121,7 Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 250,7 160,5 108,2 74,7 70,4 74,4 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 72,5 68,6 72,5 654,1 657,4 657,5 Ansvarlig lånekapital 654,2 657,4 657, , ,2 19.9,3 Sum gjeld , , ,4 384,4 384,4 384,4 Innskutt egenkapital 384,4 384,4 384,4 978,9 918, ,4 Opptjent egenkapital 946,4 893, , , , ,8 Sum egenkapital 1.330, , ,4 174,4 78,7 0,0 Resultat etter skatt 152,9 75,9 0, ,5 20.0, ,1 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , , ,8 5

8 Resultat pr. kvartal - morbank IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS (Tall i mill. kroner) 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv Renteinntekter o.l. inntekter 303,5 264,9 242,4 223,8 205,8 Rentekostnader o.l. kostnader 213,3 185,0 170,3 151,5 130,8 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 90,2 79,9 72,1 72,3 75,0 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer 58,3 0,9 13,7 0,8 0,2 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 20,8 21,6 19,5 21,4 21,0 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 4,2 4,2 4,6 4,3 3,9 Nedskrivning og gevinst/tap på finansielle eiendeler til amortisert kost 0,0 0,0-0,1-0,7 0,0 Netto verdiendringer og gevinst/tap på finansielle eiend. til virk. verdi -4,0-8,8 0,8-9,5 3,0 Andre driftsinntekter 2,5 1,3 1,6 1,5 1,3 Lønn m.v. 31,9 29,4 32,2 38,0 32,9 Administrasjonskostnader 12,2 16,5 15,2 20,1 15,1 Ordinære avskrivninger 2,2 2,2 2,3 2,5 2,5 Andre driftskostnader 10,6 9,4 9,1 12,1 9,8 RESULTAT FØR TAP/GEVINST 1,7 33,2 44,2 8,8 36,3 Tap på utlån og garantier -0,6-2,0-1,3-6,6-1,3 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 1,3 35,2 45,5 15,4 37,6 Skattekostnad (beregnet ved delårsregnskap) 14,2 11,0 9,9 3,7 11,5 PERIODEOVERSKUDD 93,1 24,2 35,6 11,7 26,1 Resultat pr. grunnfondsbevis (pr. kvartal) 8,93 2,32 3,42 1,20 2,67 Utvannet resultat pr. grunnfondsbevis (pr. kvartal) 8,93 2,32 3,42 1,20 2,67 Resultat pr. kvartal - konsern IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS (Tall i mill. kroner) 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv Renteinntekter o.l. inntekter 317,0 274,8 252,3 234,4 216,3 Rentekostnader o.l. kostnader 220,9 187,6 173,3 153,9 133,6 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 96,1 87,2 79,0 80,5 82,7 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer 0,0 1,2 13,7 0,9 0,1 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 21,3 22,0 20,0 21,8 21,6 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 6,5 6,1 6,3 6,2 5,5 Nedskrivning og gevinst/tap på finansielle eiendeler til amortisert kost 0,0 0,0-0,1-0,7 0,0 Netto verdiendringer og gevinst/tap på finansielle eiend. til virk. verdi -4,0-8,8 0,8-9,4 3,0 Andre driftsinntekter 110,1 8,3 8,4 9,3 7,6 Lønn m.v. 38,0 32,9 37,5 43,4 37,9 Administrasjonskostnader 13,5 18,3 17,1 21,4 16,8 Avskrivning/nedskrivning/verdiendring på ikke-finansielle eiendeler 3,0 3,9 3,8 3,6 4,0 Andre driftskostnader 11,4 9,7 9,7 10,3 12,9 RESULTAT FØR TAP/GEVINST 151,1 39,0 47,4 17,5 37,9 Tap på utlån og garantier 0,6-1,5-2,1-3,3 0,5 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 150,5 40,5 49,5 20,8 37,4 Skattekostnad (beregnet ved delårsregnskap) 42,7 12,2 11,2 4,4 12,2 PERIODEOVERSKUDD 1,8 28,3 38,3 16,4 25,2 Resultat pr. grunnfondsbevis (pr. kvartal) 10,34 2,71 3,67 1,68 2,58 Utvannet resultat pr. grunnfondsbevis (pr. kvartal) 10,34 2,71 3,67 1,68 2,58 6

9 Kontantstrømoppstilling IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS Konsern Konsern Konsern (Tall i mill. kroner) Morbank Morbank Morbank A Anskaffelse av midler 174,4 78,7 95,1 Periodeoverskudd 152,9 75,9 87,6 10,7 12,3 15,9 + Avskrivning/nedskrivning/verdiendr. ikke-finansielle eiendeler 6,7 7,9 10,4 185,1 91,0 111,0 = Tilført fra årets drift 159,6 83,8 98,0-54,6-36,4-36,4 Utbetalt til utbytte på grunnfondsbevis -54,6-36,4-36,4-10,0-5,0-10,0 Utdeling fra gavefondet -10,0-5,0-10,0 0,0 0,0 0,0 Endring grunnfondsbeviskapital 0,0 0,0 0,0 120,5 49,6 64,6 = Egenfinansiering 95,0 42,4 51,6 8,4 5,9 0,0 + Endring aksjer, andeler og grunnfondsbevis 8,4 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 + Endring eierinteresser i konsernselskaper 31,8 0,0 0,0 242,2 0,0 0,0 + Endring varige driftsmidler 0,0 0,0 0,0 140,8 138,7 86,6 + Endring andre fordringer/immaterielle eiendeler 113,2 65,3 31,6 382,4 269,4 356,4 + Endring innskudd fra kunder 364,4 277,8 372,7 108, , ,4 + Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 108, , ,4 342,8 0,0 0,0 + Endring annen gjeld 322,3 0,0 0,0 0,3 77,4 28,8 + Endring avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser 0,0 1,4 30, , , ,8 = Sum anskaffelse av midler 1.043, , ,5 B Anvendelse av midler 1.764, , ,7 Endring utlån 1.554, , ,7 0,0 0,0 21,5 + Endring aksjer, andeler og grunnfondsbevis 0,0 0,0 21,5 81,1 0,0 0,0 + Endring eierinteresser i tilknyttede selskaper 81,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + Endring andre fordringer/immaterielle eiendeler 0,0 0,0 0,0 0,0 35,3 26,0 + Endring varige driftsmidler 4,8 5,3 7,7 0,0 0,0 0,0 + Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 0,0 0,0 0,0 0,0 140,4 75,0 + Endring annen gjeld 0,0 68,1 84,8 3,4-2,3-2,4 + Endring ansvarlig lånekapital 3,3-2,3-2, , , ,8 = Sum anvendelse av midler 1.643, , ,3-503,5 832,0 983,0 A-B Endring i finansielle midler -600,8 920,2 1.6,2 Som fordeler seg slik: 230,9 104,6 148,7 Endring kontanter og fordringer på sentralbanker 230,9 104,6 148,7 285,9 238,7 384,2 Endring innskudd og utlån til kredittinstitusjoner 341,9 330,4 483, ,9-375,9-414,5 Endring sertifikater og obligasjoner ,9-376,0-414,6 638,6 864,6 864,6 Endring lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 485,3 861,2 858,8-503,5 832,0 983,0 Sum endring finansielle midler -600,8 920,2 1.6,2 7

10 Endring egenkapital konsern - IFRS (Tall i kroner) Fond for Sum Grunnf. Over- Utjevn- Spareb. Gave- urealiserte Annen 3. kvartal 20 egenkapital bevis kursfond ingsfond fond fond gevinster egenkapital Egenkapital pr Utbytte 20 endelig vedtatt Utdeling fra gavefondet Verdiendring aksjer tilgjengelig for salg Egenkapital pr før periodens res Resultat 3. kvartal Egenkapital pr etter periodens res Fond for Sum Grunnf. Over- Utjevn- Spareb. Gave urealiserte Annen 3. kvartal 20 egenkapital bevis kursfond ingsfond fond fond gevinster egenkapital Egenkapital pr Utbytte 2005 endelig vedtatt Utdeling fra gavefondet Egenkapital pr før periodens res Resultat 3. kvartal Egenkapital pr etter periodens res Egenkapital morbank - fra NGAAP til IFRS (Tall i kroner) Sum egenkapital Egenkapital NGAAP pr Avsatt utbytte Fond for vurderingsforskjeller Tidsforskyvning konsernbidrag datterselskaper Implementeringseffekter IAS Egenkapital IFRS pr Utbetalt utbytte Utdeling fra gavefondet Verdiregulering fond for urealiserte gevinster Resultat IFRS Egenkapital IFRS pr Endring egenkapital morbank - IFRS (Tall i kroner) Fond for Sum Grunnf. Over- Utjevn- Spareb. Gave- urealiserte 3. kvartal 20 egenkapital bevis kursfond ingsfond fond fond gevinster Egenkapital pr Beholdning egne grunnfondsbevis Salg, kjøp egne grunnfondsbevis i år Utbytte 20 endelig vedtatt Utdeling fra gavefondet Verdiendring aksjer tilgjengelig for salg Egenkapital pr før periodens res Resultat 3. kvartal Egenkapital pr etter periodens res Fond for Sum Grunnf. Over- Utjevn- Spareb. Gave- urealiserte 3. kvartal 20 egenkapital bevis kursfond ingsfond fond fond gevinster Egenkapital pr Beholdning egne grunnfondsbevis Salg, kjøp egne grunnfondsbevis i år Utbytte 2005 endelig vedtatt Utdeling fra gavefondet Egenkapital pr før periodens res Resultat 3. kvartal Egenkapital pr etter periodens res

11 Regnskapsprinsipper Kvartalsregnskapet for konsernet har fra og med blitt utarbeidet i overenstemmelse med IFRS (herunder IAS 34 Interim Financial Reporting). Delårsregnskapet er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsipper som ble benyttet i årsregnskapet for 20 og det vises til årsregnskapet for ytterligere beskrivelse av regnskapsprinsipper. Kvartalsregnskapet for morbank ble frem til og med 1. kvartal 20 utarbeidet i henhold til NGAAP/NRS, herunder NRS 11 om delårsrapportering. Fra og med 2. kvartal 20 er morbankens regnskap utarbeidet i overensstemmelse med IFRS og historiske tall er omarbeidet. Delårsregnskapet for morbanken er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsipper som ble benyttet for konsernets årsregnskap for 20. Regnskapet presenteres i norske kroner som også er konsernets funksjonelle valuta. Tap på utlån og garantier IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS (Tall i kroner) Morbank Morbank Morbank Konsern Konsern Konsern Individuelle nedskrivninger: Individuelle nedskrivninger pr Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakef. individuelle nedskrivninger i perioden = Individuelle nedskrivninger *) Gruppenedskrivninger: Gruppenedskrivninger pr /- Endring i periodens gruppenedskrivninger = Gruppenedskrivninger Periodens tapskostnader: Periodens endring i individuelle nedskrivninger /- Periodens endring i gruppenedskrivninger Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger Periodens konstaterte tap hvor det tidligere år ikke er foretatt individuelle nedskrivninger Periodens inngang på tidligere konstaterte tap Korreksjoner amortisering nedskrivninger = Tap på utlån og garantier *) Spesifiserte avsetninger på garantiforpliktelser på hhv TNOK 121 pr og og TNOK pr , er oppført i balansen som gjeld under "Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser". Misligholdte og tapsutsatte engasjementer IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS (Tall i kroner) Morbank Morbank Morbank Konsern Konsern Konsern Brutto misligholdte engasjement > 90 dager Næring Person = Brutto misligholdte engasjementer Individuelle nedskrivninger = Netto misligholdte engasjementer Tapsutsatte (ikke misligholdte) engasjementer Næring Person = Brutto tapsutsatte engasjementer Individuelle nedskrivninger = Netto tapsutsatte engasjementer Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer Næring Person = Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer Individuelle nedskrivninger = Netto misligholdte og tapsutsatte engasjemen

12 Segmentrapportering (Tall i kroner) PM BM AS Financiering Spb Øst Eiendom Øst Prosjekt Morbank Ufordelt før korr. Korr. IFRS Ufordelt Eliminering Konsern Netto rente- og provisjonsinntekter Sum andre inntekter Sum inntekter Lønn mv Administrasjonskostnader Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier mv Resultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat etter skatt PM BM AS Financiering Spb Øst Eiendom Øst Prosjekt Morbank Ufordelt før korr. Korr. IFRS Ufordelt Eliminering Konsern Netto rente- og provisjonsinntekter Sum andre inntekter Sum inntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier mv Resultat etter tap Skatt på ordinært resultat Resultat for regnskapsåret PM BM AS Financiering Spb Øst Eiendom Øst prosjekt Morbank Ufordelt før korr. Korr. IFRS Ufordelt Eliminering Konsern Utlån til og fordringer på kunder Andre eiendeler Sum eiendeler Innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld Sum gjeld pr. segment Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital PM BM AS Financiering Spb Øst Eiendom Øst Prosjekt Morbank Ufordelt før korr. Korr. IFRS Ufordelt Eliminering Konsern Utlån til og fordringer på kunder Andre eiendeler Sum eiendeler Innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld Sum gjeld pr. segment Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital

13 Innskudd fordelt på sektor og næring (Tall i kroner) Morbank Morbank Morbank Konsern Konsern Konsern Lønnstagere Offentlig forvaltning Jordbruk,skogbruk,fiske etc Industri og bergverk Bygg, anlegg, kraft, vannfors Varehandel/hotell og restaur Transport/kommunikasjon Forr.m. finans tjenesteyt Tjenesteyt. næringer ellers Eiendomsdrift Øvrige næringer Utlandet Totalt Brutto utlån fordelt på sektor og næring (Tall i kroner) Morbank Morbank Morbank Konsern Konsern Konsern Lønnstagere Offentlig forvaltning Jordbruk,skogbruk,fiske etc Industri og bergverk Bygg, anlegg, kraft, vannfors Varehandel/hotell og restaur Transport/kommunikasjon Forr.m. finans tjenesteyt Tjenesteyt. næringer ellers Eiendomsdrift Utlandet Totalt

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Fortsatt god drift Resultat før skatt: 12,7 millioner kroner (1,6 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 12,0 % (1,6 %) og etter

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Halvårsrapport 2009. (Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2008.)

Halvårsrapport 2009. (Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2008.) Halvårsrapport 2009 Halvårsrapport 2009 Positiv utvikling - Resultat etter skatt: kr. 8,1 mill kr ( kr 16,5 mill). - Netto renteinntekter: kr.28,5 mill (kr.42,5 mill). - Netto provisjons- og andre inntekter:

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal Foreløpig årsregnskap 2005 Delårsrapport 4. kvartal Konsernet - hovedtall IFRS IFRS NRS NRS Mill. kroner 2005 2004 2004 2003 Resultat Resultat etter skattekostnad 267 219 217 180 Resultat før skattekostnad

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

2011:01 kvartalsrapport

2011:01 kvartalsrapport 2011:01 kvartalsrapport Nøkkeltall (morbank) (Hele tusen) 31.03.2011 31.03.2010 2010 Sum forvaltningskapital 2.211.272 2.285.001 2.260.619 Brutto utlån 1.907.235 1.873.395 1.914.255 Brutto utlån i % av

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 14 3. kv. 14 2. kv. 14 1. kv. 14 4. kv. 13 3. kv. 13

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009

Delårsrapport 4. kvartal 2009 Delårsrapport 4. kvartal 2009 Postadresse: 63 85 44 40 Bankgiro: 1271.89.02485 Avdelingskontorer: Postboks 33 Fax: 63 85 44 41 Organisasjonsnr: NO937885644 Bjørkelangen Årnes Jessheim 1930 Aurskog Web:

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Dela rsregnskap 2. kvartal 2015

Dela rsregnskap 2. kvartal 2015 Dela rsregnskap 2. kvartal 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 30.06.2015 30.06.2014 2014 Renteinntekter 122.213 3,67 % 136.031 4,32 % 271.989 4,19

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 Hovedtrekk 1999 Godt resultat fra stabil bankdrift og børsoppgang 400 mill kroner i resultat før skatt positiv utvikling i aksjemarkedet har gitt betydelige gevinster gevinst

Detaljer

delårsrapport 2. k va r ta l urevidert

delårsrapport 2. k va r ta l urevidert delårsrapport 2. k va r ta l urevidert 14 2 2. KVARTAL 2014 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern 7 Resultat konsern 8 Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank 2. kvartal 2003 Trøndernes nærmeste bank Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap Elektronisk distribusjon av bankens regnskap er både effektivt og kostnadsbesparende. Fra og med 3. kvartal

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delå rsregnskåp 3. kvårtål 2014

Delå rsregnskåp 3. kvårtål 2014 Delå rsregnskåp 3. kvårtål 2014 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 30.09.2014 30.09.13 2013 Renteinntekter 205.051 4,23 % 177.714 4,28 % 242.867 4,31

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer