164. driftsår. Foreløpig årsregnskap 2006 Kvartalsrapport 4. kvartal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "164. driftsår. Foreløpig årsregnskap 2006 Kvartalsrapport 4. kvartal"

Transkript

1 164. driftsår Foreløpig årsregnskap 20 Kvartalsrapport 4. kvartal

2 Innhold Kommentar til regnskapet. side 2-5 Resultatregnskap side 6 Balanse... side 6 Resultat - kvartalsvis side 7 Kontantstrømoppstilling... side 8 Endring egenkapital... side 9 Regnskapsprinsipper... side 10 Tap på utlån og garantier... side 10 Misligholdte lån... side 10 Segmentrapportering... side 11 Fordeling på sektor og næring... side 12 Kapitaldekning... side 13 Garantier og pantstillelser... side 13 Grunnfondsbevis... side 14 Nøkkeltall - konsern Gjennomsnittlig egenkapital (mill. kroner) Gjennomsnittlig forvaltningskapital (mill. kroner) Resultat etter skatt i % av gj.snittlig forvaltningskapital Resultat før tap/gevinst i % av gj.sn. forvaltningskapital Rentenetto i % Egenkapitalrentabilitet (%) Netto utlån (mill. kroner) Innskudd (mill. kroner) Kapitaldekning i % Kjernekapitaldekning i % Antall årsverk , , ,1 964, , , , ,3 0,48 1,63 1,12 0,84 0,65 1,92 1,55 1,48 1,65 1,89 2,33 2,52 7,19 26,22 17,92 13, , , , , , , , ,0 15,18 17,61 12,11 14,77 13,61 15,22 7,97 11,

3 2

4 3

5 4

6 5

7 Resultatregnskap IFRS IFRS IFRS NGAAP NGAAP NGAAP Konsern Konsern Konsern (Tall i mill. kroner) Morbank Morbank Morbank ,9 757,3 727,0 Renteinntekter o.l. inntekter 803,1 707,7 679,3 517,5 392,5 339,1 Rentekostnader o.l. kostnader 5,2 380,5 321,5 329,4 364,8 387,9 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 296,9 327,2 357,8 9,5 172,9 28,4 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer 18,7 14,8 33,3 84,5 80,6 81,9 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 82,0 77,0 81,8 22,3 19,5 18,5 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 16,2 17,1 18,5-0,7 0,0 0,0 Nedskrivning og gevinst/tap på finansielle eiend. til amortisert kost 0,0 0,0 0,0-19,8 9,4 15,5 Netto verdiendr. og gevinst/tap på finansielle eiend. til virk. verdi -20,5 2,4 15,5 36,7 34,6 31,6 Andre driftsinntekter 5,3 4,8 5,3 147,7 141,0 136,3 Lønn m.v. 129,0 123,7 116,2 71,7 62,3 63,5 Administrasjonskostnader 65,2 56,7 53,2 15,9 17,0 15,6 Avskrivning/nedskrivning og verdiendring ikke-finansielle eiendeler 10,4 11,1 10,9 52,3 52,0 54,0 Andre driftskostnader 43,7 41,9 38,9 129,7 370,5 257,4 RESULTAT FØR TAP/GEVINST 117,9 175,7 256,0-2,3-2,4 7,7 Tap på utlån og garantier -7,6-6,2 7,9 0,0 0,0 0,0 Netto gevinst/tap på verdipapirer som holdes på lang sikt 0,7-168,7 0,0 132,0 372,9 249,7 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 124,8 350,6 248,1 36,9 58,0 63,9 Skattekostnad 32,1 48,5 62,3 95,1 314,9 185,8 ÅRSOVERSKUDD 92,7 302,1 185,8 9,73 35,82 23,12 Resultat pr. grunnfondsbevis 9,49 34,36 23,12 9,73 35,82 23,12 Utvannet resultat pr. grunnfondsbevis 9,49 34,36 23,12 16,63 Resultat pr. grunnfondsbevis, ekskl gevinst BNbank 15,17 16,63 Utvannet resultat pr. grunnfondsbevis, ekskl gev. BNbank 15,17 Balanse IFRS IFRS IFRS NGAAP NGAAP NGAAP Konsern Konsern Konsern (Tall i mill. kroner) Morbank Morbank Morbank ,9 527, ,4 Kontanter og fordringer på sentralbanker 675,9 527, ,4 426,0 41,8 69,0 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.126,6 643,3 589, , , ,2 Utlån til og fordringer på kunder , , ,7 47,7 62,1 82,3 - Individuelle nedskrivninger 20,3 32,0 51,7 31,9 34,1 86,2 - Nedskrivninger på grupper av utlån 24,9 29,7 81, , , ,9 Sertifikater, obligasjoner o. a. renteb. verdipapir m/fast avkastn , , ,9 267,2 210,6 64,2 Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 232,1 210,6 63,9 0,0 0,0 494,6 Eierinteresser i tilknyttede selskaper 0,0 0,0 494,6 0,0 0,0 0,0 Eierinteresser i konsernselskaper 147,8 138,4 130,8 27,0 17,4 14,4 Utsatt skattefordel 25,1 16,7 12,2 507,1 497,0 488,7 Varige driftsmidler 101,4 104,1 102,0 125,4 219,8 30,8 Andre eiendeler 64,4 33,0 29,9 204,0 203,9 150,9 Forsk.bet. ikke påløpte kostn. og opptj. ikke mottatte innt. 201,6 202,3 150, ,1 19.3, ,6 SUM EIENDELER , , , , , ,6 Gjeld til kredittinstitusjoner 2.824, , , , , ,8 Innskudd fra kunder 6.268, , , , , ,7 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 9.645, , ,7 249,7 324,7 124,0 Annen gjeld 183,9 288,2 190,1 121,7 98,1 90,5 Påløpne kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 108,2 83,3 69,8 74,4 69,2 66,0 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 72,5 67,2 63,9 657,5 655,1 794,8 Ansvarlig lånekapital 657,5 655,1 794, , , ,4 Sum gjeld , , ,2 384,4 384,4 384,4 Innskutt egenkapital 384,4 384,4 384, ,4 959,6 801,8 Opptjent egenkapital 953,1 925,0 719, , , ,2 Sum egenkapital 1.337, , , ,1 19.3, ,6 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , , ,7 6

8 Resultat pr. kvartal - morbank NGAAP NGAAP NGAAP NGAAP NGAAP (Tall i mill. kroner) 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv Renteinntekter o.l. inntekter 223,9 2,3 192,6 181,3 180,0 Rentekostnader o.l. kostnader 151,5 130,8 116,4 107,5 107,2 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 72,4 74,5 76,2 73,8 72,8 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer 5,4-0,7 7,1 6,9 2,4 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 21,4 20,9 21,4 18,3 19,1 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 4,4 3,8 3,7 4,3 4,6 Netto verdiendringer og gevinst/tap av valuta og verdipapirer -9,5 2,8-8,9-4,9-1,9 Andre driftsinntekter 1,5 1,3 1,2 1,3 1,2 Lønn m.v. 38,0 32,9 26,4 31,7 35,0 Administrasjonskostnader 20,1 15,1 17,3 12,7 15,7 Ordinære avskrivninger 2,5 2,5 2,8 2,6 2,6 Andre driftskostnader 12,1 9,8 11,5 10,3 12,2 RESULTAT FØR TAP/GEVINST 14,1 34,7 35,3 33,8 23,5 Tap på utlån og garantier -6,6-1,3-2,0 2,3 1,6 Netto gevinst/tap på verdipapirer som holdes på lang sikt 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 20,0 36,0 37,3 31,5 21,9 Skattekostnad (beregnet ved delårsregnskap) 3,6 11,4 9,7 7,4 4,8 PERIODEOVERSKUDD 16,4 24,6 27,6 24,1 17,1 Resultat pr. kvartal - konsern IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS (Tall i mill. kroner) 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv Renteinntekter o.l. inntekter 234,4 216,3 204,1 192,1 188,3 Rentekostnader o.l. kostnader 153,9 133,6 119,6 110,4 108,5 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 80,5 82,7 84,5 81,7 79,8 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer 0,9 0,1 1,1 7,4 0,4 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 21,8 21,6 22,1 19,0 21,1 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 6,2 5,5 5,2 5,4 7,0 Nedskrivning og gevinst/tap på finansielle eiendeler til amortisert kost -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto verdiendringer og gevinst/tap på finansielle eiend. til virk. verdi -9,4 3,0-8,4-5,0 0,5 Andre driftsinntekter 9,3 7,6 12,4 7,4 13,0 Lønn m.v. 43,4 37,9 29,8 36,6 42,2 Administrasjonskostnader 21,4 16,8 19,3 14,2 16,8 Avskrivning/nedskrivning/verdiendring på ikke-finansielle eiendeler 3,6 4,0 4,2 4,1 3,8 Andre driftskostnader 10,3 12,9 15,3 13,8 15,0 RESULTAT FØR TAP/GEVINST 17,5 37,9 37,9 36,4 30,0 Tap på utlån og garantier -3,3 0,5-2,4 2,9 4,9 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 20,8 37,4 40,3 33,5 25,1 Skattekostnad (beregnet ved delårsregnskap) 4,4 12,2 11,7 8,6 6,0 PERIODEOVERSKUDD 16,4 25,2 28,6 24,9 19,1 Resultat pr. grunnfondsbevis (pr. kvartal) 1,67 2,58 2,93 2,55 2,17 Utvannet resultat pr. grunnfondsbevis (pr. kvartal) 1,67 2,58 2,93 2,55 2,17 7

9 Kontantstrømoppstilling IFRS IFRS IFRS NGAAP NGAAP NGAAP Konsern Konsern Konsern (Tall i mill. kroner) Morbank Morbank Morbank A Anskaffelse av midler 95,1 314,9 185,8 Periodeoverskudd 92,7 302,1 185,8 15,9 17,0 15,6 + Avskrivning/nedskrivning/verdiendr. ikke-finansielle eiendeler 10,4 11,1 10,9 111,0 331,9 201,4 = Tilført fra årets drift 103,1 313,2 196,7-36,4-138,2-47,3 Utbetalt til utbytte på grunnfondsbevis -36,4-138,2-47,3-10,0-10,0-4,2 Utbetalt til gaver -10,0-10,0-4,2 0,0 0,0 29,6 Endring grunnfondsbeviskapital 0,0 0,0 29,6 64,6 183,7 179,5 = Egenfinansiering 56,7 165,0 174,8 0,0 0,0 170,1 + Endring aksjer, andeler og grunnfondsbevis 0,0 0,0 170,4 0,0 494,6 0,0 + Endring eierinteresser i tilknyttede selskaper 0,0 494,6 0,0 84,7 0,0 0,0 + Endring andre fordringer/immaterielle eiendeler 0,0 0,0 0,0 356,4 216,4 0,0 + Endring innskudd fra kunder 372,7 249,7 0, ,4 37, ,6 + Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 2.848,5 47, ,6 0,0 108,2 5,3 + Endring annen gjeld 0,0 144,6 0,0 28,8 19,6-15,5 + Endring avsetning for påløpne kostnader og forpliktelser 30,2 16,7-14,5 0,0 0,0 226,1 + Endring ansvarlig lånekapital 0,0 0,0 226, ,9 1.0, ,1 = Sum anskaffelse av midler 3.308, , ,4 B Anvendelse av midler 2.170,8 971,2 468,9 Endring utlån 2.032, ,1 518,2 21,5 146,4 0,0 + Endring aksjer, andeler og grunnfondsbevis 21,5 146,7 0,0 0,0 0,0 494,6 + Endring eierinteresser i tilknyttede selskaper 0,0 0,0 494,6 0,0 0,0 0,0 + Endring eierinteresser i konsernselskaper 9,4 8,6-6,6 0,0 96,5 76,0 + Endring andre fordringer/immaterielle eiendeler 39,1 62,1 94,6 26,0 25,3 33,6 + Endring varige driftsmidler 7,7 13,2 4,9 0,0 0,0 488,2 + Endring innskudd fra kunder 0,0 0,0 500,8 75,0 0,0 0,0 + Endring annen gjeld 122,5 0,0 0,4-2,4 139,7 0,0 + Endring ansvarlig lånekapital -2,4 139,7 0, , , ,3 = Sum anvendelse av midler 2.230, ,4 1.6,9 983,0-318, ,8 A-B Endring i finansielle midler 1.078,1-266, ,5 Som fordeler seg slik: 148,7-758,2-887,6 Endring kontanter og fordringer på sentralbanker 148,7-758,2-887,6 384,2-27,2-33,3 Endring innskudd og utlån til kredittinstitusjoner 483,3 53,4-85,9-414,5 595, ,9 Endring sertifikater og obligasjoner -412,7 595, ,9 864,6-128,9-530,2 Endring lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 858,8-156,6-531,9 983,0-318, ,8 Sum endring finansielle midler 1.078,1-266, ,5 8

10 Egenkapital konsern - IFRS Fond for Fond for vurd. (Tall i kroner) Sum Grunnf. Over- Utjevn- Spareb. Gave- urealiserte forskj./ egenkapital bevis kursfond ingsfond fond fond gevinster annen egenkap Egenkapital IFRS pr Årets resultat Utbytte 2003 endelig vedtatt Gaver 2003 endelig vedtatt Implement. egenkap.metoden tilknyttet selskap Egenkapital IFRS pr Effekter v/implementering av IAS 39 pr Egenkapital IFRS pr Utbytte 2004 endelig vedtatt Gaver 2004 endelig vedtatt Ekstraordinært utbytte Årets resultat Andel impl IAS 19 belastet utjevningsfond Egenkapital IFRS pr Utbytte 20 endelig vedtatt Utdeling fra gavefondet Verdiendring aksjer tilgjengelig for salg Årets resultat Egenkapital IFRS pr Egenkapital morbank - NGAAP (Tall i kroner) Sum Grunnf. Over- Utjevn- Spareb. Gave- Fond for egenkapital bevis kursfond ingsfond fond fond vurd. forskj. Egenkapital Implement. egenkap.metoden tilknyttet selskap Overføringer og disponering av overskudd: Overført fra fond Overført til fond Egenkapital pr Implementeringseffekter ny utlånsforskrift Impl.effekt pga ny utlånsforskrift i datterselskaper Egenkapital pr Ekstraordinært utbytte Overføringer og disponering av overskudd: Overført fra fond Overført til fond Andel impl IAS 19 belastet utjevningsfond Egenkapital pr Utdeling fra gavefondet Overføringer og disponering av overskudd: Overført fra fond Overført til fond Egenkapital pr

11 Regnskapsprinsipper Kvartalsregnskapet for konsernet er utarbeidet i overenstemmelse med IFRS (herunder IAS 34 Interim Financial Reporting). Delårsregnskapet er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsipper som ble benyttet i årsregnskapet for 20 og det vises til årsregnskapet for ytterligere beskrivelse av regnskapsprinsipper. Regnskapet presenteres i norske kroner som også er konsernets funksjonelle valuta. Kvartalsregnskapet for morbanken er satt opp i samsvar med norsk regnskapslov, norske regnskapsstandarder, gjeldende forskrifter og god norsk regnskapsskikk (NGAAP/NRS), herunder NRS 11 om delårsrapportering. Ny utlånsforskrift er benyttet fra og med 1. januar 20 og IAS 19 anvendes for regnskapsføring av pensjonskostnader. Delårsregnskapet for morbanken er satt opp etter samme prinsipper som som årsregnskapet 20 og det vises til årsregnskapet for ytterligere beskrivelser av regnskapsrpinsipper. Tap på utlån og garantier NGAAP NGAAP NGAAP IFRS IFRS IFRS (Tall i kroner) Morbank Morbank Morbank Konsern Konsern Konsern Individuelle nedskrivninger: Individuelle nedskrivninger pr Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakef. individuelle nedskrivninger i perioden = Individuelle nedskrivninger *) Gruppenedskrivninger: Gruppenedskrivninger pr /- Endring i periodens gruppenedskrivninger = Gruppenedskrivninger Periodens tapskostnader: Periodens endring i individuelle nedskrivninger /- Periodens endring i gruppenedskrivninger Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger Periodens konstaterte tap hvor det tidligere år ikke er foretatt individuelle nedskrivninger Periodens inngang på tidligere konstaterte tap = Tap på utlån og garantier *) Spesifiserte avsetninger på garantiforpliktelser på 121 tusen kroner er oppført i balansen som gjeld under "Avsetninger for påløpne kostnader og forpliktelser". Misligholdte og tapsutsatte engasjementer NGAAP NGAAP NGAAP IFRS IFRS IFRS (Tall i kroner) Morbank Morbank Morbank Konsern Konsern Konsern Brutto misligholdte engasjement > 90 dager Næring Person = Brutto misligholdte engasjementer Individuelle nedskrivninger = Netto misligholdte engasjementer Tapsutsatte (ikke misligholdte) engasjementer Næring Person = Brutto tapsutsatte engasjementer Individuelle nedskrivninger = Netto tapsutsatte engasjementer Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer Næring Person = Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer Individuelle nedskrivninger = Netto misligholdte og tapsutsatte engasjemen

12 Segmentrapportering (Tall i kroner) 20 PM BM AS Financiering Spb Øst Eiendom Ufordelt Eliminering Konsern Netto rente- og provisjonsinntekter Sum andre inntekter Sum inntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier mv Resultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat etter skatt PM BM AS Financiering Spb Øst Eiendom Ufordelt Eliminering Konsern Netto rente- og provisjonsinntekter Sum andre inntekter Sum inntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier mv Resultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat etter skatt PM BM AS Financiering Spb Øst Eiendom Ufordelt Eliminering Konsern Utlån til og fordringer på kunder Andre eiendeler Sum eiendeler Innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld Sum gjeld pr. segment Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital PM BM AS Financiering Spb Øst Eiendom Ufordelt Eliminering Konsern Utlån til og fordringer på kunder Andre eiendeler Sum eiendeler Innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld Sum gjeld pr. segment Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital

13 Innskudd fordelt på sektor og næring (Tall i kroner) Morbank Morbank Morbank Konsern Konsern Konsern Lønnstagere Offentlig forvaltning Jordbruk,skogbruk,fiske etc Industri og bergverk Bygg, anlegg, kraft, vannfors Varehandel/hotell og restaur Transport/kommunikasjon Forr.m. finans tjenesteyt Tjenesteyt. næringer ellers Eiendomsdrift Øvrige næringer Utlandet Totalt Brutto utlån fordelt på sektor og næring (Tall i kroner) Morbank Morbank Morbank Konsern Konsern Konsern Lønnstagere Offentlig forvaltning Jordbruk,skogbruk,fiske etc Industri og bergverk Bygg, anlegg, kraft, vannfors Varehandel/hotell og restaur Transport/kommunikasjon Forr.m. finans tjenesteyt Tjenesteyt. næringer ellers Eiendomsdrift Utlandet Totalt

14 Kapitaldekning (Tall i kroner) Morbank Morbank Morbank Konsern Konsern Konsern * Sparebankens fond Grunnfondsbeviskapital Fondsobligasjoner inntil 15% Andre fond Goodwill og andre immaterielle aktiva Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andel av nullstilte uamortiserte estimatavvik Kjernekapital Fondsobligasjoner utover 15 % Ansvarlig lånekapital Ansvarlig lånekapital som ikke kan medregnes Tilleggskapital Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner ( 7 3. ledd a og b) Ansvarlig kapital Eiendeler som ikke inngår i handelsporteføljen Poster utenom balansen som ikke inngår i handelsporteføljen Beregn.gr.lag valutarisiko og poster som inngår i handelsporteføljen Fradrag i beregningsgrunnlaget Beregningsgrunnlag ,24% 16,02% 13,20% 13,61% 15,22% 7,97% Kapitaldekning 15,94% 18,60% 19,21% 15,18% 17,61% 12,11% Regelverket for kapitaldekning er ennå ikke tilpasset IFRS. Beregningene er derfor basert på NGAAP også for konsern. * Ved beregning av kapitaldekning i 2004 på konsolidert basis er 20% av vektet balanse og forpliktelser utenom balanse i BNbank (grunnlag tall pr ) hensyntatt. Garantiansvar og andre poster utenom balansen (Tall i kroner) NGAAP NGAAP NGAAP IFRS IFRS IFRS Garantiansvar Morbank Morbank Morbank Konsern Konsern Konsern Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Lånegarantier Garantier for skatter Annet garantiansvar Sum garantier overfor kunder Garanti overfor Bankenes sikringsfond Pantstillelser

15 Grunnfondsbevis Diverse nøkkeltall grunnfondsbevis: Resultat pr. bevis e/skatt (konsern) kr. 1) 9,73 35,82 23,12 17,00 5,94 Resultat pr. bevis e/skatt (morbank) kr. 1) 9,49 34,36 23,12 17,00 5,94 Resultatdekn. pr. bevis e/skatt (konsern) kr. 2) 26,14 86,59 51,09 35,73 12,10 Resultatdekn. pr. bevis e/skatt (morbank) kr. 2) 25,49 83,07 51,09 35,73 12,10 Grunnfondsbevisprosent 3) 37,21 % 41,37 % 45,25 % 47,57 % 49,07 % Antall grunnfondsbevis (mill.) 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 Bokført egenkapital pr. bevis kr. 4) 128,25 133,97 127,31 125,00 120,85 RISK-beløp kr. (pr ) 7,80 1,69 3,00-2,79 3,64 Utbytte kr. 15,00 28,00 20,00 13,00 8,00 Omløpshastighet (omsatt /utstedt) 17,71 % 19,68 % 26, % 24,09 % 13,86 % 1)Grunnfondsbevisenes andel av bankens resultat etter skatt (delårstall omregnet til årsbasis) 2)Bankens resultat etter skatt dividert på gjennomsnittlig antall bevis (delårstall omregnet til årsbasis) 3)Grunnfondsbeviskapital+utjevningsfond+overkursfond i % av morbankens totale EK ekskl. fond for vurd.forskj. NB: Grunnlag pr )Grunnfondsbeviseiernes kapital (morbank) dividert på antall grunnfondsbevis. Sparebanken Øst (SPOG) Kurs (NOK) Omsatt volum des. 04 jan. feb. mar. apr. mai. jun. jul. aug. sep. okt. nov. des. jan. feb. mar. apr. mai. jun. jul. aug. sep. okt. nov. 0 des. Dato Volum (antall) Kurs (kr.) De tyve største grunnfondsbeviseierne pr Navn Antall % Navn Antall % 1 MP Pensjon ,48 % 11 Aske Investering AS ,69 % 2 Terra utbytte VPF ,47 % 12 Sparebanken Hedmark ,69 % 3 Teigen, Helik ,31 % 13 WarrenWicklund Utbytte ,65 % 4 Eika, Albrecht ,27 % 14 Heire, Gerd ,63 % 5 Tonsenhagen Forretningsstr ,11 % 15 Barås, Trygve ,62 % 6 Brøvig, Tørres Kristian ,96 % 16 Trondheim kommune ,58 % 7 Sparebankstiftelsen DnBNOR ,95 % 17 Nedberg, Sverre ,57 % 8 Norsk Hydros Pensjonskasse ,89 % 18 Wikborg, Jan ,56 % 9 Audley A/S ,87 % 19 National Financial Serv. LLC ,52 % 10 Fred Olsen & Co's pensj.kasse ,76 % 20 Cron Industrier AS ,51 % 14

16 HOVEDKONTOR Bragernes Torg 2 Postboks 54, 3001 Drammen Telefon: Fax: Fax: Epost:

165. driftsår. kvartalsrapport 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal

165. driftsår. kvartalsrapport 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 165. driftsår kvartalsrapport 20 Kvartalsrapport 3. kvartal Innhold Kommentar til regnskapet. side 2-4 Resultatregnskap side 5 Balanse... side 5 Resultat - kvartalsvis side 6 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Fortsatt god drift Resultat før skatt: 12,7 millioner kroner (1,6 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 12,0 % (1,6 %) og etter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Halvårsrapport 2009. (Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2008.)

Halvårsrapport 2009. (Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2008.) Halvårsrapport 2009 Halvårsrapport 2009 Positiv utvikling - Resultat etter skatt: kr. 8,1 mill kr ( kr 16,5 mill). - Netto renteinntekter: kr.28,5 mill (kr.42,5 mill). - Netto provisjons- og andre inntekter:

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Sterk konkurranse og økt press på marginene i tredje kvartal. 3. kvartal 2011 Resultat før skatt: 2,9 millioner kroner (19,0 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Delårsrapport 1.kvartal 2015

Delårsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 1.kvartal 2015 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22 993 24 078 98 828 Rentekostnader

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

2011:01 kvartalsrapport

2011:01 kvartalsrapport 2011:01 kvartalsrapport Nøkkeltall (morbank) (Hele tusen) 31.03.2011 31.03.2010 2010 Sum forvaltningskapital 2.211.272 2.285.001 2.260.619 Brutto utlån 1.907.235 1.873.395 1.914.255 Brutto utlån i % av

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal Foreløpig årsregnskap 2005 Delårsrapport 4. kvartal Konsernet - hovedtall IFRS IFRS NRS NRS Mill. kroner 2005 2004 2004 2003 Resultat Resultat etter skattekostnad 267 219 217 180 Resultat før skattekostnad

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 14 3. kv. 14 2. kv. 14 1. kv. 14 4. kv. 13 3. kv. 13

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.)

HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) Delårsrapport 1. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 4. kv. 09 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 25.207 25.828 104.400 Rentekostnader og lignende kostnader 12.839

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer