164. driftsår. Foreløpig årsregnskap 2006 Kvartalsrapport 4. kvartal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "164. driftsår. Foreløpig årsregnskap 2006 Kvartalsrapport 4. kvartal"

Transkript

1 164. driftsår Foreløpig årsregnskap 20 Kvartalsrapport 4. kvartal

2 Innhold Kommentar til regnskapet. side 2-5 Resultatregnskap side 6 Balanse... side 6 Resultat - kvartalsvis side 7 Kontantstrømoppstilling... side 8 Endring egenkapital... side 9 Regnskapsprinsipper... side 10 Tap på utlån og garantier... side 10 Misligholdte lån... side 10 Segmentrapportering... side 11 Fordeling på sektor og næring... side 12 Kapitaldekning... side 13 Garantier og pantstillelser... side 13 Grunnfondsbevis... side 14 Nøkkeltall - konsern Gjennomsnittlig egenkapital (mill. kroner) Gjennomsnittlig forvaltningskapital (mill. kroner) Resultat etter skatt i % av gj.snittlig forvaltningskapital Resultat før tap/gevinst i % av gj.sn. forvaltningskapital Rentenetto i % Egenkapitalrentabilitet (%) Netto utlån (mill. kroner) Innskudd (mill. kroner) Kapitaldekning i % Kjernekapitaldekning i % Antall årsverk , , ,1 964, , , , ,3 0,48 1,63 1,12 0,84 0,65 1,92 1,55 1,48 1,65 1,89 2,33 2,52 7,19 26,22 17,92 13, , , , , , , , ,0 15,18 17,61 12,11 14,77 13,61 15,22 7,97 11,

3 2

4 3

5 4

6 5

7 Resultatregnskap IFRS IFRS IFRS NGAAP NGAAP NGAAP Konsern Konsern Konsern (Tall i mill. kroner) Morbank Morbank Morbank ,9 757,3 727,0 Renteinntekter o.l. inntekter 803,1 707,7 679,3 517,5 392,5 339,1 Rentekostnader o.l. kostnader 5,2 380,5 321,5 329,4 364,8 387,9 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 296,9 327,2 357,8 9,5 172,9 28,4 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer 18,7 14,8 33,3 84,5 80,6 81,9 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 82,0 77,0 81,8 22,3 19,5 18,5 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 16,2 17,1 18,5-0,7 0,0 0,0 Nedskrivning og gevinst/tap på finansielle eiend. til amortisert kost 0,0 0,0 0,0-19,8 9,4 15,5 Netto verdiendr. og gevinst/tap på finansielle eiend. til virk. verdi -20,5 2,4 15,5 36,7 34,6 31,6 Andre driftsinntekter 5,3 4,8 5,3 147,7 141,0 136,3 Lønn m.v. 129,0 123,7 116,2 71,7 62,3 63,5 Administrasjonskostnader 65,2 56,7 53,2 15,9 17,0 15,6 Avskrivning/nedskrivning og verdiendring ikke-finansielle eiendeler 10,4 11,1 10,9 52,3 52,0 54,0 Andre driftskostnader 43,7 41,9 38,9 129,7 370,5 257,4 RESULTAT FØR TAP/GEVINST 117,9 175,7 256,0-2,3-2,4 7,7 Tap på utlån og garantier -7,6-6,2 7,9 0,0 0,0 0,0 Netto gevinst/tap på verdipapirer som holdes på lang sikt 0,7-168,7 0,0 132,0 372,9 249,7 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 124,8 350,6 248,1 36,9 58,0 63,9 Skattekostnad 32,1 48,5 62,3 95,1 314,9 185,8 ÅRSOVERSKUDD 92,7 302,1 185,8 9,73 35,82 23,12 Resultat pr. grunnfondsbevis 9,49 34,36 23,12 9,73 35,82 23,12 Utvannet resultat pr. grunnfondsbevis 9,49 34,36 23,12 16,63 Resultat pr. grunnfondsbevis, ekskl gevinst BNbank 15,17 16,63 Utvannet resultat pr. grunnfondsbevis, ekskl gev. BNbank 15,17 Balanse IFRS IFRS IFRS NGAAP NGAAP NGAAP Konsern Konsern Konsern (Tall i mill. kroner) Morbank Morbank Morbank ,9 527, ,4 Kontanter og fordringer på sentralbanker 675,9 527, ,4 426,0 41,8 69,0 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.126,6 643,3 589, , , ,2 Utlån til og fordringer på kunder , , ,7 47,7 62,1 82,3 - Individuelle nedskrivninger 20,3 32,0 51,7 31,9 34,1 86,2 - Nedskrivninger på grupper av utlån 24,9 29,7 81, , , ,9 Sertifikater, obligasjoner o. a. renteb. verdipapir m/fast avkastn , , ,9 267,2 210,6 64,2 Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 232,1 210,6 63,9 0,0 0,0 494,6 Eierinteresser i tilknyttede selskaper 0,0 0,0 494,6 0,0 0,0 0,0 Eierinteresser i konsernselskaper 147,8 138,4 130,8 27,0 17,4 14,4 Utsatt skattefordel 25,1 16,7 12,2 507,1 497,0 488,7 Varige driftsmidler 101,4 104,1 102,0 125,4 219,8 30,8 Andre eiendeler 64,4 33,0 29,9 204,0 203,9 150,9 Forsk.bet. ikke påløpte kostn. og opptj. ikke mottatte innt. 201,6 202,3 150, ,1 19.3, ,6 SUM EIENDELER , , , , , ,6 Gjeld til kredittinstitusjoner 2.824, , , , , ,8 Innskudd fra kunder 6.268, , , , , ,7 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 9.645, , ,7 249,7 324,7 124,0 Annen gjeld 183,9 288,2 190,1 121,7 98,1 90,5 Påløpne kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 108,2 83,3 69,8 74,4 69,2 66,0 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 72,5 67,2 63,9 657,5 655,1 794,8 Ansvarlig lånekapital 657,5 655,1 794, , , ,4 Sum gjeld , , ,2 384,4 384,4 384,4 Innskutt egenkapital 384,4 384,4 384, ,4 959,6 801,8 Opptjent egenkapital 953,1 925,0 719, , , ,2 Sum egenkapital 1.337, , , ,1 19.3, ,6 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , , ,7 6

8 Resultat pr. kvartal - morbank NGAAP NGAAP NGAAP NGAAP NGAAP (Tall i mill. kroner) 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv Renteinntekter o.l. inntekter 223,9 2,3 192,6 181,3 180,0 Rentekostnader o.l. kostnader 151,5 130,8 116,4 107,5 107,2 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 72,4 74,5 76,2 73,8 72,8 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer 5,4-0,7 7,1 6,9 2,4 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 21,4 20,9 21,4 18,3 19,1 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 4,4 3,8 3,7 4,3 4,6 Netto verdiendringer og gevinst/tap av valuta og verdipapirer -9,5 2,8-8,9-4,9-1,9 Andre driftsinntekter 1,5 1,3 1,2 1,3 1,2 Lønn m.v. 38,0 32,9 26,4 31,7 35,0 Administrasjonskostnader 20,1 15,1 17,3 12,7 15,7 Ordinære avskrivninger 2,5 2,5 2,8 2,6 2,6 Andre driftskostnader 12,1 9,8 11,5 10,3 12,2 RESULTAT FØR TAP/GEVINST 14,1 34,7 35,3 33,8 23,5 Tap på utlån og garantier -6,6-1,3-2,0 2,3 1,6 Netto gevinst/tap på verdipapirer som holdes på lang sikt 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 20,0 36,0 37,3 31,5 21,9 Skattekostnad (beregnet ved delårsregnskap) 3,6 11,4 9,7 7,4 4,8 PERIODEOVERSKUDD 16,4 24,6 27,6 24,1 17,1 Resultat pr. kvartal - konsern IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS (Tall i mill. kroner) 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv Renteinntekter o.l. inntekter 234,4 216,3 204,1 192,1 188,3 Rentekostnader o.l. kostnader 153,9 133,6 119,6 110,4 108,5 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 80,5 82,7 84,5 81,7 79,8 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer 0,9 0,1 1,1 7,4 0,4 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 21,8 21,6 22,1 19,0 21,1 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 6,2 5,5 5,2 5,4 7,0 Nedskrivning og gevinst/tap på finansielle eiendeler til amortisert kost -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto verdiendringer og gevinst/tap på finansielle eiend. til virk. verdi -9,4 3,0-8,4-5,0 0,5 Andre driftsinntekter 9,3 7,6 12,4 7,4 13,0 Lønn m.v. 43,4 37,9 29,8 36,6 42,2 Administrasjonskostnader 21,4 16,8 19,3 14,2 16,8 Avskrivning/nedskrivning/verdiendring på ikke-finansielle eiendeler 3,6 4,0 4,2 4,1 3,8 Andre driftskostnader 10,3 12,9 15,3 13,8 15,0 RESULTAT FØR TAP/GEVINST 17,5 37,9 37,9 36,4 30,0 Tap på utlån og garantier -3,3 0,5-2,4 2,9 4,9 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 20,8 37,4 40,3 33,5 25,1 Skattekostnad (beregnet ved delårsregnskap) 4,4 12,2 11,7 8,6 6,0 PERIODEOVERSKUDD 16,4 25,2 28,6 24,9 19,1 Resultat pr. grunnfondsbevis (pr. kvartal) 1,67 2,58 2,93 2,55 2,17 Utvannet resultat pr. grunnfondsbevis (pr. kvartal) 1,67 2,58 2,93 2,55 2,17 7

9 Kontantstrømoppstilling IFRS IFRS IFRS NGAAP NGAAP NGAAP Konsern Konsern Konsern (Tall i mill. kroner) Morbank Morbank Morbank A Anskaffelse av midler 95,1 314,9 185,8 Periodeoverskudd 92,7 302,1 185,8 15,9 17,0 15,6 + Avskrivning/nedskrivning/verdiendr. ikke-finansielle eiendeler 10,4 11,1 10,9 111,0 331,9 201,4 = Tilført fra årets drift 103,1 313,2 196,7-36,4-138,2-47,3 Utbetalt til utbytte på grunnfondsbevis -36,4-138,2-47,3-10,0-10,0-4,2 Utbetalt til gaver -10,0-10,0-4,2 0,0 0,0 29,6 Endring grunnfondsbeviskapital 0,0 0,0 29,6 64,6 183,7 179,5 = Egenfinansiering 56,7 165,0 174,8 0,0 0,0 170,1 + Endring aksjer, andeler og grunnfondsbevis 0,0 0,0 170,4 0,0 494,6 0,0 + Endring eierinteresser i tilknyttede selskaper 0,0 494,6 0,0 84,7 0,0 0,0 + Endring andre fordringer/immaterielle eiendeler 0,0 0,0 0,0 356,4 216,4 0,0 + Endring innskudd fra kunder 372,7 249,7 0, ,4 37, ,6 + Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 2.848,5 47, ,6 0,0 108,2 5,3 + Endring annen gjeld 0,0 144,6 0,0 28,8 19,6-15,5 + Endring avsetning for påløpne kostnader og forpliktelser 30,2 16,7-14,5 0,0 0,0 226,1 + Endring ansvarlig lånekapital 0,0 0,0 226, ,9 1.0, ,1 = Sum anskaffelse av midler 3.308, , ,4 B Anvendelse av midler 2.170,8 971,2 468,9 Endring utlån 2.032, ,1 518,2 21,5 146,4 0,0 + Endring aksjer, andeler og grunnfondsbevis 21,5 146,7 0,0 0,0 0,0 494,6 + Endring eierinteresser i tilknyttede selskaper 0,0 0,0 494,6 0,0 0,0 0,0 + Endring eierinteresser i konsernselskaper 9,4 8,6-6,6 0,0 96,5 76,0 + Endring andre fordringer/immaterielle eiendeler 39,1 62,1 94,6 26,0 25,3 33,6 + Endring varige driftsmidler 7,7 13,2 4,9 0,0 0,0 488,2 + Endring innskudd fra kunder 0,0 0,0 500,8 75,0 0,0 0,0 + Endring annen gjeld 122,5 0,0 0,4-2,4 139,7 0,0 + Endring ansvarlig lånekapital -2,4 139,7 0, , , ,3 = Sum anvendelse av midler 2.230, ,4 1.6,9 983,0-318, ,8 A-B Endring i finansielle midler 1.078,1-266, ,5 Som fordeler seg slik: 148,7-758,2-887,6 Endring kontanter og fordringer på sentralbanker 148,7-758,2-887,6 384,2-27,2-33,3 Endring innskudd og utlån til kredittinstitusjoner 483,3 53,4-85,9-414,5 595, ,9 Endring sertifikater og obligasjoner -412,7 595, ,9 864,6-128,9-530,2 Endring lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 858,8-156,6-531,9 983,0-318, ,8 Sum endring finansielle midler 1.078,1-266, ,5 8

10 Egenkapital konsern - IFRS Fond for Fond for vurd. (Tall i kroner) Sum Grunnf. Over- Utjevn- Spareb. Gave- urealiserte forskj./ egenkapital bevis kursfond ingsfond fond fond gevinster annen egenkap Egenkapital IFRS pr Årets resultat Utbytte 2003 endelig vedtatt Gaver 2003 endelig vedtatt Implement. egenkap.metoden tilknyttet selskap Egenkapital IFRS pr Effekter v/implementering av IAS 39 pr Egenkapital IFRS pr Utbytte 2004 endelig vedtatt Gaver 2004 endelig vedtatt Ekstraordinært utbytte Årets resultat Andel impl IAS 19 belastet utjevningsfond Egenkapital IFRS pr Utbytte 20 endelig vedtatt Utdeling fra gavefondet Verdiendring aksjer tilgjengelig for salg Årets resultat Egenkapital IFRS pr Egenkapital morbank - NGAAP (Tall i kroner) Sum Grunnf. Over- Utjevn- Spareb. Gave- Fond for egenkapital bevis kursfond ingsfond fond fond vurd. forskj. Egenkapital Implement. egenkap.metoden tilknyttet selskap Overføringer og disponering av overskudd: Overført fra fond Overført til fond Egenkapital pr Implementeringseffekter ny utlånsforskrift Impl.effekt pga ny utlånsforskrift i datterselskaper Egenkapital pr Ekstraordinært utbytte Overføringer og disponering av overskudd: Overført fra fond Overført til fond Andel impl IAS 19 belastet utjevningsfond Egenkapital pr Utdeling fra gavefondet Overføringer og disponering av overskudd: Overført fra fond Overført til fond Egenkapital pr

11 Regnskapsprinsipper Kvartalsregnskapet for konsernet er utarbeidet i overenstemmelse med IFRS (herunder IAS 34 Interim Financial Reporting). Delårsregnskapet er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsipper som ble benyttet i årsregnskapet for 20 og det vises til årsregnskapet for ytterligere beskrivelse av regnskapsprinsipper. Regnskapet presenteres i norske kroner som også er konsernets funksjonelle valuta. Kvartalsregnskapet for morbanken er satt opp i samsvar med norsk regnskapslov, norske regnskapsstandarder, gjeldende forskrifter og god norsk regnskapsskikk (NGAAP/NRS), herunder NRS 11 om delårsrapportering. Ny utlånsforskrift er benyttet fra og med 1. januar 20 og IAS 19 anvendes for regnskapsføring av pensjonskostnader. Delårsregnskapet for morbanken er satt opp etter samme prinsipper som som årsregnskapet 20 og det vises til årsregnskapet for ytterligere beskrivelser av regnskapsrpinsipper. Tap på utlån og garantier NGAAP NGAAP NGAAP IFRS IFRS IFRS (Tall i kroner) Morbank Morbank Morbank Konsern Konsern Konsern Individuelle nedskrivninger: Individuelle nedskrivninger pr Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakef. individuelle nedskrivninger i perioden = Individuelle nedskrivninger *) Gruppenedskrivninger: Gruppenedskrivninger pr /- Endring i periodens gruppenedskrivninger = Gruppenedskrivninger Periodens tapskostnader: Periodens endring i individuelle nedskrivninger /- Periodens endring i gruppenedskrivninger Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger Periodens konstaterte tap hvor det tidligere år ikke er foretatt individuelle nedskrivninger Periodens inngang på tidligere konstaterte tap = Tap på utlån og garantier *) Spesifiserte avsetninger på garantiforpliktelser på 121 tusen kroner er oppført i balansen som gjeld under "Avsetninger for påløpne kostnader og forpliktelser". Misligholdte og tapsutsatte engasjementer NGAAP NGAAP NGAAP IFRS IFRS IFRS (Tall i kroner) Morbank Morbank Morbank Konsern Konsern Konsern Brutto misligholdte engasjement > 90 dager Næring Person = Brutto misligholdte engasjementer Individuelle nedskrivninger = Netto misligholdte engasjementer Tapsutsatte (ikke misligholdte) engasjementer Næring Person = Brutto tapsutsatte engasjementer Individuelle nedskrivninger = Netto tapsutsatte engasjementer Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer Næring Person = Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer Individuelle nedskrivninger = Netto misligholdte og tapsutsatte engasjemen

12 Segmentrapportering (Tall i kroner) 20 PM BM AS Financiering Spb Øst Eiendom Ufordelt Eliminering Konsern Netto rente- og provisjonsinntekter Sum andre inntekter Sum inntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier mv Resultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat etter skatt PM BM AS Financiering Spb Øst Eiendom Ufordelt Eliminering Konsern Netto rente- og provisjonsinntekter Sum andre inntekter Sum inntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier mv Resultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat etter skatt PM BM AS Financiering Spb Øst Eiendom Ufordelt Eliminering Konsern Utlån til og fordringer på kunder Andre eiendeler Sum eiendeler Innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld Sum gjeld pr. segment Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital PM BM AS Financiering Spb Øst Eiendom Ufordelt Eliminering Konsern Utlån til og fordringer på kunder Andre eiendeler Sum eiendeler Innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld Sum gjeld pr. segment Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital

13 Innskudd fordelt på sektor og næring (Tall i kroner) Morbank Morbank Morbank Konsern Konsern Konsern Lønnstagere Offentlig forvaltning Jordbruk,skogbruk,fiske etc Industri og bergverk Bygg, anlegg, kraft, vannfors Varehandel/hotell og restaur Transport/kommunikasjon Forr.m. finans tjenesteyt Tjenesteyt. næringer ellers Eiendomsdrift Øvrige næringer Utlandet Totalt Brutto utlån fordelt på sektor og næring (Tall i kroner) Morbank Morbank Morbank Konsern Konsern Konsern Lønnstagere Offentlig forvaltning Jordbruk,skogbruk,fiske etc Industri og bergverk Bygg, anlegg, kraft, vannfors Varehandel/hotell og restaur Transport/kommunikasjon Forr.m. finans tjenesteyt Tjenesteyt. næringer ellers Eiendomsdrift Utlandet Totalt

14 Kapitaldekning (Tall i kroner) Morbank Morbank Morbank Konsern Konsern Konsern * Sparebankens fond Grunnfondsbeviskapital Fondsobligasjoner inntil 15% Andre fond Goodwill og andre immaterielle aktiva Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andel av nullstilte uamortiserte estimatavvik Kjernekapital Fondsobligasjoner utover 15 % Ansvarlig lånekapital Ansvarlig lånekapital som ikke kan medregnes Tilleggskapital Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner ( 7 3. ledd a og b) Ansvarlig kapital Eiendeler som ikke inngår i handelsporteføljen Poster utenom balansen som ikke inngår i handelsporteføljen Beregn.gr.lag valutarisiko og poster som inngår i handelsporteføljen Fradrag i beregningsgrunnlaget Beregningsgrunnlag ,24% 16,02% 13,20% 13,61% 15,22% 7,97% Kapitaldekning 15,94% 18,60% 19,21% 15,18% 17,61% 12,11% Regelverket for kapitaldekning er ennå ikke tilpasset IFRS. Beregningene er derfor basert på NGAAP også for konsern. * Ved beregning av kapitaldekning i 2004 på konsolidert basis er 20% av vektet balanse og forpliktelser utenom balanse i BNbank (grunnlag tall pr ) hensyntatt. Garantiansvar og andre poster utenom balansen (Tall i kroner) NGAAP NGAAP NGAAP IFRS IFRS IFRS Garantiansvar Morbank Morbank Morbank Konsern Konsern Konsern Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Lånegarantier Garantier for skatter Annet garantiansvar Sum garantier overfor kunder Garanti overfor Bankenes sikringsfond Pantstillelser

15 Grunnfondsbevis Diverse nøkkeltall grunnfondsbevis: Resultat pr. bevis e/skatt (konsern) kr. 1) 9,73 35,82 23,12 17,00 5,94 Resultat pr. bevis e/skatt (morbank) kr. 1) 9,49 34,36 23,12 17,00 5,94 Resultatdekn. pr. bevis e/skatt (konsern) kr. 2) 26,14 86,59 51,09 35,73 12,10 Resultatdekn. pr. bevis e/skatt (morbank) kr. 2) 25,49 83,07 51,09 35,73 12,10 Grunnfondsbevisprosent 3) 37,21 % 41,37 % 45,25 % 47,57 % 49,07 % Antall grunnfondsbevis (mill.) 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 Bokført egenkapital pr. bevis kr. 4) 128,25 133,97 127,31 125,00 120,85 RISK-beløp kr. (pr ) 7,80 1,69 3,00-2,79 3,64 Utbytte kr. 15,00 28,00 20,00 13,00 8,00 Omløpshastighet (omsatt /utstedt) 17,71 % 19,68 % 26, % 24,09 % 13,86 % 1)Grunnfondsbevisenes andel av bankens resultat etter skatt (delårstall omregnet til årsbasis) 2)Bankens resultat etter skatt dividert på gjennomsnittlig antall bevis (delårstall omregnet til årsbasis) 3)Grunnfondsbeviskapital+utjevningsfond+overkursfond i % av morbankens totale EK ekskl. fond for vurd.forskj. NB: Grunnlag pr )Grunnfondsbeviseiernes kapital (morbank) dividert på antall grunnfondsbevis. Sparebanken Øst (SPOG) Kurs (NOK) Omsatt volum des. 04 jan. feb. mar. apr. mai. jun. jul. aug. sep. okt. nov. des. jan. feb. mar. apr. mai. jun. jul. aug. sep. okt. nov. 0 des. Dato Volum (antall) Kurs (kr.) De tyve største grunnfondsbeviseierne pr Navn Antall % Navn Antall % 1 MP Pensjon ,48 % 11 Aske Investering AS ,69 % 2 Terra utbytte VPF ,47 % 12 Sparebanken Hedmark ,69 % 3 Teigen, Helik ,31 % 13 WarrenWicklund Utbytte ,65 % 4 Eika, Albrecht ,27 % 14 Heire, Gerd ,63 % 5 Tonsenhagen Forretningsstr ,11 % 15 Barås, Trygve ,62 % 6 Brøvig, Tørres Kristian ,96 % 16 Trondheim kommune ,58 % 7 Sparebankstiftelsen DnBNOR ,95 % 17 Nedberg, Sverre ,57 % 8 Norsk Hydros Pensjonskasse ,89 % 18 Wikborg, Jan ,56 % 9 Audley A/S ,87 % 19 National Financial Serv. LLC ,52 % 10 Fred Olsen & Co's pensj.kasse ,76 % 20 Cron Industrier AS ,51 % 14

16 HOVEDKONTOR Bragernes Torg 2 Postboks 54, 3001 Drammen Telefon: Fax: Fax: Epost:

165. driftsår. kvartalsrapport 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal

165. driftsår. kvartalsrapport 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 165. driftsår kvartalsrapport 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal Innhold Kommentar til regnskapet. side 2-4 Resultatregnskap side 5 Balanse... side 5 Resultat - kvartalsvis side 6 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

165. driftsår. kvartalsrapport 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal

165. driftsår. kvartalsrapport 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 165. driftsår kvartalsrapport 20 Kvartalsrapport 3. kvartal Innhold Kommentar til regnskapet. side 2-4 Resultatregnskap side 5 Balanse... side 5 Resultat - kvartalsvis side 6 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

165. driftsår. kvartalsrapport 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal

165. driftsår. kvartalsrapport 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 165. driftsår kvartalsrapport 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal Innhold Kommentar til regnskapet. side 2-4 Resultatregnskap side 5 Balanse... side 5 Resultat - kvartalsvis side 6 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

165. driftsår. Foreløpig årsregnskap 2007 Kvartalsrapport 4. kvartal

165. driftsår. Foreløpig årsregnskap 2007 Kvartalsrapport 4. kvartal 165. driftsår Foreløpig årsregnskap 20 Kvartalsrapport 4. kvartal Innhold Kommentar til regnskapet. side 2-5 Resultatregnskap side 6 Balanse... side 6 Resultat - kvartalsvis side 7 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

3. kvartalsregnskap driftsår

3. kvartalsregnskap driftsår 3. kvartalsregnskap 20 165. driftsår Hovedpunkter (konsern) Resultat før f r skatt 240,5 mill. kroner (111,2) Salg av eiendom MNOK 100,7 før skatt i 3. kvartal Rentemargin 1,70% av GFK (1,69%) Totale kostnader

Detaljer

166. driftsår. Foreløpig årsregnskap 2008 kvartalsrapport 4. kvartal

166. driftsår. Foreløpig årsregnskap 2008 kvartalsrapport 4. kvartal 166. driftsår Foreløpig årsregnskap 20 kvartalsrapport 4. kvartal Innhold Kommentar til regnskapet. side 2-5 Resultatregnskap. side 6 Balanse... side 6 Resultat - kvartalsvis side 7 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

2

2 2 3 4 LCR LCR 5 Morbank RESULTATREGNSKAP Konsern 1-3. kvartal 1-3. kvartal Året 3. kvartal 3. kvartal 1-3. kvartal 3. kvartal Året 2016 2015 Tall i tusen kroner NOTE 2016 2016 2015 140.666 135.382 182.747

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2017

Rapport 3. kvartal 2017 Rapport 3. kvartal 2017 NØKKELTALL Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 68,3 % 74,0 % 73,2 % Kostnadsvekst siste 12 mnd 9,6 % 2,4

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

2

2 2 3 LCR LCR 4 5 RESULTAT Morbank Konsern 1. kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 45.476 43.966 182.747 45.951 182.747 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

167. driftsår. Kvartalsrapport 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal

167. driftsår. Kvartalsrapport 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 167. driftsår Kvartalsrapport 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal Innhold Kommentar til regnskapet. side 2-5 Resultatregnskap side 6 Balanse... side 6 Resultat - kvartalsvis side 7 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 30.06.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no RESULTATREGNSKAP (beløp i hele tusen) 30.06.2013 30.06.2012 2. kv 2013 2.kv 2012 31.12.2012 Renteinntekter o.l. inntekter 113.991 123.462 57.456 61.004

Detaljer

Delårsrapport. 2.kvartal Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 2.kvartal Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 2.kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 2. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 2. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

RESULTAT. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert. 3. Kvartal 3. Kvartal Året

RESULTAT. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert. 3. Kvartal 3. Kvartal Året RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 29.097 32.071 88.341 94.273 125.629 Rentekostnader og lignende kostnader 11.970 16.268 39.044 47.618

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Ringerikes Sparebank - Lokal og personlig - 3. KVARTAL 2007 Resultat Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 3. kvartal et driftsresultat før skatt på 71,7 mill. kroner,

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Foto: Hans-Dieter Fleger RESULTAT Resultat etter skatt viser et resultat på 1,41 MNOK, mot tilsvarende 0,10 MNOK på samme tid i fjor. Resultatet er svakere enn budsjettert

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 27.086 29.415 53.722 59.244 115.931 Rentekostnader og lignende kostnader 9.491 13.217 18.790 27.074 49.238 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 19 114 22 032 83 409 Rentekostnader og lignende kostnader 7 042 11 874

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

LCR LCR RESULTAT Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 56.235 48.869 158.750 140.666 191.542 Rentekostnader og lignende kostnader 13.660 11.410

Detaljer

Delårsrapport. 3.kvartal Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 3.kvartal Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 3.kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 3.kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 3. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 19.316 20.791 57.178 63.783 83.409 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.07 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 27.235 27.111 81.954 80.834 107.979 Rentekostnader og lignende kostnader 9.142 9.027 27.322 27.817 36.944 Netto

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 27.443 27.086 54.719 53.722 107.979 Rentekostnader og lignende kostnader 9.067 9.491 18.180 18.790 36.944 Netto

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer

3. kvartalsrapport 2010

3. kvartalsrapport 2010 3. kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 3. kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 36,8 MNOK pr 3.

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår SPAREBANKEN ØST 3. KVARTAL 2010 Høy EK-rentabilitet Gode resultater fra kjernevirksomhet Vekst i utlån til både privat og bedrift Press på netto renteinntekter Kostnader

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2007

Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsrapport 2.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert 2. Kvartal. Året

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert 2. Kvartal. Året RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 20.961 25.245 42.992 50.049 98.774 Rentekostnader og lignende kostnader 9.988 14.159 21.862 28.120 54.558

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 19.788 18.748 38.883 37.862 76.207 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Halvårsrapport 2.kvartal 2012

Halvårsrapport 2.kvartal 2012 Halvårsrapport 2.kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden utgjør pr 30.06.12 kr 0,829 mill. eller 0,30 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 1,257 mill. og 0,48 % i fjor. Resultatet

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Morbank 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23 997 21 397 46 643 43 365 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal Trøgstad Sparebank. Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal Trøgstad Sparebank. Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Trøgstad Sparebank Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2017 et driftsresultat før skatt på NOK 7.999 mill. mot

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 8.863 6.571 22.141 19.252 25.923 Rentekostnader og lignende kostnader 2.763 2.006 6.938 6.381 8.429 Netto rente-

Detaljer

Delårsrapport - 3. kvartal Marker Sparebank

Delårsrapport - 3. kvartal Marker Sparebank Delårsrapport - 3. kvartal 2014 Marker Sparebank Resultat Resultat av ordinær drift utgjør per 3. kvartal kr 44,0 mill. eller 1,69 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 36,6 mill. og 1,47 %

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 28.945 29.364 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader 15.095 17.584 71.123 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2007

Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Regnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal Sparebank

Detaljer

1. kvartal 2005. ( Oppsummert regnskap Helgeland Sparebank og Sparebanken Rana )

1. kvartal 2005. ( Oppsummert regnskap Helgeland Sparebank og Sparebanken Rana ) 1. kvartal 2005 ( Oppsummert regnskap Helgeland Sparebank og Sparebanken Rana ) KVARTALSRAPPORT, samlet bank 31.03.2005. Innledende kommentarer - IFRS Som børsnotert selskap og konsern, utarbeider og rapporterer

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Delårsrapport 2.kvartal 2014

Delårsrapport 2.kvartal 2014 Delårsrapport 2.kvartal 2014 Delårsregnskap 2. kvartal 2014 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt Regnskapsprinsipper Bankens regnskapsprinsipper er ikke endret i

Detaljer