Meldinger om mistenkelige transaksjoner Mottatte meldinger* - hvorav Money Transfer - hvorav valutameldinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meldinger om mistenkelige transaksjoner 2000 2001 2002 2003 2004 Mottatte meldinger* - hvorav Money Transfer - hvorav valutameldinger"

Transkript

1 ØKOKRIM Hvitvaskingsteamet NYHETSBREV Nr 1, februar 2005 HVITVASKINGSNYTT Til rapporteringspliktige i henhold til hvitvaskingsloven Hvitvaskingsnytt inneholder informasjon om trender innenfor hvitvasking, konkrete saker, statistikk og status for meldinger, personalendringer, seminarer/møter og andre opplysninger som er relevante for rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven. Innledning Som den senere tids medieoppslag har vist, er Hvitvaskingsteamet inne i prosesser der vi møter mange utfordringer. Utfordringene vi står overfor i tiden som kommer, er tilpasning til elektroniske overvåkningssystemer i bankene, elektronisk mottak av meldinger, avklaringer av regelverket og det å skape og opprettholde tillit til alle rapporteringspliktige, spesielt de nye. Det er også svært viktig å få på plass et nytt databasesystem, slik at vi blir i stand til å håndtere den stadig økende mengden meldinger om mistenkelige transaksjoner på en riktig måte. 1. Nøkkeltall Meldinger om mistenkelige transaksjoner Mottatte meldinger* - hvorav Money Transfer - hvorav valutameldinger Meldinger vedlagt verserende straffesak Meldinger som har medført ny straffesak * I 2003 ble alle Money Transfer-meldinger registrert enkeltvis. I 2004 ble Money Transfer- og valutameldinger registrert gruppevis, på disketter med ca. 100 transaksjoner på hver.

2 Institusjon Forretningsbank Valutavekslinger mottatt fra forretningsbank 740 Sparebank Eiendomsmegler Money transfer Verdipapirforetak Forsikringsselskap Advokat Revisor Regnskapsfører Andre Totalt over mottatte meldinger om mistenkelige transaksjoner pr. kategori melder: Statistikk I 2004 har vi utarbeidet statistikk som eksplisitt viser valutavekslinger for meldinger fra en av forretningsbankene. Disse meldingene registreres summarisk, og representerer 12 av 640 registrerte meldinger. I disse 12 meldingene er det registrert til sammen 740 meldinger. Det er ikke mulig å finne sammenlignbare tall for tidligere år. For 2004 er et registrert 4115 transaksjoner som gjelder kontant overførsel til utlandet (Money Transfer). Overførslene er sendt av ca ulike personer. Finansinstitusjonene sender fortsatt mange gode og relevante meldinger. I løpet av vinteren og nyåret har vi fått meldinger fra revisorer, regnskapsførere, advokater, eiendomsmeglere og bilforhandlere. Meldingene har stort sett vært godt dokumenterte og grunngitte. Etter hvert som det nye regelverket blir kjent og innarbeidet, og etter hvert som de nye rapporteringspliktige ser at mottaksapparatet fungerer, regner vi med å få flere meldinger. Vi regner også med å motta flere meldinger når bankenes nye overvåkningssystemer kommer i funksjon, og enda mer effektivt kan filtrere ut de riktige sakene. Allerede i januar har vi registrert en stor økning i antall mottatte meldinger om mistenkelige transaksjoner. I januar 2005 mottok vi 170 meldinger, sammenlignet med 84 meldinger i januar Dette tilsvarer litt mer enn en dobling av antall mottatte meldinger. Gitt den store økningen i antall meldinger, oppfordrer vi bankene til å ha fokus på undersøkelsesplikten, ref. forrige Hvitvaskingsnytt.

3 2. Informasjon Samarbeidsgruppen Samarbeidsgruppen, som består av deltakere fra Finansdepartementet, Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD), Norges Bank, Kredittilsynet, Rikstrygdeverket og ØKOKRIM, avholdt møte den 7. desember Her ble det orientert om at det har vært et stigende antall meldinger fra regnskapsførere og revisorer, men at det fremdeles kun er mottatt et fåtall meldinger fra eiendomsmeglerbransjen. Det ble gitt informasjon om dagens registreringssystemer, og at Hvitvaskingsteamet arbeider for å få et nytt system for elektronisk mottak av meldinger om mistenkelige transaksjoner. Hvitvaskingsteamet har nedsatt en arbeidsgruppe, og målet er at systemet skal være operativt for oss den 1. september Elektronisk mottak av hvitvaskingsmeldinger - AltInn AltInn er en etablert WEB-portal som utviklet for innlevering av ulike skjemaer til myndighetene. ØKOKRIM har inngått en samarbeidsavtale med AltInn for utvikling og drift av et elektronisk oversendelsessystem for hvitvaskingsmeldinger. Vi er i ferd med å utvikle et skjema som skal brukes av de rapporteringspliktige, og vil om kort tid ta kontakt med flere av finansinstitusjonene og bransjeorganisasjonene for å få innspill til form og innhold. Planen er å ta i bruk et slikt system for oversendelser fra 1. september Parallelt med dette arbeider Hvitvaskingsteamet med å etablere et nytt system for registrering, oppbevaring, behandling og analyse av hvitvaskingsmeldinger. Vi har laget et forprosjekt og utreder nå den videre fremdrift med tanke på å skaffe nødvendig kompetanse og innhente erfaringer fra andre hvitvaskingsenheter i Europa som har slike systemer av nyere dato. Hvitvaskingsseminar Hvitvaskingsteamet skal arrangere et seminar i lokalene til Nye Kripos den 6. og 7. april Målgruppen vil være representanter for rapporteringspliktige og andre som deltar i arbeidet mot økonomisk kriminalitet. Spesielt ønsker vi at de nye gruppene rapporteringspliktige som er berørt av den nye loven, som revisorer, regnskapsførere, eiendomsmeglere og advokater, orienteres om hva som kreves gjennom rapporteringsplikten. Erfaringene med den nye hvitvaskingsloven vil dermed stå sentralt på seminaret. Det vil bli gjennomgått eksempler på gode meldinger om mistenkelige transaksjoner, det vil si meldinger som er godt dokumenterte. Trender og modi innenfor hvitvasking det siste året vil bli presentert. Terrorfinansiering vil også være et tema på seminaret. Seminaret avsluttes med at et utvalg saker med påfølgende resultater presenteres. Etter den første seminardagen vil det bli muligheter for et par timer med sosialt samvær slik at man kan knytte kontakter med andre i bransjen. Invitasjoner til seminaret vil bli sendt ut i månedsskiftet februar/mars. Bruk av riktig rapporteringsskjema Hvitvaskingsloven trådte i kraft for over et år siden, men fortsatt mottar vi meldinger om mistenkelige transaksjoner på gamle faksforsider med henvisning til finansieringsvirksomhetsloven Vi ber alle rapporteringspliktige om å bruke riktig skjema som er lagt ut på våre nettsider: under Aktuelt hvitvasking.

4 Saker arkivert til etterretning Vi har fått tilbakemeldinger fra flere av bankene om at de ikke ønsker eller har behov for tilbakemelding når en sak er arkivert til etterretning. Vi mener også at denne tilbakemeldingen krever forholdsvis mye ressurser. Det innebærer at vi ikke lenger vil sende ut tilbakemelding når saken er arkivert til etterretning. Dere vil fortsatt få tilbakemelding om andre avgjørelser; når opplysningene slettes eller i de tilfeller opplysningene er benyttet eller oversendt. Etter at hvitvaskingsloven kom i 2004 har vi anledning til å gi opplysninger til øvrig politi til bruk i etterretning. Det er også anledning til å gi begrensede opplysninger til andre offentlige kontrollmyndigheter for å avkrefte en melding. Det innebærer at meldingens opplysninger kan være benyttet og ha gitt resultater selv om det ikke er åpnet straffesak. I de tilfellene vil dere få følgende tilbakemelding: Arkivert til etterretning opplysningene er formidlet til politi/påtale. Denne ordningen vil bli iverksatt umiddelbart, og vil bli evaluert på hvitvaskingsseminaret. FATF-evalueringen FATF (Financial Action Task Force) er en internasjonal organisasjon som arbeider for bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Det stilles en rekke krav til organisering, myndighet og ressurser for å kunne bli medlem. Mange av verdens industrialiserte land er medlem. Med jevne mellomrom blir hvert medlemsland evaluert av en delegasjon satt sammen av FATF, og i januar 2005 ble Norge evaluert for første gang på syv år. I evalueringsprosessen besøkte delegasjonen ØKOKRIM, Justisdepartementet, Kredittilsynet, Kontrollutvalget og Finansdepartementet. Hvitvaskingsteamet avventer nå tilbakemelding fra FATF, og til slutt en evalueringsrapport. FN-lister Det ser ut til at det er flere treff enn tidligere ut fra FNs listeføring av individer og grupperinger som er tilknyttet Al-Quaida eller Taliban (FN-listen), og vi får stadig henvendelser om dette. De rapporteringspliktige spør gjerne om de skal sende melding, og viser til at det er vanskelig å avkrefte mistanken fordi FN-listene ikke inneholder annen identifikasjon enn navn. Dersom det er treff, dvs. navnelikhet, skal saken undersøkes. I de fleste tilfeller vil det være svært vanskelig å få avkreftet mistanken gjennom de undersøkelsene som kan gjennomføres. Når mistanken ikke er avkreftet, skal det sendes hvitvaskingsmelding til ØKOKRIM, selv om det virker lite sannsynlig at vedkommende person er den rette. Det er viktig at det går frem av meldingen at grunnlaget har med FN-listen å gjøre, og at det dermed kan være mistanke om at transaksjonen kan ha tilknytning til terrorvirksomhet eller finansiering av slik virksomhet.

5 3. Trender Trafficking In Women Trafficking In Women, eller organisert prostitusjon, hallikvirksomhet og menneskesmugling er et stort problem også i Norge, og politiet etterforsker større saker også i samarbeid med andre land. Vi mottar mange meldinger som kan knyttes til slik virksomhet, og opplysningene har bidratt til å avdekke store saker og finne bakmenn i flere større saker. Videre har opplysningene bidratt til at vi kan se helheten i den omfattende kriminelle virksomheten som pågår verden over. Pengene som de prostituerte tjener, og som betales til bakmennene/menneskesmuglerne, sendes ut av landet i mange og relativt små beløp, inntil USD 1000 pr. gang. I flere saker har politiet også oppdaget at pengene smugles fysisk ut av landet, ofte i store valører. Hvitvaskingsteamet antar at disse personene, ofte de prostituerte, veksler til større valører eller til annen valuta i store valører slik at det blir enklere å skjule pengene når de tas ut av landet. Tyverier av dyre gjenstander Vi ser at det er flere med tilknytning til organisert kriminalitet som melder fra om tyverier av dyre formuesgjenstander. Vi ser også at noen personer med tilknytning til organisert kriminalitet er aktører i forbindelse med utbygging av feriesteder, blant annet i Brasil. 4. Praktisering av regelverk Kredittilsynet er i samarbeid med Revisorforeningen i ferd med å utarbeide retningslinjer for revisorer og regnskapsførere i praktiseringen av regelverket i den nye hvitvaskingsloven. En arbeidsgruppe ledet av Justisdepartementet er i ferd med å utarbeide tilsvarende retningslinjer for advokater. Retningslinjene forventes ferdigstilt i løpet av våren/sommeren Hvitvaskingsteamet: Kontaktinformasjon ØKOKRIM Kontaktperson på teamet

Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge en vurdering av muligheten for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig

Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge en vurdering av muligheten for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge en vurdering av muligheten for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig Kredittilsynet, 15. september 2008 1 1 Innledning 1.1 Kredittilsynets oppdrag

Detaljer

Nasjonal risikovurdering

Nasjonal risikovurdering Rapport Nasjonal risikovurdering Hvitvasking og terrorfinansiering i Norge JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Rapport Nasjonal risikovurdering Hvitvasking og terrorfinansiering i Norge Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Ot.prp. nr. 3 (2008 2009) Om lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven)

Ot.prp. nr. 3 (2008 2009) Om lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) Ot.prp. nr. 3 (2008 2009) Om lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 7 3.5.3 Vedlegg I til det konsoliderte bank direktiv...

Detaljer

Trendrapport hvitvasking 2011 Enheten for finansiell etterretning

Trendrapport hvitvasking 2011 Enheten for finansiell etterretning Trendrapport hvitvasking 2011 Enheten for finansiell etterretning Innhold : Sammendrag : 5 : Innledning : 9 : Datagrunnlag : 13 : Hvordan utføres hvitvasking? : 15 Hvilke tjenestetilbydere kan misbrukes?

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 DATO: 15.06.2011 OFFENTLIG VERSJON INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG HOVEDTREKK 4 1. OM DOKUMENTBASERT TILSYN 5 2. GENERELT

Detaljer

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Innholdsfortegnelse

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Innholdsfortegnelse Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering Innholdsfortegnelse Alminnelig del...3 1. Innledning... 3 1.1 De viktigste endringene i hvitvaskingsregelverket og regelverkets

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184)

Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184) Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184) Lotteritilsynet 25. januar 2012 1 Oppsummering Tilgangen til pengespill uten norsk

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest ULO KOMMUNE BYSTYRETS SEKRETARIAT - 03 OKT 2011 Kl SAKSW : SAKSD, ARK,NR. KOPI Notat til b st rets organer Til: Helse- og sosialkomiteen Dato: 03.10.2011

Detaljer

Rapport vedrørende dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2006

Rapport vedrørende dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2006 Rapport vedrørende dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2006 Kredittilsynet / avdeling for regnskaps- og revisortilsyn juni 2007 KREDITTILSYNET side 1 av 22 1. OM DOKUMENTBASERT

Detaljer

Regjeringens vurdering av tilsynets rolle

Regjeringens vurdering av tilsynets rolle NFT 4/2000 Regjeringens vurdering av tilsynets rolle av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Kredittilsynet arrangerte tidligere i høst et jubileumsseminar for å markere 100-årsjubileet for finansielt

Detaljer

Norges Fondsmeglerforbund The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915

Norges Fondsmeglerforbund The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 Norges Fondsmeglerforbund The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo 9. desember 2002 Deres ref:

Detaljer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer DET KGL JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer KONKURSREGISTERET Ved endring av konkurslovens 144

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Dokument nr. 20. Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2006

Dokument nr. 20. Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2006 Dokument nr. 20 (2006-2007) Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for

Detaljer

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv.

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. Innledning Den 1. januar 2004 trådte ny hvitvaskingslov og tilhørende forskrift i kraft. Det nye hvitvaskingsregelverket

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

Årsrapport 2014 Sekretariatet for konfliktrådene

Årsrapport 2014 Sekretariatet for konfliktrådene Årsrapport 2014 Sekretariatet for konfliktrådene 1 Innhold 1. Leders beretning... 3 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 5 Organisering - Sekretariatet for konfliktrådene og lokale konfliktråd...

Detaljer

ROSA ÅRSRAPPORT 2009

ROSA ÅRSRAPPORT 2009 ROSA ÅRSRAPPORT 2009 (Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet, Assistanse) Bistand og trygge oppholdssteder til kvinner utsatt for menneskehandel www.rosa-help.no INNLEDNING... 4 SAMMENDRAG AV ÅRSRAPPORTEN

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund Oppgjør i eiendomsmeglingsbransjen

Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund Oppgjør i eiendomsmeglingsbransjen Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund Oppgjør i eiendomsmeglingsbransjen Sluttrapport for Utvalg om sikkerhetsstillelse og oppgjørsfunksjon 2013/2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester Grong kommune Forvaltningsrevisjon nr 1742-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til mai 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av tildeling

Detaljer

Riksadvokatens publikasjoner nr. 2/2002:

Riksadvokatens publikasjoner nr. 2/2002: Riksadvokatens publikasjoner nr. 2/2002: Etterforsking med ukjent av drapssaker gjerningsmann Riksadvokaten Avgitt 29. april 2002 TIL RIKSADVOKATEN Riksadvokaten besluttet 18. januar 2000 å nedsette en

Detaljer

KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP, UDI

KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP, UDI KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP, UDI - Første halvår 2007 - Dato: 25. juli 2007 Innledning Teamets sammensetning, hospitering, mandat, sakstyper og arbeidsmåte Tvangsekteskap og annen type æresrelatert

Detaljer

God praksis for å hindre. eksterne misligheter

God praksis for å hindre. eksterne misligheter Fédération des Experts Comptables Européens God praksis for å hindre eksterne misligheter November 2005 Et notat fra FEEs Public Sector Committee (FEEs komité for offentlig sektor) Oversatt til norsk i

Detaljer

Kapittel V. Perioden 2000-2010 Teknologisk videreutvikling og konsolidering

Kapittel V. Perioden 2000-2010 Teknologisk videreutvikling og konsolidering Kapittel V. Perioden 2000-2010 Teknologisk videreutvikling og konsolidering 1. Hovedtrekk Mye av det som har skjedd på betalingssystemområdet fra 2000 og utover har dreid seg om å ta i bruk, effektivisere

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer