Å r s r a p p o r t. H v i t v a s k i n g s- t e a m e t Ø K O K R I M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å r s r a p p o r t. H v i t v a s k i n g s- t e a m e t Ø K O K R I M"

Transkript

1 Å r s r a p p o r t 2004 H v i t v a s k i n g s- t e a m e t Ø K O K R I M

2 HVITVASKING av utbytte av straffbare handlinger gjør det vanskelig å oppdage alle former for profittmotivert kriminalitet. HVITVASKING gjør det mulig for de kriminelle å sitte igjen med fortjeneste av sin kriminelle virksomhet. Dette er støtende for folks rettsfølelse, og HVITVASKING er derfor viktig å bekjempe. 0

3 1 FORORD 2 HVA ER HVITVASKING? 3 REGLENE OM TILTAK MOT HVITVASKING 3 MT-MELDINGER OG HV-MELDINGER TO BETEGNELSER PÅ SAMME SAK MELDINGER OM MISTENKELIGE TRANSAKSJONER (MT-MELDINGER) HVITVASKINGSTEAMETS SAMMENSETNING HVITVASKINGSTEAMETS OPPGAVER 4 SAMARBEID MED TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET (TAD) MELDINGER FRA BANKER OG ANDRE RAPPORTERINGSPLIKTIGE 5 5 ANDRE MELDINGER OG HENVENDELSER 5 IMPLISERTE PERSONER OG SELSKAPER 6 STATUS FOR FERDIGBEHANDLEDE MELDINGER 9 STATUS I ÅPNEDE SAKER 9 SAMARBEID MED FINANSINSTITUSJONER OG KONTROLLORGANER 10 KONTROLLUTVALGET 10 KOMPETANSEHEVENDE TILTAK 11 INTERNASJONALT SAMARBEID 11 NOEN SAKER UNDER ARBEID 12 NOEN AVGJØRELSER 14

4 2 Forord Den nye hvitvaskingsloven som trådte i kraft 1. januar 2004 har medført mange endringer i Hvitvaskingsteamets arbeid og prioriteringer det siste året. For det første har Hvitvaskingsteamet brukt mye tid og ressurser på å informere og lære opp de nye rapporteringspliktige gruppene. Spesielt har spørsmål knyttet til advokater og revisors meldeplikt stått sentralt. Som det går frem av tabell 1 på side 7 er flere av de nye rapporteringspliktige gruppene kommet godt i gang, og vi ser frem til å motta meldinger og samarbeide med flere av de nye gruppene i For det annet er den spesielle taushetsplikten knyttet til behandlingen av meldingene om mistenkelige transaksjoner opphevet. Dette har gjort Hvitvaskingsteamets arbeid mer effektivt. Opplysninger fra meldingene kan nå videreformidles til politidistriktene som etterretningsinformasjon og brukes som sporsted i etterforskningen av ulike straffesaker. Det betyr at opplysninger fra meldingene blir brukt i større omfang enn tidligere. I 2005 vil Hvitvaskingsteamet arbeide for å finne bedre metoder for å vise hvordan opplysninger fra meldinger blir brukt i politiets arbeid. Den tredje og kanskje viktigste konsekvensen av den nye hvitvaskingsloven er at vi venter en økningen i antall meldinger om mistenkelige transaksjoner, blant annet fordi antallet rapporteringspliktige er utvidet og fordi finansinstitusjonene har tatt i bruk elektroniske overvåkningssystemer for transaksjoner. For å kunne motta og behandle et økende antall meldinger på en tilfredsstillende måte har ØKOKRIM inngått en avtale med Brønnøysundregistrene. Avtalen innebærer at meldingene vil kunne sendes elektronisk over Internett til ØKOKRIM gjennom Altinn-systemet. Videre har Hvitvaskingsteamet satt i gang et prosjekt for å utvikle en ny database for saksbehandlingen av meldingene. Mars 2005 Else-Cathrine Lund Leder Hvitvaskingsteamet

5 3 Hva er hvitvasking? Hvitvasking er noe mer enn heleri, jf. straffeloven 317. Hvitvasking vil si å gjøre utbytte fra straffbare handlinger om til lovlige inntekter/formuesøkning. Hvitvasking kan dermed gjøres både av dem som har begått primærlovbruddet for eksempel ved at de skjuler dette utbyttet mellom andre inntekter og av andre som bevisst eller ubevisst hjelper til med for eksempel å skjule, transportere, overføre eller investere utbyttet. Også en finansinstitusjon som uaktsomt bistår, for eksempel ved å overføre utbytte fra en straffbar handling til utlandet, kan straffes for hvitvasking. Reglene om tiltak mot hvitvasking Ny hvitvaskingslov med fastsatte forskrifter trådte i kraft fra 1. januar Den er en videreføring av finansieringsvirksomhetsloven 2-17, som pålegger finansinstitusjonene (blant annet banker, meglerforetak og forsikringsselskaper) å rapportere inn mistenkelige transaksjoner til ØKOKRIM. Formålet med rapportplikten er å gjøre det enklere å avdekke hvitvaskingshandlinger og hindre at finansinstitusjoner, revisorer, eiendomsmeglere advokater og andre rapporteringspliktige brukes som kanaler for hvitvasking av penger. Dersom det foreligger mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte av en straffbar handling, har institusjonene plikt til å gjøre nærmere undersøkelser for å få avkreftet eller bekreftet mistanken. Mistanken behøver ikke å være knyttet til en bestemt straffbar handling. Dersom undersøkelsen ikke avkrefter mistanken, skal alle opplysninger om transaksjonen rapporteres til ØKOKRIM. Hvitvaskingsloven utvider antall rapporteringspliktige grupper vesentlig, idet advokater, eiendomsmeglere, revisorer, regnskapsførere og forhandlere av dyre gjenstander som mottar kontant betaling på kroner eller mer, blir rapporteringspliktige. Videre opphever hvitvaskingsloven Hvitvaskingsteamets taushetsplikt, slik at informasjonen i hvitvaskingsmeldingene kan utnyttes på en bedre måte. Den nye hvitvaskingsloven viderefører finansieringsvirksomhetsloven 2-17 tredje ledd når det gjelder de rapporteringspliktiges utvidede meldeplikt til ØKOKRIM ved mistanke om at en transaksjon har tilknytning til finansiering av terrorisme. MT-meldinger og HV-meldinger - to betegnelser på samme sak Ved gjennomlesning av årsrapporten for 2004 er det kanskje noen oppmerksomme lesere som ser at den kjente betegnelsen "HV-meldinger" er byttet ut med betegnelsen "MT-meldinger". Det har ikke har skjedd noen realitetsendring. MT-melding står for "Melding om mistenkelige transaksjoner". Slike meldinger ble tidligere kalt HV-meldinger eller hvitvaskingsmeldinger. Hvorfor endre en innarbeidet betegnelse? Ordet hvitvaskingsmelding finnes hverken i hvitvaskingsloven eller i den tilhørende forskriften. Dette ordet kan være misvisende, idet rapporteringspliktige fort kan komme i tvil om rapporteringsplikten. Dersom noe tyder på at en mistenkelig transaksjon har tilknytning til utbytte av en straffbar handling, men den rapporteringspliktige ikke klarer å se om eller hvordan

6 4 impliserte personer er i gang med å hvitvaske utbyttet, kan det oppstå tvil om hvorvidt opplysningene skal oversendes til ØKOKRIM eller ikke. Når vi har erstattet betegnelsen HV-melding med betegnelsen MT-melding, er dette i tråd med en internasjonal tilpasning av regelverk. Internasjonalt støter man på såkalte Suspicious Transaction Reports (STRs), det vil si rapporter om mistenkelige transaksjoner. Betegnelsen MT-melding er i samsvar med den internasjonale betegnelsen. I fremtiden vil vi også endre vår database, slik at kvitteringsbrev ikke viser til en tildelt HV-sak, men en MT-sak. Det samme gjelder betegnelsen på vår database. Betegnelsen "HV-base" byttes ut med "MT-base". Meldinger om mistenkelige transaksjoner (MT-meldinger) En MT-melding er en melding fra for eksempel en finansinstitusjon om en mistenkelig transaksjon som kan være tilknyttet utbyttet av en straffbar handling. En MT-melding som kommer inn til ØKOKRIM, er i mange tilfeller knyttet til gjerningspersonen bak primærhandlingen. Dette kan være en handling som ikke direkte rammer noen (for eksempel ulovlig spritsalg, smugling, salg av narkotika, skatteunndragelse osv.), eller en handling som rammer en fornærmet part (ran, underslag, bedrageri og tyveri osv.). Der hvor det er en fornærmet part, vil vedkommende i noen tilfeller ikke forstå at han er krenket (for eksempel ved underslag eller bedrageri). Dette betyr at en MT-melding ofte kan være den eneste inngang til en sak, og at en melding kan bli sendt inn før den fornærmede selv oppdager hva han er blitt utsatt for. Dette innebærer en rekke utfordringer: for finansinstitusjonene når de vurderer rapportering etter hvitvaskingsloven, for ØKOKRIM når teamet vurderer åpning av straffesak, og ikke minst for politidistriktene når de skal avdekke hva slags utbytterelaterte handlinger som er begått. Hvitvaskingsteamets sammensetning Pr bestod ØKOKRIMs hvitvaskingsteam av 1 politiadvokat (leder) 1 juridisk rådgiver 4 etterforskere med politibakgrunn 2 etterforskere med økonomisk bakgrunn 1 etterforsker med bakgrunn fra Tollvesenet 1 rådgivere 1 førstekonsulent 1/2 teamkonsulent Hvitvaskingsteamets oppgaver Hvitvaskingsteamet mottar, behandler og videreformidler meldinger om mistenkelige transaksjoner i henhold til hvitvaskingsloven. Når Hvitvaskingsteamet åpner etterforskning eller utveksler etterretningsinformasjon, er teamet ansvarlig for koordinering og oppfølging av saken. Teamet skal også samarbeide med institusjoner som har rapporteringsplikt og med utenlandsk politi og utenlandske hvitvaskingsenheter være sentralt organ når det gjelder Europarådets hvitvaskingskonvensjon av 1990

7 5 delta i møter i internasjonale organer, særlig Financial Action Task Force (FATF), Egmont Group utvikle spisskompetanse innenfor sitt ansvarsområde og gjennomføre kompetansehevende tiltak for politidistriktene Samarbeid med Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) Frem til 1. oktober 2004 hadde TAD en tjenestemann som hospitant knyttet til Hvitvaskingsteamet. Denne ordningen opphørte fra 1. oktober Etter at denne ordningen opphørte, har ØKOKRIM og TAD arbeidet for å finne andre måter å utveksle informasjon på. Meldinger fra banker og andre rapporteringspliktige I 2004 mottok Hvitvaskingsteamet meldinger om mistenkelige transaksjoner i medhold av hvitvaskingsloven. Dette tilsvarer en økning på 76 prosent i forhold til året før. Tabell 1 på side 8 viser hvordan de mottatte meldingene de siste 5 årene fordeler seg på banker og andre rapporteringspliktige institusjoner. Tabell 1 på side 7 viser at størstedelen av meldingene i 2004 er Money Transfermeldinger. Den store økningen i antallet innrapporterte meldinger skyldes hovedsakelig at flere mistenkelige Money Transfer-transaksjoner rapporteres. Money Transfer-systemet er en tjeneste som tilbys i forbindelse med overføring av kontantbeløp til og fra utlandet. Hvitvaskingsteamet mottok de første Money Transfer-meldingene i Disse meldingene sendes av Forex og American Express. I 2004 begynte Hvitvaskingsteamet systematisk å registrere og motta valutameldinger. Valutameldinger er meldinger om mistenkelige transaksjoner som gjelder veksling mellom ulike valutaer. Rapporteringsmåten er den samme som for Money Transfer-meldingene, og teamet mottok totalt 998 slike meldinger i I 2004 har det vært en svak økning i antallet mottatte meldinger om mistenkelige transaksjoner fra forretningsbanker, forsikringsselskaper og andre rapporteringspliktige. Hvitvaskingsteamet har imidlertid mottatt færre meldinger fra sparebanker enn i En mulig årsak til dette kan være at noen sparebanker har fusjonert det siste året, og at administrative endringer i den forbindelse har ført til at sparebankene i en overgangsperiode ikke har oppdatert sine rutiner for rapportering av mistenkelige transaksjoner internt. I 2004 mottok Hvitvaskingsteamet til sammen 54 meldinger om mistenkelige transaksjoner fra de nye rapporteringspliktige gruppene. Antallet meldinger fra de nye rapporteringspliktige vil trolig øke i Totalt har det vært en stor økning i antallet innrapporterte meldinger om mistenkelige transaksjoner til Hvitvaskingsteamet det siste året. Vi venter en fortsatt økning i 2005, dels fordi vi antar at de nye rapporteringspliktige vil sende flere meldinger, og dels fordi bankene har fått et nytt elektronisk overvåkningssystem, som gjør det mulig for dem å fange opp sakene mer effektivt og å plukke ut de riktige sakene. I tillegg regner vi med at vi i løpet av 2005 vil kunne motta meldinger fra bankene elektronisk. Elektronisk meldingsmottak vil bidra sterkt til å effektivisere sending og mottak av meldinger om mistenkelige transaksjoner. Andre meldinger og henvendelser I tillegg til å motta meldinger om mistenkelige transaksjoner fra de rapporteringspliktige skal Hvitvaskingsteamet samarbeide med lokalt politi, utenlandsk politi og andre etater og

8 6 organisasjoner. Tabell 2 på side 7 gir en oversikt over antall henvendelser de siste 5 årene fra samarbeidspartnere. Henvendelsene fra utlandet er ofte anmodninger om bistand i etterretningssaker eller straffesaker. I mange av disse tilfellene er norske statsborgere involvert. Mange av henvendelsene fra lokalt politi gjelder bistand til å undersøke i Norges Banks BRAVO-system (valutaoverføringer). Av de 92 henvendelsene som Hvitvaskingsteamet mottok fra lokale politidistrikter i 2004, gjaldt 83 blant annet anmodninger om søk i nevnte BRAVO-system. Norges Banks BRAVO-system er i ferd med å avvikles og skal erstattes av et nytt system, Valutaregisteret. Valutaregisteret skal administreres av TAD. I 2004 har det vært en svak økning i antallet meldinger og henvendelser fra lokale politidistrikter, mens det har vært en liten nedgang i henvendelser fra Tollvesenet og andre. Statistikken viser imidlertid at antallet henvendelser fra utenlandske samarbeidsenheter er blitt mer enn halvert, fra 55 i 2003 til 26 i Hovedårsaken til dette er at Hvitvaskingsteamet i 2004 la om rutinene for registrering av forespørsler fra Egmont-samarbeidet. Forespørslene fra Egmont-samarbeidet utgjør normalt en stor andel av de meldingene vi får fra utenlandske samarbeidsenheter. Disse forespørslene blir nå registrert som MT-meldinger og ikke som andre henvendelser, og faller dermed utenfor denne statistikken. Impliserte personer og selskaper Tabell 3 på side 7 gir en oversikt over antall innrapporterte selskaper med tilknytning til mistenkelige transaksjoner de siste 5 årene. Statistikken domineres av små bedrifter og enkeltpersonsforetak. Tabell 4 på side 7 gir en oversikt over innrapporterte personer med tilknytning til mistenkelige transaksjoner de siste 6 årene. En stor andel av de innrapporterte personene kommer fra Money Transfer-meldingene. Tabell 5 på side 8 viser innrapporterte personer i 2004 (fordelt på kjønn og statsborgerskap). En stor andel av de innrapporterte norske statsborgerne har annen (dvs. ikke norsk) etnisk bakgrunn. De ikke-norske statsborgerne kommer fra 73 ulike land. Statistikken viser at andelen av ikke-norske statsborgere har gått betydelig ned. I 2003 utgjorde de 49 prosent av de innrapporterte personene. I 2004 utgjorde de 30 prosent. En mulig årsak til dette kan være at bankene kanskje har lagt vekt på andre faktorer i sitt arbeid. Nedgangen i antall asylsøkere i Norge i samme periode kan også ha spilt en rolle her. Valutameldingene og Money Transfer-meldingene er ikke tatt med i grunnlaget for beregningen av tabell 5, fordi det ikke er mulig å få full oversikt over statsborgerskapet til de impliserte i disse meldingene. Tilnærmet alle impliserte personer i Money Transfer-meldingene er ikke-norske statsborgere.

9 7 1. Meldinger fra banker og andre rapporteringspliktige Melder Forretningsbank Sparebank Valutameldinger Money Transfer Forsikringsselskap Verdipapirforetak Eiendomsmegler Revisor Regnskapsfører Advokat Andre Antall meldinger pr. år Andre meldinger og henvendelser Avsender Utenlandske samarbeidsenheter Lokale politidistrikter Andre offentlige etater Tollvesenet Andre Antall meldinger pr. år Innrapporterte selskaper År Antall selskaper Innrapporterte personer År Antall personer

10 8 5. Innrapporterte personer i 2004 Antall Prosent Prosent i 2003 Totalt Menn Kvinner Ikke-norske statsborgere Norske statsborgere Statsløs/statsborgerskap ikke registrert Status for ferdigbehandlede meldinger Arkivert til aktiv etterretning Mistanken avkreftet Vedlagt verserende straffesak vedlagt verserende straffesak i utlandet vedlagt verserende norsk straffesak Åpnet ny straffesak åpnet straffesak i utlandet åpnet straffesak i Norge Totalt Status i åpnede saker Sum saker avgjort med positive påtaleavgjørelser Utferdiget forelegg Tiltalebeslutning Begjæring om forhørsrettspådømmelse Sum saker avgjort med dom eller forelegg Frifinnelse Vedtatt forelegg Fellende dom Sum saker avgjort med henleggelse Sum saker avgjort med påtaleunnlatelse

11 9 Status for ferdigbehandlede meldinger Siden 1994 har Hvitvaskingsteamet mottatt meldinger om mistenkelige transaksjoner. Hvitvaskingsteamet undersøker mottatte meldinger for å avklare om det foreligger straffbare forhold. Mottatte meldinger kan etterforskes som straffesaker, brukes som etterretningsinformasjon, arkiveres til aktiv etterretning eller slettes. En melding etterforskes som en straffesak hvis omstendighetene rundt meldingen styrker mistanken om at transaksjonen har tilknytning til én eller flere straffbare handlinger. Det at en melding fører til etterforskning, betyr enten at etterforskning åpnes som følge av meldingen, eller at meldingen har betydning for en pågående etterforskning. Dersom mistanken hverken kan bekreftes eller avkreftes, blir saken arkivert til aktiv etterretning. Dersom mistanken avkreftes, blir saken slettet. Hvitvaskingsteamet sletter fortløpende saker som nærmere seg femårsfristen. Ingen saker skal ligge i mer enn 5 år i teamets arkiver eller database, jf. hvitvaskingsloven 10 første ledd. I 2004 ble 713 meldinger slettet etter femårsregelen. Hvitvaskingsteamet ferdigbehandlet meldinger i Av disse ble mottatt i De resterende meldingene er hovedsakelig fra Av de meldingene som ble mottatt i 2004, var 205 ikke ferdigbehandlet ved årsskiftet 2004/2005. Tabell 6 på side 8 viser status for ferdigbehandlede meldinger de siste 5 årene. De fleste av de ferdigbehandlede meldingene i 2004 ble arkivert til aktiv etterretning. Antallet meldinger som har resultert i ny straffesak, har gått ned det siste året, mens antallet meldinger som er blitt vedlagt verserende straffesaker, har økt med 67 prosent fra 2003 til I 2004 mottok Hvitvaskingsteamet flere meldinger om mistenkelige transaksjoner enn noen gang tidligere. Til tross for utskiftninger av saksbehandlere og økt arbeidsbyrde har teamet avgjort flere saker i 2004 enn i 2003, også om vi ser bort fra de meldingene som er arkivert til etterretning. En årsak til at så mange meldinger blir arkivert kan være at det er vanskelig å få lokale politidistrikter til å sette i gang etterforskning av nye saker på grunnlag av MT-meldinger. Teamet holder på å ta i bruk nye analyseverktøy som skal effektivisere saksbehandlingen og gjøre presentasjonen av hver enkelt sak mer oversiktlig og salgbar overfor politidistriktene. Status i åpnede saker Hvitvaskingsteamet skal følge opp både saker som blir vedlagt verserende straffesaker og nye saker som blir åpnet på grunnlag av MT-meldinger. Tabell 7 på side 8 viser status for saker som er åpnet på grunnlag av MT-meldinger de siste 5 årene. Fra 2003 til 2004 har det vært en viss nedgang i antallet saker som har blitt avgjort med positive påtalevedtak. Noen av MT-meldingene blir videresendt til lokale politidistrikter for oppfølging. Sakene er nokså jevnt fordelt på de fleste politidistriktene i Norge. Likevel er Oslo politidistrikt det distriktet som mottar flest saker fra Hvitvaskingsteamet. Etter Oslo følger Rogaland, Romerike og Follo politidistrikter på statistikken over mottakere. En forholdsvis stor andel av de sakene som er oversendt lokale politidistrikter, blir henlagt. Dette er ofte tilfelle hvor utbyttet ikke er knyttet direkte til hvitvasking (saken henlegges etter straffeloven 317), men stammer fra et primærlovbrudd (for eksempel fra tyveri eller skatteunndragelse). Til tross for at en del av sakene blir henlagt, er altså opplysningene i de fleste tilfeller benyttet i etterforskningen for å avdekke primærlovbruddet.

12 10 MT-meldinger har hatt betydning for domfellelse i 26 saker i Fordi det som regel er primærlovbruddet som fører til at en sak havner i retten, er det vanskelig å si noe om hvor stor betydning MT-meldingene har i de straffesakene som ender med domfellelse. Det kan nevnes at tabell 7 på side 8 (status i åpnede saker) gjelder for avgjørelser som er fattet i hvert enkelt år. Det kan derfor være mindre avvik for tall for tidligere år, for eksempel 2003, sammenlignet med de tallene som står under tilsvarende år i tidligere årsrapporter. Grunnen er at avgjørelsene kan ha blitt registrert senere, og derfor ikke har kommet med i statistikken da den ble utarbeidet. Samarbeid med finansinstitusjoner og kontrollorganer Kontaktforum Kontaktforum for tiltak mot hvitvasking av penger ble besluttet opprettet under et møte mellom ØKOKRIM og bankforeningene i januar I 2004 ble deltakerne enige om at ordningen skulle avvikles i løpet året, ettersom det ble lite hensiktsmessig å avholde møte med alle de rapporteringspliktige gruppene samtidig. ØKOKRIM vil fremdeles informere bankene og andre rapporteringspliktige fortløpende gjennom nyhetsbladet Hvitvaskingsnytt, som Hvitvaskingsteamet gir ut hvert kvartal. Hvitvaskingsteamet vil også avholde separate møter med enkelte rapporteringspliktige ved behov. Samarbeidsgruppen Samarbeidsgruppen for tiltak mot hvitvasking av penger ble besluttet opprettet under et strategimøte mellom ØKOKRIM og kontrollorganene i Foruten medarbeidere ved Hvitvaskingsteamet deltar representanter fra kontrollorganene (dvs. Finansdepartementet, TAD, SKD, Norges Bank, Kredittilsynet og Rikstrygdeverket). I 2004 ble møtet i Samarbeidsgruppen avholdt i desember. På møtet orienterte Hvitvaskingsteamet om at teamet har mottatt stadig flere meldinger fra de nye rapporteringspliktige, men at det er flere grupper som sender få meldinger og noen grupper som ikke har sendt noe. Hvitvaskingsteamet orienterte også om dagens registreringssystemer. Teamet arbeider for å få opprettet et system for elektronisk mottak av meldinger om mistenkelige transaksjoner og har nedsatt en arbeidsgruppe med dette formålet. Målet er at systemet skal være operativt fra 1. september Kontrollutvalget I medhold av forskrift om legitimasjonskontroll og tiltak mot hvitvasking av penger av 7. februar 1994 oppnevnte Finansdepartementet i 1995 et særskilt kontrollutvalg for tiltak mot hvitvasking av penger. Utvalget ledes av en lagdommer. Kontrollutvalgets oppgaver er beskrevet i hvitvaskingsloven 14. Utvalget skal blant annet føre kontroll med ØKOKRIMs behandling av meldingene fra rapporteringspliktige og kontrollere at ØKOKRIM overholder saksbehandlingsreglene. Utvalget skal særlig legge vekt på rettssikkerhets- og personvernhensyn. I forbindelse med utforming av ØKOKRIMs nye retningslinjer for intern saksbehandling av meldinger om mistenkelige transaksjoner, jf. hvitvaskingsforskriften 17, har ØKOKRIM hatt et nært samarbeid med Kontrollutvalget i I 2004 ble det avholdt tre møter med Kontrollutvalget, og utvalget har gjennomført to kontroller i ØKOKRIMS lokaler.

13 11 Kompetansehevende tiltak I 2004 har Hvitvaskingsteamet holdt innlegg og deltatt i ulike fora innenfor bank- og finanssektoren. I tillegg har teamet undervist og holdt foredrag for flere av de nye rapporteringspliktige gruppene. Videre har teamet bidratt på interne kurs og seminarer i ØKOKRIM og ved økoteamene i politidistriktene. Internasjonalt samarbeid Mange former for profittmotivert kriminalitet innebærer at penger flyttes over grensene som betaling for ulovlige varer og tjenester, eller som ledd i hvitvasking av utbyttet. Vi er avhengige av internasjonalt samarbeid for å kunne finne ut hvor utbyttet kommer fra, hvem som eier det og hvor det havner. Det er derfor en viktig oppgave for Hvitvaskingsteamet å delta i relevante internasjonale fora på dette området, blant annet for å holde seg oppdatert om muligheter og begrensninger ved etterforskning av pengespor, og for å utveksle erfaringer om aktuelle trender, fremgangsmåter og problemområder. FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) FATF ble etablert av de såkalte G7-landene i 1989 for å styrke og samordne det internasjonale samarbeidet for bekjempelse av hvitvasking av penger. Etter hendelsene i USA 11. september 2001 har FATF også fokusert på terrorfinansiering. FATF utarbeider anbefalinger for å bekjempe hvitvasking. De enkelte land bør tilstrebe og implementere disse anbefalingene i sitt nasjonale lovverk. I 2003 ble FATF ferdig med å revidere sine anbefalinger, som sist ble revidert i Etter revideringen i 2003 har FATF 40 anbefalinger for bekjempelse av hvitvasking av penger og 8 spesialanbefalinger for bekjempelse av terrorfinansiering. Etter et FATF-møte i Paris oktober 2004 ble enda en spesialanbefaling formulert. Denne 9. spesialanbefalingen dreier seg om transport av penger knyttet til finansiering av terrorisme gjennom bruk av kurérvirksomhet. FATF utgir også en liste over land som ikke samarbeider. Pr. 18. februar 2005 står 3 land på FATFs liste over ikke-samarbeidende land: Myanmar, Nauru og Nigeria. Siden 1993 har ØKOKRIM på Justisdepartementets vegne hatt hovedansvaret for den norske FATF-delegasjonen. Representanter fra Justisdepartementet, ØKOKRIM, Finansdepartementet og Kredittilsynet er med i delegasjonen. Mer informasjon om FATF finnes på nettstedet Egmont Group Egmont Group, som ble etablert i 1995 etter initiativ fra Belgia og USA, er et uformelt forum for enheter/myndigheter som har til oppgave å motta, analysere og videreformidle opplysninger om finansielle transaksjoner i henhold til nasjonalt regelverk for bekjempelse av hvitvasking. Den internasjonale fellesbetegnelsen for slike enheter er Financial Intelligence Units (FIU). Formålet med gruppen er å utvikle forsvarlige og effektive samarbeidsrutiner mellom de nasjonale FIU, og å utveksle erfaringer med henblikk på en hensiktsmessig behandling av slik informasjon både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Gruppen har i dag 94 aktive medlemsland, og den utvides stadig. Medlemslandene skal kommunisere innenfor Egmont Secure Web System, hvor de sender forespørsler og informasjon via krypterte meldinger. Egmont Group har også egen hjemmeside på Internett, hvor man kan finne mer informasjon:

14 12 Egmont Group har tre aktive arbeidsgrupper, som arbeider utenom det årlige plenumsmøtet: Legal Working Group, Training Working Group og Outreach Working Group. Norge deltar i Training Working Group. Hvitvaskingsteamet har i 2004 representert ØKOKRIM i årsmøtet i Egmont Group på Guernsey. Teamet var også representert på Egmont Groups tredje treningsseminar mot hvitvasking i Bangkok. Baltic Sea Task Force on Organized Crime Baltic Sea Task Force on Organized Crime er en ekspertgruppe som består av representanter for rettshåndhevende myndigheter i land i Østersjøregionen. Formålet er å styrke landenes evne til å forebygge og bekjempe organisert kriminalitet. Money Laundering Expert Group er en undergruppe i dette samarbeidet. I denne gruppen deltar de nordiske land, de baltiske stater, Russland, Polen og Tyskland. I tillegg har EU-kommisjonen en representant i gruppen. Det siste året har det vært lite aktivitet i gruppen. I 2004 ble det arrangert ett møte i Money Laundering Expert Group, men ØKOKRIM var ikke til stede på dette møtet. Den uformelle kontakten mellom landene i gruppen er god. Noen saker under arbeid Store overføringer til utlandet gjennom Hawala-systemet I 2002 mottok ØKOKRIM en hvitvaskingsmelding om at et enkeltmannsforetak i servicebransjen mottok en rekke innbetalinger til sine driftskonti. Deretter ble pengene overført til utlandet, hovedsaklig til mottakere i Tyrkia. I perioden kom det stadig tilleggsmeldinger med opplysninger om at virksomheten fortsatte og at den stadig økte i omfang. Innskuddene til konto varierte i størrelse, det kom mange innskudd pr. dag, og innskytere var stort sett asylsøkere som oppholdt seg i Norge. Overføringene til utlandet var større summer i USD, opp til USD pr. overføring. Totalt ble det satt inn, og deretter overført til utlandet, ca. 150 millioner NOK i løpet av en periode på 5 år. ØKOKRIM åpnet undersøkelsessak i slutten av 2004, og saken er nå overført til et annet politidistrikt, som er i gang med etterforskning. Skatte- og avgiftsunndragelser i renholdsbransjen I slutten av 2002 mottok Hvitvaskingsteamet en melding om at en person hadde mottatt flere millioner kroner på sin konto. Pengene ble raskt tatt ut i kontanter. Pengene kom fra flere store, kjente selskaper innenfor rengjøringsbransjen i Oslo-området. Nærmere undersøkelser viste at mistenkte hadde drevet næringsvirksomhet som underleverandør til de nevnte rengjøringsselskapene. Det ble åpnet undersøkelsessak, og saken ble oversendt til et lokalt politidistrikt. Det lokale politidistriktet kontaktet skattemyndighetene, og det ble innledet et samarbeid i saken. I perioden foretok skattemyndighetene bokettersyn hos mistenkte. Da ble det avdekket at mistenkte kun hadde innrapportert en liten andel av inntektene fra sin virksomhet. Totalt var ca.7 millioner kroner unndratt skatte- og avgiftsberegning i perioden Det lokale politidistriktet tok ut tiltale i saken i januar Internasjonalt momsbedrageri og grovt heleri I november 2002 mottok Hvitvaskingsteamet meldinger om mistenkelige transaksjoner fra to forskjellige banker. Begge bankene rapporterte om store innskudd på konti. Kontiene var i løpet av det siste halve året blitt kreditert med over 21 millioner kroner. ØKOKRIM satte i gang etterforskning. Etterforskningen viste at disponenten av kontiene var innehaver av tre

15 13 firmaer. Provisjon på salg av mobiltelefoner var oppgitt som grunnlag for de store inntektene. Inntektene var betraktelig høyere enn hva som er rimelig å forvente fra en slik virksomhet. Under etterforskningen kom det frem at mistenkte disponerte to konti i London, som det hadde vært som det hadde vært overført enorme summer til og fra. I 2002 kom det til sammen over 200 millioner GBP inn på den ene kontoen. Pengene ble senere overført fra denne kontoen. Den andre kontoen i en annen bank i London hadde det samme året hatt en omsetning på ca. 380 millioner GBP. Mye av pengene var blitt videresendt til Pakistan. Det er mistanke om at det her dreier seg om medvirkning til internasjonale momsbedragerier i EU, en såkalt moms-karusell. I forbindelse med etterforskningen samarbeider ØKOKRIM med myndighetene i andre land. I desember 2004 ble det tatt ut tiltale mot mistenkte. Han er tiltalt for grovt heleri, grov uriktig bokførsel og grovt skattesvik. Prosjekter Hvitvaskingsteamet bidrar med opplysninger til bruk i politiprosjekter som er knyttet til organisert kriminalitet. Meldingene har vist seg å være viktige for etterforskning og oppklaring av saker som har med alvorlig organisert kriminalitet å gjøre. Sakene har vært knyttet til grove ran, narkotika, trafficking in women og større bedragerier.

16 14 Noen avgjørelser I 2000 mottok ØKOKRIM en hvitvaskingsmelding om mange, til dels påfallende store og hyppige kontantinnskudd på en konto tilhørende en norsk avdeling av et utenlandsk selskap. Pengene ble overført til utlandet kort tid etter innskudd. Mottakerne var selskaper i 52 ulike land over hele verden. Innskuddene og de påfølgende overføringene til utlandet tilsvarte totalt 48 millioner NOK. Innskyterne var hovedsakelig asylsøkere, som opplyste at de ønsket å overføre penger til familien i opprinnelseslandene i Europa/Asia. Virksomheten i Norge hadde ikke dispensasjon fra Norges Bank til å drive med betalingsformidling til utlandet (jf. valutareguleringsloven). Daglig leder for hovedselskapet i utlandet og daglig leder for avdelingen i Norge fikk hvert sitt forelegg på kroner av ØKOKRIM. Foreleggene er vedtatt og betalt. Siden høsten 2001 har ØKOKRIM etterforsket to somaliske organisasjoner i Oslo. De to organisasjonene har drevet såkalt hawalla-virksomhet. Etterforskningen ble satt i gang på grunnlag av en rekke meldinger om mistenkelige transaksjoner som Hvitvaskingsteamet mottok over tid fra flere finansinstitusjoner. Ordet hawalla er arabisk og betyr overføring av penger via tredjeperson. Disse pengeoverføringssystemene blir benyttet i land hvor det ikke finnes ordinære bankstrukturer, slik som Somalia og Nord-Irak. De to somaliske organisasjonene samlet penger fra somaliere i hele Norge. Deretter ble pengene sendt i større beløp til konti i Dubai og Djibouti, mot et gebyr på mellom 3 og 5 prosent av det overførte beløp. Etterforskningen avdekket at penger ble samlet inn fra somaliere i hele verden. Disse pengene ble også sendt til Dubai og Djibouti. Bare i den ene organisasjonen utgjorde omsetningen på verdensbasis 220 millioner USD i år Organisasjonene driver også med telekommunikasjon, import/eksport- operasjoner og en rekke andre virksomheter. I 2002 tok ØKOKRIM ut tiltale mot de to personene som var hovedansvarlige for de to organisasjonene i Norge og utferdiget forelegg mot fem andre personer som var medhjelpere og hadde disposisjonsrett over de bankkontiene som ble brukt til pengeoverføringene. Tiltalen gjaldt overtredelse av regnskapsloven, ligningsloven, finansieringsvirksomhetsloven og valutaforskriftene, mens foreleggene mot medhjelperne gjaldt overtredelse av valutaforskriftene. Begge sakene ble behandlet i Oslo tingrett sommeren 2003, og begge endte med domfellelse. Hovedmennene ble dømt til henholdsvis 1 år og 6 måneders fengsel, og 1 år og 2 måneders fengsel. Dessuten ble de fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet i 3-5 år. Dommene ble anket av de domfelte og ble behandlet i Borgarting lagmannsrett henholdsvis i desember 2004 og januar 2005, med det resultat at straffene ble redusert. Hovedmennene ble idømt henholdsvis 10 måneders fengsel, hvorav 6 måneder betinget, og 1 års fengsel. Tap av retten til å drive næringsvirksomhet ble i all hovedsak opprettholdt. De medtiltalte ble alle idømt forelegg på kroner. ØKOKRIM har anket dommene til Høyesterett, for så vidt gjelder straffeutmålingen. Ankene er sluppet inn, og vil ventelig bli behandlet i Høyesterett i løpet av våren Siden 1998 har Hvitvaskingsteamet mottatt en rekke meldinger om mistenkelige transaksjoner fra to tyske borgeres konti. Meldingene gjaldt flere store kontantuttak.

17 Pengene stammet fra aksjehandel. I desember 2000 begynte politiet å spane på den ene personen. Han hevet ca DEM i en bank og møtte en annen person like etterpå. En plastpose ble overlevert. Mottakeren viste seg å være en aksjemegler i et profilert meglerhus. To uker senere ble det tatt beslag i ca DEM og NOK i aksjemeglerens bankboks, og han ble pågrepet. Det viste seg at megleren hadde foretatt 109 aksjehandler for de to tyske kundene, som var porteføljeforvaltere i tyske finansforetak. Blant annet ved hjelp av fiktive handler hos meglere i Stockholm og Helsinki hadde megleren fått gevinst ut av alle disse 109 handlene, mens tapene eller redusert gevinst ble ført mot fond som de to tyske kundene forvaltet for sine arbeidsgivere. Handlene ble gjennomført på bakgrunn av en vurdering av hvor stort tap eller redusert gevinst de respektive fondene som de to tyskerne forvaltet kunne tåle på handledagen uten at det ble lagt merke til. Til sammen har dette gitt de involverte et privat utbytte på mellom 25 og 30 millioner kroner. Midlene ble i hovedsak hevet i kontanter, deretter oppbevart i meglerens bankboks, for så å bli smuglet til utlandet. Det er beslaglagt til sammen ca 13 millioner kroner i saken. I mai 2004 vedtok megleren et forelegg fra ØKOKRIM på inndragning av over 8,2 millioner kroner. 15

18 16

19 ØKOKRIMs hvitvaskingsteam Besøksadresse: C.J. Hambros plass 2B, 0164 Oslo Postadresse: Postboks 8193 Dep, 0034 Oslo Telefon sentralbord: Telefon rådgiver på teamet: Tipstelefon Telefaks: E-post: Informasjon til rapporteringspliktige: (Aktuelt - hvitvasking) 17

Meldinger om mistenkelige transaksjoner 2000 2001 2002 2003 2004 Mottatte meldinger* - hvorav Money Transfer - hvorav valutameldinger

Meldinger om mistenkelige transaksjoner 2000 2001 2002 2003 2004 Mottatte meldinger* - hvorav Money Transfer - hvorav valutameldinger ØKOKRIM Hvitvaskingsteamet NYHETSBREV Nr 1, februar 2005 HVITVASKINGSNYTT Til rapporteringspliktige i henhold til hvitvaskingsloven Hvitvaskingsnytt inneholder informasjon om trender innenfor hvitvasking,

Detaljer

Å r s r a p p o r t. H v i t v a s k i n g s- t e a m e t Ø K O K R I M

Å r s r a p p o r t. H v i t v a s k i n g s- t e a m e t Ø K O K R I M Å r s r a p p o r t 2005 H v i t v a s k i n g s- t e a m e t Ø K O K R I M HVITVASKING av utbytte av straffbare handlinger gjør det vanskelig å oppdage alle former for profittmotivert kriminalitet. HVITVASKING

Detaljer

Rapportering av mistenkelige. transaksjoner etter. hvitvaskingsloven. Førstestatsadvokat Sven Arild Damslora

Rapportering av mistenkelige. transaksjoner etter. hvitvaskingsloven. Førstestatsadvokat Sven Arild Damslora Rapportering av mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven Halvdagsseminar for verdipapirforetakene torsdag 9. juni 2011 Førstestatsadvokat Sven Arild Damslora Agenda Hva er hvitvasking? Omfang

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle) NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B

Detaljer

Hvitvaskings - konferanse 2010

Hvitvaskings - konferanse 2010 Hvitvaskings - konferanse 2010 Hvitvaskingsregimet status og utfordringer Sven Arild Damslora førstestatsadvokat VI VERNER VIKTIGE VERDIER Hvitvaskingsregimet -overordnet struktur i Norge - Regelverk/lovgivning

Detaljer

HVITVASKING. Bank og finans. Kandidatnr: 144 og 143 Veileder: Prof. Ulf Stridbeck Leveringsfrist: 01.06.2005. Til sammen 29 650 ord

HVITVASKING. Bank og finans. Kandidatnr: 144 og 143 Veileder: Prof. Ulf Stridbeck Leveringsfrist: 01.06.2005. Til sammen 29 650 ord HVITVASKING Bank og finans Kandidatnr: 144 og 143 Veileder: Prof. Ulf Stridbeck Leveringsfrist: 01.06.2005 Til sammen 29 650 ord 04.06.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 BAKGRUNN 1 1.2 OPPGAVENS

Detaljer

#;~ Kontrolluvalgets årsrapport Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Oslo, 15.

#;~ Kontrolluvalgets årsrapport Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Oslo, 15. Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking Sekretariat: Rådgiver Ane Grenstad, Finansdepartementet FMNJUS Adresse: Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO Telefon: 22 24 4155 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen

Detaljer

ØKOKRIM Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og

ØKOKRIM Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og fustisdepartementet ØKOKRIM Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og 1 JUSTieEDf RTEMENTFT APR 2 AVD/KONT/BEH: Deres referanse 2003/0812 SP Vår referanse 110/2003 Vår

Detaljer

Regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen

Regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen Justis- og beredskapsdepartementet Regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen Svein Wiiger Olsen, avdelingsdirektør

Detaljer

ØKOKRIM Enheten for finansiell etterretning (EFE)

ØKOKRIM Enheten for finansiell etterretning (EFE) ØKOKRIM Enheten for finansiell etterretning (EFE) ÅRSRAPPORT 09 INNHOLD Forord 4 Hvitvasking 5 Hva er hvitvasking? 5 Hvordan foregår hvitvasking? 5 Reglene om tiltak mot hvitvasking 6 Rapporteringsplikten

Detaljer

Operasjonell risiko - Hvitvasking

Operasjonell risiko - Hvitvasking Operasjonell risiko - Hvitvasking 5. september 2017 Atle Roaldsøy, Finans Norge Operasjonell risiko hvitvasking Risiko for hvitvasking og terrorfinansiering innebærer operasjonell risiko. Hvorfor skal

Detaljer

Årsrapport Enheten for finansiell etterretning (EFE)

Årsrapport Enheten for finansiell etterretning (EFE) Årsrapport Enheten for finansiell etterretning (EFE) Innholdsfortegnelse 03 Forord 04 Hvem er EFE? 04 Bemanning 05 Hvitvasking 05 Hva er hvitvasking? 05 Hvordan foregår hvitvasking? 05 Reglene om tiltak

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige

Detaljer

ØKONOMISK KRIMINALITET SOM TRUSSEL MOT NÆRINGS- LIVET VI VERNER VIKTIGE VERDIER

ØKONOMISK KRIMINALITET SOM TRUSSEL MOT NÆRINGS- LIVET VI VERNER VIKTIGE VERDIER ØKONOMISK KRIMINALITET SOM TRUSSEL MOT NÆRINGS- LIVET Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2010-2012 Antallet anmeldte økonomiske forbrytelser har ligget jevnt mellom 6.000 og 8.000 anmeldelser

Detaljer

Finanstilsynets prioriteringer. Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen

Finanstilsynets prioriteringer. Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Finanstilsynets prioriteringer Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Disposisjon Ulike myndigheter på hvitvaskingsområdet Finanstilsynets hvitvaskingstilsyn på ulike områder Finanstilsynets prioriteringer

Detaljer

ØKOKRIM Enheten for finansiell etterretning UFORMELLE VERDIOVERFØRINGSSYSTEMER I NORGE. En strategisk analyse

ØKOKRIM Enheten for finansiell etterretning UFORMELLE VERDIOVERFØRINGSSYSTEMER I NORGE. En strategisk analyse ØKOKRIM Enheten for finansiell etterretning UFORMELLE VERDIOVERFØRINGSSYSTEMER I NORGE En strategisk analyse INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Mål med rapporten... 4 Struktur og datagrunnlag... 5 INTERNASJONALE

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas) NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00301-A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Aktuelt fra Finanstilsynet

Aktuelt fra Finanstilsynet Aktuelt fra Finanstilsynet Hvitvaskingskonferansen 10. november 2016 Emil Steffensen Direktør Bank- og forsikringstilsyn Disposisjon Finanstilsynets deltakelse i nasjonalt og internasjonalt arbeid Finanstilsynets

Detaljer

Kapitalfluktkonferansen

Kapitalfluktkonferansen Kapitalfluktkonferansen 2012 - skjulte pengestrømmer, skatteparadis og korrupsjon Høgskolen i Oslo og Akershus 15. November 2012 Professor dr. juris Ulf Stridbeck Forebygge Avdekke Utbytte Penger Gjenstander

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00197-A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II.

Detaljer

HVITVASKINGSNYTT. Til rapporteringspliktige i henhold til hvitvaskingsloven. Innledning

HVITVASKINGSNYTT. Til rapporteringspliktige i henhold til hvitvaskingsloven. Innledning ØKOKRIM Hvitvaskingsteamet NYHETSBREV Nr 3, august 2005 HVITVASKINGSNYTT Til rapporteringspliktige i henhold til hvitvaskingsloven Hvitvaskingsnytt inneholder informasjon om trender innenfor hvitvasking,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) (advokat Erling O. Lyngtveit) Lervik)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) (advokat Erling O. Lyngtveit) Lervik) NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-01461-A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom, A B (advokat Anders Brosveet) (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1242), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1242), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-02211-A, (sak nr. 2010/1242), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot A (advokat

Detaljer

Skattekonferanse NTL 19.10.2011 Fakturasvindel en sikker inntektskilde

Skattekonferanse NTL 19.10.2011 Fakturasvindel en sikker inntektskilde Skattekonferanse NTL 19.10.2011 Fakturasvindel en sikker inntektskilde Jan-Egil Kristiansen, leder Skattekrim Øst NTL - 19.10.2011/jek 1 Skattekriminalitet trusselbildet og utviklingen Utviklingstrekkene

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01358-A, (sak nr. 2009/499), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01358-A, (sak nr. 2009/499), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-01358-A, (sak nr. 2009/499), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Hvitvaskingskonferansen Utfordringer for hvitvaskingsregimet Verner viktige verdier

Hvitvaskingskonferansen Utfordringer for hvitvaskingsregimet Verner viktige verdier Utfordringer for hvitvaskingsregimet 09.11.2017 Utfordringer og trussel Trendanalysen 2017 MT- Rapportering og produksjon Hvitvasking - Mer aktuelt og utfordrende en noen gang! Siktelsen omfatter 12 ulike

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 2. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema for foretakets elektroniske overvåkningssystem mot hvitvasking Dato: 03.02.2009 Versjon 1.4 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no Evalueringsskjema

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/743), straffesak, anke over dom, (advokat Geir Jøsendal) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/743), straffesak, anke over dom, (advokat Geir Jøsendal) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. august 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01463-A, (sak nr. 2008/743), straffesak, anke over dom, A (advokat Geir Jøsendal) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, Odd Olaf Nerdrum (advokat Pål Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

FATFs oppfølging av Norge og utarbeidelse av nasjonal strategi og risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering oppdatering

FATFs oppfølging av Norge og utarbeidelse av nasjonal strategi og risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering oppdatering Justis- og beredskapsdepartementet FATFs oppfølging av Norge og utarbeidelse av nasjonal strategi og risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering oppdatering Anders Schiøtz Worren, Norges delegasjonsleder

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00590-A, (sak nr. 2015/2201), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00590-A, (sak nr. 2015/2201), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 16. mars 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00590-A, (sak nr. 2015/2201), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Christian Koss) mot

Detaljer

Policy for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering i Sbanken ASA

Policy for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering i Sbanken ASA Åpen 1/ 5 Policy for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering i Sbanken ASA 1. Formål Sbanken ASA ( Morbanken ) driver rapporteringspliktig virksomhet, og er etter Hvitvaskingsloven ( hvvl. ) pålagt

Detaljer

Å r s r a p p o r t. EFE Enheten for finansiell etterretning Ø K O K R I M

Å r s r a p p o r t. EFE Enheten for finansiell etterretning Ø K O K R I M Å r s r a p p o r t 2006 EFE Enheten for finansiell etterretning Ø K O K R I M HVITVASKING av utbytte av straffbare handlinger gjør det vanskelig å oppdage alle former for profittmotivert kriminalitet.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i HR-2016-01582-U, (sak nr. 2016/1225), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

HVITVASKINGSNYTT. Til rapporteringspliktige i henhold til hvitvaskingsloven. 1. Informasjon

HVITVASKINGSNYTT. Til rapporteringspliktige i henhold til hvitvaskingsloven. 1. Informasjon ØKOKRIM Enheten for finansiell etterretning NYHETSBREV Nr 2, mai 2006 HVITVASKINGSNYTT Til rapporteringspliktige i henhold til hvitvaskingsloven Hvitvaskingsnytt inneholder informasjon om trender innenfor

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Dersom det er behov for hjelp til utfylling

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i HR-2014-01845-U, (sak nr. 2014/1508), straffesak, anke over

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/1001), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/1001), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. september 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-1781-A, (sak nr. 2017/1001), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet - hovedutfordringer VERNER VIKTIGE VERDIER

Økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet - hovedutfordringer VERNER VIKTIGE VERDIER Økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet - hovedutfordringer Studietur for de 4 fylkeskommunale kontrollutvalg på Vestlandet Av: Trude Stanghelle og Kjell Inge Heiland trude.stanghelle@politiet.no Dato

Detaljer

Nasjonale og internasjonale forhold. Spesialrådgiver Rune Grundekjøn Hvitvaskingskonferansen, Sundvolden 8. 9. november 2012

Nasjonale og internasjonale forhold. Spesialrådgiver Rune Grundekjøn Hvitvaskingskonferansen, Sundvolden 8. 9. november 2012 Nasjonale og internasjonale forhold Spesialrådgiver Rune Grundekjøn Hvitvaskingskonferansen, Sundvolden 8. 9. november 2012 Agenda Innledning Samarbeid mot felles fiende Norske utfordringer: «pulsmåling

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01944-A, (sak nr. 2015/640), straffesak, anke over dom, (advokat Berit Reiss-Andersen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01944-A, (sak nr. 2015/640), straffesak, anke over dom, (advokat Berit Reiss-Andersen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01944-A, (sak nr. 2015/640), straffesak, anke over dom, A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/982), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/982), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 9. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02033-A, (sak nr. 2015/982), straffesak, anke over dom, A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01881-A, (sak nr. 2015/758), straffesak, anke over dom, (advokat Øivind Østberg) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01881-A, (sak nr. 2015/758), straffesak, anke over dom, (advokat Øivind Østberg) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01881-A, (sak nr. 2015/758), straffesak, anke over dom, I. Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Ingrid Vormeland Salte)

Detaljer

Konsernretningslinje - Hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner

Konsernretningslinje - Hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner Konsernretningslinje - Hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner Gitt av konserndirektør i Risikostyring Konsern og godkjent i konsernledelsen 12.01.2015, oppdatert 20.05.2016. 1. Bakgrunn og formål

Detaljer

Nr. G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007

Nr. G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007 Rundskriv Regionene KITT KRUS Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda Arbeids- og inkluderingsdepartementet Politidirektoratet Nr. Vår ref Dato G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007 RUNDSKRIV VEDRØRENDE

Detaljer

Lovvedtak 104. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 442 L ( ), jf. Prop. 131 L ( )

Lovvedtak 104. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 442 L ( ), jf. Prop. 131 L ( ) Lovvedtak 104 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 442 L (2012 2013), jf. Prop. 131 L (2012 2013) I Stortingets møte 13. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Kryptovaluta. - "internettpenger" egnet for hvitvasking - finansiell etterforskning i en virtuell verden

Kryptovaluta. - internettpenger egnet for hvitvasking - finansiell etterforskning i en virtuell verden Kryptovaluta - "internettpenger" egnet for hvitvasking - finansiell etterforskning i en virtuell verden Hvitvaskingskonferansen 10.11.17 pob Eirik Sneeggen padv Richard Beck Pedersen KRIPOS Agenda K r

Detaljer

HVITVASKINGSNYTT. Til rapporteringspliktige i henhold til hvitvaskingsloven. 1. Informasjon

HVITVASKINGSNYTT. Til rapporteringspliktige i henhold til hvitvaskingsloven. 1. Informasjon ØKOKRIM Enheten for finansiell etterretning NYHETSBREV Nr 3, august 2006 HVITVASKINGSNYTT Til rapporteringspliktige i henhold til hvitvaskingsloven Hvitvaskingsnytt inneholder informasjon om trender innenfor

Detaljer

o/is93 -I`i Økokrim Den sentrale enhet for etterforskning og-påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkrirrtin?1 et

o/is93 -I`i Økokrim Den sentrale enhet for etterforskning og-påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkrirrtin?1 et Økokrim Den sentrale enhet for etterforskning og-påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkrirrtin?1 et Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO o/is93 -I`i Arkivnr. Deres referanse Vår referanse

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Dersom det er behov for hjelp til utfylling

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Hvis du trenger hjelp til utfylling av skjemaet,

Detaljer

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Studiesamling 2014 for fylkeskommunale kontrollutvalg på Vestlandet Cicel T. Aarrestad Revisjonsdirektør og statsautorisert revisor www.rogaland-revisjon.no

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-00596-A, (sak nr. 2010/310), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-00596-A, (sak nr. 2010/310), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. april 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-00596-A, (sak nr. 2010/310), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Avvisning, korrupsjon og self-cleaning

Avvisning, korrupsjon og self-cleaning Avvisning, korrupsjon og self-cleaning Espen I. Bakken Advokat Ronny Rosenvold Advokat Arntzen de Besche Generelt om avvisning Oppdragsgiver skal snarest mulig ta stilling til spørsmålet om avvisning,

Detaljer

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER RIKSADVOKATEN Justisdepartementet Politiavdelingen REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER Riksadvokaten har

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

side I. Innledende kommentar, 2005 et oppstartsår 2

side I. Innledende kommentar, 2005 et oppstartsår 2 STATISTIKK 2005 Innholdsfortegnelse side I. Innledende kommentar, 2005 et oppstartsår 2 II. Saksmengdestatistikk antallet mottatte saker i 2005 3 II.1 Saksmengdestatistikk saker etter strasak-koder 3 II.2

Detaljer

Modul 1: Hva er menneskehandel?

Modul 1: Hva er menneskehandel? Modul 1: Hva er menneskehandel? Denne modulen skal bidra til å gi kursdeltakerne en forståelse av begrepet menneskehandel som på engelsk blir referert til som «human trafficking» eller «trafficking in

Detaljer

Kataloghaier/fakturafabrikker og norske domener

Kataloghaier/fakturafabrikker og norske domener Kataloghaier/fakturafabrikker og norske domener Registrarseminar 17. mars 2015 Thor Martin Abell Bjerke, sikkerhetsrådgiver Tlf. 2254 1794. Mail: t.m.bjerke@virke.no Hovedorganisasjonen Virke Virke er

Detaljer

Samarbeid mot arbeidslivskriminalitet. Hvordan bekjempe organisert trygdesvindel?

Samarbeid mot arbeidslivskriminalitet. Hvordan bekjempe organisert trygdesvindel? NTL - konferanse, Oslo 25. september 2013 Samarbeid mot arbeidslivskriminalitet. Hvordan bekjempe organisert trygdesvindel? Seksjonssjef Magne Fladby Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeids- og velferdsetaten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/1669), straffesak, anke over dom, (advokat Ove Andersen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/1669), straffesak, anke over dom, (advokat Ove Andersen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-02400-A, (sak nr. 2011/1669), straffesak, anke over dom, A (advokat Ove Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften)

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Fastsatt av Finansdepartementet 6. desember 2004 med hjemmel i

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato

Deres referanse Vår referanse Dato OSLO TINGRETT Dok 17 Til alle bistandsadvokatene Deres referanse Vår referanse Dato 13.12.2011 Oslo statsadvokatembeter - Anders Behring Breivik Forberedelse til hovedforhandling - bistandsadvokater Det

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/396), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/396), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 27. juni 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-01388-A, (sak nr. 2013/396), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00191-A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

OSLO POLICE DISTRICT STOP. Spesialgruppe mot trafficking. Oslo politidistrikt. Police Superintendent Harald Bøhler

OSLO POLICE DISTRICT STOP. Spesialgruppe mot trafficking. Oslo politidistrikt. Police Superintendent Harald Bøhler STOP Spesialgruppe mot trafficking Oslo politidistrikt STOP-prosjektet: Seksjon for organisert kriminalitet, Oslo politidistrikt 14 tjenestemenn (leder, 5 etterforskere, 7 operative) Fire hovedstrategier:

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

Innst. O. nr. 60. ( ) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 53 ( )

Innst. O. nr. 60. ( ) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 53 ( ) Innst. O. nr. 60 (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 53 (2005-2006) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i straffeloven 22. mai 1902 nr. 10 og utleveringsloven

Detaljer

Avvikling av spilleautomater- infonasjon til politi og publikum

Avvikling av spilleautomater- infonasjon til politi og publikum POLITIET POLITIDStEKTOtL1TET Rundskriv 2007/001 Til Landetspolitimestere Dato 7. juni 2007 Saksry. 2007/01211 SaksW.wzler Vegard Pettersen Avvikling av spilleautomater- infonasjon til politi og publikum

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01989-A, (sak nr. 2011/959), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01989-A, (sak nr. 2011/959), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 25. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01989-A, (sak nr. 2011/959), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Torunn Gran) mot A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/705), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/705), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01958-A, (sak nr. 2011/705), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Del 1 Generelle bestemmelser og behandlingsansvar

Del 1 Generelle bestemmelser og behandlingsansvar POLITIREGISTERFORSKRIFTEN Del 1 Generelle bestemmelser og behandlingsansvar Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål 1-2 Definisjoner 1-3 Virkeområde Kapittel 2 Behandlingsansvar 2-1 Hvem som har behandlingsansvaret

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00065-A, (sak nr. 2008/1542), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00065-A, (sak nr. 2008/1542), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. januar 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00065-A, (sak nr. 2008/1542), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Ekstraordinært årsmøte Norsk Papillon og Phalene Klubb 12.oktober

Ekstraordinært årsmøte Norsk Papillon og Phalene Klubb 12.oktober Ekstraordinært årsmøte Norsk Papillon og Phalene Klubb 12.oktober Sak 3 orientering om regnskap 2013 I protokoll fra årsmøte i NPPK 27. april 2014 fikk interimstyret bl.a. i oppdrag å «gjøre nødvendige

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 1. Generelt De enkelte enheter som utgjør SEBs norske virksomheter (SEB) er blant annet gjennom lov

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i HR-2014-02513-U, (sak nr. 2014/2015), straffesak, anke over kjennelse: Byggmester

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/121), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/121), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. mai 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00929-A, (sak nr. 2011/121), straffesak, anke over dom, A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stein

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 7. desember 2016 ble det med hjemmel i straffeprosessloven 54 holdt rettsmøte i Høyesterett. K J E N N E L S E:

NORGES HØYESTERETT. Den 7. desember 2016 ble det med hjemmel i straffeprosessloven 54 holdt rettsmøte i Høyesterett. K J E N N E L S E: NORGES HØYESTERETT Den 7. desember 2016 ble det med hjemmel i straffeprosessloven 54 holdt rettsmøte i Høyesterett. Dommer: Jens Edvin A. Skoghøy Til behandling forelå: HR-2016-2486-F, (sak nr. 2016/2184),

Detaljer

Taushetsplikt innenfor hvitvasking

Taushetsplikt innenfor hvitvasking Taushetsplikt innenfor hvitvasking Kandidatnummer: 561 Leveringsfrist: 25.11.2014 Antall ord: 15 439 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Presentasjon av emne... 1 1.2 Begrepsforklaring... 2 1.2.1

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/281), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/281), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 2. mai 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00926-A, (sak nr. 2012/281), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Guro Hansson Bull) mot A (advokat

Detaljer

BANKERS PLIKT TIL Å UTFØRE RISIKOBASERT KUNDEKONTROLL OG LØPENDE OPPFØLGING ETTER HVITVASKINGSLOVEN

BANKERS PLIKT TIL Å UTFØRE RISIKOBASERT KUNDEKONTROLL OG LØPENDE OPPFØLGING ETTER HVITVASKINGSLOVEN BANKERS PLIKT TIL Å UTFØRE RISIKOBASERT KUNDEKONTROLL OG LØPENDE OPPFØLGING ETTER HVITVASKINGSLOVEN Tuva Fuglseth Kongsvold TEMA: Belyse hvordan banker kan oppfylle sin plikt til å utføre risikobasert

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/917), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/917), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 4. september 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01520-A, (sak nr. 2008/917), straffesak, anke over dom, A B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Praktiske utfordringer knyttet til hvitvaskingsregelverket - skadeforsikring. Finans Norges Juskonferanse 19. oktober 2017 Birgit Aarnes

Praktiske utfordringer knyttet til hvitvaskingsregelverket - skadeforsikring. Finans Norges Juskonferanse 19. oktober 2017 Birgit Aarnes Praktiske utfordringer knyttet til hvitvaskingsregelverket - skadeforsikring Finans Norges Juskonferanse 19. oktober 2017 Birgit Aarnes HVEM ER JEG? Birgit Aarnes Advokat i konsernjuridisk avdeling i If

Detaljer

Ny lov og forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Svein Hagen Kredittilsynet

Ny lov og forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Svein Hagen Kredittilsynet Ny lov og forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering Svein Hagen Kredittilsynet Innledning Ny hvitvaskingslov og forskrift gjennomfører EUs tredje hvitvaskingsdirektiv (2005/60/EF) og relevante

Detaljer

Når tilregnelighet går "under radaren hvem er skyldig? Gjenopptakelseskommisjonens praksis ved spørsmål om utilregnelighet. Pål Grøndahl, ph.d.

Når tilregnelighet går under radaren hvem er skyldig? Gjenopptakelseskommisjonens praksis ved spørsmål om utilregnelighet. Pål Grøndahl, ph.d. Når tilregnelighet går "under radaren hvem er skyldig? Gjenopptakelseskommisjonens praksis ved spørsmål om utilregnelighet Pål Grøndahl, ph.d. Ulf Stridbeck, Professor, Juridisk fakultet HELSE SØR-ØST

Detaljer

Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling

Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling Vedtatt av Sparebankforenings Servicekontor og Bankforeningens Servicekontor nov./des. 1989. Senest endret av styret i

Detaljer

ØKOKRIM Regionsbesøk Ålesund 2011 førstestatsadvokat Bård Thorsen 26. mai 2011

ØKOKRIM Regionsbesøk Ålesund 2011 førstestatsadvokat Bård Thorsen 26. mai 2011 ØKOKRIM Regionsbesøk Ålesund 2011 førstestatsadvokat Bård Thorsen 26. mai 2011 Nærmere om opplegget Konkursrådets generelle erfaringer vedr. behandling av straffbare forhold Tiltak for forbedringer på

Detaljer

Politianmeldelse - konsekvens av avkortning Samling Rogaland 29. Januar 2013 Henriette Evensen og Åge Andre Sandum Seksjon Direktetilskudd

Politianmeldelse - konsekvens av avkortning Samling Rogaland 29. Januar 2013 Henriette Evensen og Åge Andre Sandum Seksjon Direktetilskudd Politianmeldelse - konsekvens av avkortning Samling Rogaland 29. Januar 2013 Henriette Evensen og Åge Andre Sandum Seksjon Direktetilskudd Disposisjon: Kort om tilskuddskriminalitet Forholdet mellom anmeldelse

Detaljer

Høring - Hvitvaskingslovutvalgets utredning NOU 2016: 27. Vi viser til Finansdepartementets brev 20. desember 2016 med vedlegg.

Høring - Hvitvaskingslovutvalgets utredning NOU 2016: 27. Vi viser til Finansdepartementets brev 20. desember 2016 med vedlegg. Finansdepartementet Postboks 8008 DEP 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 16/8079 TJU 30.03.2017 Høring - Hvitvaskingslovutvalgets utredning NOU 2016: 27 Vi viser til Finansdepartementets brev 20. desember

Detaljer

GULATING LAGMANrIåRETT

GULATING LAGMANrIåRETT GULATING LAGMANrIåRETT Rune Leander Hansen Vikeveien 1808 5568 Vikebygd Dok6 Deres referanse Vår referanse 15-090064AST-GULA/AVD2 11.06.2015 Underretning om at anke nektes fremmet Rogaland statsadvokatembeter

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1945), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1945), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson) NORGES HØYESTERETT Den 18. april 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00799-A, (sak nr. 2015/1945), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim) mot A

Detaljer

Postsending til og fra innsatte

Postsending til og fra innsatte Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 10. oktober 2017. Postsending til og fra innsatte Strgjfl. 30. Postsending Innsatte skal

Detaljer

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN Rundskriv fra RIKSADVOKATEN Del II nr. 2/976. R. 2537/76. Oslo, 20. oktober 976. Statsadvokaten i a. OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN I. Merverdiavgiftsloven

Detaljer

Norne Standardavtale for foretak

Norne Standardavtale for foretak Norne Standardavtale for foretak 1. Kundeinformasjon (vennligst benytt blokkbokstaver) KUNDE Navn (fullstendig navn på foretak) Organisasjonsnummer (9 siffer) Land Postnummer Poststed Skattepliktig land*

Detaljer