Del 1 Generelle bestemmelser og behandlingsansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 1 Generelle bestemmelser og behandlingsansvar"

Transkript

1 POLITIREGISTERFORSKRIFTEN Del 1 Generelle bestemmelser og behandlingsansvar Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål 1-2 Definisjoner 1-3 Virkeområde Kapittel 2 Behandlingsansvar 2-1 Hvem som har behandlingsansvaret 2-2 Behandlingsansvarets innhold 2-3 Delegasjon av det daglige behandlingsansvaret 2-4 Delt behandlingsansvar Del 2 Krav til behandlingen av opplysninger Kapittel 3 Formålsbestemthet 3-1 Behandling av opplysninger til politimessige formål 3-2 Behandling av opplysninger til andre formål enn politimessige Kapittel 4 Nødvendighetskravet 4-1 Virkeområde for nødvendighetskravet 4-2 Vurderingen av nødvendighetskravet 4-3 Særlig om strengt nødvendig Kapittel 5 Krav til opplysningens kvalitet 5-1 Krav om tilstrekkelighet og relevans 5-2 Kravet til korrekthet og oppdatering 5-3 Behandling av særlige kategorier av personopplysninger 5-4 Tidsbegrenset unntak fra kravene til formålsbestemthet, nødvendighet og relevans Kapittel 6 Behandling av opplysninger grunnet samtykke 6-1 Samtykke som selvstendig rettsgrunnlag 6-2 Saksbehandlingsregler Del 3 Tilgang, utlevering og taushetsplikt Kapittel 7 Generelle bestemmelser Kapittel 8 Tilgang (direkte søk) til opplysninger og tjenestemessig behov

2 Kapittel 9 Utlevering av opplysninger Kapittel 10 Utleveringsplikt av eget tiltak (meldeplikt) Kapittel 11 Pålegg om taushetsplikt og andre saksbehandlingsregler Del 4 Informasjonsplikt, innsyn, retting, sletting og sperring Kapittel 12 Informasjonsplikt Kapittel 13 Innsyn Kapittel 14 Retting Kapittel 15 Sperring Kapittel 16 Sletting Kapittel 17 Saksbehandlingsregler Del 5 Klage og erstatning Kapittel 18 Klage 18-1 Gjenstand for klagebehandling 18-2 Særlig om klage på brudd på taushetsplikt, informasjonsplikt mv Hvem som kan klage 18-4 Klageinstans 18-5 Forholdet til tilsynsmyndighetens kontroll 18-6 Klagefrist, klagens form og innhold mv Saksbehandlingsregler for klage som nevnt i Saksbehandlingsregler for klage som nevnt i Kapittel 19 Erstatning 19-1 Krav om erstatning 19-2 Saksbehandlingsregler Del 6 Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Kapittel 20 Generelle bestemmelser 20-1 Virkeområde 20-2 Formål med behandling av opplysninger i PST 20-3 Definisjoner

3 20-4 Behandlingsansvar og daglig ansvar Kapittel 21 Særlige bestemmelser om behandling av opplysninger i PST 21-1 Nødvendighetskriteriet 21-2 Hvem kan det behandles opplysninger om 21-3 Opplysninger som kan behandles 21-4 Særlig om arbeidsregistreringer 21-5 Særlig om forebyggende saker 21-6 Kontroll av kvalitet tidsbegrenset unntak 21-7 Utlevering av opplysninger Kapittel 22 Informasjonsplikt, innsyn, retting, sletting og sperring 22-1 Informasjonsplikt og innsyn 22-2 Retting og sperring av opplysninger 22-3 Sletting og sperring av opplysninger Kapittel 23 Informasjonssikkerhet og internkontroll 23-1 Krav til informasjonssikkerhet 23-2 Internkontroll Del 7 Nærmere om behandling av opplysninger i straffesaker Kapittel 24 Generelle bestemmelser Kapittel 25 Tilpasninger jf. politiregisterloven 69 nr. 2 Kapittel 26 Lovens anvendelse for straffesaksdokumenter Kapittel 27 Behandling av opplysninger utenfor straffesaksdokumenter Del 8 Vandelskontroll og akkreditering Kapittel 28 Generelle bestemmelser og krav om botid ved utstedelse av politiattest for utlendinger mv Vandelskontroll 28-2 Generelt om politiattest 28-3 Definisjoner 28-4 Krav om botid ved utstedelse av politiattest for utlendinger mv. Kapittel 29 Ulike typer politiattest 29-1 Generelt 29-2 Ordinær politiattest 29-3 Uttømmende politiattest

4 29-4 Avgrenset politiattest 29-5 Utvidet politiattest Kapittel 30 Forhold som ikke skal anmerkes på uttømmende politiattest 30-1 Konfliktrådsbehandling 30-2 Forenklet forelegg 30-3 Unge lovbrytere Kapittel 31 Nærmere om anmerkning av verserende saker 31-1 Generelt 31-2 Anmerkning av siktelse 31-3 Anmerkning av tiltale 31-4 Anmerkning av reaksjon som ikke er rettskraftig Kapittel 32 Anmerkning av utenlandske reaksjoner og tiltak på politiattest 32-1 Anmerkning av utenlandske reaksjoner og tiltak på politiattest Kapittel 33 Politiattest i særlige tilfeller 33-1 Midlertidig politiattest 33-2 Politiattest til bruk i utlandet mv. Kapittel 34 Politiattest på områder uten lovregulering 34-1 Politiattest til person som skal utføre oppgaver i frivillig organisasjon 34-2 Politiattest til person som ansettes ved Det Kongelige Hoff 34-3 Politiattest ved tildeling av ordener mv Politiattest til personer som skal utføre oppgaver i incestsentre mv. Kapittel 35 Fornyet vandelskontroll 35-1 Vilkår for fornyet vandelskontroll 35-2 Saksbehandlingen ved begjæring om fornyet vandelskontroll 35-3 Opplysninger som kan utleveres ved fornyet vandelskontroll Kapittel 36 Saksbehandlingsregler for utstedelse av politiattest 36-1 Hvem kan få utstedt politiattest 36-2 Begjæring om å få utstedt politiattest 36-3 Krav til legitimasjon for fysiske personer 36-4 Krav til elektronisk legitimasjon for fysisk personer 36-5 Krav til legitimasjon for juridiske personer 36-6 Utstedelse og forsendelse av politiattest Kapittel 37 Bekjentgjøring av kravet om politiattest og oppbevaring av politiattest 37-1 Bekjentgjøring av kravet om politiattest 37-2 Oppbevaring av politiattest for mottakeren Kapittel 38 Vandelsvurdering, staffattest og akkreditering

5 38-1 Vandelsvurdering 38-2 Saksbehandlingsregler for vandelsvurdering 38-3 Straffattest 38-4 Saksbehandlingsregler for straffattest 38-5 Akkreditering Del 9 Informasjonssikkerhet, internkontroll og sporbarhet Kapittel 39 Internkontroll 39-1 Plikt til internkontroll 39-2 Internkontroll styrende del 39-3 Internkontrollens innhold 39-4 Internkontroll kontrollerende del 39-5 Internkontroll hos databehandler Kapittel 40 Informasjonssikkerhet 40-1 Pålegg om sikring av opplysninger 40-2 Sikkerhetsledelse 40-3 Risikovurdering 40-4 Sikkerhetsrevisjon 40-5 Avvik 40-6 Organisering 40-7 Personell 40-8 Taushetsplikt 40-9 Fysisk sikring Sikring av konfidensialitet Sikring av tilgjengelighet Sikring av integritet Sikkerhetstiltak og sporbarhet Sikkerhet hos andre virksomheter Dokumentasjon Del 10 Meldeplikt, tilsyn og personvernrådgiverordning Kapittel 41 Gjenstand for meldeplikt Kapittel 42 Tilsyn Kapittel 43 Personvernrådgiver Del 11 Forskrift til politiets registre

6 Kapittel 44 DNA Kapittel 45 Foto- og fingeravtrykk Kapittel 46 Reaksjonsregisteret Kapittel 47 Kriminaletterretningsregistre Kapittel 48 Strasak Kapittel 49 Saknetregister Kapittel 50 Utsys Kapittel 51 Grensekontroll Kapittel 52 Vaktjournal Kapittel 53 Etterlysningsregistre Kapittel Åpne kapitler Del 12 Behandling av opplysninger i henhold til internasjonale rettsakter Kapittel 64 Den europeiske unions råds rammebeslutning av 27. november 2008 (2008/977/JIS), om vern av personopplysninger i forbindelse med politisamarbeid og rettslig samarbeid i straffesaker I. Generelle bestemmelser ved utveksling av personopplysninger 64-1 Formål 64-2 Definisjoner 64-3 Virkeområde 64-4 Forholdet til avtaler med tredjeland 64-5 Behandling av erstatningssaker II. Utlevering av personopplysninger fra norsk politimyndighet 64-6 Kontroll av kvaliteten på opplysningene som utleveres 64-7 Begrensning av mottakerlandets adgang til å informere den registrerte 64-8 Begrensninger i utvekslingen mellom nasjonale myndighetsorganer 64-9 Saksbehandling ved utlevering av personopplysninger

7 III. Behandling av personopplysninger som er mottatt av et medlemsland Kontroll av nødvendigheten av opplysninger mottatt uoppfordret Overholdelse av fastsatte begrensninger Unntak fra informasjonsplikten og innsynsretten Uriktige eller ulovlig overførte opplysninger til norsk politi Tidsfrister for sletting Videre behandling av personopplysninger Utlevering til tredjeland mv. av opplysninger tidligere mottatt fra annet medlemsland Utlevering til private av opplysninger tidligere mottatt fra annet medlemsland Informasjon etter anmodning fra det utleverende land Kapittel 65 Den europeiske unions råds rammebeslutning av 18. desember 2006 (2006/960), om forenkling av utvekslingen av opplysninger og etterretninger mellom medlemslandenes rettshåndhevende myndigheter I. Generelle bestemmelser ved utveksling av opplysninger og etterretninger 65-1 Formål 65-2 Definisjoner 65-3 Virkeområde 65-4 Forholdet til andre avtaler 65-5 Informasjonskanal og språkvalg 65-6 Behandling av erstatningssaker II. Utlevering av opplysninger og etterretninger fra norsk politimyndighet 65-7 Generelle bestemmelser 65-8 Tidsfrister for utlevering av opplysninger 65-9 Utlevering av opplysninger for visse typer straffbare forhold Utleveringer som krever avgjørelse fra annen myndighet Krav om samtykke fra opprinnelseslandet Tilbakehold av opplysninger/unntak fra utleveringsplikten Utlevering av opplysninger av eget tiltak Fastsetting av vilkår ved bruken av opplysningene Saksbehandling ved utlevering av opplysninger og etterretninger III. Behandling av opplysninger og etterretninger som er mottatt av et medlemsland Anmodning om opplysninger fra annet medlemsland Taushetsplikt Krav om samtykke

8 65-19 Saksbehandling Kapittel 66 Avtale mellom Den europeiske union og Island og Norge om anvendelse av visse bestemmelser i rådsbeslutning 2008/615/JIS mv. av 23. juni 2008 (2008/615), om intensivering av det grenseoverskridende samarbeid, om bekjempelse av terrorisme og grenseoverskridende kriminalitet (Prümavtalen) I. Generelle bestemmelser ved utveksling av opplysninger 66-1 Formål 66-2 Definisjoner 66-3 Virkeområde 66-4 Forholdet til andre avtaler 66-5 Nasjonalt kontaktpunkt 66-6 Behandling av erstatningssaker II. Utlevering av opplysninger fra norsk politimyndighet A. DNA-profiler 66-7 Elektronisk søkeadgang til DNA-register 66-8 Elektronisk søk av uidentifiserte DNA-profiler B. Fingeravtrykksopplysninger 66-9 Elektronisk søkeadgang til fingeravtrykksregister C. Store arrangementer Utlevering av opplysninger ved større arrangementer D. Tiltak for forebygging av terrorforbrytelser Utlevering av opplysninger for å forebygge terrorforbrytelser III. Behandling av opplysninger som er mottatt av et medlemsland A. DNA-profiler Elektronisk søk i andre medlemslands DNA-registre Elektronisk sammenligning av uidentifiserte DNA-profiler Utlevering av ytterligere personopplysninger etter treff B. Fingeravtrykksopplysninger Elektronisk søk i andre medlemslands fingeravtrykksregistre C. Store arrangementer Anmodning om opplysninger og personopplysninger ved store arrangementer

9 D. Tiltak for forebygging av terrorforbrytelser Anmodning om opplysninger for å forebygge terrorforbrytelser Begrensninger i utvekslingen mellom nasjonale myndighetsorganer Informasjon etter anmodning fra det utleverende land Kapittel 67 Den europeiske unions råds rammebeslutning av 23. juni 2008 (2008/633), om tilgang til søk i visuminformasjonssystemet (VIS) for de myndigheter medlemslandene har utpekt og for Europol med sikte på å forebygge, avdekke og etterforske terrorhandlinger og andre alvorlige straffbare handlinger I. Generelle bestemmelser ved søk i VIS 67-1 Formål 67-2 Definisjoner 67-3 Virkeområde 67-4 Alvorlige straffbare handlinger og terrorhandlinger 67-5 Norsk tilkoplingspunkt 67-6 Revisjon av behandlingen av personopplysninger 67-7 Nedtegning av behandlinger 67-8 Bistand til Forvaltningsmyndigheten og EU-kommisjonen 67-9 Behandling av erstatningssaker II. Utlevering av personopplysninger fra norsk politimyndighet Vilkår for Europols tilgang til VIS-søk Utlevering til tredjeland mv. av personopplysninger innhentet fra VIS Saksbehandling ved utlevering av personopplysninger III. Behandling av personopplysninger som er mottatt av et medlemsland Oppbevaring av VIS-opplysninger i nasjonale registre Liste over innvilget tilgang til VIS Saksbehandling ved tilgang til VIS

Forskrift X om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterforskriften)

Forskrift X om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterforskriften) Forskrift X om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterforskriften) Del 1 Generelle bestemmelser og behandlingsansvar Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål 1-2

Detaljer

POLITIREGISTERFORSKRIFTEN. Del 1 Generelle bestemmelser og behandlingsansvar

POLITIREGISTERFORSKRIFTEN. Del 1 Generelle bestemmelser og behandlingsansvar POLITIREGISTERFORSKRIFTEN Del 1 Generelle bestemmelser og behandlingsansvar Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål Formålet med politiregisterloven og forskriften er å bidra til effektiv løsning

Detaljer

Innst. 139 L ( ), jf. Prop. 12 L ( ) og Ot.prp. nr. 108 ( ) vedtak til lov

Innst. 139 L ( ), jf. Prop. 12 L ( ) og Ot.prp. nr. 108 ( ) vedtak til lov Lovvedtak 38 (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 139 L (2009 2010), jf. Prop. 12 L (2009 2010) og Ot.prp. nr. 108 (2008 2009) I Stortingets møte 4. mars 2010 ble det gjort slikt vedtak

Detaljer

FORSLAG TIL POLITIREGISTERFORSKRIFTEN HØRING

FORSLAG TIL POLITIREGISTERFORSKRIFTEN HØRING Høringsinstansene Dato 15.06.2011 FORSLAG TIL POLITIREGISTERFORSKRIFTEN HØRING 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN Proposisjonen til politiregisterloven ble første gang fremmet ved kgl. res. 21.8.2009 i Ot.prp.

Detaljer

Di#ege#cg#&%- (2008 2009) Om lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven)

Di#ege#cg#&%- (2008 2009) Om lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven) Di#ege#cg#&%- (2008 2009) Om lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven) Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 11 2.2 Politiregisterutvalget... 29 1.1 En

Detaljer

Prop. 12 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 12 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 12 L (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Justis- og politidepartementet Lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven) Tilråding

Detaljer

NOUNorges offentlige utredninger 2003: 21

NOUNorges offentlige utredninger 2003: 21 NOUNorges offentlige utredninger 2003: 21 Kriminalitetsbekjempelse og personvern politiets og påtalemyndighetens behandling av opplysninger Utredning fra Politiregisterutvalget oppnevnt av Justis- og politidepartementet

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr.

Lov om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr. Lov om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr. 767/2008 og rådsbeslutning nr. 633/2008 vedrørende visuminformasjonssystemet VIS) mv. DATO: LOV-2009-06-19-38

Detaljer

Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009.

Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009. Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009. Disposisjon 1) Innledning a) Kort om Datatilsynets oppgaver

Detaljer

Innst. 139 L ( )

Innst. 139 L ( ) Innst. 139 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 12 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. 108 (2008 2009) Innstilling fra justiskomiteen om lov om behandling av opplysninger i politiet

Detaljer

2. Nærmere om Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES)

2. Nærmere om Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) Høring - endringer i politiregisterforskriften nytt kapittel 59 om behandling av opplysninger ved Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) 1. Innledning Justisdepartementet sender

Detaljer

Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner. Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet

Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner. Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet Disposisjon Innledende bemerkninger om a) personvern b) personopplysning c) personopplysningslovens

Detaljer

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 1.0 Innledning 1.1 Definisjon av personopplysninger 1.2 Behandlingsansvarlig 1.3 Vilkår for å behandle personopplysninger 1.3.1 Samtykke 1.3.2 Krav om informasjon 1.3.3

Detaljer

Prop. 99 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 99 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 99 L (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i politiregisterloven mv. (gjennomføring av direktiv (EU) 2016/680 mv.) Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 2

Detaljer

GDPR HVA ER VIKTIG FOR HR- DATA

GDPR HVA ER VIKTIG FOR HR- DATA GDPR HVA ER VIKTIG FOR HR- DATA Ane Wigers og Kjersti Hatlestad VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Forordningen stiller tydelige krav til fremgangsmåte ved behandling av personopplysninger Risikobasert tilnærming

Detaljer

Vedlegg 14 Behandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 14 Behandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 14 Behandleravtalen Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 1 Behandleravtale for [billetteringssystem] Denne avtale er inngått mellom AtB AS («AtB») og XXXX («Operatøren») 2 1 Avtalens bakgrunn og

Detaljer

En sammenligning mellom personopplysningsloven og politiregisterloven

En sammenligning mellom personopplysningsloven og politiregisterloven En sammenligning mellom personopplysningsloven og politiregisterloven Med særlig fokus på i hvilken grad hensynet til personvern har måttet vike for hensynet til kriminalitetsbekjempelse i politiregisterloven

Detaljer

Prop. 98 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 98 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 98 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Samtykke til godtakelse av direktiv (EU) 2016/680 av 27. april 2016 om fysiske personers vern i forbindelse med kompetente

Detaljer

2. Endringer i enkelte bestemmelser i politiregisterforskriften som tidligere har vært på høring

2. Endringer i enkelte bestemmelser i politiregisterforskriften som tidligere har vært på høring Høring forslag til endringer i politiregisterforskriften, kommunikasjonskontrollforskriften og forskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking 1. Innledning Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Høring endringer i politiregisterloven og politiregisterforskriften implementering av direktiv (EU) 2016/ april 2016

Høring endringer i politiregisterloven og politiregisterforskriften implementering av direktiv (EU) 2016/ april 2016 Høring endringer i politiregisterloven og politiregisterforskriften implementering av direktiv (EU) 2016/680 27. april 2016 1. Innledning I dette høringsnotatet foreslås endringer i politiregisterloven

Detaljer

Nr. 7 2010 Side 1147 1333 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2010 Side 1147 1333 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2010 Side 1147 1333 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 30. juni 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 Mai. 28. Lov nr. 16 om

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. juni 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 14. juni 2017 09.06.2017 nr. 714 Forskrift om endring

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL POLITIREGISTERFORSKRIFTEN

HØRING - FORSLAG TIL POLITIREGISTERFORSKRIFTEN Justis- og politidepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 201000188 Vår ref: 11/2099-7/VEM Oslo, 13.09.2011 HØRING - FORSLAG TIL POLITIREGISTERFORSKRIFTEN Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00257 Dato for kontroll: 09.04.2014 Rapportdato: 06.08.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Leikanger kommune Sted: Leikanger Utarbeidet av: Ted Tøraasen Knut-Brede Kaspersen 1 Innledning

Detaljer

Høringsnotat - Bruk av utvidet uttømmende politiattest ved ansettelser i Tolletaten - forslag til lov- og forskriftsendringer

Høringsnotat - Bruk av utvidet uttømmende politiattest ved ansettelser i Tolletaten - forslag til lov- og forskriftsendringer Saksnr. 16/2307 19.01.2017 Høringsnotat - Bruk av utvidet uttømmende politiattest ved ansettelser i Tolletaten - forslag til lov- og forskriftsendringer Innhold 1 Innledning... 3 2 Gjeldende rett... 3

Detaljer

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.Lovens formål Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje

Detaljer

Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder

Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder Renate Thoreid, senioringeniør Side 1 Internkontroll og Informasjonssikkerhet Krav i Personopplysningsloven 13 og 14 Krav i Personopplysningsforskriften

Detaljer

Vedlegg 8 Databehandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 8 Databehandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 8 Databehandleravtalen Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 1 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom AtB AS behandlingsansvarlig

Detaljer

DEN EUROPEISKE UNION. på den ene side og ISLAND NORGE. på den annen side, heretter kalt «avtalepartene»,

DEN EUROPEISKE UNION. på den ene side og ISLAND NORGE. på den annen side, heretter kalt «avtalepartene», 1 AVTALE MELLOM DEN EUROPEISKE UNION OG ISLAND OG NORGE OM ANVENDELSE AV VISSE BESTEMMELSER I RÅDSBESLUTNING 2008/615/JIS OM EN INTENSIVERING AV DET GRENSEOVERSKRIDENDE SAMARBEIDET, SÆRLIG VED BEKJEMPELSE

Detaljer

I høringsnotatet 15. juni 2011 ble følgende deler av forskriften behandlet:

I høringsnotatet 15. juni 2011 ble følgende deler av forskriften behandlet: HØRINGSNOTAT, 15.02.2012 FORSLAG TIL POLITIREGISTERFORSKRIFTEN HØRING 1. Innledning Justisdepartementet viser til høringsbrev 15. juni 2011 med tilhørende høringsnotat og utkast til forskrift. Høringsbrevet

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Databehandleravtale Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Statens innkrevingssentral (SI) behandlingsansvarlig og (Inkassoselskapet)

Detaljer

Innst. 243 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 66 L (2014 2015)

Innst. 243 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 66 L (2014 2015) Innst. 243 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 66 L (2014 2015) Innstilling fra justiskomiteen om lov om nasjonalt identitetskort (ID-kortloven) Til Stortinget Sammendrag

Detaljer

[start kap] Innholdsoversikt

[start kap] Innholdsoversikt personvern BOOK.book Page 7 Thursday, December 23, 2010 1:32 PM [start kap] Innholdsoversikt 1 Innledning... 17 2 Personvernteori... 21 3 Internasjonalt personopplysningsvern... 81 4 Personopplysningsloven...

Detaljer

PERSONVERN I FINANSSEKTOREN

PERSONVERN I FINANSSEKTOREN CHRISTINE ASK OTTESEN KATRINE BERG BLIXRUD PERSONVERN I FINANSSEKTOREN å GYLDENDAL AKADEMISK Innhold Introduksjon 19 Innledning 21 DEL I EN GENERELL INNFØRING I PERSONOPPLYSNINGSLOVEN 23 KAPITTEL 1 Rettskildebildet

Detaljer

Retningslinjer for databehandleravtaler

Retningslinjer for databehandleravtaler Retningslinjer for databehandleravtaler Operativ sikkerhetsdokumentasjon INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HENSIKT... 2 2. BEHANDLINGSANSVAR OG DATABEHANDLERAVTALER... 2 2.1 SENTRALE BEGREPER... 2 2.2 HVORFOR ER

Detaljer

Tilsyn med etterlevelse av personvernforordningen

Tilsyn med etterlevelse av personvernforordningen Tilsyn med etterlevelse av personvernforordningen 19.12.2016 Innhold 1. Datatilsynet som kontrollmyndighet - i dag - etter mai 2018 2. Tilsynsmetodikk i dag 3. Endrede premisser for Datatilsynets bruk

Detaljer

1.6 Sentrale lover og forskrifter

1.6 Sentrale lover og forskrifter 1.6 Sentrale lover og forskrifter Innledning For Midt-Telemarkkommunenes informasjonssikkerhet gjelder en rekke lover og bestemmelser som blant annet tar sikte på å hindre at noen uten lovlig hjemmel får

Detaljer

Personopplysningsforskriften kapittel 2 og 3 - ISO/IEC 27001

Personopplysningsforskriften kapittel 2 og 3 - ISO/IEC 27001 Personopplysningsforskriften kapittel 2 og 3 - ISO/IEC 27001 Personopplysningsforskriften Krav utledet av paragrafene i forskriften Tilsvarer krav og kontroller i ISO/IEC 27001 2-1 Forholdsmessige krav

Detaljer

Høringssvar fra Utlendingsdirektoratet politiets tilgang til utlendingsmyndighetenes registre

Høringssvar fra Utlendingsdirektoratet politiets tilgang til utlendingsmyndighetenes registre Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 16/5358 Vår ref: 15/05225-8 Dato: 30.11.2016 Høringssvar fra Utlendingsdirektoratet politiets tilgang til utlendingsmyndighetenes

Detaljer

Vedrørende behandling av personopplysninger. mellom Norsk Tipping AS (BEHANDLINGSANSVARLIG) xx (DATABEHANDLER)

Vedrørende behandling av personopplysninger. mellom Norsk Tipping AS (BEHANDLINGSANSVARLIG) xx (DATABEHANDLER) Databehandleravtale Godkjent av Trond Laupstad Godkjent dato 17. august 2011 Bilag 7 Vedrørende behandling av personopplysninger mellom (BEHANDLINGSANSVARLIG) og xx (DATABEHANDLER) 1. Innledning I henhold

Detaljer

Innledning til mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester i Dataporten

Innledning til mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester i Dataporten Innledning til mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester i Dataporten Nedenfor følger mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester som tilbys via Dataporten. Malen kan anvendes av universiteter

Detaljer

Eksamensoppgave for FINF 4001 Forvaltningsinformatikk Fredag Kl (6 timer)

Eksamensoppgave for FINF 4001 Forvaltningsinformatikk Fredag Kl (6 timer) Eksamensoppgave for FINF 4001 Forvaltningsinformatikk Fredag 30.11.2012 Kl 10-16 (6 timer) Bokmål Oppgave 1. I regjeringens IKT-politikk og spesielt i Digitaliseringsprogrammet er bruk av felleskomponenter

Detaljer

POLITIDIREKTORATETS HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL ENDRINGER I POLITIREGISTERFORSKRIFTEN KAP 70

POLITIDIREKTORATETS HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL ENDRINGER I POLITIREGISTERFORSKRIFTEN KAP 70 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 16/6645-NNO Vår referanse: 201604312-15 008 Sted, Dato Oslo, 02.02.2017 POLITIDIREKTORATETS HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Personvern nytt landskap i #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Simen Evensen Breen

Personvern nytt landskap i #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Simen Evensen Breen Personvern nytt landskap i 2018 #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Simen Evensen Breen Personvernforordningen (General Data Protection Regulation/GDPR) Personvernforordningen på overordnet

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01059 Dato for kontroll: 26.11.2014 Rapportdato: 26.11.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Sortland kommune Sted: Sortland Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein Husand

Detaljer

Konkurranse om minibusstjenester. Vedlegg 8. Databehandleravtale

Konkurranse om minibusstjenester. Vedlegg 8. Databehandleravtale Versjon 1.0 14.06.2016 Minibuss Follo 2015 Kontrakt Konkurranse om minibusstjenester Vedlegg 8 Databehandleravtale Side 1 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens

Detaljer

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG?

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? DISCLAIMER HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? INFORMASJONSSIKKERHET Konfidensialitet Sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang Integritet Sikre informasjon mot utilsiktet eller

Detaljer

Kort innføring i personopplysningsloven

Kort innføring i personopplysningsloven Kort innføring i personopplysningsloven Professor Dag Wiese Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO 1 Når gjelder personopplysningsloven? Dersom et informasjonssystem inneholder personopplysninger,

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag Sted: Steinkjer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag Sted: Steinkjer Saksnummer: 15/00436 Dato for kontroll: 15.06.2015 Rapportdato: 29.06.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag Sted: Steinkjer Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein

Detaljer

å PoLmET á OSLO POLITIDISTRIKT b. Frist for innspill til Politidirektoratet også forelagt andre enheter i politidistriktet.

å PoLmET á OSLO POLITIDISTRIKT b. Frist for innspill til Politidirektoratet også forelagt andre enheter i politidistriktet. å PoLmET l á u få OSLO POLITIDISTRIKT Pofitidirektoratet Postboks 0031 Deres OSLO POLICE DISTRICT 8051 Sep. Oslo referanse: Vår referanse: 201702047 ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN OPPLYSNINGER OM BEBOERE

Detaljer

Kan du legge personopplysninger i skyen?

Kan du legge personopplysninger i skyen? Kan du legge personopplysninger i skyen? 05.05.2015 Datatilsynet Uavhengig forvaltningsorgan Tilsyn og ombud Forvalter personopplysningsloven og forskrifter 40 medarbeidere Faggruppe 1 (justis, bank/finans/forsikring,

Detaljer

Den europeiske unions tidende L 180 av 29.06.2013 s. 0001-0030

Den europeiske unions tidende L 180 av 29.06.2013 s. 0001-0030 Viktig juridisk meddelelse Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 603/2013 av 26. juni 2013 om opprettelse av «Eurodac» for sammenligning av fingeravtrykk med henblikk på effektiv anvendelse av forordning

Detaljer

Ny EU-forordning: informasjonssikkerhet. Tommy Tranvik

Ny EU-forordning: informasjonssikkerhet. Tommy Tranvik Ny EU-forordning: informasjonssikkerhet Tommy Tranvik Utgangspunkt Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til helseregisterlovens 16, jf. 18 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom. Bærum kommune, Pleie- og omsorg

Databehandleravtale. I henhold til helseregisterlovens 16, jf. 18 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom. Bærum kommune, Pleie- og omsorg I henhold til helseregisterlovens 16, jf. 18 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Bærum kommune, Pleie- og omsorg databehandlingsansvarlig og Leverandør databehandler Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bilag 14 Databehandleravtale

Bilag 14 Databehandleravtale Bilag 14 Databehandleravtale Telefoni- og sentralbordtjenester Bilag 12 Databehandleravtale Side 1 av 7 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens

Detaljer

Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny forskrift om politiattest i barnehager. Den gjelder fra 1. desember 2015.

Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny forskrift om politiattest i barnehager. Den gjelder fra 1. desember 2015. Politiattest i barnehagen Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny forskrift om politiattest i barnehager. Den gjelder fra 1. desember 2015. VEILEDNING SIST ENDRET: 20.06.2016 Forskriften er i hovedsak en

Detaljer

Juridiske betraktninger på reisemedisin

Juridiske betraktninger på reisemedisin Juridiske betraktninger på reisemedisin Oslo, 30. august 2015 Siri Næsheim Spesialrådgiver/advokatfullmektig Avdeling for jus og arbeidsliv Tema Helseretten Forsvarlighetskravet Delegasjon av oppgaver

Detaljer

Ot.prp. nr. 42 (2007 2008) Om lov om endringer i straffeprosessloven (DNA-etterforskningsregister)

Ot.prp. nr. 42 (2007 2008) Om lov om endringer i straffeprosessloven (DNA-etterforskningsregister) Ot.prp. nr. 42 (2007 2008) Om lov om endringer i straffeprosessloven (DNA-etterforskningsregister) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 14. mars 2008, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Kommunens Internkontroll

Kommunens Internkontroll Kommunens Internkontroll Verktøy for rådmenn Et redskap for å kontrollere kommunens etterlevelse av personopplysningsloven 2012 Innhold Til deg som er rådmann... 4 Hvordan dokumentet er bygd opp... 4 Oppfølging

Detaljer

DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT. Tidl. ref. Vår ref. Dato / /FD I 4/MBY

DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT. Tidl. ref. Vår ref. Dato / /FD I 4/MBY 19 APH 2012 DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT Justisdepartementet Tidl. ref. Vår ref. Dato 201000188 2008/02791-26/FD I 4/MBY FRAMLEGG TIL POLITIREGISTERFORSKRIF 1EN - HØRING Det vises til oversendelse

Detaljer

Innst. 78 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 120 L (2013 2014) i Infoflyt-systemet.

Innst. 78 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 120 L (2013 2014) i Infoflyt-systemet. Innst. 78 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 120 L (2013 2014) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (Infoflyt-systemet mv.) Til Stortinget

Detaljer

Forskrift X om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterforskriften)

Forskrift X om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterforskriften) Forskrift X om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterforskriften) Del 1 Generelle bestemmelser og behandlingsansvar Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål Formålet

Detaljer

Prop. 54 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 54 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 54 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Samtykke til 1) inngåelse av avtale mellom EU og Island og Norge om anvendelse av visse bestemmelser i rådsbeslutning 2008/615/JIS

Detaljer

Endelig Kontrollrapport

Endelig Kontrollrapport Saksnummer: 14/00258 Dato for kontroll: 09.04.2014 Rapportdato: 28.07.2014 Endelig Kontrollrapport Kontrollobjekt: Sogndal kommune Sted: Sogndal Utarbeidet av: Knut B. Kaspersen Ted Tøraasen 1 Innledning

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) til politiregisterforskriften - De resterende 5 deler - Justis- og beredskapsdepartementet

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) til politiregisterforskriften - De resterende 5 deler - Justis- og beredskapsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201000188 11/00697-5/MAB 30. april 2012 Dato Høringsuttalelse - Forslag til politiregisterforskriften

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Våler kommune Sted: Våler

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Våler kommune Sted: Våler Saksnummer: 15/00500 Dato for kontroll: 28.05.2015 Rapportdato: 28.07.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Våler kommune Sted: Våler Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein Husand 1 Innledning

Detaljer

VEDLEGG TIL HOVEDAVTALE DATABEHANDLERAVTALE

VEDLEGG TIL HOVEDAVTALE DATABEHANDLERAVTALE VEDLEGG TIL HOVEDAVTALE DATABEHANDLERAVTALE 1. Avtalens parter og bakgrunn Det vises til avtale ( Hovedavtalen ) mellom takstmann/takstfirma (Databehandler) og Crawford & Company (Norway) AS om at Databehandler

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet - Begreper, systematikk og rettslig regulering EL&IT forbundets konferanse (Drammen, 17.

Personvern og informasjonssikkerhet - Begreper, systematikk og rettslig regulering EL&IT forbundets konferanse (Drammen, 17. Personvern og informasjonssikkerhet - Begreper, systematikk og rettslig regulering EL&IT forbundets konferanse (Drammen, 17. september 2007) Professor Dag Wiese Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk,

Detaljer

Databehandleravtaler

Databehandleravtaler Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven Veileder 26.05.2009 Innholdsfortegnelse DEL I 5 Veileder - databehandleravtaler...6 Datatilsynet...6 Forutsetninger og avklaringer...7

Detaljer

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN POLITIET KRIPOS Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO NCIS Norway Deres referanse: Vår referanse: Sted, dato 15/3138 2015/02632 Oslo, 18.12.2015 HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV

Detaljer

Krav til formål, utredning og opplysningskvalitet. Dag Wiese Schartum, AFIN

Krav til formål, utredning og opplysningskvalitet. Dag Wiese Schartum, AFIN Krav til formål, utredning og opplysningskvalitet Dag Wiese Schartum, AFIN Generelt om krav til formål Gjelder formålet for behandling av personopplysninger (jf formålet med loven - som er noe helt annet!)

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01060 Dato for kontroll: 09.10.2014 Rapportdato: 16.12.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Hadsel kommune Sted: Stokmarknes Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen Hallstein Husand

Detaljer

Kunngjort 21. juni 2017 kl PDF-versjon 21. juni 2017

Kunngjort 21. juni 2017 kl PDF-versjon 21. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. juni 2017 kl. 15.05 PDF-versjon 21. juni 2017 21.06.2017 nr. 89 Lov om endringer i

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 47 Lov om gjeldsinformasjon

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Østfold fylkeskommune Sted: Sarpsborg

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Østfold fylkeskommune Sted: Sarpsborg Saksnummer: 15/00501 Dato for kontroll: 28.05.2015 Rapportdato: 03.07.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Østfold fylkeskommune Sted: Sarpsborg Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein Husand

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Vestby kommune Sted: Vestby

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Vestby kommune Sted: Vestby Saksnummer: 15/01603 Dato for kontroll: 04.11.2015 Rapportdato: 06.01.2016 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Vestby kommune Sted: Vestby Utarbeidet av: Knut Kaspersen og Hallstein Husand 1 Innledning Datatilsynet

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Kongsvinger kommune Sted: Kongsvinger

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Kongsvinger kommune Sted: Kongsvinger Saksnummer: 15/00499 Dato for kontroll: 18.05.2015 Rapportdato: 24.06.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Kongsvinger kommune Sted: Kongsvinger Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein Husand

Detaljer

Innst. O. nr. 66. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Ot.prp. nr. 36 ( )

Innst. O. nr. 66. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Ot.prp. nr. 36 ( ) Innst. O. nr. 66 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Ot.prp. nr. 36 (2008 2009) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om lov om endringer i utlendingsloven

Detaljer

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. juni 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 9. juni 2017 09.06.2017 nr. 39 Lov om endringer i lov

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00478 Dato for kontroll: 17.06.2014 Rapportdato: 21.10.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Den katolske kirke Oslo Katolske Bispedømme Utarbeidet av: Hallstein Husand og Henok Tesfazghi

Detaljer

Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav. Hvem er vi? Vårt program

Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav. Hvem er vi? Vårt program Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav Fylkesmannen i Rogaland, 27.10.2014 Hvem er vi? Tilsynsavdelingen i Utdanningsdirektoratet representert ved Tone Øhrbom Yngvild Fløgstad Vårt

Detaljer

Tjenester i skyen hva må vi tenke på?

Tjenester i skyen hva må vi tenke på? Tjenester i skyen hva må vi tenke på? Renate Thoreid, senioringeniør Datatilsynet, Tilsyn og sikkerhetsavdeling Side 1 Visjon: Datatilsynet i front for retten til selvbestemmelse, integritet og verdighet

Detaljer

Brukerinstruks Informasjonssikkerhet

Brukerinstruks Informasjonssikkerhet STEIGEN KOMMUNE Brukerinstruks Informasjonssikkerhet for MEDARBEIDERE og NØKKELPERSONELL Versjon 3.00 Brukerinstruks del 1 og 2 for Steigen kommune Side 1 av 11 Innhold INNHOLD... 2 DEL 1... 3 INNLEDNING...

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer

E-billetteringsnorm: Mal for databehandleravtale (bearbeidet utgave av Datatilsynets avtaleskisse)

E-billetteringsnorm: Mal for databehandleravtale (bearbeidet utgave av Datatilsynets avtaleskisse) Vedlegg 3 til Bransjenorm for behandling av personopplysninger i elektronisk billettering (Bransjenormen) E-billetteringsnorm: Mal for databehandleravtale (bearbeidet utgave av Datatilsynets avtaleskisse)

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Horten kommune Sted: Horten

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Horten kommune Sted: Horten Saksnummer: 15/00322 Dato for kontroll: 24.04.2015 Rapportdato: 08.06.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Horten kommune Sted: Horten Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen, Hallstein Husand 1 Innledning

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Nittedal kommune Sted: Nittedal

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Nittedal kommune Sted: Nittedal Saksnummer: 15/01666 Dato for kontroll: 24.11.2015 Rapportdato: 05.01.2016 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Nittedal kommune Sted: Nittedal Utarbeidet av: Knut Kaspersen og Hallstein Husand 1 Innledning

Detaljer

Databehandleravtale Pilot Digitalt Bortsettingsarkiv

Databehandleravtale Pilot Digitalt Bortsettingsarkiv Databehandleravtale Pilot Digitalt Bortsettingsarkiv I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom. og Databehandler 1 1 Avtalens hensikt

Detaljer

Krav til formål, opplysningskvalitet og utredning. DRI1010 Mona Naomi Lintvedt

Krav til formål, opplysningskvalitet og utredning. DRI1010 Mona Naomi Lintvedt Krav til formål, opplysningskvalitet og utredning DRI1010 Mona Naomi Lintvedt monali@mac.com Ukas sak Dagens tema Kravene i pol 11 Formål for behandlingen Kvalitet på opplysningene Retting /sletting av

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Øksnes kommune Sted: Myre

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Øksnes kommune Sted: Myre Saksnummer: 14/01055 Dato for kontroll: 09.10.2014 Rapportdato: 20.01.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Øksnes kommune Sted: Myre Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen 1 Innledning Datatilsynet gjennomførte

Detaljer

SLA for digitaliseringsalderen: Nettskyer, sikkerhetstjenester og multisourcing. Informasjonssikkerhet og personvern Renate Thoreid

SLA for digitaliseringsalderen: Nettskyer, sikkerhetstjenester og multisourcing. Informasjonssikkerhet og personvern Renate Thoreid SLA for digitaliseringsalderen: Nettskyer, sikkerhetstjenester og multisourcing Informasjonssikkerhet og personvern Renate Thoreid Formål Driftsavtalen Ved kjøp av driftstjenester knyttet til maskinvare,

Detaljer

Høring - Politiets adgang til å benytte et fremtidig nasjonalt ID-kortregister

Høring - Politiets adgang til å benytte et fremtidig nasjonalt ID-kortregister Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Att: Merethe Rein Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/2453-3/UKOT 22.08.2014 Høring - Politiets adgang til å benytte et fremtidig nasjonalt

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00490 Dato for kontroll: 27.05.2014 Rapportdato: 30.04.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Vardø kommune Sted: Vardø Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen, Hallstein Husand og Rannveig

Detaljer

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER I dette vedlegg forstås med:

Detaljer

Melde- og konsesjonsplikt, og om myndighetene. DR1010 Mona Naomi Lintvedt

Melde- og konsesjonsplikt, og om myndighetene. DR1010 Mona Naomi Lintvedt Melde- og konsesjonsplikt, og om myndighetene DR1010 Mona Naomi Lintvedt Ukas sak(er) Dagens tema Meldeplikt og konsesjon Myndighetene etter pol Datatilsynet Personvernnemnda Meldeplikt 31 Den behandlingsansvarlige

Detaljer

UTLENDINGSDIREKTORATETS HØRINGSVAR - POLITIREGISTERFORSKRIFTEN

UTLENDINGSDIREKTORATETS HØRINGSVAR - POLITIREGISTERFORSKRIFTEN Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 201000188 Vår ref: 11/2099-18/KSD Oslo, 30.03.2012 UTLENDINGSDIREKTORATETS HØRINGSVAR - POLITIREGISTERFORSKRIFTEN Vi viser til

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriften kapittel 2. mellom

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriften kapittel 2. mellom Oslo kommune Velferdsetaten Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriften kapittel 2. mellom Velferdsetaten Org.nr: behandlingsansvarlig og Org.nr.:

Detaljer

Cloud computing en veileder i bruk av nettskytjenester. En vurdering av nettskytjenester opp mot kravene i personopplysningsloven 1.

Cloud computing en veileder i bruk av nettskytjenester. En vurdering av nettskytjenester opp mot kravene i personopplysningsloven 1. Cloud computing en veileder i bruk av nettskytjenester En vurdering av nettskytjenester opp mot kravene i personopplysningsloven 1. april 2011 Innledning Cloud Computing, heretter kalt Nettskyen, er en

Detaljer

Lovvedtak 75. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L ( ), jf. Prop. 72 L ( )

Lovvedtak 75. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L ( ), jf. Prop. 72 L ( ) Lovvedtak 75 (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2013 2014), jf. Prop. 72 L (2013 2014) I Stortingets møte 16. juni 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om behandling av

Detaljer

Ny personvernforordning trer i kraft i mai 2018

Ny personvernforordning trer i kraft i mai 2018 Sadia Zaka CERES 1 Gjeldende regelverk: Personopplysningsloven og personopplysningsforskriften Ny personvernforordning trer i kraft i mai 2018 Forordningen pålegger den behandlingsansvarlige flere plikter,

Detaljer