PERSONVERN I FINANSSEKTOREN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PERSONVERN I FINANSSEKTOREN"

Transkript

1 CHRISTINE ASK OTTESEN KATRINE BERG BLIXRUD PERSONVERN I FINANSSEKTOREN å GYLDENDAL AKADEMISK

2 Innhold Introduksjon 19 Innledning 21 DEL I EN GENERELL INNFØRING I PERSONOPPLYSNINGSLOVEN 23 KAPITTEL 1 Rettskildebildet Personverndirektivet Personopplysningsloven Personopplysningsforskriften Andre relevante rettskilder 25 KAPITTEL 2 Sentrale personvemorganer og personvemombud Datatilsynet Personvernnemnda Personvernkommisjonen Artikkel 29-gruppen Personvemombud 31 KAPITTEL 3 Sentrale begreper Personopplysning Direkte og indirekte identifiserbare personopplysninger Avidentifiserte personopplysninger Pseudonyme personopplysninger Opplysninger som faller utenfor personopplysningsbegrepet Sensitiv personopplysning Rasemessig eller etnisk bakgrunn. Politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning Straffbare handlinger Helseforhold Seksuelle forhold Medlemskap i fagforeninger Begrepet personopplysning i personverndirektivet 48

3 1O INNHOLD 3.4 Behandlingsansvarlig Databehandler Behandling av personopplysninger Den registrerte 59 KAPITTEL 4 Personopplysningslovens virkeområde Saklig virkeområde Unntak fra det saklige virkeområdet Personlige eller private formål Hensynet til ytringsfriheten Øvrige unntak Geografisk virkeområde 69 KAPITTEL 5 Behandlingsgrunnlag - tillatt å behandle personopplysninger? Samtykke Kravtil et gyldig samtykke Formkrav Samtykkekompetanse Lovhjemmel Nødvendighetskriteriene Avtale Rettslig forpliktelse Vitale interesser Allmenn interesse Utøvelse av offentlig myndighet Berettiget interesse Er samtykke hovedregelen? Tilleggsvilkår for behandling av sensitive personopplysninger 87 KAPITTEL 6 Grunnkrav til behandling av personopplysninger Behandlingsgrunnlag Uttrykkelig formålsangivelse som er saklig begrunnet Bruk til andre formål Tilstrekkelige og relevante personopplysninger Korrekte og oppdaterte personopplysninger 97 KAPITTEL 7 Innsynsrett og informasjonsplikt Retten til innsyn Allmennhetens innsynsrett Den enkeltes innsynsrett Plikten til å gi informasjon Når inntrer informasjonsplikten - innsamling av opplysninger fra den enkelte Når inntrer informasjonsplikten - innsamling av opplysninger fra andre kilder 107

4 INNHOLD Sammenslåing av informasjonspliktene i 19 og Hva skal det informeres om Hvordan skal informasjonsplikten ivaretas Unntak fra informasjonspliktene Bruk av personprofiler - utvidet informasjonsplikt Hva er en personprofil Når inntrer informasjonsplikten Hvaskal det informeres om Unntak fra innsynsretten og informasjonsplikten 114 KAPITTEL 8 Retting og sletting av personopplysninger Retting Når skal opplysningene rettes Hvordan skal retting skje Sletting Når skal personopplysninger slettes Unntak fra slettereglene Hvordan slette i praksis 121 KAPITTEL 9 Fødselsnummer og biometri Fødselsnummer Når kan fødselsnummer behandles Biometri Når kan biometri behandles 128 KAPITTEL 1O Konsesjons- og meldeplikt Konsesjonsplikt Unntak fra konsesjonsplikten Meldeplikt Hvordan det skal meldes Når det skal meldes Begrunnelse for meldeplikten 136 KAPITTEL 11 Sanksjoner Overtredelsesgebyr Tvangsmulkt Straff Erstatning 143 KAPITTEL 12 Kameraovervåking og lydopptak Kameraovervåking Når er det lov å kameraovervåke Plikter ved kameraovervåking Overvåking av ansatte Lydopptak 156

5 12 INNHOLD Regler for bruk av lydopptak Typetilfeller av lydopptak Innsyn i e-post mv Arbeidsgivers rettigheter Prosedyrer ved innsyn Sletting av personopplysninger ved opphør av arbeidsforholdet Adgang til å fravike bestemmelsene 169 KAPITTEL 13 Direkte markedsføring Ny markedsføringslov - konsekvenser Supplerende regler i personopplysningsloven 175 KAPITTEL 14 Overføring av personopplysninger til utlandet Innledning Overføringsbegrepet Hovedregelen Overføring i EU/EØS Stater godkjent av EU-kommisjonen Forsvarlig behandling Unntaksbestemmelsene Samtykke til overføringen Nødvendigfor oppfyllelse av en avtale Avtale med tredjeperson Fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav Oppsummering av unntakene i 30 første ledd Garantier fra den behandlingsansvarlige EU-kommisjonens standardavtaler Binding corporate rules Safe Harbor Særskilt om melde- og konsesjonsplikt 202 KAPITTEL 15 Internkontroll og informasjonssikkerhet Innledning Internkontroll Hva er internkontroll? Styrende del Gjennomførende del Kontrollerende del Revisjon av internkontrollen Et eksempel - den allmenne innsynsretten En tilgjengelig internkontroll Internkontroll hos databehandleren Informasjonssikkerhet Hva er informasjonssikkerhet? Om konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet 214

6 INNHOLD Forholdsmessighet og krav fra Datatilsynet Sikkerhetsmål og - strategi, ledelsens gjennomgang Risikovurdering Avvikshåndtering og sikkerhetsrevisjon Organisering, personell og taushetsplikt Fysisk sikring Sikkerhetstiltak Dokumentasjon Andre virksomheter Svakheter i finanssektoren 222 DEL II KREDITTOPPLYSNING 225 KAPITTEL 1 Kredittopplysningsvirksomhet Rettskildebildet Begrepet kredittopplysning Skillet mellom næringsdrivende og enkeltperson 231 KAPITTEL 2 Kredittopplysningsforetaket - leverandøren av opplysninger Kredittopplysningsvirksomhet Unntak fra reglene om kredittopplysningsvirksomhet Konsesjonsplikt Standardkonsesjon til å drive kredittopplysningsvirksomhet Hvilke kilder kan det innhentes opplysninger fra Hvordan kan opplysningene hentes fra kildene? Opplysninger det er adgang til å registrere Grunndata Opplysninger om enkeltpersoner Opplysninger om næringsdrivende Særlig om betalingsanmerkninger Særlig om bruk av rating og risikoprofiler Opplysninger det eksplisitt ikke er adgang til å registrere Opplysninger om tidligere forespørsler Sensitive opplysninger Korrekte og oppdaterte opplysninger Retting av opplysninger Sletting av opplysninger Slettefrist for oppgjorte fordringer Slettefrist for opplysninger som ikke er oppgjorte Særlige slettefrister Forhåndsvarsel Hvem forhåndsvarsel skal sendes til og hva det skal inneholde Når skal forhåndsvarsel sendes og når er det mottatt Unntak fra plikten til å sende forhåndsvarsel 284

7 14 INNHOLD 2.12 Utlevering av kredittopplysninger Hvem kan det utleveres kredittopplysninger til - kravet til saklig behov Hvordan utleveringen kan skje Loggføringsplikt for utleveringen Plikten til å sende gjenpartsbrev Hvem skal gjenpartsbrevet sendes til Når skal gjenpartsbrevet sendes Krav til gjenpartsbrevets innhold Hvordan skal gjenpartsbrevet sendes Unntak fra plikten til å sende gjenpartsbrev 297 KAPITTEL 3 Etterspørrer - den som innhenter kredittopplysninger Hvem kan innhente kredittopplysninger - kravet til saklig behov Fra romslig til streng tolkning av kravet til saklig behov? Hva innebærer kravet til saklig behov Kan et samtykke avhjelpe manglende grunnlag for kredittvurdering? Eksisterer det en beløpsgrense for innhenting av kredittopplysninger? Tidspunkt for innhenting av kredittopplysning Hvem kan kredittvurderes Praksis Rettslige skritt Ansettelse Teleselskaper Leietakere og andelshavere Oppdatering og innhenting av informasjon Journalistisk virksomhet Konkurrenter Som kilde for inntektsopplysninger Kredittvurdering ved åpning av brukskonto Produktet overvåking Behandlingsgrunnlag for bruk av kreditopplysninger Informasjonsplikt Plikt til å gi innsyn, samt redegjøre for det saklige behovet Advokater som kredittvurderer på vegne av etterspørrer Innhenting av kredittopplysninger over internert Utlevering av kredittopplysninger over disk Utlevering av kredittopplysninger til andre Sletting av kredittvurderinger Relevante kredittopplysninger 334 KAPITTEL 4 Omspurte - den som blir kredittvurdert Retttil innsyn Innsyn i hvem det er utlevert kredittopplysninger til Kredittvurdering av seg selv Retten til å sperre seg selv mot kreditt 340

8 INNHOLD Korrigering og sletting av kredittopplysninger Erstatning 341 KAPITTEL 5 Sentralt gjeldsregister 343 DEL III BANK 347 KAPITTEL 1 Innledning Rettskildebildet Konsesjonsregulering Tilsynsprosjekter 352 KAPITTEL 2 Generelle regler for bank Krav til behandlingsgrunnlag Lovhjemlet behandling av kundeopplysninger Samtykkebasert behandling av kundeopplysninger Behandling av kundeopplysninger basert på avtale Behandling av kundeopplysninger for å forsvare et rettskrav Behandling av kundeopplysninger etter en interesseaweining Kunders retttil innsyn Innsyn i elektroniske oppslag Krav til innsynsbegjæringen og gjennomføring av innsynet Unntak fra plikten til å gi innsyn i oppslag Bankens informasjonsplikt Swiftsaken Sletting av opplysninger Sletteregler Sletting og bruk av kundeopplysninger til andre formål Praksis Tilgangsbegrensninger Tilsynsprosjektene Regulering i nåværende og ny bankkonsesjonen Utlevering av personopplysninger Generelt om utlevering Utlevering til et konsernkunderegister Opplysningskvalitet Personregisterforskriften Praksis 388 KAPITTEL 3 Særlige forhold for bank Markedsføring Regulering i konsesjon Definisjon av markedsføring og kundepleie Markedsføring rettet mot egne kunder 393

9 16 INNHOLD Markedsføring rettet mot konsernkunder Bruk av personprofiler Fjernsynsovervåking Risikoklassifisering Forholdet til personopplysningsloven Regulering i konsesjon Utlevering fra kredittopplysningsforetakene Sletting Tilgangsbegrensning Informasjonsplikt Kunders mislighold Behandling av opplysninger om misbruk Bruk av fødselsnummer og biometri 413 DEL IV INKASSO 415 KAPITTEL 1 Innledning Tilsynsprosjektet mot inkassobransjen Bransjenormen 419 KAPITTEL 2 Konsesjons- eller meldeplikt 421 KAPITTEL 3 Behandlingsansvar 423 KAPITTEL 4 Grunnkrav og behandlingsgrunnlag Innsamling av personopplysninger om skyldneren Innsamling av opplysninger fra fordringshaver Innsamling av opplysninger fra skyldneren Innsamling av opplysninger fra leverandører Utlevering av personopplysninger om skyldneren Utlevering av opplysninger til fordringshaveren Utlevering av opplysninger til kredittopplysningsforetak Utlevering av opplysninger til et annet inkassoselskap Utlevering av opplysninger til øvrige Oppdaterte og korrekte opplysninger 438 KAPITTEL 5 Innsyn Den enkeltes innsynsrett Ektefellers og samboeres innsynsrett Fordringshaveres krav på innsyn Publikums generelle innsynsrett 442

10 INNHOLD 17 KAPITTEL 6 Informasjonsplikt Når personopplysninger samles inn fra skyldneren Når personopplysninger samles inn fra andre enn skyldneren 445 KAPITTEL 7 Sletting Sletteregler i bransjenormen Regnskapsmateriale Ordinære inkassokrav Offentlige krav Krav fra bank- finansvirksomhet IFRS Rutiner for sletting 452 KAPITTEL 8 Bruk av kredittvurderinger Kredittvurdering av skyldneren Registrering av nytt inkassokrav For å vurdere om rettslig skritt skal igangsettes Oppdatering av kontaktopplysninger Utsendelse av gjenpartsbrev Videreformidling av kredittopplysninger 459 Vedlegg: Hvordan forberede seg til tilsyn? 461 Litteratur 463 Forarbeider 464 Saksregister Stikkord 471

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01434 Dato for kontroll: 13.02.2015 Foreløpig rapport: 19.02.2015 Rapportdato: 27.03.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Ving Norge AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Martha Eike Knut

Detaljer

Krav til rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger. Dag Wiese Schartum

Krav til rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger. Dag Wiese Schartum Krav til rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger Dag Wiese Schartum Innledende bemerkninger Rettslig grunnlag er betegnelsen på et av flere krav som må være oppfylt for at personopplysninger

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Veileder 07/02b (del 2 av 2) Publisert 15.02.2007 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 11/01209 Dato for kontroll: 22.11.2011 Rapportdato: 20.06.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Teletopia Gruppen AS, Servicebyrået AS, Tele Taxi Asker og Bærum AS Sted: Lysaker Utarbeidet

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00328 Dato for kontroll: 14.05.2013 Rapportdato: 20.09.2013 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Gjensidige Forsikring ASA Sted: Lysaker Utarbeidet av: Marius Engh Pellerud Cecilie Rønnevik

Detaljer

Hvor trykker skoen? Informas. sjonssikkerhet. Tone Hoddø Bakås. Seniorrådgiver, M.Sc., CISA

Hvor trykker skoen? Informas. sjonssikkerhet. Tone Hoddø Bakås. Seniorrådgiver, M.Sc., CISA Seniorrådgiver, M.Sc., CISA Hvor trykker skoen? Informas sjonssikkerhet Personver n, lover og rutiner Tone Hoddø Bakås vordan kan vi være til nytte? Dagens tema Informasjonssikkerhet og n oen aktuelle

Detaljer

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Høringsinstansene DERES REF VÅR REF DATO 13/4139 11.8.2014 Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01040 Dato for kontroll: 16.10.2013 Rapportdato: 26.09.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Bilia Personbiler AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Atle Aarnes og Andreas Jensen Hofstad 1

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

NAV-evaluering. - behandling av personopplysninger. Voksenåsen, Oslo. Personvernombudet for forskning. 23.oktober 2007

NAV-evaluering. - behandling av personopplysninger. Voksenåsen, Oslo. Personvernombudet for forskning. 23.oktober 2007 NAV-evaluering - behandling av personopplysninger Voksenåsen, Oslo 23.oktober 2007 Instanser å forholde seg til Registerforvalter - SSB - Rikstrygdeverket (melding) Fagdepartementet Arbeidsog inkluderingsdepartementet

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet

Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet Bakgrunnen til at Cristin og tidligere også Frida-systemet bruker fødselsnummer er at dette er pr i dag den eneste unike identifiseringsnøkkelen for

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011. Eniro Norge AS avd Trondheim Postboks 2333 7004 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00721-5/MHN 29. august 2011 Vedtak - endelig kontrollrapport for Eniro Norge AS Det

Detaljer

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unge vil i mange tilfeller ikke evne å se rekkevidden og konsekvensen av å gi fra seg sine personopplysninger. Deres samtykke

Detaljer

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke er hovedsakelig

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet Instruks for håndtering av sensitive personopplysninger og taushetsbelagte informasjon (Gradert informasjon)

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet Instruks for håndtering av sensitive personopplysninger og taushetsbelagte informasjon (Gradert informasjon) Instruks Informasjon- og datasikkerhet Instruks for håndtering av sensitive personopplysninger og taushetsbelagte informasjon (Gradert informasjon) Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Rådmannen Dato:

Detaljer

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer

Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven

Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven Rapport 2006 Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven Skrevet etter oppdrag fra Justisdepartementet og Moderniseringsdepartementet Professor dr. juris Dag Wiese Schartum Førsteamanuensis

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov 28. juni 2013 1 2 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING: FORSLAG TIL NY PASIENTJOURNALLOV OG NY HELSEREGISTERLOV

Detaljer

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Pangea Ecocard utstedes i samarbeid med Pangea AS og stiftelsen Pangeas miljøfond. Kortholder vil

Detaljer

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Nofa Medlem Pluss kredittkort utstedes i samarbeid med Medlemstjenester AS. Kortholder vil ved aksept

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 11/00906 Dato for kontroll: 27.09.2011 Rapportdato: 13.08.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Skattedirektoratet Sted: Oslo Utarbeidet av: Renate Thoreid Lars-Otto Nymoen Jørgen

Detaljer

KF Brukerkonferanse 2013

KF Brukerkonferanse 2013 KF Brukerkonferanse 2013 Tromsø 18.03.2013 Internkontroll og informasjonssikkerhet Lovkravene Personopplysningsloven 13 - Informasjonssikkerhet Den behandlingsansvarlige og databehandleren skal gjennom

Detaljer

Retten til privatliv har en verdi som er vanskelig å måle. Mange av oss ser denne verdien først når personopplysninger om oss havner på avveier og vi

Retten til privatliv har en verdi som er vanskelig å måle. Mange av oss ser denne verdien først når personopplysninger om oss havner på avveier og vi ÅRSMELDING FOR 2014 Hva rører seg på personvernfeltet? Denne årsmeldingen inneholder hovedtemaene fra årsrapporten vår som ble oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 24. februar 2015.

Detaljer

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann 24.08.2012 09:13 Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens

Detaljer

BILAG 1 PRINSIPPSKISSE FOR TJENESTEN

BILAG 1 PRINSIPPSKISSE FOR TJENESTEN BILAG 1 PRINSIPPSKISSE FOR TJENESTEN 1.1 TJENESTEKOMPONENT "BOX.COM" Tjenesten BOX.COM tilbyr en sikker samarbeidsplattform for deling av dokumenter enten dette er mediafiler, eller rene tekstdokumenter

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer