Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner:"

Transkript

1 Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner: Omgjøring av konsesjon for banker og finansinstitusjoners behandling av Personopplysninger Datatilsynet viser til konsesjonen som banken har til å behandle personopplysninger i dag, og som er lik for alle banker. Datatilsynet har i lengre tid sett et behov for å oppdatere og endre bankkonsesjonen, blant annet basert på de funn som tilsynet avdekket under kontrollene rettet mot finanssektoren i2006. Tilsynet har over tid arbeidet med endringer av konsesjonen, og har i den forbindelse samarbeidet med Sparebankforeningen og Finansnæringens Fellesorganisasjon. Flere banker er ytterligere gitt anledning til å bidra med innspill. Endringene i konsesjonen er derfor kjent for en rekke banker. Det gjøres spesielt oppmerksom på at konsesjonen som gjelder i dag regulerer behandling av personopplysninger for et formål, mens denne nye konsesjonen vil gjelde for flere formål: 1. Kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av bank- og finansieringstjenester 2. Markedsføring og finansiell rådgivning 3. Risikoklassifisering av kunder og kredittporteføljer 4. Forebygging og avdekking av straffbare handlinger I tillegg gir Datatilsynet ved denne konsesjonen en generell dispensasjon med tilhørende vilkår, jf. personopplysningsforskriftens 8-4 siste ledd, for: Utvidet lagringstid for fjernsynsovervåking for forebygging og oppklaring av straffbare forhold knyttet til bankvirksomhet. Dispensasjonen er avgrenset til områder i umiddelbar nærhet til betalingsterminaler for bank i butikk og frittstående minibanker. Konsesjonsregulering av formål nummer 1 følger av personopplysningsforskriften 7-3. Dagens konsesjon inneholder tolkninger knyttet til formål nummer 2, til tross for at konsesjonen ikke regulerer selve formålet. Datatilsynet finner det hensiktsmessig å videreførepraksis knyttet til tolkninger av markedsføringsloven. Det er viktig av pedagogiske hensyn attolkningene synliggjøres i konsesjonsdokumentet. Konsesjonsreguleringen forankres i personopplysningsloven 33 andre ledd. Nevnte bestemmelse er videre hjemmel for konsesjonens formål nummer tre. Det er tilsynets oppfatning at formålet risikoklassifisering, hvor store mengder detaljerte personopplysninger samles over lang tid, utfordrer personvernet, til tross for at hensikten kun er å benytte opplysningene til statistikk. Hovedbegrunnelsen er likevel at det i dag er uklart hvilke opplysninger som faktisk kan benyttes til risikoklassifisering, og at det heller ikke foreligger en forskrift med hjemmel i finansvirksomhetsloven 2-9c som regulerer dette i dag. Formål nummer fire er konsesjonspliktig i følge personopplysningsloven 33 første ledd, jf. lovens 2 nr 8 bokstav b. Den nye konsesjonen er i hovedsak en videreføring av konsesjonen som gjelder i dag, samt kodifisering av praksis. Enkelte vilkår er imidlertid å anse som nye, og vil kanskje kunne oppfattes som et vedtak til skade for den enkelte bank. Datatilsynet finner uansett å kunne gjennomføre endringene med henvisning til forvaltningsloven 35 siste ledd.

2 Nevnte bestemmelse åpner for en omgjøringsadgang til skade for banken, dersom endringer i situasjonen og erfaringene tilsier det. Tilsynet er av den oppfatning at vilkår nummer 1 tredje ledd, 2 og 6 kanskje kan oppfattes som omgjøring til skade for banken. Datatilsynet vil for ordens skyld presisere at disse tre vilkårene er resultater av tolkninger av personopplysningsloven. De aktuelle bestemmelsene og tolkningene av disse fremgår av konsesjonen og merknadene til denne. Datatilsynet vil i det følgende kort redegjøre for den vurderingen som er foretatt etter forvaltningsloven 35 siste ledd. Vilkår nummer 1 tredje ledd Det fremgår av konsesjonens vilkår nummer 1 tredje ledd, andre punktum, at kunden kan kreve innsyn i antall elektroniske oppslag samt tidspunktet for oppslaget som ansatte i banken eller bankens oppdragstakere har foretatt i kontoer eller øvrige kundeengasjement. Innsynsretten gjelder for et tidsrom på minst tre måneder etter oppslaget. Tilsynene rettet mot finsanskonsern i 2006, avdekket at ansatte i bankene har svært vide tilganger til detaljerte kundeopplysninger. Det har videre vært et par større saker de senere årene hvor det er blitt avslørt at ansatte i banker utleverer personopplysninger til uvedkommende. Datatilsynet finner at det er viktig at den enkelte gis en mulighet til å kontrollere hvorvidt ansatte og oppdragstakere i banken går utover sine fullmakter/autorisasjoner eller ikke. Ved utformingen av en slik ny regel er personvernet til bankens ansatte ivaretatt, ved at kunden ikke kan få vite hvem av de ansatte som foretok innsynet. Vilkår nummer 2 Konsesjonens vilkår nummer to knytter seg til tilgangsbegrensninger, og skal bidra til at det kun er ansatte med tjenstlig behov som får tilgang til kundeopplysningene. Begrunnelsene for reglene som fremgår av dette vilkåret er delvis de samme som er nevnt ovenfor i tilknytning til vilkår nummer en. Det er viktig at den enkelte som har en mistanke om at ansatte ser ens personopplysninger, som det ikke foreliger et tjenstlig behov for, kan kreve at banken foretar undersøkelser som bekrefter eller avkrefter mistanken. Dersom den enkelte har særlige behov for at tilgangen begrenses, skal banken utarbeide egnede tiltak. Banken innehar detaljerte opplysninger om hva og hvor enkeltpersoner handler. Dette er opplysninger som den enkelte opplever som svært følsomme opplysninger. Det er viktig at det gis regler som ivaretar kunder som mistenker at uberettigede personer har innsyn i slike opplysninger. Videre er det viktig av personvernhensyn at nødvendige prosesser som bekrefter eller avkrefter mistanken iverksettes. Vilkår nummer 6 Konsesjonens punkt seks gir særlige regler om risikoklassifisering av kunder og kredittporteføljer. I hovedsak er det finansieringsvirksomhetsloven 2-9 og 2-9a-2d og kapitalkravforskriften som gir regler om risikoklassifisering. Slike regler går foran personopplysningsloven. Problemet er imidlertid at nevnte regelverk eksempelvis ikke sier noen ting om hvilke opplysninger som er relevante og hvilke kilder som det kan innhentes personopplysninger fra. Datatilsynet har erfaring med at banken i liten grad er klar over at personopplysningslovens regler supplerer kapitalkravsregelverket. Selv om opplysningene i utgangspunktet kun skal benyttes til statistikkformål er

3 personverntrusselen samtidig stor fordi banken over tid vil inneha detaljerte opplysninger som lagres i lang tid. Datatilsynet er kjent med at noen banker har vurdert bruk av opplysningene til andre formål uten å se hen til personopplysningsloven. Datatilsynet har derfor vurdert det som særs viktig å klargjøre reglene på dette området. Datatilsynet vil for ordens skyld bemerke at kredittopplysningskonsesjonen, som også er en standardisert konsesjon, har vært omgjort til skade for kredittopplysningsforetakene. Personvernnemnda har akseptert omgjøringene, se PVN 2004/05. 4 Banken gis en frist til å ha implementert den nye konsesjonen innen utgangen av Vedtaket kan påklages innen tre 3 uker fra mottak av dette brevet etter reglene i forvaltningsloven. Dersom det er aktuelt å påklage vedtaket, oppfordrer tilsynet til at banken tar kontakt med sin forening for en eventuell utarbeidelse av en fellesklage. Med hilsen Kim Ellertsen (sign) avdelingsdirektør Christine Ask Ottesen Seniorrådgiver Vedlegg: Ny konsesjon med tilhørende merknader

4 Konsesjon til å behandle personopplysninger Banktjenester Med hjemmel i personopplysningsforskriftens 7-3, personopplysningslovens 33 første og andre ledd, gir Datatilsynet konsesjon for å behandle personopplysninger til følgende formål: Kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av bank- og finansieringstjenester Markedsføring og kundeoppfølging Risikoklassifisering av kunder og kredittporteføljer Forebygging og avdekking av straffbare handlinger I tillegg gir Datatilsynet ved denne konsesjonen en dispensasjon med tilhørende vilkår, jf. personopplysningsforskriftens 8-4 siste ledd, for: Utvidet lagringstid for fjernsynsovervåking for forebygging og oppklaring av straffbare forhold knyttet til bankvirksomhet. Dispensasjonen er avgrenset til områder i umiddelbar nærhet til betalingsterminaler for bank i butikk og frittstående minibanker. Konsesjonen er gitt under forutsetning av at behandlingen foretas i henhold til søknaden, fastlagte konsesjonsvilkår, vedlagte merknader og de bestemmelser som følger av Personopplysningsloven med forskrifter. Navn- og organisasjonsendringer må skriftlig underrettes til Datatilsynet. Dersom det skjer endringer i behandlingen i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, må det fremmes ny konsesjonssøknad. I medhold av personopplysningslovens 35, fastsettes i tillegg følgende vilkår for behandlingen: 1. Informasjonsplikt og innsynsrett Banken skal gi informasjon og innsyn til kunden i henhold til kapittel III i personopplysningsloven. Banken skal sørge for at generell informasjon om bankens rutiner for behandling av personopplysninger er lett tilgjengelig for kunder og publikum til enhver tid. Slik oppdatert informasjon vil tilfredsstille personopplysningslovens 18 første ledd dersom den legges ut på bankens hjemmeside, tilgjengeliggjøres i den enkelte kundes nettbank eller gis i papirbasert form. Alle kunder har krav på innsyn i de registrerte personopplysningene om seg selv etter personopplysningslovens 18 andre ledd, jf. 2 nr 1. Dette omfatter også antall elektroniske oppslag samt tidspunktet for oppslaget som ansatte i banken eller bankens oppdragstakere har foretatt i kontoer eller øvrige kundeengasjement. Innsynsretten i elektroniske oppslag gjelder for et tidsrom på minst tre måneder etter oppslaget. 2. Tilgangsbegrensninger Banken skal påse og jevnlig kontrollere at kun ansatte, databehandlere og andre som utfører oppgaver på vegne av banken, er autorisert for tilgang til, og har innsynsrett i, de registrerte personopplysningene. Tilgangen skal knyttes til en vurdering av den enkeltes tjenstlige behov. Banken skal gjennom stikkprøver, eller andre former for kontroll,

5 undersøke om ansatte gjør innsyn i personopplysninger uten at det er begrunnet i tjenstlig behov, jf. personopplysningsforskriftens Ansattes elektroniske oppslag i personopplysninger skal loggføres og oppbevares på elektronisk medium i minst tre måneder, jf. personopplysningslovens Avdekkes innsyn som ikke er begrunnet i den ansattes tjenstlige behov, eller annen form for uautorisert innsyn, skal banken behandle hendelsen som avvik etter personopplysningsforskriftens 2-6. Resultatet av avviksbehandlingen skal dokumenteres og rapporteres til Datatilsynet uten ugrunnet opphold. Dersom en kunde har mistanke om slikt uautorisert innsyn i vedkommendes personopplysninger i løpet av de seneste tre måneder, og kunden skriftlig begrunner dette overfor banken, skal banken gjennomføre interne undersøkelser for å få bekreftet eller avkreftet mistanken. Banken skal gi kunden en skriftlig redegjørelse om resultatet av undersøkelsen. Dersom det er foretatt innsyn i kundens personopplysninger som ikke er begrunnet i tjenstlige behov, skal kunden også gjøres oppmerksom på at banken har avviksrapportert forholdet til Datatilsynet, jf. personopplysningsforskriftens 2-6. Banken skal utarbeide tiltak som ivaretar enkeltkunders særlige behov for at kun et begrenset antall ansatte i banken skal ha tilgang til, og innsyn i, kundens personopplysninger. Tiltakene skal dokumenteres. Banken skal informere sine kunder om muligheten for å begrense tilgang til personopplysninger i henhold til punkt Utlevering Banken kan utlevere personopplysninger når et av vilkårene i personopplysningslovens 8 og eventuelt 9 er oppfylt. Bankansatte mv. og databehandleres tjenstlige tilgang til personopplysninger regnes ikke som utlevering. Personopplysninger kan utleveres til et annet foretak i finanskonsernet eller konserngruppen, så fremt utlevering er nødvendig for å tilfredsstille konsernbaserte styrings-, kontroll- og/eller rapporteringskrav fastsatt i lov, eller i medhold av lov. Det forutsettes at behandlingen av personopplysningene er underlagt en lovbestemt taushetsplikt i det foretaket opplysningene utleveres til. Banken kan utlevere følgende opplysninger til annet foretak i konsernet eller konsernkunderegister til bruk for markedsføring og finansiell rådgivning uten samtykke: Kundens navn, kontaktopplysninger, fødselsdato samt hvilket selskap og hvilke tjenester eller produkter kunden har inngått avtale om. Fødselsnummer kan utleveres til og registreres i et felles konsernkunderegister når formålet er administrasjon av kundeforholdet, jf. personopplysningslovens Sletting Banken skal slette personopplysningene når formålet med den enkelte behandling er oppfylt, jf. personopplysningslovens 28 og 11. Sletting betyr at personopplysningene skal tilintetgjøres fysisk eller anonymiseres. Når personopplysningene skal slettes i henhold til personopplysningslovens 28, vil det kunne oppstå tilfeller hvor opplysningene likevel lovlig kan behandles for andre formål. I

6 slike tilfeller kan kravet om sletting være oppfylt dersom det treffes tiltak som medfører at opplysningene ikke lenger kan behandles for det opprinnelige formålet. Banken må utarbeide konkrete sletterutiner for hvert behandlingsformål, og rutinene skal dokumenteres i tråd med personopplysningslovens 14 og personopplysningsforskriftens 3-1 andre ledd og tredje ledd bokstav c. Når et behandlingsformål opphører generelt, eller i forhold til enkeltkunder, skal banken vurdere om de personopplysningene som har vært behandlet for formålet må slettes, eller om opplysningene fortsatt kan behandles for andre lovlige formål. Er det adgang til fortsatt behandling, må de tiltak som iverksettes i forhold til det opphørte behandlingsformål være tilstrekkelige til å sikre at behandlingen opphører. Banken skal jevnlig vurdere om behandlingsformålet er opphørt, herunder om opplysningene kan behandles til et nytt lovlig formål, om det skal gjøres tilgangsbegrensninger eller hvorvidt opplysningene skal slettes. Med jevnlig menes det at banken minimum årlig må foreta en gjennomgang. Ved gjennomgangen skal banken etterprøve at de sletterutiner som er besluttet etablert faktisk er iverksatt og fungerer etter sin hensikt. 5. Særlig om markedsføring og kundeoppfølging Med markedsføring menes her aktivitet der formålet er å inngå tjenesteavtale med nye eller eksisterende kunder om et produkt i en ny produktkategori. Bankens produkter deles i følgende kategorier: Betalingstjenester Spare- og innskuddsprodukter Lån og andre kreditter Egne kunder Følgende nøytrale opplysninger kan benyttes til markedsføring og finansiell rådgivning uten samtykke fra kunden: Kundens navn, kontaktopplysninger, fødselsdato og hvilke tjenester eller produkter kunden har inngått avtale om. Markedsføres det produkter innen en annen produktkategori enn den som banken og kunden har inngått avtale om, kreves det samtykke fra kunden for å benytte andre kundeopplysninger enn de nøytrale. Det er dermed anledning til å drive aktiv kundeoppfølging ved at banken informerer om produkter innen de produktkategoriene hvor det allerede foreligger et avtaleforhold mellom kunden og banken. Dersom banken i markedsføringsøyemed utarbeider en personprofil om kunden og bruker opplysninger utover de nøytrale i denne sammenheng, skal det foreligge et behandlingsgrunnlag som nevnt i personopplysningslovens 8. Kunden skal informeres, i samsvar med kravene i personopplysningslovens 21, når personprofilen benyttes. Informasjonsplikten gjelder også når profilen er utarbeidet kun på bakgrunn av nøytrale personopplysninger.

7 Konsernkunder Nøytrale opplysninger som nevnt over kan innhentes fra et eventuelt felles konsernkunderegister og benyttes til markedsføring og finansiell rådgivning uten samtykke fra kunden. Den adgang banken har til å benytte kundeopplysninger til markedsføring og kundeoppfølging overfor egne kunder etter vilkårene foran i punkt 5, gjelder tilsvarende overfor låntakere som har fått overdratt sitt boliglån til boligkredittforetak innenfor samme finanskonsern som banken. Lånekunden skal informeres i samsvar med kravene i personopplysningsloven Særlig om risikoklassifisering av kunder og kredittporteføljer Banken kan behandle personopplysninger ved bruk av interne målemetoder for klassifisering og kvantifisering av kunder og kredittrisiko når dette følger av kapitalkravsreglene i finansieringsvirksomhetslovens 2-9 og 2-9a 2-9d. Personopplysninger til dette formålet kan innhentes fra kredittopplysningsforetak. Før banken innhenter personopplysninger fra andre eksterne kilder, skal bankens tolkning av personopplysningslovens 8 sendes til Datatilsynet. Banken må utarbeide rutiner for sletting av opplysningene i tråd med vilkår 4, og innføre tilfredsstillende tilgangsbegrensninger i henhold til punkt 2. I generell kundeinformasjon, se punkt 1, og ved førstegangsetablering av et kredittengasjement, skal banken på en klar og forståelig måte informere kunden om formålet med, og de viktigste egenskaper ved, et system for interne målemetoder og kredittklassifisering av kunder. 7. Særlig om forebygging og avdekking av straffbare handlinger Banken skal gi generell kundeinformasjon om behandling av personopplysninger for forebygging og avdekking av straffbare handlinger i tråd med personopplysningslovens 18 og punkt 1. Det kan gjøres unntak fra retten til innsyn og plikten til informasjon, jf. personopplysningslovens 23 bokstav f. Banken må konkret vurdere hvorvidt unntaket kommer til anvendelse både hva gjelder tidsrom og omfang. Personopplysninger som registreres om kunden med det formål å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger mot banken eller annet selskap i konsernet eller konserngruppen, skal slettes senest ti år etter registreringen. Se punkt Særlig om utvidet lagringstid for fjernsynsovervåking Datatilsynet gir med dette en dispensasjon for oppbevaring av billedopptak i inntil tre måneder, når opptak er gjort i forbindelse med bankvirksomhet og med det formål å avdekke og oppklare straffbare forhold, jf. personopplysningslovens 37 jf. 8 bokstav f. Dispensasjonen er gitt med hjemmel i personopplysningsforskriftens 8-4 siste ledd. Banken skal vurdere hvorvidt det foreligger et særlig behov for utvidet lagringstid i det enkelte overvåkingstilfellet. Et slikt særlig behov for utvidet lagringstid skal

8 dokumenteres, jf. personopplysningslovens 14 og personopplysningsforskriftens 3-1 andre ledd. Dispensasjonen gjelder for den fjernsynsovervåkingen som banken selv er behandlingsansvarlig for, og er kun knyttet til bankvirksomhet. Banken må selv ha kontroll, eventuelt gjennom en databehandleravtale, over overvåkningsutstyret som benyttes. Dersom banken benytter en databehandler til å foreta fjernsynsovervåkingen, skal det inngås en databehandleravtale jf. personopplysningslovens 15. Eventuelle opptak skal lagres adskilt fra eventuelle opptak som butikken selv er behandlingsansvarlig for. Det må fremgå klart av skiltingen/merkingen i henhold til personopplysningslovens 40, at det er banken som er ansvarlig for overvåkingen. Utveksling av opptak mellom banken som behandlingsansvarlig og butikken som behandlingsansvarlig, vil være å regne som utlevering av billedopptak etter personopplysningslovens 39. Med hilsen Kim Ellertsen (sign) avdelingsdirektør Christine Ask Ottesen seniorrådgiver

9 MERKNADER BANKKONSESJON Datatilsynet er av den oppfatning at det av pedagogiske hensyn vil være en fordel for bankene med en samlekonsesjon, i det en mer samlet oversikt over regulering av bransjen på denne måten kan forefinnes på et sted. Utvidelse av konsesjonen til å gjelde flere formål vil etter tilsynets vurdering heller ikke medføre en uforholdsmessig byrde for den enkelte konsesjonshaver, sett i forhold til dagens praksis. De vilkår som er gitt i konsesjonen er satt for å begrense kundens personvernulemper. Vilkårene er ment å supplere eller presisere personopplysningsloven med tilhørende forskrifter. Merknadene som følger forklarer og utdyper de vilkårene som er satt i konsesjonen. Konsesjonen setter begrensninger for bruk av personopplysninger til andre formål enn de som er angitt i konsesjonen. Datatilsynet har derfor funnet det hensiktsmessig å kommentere tilgrensende behandlinger av opplysningene som skjer til andre formål. Kommentarene må således betraktes som Datatilsynets tolkning av personopplysningslovens anvendelse på disse behandlingene. Nærmere kommentarer til de ulike formålene som er angitt i konsesjonen Behandlingsformålene i konsesjonen er, med unntak av kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av bank og finansieringstjenester, fastsatt på grunnlag av Datatilsynets forvaltningspraksis og de senere års tilsyn med banker og finanskonserner. Behovet for utvidelse av konsesjonens virkeområde omtales nærmere nedenfor. Følgende fem formål er regulert i konsesjonen: a) Kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av bank- og finansieringstjenester Formålet tilsvarer personopplysningsforskriftens 7-3, som pålegger konsesjonsplikt for bankers- og finansinstitusjoners behandling av personopplysninger, jf. personopplysningslovens 33. b) Markedsføring og finansiell rådgivning Banker og finansinstitusjoner driver en utstrakt grad av markedsføring og finansiell rådgivning. Denne behandlingen er i seg selv ikke konsesjonspliktig. Datatilsynet har likevel valgt å konsesjonsregulere behandling av personopplysninger til markedsføring og rådgivning i tråd personopplysningslovens 33 andre ledd. Av bestemmelsen følger det at Datatilsynet kan pålegge konsesjonsplikt for behandling av ikke-sensitive personopplysninger dersom behandlingen ellers åpenbart vil krenke tungtveiende personverninteresser. Hensynene bak bestemmelsen om konsesjonsplikt for kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av bank- og finansieringstjenester taler også for konsesjonsregulering av markedsføring og finansiell rådgivning. Banker og finansieringsvirksomheter behandler store mengder personopplysninger av følsom karakter. Disse opplysningene benyttes og videreforedles til bruk i markedsføring, og det er Datatilsynets oppfatning at slik behandling av personopplysninger bør konsesjonsreguleres. De fastsatte konsesjonsvilkårene om bruk av personopplysninger i markedsføringsøyemed viker ikke fra dagens forvaltningspraksis, og vil i praksis ikke medføre endringer for virksomhetene.

10 c) Risikoklassifisering av kunder og kredittporteføljer Kapitalkravreglene i finansieringsvirksomhetsloven har regler om bankers forpliktelse til å risikoklassifisere kunder og kredittporteføljer. Finansdepartementet har etter finansieringsvirksomhetsloven 2-9c hjemmel til i forskrift å fastsette nærmere bestemmelser som gjør unntak fra personopplysningsloven. Slik forskrift er ennå ikke fastsatt. Ettersom det foreløpig er uklart hvilke opplysninger som kan benyttes ved risikoklassifisering har Datatilsynet vurdert det slik at denne behandlingen bør underlegges konsesjonsplikt i tråd med personopplysningslovens 33 andre ledd. d) Forebygging og avdekking av straffbare handlinger Banker og finansinstitusjoner behandler personopplysninger også med det formål å forebygge og avdekke straffbare handlinger. Slike opplysninger er sensitive, og behandlingen vil derfor utløse en selvstendig konsesjonsplikt i tråd med personopplysningslovens 33 jf. 2 nr 8 bokstav b. Det gjøres oppmerksom på at det ikke gjelder konsesjonsplikt for hvitvaskingsregistret og tilknyttet behandling av personopplysninger, jf. personopplysningsforskriftens På tross av at behandling av personopplysninger for dette formålet er vanlig praksis i banker, har Datatilsynet kun mottatt konsesjonssøknader fra to banker i denne forbindelse. Tilsynet finner det derfor nødvendig å klargjøre bankenes plikt på dette området. e) Utvidet lagringstid for fjernsynsovervåking for forebygging og oppklaring av straffbare forhold Det følger av personopplysningsforskriftens 8-4 første ledd at billedopptak skal slettes når det ikke lenger er saklig grunn for oppbevaring, jf personopplysningslovens 28. Av personopplysningsforskriftens 8-4 andre ledd fremgår det videre at opptakene skal slettes senest syv dager etter at opptak er gjort. For billedopptak gjort i post- eller banklokaler er det gitt en utvidet lagringsfrist. Etter forskriftens 8-4 tredje ledd skal disse opptakene slettes senest innen tre måneder. Datatilsynet har, etter henvendelse fra Finansnæringenes Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen, funnet å kunne gi en dispensasjon for lagring av billedopptak gjort i forbindelse med bankvirksomhet i inntil tre måneder. Begrunnelsen for å gi en dispensasjon er at bankene skal slippe å søke dispensasjon for en kurant bruk og lagring av fjernsynsovervåking, som er ment omfattet av den utvidede lagringsfristen i personopplysningsforskriftens 8-4 tredje ledd. Dispensasjonen er gjort på nærmere vilkår, se punkt 8 og tilhørende merknader.

11 Datatilsynet utfyllende merknader til konsesjonsvilkårene Til punkt 1. Informasjonsplikt og innsynsrett I forbindelse med opprettelse av et kundeforhold skal banken gi slik informasjon som følger av personopplysningslovens kapittel III. Dersom opplysningene senere skal benyttes til andre lovlige formål, og det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag for dette, er det viktig at kunden enkelt kan skaffe seg en oversikt over behandlingene. Konsesjonen stiller derfor i tillegg krav til at banken til enhver tid skal ha en oversikt, som er lett tilgjengelig, over de ulike behandlingene med tilhørende formål og hvilke typer personopplysninger som behandles med mer. Banken er forpliktet til uoppfordret å gjøre opplysninger som nevnt i personopplysningslovens 18 første ledd kjent både for kunder og publikum. Det følger av personopplysningslovens 24 at informasjon og innsyn kan kreves skriftlig. For de kundene som har en nettbankavtale, kan informasjonen gjøres tilgjengelig via nettbanken. Informasjonen kan også tilgjengeliggjøres på bankens hjemmeside. Dersom kunden ikke kan lese elektroniske dokumenter skal informasjonen gis i papirform. Det følger av Datatilsynets praksis knyttet til personopplysningsforskriftens 2-8, 2-14 og 2-16 tredje ledd, at banken skal registrere elektroniske oppslag som er foretatt i kundens konto og kundeengasjement. Bestemmelsene skal sikre at behandling av personopplysninger skjer innenfor regelverkets rammer, herunder at det kun er ansatte mv som har tjenstlig behov som har tilgang, og at det kun gjøres oppslag ved saklig behov. Oppslagene vil knyttes til kundens personopplysninger, og vil dokumentere hvem som har benyttet en tilgang til opplysningene. Det er et viktig personvernprinsipp at den enkelte gis en mulighet til å kontrollere og etterprøve hvem som har tilgang til ens opplysninger. Innsynsretten må derfor også gis i disse tilfellene, jf. personopplysningslovens 18 andre ledd. Innsynretten gjelder også antall ganger og tidspunktet for når banken har gjort oppslag i kundens elektronisk lagrede personopplysninger. Retten til innsyn gjelder likevel ikke for oppslag som er begrunnet i systemteknisk og driftsmessige forhold, for eksempel av IT-avdelingen. Personvernhensyn taler for at kunden skal kunne ha en mulighet for å kontrollere hvorvidt ansatte og oppdragstakere i banken går utover sine fullmakter/autorisasjoner eller ikke. Av hensyn til den bankansattes personvern har kunden i utgangspunktet likevel ikke rett til å få vite hvem som faktisk har gjort oppslaget. Denne begrensningen i innsynretten tilsvarer tilsynets praksis når det gjelder innsyn hos kredittopplysningsbyråene. Til punkt 2. Tilgangsbegrensninger Tilgang til personopplysninger skal bare gis til bankens ansatte mv. som har tjenstlig behov for slike opplysninger. I utgangspunktet er det banken selv som må definere og autorisere de som skal ha tilgang til personopplysninger basert på tjenstlig behov. En kunde skal kunne be banken om å begrense ansattes tilgang til sine personopplysninger ved særlige behov. Det vil være opp til den enkelte bank hvordan et slikt ønske skal gjennomføres i praksis. Banken plikter jevnlig å kontrollere hvorvidt behov for tilgang fortsatt er tilstede. For eksempel kan behovet for tilgang endre seg ved bytte av stilling internt. Banken må selv vurdere konkret hvor ofte det vil være behov for en slik gjennomgang av tildelte autorisasjoner. Rutinene skal dokumenteres i internkontrollsystemet.

12 For å hindre at ansatte mv. benytter tilgangen i strid med det som det faktisk er behov for, skal banken foreta stikkprøver eller lignende. Av personvernhensyn er det viktig å være oppmerksom på uautoriserte oppslag hvor tilgangen kun benyttes til å lese informasjonen. Banken må ha rutiner for hvordan en slik kontroll skal skje og hvor ofte denne skal gjennomføres, jf. personopplysningsforskriftens kapittel 2 og 3. Videre kan kunden be om at banken foretar en intern undersøkelse av forholdet, se punkt 2 tredje ledd i konsesjonsvilkårene. Vilkårene er ment å virke preventive og skape et tillitsforhold mellom kunden og banken. Det følger av personopplysningsforskriftens 2-16 siste ledd, at registrering av autorisert bruk av informasjonssystemet, og av forsøk på uautorisert bruk, skal lagres i minst tre måneder. Banken kan kreve skriftlig begrunnelse dersom en kunde henvender seg til banken på bakgrunn av mistanke om uautorisert innsyn, jf. personopplysningslovens 24. I den forbindelse kan det også stilles krav om at vedkommende redegjør for hvorfor han eller hun har en slik mistanke. Banken kan ikke avslå kravet fordi begrunnelsen ikke er god nok, med mindre det er åpenbart at henvendelsen er rettet mot banken i ren sjikanehensikt. Mistanken skal likevel begrunnes og bør begrenses i tid. Fordi den enkelte har krav på å få vite antall oppslag kan det være naturlig at kunden starter med å be om innsyn i nettopp dette. Kunden har som omtalt foran under merknadene til punkt 1, ikke uten videre krav på å få vite hvem av bankens ansatte som eventuelt har gått utover kravet til saklig behov for opplysningene. Dersom kunden er i tvil om at banken faktisk har redegjort for det korrekte resultatet, kan saken klages videre til Datatilsynet. Til punkt 3. Utlevering Utlevering av personopplysninger er en behandling som nødvendiggjør et behandlingsgrunnlag etter personopplysningslovens 8 og eventuelt 9 dersom opplysningene er sensitive. Ansattes mv. tilgang til personopplysninger for utføring av tjenstlige gjøremål anses ikke som utlevering. Datatilsynet har lagt til grunn at utlevering av personopplysninger til annet foretak i samme finanskonsern eller konserngruppe som banken, kan være i overensstemmelse personopplysningslovens 8 og 9. Dette gjelder så fremt utlevering er nødvendig for å tilfredsstille konsernbaserte styrings-, kontroll- og/eller rapporteringskrav som er fastsatt i lov eller i medhold av lov, for eksempel kapitalkravsreglene i finansieringsvirksomhetsloven, og opplysningene vil være underlagt lovbestemt taushetsplikt i det foretak de utleveres til. Videre vil nærmere angitte nøytrale personopplysninger kunne utleveres innenfor konsernet/konserngruppen i markedsføringsøyemed uten samtykke fra kunden. Se mer om dette i punkt 5 i konsesjonen. Det gjøres spesielt oppmerksom på at fødselsnummer som utveksles mellom banken og konsernet bare kan benyttes til administrasjon av kundeforholdet, og kan følgelig ikke brukes i forbindelse med markedsføring. I tråd med personopplysningslovens 19 må banken sørge for å informere kunden om hvem det vil bli utlevert kundeopplysninger til og hvilke opplysninger som blir utlevert i den forbindelse.

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann 24.08.2012 09:13 Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens

Detaljer

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke er hovedsakelig

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00328 Dato for kontroll: 14.05.2013 Rapportdato: 20.09.2013 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Gjensidige Forsikring ASA Sted: Lysaker Utarbeidet av: Marius Engh Pellerud Cecilie Rønnevik

Detaljer

Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet

Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet Kredittopplysningsbyrå AS 11/00252-7/MHN 30. november 2011 Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet Det vises til [selskapets] konsesjon til å behandle personopplysninger

Detaljer

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Nofa Medlem Pluss kredittkort utstedes i samarbeid med Medlemstjenester AS. Kortholder vil ved aksept

Detaljer

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-6/CBR 17. juni 2013 Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring

Detaljer

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Pangea Ecocard utstedes i samarbeid med Pangea AS og stiftelsen Pangeas miljøfond. Kortholder vil

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 11/01209 Dato for kontroll: 22.11.2011 Rapportdato: 20.06.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Teletopia Gruppen AS, Servicebyrået AS, Tele Taxi Asker og Bærum AS Sted: Lysaker Utarbeidet

Detaljer

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS Sporveien Oslo AS Postboks 2857 Tøyen 0608 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00226-13/AHO 22. november 2013 Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Utstedt av SpareBank 1 Kredittkort AS 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort og en betalingsløsning som kan brukes i

Detaljer

DIREKTE MARKEDSFØRING

DIREKTE MARKEDSFØRING DIREKTE MARKEDSFØRING Datatilsynets tolkning med utgangspunkt i personopplysningsloven 26, INNLEDNING Med utgangspunkt i personopplysningsloven 26 følger her en gjennomgang av hvilken reservasjonsrett

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Det vises til søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til å behandle personopplysninger.

Det vises til søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til å behandle personopplysninger. Virksomhet XY Postboks 1234 9999 STED Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00431-15/XXX 8. juli 2011 Konsesjon forsikring XY Det vises til søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Veileder 07/02b (del 2 av 2) Publisert 15.02.2007 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Innholdsfortegnelse

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Innholdsfortegnelse Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering Innholdsfortegnelse Alminnelig del...3 1. Innledning... 3 1.1 De viktigste endringene i hvitvaskingsregelverket og regelverkets

Detaljer

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten?

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Mastergradsoppgave JUS399 Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Kandidatnr: 173064 Veileder: Bjarne Kvam Antall ord: 12

Detaljer

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen Saksnummer: 09/00197-8 Dato for kontroll: 15.04.2009 Rapportdato: 6. august 2009 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen Utarbeidet av: Jørgen Skorstad og Atle Årnes 1 Innledning

Detaljer

Ot.prp. nr. 3 (2008 2009) Om lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven)

Ot.prp. nr. 3 (2008 2009) Om lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) Ot.prp. nr. 3 (2008 2009) Om lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 7 3.5.3 Vedlegg I til det konsoliderte bank direktiv...

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Mai 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01434 Dato for kontroll: 13.02.2015 Foreløpig rapport: 19.02.2015 Rapportdato: 27.03.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Ving Norge AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Martha Eike Knut

Detaljer

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Hva er varsling? Varsling er å melde i fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige

Detaljer

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT 1. Avtalen gjelder: Avtalens parter er Nordea Bank Norge ASA (heretter benevnt Nordea ) og

Detaljer