Innføringskurs i migrasjon og psykisk helse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innføringskurs i migrasjon og psykisk helse"

Transkript

1 Innføringskurs i migrasjon og psykisk helse November 2014 Ulike begreper om psykisk helse Psykisk helse blant sårbare migrantgrupper Solveig Gravråkmo

2 Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Ressurssenter for Midt-Norge Styrke regional kompetanse på vold-og traumefeltet ved: -kompetansebygging i tjenesteapparatet -utvikling av hensiktsmessige samarbeidsmodeller på tvers av profesjoner, samfunnsektorer og forvaltningsnivåer. Spisskompetanse innen fagområdene: - Flyktningehelse og tvungen migrasjon - Vold og seksuelle overgrep - Selvmordsforebygging

3 Hovedområder: Undervisning om flyktningrelaterte problemstillinger, særlig med henblikk på ettervirkninger av organisert vold og tortur. Konsultasjon til fagfolk i helseregionen innen temaer relatert til psykososiale vansker hos flyktninger og asylsøkere. Metodeutvikling i arbeid med flyktninger og asylsøkere i helseregionen.

4 En innvandrer/flyktning kan stå overfor mange ulike kriser 1) Sosialt Tap av familie og venner, av nettverk, sosialt liv og relasjoner til viktige andre tap av eget hjem/hus. Sterk bekymring for familiemedlemmer som er igjen. 2) Kulturelt Tap av egen kultur og kulturell kodeks, språk og vante omgivelser (eks. bekledning -tildekking av kvinner, mannens ansvar for familiens ære, fokus på individualitet vs. det kollektive, redsel for at egne barn skal bli for vestlige, tap av klima)

5 3) Identitet Tap av status, man er redusert til å være en asylsøker/flyktning uten mulighet til å bidra, mister ofte mulighet til å bli speilet som person. Opplevelse av tapt verdi, man har mistet jobb og har trolig ikke mulighet for å jobbe med det samme selv etter bosetting og språkopplæring. Tap av økonomisk status og mulighet til å gjøre noe med det. 4) Eksistensielt Tap av forutsigbarhet, usikker framtid hva vil skje, hvordan skal man klare seg. Hvis man blir værende i en uavklart livssituasjon på mottak over lang tid dukker ofte spørsmål om hva som er meningen med livet opp? Tap av kontroll over livet. Tap av livet slik det en gang var. Foreldrerollen hvordan skape et trygt, godt liv for barna og egen familie.

6 5) Tap/ sorg Tap av familiemedlemmer(død/drept) og nære andre kan føre til komplisert sorgreaksjon, depresjon etc. For mange er det verste å ikke vite om en savnet er i live eller ikke, dermed kan ikke sorgprosessen komme i gang. 6) Traumatisering Tap av opplevd kontroll over egne tanker og følelser, pga. traumatiske opplevelser som kan gi PTSD. Redsel for å bli gal, kroppen blir et utrygt sted å være.

7 Forekomst av ekstreme påkjenninger hos flyktninger Lie, Lavik & Laake, 2001, N=462 bosatte flyktninger, ikke klinisk utvalg: 78% har opplevd å være i livsfare 72% har opplevd krig 63% har levd i skjul 41% har vært vitne til tortur 30.7% har sett andre bli drept 18% har vært i konsentrasjonsleir 14.5% har selv vært torturert 14% har vært i fengslet

8 En kartlegging av psykisk helse hos nyankomne asylsøkere viser høy forekomst av psykiske lidelser i utvalget 46,2% posttraumatisk stresslidelse 33,8% depresjon 29,2% somatoform lidelse 26,2% angstlidelse 1,5% psykose Flere hadde mer enn en diagnose, størst komorbiditet mellom PTSD og depresjon (Jakobsen, 2007).

9 Flyktninger/asylsøkere med posttraumatiske vansker hvor mange dreier det seg om? Store sprik i antall ut fra forskjellige studier Fra 95% til 8 10% Store forskjeller mht. hvor de kommer fra og grad av traumatisering Rundt 30% av flyktninger og asylsøkere et anslag som ofte brukes ut fra gjennomgang av mange studier

10 Traumehendelser som hyppigst fører til PTSD Seksuelt misbruk/ voldtekt Krigserfaringer/tortur Naturkatastrofer (eks. flom, jordskjelv, brann, tornardo) Terroristangrep Livstruende ulykker (bil-fly-båt-ulykker, enten vitne til el opplevd selv) Voldelige kriminelle hendelser, vitne el opplevd selv

11 Type I - Type II Traumer Type I: Enkelthendelser som f.eks ran, overfall, ulykker, voldtekt, vitne til drap-- PTSD Type II: Gjentatte traumatiske erfaringer i barndom og oppvekst som seksuelle overgrep, fysisk og psykisk vold, tortur og omsorgssvikt--komplekse traumer

12 De fleste utsatt for traumer blir bra resilience-faktorer En underdiagnostisering av PTSD, ofte skjult i diagnoser som angst, depresjon, tvangs-lidelser, personlighetsforstyrrelser, m.fl. Høy grad av sykelighet ved PTSD/dårlig livskvalitet: Fysisk, psykisk, høy suicidrate

13 Selv om det kan være kulturspesifikke sider ved PTSD er det i hovedsak enighet om at det er universelle symptom-mønstre ved PTSD. Men: Viktig å få forståelse for den kulturelle kontekst en pasient kommer fra

14 Kultur utforskende spørsmål Hvis du var syk / plaget slik som nå i hjemlandet ditt; hva ville du gjort da? - Hvem ville ha hjulpet deg? Hvordan ville de hjulpet deg? Hva ville de tenke var årsaken til plagene dine? Hva tenker du om årsaken? Hvordan vil dine landsmenn her i Norge tenke om det du plages av? Kan du snakke med noen? Tror du det kan hjelpe deg å snakke med meg / oss om plagene dine? Hva er du redd for skal skje om du skulle ta medisiner?

15

16 Helseundersøkelse Viktig at en god helseundersøkelse både fysisk og psykisk skjer. Kartlegging av traumer og henvisning videre ved behov Se familien samlet familiegjenforening?

17 Familieperspektivet Støtte til familier som skal begynne å leve sammen igjen i eksil Mange familier har ikke bodd sammen på flere år Samtaler med felles familie her med fokus på reetablere relasjoner Pågående prosjekt i RVTS-Midt

18 Redsel for galskap og psykiatriske institusjoner I en del land er psykiatrisk helsevern ikke-eksisterende eller forbindes med total innesperring og galskap. Redsel for å bli stemplet som gal kan også påvirke holdning til medikasjon. Normaliser reaksjoner

19 Posttraumatisk Stresslidelse (PTSD) Traumehendelse Gjenopplevelse Unngåelse Hyperaktivering

20 A kriteriet: Traumehendelse Opplevelse eller vært vitne til traumatisk hendelse Involvert død eller trussel om død,alvorlig skade,eller trussel mot egen/andres fysiske integritet Personens reaksjon involvert intens frykt eller hjelpeløshet

21 B kriteriet: Gjenopplevelse(intrusjon) Gjentatte mareritt om hendelse Gjentatte påtrengende ubehagelige minner fra hendelse, inkludert bilder, tanker eller sanseinntrykk Plutselig oppføre seg/føle som om tilbake i hendelsen

22 C kriteriet: Unngåelse Forsøk på å unngå tanker,følelser eller samtaler assosiert med traumet Forsøk på å unngå aktiviteter,steder eller mennesker som kan føre til traumeminner Manglende evne til å huske viktige aspekter ved hendelsen Minsket interesse/deltakelse i aktiviteter som før var viktig Følelse av fremmedgjorthet Innsnevring av emosjonelle uttrykk Følelse av tapt fremtid

23 D kriteriet: Hyperaktivering Innsovningsvansker eller stadig avbrutt søvn Irritabilitet eller sinneutbrudd Konsentrasjonsvansker Hypersensitivitet Overdreven oppmerksomhetsrespons

24 Reaksjoner på fare A K T I V E R I N G Parasympatisk aktivering: Underkastelse/kollaps Lav hjertefrekvens, lavere blodtilstrømning, Bedøvelse Sympatisk aktivering; Kamp/Flukt/ Frys Økt hjertefrekvens, raskere pust, blod til muskulatur

25 Vanlige psykiske reaksjoner etter traumatiske hendelser Angst Depresjon Rusvansker Selvskading/suicidaltanker Spiseforstyrrelser Somatisering(kroppslige plager pga. psykiske vansker) Psykose Posttraumatiske plager (PTSD) Dissosiative lidelser (kompleks traumatisering)

26 Sterkt traumatiserte asylsøkere/flyktninger hva trenger de? Opplevelse av noen grad av kontroll over eget liv. Fysisk aktivitet Meningsfulle gjøremål på dagtid Ta tilbake dagsrytme, døgnrytme Normalisering av reaksjoner Dokumentasjon på traumatisering, reaksjoner (leger: dokumentere torturskader)

27 Istanbul Protokollen Manual on the effective Investigation and Documentation of Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Levert FN s høykommisær for Menneskerettigheter, august Examining Asylum seekers A health professional s guide to medical and psychological evaluation of torture Physicians for Human Rights, 2001

28

29 Fysiske senskader etter tortur Skader under føtter, armer og hender, ledd Skader på kjønnsorganer Hodeskade/tannskade Økt fysiologisk stressrespons Kroniske smerter

30 Hjelpen må være tilpasset pasientens fungeringsnivå Gi god tid, bruk tolk Ved PTSD vil hukommelse/konsentrasjon være svekket: lett å glemme avtaler Spør direkte om sårbare tema: psykiske plager, selvmordstanker, overgrep, sinne/tristhet m.m. Henvise 2. linjetjeneste ved behov for nærmere utredning av psykisk helse

31 Når skal vi henvise til behandling? Når en person ikke fungerer i skole, jobb, fritid Når personen isolerer seg fra omgivelsene over tid Når tydelige traumereaksjoner/psykiske vansker vedvarer Ved klare rusvansker, selvskading, spiseforstyrrelser

Hvordan møte mennesker med traumeerfaringer?

Hvordan møte mennesker med traumeerfaringer? Hvordan møte mennesker med traumeerfaringer? Harald Bækkelund, Psykolog Fylkesmannen i Aust-Agder Minoritetsnettverk harald.baekkelund@modum-bad.no Hvem er jeg? Psykolog utdannet i 2004 Alternativ til

Detaljer

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE Sentrale funn og forslag til tiltak Brit Oppedal I samarbeid med Karoline B. Seglem,

Detaljer

tortur, overgrep eller har odontofobi Vurdering av omfang og behov samt forslag til tannhelsetiltak

tortur, overgrep eller har odontofobi Vurdering av omfang og behov samt forslag til tannhelsetiltak IS-1855 Tilrettelagte tannhelsetilbud for mennesker som er blitt utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi Vurdering av omfang og behov samt forslag til tannhelsetiltak Heftets tittel: Tilrettelagte

Detaljer

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Hva er det som hjelper?

Hva er det som hjelper? Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Komplekse traumer hos barn. Dag Ø. Nordanger «RVTS i Barnehøyde», RVTS Sør, juni 2012

Komplekse traumer hos barn. Dag Ø. Nordanger «RVTS i Barnehøyde», RVTS Sør, juni 2012 Komplekse traumer hos barn Dag Ø. Nordanger «RVTS i Barnehøyde», RVTS Sør, juni 2012 Posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) Invadering-symptomer Gjenopplevelser/flashbacks, påtrengende minner, bilder

Detaljer

Psykososialt arbeid med flyktningbarn

Psykososialt arbeid med flyktningbarn Psykososialt arbeid med flyktningbarn Introduksjon og fagveileder Sissel M. Neumayer, Arve Skreslett, Marit C. Borchgrevink, Solveig Gravråkmo m.fl. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Detaljer

om barn .9 -%.4!, ')6 Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care

om barn .9 -%.4!, ')6 Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care om barn.9 -%.4!, ')6 Psykisk helsehjelp i Norge Mental health care BOKMÅL Hva gjør jeg når barnet mitt ikke har det bra? En veiviser for foreldre med barn som har psykiske lidelser Psykiske lidelser rammer

Detaljer

Møt meg som et menneske. om avmaktens betydning i flyktningers liv

Møt meg som et menneske. om avmaktens betydning i flyktningers liv Møt meg som et menneske om avmaktens betydning i flyktningers liv Kandidatnummer: 150 Kull: Sos08 Studiested: Diakonhjemmet høgskole Eksamen: Bacheloroppgave i sosialt arbeid Gjeldende semester: 6.semester

Detaljer

PSYKISK HELSE HOS ASYLSØKERFAMILIER OG FLYKTNINGFAMILIER? -ET KORT INNBLIKK TIL PSYKIATRISK SYKEPLEIRE I SANDNES KOMMUNE.

PSYKISK HELSE HOS ASYLSØKERFAMILIER OG FLYKTNINGFAMILIER? -ET KORT INNBLIKK TIL PSYKIATRISK SYKEPLEIRE I SANDNES KOMMUNE. PSYKISK HELSE HOS ASYLSØKERFAMILIER OG FLYKTNINGFAMILIER? -ET KORT INNBLIKK TIL PSYKIATRISK SYKEPLEIRE I SANDNES KOMMUNE. MORGENUNDERVISNING ONSDAG 25 april 2012 Ragnhild Viste, Helsetjasjonstjenester,Dale

Detaljer

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå?

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Av Elsbeth Jacobs, fysioterapeut og spesialrådgiver RVTS Øst 1 Mange av de pasientene som henvises

Detaljer

Rapport fra forprosjekt fase 1: Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser

Rapport fra forprosjekt fase 1: Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser Terningen Nettverk www.terningennettverk.no Rapport fra forprosjekt fase 1: Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser Marit Aralt Skaug Prosjektleder 15. sept. 2011 Forord I februar 2010 inviterte

Detaljer

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen Rapport 2009:11 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Avhengig

Detaljer

Bulleteng nummer 4. Prosjektet Barn som lever med vold i familien. Voldsutsatte kvinners omsorg for barn

Bulleteng nummer 4. Prosjektet Barn som lever med vold i familien. Voldsutsatte kvinners omsorg for barn Bulleteng nummer 4 Voldsutsatte kvinners omsorg for barn Prosjektet Barn som lever med vold i familien Barn som lever med vold i familien. Bulleteng nummer 4. Voldsutsatte mødres omsorg 1 09.12.06 Voldsutsatte

Detaljer

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av Krisesentersekretariatet Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Forord 2 Tittel: Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av:

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Rehabilitering prosjektnr. 2001/3/0043

PROSJEKTRAPPORT Rehabilitering prosjektnr. 2001/3/0043 1 PROSJEKTRAPPORT Rehabilitering prosjektnr. 2001/3/0043 Psykologtjeneste for krisesenterets voksne kvinner et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Krisesenter og Alternativ til Vold år 2002 2004 2 Takk til

Detaljer

PSYKOLOGISK INFORMASJON OG RÅD TIL PERSONELL SOM VAR I INNSATS ETTER 22/7. Ved psykolog Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi

PSYKOLOGISK INFORMASJON OG RÅD TIL PERSONELL SOM VAR I INNSATS ETTER 22/7. Ved psykolog Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi PSYKOLOGISK INFORMASJON OG RÅD TIL PERSONELL SOM VAR I INNSATS ETTER 22/7 Ved psykolog Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi Mange av dere som har vært engasjert som innsats- og hjelpemannskaper ved

Detaljer

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Master i sosialt arbeid SØSKEN SOM PÅRØRENDE BELASTNINGER OG STYRKER En studie av helsepersonells møte med søsken som pårørende til alvorlig

Detaljer

Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn

Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Utvalget har bestått av: Guro Fjellanger, (utvalgsleder) selvst. næringsdrivende, politiker Arild Aambø, lege, nestleder

Detaljer

OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport

OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport side 1 Forord Oslo Krisesenter (OK) gjennomførte fra 1999 til 2002 et prosjekt ved navn Brobyggerprosjektet. Hovedmålsettingen til prosjektet var å utvikle metoder

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

* Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014.

* Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014. * Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014. Tenk deg fotballspilleren som står foran mål og skal til å score. I taklingene får han et kraftig leggspark

Detaljer

SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS

SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS Fortunen 7, 5013 Bergen Tlf: 55 59 61 80 Faks: 55 59 61 90 E-post: email@krisepsyk.no Voldtekt Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi

Detaljer

3. Konsekvenser av. omskjæring. Kvinnelig omskjæring som kroppslig erfaring KAPITTEL 3

3. Konsekvenser av. omskjæring. Kvinnelig omskjæring som kroppslig erfaring KAPITTEL 3 KAPITTEL 3 3. Konsekvenser av omskjæring Kvinnelig omskjæring som kroppslig erfaring Selv jenter som sier de ønsket å bli omskåret, opplever ofte sjokk når de erfarer hvor smertefullt inngrepet er. Spesielt

Detaljer

Nytt svangerskap etter tap av barn. Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad

Nytt svangerskap etter tap av barn. Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad Nytt svangerskap etter tap av barn Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad www.lub.no www.etbarnforlite.no 3. opplag, 8000. Revidert i 2014. Første gang utgitt av Foreningen

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

Seksualisert vold mot gutter og menn Har du blitt truet, lurt eller tvunget til seksuelle handlinger mot din vilje?

Seksualisert vold mot gutter og menn Har du blitt truet, lurt eller tvunget til seksuelle handlinger mot din vilje? Seksualisert vold mot gutter og menn Har du blitt truet, lurt eller tvunget til seksuelle handlinger mot din vilje? I dette heftet finner du informasjon om vanlige reaksjoner blant gutter og menn og om

Detaljer