Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Nasjonalt Program for Prostatacancer (NPPC) Årsrapport 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Nasjonalt Program for Prostatacancer (NPPC) 2013. Årsrapport 2013"

Transkript

1 Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft Nasjonalt Program for Prostatacancer (NPPC) 2013 Årsrapport 2013

2 Sammendrag Prostatacancerregisteret publiserer i denne årsrapporten data på institusjonsnivå for første gang. Forekomsten av prostatakreft nådde en foreløpig topp i 2007, og sank noe frem til I Cancer in Norway 2011 sees imidlertid en økt insidens. Dette vil omtales nærmere i neste årsrapport fra Prostatacancerregisteret, da denne rapporten er basert på data til og med Rapporten fokuserer i hovedsak på utredning av prostatakreft. Graden av klinisk innrapportering varierer stort mellom institusjonene (fra 1,3 prosent til 100 prosent). Kliniske meldinger er det viktigste datagrunnlaget for årsrapporten, hvilket innebærer at resultatene basert på kliniske meldinger bør tolkes med forsiktighet. Den kliniske innrapporteringen har gått ned siden oppstarten av Prostatacancerregisteret i 2004, spesielt for 2009 og For pasienter diagnostisert i 2004 har Kreftregisteret mottatt klinisk melding for 97,9 prosent, mens det tilsvarende tallet for 2010 er 67 prosent. Det er likevel viktig å gi ut denne rapporten for å vise hva et kvalitetsregister for prostatakreft kan dokumentere, med håp om at dette motiverer til økt klinisk innrapportering, som vil være høyt prioritert fremover. Forhøyet PSA fremstår som den viktigste enkeltårsaken til utredning av prostatakreft, men dette varierer mellom sykehusene. Atten norske sykehus foretok radikale prostatektomier i 2009 og 2010, og i 2010 ble 1253 pasienter prostatektomert. Meldinger fra alle patologilaboratoriene har vært viktige for rapporten, og i denne rapporten er det gjort en analyse av status for reseksjonsrender etter radikal prostatektomi. Den er justert for tumorstatus, men bør likevel tolkes med forsiktighet, da det er andre faktorer som kan spille inn på resultatet. 1

3 Innhold Sammendrag... 1 Innhold... 2 Introduksjon... 4 Datagrunnlag... 5 Insidens... 6 Innrapportering til Kreftregisteret... 7 Klinisk innrapportering... 7 Elektronisk innrapportering av prostatakreft til Kreftregisteret... 9 Statistikk basert på data fra kliniske meldinger Alder ved diagnosetidspunkt Årsak til utredning PSA Klinisk TNM Klinisk T Klinisk N Klinisk M Metastaseutredning: skjelettscintigrafi Gleason score Funksjonstilstand Videre tiltak Analyser basert på data fra patologisvar Antall opererte pr. sykehus Status for reseksjonsrender i radikal prostatektomi Vurderinger av registerets dekningsgrad, kvalitet i datafangst, samt milepælsplan for rutinemessig nasjonal publisering av data

4 Årsrapport Forskningsrapporter og publiserte artikler på grunnlag av registerets data Oversikt over publikasjoner med bruk av data fra Prostatacancerregisteret Doktorgrader Referansegruppe Vedlegg Klinisk TNM, prostatakreft Funksjonstilstand WHO-status Rapportering til HSØ årsrapport Referanser

5 Introduksjon Prostatakreft er den hyppigste kreftformen hos norske menn, med 4211 nye tilfeller i Nasjonalt Program for Prostatacancer (NPPC) ble startet opp i 2003 og har som mål å dokumentere forekomst, diagnostikk og behandling av prostatakreft. Siden oppstarten av Prostatacancerregisteret i 2004, har opplysninger om prostatakreftpasienter blitt registrert i registeret. Prostatacancerregisteret er lagt til Kreftregisteret og er hjemlet i Kreftregisterforskriften ( 1-7). Referansegruppen for NPPC består av urologer, onkologer og patologer fra hele landet. 1 Referansegruppen har bestemt at data skal publiseres på sykehusnivå fra Den forrige årsrapporten fra Prostatacancerregisteret baserte seg på data fra 2004 til Årsrapporten for 2012 baserer seg på data fra 2004 til 2010, med hovedvekt på 2009 og Referansegruppeleder: Viktor Berge, overlege, Oslo Universitetssykehus Aker. Kontaktinformasjon for Prostatacancerregisteret: Telefon: Hjemmeside: Oslo, juni 2013 Med vennlig hilsen Viktor Berge, referansegruppeleder Nasjonalt Program for Prostatacancer Rune Kvåle, prosjektkoordinator Prostatacancerregisteret Tom Børge Johannesen, administrativt ansvarlig Prostatacancerregisteret Ylva Maria Gjelsvik, kvalitetsregisteransvarlig Prostatacancerregisteret 1 En oversikt over referansegruppemedlemmer finnes på side Tidligere har institusjonene kun fått tilsendt sin egen rapport. 4

6 Datagrunnlag Medisinske kodere ved Kreftregisteret registrerer Prostatacancerregisterets datagrunnlag, som består av patologiremisser, kliniske meldinger og dødsattester. For 2010 ble 7726 patologiremisser og 4112 kliniske meldinger (inkludert behandlingsmeldinger) registrert i Prostatacancerregisteret. Det kliniske meldeskjemaet for prostatakreft trådte i kraft i 2004, og ble revidert i Opplysninger som registreres spesielt for prostatakreft, er Gleason score i nålebiopsi/tur-p, PSA, årsak til utredning, funksjonstilstand, metastaseutredning samt behandlingsform. 3 Fra og med 2009 er patologiregistreringen også utvidet, slik at Prostatacancerregisteret inneholder mer detaljerte data fra laboratoriene. 3 Meldeskjema for prostatakreft finnes her: kjema_prostata.pdf 5

7 Insidens Forekomsten av prostatakreft i Norge steg frem til 2007, men har sunket noe i årene etter. Veksten i insidens fram til 2007 hadde i hovedsak sammenheng med økt bruk av PSA-testing. 4 Tabell 1: Insidens av prostatakreft, År Insidens Aldersjustert insidens pr ,4 71,2 87,1 98,7 93,4 96,6 110,4 106,9 104,9 97,1 Insidens prostatakreft Figur 1: Insidens av prostatakreft i Norge, Kvåle et al Interpreting Trends in Prostate Cancer Incidence and Mortality in the Five Nordic Countries. JNCI J Natl Cancer Inst (2007) 99(24):

8 Innrapportering til Kreftregisteret Alle institusjoner som utreder og behandler pasienter med prostatakreft skal i følge Kreftregisterforskriften 2-1 sende inn opplysninger om utredning og behandling til Kreftregisteret. Fra patologilaboratoriene får Kreftregisteret tilsendt histologiske beskrivelser av forstadier til kreft, alle maligne diagnoser, samt enkelte benigne diagnoser. Videre får Kreftregisteret pasientadministrative data fra alle sykehusene (oversendes samlet fra Norsk Pasientregister fra 2011), stråledata fra strålebehandlingsenhetene, samt informasjon om kreftrelaterte dødsfall fra Dødsårsaksregisteret. Dekningsgraden for prostatakreft, målt som komplettheten av antall tilfeller som registreres i registeret i forhold til antall tilfeller som diagnostiseres, er estimert til 99,75 prosent for alle pasienter diagnostisert med prostatakreft. 5 Klinisk innrapportering Den kliniske informasjonen om utredning og behandling av prostatakreft rapporteres til registeret på papirskjemaet Cancer prostata. Melding til Kreftregisteret. En elektronisk løsning for innmelding via Norsk Helsenett var klar i november Denne løsningen beskrives nærmere senere i rapporten. På grunn av varierende rutiner for rapportering til Kreftregisteret ved det enkelte sykehus, må registeret rutinemessig purre etter manglende pasientopplysninger. Andelen pasienter registeret har mottatt klinisk utredningsmelding for, har sunket de siste årene. 100 Klinisk innrapporterte tilfeller, prosent Figur 2: Klinisk innrapporterte tilfeller, nasjonalt Prosent. 5 Larsen et al Data quality at the Cancer Registry of Norway: an overview of comparability, completeness, validity and timeliness. Eur J Cancer May;45(7):

9 Fra 2004 til 2010 har Prostatacancerregisteret mottatt og registrert rundt kliniske utredningsmeldinger. Det tilsvarer ca 87 prosent av det totale antallet diagnostiserte prostatakrefttifeller på I 2010 mottok Prostatacancerregisteret klinisk utredningsmelding fra omtrent 80 sykehus, private praksiser og sykehjem. Tabell 2: Andel klinisk innrapporterte prostatakrefttilfeller, prosent År Klinisk innrapporteringsgrad 97,9 95,7 95,9 93,6 87,6 73,2 67,0 Prostatacancerregisteret har hovedsakelig fått inn, og purret etter, kliniske utredningsmeldinger. I meldeskjemaet som gjelder fra meldes det i større grad om behandling, som i sin tur har blitt lagt inn som egne behandlingsmeldinger i Prostatacancerregisteret. Så langt er det behandlinger som er markert som utført som har blitt registrert. Imidlertid kan det også meldes om planlagte behandlinger, men siden disse ikke er innregistrert i Prostatacancerregisteret ennå, er det ikke på nåværende tidspunkt mulig å regne ut faktisk innrapporteringsgrad for behandlingsmeldinger. De kliniske dataene brukt i denne rapporten, er hentet fra utredningsmeldinger. Det er også utredningsmeldingene som danner grunnlaget for den kliniske innrapporteringsgraden som er presentert i tabellen under. Tabell 3: Klinisk innrapporteringsgrad for sykehus og private behandlere med >=20 pasienter i 2009/2010, prosent Sykehus/behandler Prosent klinisk meldte tilfeller, 2009 Prosent klinisk meldte tilfeller, 2010 Totalt antall tilfeller (også uten klinisk melding), Sykehuset Østfold Fredrikstad 96,4 92,2 334 Vestre Viken Bærum 60,2 61,1 211 Akershus universitetssykehus 93,8 95,3 325 Oslo Universitetssykehus, Aker 74 56,9 523 Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet 1,3 1,9 128 Volvat Oslo 95,8 26,5 97 Sykehuset Innlandet Kongsvinger Sykehuset Innlandet Hamar 11,8 41,9 220 Sykehuset Innlandet Tynset 95, Sykehuset Innlandet Lillehammer 85,7 97,1 131 Vestre Viken Drammen 68, Vestre Viken Ringerike 95,7 96,1 70 Sykehuset Vestfold Tønsberg 89,3 76,1 389 Sykehuset Telemark Notodden ,1 50 Sykehuset Telemark Porsgrunn 80,8 77,5 245 Sykehuset Telemark Skien 95,7 85,7 30 Sørlandet Sykehus Arendal 97,2 92,9 208 Sørlandet Sykehus Kristiansand 78,6 80,3 179 Helse Fonna Haugesund 57,1 45,

10 Stavanger Universitetssjukehus 50, Haraldsplass Diakonale Sykehus 20, Haukeland Universitetssykehus 45 71,5 407 Volvat Bergen 60, Lærdal Sjukehus 40 42,9 63 Førde Sjukehus 76, Kristiansund Sjukehus 98,1 95,3 234 Volda Sjukehus 94,1 93,3 96 Ålesund Sjukehus 95 75,2 244 Orkdal Sjukehus ,3 38 St. Olavs Hospital 97,6 88,2 439 Sykehuset Levanger 98 66,7 113 Sykehuset Namsos ,5 69 Nordlanssykehuset Bodø 8,8 17,2 121 Helgelandssykehuset Mosjøen 70,7 88,5 93 Helgelandssykehuset Sandnessjøen 77,3 81,8 44 Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad 92 82,5 65 Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø 45, Hammerfest Sykehus 87,5 85,7 44 Østsiden kirurgiske praksis 80, Moelv Spesialistsenter Uro-Sør 76,1 5,9 189 Urologi Nord ,4 164 Urologisk senter (Oslo) 62,4 36,1 246 Overnklinikken ,7 160 Totalt antall tilfeller for ovennevnte sykehus/behandlere 7891 Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet og Nordlandssykehuset Bodø har for lav klinisk innrapportering for 2009 og 2010 til at det blir rapportert kliniske data for disse sykehusene i denne rapporten. Elektronisk innrapportering av prostatakreft til Kreftregisteret Fra november 2012 har det vært mulig å rapportere inn prostatakreft elektronisk til Kreftregisteret. Løsningen heter KREMT (Kreftregisterets Elektroniske MeldeTjeneste), og finnes på Norsk Helsenett på adressen https://kreftregistrering.no. For brukernavn og passord, ta kontakt med Ylva Gjelsvik; 9

11 Statistikk basert på data fra kliniske meldinger Nedgangen i klinisk innrapportering til Prostatacancerregisteret gjenspeiler seg noe i denne delen av rapporten ved at totalantallet i de følgende figurene og tabellene avviker en del fra den faktiske forekomsten av prostatakreft. Alder ved diagnosetidspunkt Figuren under viser aldersfordeling ved diagnosetidspunkt for prostatakreft for årene 2004 til og med >=85 Figur 3: Aldersfordeling ved diagnosetidspunkt , nasjonalt (prosent)

12 Årsak til utredning I følge Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft, er de viktigste indikasjoner for prostatabiopsi funn ved palpasjon og/eller forhøyet PSA. 6 Figuren under gir en oversikt over fordelingen av årsak til utredning fra Prostatacancerregisterets oppstart i 2004 til Økningen fra 2008 til 2009 i andel pasienter utredet på bakgrunn av forhøyet PSA kan delvis være på grunn av byttet av meldeskjema som skjedde i denne perioden. Alle prostatakrefttilfeller fra er registrert inn med en annen løsning, og på bakgrunn av et annet skjema, enn de tidligere årene. Det ser ut til at de litt ulike svaralternativene i meldingen når det gjelder PSA, kan ha hatt innvirkning på hvordan årsak til utredning har blitt meldt. Likevel står urinveissymptomer frem som en større årsak til utredning enn palpasjonsfunn Figur 4: Årsak til utredning, nasjonalt Prosent. 6 Helsebiblioteket. utredning-for-prostatakreft/4.2.1-p%c3%a5visning-av-prostatakreft 11

13 Bilde 1: Årsak til utredning, fra tilleggsmeldeskjema for prostatakreft Bilde 2: Årsak til utredning, fra meldeskjema for prostatakreft i bruk fra Nedenfor sees en forenklet figur hvor flere av de mindre kategoriene har blitt slått sammen, slik at grupperingen ligner den som gjøres i det svenske Prostatacancerregisteret, hvor det skilles mellom helseundersøkelse med PSA-test uten foregående symptomer, urinveissymptomer og andre årsaker. 7 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Figur 5: Årsak til utredning, nasjonalt Prosent. 7 Regionalt Cancercentrum, Uppsala Örebro, Nationell kvalitetsrapportt for diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR): 25. orter/ _npcr_rapport_2011.pdf 12

14 Denne forenklede grupperingen er også foretatt på sykehusnivå. Videre sees en oversikt over fordeling av årsak til utredning på de ulike behandlingsinstitusjonene for 2009 og 2010 samlet. Sykehuset Østfold Fredrikstad (315) Vestre Viken Bærum (128) Akershus universitetssykehus (305) Oslo Universitetssykehus, Aker (340) Volvat Oslo (59) Sykehuset Innlandet Kongsvinger (62) Sykehuset Innlandet Hamar (54) Sykehuset Innlandet Tynset (31) Sykehuset Innlandet Lillehammer (120) Vestre Viken Drammen (166) Vestre Viken Ringerike (140) Sykehuset Vestfold Tønsberg (324) Sykehuset Telemark Notodden (45) Sykehuset Telemark Porsgrunn (195) Sykehuset Telemark Skien (28) Sørlandet Sykehus Arendal (198) Sørlandet Sykehus Kristiansand (141) Helse Fonna Haugesund (63) Stavanger Universitetssjukehus (223) Haraldsplass Diakonale Sykehus (68) Haukeland Universitetssykehus (238) Volvat Bergen (44) Lærdal Sjukehus (25) Førde Sjukehus (125) Kristiansund Sjukehus (227) Volda Sjukehus (91) Ålesund Sjukehus (207) Orkdal Sjukehus (34) St. Olavs Hospital (409) Sykehuset Levanger (91) Sykehuset Namsos (68) Helgelandssykehuset Mosjøen (75) Helgelandssykehuset Sandnessjøen (35) UNN, Harstad (56) UNN, Tromsø (147) Hammerfest Sykehus (38) Østsiden kirurgiske praksis (37) Moelv Spesialistsenter (254) Uro-Sør (73) Urologi Nord (163) Urologisk senter (Oslo) (128) Overnklinikken (136) Andre sykehus/behandlere (244) Landsgjennomsnitt (5950) Kun PSA Urinveissymptomer Andre årsaker Ikke oppgitt Figur 6: Årsak til utredning , institusjonsnivå 8. Prosent Antall pasienter Kreftregisteret har mottatt klinisk melding for er angitt i parentes bak institusjonens navn. 13

15 PSA PSA (prostataspesifikt antigen) er et protein som skilles ut fra kjertelcellene i prostata, og som hindrer sædvæsken fra å koagulere. PSA-nivået øker ved sykdommer som benign prostatahyperplasi (BPH) og prostatitt, men som regel også ved prostatakreft. PSA-nivået kan måles ved en blodprøve (i ng/ml), og benyttes i tidlig diagnostikk av prostatakreft. Siden PSA forhøyes ved andre tilstander enn prostatakreft, er det ikke en kreftmarkør i vanlig forstand. 9 I Norge er det til nå ikke anbefalt PSAscreening av symptomfrie menn uten arvelig belastning. 10 Tabellen under viser PSA-nivå ved tidspunkt for prostatakreftdiagnose. Tabell 4: PSA ved diagnosetidspunkt, nasjonalt Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent 0=< PSA < , , , , , , ,0 4=< PSA < , , , , , , ,9 10=< PSA < , , , , , , ,0 20=< PSA < , , , , , , ,0 PSA >= , , , , , , ,8 Ikke angitt 77 2,1 56 1,6 74 2,1 72 1,8 95 2,6 51 1,6 35 1,3 Totalt , , , , , , ,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 0=< PSA <4 4=< PSA <10 10=< PSA <20 20=< PSA <100 PSA >=100 Ikke angitt Figur 7: PSA ved diagnosetidspunkt, nasjonalt Prosent. 9 Kåresen og Wist (red.) (2005). Kreftsykdommer en basisbok for helsepersonell. Gyldendal Akademisk. S Helsebiblioteket. 14

16 Sykehuset Østfold Fredrikstad (315) Vestre Viken Bærum (128) Akershus universitetssykehus (305) Oslo Universitetssykehus, Aker (340) Volvat Oslo (59) Sykehuset Innlandet Kongsvinger (62) Sykehuset Innlandet Hamar (54) Sykehuset Innlandet Tynset (31) Sykehuset Innlandet Lillehammer (120) Vestre Viken Drammen (166) Vestre Viken Ringerike (140) Sykehuset Vestfold Tønsberg (324) Sykehuset Telemark Notodden (45) Sykehuset Telemark Porsgrunn (195) Sykehuset Telemark Skien (28) Sørlandet Sykehus Arendal (198) Sørlandet Sykehus Kristiansand (141) Helse Fonna Haugesund (63) Stavanger Universitetssjukehus (223) Haraldsplass Diakonale Sykehus (68) Haukeland Universitetssykehus (238) Volvat Bergen (44) Lærdal Sjukehus (25) Førde Sjukehus (125) Kristiansund Sjukehus (227) Volda Sjukehus (91) Ålesund Sjukehus (207) Orkdal Sjukehus (34) St. Olavs Hospital (409) Sykehuset Levanger (91) Sykehuset Namsos (68) Helgelandssykehuset Mosjøen (75) Helgelandssykehuset Sandnessjøen (35) UNN, Harstad (56) UNN, Tromsø (147) Hammerfest Sykehus (38) Østsiden kirurgiske praksis (37) Moelv Spesialistsenter (254) Uro-Sør (73) Urologi Nord (163) Urologisk senter (Oslo) (128) Overnklinikken (136) Andre sykehus/behandlere (244) Nasjonalt (5950) 0=< PSA <4 4=< PSA <10 10=< PSA <20 20=< PSA <100 PSA >=100 Ikke angitt Figur 8: PSA-fordeling på institusjonsnivå, 2009 og 2010 samlet. Prosent Antall pasienter Kreftregisteret har mottatt klinisk melding for er angitt i parentes bak institusjonens navn. 15

17 Klinisk TNM Klinisk TNM (ctnm) er en av de viktigste faktorene når det gjelder behandlingsvalg og prognose, og er variabler det legges stor vekt på å få inn i Prostatacancerregisteret. 12 TNM står for tumor, node og metastasis, og er et mål på den anatomiske utbredelsen av kreftsykdommen. T beskriver primærtumorens utbredelse, N eventuell spredning til regionale lymfeknuter, og M dreier seg om fjernmetastaser. Tallene som settes etter disse tre bokstavene, angir sykdommens utbredelse, for eksempel T2N0M0. 13 Det skilles i hovedsak mellom klinisk TNM (ctnm) og patologisk TNM (ptnm). Klinisk TNM blir satt av klinikeren som utreder pasienten, og er viktig når behandling og prognose vurderes. Patologisk TNM settes av patolog på bakgrunn av operasjonspreparat, og beskriver resultatet av operasjonen og danner grunnlag for vurdering om det eventuelt trengs supplerende behandling (adjuvant terapi). 14 Det er ctnm som meldes på det kliniske meldeskjemaet, og som er rapportert her. Klinisk T Under sees en tabell over fordelingen av ct fra 2004 til og med Tabell 5: Klinisk T-stadium, nasjonalt Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48 X/ukjent 211 5, , , , , , ,21 Totalt For klinisk TNM-oversikt for prostatakreft, se side Sobin, Gospodarawicz og Witterkind (ed.), TNM. Classification of Malignant Tumours. Seventh edition. Wiley-Blackwell. S Ibid. 16

18 X/ukjent Figur 9: Fordeling av ct, nasjonalt Prosent. Tabellen under viser fordelingen av ct nasjonalt, for henholdsvis 2009 og ct1 er her delt opp i 1a+1b og 1c, for å skille mellom funn ved TUR-P og nålebiopsi. Tabell 6: Klinisk T-stadium, nasjonalt Antall Prosent Antall Prosent 1a+1b 241 7, ,5 1c , , , , , , , ,4 X/0/ukjent 92 2,9 83 3,0 Totalt , ,1 Figuren på neste side gir en oversikt over fordelingen av ct på institusjonsnivå. 17

19 Sykehuset Østfold Fredrikstad (315) Vestre Viken Bærum (128) Akershus universitetssykehus (305) Oslo Universitetssykehus, Aker (340) Volvat Oslo (59) Sykehuset Innlandet Kongsvinger (62) Sykehuset Innlandet Hamar (54) Sykehuset Innlandet Tynset (31) Sykehuset Innlandet Lillehammer (120) Vestre Viken Drammen (166) Vestre Viken Ringerike (140) Sykehuset Vestfold Tønsberg (324) Sykehuset Telemark Notodden (45) Sykehuset Telemark Porsgrunn (195) Sykehuset Telemark Skien (28) Sørlandet Sykehus Arendal (198) Sørlandet Sykehus Kristiansand (141) Helse Fonna Haugesund (63) Stavanger Universitetssjukehus (223) Haraldsplass Diakonale Sykehus (68) Haukeland Universitetssykehus (238) Volvat Bergen (44) Lærdal Sjukehus (25) Førde Sjukehus (125) Kristiansund Sjukehus (227) Volda Sjukehus (91) Ålesund Sjukehus (207) Orkdal Sjukehus (34) St. Olavs Hospital (409) Sykehuset Levanger (91) Sykehuset Namsos (68) Helgelandssykehuset Mosjøen (75) Helgelandssykehuset Sandnessjøen (35) UNN, Harstad (56) UNN, Tomsø (147) Hammerfest Sykehus (38) Østsiden kirurgiske praksis (37) Moelv Spesialistsenter (254) Uro-Sør (73) Urologi Nord (163) Urologisk senter (Oslo) (128) Overnklinikken (136) Andre sykehus/behandlere (244) Nasjonalt (5950) 1a+1b 1c X/0 Ikke angitt Figur 10: Klinisk T ved diagnosetidspunkt på institusjonsnivå, 2009 og 2010 samlet. Prosent Antall pasienter Kreftregisteret har mottatt klinisk melding for er angitt i parentes bak institusjonens navn. 18

20 Klinisk N Tabellen under viser utviklingen for klinisk N meldt til Kreftregisteret fra 2004 til Tabell 7: Klinisk N-stadium, nasjonalt Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent cn , , , , , , ,2 cn1 94 2,5 81 2,3 86 2, ,9 92 2,4 87 2,8 80 2,9 cnx , , , , , , ,3 cn ikke angitt 363 9, , , , ,0 34 1,1 18 0,6 Totalt , , , , , , ,0 På det kliniske meldeskjemaet for prostatakreft er det ved cnx mulig å velge om det er sannsynlig at det foreligger lymfeknutemetastaser. Disse tilbakemeldingene fremkommer dessverre ikke i tabellen og figuren over, men blir ivaretatt i den medisinske kodingen når det gjelder status for metastase. Neste figur er en oversikt over klinisk N-stadium på institusjonsnivå. Det er stor variasjon i andel cn0. Om dette gjenspeiler reelle forskjeller i utredningspraksis, er usikkert. På det kliniske meldeskjemaet er det god mulighet til å melde en eventuell lymfadenektomi, men ikke så god mulighet til å melde bildetagning av lymfeknuter slik at det kan registreres på en konsekvent måte. Derfor bør figuren tolkes med et visst forbehold. 19

21 Sykehuset Østfold Fredrikstad (315) Vestre Viken Bærum (128) Akershus universitetssykehus (305) Oslo Universitetssykehus, Aker (340) Volvat Oslo (59) Sykehuset Innlandet Kongsvinger (62) Sykehuset Innlandet Hamar (54) Sykehuset Innlandet Tynset (31) Sykehuset Innlandet Lillehammer (120) Vestre Viken Drammen (166) Vestre Viken Ringerike (140) Sykehuset Vestfold Tønsberg (324) Sykehuset Telemark Notodden (45) Sykehuset Telemark Porsgrunn (195) Sykehuset Telemark Skien (28) Sørlandet Sykehus Arendal (198) Sørlandet Sykehus Kristiansand (141) Helse Fonna Haugesund (63) Stavanger Universitetssjukehus (223) Haraldsplass Diakonale Sykehus (68) Haukeland Universitetssykehus (238) Volvat Bergen (44) Lærdal Sjukehus (25) Førde Sjukehus (125) Kristiansund Sjukehus (227) Volda Sjukehus (91) Ålesund Sjukehus (207) Orkdal Sjukehus (34) St. Olavs Hospital (409) Sykehuset Levanger (91) Sykehuset Namsos (68) Helgelandssykehuset Mosjøen (75) Helgelandssykehuset Sandnessjøen (35) UNN, Harstad (56) UNN, Tromsø (147) Hammerfest Sykehus (38) Østsiden kirurgiske praksis (37) Moelv Spesialistsenter (254) Uro-Sør (73) Urologi Nord (163) Urologisk senter (Oslo) (128) Overnklinikken (136) Andre sykehus/behandlere (244) Nasjonalt (5950) cn0 cn1 cnx Ikke angitt Figur 11: Klinisk N ved diagnosetidspunkt på institusjonsnivå, 2009 og 2010 samlet. Prosent Antall pasienter Kreftregisteret har mottatt klinisk melding for er angitt i parentes bak institusjonens navn. 20

22 Klinisk M Tabellen under viser klinisk M fra 2004 til Tabell 8: Klinisk M-stadium, nasjonalt Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent cm , , , , , , ,5 cm , , , , , , ,8 cmx , , , , , , ,9 cm ikke angitt 372 9, , , , ,4 36 1,1 24 0,9 Totalt , , , , , , ,0 På samme måte som det er mulig å velge om det er sannsynlighet for lymfeknutemetastaser ved cnx, kan sannsynlighet for fjernmetastaser meldes ved cmx. Figuren på neste side viser fordelingen av cm på institusjonsnivå. cm1a, 1b og 1c er slått sammen her, men det er et klart flertall av cm1b (>90 prosent), altså skjelettmetastaser. 21

23 Sykehuset Østfold Fredrikstad (315) Vestre Viken Bærum (128) Akershus universitetssykehus (305) Oslo Universitetssykehus, Aker (340) Volvat Oslo (59) Sykehuset Innlandet Kongsvinger (62) Sykehuset Innlandet Hamar (54) Sykehuset Innlandet Tynset (31) Sykehuset Innlandet Lillehammer (120) Vestre Viken Drammen (166) Vestre Viken Ringerike (140) Sykehuset Vestfold Tønsberg (324) Sykehuset Telemark Notodden (45) Sykehuset Telemark Porsgrunn (195) Sykehuset Telemark Skien (28) Sørlandet Sykehus Arendal (198) Sørlandet Sykehus Kristiansand (141) Helse Fonna Haugesund (63) Stavanger Universitetssjukehus (223) Haraldsplass Diakonale Sykehus (68) Haukeland Universitetssykehus (238) Volvat Bergen (44) Lærdal Sjukehus (25) Førde Sjukehus (125) Kristiansund Sjukehus (227) Volda Sjukehus (91) Ålesund Sjukehus (207) Orkdal Sjukehus (34) St. Olavs Hospital (409) Sykehuset Levanger (91) Sykehuset Namsos (68) Helgelandssykehuset Mosjøen (75) Helgelandssykehuset Sandnessjøen (35) Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø Hammerfest Sykehus (38) Østsiden kirurgiske praksis (37) Moelv Spesialistsenter (254) Uro-Sør (73) Urologi Nord (163) Urologisk senter (Oslo) (128) Overnklinikken (136) Andre sykehus/behandlere (244) Nasjonalt (5950) cm0 cm1 cmx Ikke angitt Figur 12: Klinisk M ved diagnosetidspunkt på institusjonsnivå, 2009 og 2010 samlet. (prosent) Antall pasienter Kreftregisteret har mottatt klinisk melding for er angitt i parentes bak institusjonens navn. 22

24 Metastaseutredning: skjelettscintigrafi Skjelettscintigrafi er en nukleærmedisinsk undersøkelse som er hyppig brukt i utredningen av skjelettmetastaser. Tabell 9: Skjelettscintigrafi, nasjonalt Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Positivt funn , , , , , , ,1 Negativt funn , , , , , , ,6 Usikkert funn ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,6 90 3,2 Ikke utført / ikke angitt , , , , , , ,1 Totalt , , , , , , ,0 18 Usikkert funn ble et svaralternativ fra

25 Sykehuset Østfold Fredrikstad (315) Vestre Viken Bærum (128) Akershus universitetssykehus (305) Oslo Universitetssykehus, Aker (340) Volvat Oslo (59) Sykehuset Innlandet Kongsvinger (62) Sykehuset Innlandet Hamar (54) Sykehuset Innlandet Tynset (31) Sykehuset Innlandet Lillehammer (120) Vestre Viken Drammen (166) Vestre Viken Ringerike (140) Sykehuset Vestfold Tønsberg (324) Sykehuset Telemark Notodden (45) Sykehuset Telemark Porsgrunn (195) Sykehuset Telemark Skien (28) Sørlandet Sykehus Arendal (198) Sørlandet Sykehus Kristiansand (141) Helse Fonna Haugesund (63) Stavanger Universitetssjukehus (223) Haraldsplass Diakonale Sykehus (68) Haukeland Universitetssykehus (238) Volvat Bergen (44) Lærdal Sjukehus (25) Førde Sjukehus (125) Kristiansund Sjukehus (227) Volda Sjukehus (91) Ålesund Sjukehus (207) Orkdal Sjukehus (34) St. Olavs Hospital (409) Sykehuset Levanger (91) Sykehuset Namsos (68) Helgelandssykehuset Mosjøen (75) Helgelandssykehuset Sandnessjøen (35) UNN, Harstad (56) UNN, Tromsø (147) Hammerfest Sykehus (38) Østsiden kirurgiske praksis (37) Moelv Spesialistsenter (254) Uro-Sør (73) Urologi Nord (163) Urologisk senter (Oslo) (128) Overnklinikken (136) Andre sykehus/behandlere (244) Nasjonalt (5950) Positivt funn Negativt funn Usikkert funn Ikke utført Figur 13: Resultat skjelettscintigrafi på institusjonsnivå, 2009 og 2010 samlet Antall pasienter Kreftregisteret har mottatt klinisk melding for er angitt i parentes bak institusjonens navn. 24

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft Årsrapport 214 Årsrapport 214 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013.

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013. Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013 Årsrapport 2013 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2010

Detaljer

Sammendrag. Årsrapport 2009 for NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret 2

Sammendrag. Årsrapport 2009 for NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret 2 Årsrapport 2009 NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret NGICG-CR 2008 og 2009 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2007 Behandling av pasienter med tykktarmskreft i Norge I

Detaljer

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge Rapport IS- 2284 Kreftkirurgi i Norge Publikasjonens tittel: Kreftkirurgi i Norge Utgitt: 03/2015 Publikasjonsnummer: IS-2284 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Avdeling

Detaljer

Åp ÅpÅrsrapport Årsrapport 2013. Nasjonalt system for validering Å. og dekningsgradsanalyser. Åp Åp

Åp ÅpÅrsrapport Årsrapport 2013. Nasjonalt system for validering Å. og dekningsgradsanalyser. Åp Åp Åp ÅpÅrsrapport Årsrapport 2013 Nasjonalt system for validering Å. og dekningsgradsanalyser Åp Åp Åp Rapporten er utarbeidet i et samarbeid mellom: Norsk pasientregister, som er drevet av Helsedirektoratet,

Detaljer

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener Årsrapport 2012 Bilder: Forside: Gustav Vigeland: Monolitten, 1939-1949 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener S.14 Gustav Vigeland: Mann omfavner kvinne bakfra, 1930 Vigeland-museet / BONO

Detaljer

BARNEDIABETESREGISTERET. Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak

BARNEDIABETESREGISTERET. Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes BARNEDIABETESREGISTERET The Norwegian Childhood Diabetes Registry (NCDR) www.barnediabetes.no Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak

Detaljer

Norsk hjertekirurgiregister

Norsk hjertekirurgiregister Norsk hjertekirurgiregister Årsrapport 2013 Oslo Universitetssykehus i samarbeid med Norsk Thoraxkirurgisk Forening Kontaktpersoner: Fagrådsleder: Dataansvarlig: Admin. ansvarlig; Norsk Thoraxkirurgisk

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013

Norsk diabetesregister for voksne. Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 Norsk diabetesregister for voksne Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 KARIANNE FJELD LØVAAS 1, JOHN COOPER 1,2, GEIR THUE 1,3 OG SVERRE SANDBERG 1,3,4 1 Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet

Detaljer

Robotassistert kirurgi i Norge

Robotassistert kirurgi i Norge Møtesaksnummer 49/12 Saksnummer 2012/62 Dato 30. august 2012 Kontaktperson Hege Wang Sak Robotassistert kirurgi i Norge Rådets tidligere behandling Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og

Detaljer

Registrering. Forskning. Informasjon. Årsrapport 2010 Kreftregisteret i 2010 - prosjekter - publikasjoner - regnskap

Registrering. Forskning. Informasjon. Årsrapport 2010 Kreftregisteret i 2010 - prosjekter - publikasjoner - regnskap Registrering Forskning Informasjon Årsrapport 2010 Kreftregisteret i 2010 - prosjekter - publikasjoner - regnskap 2 Forord fra direktøren Kreftregisterets formål er å registrere krefttilfeller, drive forskning

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Wenche Koldingsnes Universitetssykehuset Nord Norge HF 9038 Tromsø 31. okt. 2014 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag

Detaljer

Medisinsk koding. Tiltak som kan sikre at medisinsk koding utføres av godt kvalifiserte kodere

Medisinsk koding. Tiltak som kan sikre at medisinsk koding utføres av godt kvalifiserte kodere Medisinsk koding Tiltak som kan sikre at medisinsk koding utføres av godt kvalifiserte kodere Kartlegging av opplegg for medisinsk koding i utvalgte land Opplæring av kodere, gjennomføring av koding og

Detaljer

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre. Nasjonale resultater i 2011 og utvikling over tid. PasOpp rapport Nr 6 2012

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre. Nasjonale resultater i 2011 og utvikling over tid. PasOpp rapport Nr 6 2012 Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre. Nasjonale resultater i 2011 og utvikling over tid. PasOpp rapport Nr 6 2012 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Fastlegers vurdering

Detaljer

Norsk hjertestansregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk hjertestansregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk hjertestansregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Ingvild Beathe Myrhaugen Tjelmeland 1 1 Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin, Oslo universitetssykehus,

Detaljer

rapport 2010:3 Psykisk helsevern for voksne Pasientstatistikk 2003-2006 Finn Gjertsen Inger Nybrodahl Christine Roth

rapport 2010:3 Psykisk helsevern for voksne Pasientstatistikk 2003-2006 Finn Gjertsen Inger Nybrodahl Christine Roth rapport 2010:3 Pasientstatistikk 2003-2006 Psykisk helsevern for voksne Finn Gjertsen Inger Nybrodahl Christine Roth Rapport 2010:3 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Pasientstatistikk 2003-2006 Psykisk

Detaljer

Meldesentralen årsrapport 2008-2009

Meldesentralen årsrapport 2008-2009 Rapport fra Helsetilsynet 5/2010 Juni 2010 241 570 Rapport fra Helsetilsynet 5/2010 Juni 2010 ISSN: 1503-4798 (elektronisk utgave) ISBN: 978-82-90919-26-4 (trykt) ISBN: 978-82-90919-25-7 (elektronisk)

Detaljer

Høringsuttalelse Forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerteog karlidelser

Høringsuttalelse Forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerteog karlidelser Helse- og Omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 200900661/MAL Vår ref.: 02/30/BM Dato: 27.03.2009 Høringsuttalelse Forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerteog karlidelser

Detaljer

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Innhold Forord 4 Sammendrag 5 1. Bakgrunn for undersøkelsen 6 1.2 Hva er rehabilitering? 6 1.3 Kreftpasienters rettigheter og tilbud 7 1.4 Tidligere forskning:

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport Rapport IS-2153 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Forprosjektrapport Publikasjonens tittel: Forprosjekt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Utgitt: 03/2014

Detaljer

Norsk register for døvblinde Årsrapport 2013 Plan for forbedringstiltak 2014

Norsk register for døvblinde Årsrapport 2013 Plan for forbedringstiltak 2014 Norsk register for døvblinde Årsrapport 2013 Plan for forbedringstiltak 2014 Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger, Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse kortversjon og eksempelsamling Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre

Detaljer

Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte. 1. oktober 2014. Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte. 1. oktober 2014. Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte 1. oktober 2014 Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Innhold I Årsrapport 1 1 Sammendrag 2 2 Registerbeskrivelse 3 2.1 Bakgrunn og forma

Detaljer

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rapport IS-2437 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Publikasjonens tittel: Klinisk relevant tilbakemelding

Detaljer

PasOpp PASIENTOPPLEVELSER I HELSE MIDT-NORGE. Hovedrapport. Pasientopplevelser. Pasienter innlagt i somatiske sykehus

PasOpp PASIENTOPPLEVELSER I HELSE MIDT-NORGE. Hovedrapport. Pasientopplevelser. Pasienter innlagt i somatiske sykehus i Pasientopplevelser i Helse Midt-Norge - Hovedrapport Stiftelse for helsetjenesteforskning PasOpp Pasientopplevelser PASIENTOPPLEVELSER I HELSE MIDT-NORGE Pasienter innlagt i somatiske sykehus Hovedrapport

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2

Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2 Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG...3 2. INNLEDNING...4 2.1 BAKGRUNN... 4 2.2 INNSATSSTYRT FINANSIERING... 5 3. MÅLSTRUKTUR...6 3.1 FORMÅL... 6 3.2 MÅLSETTINGER...

Detaljer

Første møte med Forsvaret

Første møte med Forsvaret FFI-rapport 2013/01850 Første møte med Forsvaret en kvantitativ analyse av data fra sesjon i 2012 Petter Kristian Køber og Kari Røren Strand Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer