Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Nasjonalt Program for Prostatacancer (NPPC) Årsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Nasjonalt Program for Prostatacancer (NPPC) 2013. Årsrapport 2013"

Transkript

1 Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft Nasjonalt Program for Prostatacancer (NPPC) 2013 Årsrapport 2013

2 Sammendrag Prostatacancerregisteret publiserer i denne årsrapporten data på institusjonsnivå for første gang. Forekomsten av prostatakreft nådde en foreløpig topp i 2007, og sank noe frem til I Cancer in Norway 2011 sees imidlertid en økt insidens. Dette vil omtales nærmere i neste årsrapport fra Prostatacancerregisteret, da denne rapporten er basert på data til og med Rapporten fokuserer i hovedsak på utredning av prostatakreft. Graden av klinisk innrapportering varierer stort mellom institusjonene (fra 1,3 prosent til 100 prosent). Kliniske meldinger er det viktigste datagrunnlaget for årsrapporten, hvilket innebærer at resultatene basert på kliniske meldinger bør tolkes med forsiktighet. Den kliniske innrapporteringen har gått ned siden oppstarten av Prostatacancerregisteret i 2004, spesielt for 2009 og For pasienter diagnostisert i 2004 har Kreftregisteret mottatt klinisk melding for 97,9 prosent, mens det tilsvarende tallet for 2010 er 67 prosent. Det er likevel viktig å gi ut denne rapporten for å vise hva et kvalitetsregister for prostatakreft kan dokumentere, med håp om at dette motiverer til økt klinisk innrapportering, som vil være høyt prioritert fremover. Forhøyet PSA fremstår som den viktigste enkeltårsaken til utredning av prostatakreft, men dette varierer mellom sykehusene. Atten norske sykehus foretok radikale prostatektomier i 2009 og 2010, og i 2010 ble 1253 pasienter prostatektomert. Meldinger fra alle patologilaboratoriene har vært viktige for rapporten, og i denne rapporten er det gjort en analyse av status for reseksjonsrender etter radikal prostatektomi. Den er justert for tumorstatus, men bør likevel tolkes med forsiktighet, da det er andre faktorer som kan spille inn på resultatet. 1

3 Innhold Sammendrag... 1 Innhold... 2 Introduksjon... 4 Datagrunnlag... 5 Insidens... 6 Innrapportering til Kreftregisteret... 7 Klinisk innrapportering... 7 Elektronisk innrapportering av prostatakreft til Kreftregisteret... 9 Statistikk basert på data fra kliniske meldinger Alder ved diagnosetidspunkt Årsak til utredning PSA Klinisk TNM Klinisk T Klinisk N Klinisk M Metastaseutredning: skjelettscintigrafi Gleason score Funksjonstilstand Videre tiltak Analyser basert på data fra patologisvar Antall opererte pr. sykehus Status for reseksjonsrender i radikal prostatektomi Vurderinger av registerets dekningsgrad, kvalitet i datafangst, samt milepælsplan for rutinemessig nasjonal publisering av data

4 Årsrapport Forskningsrapporter og publiserte artikler på grunnlag av registerets data Oversikt over publikasjoner med bruk av data fra Prostatacancerregisteret Doktorgrader Referansegruppe Vedlegg Klinisk TNM, prostatakreft Funksjonstilstand WHO-status Rapportering til HSØ årsrapport Referanser

5 Introduksjon Prostatakreft er den hyppigste kreftformen hos norske menn, med 4211 nye tilfeller i Nasjonalt Program for Prostatacancer (NPPC) ble startet opp i 2003 og har som mål å dokumentere forekomst, diagnostikk og behandling av prostatakreft. Siden oppstarten av Prostatacancerregisteret i 2004, har opplysninger om prostatakreftpasienter blitt registrert i registeret. Prostatacancerregisteret er lagt til Kreftregisteret og er hjemlet i Kreftregisterforskriften ( 1-7). Referansegruppen for NPPC består av urologer, onkologer og patologer fra hele landet. 1 Referansegruppen har bestemt at data skal publiseres på sykehusnivå fra Den forrige årsrapporten fra Prostatacancerregisteret baserte seg på data fra 2004 til Årsrapporten for 2012 baserer seg på data fra 2004 til 2010, med hovedvekt på 2009 og Referansegruppeleder: Viktor Berge, overlege, Oslo Universitetssykehus Aker. Kontaktinformasjon for Prostatacancerregisteret: Telefon: Hjemmeside: Oslo, juni 2013 Med vennlig hilsen Viktor Berge, referansegruppeleder Nasjonalt Program for Prostatacancer Rune Kvåle, prosjektkoordinator Prostatacancerregisteret Tom Børge Johannesen, administrativt ansvarlig Prostatacancerregisteret Ylva Maria Gjelsvik, kvalitetsregisteransvarlig Prostatacancerregisteret 1 En oversikt over referansegruppemedlemmer finnes på side Tidligere har institusjonene kun fått tilsendt sin egen rapport. 4

6 Datagrunnlag Medisinske kodere ved Kreftregisteret registrerer Prostatacancerregisterets datagrunnlag, som består av patologiremisser, kliniske meldinger og dødsattester. For 2010 ble 7726 patologiremisser og 4112 kliniske meldinger (inkludert behandlingsmeldinger) registrert i Prostatacancerregisteret. Det kliniske meldeskjemaet for prostatakreft trådte i kraft i 2004, og ble revidert i Opplysninger som registreres spesielt for prostatakreft, er Gleason score i nålebiopsi/tur-p, PSA, årsak til utredning, funksjonstilstand, metastaseutredning samt behandlingsform. 3 Fra og med 2009 er patologiregistreringen også utvidet, slik at Prostatacancerregisteret inneholder mer detaljerte data fra laboratoriene. 3 Meldeskjema for prostatakreft finnes her: kjema_prostata.pdf 5

7 Insidens Forekomsten av prostatakreft i Norge steg frem til 2007, men har sunket noe i årene etter. Veksten i insidens fram til 2007 hadde i hovedsak sammenheng med økt bruk av PSA-testing. 4 Tabell 1: Insidens av prostatakreft, År Insidens Aldersjustert insidens pr ,4 71,2 87,1 98,7 93,4 96,6 110,4 106,9 104,9 97,1 Insidens prostatakreft Figur 1: Insidens av prostatakreft i Norge, Kvåle et al Interpreting Trends in Prostate Cancer Incidence and Mortality in the Five Nordic Countries. JNCI J Natl Cancer Inst (2007) 99(24):

8 Innrapportering til Kreftregisteret Alle institusjoner som utreder og behandler pasienter med prostatakreft skal i følge Kreftregisterforskriften 2-1 sende inn opplysninger om utredning og behandling til Kreftregisteret. Fra patologilaboratoriene får Kreftregisteret tilsendt histologiske beskrivelser av forstadier til kreft, alle maligne diagnoser, samt enkelte benigne diagnoser. Videre får Kreftregisteret pasientadministrative data fra alle sykehusene (oversendes samlet fra Norsk Pasientregister fra 2011), stråledata fra strålebehandlingsenhetene, samt informasjon om kreftrelaterte dødsfall fra Dødsårsaksregisteret. Dekningsgraden for prostatakreft, målt som komplettheten av antall tilfeller som registreres i registeret i forhold til antall tilfeller som diagnostiseres, er estimert til 99,75 prosent for alle pasienter diagnostisert med prostatakreft. 5 Klinisk innrapportering Den kliniske informasjonen om utredning og behandling av prostatakreft rapporteres til registeret på papirskjemaet Cancer prostata. Melding til Kreftregisteret. En elektronisk løsning for innmelding via Norsk Helsenett var klar i november Denne løsningen beskrives nærmere senere i rapporten. På grunn av varierende rutiner for rapportering til Kreftregisteret ved det enkelte sykehus, må registeret rutinemessig purre etter manglende pasientopplysninger. Andelen pasienter registeret har mottatt klinisk utredningsmelding for, har sunket de siste årene. 100 Klinisk innrapporterte tilfeller, prosent Figur 2: Klinisk innrapporterte tilfeller, nasjonalt Prosent. 5 Larsen et al Data quality at the Cancer Registry of Norway: an overview of comparability, completeness, validity and timeliness. Eur J Cancer May;45(7):

9 Fra 2004 til 2010 har Prostatacancerregisteret mottatt og registrert rundt kliniske utredningsmeldinger. Det tilsvarer ca 87 prosent av det totale antallet diagnostiserte prostatakrefttifeller på I 2010 mottok Prostatacancerregisteret klinisk utredningsmelding fra omtrent 80 sykehus, private praksiser og sykehjem. Tabell 2: Andel klinisk innrapporterte prostatakrefttilfeller, prosent År Klinisk innrapporteringsgrad 97,9 95,7 95,9 93,6 87,6 73,2 67,0 Prostatacancerregisteret har hovedsakelig fått inn, og purret etter, kliniske utredningsmeldinger. I meldeskjemaet som gjelder fra meldes det i større grad om behandling, som i sin tur har blitt lagt inn som egne behandlingsmeldinger i Prostatacancerregisteret. Så langt er det behandlinger som er markert som utført som har blitt registrert. Imidlertid kan det også meldes om planlagte behandlinger, men siden disse ikke er innregistrert i Prostatacancerregisteret ennå, er det ikke på nåværende tidspunkt mulig å regne ut faktisk innrapporteringsgrad for behandlingsmeldinger. De kliniske dataene brukt i denne rapporten, er hentet fra utredningsmeldinger. Det er også utredningsmeldingene som danner grunnlaget for den kliniske innrapporteringsgraden som er presentert i tabellen under. Tabell 3: Klinisk innrapporteringsgrad for sykehus og private behandlere med >=20 pasienter i 2009/2010, prosent Sykehus/behandler Prosent klinisk meldte tilfeller, 2009 Prosent klinisk meldte tilfeller, 2010 Totalt antall tilfeller (også uten klinisk melding), Sykehuset Østfold Fredrikstad 96,4 92,2 334 Vestre Viken Bærum 60,2 61,1 211 Akershus universitetssykehus 93,8 95,3 325 Oslo Universitetssykehus, Aker 74 56,9 523 Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet 1,3 1,9 128 Volvat Oslo 95,8 26,5 97 Sykehuset Innlandet Kongsvinger Sykehuset Innlandet Hamar 11,8 41,9 220 Sykehuset Innlandet Tynset 95, Sykehuset Innlandet Lillehammer 85,7 97,1 131 Vestre Viken Drammen 68, Vestre Viken Ringerike 95,7 96,1 70 Sykehuset Vestfold Tønsberg 89,3 76,1 389 Sykehuset Telemark Notodden ,1 50 Sykehuset Telemark Porsgrunn 80,8 77,5 245 Sykehuset Telemark Skien 95,7 85,7 30 Sørlandet Sykehus Arendal 97,2 92,9 208 Sørlandet Sykehus Kristiansand 78,6 80,3 179 Helse Fonna Haugesund 57,1 45,

10 Stavanger Universitetssjukehus 50, Haraldsplass Diakonale Sykehus 20, Haukeland Universitetssykehus 45 71,5 407 Volvat Bergen 60, Lærdal Sjukehus 40 42,9 63 Førde Sjukehus 76, Kristiansund Sjukehus 98,1 95,3 234 Volda Sjukehus 94,1 93,3 96 Ålesund Sjukehus 95 75,2 244 Orkdal Sjukehus ,3 38 St. Olavs Hospital 97,6 88,2 439 Sykehuset Levanger 98 66,7 113 Sykehuset Namsos ,5 69 Nordlanssykehuset Bodø 8,8 17,2 121 Helgelandssykehuset Mosjøen 70,7 88,5 93 Helgelandssykehuset Sandnessjøen 77,3 81,8 44 Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad 92 82,5 65 Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø 45, Hammerfest Sykehus 87,5 85,7 44 Østsiden kirurgiske praksis 80, Moelv Spesialistsenter Uro-Sør 76,1 5,9 189 Urologi Nord ,4 164 Urologisk senter (Oslo) 62,4 36,1 246 Overnklinikken ,7 160 Totalt antall tilfeller for ovennevnte sykehus/behandlere 7891 Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet og Nordlandssykehuset Bodø har for lav klinisk innrapportering for 2009 og 2010 til at det blir rapportert kliniske data for disse sykehusene i denne rapporten. Elektronisk innrapportering av prostatakreft til Kreftregisteret Fra november 2012 har det vært mulig å rapportere inn prostatakreft elektronisk til Kreftregisteret. Løsningen heter KREMT (Kreftregisterets Elektroniske MeldeTjeneste), og finnes på Norsk Helsenett på adressen For brukernavn og passord, ta kontakt med Ylva Gjelsvik; 9

11 Statistikk basert på data fra kliniske meldinger Nedgangen i klinisk innrapportering til Prostatacancerregisteret gjenspeiler seg noe i denne delen av rapporten ved at totalantallet i de følgende figurene og tabellene avviker en del fra den faktiske forekomsten av prostatakreft. Alder ved diagnosetidspunkt Figuren under viser aldersfordeling ved diagnosetidspunkt for prostatakreft for årene 2004 til og med >=85 Figur 3: Aldersfordeling ved diagnosetidspunkt , nasjonalt (prosent)

12 Årsak til utredning I følge Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft, er de viktigste indikasjoner for prostatabiopsi funn ved palpasjon og/eller forhøyet PSA. 6 Figuren under gir en oversikt over fordelingen av årsak til utredning fra Prostatacancerregisterets oppstart i 2004 til Økningen fra 2008 til 2009 i andel pasienter utredet på bakgrunn av forhøyet PSA kan delvis være på grunn av byttet av meldeskjema som skjedde i denne perioden. Alle prostatakrefttilfeller fra er registrert inn med en annen løsning, og på bakgrunn av et annet skjema, enn de tidligere årene. Det ser ut til at de litt ulike svaralternativene i meldingen når det gjelder PSA, kan ha hatt innvirkning på hvordan årsak til utredning har blitt meldt. Likevel står urinveissymptomer frem som en større årsak til utredning enn palpasjonsfunn Figur 4: Årsak til utredning, nasjonalt Prosent. 6 Helsebiblioteket. utredning-for-prostatakreft/4.2.1-p%c3%a5visning-av-prostatakreft 11

13 Bilde 1: Årsak til utredning, fra tilleggsmeldeskjema for prostatakreft Bilde 2: Årsak til utredning, fra meldeskjema for prostatakreft i bruk fra Nedenfor sees en forenklet figur hvor flere av de mindre kategoriene har blitt slått sammen, slik at grupperingen ligner den som gjøres i det svenske Prostatacancerregisteret, hvor det skilles mellom helseundersøkelse med PSA-test uten foregående symptomer, urinveissymptomer og andre årsaker. 7 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Figur 5: Årsak til utredning, nasjonalt Prosent. 7 Regionalt Cancercentrum, Uppsala Örebro, Nationell kvalitetsrapportt for diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR): orter/ _npcr_rapport_2011.pdf 12

14 Denne forenklede grupperingen er også foretatt på sykehusnivå. Videre sees en oversikt over fordeling av årsak til utredning på de ulike behandlingsinstitusjonene for 2009 og 2010 samlet. Sykehuset Østfold Fredrikstad (315) Vestre Viken Bærum (128) Akershus universitetssykehus (305) Oslo Universitetssykehus, Aker (340) Volvat Oslo (59) Sykehuset Innlandet Kongsvinger (62) Sykehuset Innlandet Hamar (54) Sykehuset Innlandet Tynset (31) Sykehuset Innlandet Lillehammer (120) Vestre Viken Drammen (166) Vestre Viken Ringerike (140) Sykehuset Vestfold Tønsberg (324) Sykehuset Telemark Notodden (45) Sykehuset Telemark Porsgrunn (195) Sykehuset Telemark Skien (28) Sørlandet Sykehus Arendal (198) Sørlandet Sykehus Kristiansand (141) Helse Fonna Haugesund (63) Stavanger Universitetssjukehus (223) Haraldsplass Diakonale Sykehus (68) Haukeland Universitetssykehus (238) Volvat Bergen (44) Lærdal Sjukehus (25) Førde Sjukehus (125) Kristiansund Sjukehus (227) Volda Sjukehus (91) Ålesund Sjukehus (207) Orkdal Sjukehus (34) St. Olavs Hospital (409) Sykehuset Levanger (91) Sykehuset Namsos (68) Helgelandssykehuset Mosjøen (75) Helgelandssykehuset Sandnessjøen (35) UNN, Harstad (56) UNN, Tromsø (147) Hammerfest Sykehus (38) Østsiden kirurgiske praksis (37) Moelv Spesialistsenter (254) Uro-Sør (73) Urologi Nord (163) Urologisk senter (Oslo) (128) Overnklinikken (136) Andre sykehus/behandlere (244) Landsgjennomsnitt (5950) Kun PSA Urinveissymptomer Andre årsaker Ikke oppgitt Figur 6: Årsak til utredning , institusjonsnivå 8. Prosent Antall pasienter Kreftregisteret har mottatt klinisk melding for er angitt i parentes bak institusjonens navn. 13

15 PSA PSA (prostataspesifikt antigen) er et protein som skilles ut fra kjertelcellene i prostata, og som hindrer sædvæsken fra å koagulere. PSA-nivået øker ved sykdommer som benign prostatahyperplasi (BPH) og prostatitt, men som regel også ved prostatakreft. PSA-nivået kan måles ved en blodprøve (i ng/ml), og benyttes i tidlig diagnostikk av prostatakreft. Siden PSA forhøyes ved andre tilstander enn prostatakreft, er det ikke en kreftmarkør i vanlig forstand. 9 I Norge er det til nå ikke anbefalt PSAscreening av symptomfrie menn uten arvelig belastning. 10 Tabellen under viser PSA-nivå ved tidspunkt for prostatakreftdiagnose. Tabell 4: PSA ved diagnosetidspunkt, nasjonalt Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent 0=< PSA < , , , , , , ,0 4=< PSA < , , , , , , ,9 10=< PSA < , , , , , , ,0 20=< PSA < , , , , , , ,0 PSA >= , , , , , , ,8 Ikke angitt 77 2,1 56 1,6 74 2,1 72 1,8 95 2,6 51 1,6 35 1,3 Totalt , , , , , , ,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 0=< PSA <4 4=< PSA <10 10=< PSA <20 20=< PSA <100 PSA >=100 Ikke angitt Figur 7: PSA ved diagnosetidspunkt, nasjonalt Prosent. 9 Kåresen og Wist (red.) (2005). Kreftsykdommer en basisbok for helsepersonell. Gyldendal Akademisk. S Helsebiblioteket. 14

16 Sykehuset Østfold Fredrikstad (315) Vestre Viken Bærum (128) Akershus universitetssykehus (305) Oslo Universitetssykehus, Aker (340) Volvat Oslo (59) Sykehuset Innlandet Kongsvinger (62) Sykehuset Innlandet Hamar (54) Sykehuset Innlandet Tynset (31) Sykehuset Innlandet Lillehammer (120) Vestre Viken Drammen (166) Vestre Viken Ringerike (140) Sykehuset Vestfold Tønsberg (324) Sykehuset Telemark Notodden (45) Sykehuset Telemark Porsgrunn (195) Sykehuset Telemark Skien (28) Sørlandet Sykehus Arendal (198) Sørlandet Sykehus Kristiansand (141) Helse Fonna Haugesund (63) Stavanger Universitetssjukehus (223) Haraldsplass Diakonale Sykehus (68) Haukeland Universitetssykehus (238) Volvat Bergen (44) Lærdal Sjukehus (25) Førde Sjukehus (125) Kristiansund Sjukehus (227) Volda Sjukehus (91) Ålesund Sjukehus (207) Orkdal Sjukehus (34) St. Olavs Hospital (409) Sykehuset Levanger (91) Sykehuset Namsos (68) Helgelandssykehuset Mosjøen (75) Helgelandssykehuset Sandnessjøen (35) UNN, Harstad (56) UNN, Tromsø (147) Hammerfest Sykehus (38) Østsiden kirurgiske praksis (37) Moelv Spesialistsenter (254) Uro-Sør (73) Urologi Nord (163) Urologisk senter (Oslo) (128) Overnklinikken (136) Andre sykehus/behandlere (244) Nasjonalt (5950) 0=< PSA <4 4=< PSA <10 10=< PSA <20 20=< PSA <100 PSA >=100 Ikke angitt Figur 8: PSA-fordeling på institusjonsnivå, 2009 og 2010 samlet. Prosent Antall pasienter Kreftregisteret har mottatt klinisk melding for er angitt i parentes bak institusjonens navn. 15

17 Klinisk TNM Klinisk TNM (ctnm) er en av de viktigste faktorene når det gjelder behandlingsvalg og prognose, og er variabler det legges stor vekt på å få inn i Prostatacancerregisteret. 12 TNM står for tumor, node og metastasis, og er et mål på den anatomiske utbredelsen av kreftsykdommen. T beskriver primærtumorens utbredelse, N eventuell spredning til regionale lymfeknuter, og M dreier seg om fjernmetastaser. Tallene som settes etter disse tre bokstavene, angir sykdommens utbredelse, for eksempel T2N0M0. 13 Det skilles i hovedsak mellom klinisk TNM (ctnm) og patologisk TNM (ptnm). Klinisk TNM blir satt av klinikeren som utreder pasienten, og er viktig når behandling og prognose vurderes. Patologisk TNM settes av patolog på bakgrunn av operasjonspreparat, og beskriver resultatet av operasjonen og danner grunnlag for vurdering om det eventuelt trengs supplerende behandling (adjuvant terapi). 14 Det er ctnm som meldes på det kliniske meldeskjemaet, og som er rapportert her. Klinisk T Under sees en tabell over fordelingen av ct fra 2004 til og med Tabell 5: Klinisk T-stadium, nasjonalt Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48 X/ukjent 211 5, , , , , , ,21 Totalt For klinisk TNM-oversikt for prostatakreft, se side Sobin, Gospodarawicz og Witterkind (ed.), TNM. Classification of Malignant Tumours. Seventh edition. Wiley-Blackwell. S Ibid. 16

18 X/ukjent Figur 9: Fordeling av ct, nasjonalt Prosent. Tabellen under viser fordelingen av ct nasjonalt, for henholdsvis 2009 og ct1 er her delt opp i 1a+1b og 1c, for å skille mellom funn ved TUR-P og nålebiopsi. Tabell 6: Klinisk T-stadium, nasjonalt Antall Prosent Antall Prosent 1a+1b 241 7, ,5 1c , , , , , , , ,4 X/0/ukjent 92 2,9 83 3,0 Totalt , ,1 Figuren på neste side gir en oversikt over fordelingen av ct på institusjonsnivå. 17

19 Sykehuset Østfold Fredrikstad (315) Vestre Viken Bærum (128) Akershus universitetssykehus (305) Oslo Universitetssykehus, Aker (340) Volvat Oslo (59) Sykehuset Innlandet Kongsvinger (62) Sykehuset Innlandet Hamar (54) Sykehuset Innlandet Tynset (31) Sykehuset Innlandet Lillehammer (120) Vestre Viken Drammen (166) Vestre Viken Ringerike (140) Sykehuset Vestfold Tønsberg (324) Sykehuset Telemark Notodden (45) Sykehuset Telemark Porsgrunn (195) Sykehuset Telemark Skien (28) Sørlandet Sykehus Arendal (198) Sørlandet Sykehus Kristiansand (141) Helse Fonna Haugesund (63) Stavanger Universitetssjukehus (223) Haraldsplass Diakonale Sykehus (68) Haukeland Universitetssykehus (238) Volvat Bergen (44) Lærdal Sjukehus (25) Førde Sjukehus (125) Kristiansund Sjukehus (227) Volda Sjukehus (91) Ålesund Sjukehus (207) Orkdal Sjukehus (34) St. Olavs Hospital (409) Sykehuset Levanger (91) Sykehuset Namsos (68) Helgelandssykehuset Mosjøen (75) Helgelandssykehuset Sandnessjøen (35) UNN, Harstad (56) UNN, Tomsø (147) Hammerfest Sykehus (38) Østsiden kirurgiske praksis (37) Moelv Spesialistsenter (254) Uro-Sør (73) Urologi Nord (163) Urologisk senter (Oslo) (128) Overnklinikken (136) Andre sykehus/behandlere (244) Nasjonalt (5950) 1a+1b 1c X/0 Ikke angitt Figur 10: Klinisk T ved diagnosetidspunkt på institusjonsnivå, 2009 og 2010 samlet. Prosent Antall pasienter Kreftregisteret har mottatt klinisk melding for er angitt i parentes bak institusjonens navn. 18

20 Klinisk N Tabellen under viser utviklingen for klinisk N meldt til Kreftregisteret fra 2004 til Tabell 7: Klinisk N-stadium, nasjonalt Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent cn , , , , , , ,2 cn1 94 2,5 81 2,3 86 2, ,9 92 2,4 87 2,8 80 2,9 cnx , , , , , , ,3 cn ikke angitt 363 9, , , , ,0 34 1,1 18 0,6 Totalt , , , , , , ,0 På det kliniske meldeskjemaet for prostatakreft er det ved cnx mulig å velge om det er sannsynlig at det foreligger lymfeknutemetastaser. Disse tilbakemeldingene fremkommer dessverre ikke i tabellen og figuren over, men blir ivaretatt i den medisinske kodingen når det gjelder status for metastase. Neste figur er en oversikt over klinisk N-stadium på institusjonsnivå. Det er stor variasjon i andel cn0. Om dette gjenspeiler reelle forskjeller i utredningspraksis, er usikkert. På det kliniske meldeskjemaet er det god mulighet til å melde en eventuell lymfadenektomi, men ikke så god mulighet til å melde bildetagning av lymfeknuter slik at det kan registreres på en konsekvent måte. Derfor bør figuren tolkes med et visst forbehold. 19

21 Sykehuset Østfold Fredrikstad (315) Vestre Viken Bærum (128) Akershus universitetssykehus (305) Oslo Universitetssykehus, Aker (340) Volvat Oslo (59) Sykehuset Innlandet Kongsvinger (62) Sykehuset Innlandet Hamar (54) Sykehuset Innlandet Tynset (31) Sykehuset Innlandet Lillehammer (120) Vestre Viken Drammen (166) Vestre Viken Ringerike (140) Sykehuset Vestfold Tønsberg (324) Sykehuset Telemark Notodden (45) Sykehuset Telemark Porsgrunn (195) Sykehuset Telemark Skien (28) Sørlandet Sykehus Arendal (198) Sørlandet Sykehus Kristiansand (141) Helse Fonna Haugesund (63) Stavanger Universitetssjukehus (223) Haraldsplass Diakonale Sykehus (68) Haukeland Universitetssykehus (238) Volvat Bergen (44) Lærdal Sjukehus (25) Førde Sjukehus (125) Kristiansund Sjukehus (227) Volda Sjukehus (91) Ålesund Sjukehus (207) Orkdal Sjukehus (34) St. Olavs Hospital (409) Sykehuset Levanger (91) Sykehuset Namsos (68) Helgelandssykehuset Mosjøen (75) Helgelandssykehuset Sandnessjøen (35) UNN, Harstad (56) UNN, Tromsø (147) Hammerfest Sykehus (38) Østsiden kirurgiske praksis (37) Moelv Spesialistsenter (254) Uro-Sør (73) Urologi Nord (163) Urologisk senter (Oslo) (128) Overnklinikken (136) Andre sykehus/behandlere (244) Nasjonalt (5950) cn0 cn1 cnx Ikke angitt Figur 11: Klinisk N ved diagnosetidspunkt på institusjonsnivå, 2009 og 2010 samlet. Prosent Antall pasienter Kreftregisteret har mottatt klinisk melding for er angitt i parentes bak institusjonens navn. 20

22 Klinisk M Tabellen under viser klinisk M fra 2004 til Tabell 8: Klinisk M-stadium, nasjonalt Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent cm , , , , , , ,5 cm , , , , , , ,8 cmx , , , , , , ,9 cm ikke angitt 372 9, , , , ,4 36 1,1 24 0,9 Totalt , , , , , , ,0 På samme måte som det er mulig å velge om det er sannsynlighet for lymfeknutemetastaser ved cnx, kan sannsynlighet for fjernmetastaser meldes ved cmx. Figuren på neste side viser fordelingen av cm på institusjonsnivå. cm1a, 1b og 1c er slått sammen her, men det er et klart flertall av cm1b (>90 prosent), altså skjelettmetastaser. 21

23 Sykehuset Østfold Fredrikstad (315) Vestre Viken Bærum (128) Akershus universitetssykehus (305) Oslo Universitetssykehus, Aker (340) Volvat Oslo (59) Sykehuset Innlandet Kongsvinger (62) Sykehuset Innlandet Hamar (54) Sykehuset Innlandet Tynset (31) Sykehuset Innlandet Lillehammer (120) Vestre Viken Drammen (166) Vestre Viken Ringerike (140) Sykehuset Vestfold Tønsberg (324) Sykehuset Telemark Notodden (45) Sykehuset Telemark Porsgrunn (195) Sykehuset Telemark Skien (28) Sørlandet Sykehus Arendal (198) Sørlandet Sykehus Kristiansand (141) Helse Fonna Haugesund (63) Stavanger Universitetssjukehus (223) Haraldsplass Diakonale Sykehus (68) Haukeland Universitetssykehus (238) Volvat Bergen (44) Lærdal Sjukehus (25) Førde Sjukehus (125) Kristiansund Sjukehus (227) Volda Sjukehus (91) Ålesund Sjukehus (207) Orkdal Sjukehus (34) St. Olavs Hospital (409) Sykehuset Levanger (91) Sykehuset Namsos (68) Helgelandssykehuset Mosjøen (75) Helgelandssykehuset Sandnessjøen (35) Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø Hammerfest Sykehus (38) Østsiden kirurgiske praksis (37) Moelv Spesialistsenter (254) Uro-Sør (73) Urologi Nord (163) Urologisk senter (Oslo) (128) Overnklinikken (136) Andre sykehus/behandlere (244) Nasjonalt (5950) cm0 cm1 cmx Ikke angitt Figur 12: Klinisk M ved diagnosetidspunkt på institusjonsnivå, 2009 og 2010 samlet. (prosent) Antall pasienter Kreftregisteret har mottatt klinisk melding for er angitt i parentes bak institusjonens navn. 22

24 Metastaseutredning: skjelettscintigrafi Skjelettscintigrafi er en nukleærmedisinsk undersøkelse som er hyppig brukt i utredningen av skjelettmetastaser. Tabell 9: Skjelettscintigrafi, nasjonalt Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Positivt funn , , , , , , ,1 Negativt funn , , , , , , ,6 Usikkert funn ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,6 90 3,2 Ikke utført / ikke angitt , , , , , , ,1 Totalt , , , , , , ,0 18 Usikkert funn ble et svaralternativ fra

25 Sykehuset Østfold Fredrikstad (315) Vestre Viken Bærum (128) Akershus universitetssykehus (305) Oslo Universitetssykehus, Aker (340) Volvat Oslo (59) Sykehuset Innlandet Kongsvinger (62) Sykehuset Innlandet Hamar (54) Sykehuset Innlandet Tynset (31) Sykehuset Innlandet Lillehammer (120) Vestre Viken Drammen (166) Vestre Viken Ringerike (140) Sykehuset Vestfold Tønsberg (324) Sykehuset Telemark Notodden (45) Sykehuset Telemark Porsgrunn (195) Sykehuset Telemark Skien (28) Sørlandet Sykehus Arendal (198) Sørlandet Sykehus Kristiansand (141) Helse Fonna Haugesund (63) Stavanger Universitetssjukehus (223) Haraldsplass Diakonale Sykehus (68) Haukeland Universitetssykehus (238) Volvat Bergen (44) Lærdal Sjukehus (25) Førde Sjukehus (125) Kristiansund Sjukehus (227) Volda Sjukehus (91) Ålesund Sjukehus (207) Orkdal Sjukehus (34) St. Olavs Hospital (409) Sykehuset Levanger (91) Sykehuset Namsos (68) Helgelandssykehuset Mosjøen (75) Helgelandssykehuset Sandnessjøen (35) UNN, Harstad (56) UNN, Tromsø (147) Hammerfest Sykehus (38) Østsiden kirurgiske praksis (37) Moelv Spesialistsenter (254) Uro-Sør (73) Urologi Nord (163) Urologisk senter (Oslo) (128) Overnklinikken (136) Andre sykehus/behandlere (244) Nasjonalt (5950) Positivt funn Negativt funn Usikkert funn Ikke utført Figur 13: Resultat skjelettscintigrafi på institusjonsnivå, 2009 og 2010 samlet Antall pasienter Kreftregisteret har mottatt klinisk melding for er angitt i parentes bak institusjonens navn. 24

Årsrapport 2012. - kortversjon. Nasjonalt Program for Prostatacancer Prostatacancerregisteret

Årsrapport 2012. - kortversjon. Nasjonalt Program for Prostatacancer Prostatacancerregisteret Årsrapport 2012 - kortversjon Nasjonalt Program for Prostatacancer Prostatacancerregisteret Innhold Innhold... 2 Introduksjon... 3 Rapportering fra sykehusene... 4 Variabler som inngår og rapportering

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Nasjonalt Program for Prostatacancer (NPPC) 2013. Årsrapport 2013

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Nasjonalt Program for Prostatacancer (NPPC) 2013. Årsrapport 2013 Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft Nasjonalt Program for Prostatacancer (NPPC) 2013 Årsrapport 2013 Sammendrag Prostatacancerregisteret publiserer i denne årsrapporten data på institusjonsnivå

Detaljer

Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft Oktober 2013 Side 1 av 15 Postadresse Kontoradresse Telefon: 22 45 13 00 E-post: kreftregisteret@kreftregisteret.no Org. nr.: 974707160

Detaljer

Erfaring fra offentliggjøring av resultater fra Nasjonalt register for prostatakreft. Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2014

Erfaring fra offentliggjøring av resultater fra Nasjonalt register for prostatakreft. Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Erfaring fra offentliggjøring av resultater fra Nasjonalt register for prostatakreft Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Nasjonalt register for prostatakreft Innhold Kliniske opplysninger om pasienter

Detaljer

Årsrapport. Nasjonalt Program for Prostatacancer

Årsrapport. Nasjonalt Program for Prostatacancer Årsrapport 2008 Inkludert nasjonale tall for 2004-2008 Nasjonalt Program for Prostatacancer Innhold Nasjonalt Program for Prostatacancer (NPPC) Registerrapport: Prostatakreft i Norge 2004-2008 Utvikling

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for føflekkreft. Kreftregisteret

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for føflekkreft. Kreftregisteret Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Nasjonalt register for føflekkreft Registeransvarlig Kreftregisteret Telefon 22451300 E-post ingunn.bjorhovde@kreftregisteret.no

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for brystkreft. Kreftregisteret. Oslo Universitetssykehus

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for brystkreft. Kreftregisteret. Oslo Universitetssykehus Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Nasjonalt register for brystkreft Registeransvarlig Kreftregisteret Telefon 22451300 E-post monica.johansen@kreftregisteret.no;

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft Årsrapport 214 Årsrapport 214 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2004-2013 (2014)

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2004-2013 (2014) Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft Årsrapport 2004-2013 (2014) Årsrapport Kreftregisteret FORORD Årsrapporten for 2015 fra Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft er den tredje rapporten

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft Årsrapport 214 Årsrapport 214 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Prostatakre) Diagnos0kk og Screening. Giske Ursin Direktør Kre)registeret

Prostatakre) Diagnos0kk og Screening. Giske Ursin Direktør Kre)registeret Prostatakre) Diagnos0kk og Screening Giske Ursin Direktør Kre)registeret Enorm økning i prostatakre) forekomst de siste 20 år Noe nedgang i dødelighet siste 20 år Forekomst Dødelighet Forekomst, dødelighet

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kreftregisteret Forord Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de

Detaljer

Fellesregistre - Kreftregisteret. Jan F Nygård Kreftregisteret

Fellesregistre - Kreftregisteret. Jan F Nygård Kreftregisteret Fellesregistre - Kreftregisteret Jan F Nygård Kreftregisteret Kreftregisteret > Opprettet i 1951 > Samle inn opplysninger om all kreft i Norge (Kreftregisterforskiften); > Formål: Etablere viten og spre

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

DNP Oversikt over forskning i 2009

DNP Oversikt over forskning i 2009 DNP Oversikt over forskning i 2009 Antall vitenskaplige Antall presentasjoner artikler med fagfellevurdering Antall doktorgrader som Prosentandel av budsjett med trykket abstract Kurs hvor en eller flere

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. lungekreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. lungekreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Høringsuttalelse Forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerteog karlidelser

Høringsuttalelse Forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerteog karlidelser Helse- og Omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 200900661/MAL Vår ref.: 02/30/BM Dato: 27.03.2009 Høringsuttalelse Forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerteog karlidelser

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for lungekreft. Kreftregisteret

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for lungekreft. Kreftregisteret Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Nasjonalt register for lungekreft Registeransvarlig Kreftregisteret Telefon 22451300 E-post Johanne.Gulbrandsen@kreftregisteret.no

Detaljer

Kan man rekruttere pasienter fra Kreftregisteret til kliniske studier?

Kan man rekruttere pasienter fra Kreftregisteret til kliniske studier? Kan man rekruttere pasienter fra Kreftregisteret til kliniske studier? Big data og biomedisinsk næringsutvikling Fra genomikk til real world data 7.5. 2015 Bjørn Møller, Avdelingsleder Registeravdelingen,

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Kreftregisterets hoveddatabase:

Kreftregisterets hoveddatabase: Kreftregisterets hoveddatabase: kilder, datakvalitet og tilgjengelighet perspektiv fremover Fagdag ved Kreftregisterets 60-årsjubileum 27.9.2012 Bjørn Møller, Avd. leder Registeravdelingen, Kreftregisteret

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

«Prostatasenter Quo vadis???» Karol Axcrona Avdelingssjef, dr.med. Urologisk avdeling Akershus Universitetssykehus 2.11.2015

«Prostatasenter Quo vadis???» Karol Axcrona Avdelingssjef, dr.med. Urologisk avdeling Akershus Universitetssykehus 2.11.2015 «Prostatasenter Quo vadis???» Karol Axcrona Avdelingssjef, dr.med. Urologisk avdeling Akershus Universitetssykehus 2.11.2015 2000-61 år gammel mann med PSA 25 - Ingen vannlatingsplager - Utredning: 6 prostatabiopsier

Detaljer

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 Det er oppdaget feil i rapportering av skade og ulykkesstatistikken til Norsk pasientregister for 2012 og 2013. Feilen skyldes at enkelte helseforetak

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. gynekologisk kreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. gynekologisk kreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske

Detaljer

Årsrapport 2008-2014 Tykktarmskreft 1996-2014 Endetarmskreft

Årsrapport 2008-2014 Tykktarmskreft 1996-2014 Endetarmskreft Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft Årsrapport 2008-2014 Tykktarmskreft 1996-2014 Endetarmskreft Årsrapport Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. 2008 2014 Tykktarmskreft 1996 2014 Endetarmskreft. Årsrapport

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. 2008 2014 Tykktarmskreft 1996 2014 Endetarmskreft. Årsrapport Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft Årsrapport 2008 2014 Tykktarmskreft 1996 2014 Endetarmskreft Årsrapport Kreftregisteret Årsrapport Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

Detaljer

Dødelighet og kirurgi ved prostatakreft - om kvalitet og sammenlignbarhet

Dødelighet og kirurgi ved prostatakreft - om kvalitet og sammenlignbarhet Dødelighet og kirurgi ved prostatakreft - om kvalitet og sammenlignbarhet Erik Skaaheim Haug Leder, referansegruppen NPPC / Urolog Sykehuset i Vestfold Hva er Hagen-effekten?? Nei, det er ikke 80 norske

Detaljer

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Vedlegg PV3 Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Pasientdata fra voksenpsykiatriske institusjoner. Tallmaterialet for opplysninger om antall opphold, antall utskrivninger, oppholdsdøgn og refusjonsberettigede

Detaljer

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling April 2012 Perinatalmedisinsk nettverk????? Neonatalprogrammet Krise Stortinget Formål Strukturert, prospektiv innsamling av nasjonale data omkring nyfødte

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

Prostatakreft Epidemiologi

Prostatakreft Epidemiologi Prostatakreft Epidemiologi Profo Fagdag 15.4.13 Sophie D. Fosså Prof.em Oslo University Hospital, Radiumhospital Disposisjon 1. Insidens og dødelighet 2. PSA screening 3. Behandling 4. Noen resultater

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Pasientrapporterte resultatmål (PROMS) Inkluderes i kvalitetsregisteret for prostatakreft. Tom Børge Johannesen Kreftregisteret

Pasientrapporterte resultatmål (PROMS) Inkluderes i kvalitetsregisteret for prostatakreft. Tom Børge Johannesen Kreftregisteret Pasientrapporterte resultatmål (PROMS) Inkluderes i kvalitetsregisteret for prostatakreft Tom Børge Johannesen Kreftregisteret Kilder for kvalitetsregisteret prostatakreft Patologirapporter Stråledata

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn HISUP nordisk register for behandling av Hidradenitis suppurativa Registeransvarlig Gisli Ingvarsson,

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2013-2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2013-2014 Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft Årsrapport 2013-2014 Årsrapport Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Om registereret Bakgrunn Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi (NKR) har som mål å sikre kvaliteten på ryggkirurgi som utføres ved norske sykehus. Målgruppen er pasienter som blir operert for degenerative

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 3-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Anlig Forfattere

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. føflekkreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. føflekkreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012.

Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012. Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012. Norsk hjerneslagregister er det nasjonale kvalitetsregisteret for behandling av hjerneslag og skal registrere alle pasienter med akutt hjerneslag (diagnosekode

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Årsrapport 2008 2013 (2014)

Årsrapport 2008 2013 (2014) Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft Årsrapport 2008 2013 (2014) Årsrapport Kreftregisteret FORORD Omsorgen for pasienter med føflekkreft er i stadig bedring, og de største endringene er resultat

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014.

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Publikasjonens tittel: Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Utgitt: 01/2016 Publikasjonsnummer: IS-2406 Utgitt av: Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. lungekreft. Årsrapport 2013-2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. lungekreft. Årsrapport 2013-2014 Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft Årsrapport 2013-2014 Årsrapport Kreftregisteret FORORD For hundre år siden kom det ut en tynn, liten bok i London med tittelen «Primary malignant growths of the

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Pakkeforløpet ved Urologisk avd. OUS Overlege dr med Viktor Berge. kurs almennleger 250815

Pakkeforløpet ved Urologisk avd. OUS Overlege dr med Viktor Berge. kurs almennleger 250815 Pakkeforløpet ved Urologisk avd. OUS Overlege dr med Viktor Berge 1 Pakkeforløp Oppdrag fra HOD til Helsedirektoratet i februar 2014: Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. lymfom ogkll. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. lymfom ogkll. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for lymfom ogkll Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Norsk Register for Gastrokirurgi - NoRGast Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak

Norsk Register for Gastrokirurgi - NoRGast Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Norsk Register for Gastrokirurgi - NoRGast Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Kristoffer Lassen 1, Linn Såve Nymo 1, Mai Lisbet Berglund 2 1 Gastrokirurgisk avdeling Universitetssykehuset

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2012

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2012 NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2012 AUDNY ANKE 1 1 Universitetssykehuset Nord Norge - Tromsø 7. november 2013 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse 2.1 Bakgrunn og formål 2.1.1

Detaljer

Prostatakreft Forekomst og forløp Aktuell kurativ behandling

Prostatakreft Forekomst og forløp Aktuell kurativ behandling Prostatakreft Forekomst og forløp Aktuell kurativ behandling Overlege Jon Reidar Iversen Enhet for urologisk kreft Avdeling for Kreftbehandling Ullevål 2011 Oslo Universitetssykehus, Ullevål Ullevål 2011

Detaljer

Klinisk nytte av kvalitetsregister. Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU

Klinisk nytte av kvalitetsregister. Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU Klinisk nytte av kvalitetsregister Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU Klinisk nytte av helseregister Utgangspunkt i arbeidet som kliniker/linjeleiar

Detaljer

DNP Oversikt over forskning i 2010

DNP Oversikt over forskning i 2010 DNP Oversikt over forskning i Antall vitenskaplige Antall presentasjoner artikler med fagfellevurdering Antall doktorgrader som Prosentandel av budsjett med trykket abstract Kurs hvor en eller flere av

Detaljer

Utredning og diagnostikk av lungekreft ved St. Olavs Hospital

Utredning og diagnostikk av lungekreft ved St. Olavs Hospital Utredning og diagnostikk av lungekreft ved St. Olavs Hospital - en kvantitativ studie Overlege / Post-doktor Bjørn H. Grønberg Kreftklinikken, St. Olavs Hospital / Institutt for Kreftforskning og Molekylær

Detaljer

Robotkirurgi i Norge. Bjørn Brennhovd. Urolog, Radiumhospitalet

Robotkirurgi i Norge. Bjørn Brennhovd. Urolog, Radiumhospitalet Robotkirurgi i Norge Bjørn Brennhovd Urolog, Radiumhospitalet Erfaringsgrunnlag Teamleder ved radikal retropubisk prostatektomi (RRP)1996 2005 Teamleder ved robotassistert radikal prostatektomi(ralp) ved

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1.

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. november 2012 Trine Magnus, SKDE Innhold? Noen innledende betraktninger Eksempler

Detaljer

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor SG1 Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor Tabell 1 Beregnede årsverk 1 etter personellkategori, regionale helseforetak, helseforetak, sykehus og andre institusjoner under foretaksstrukturen.

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret.

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret. Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Registeransvarlig Telefon E-post Helseforetak Postadresse Hjemmeside Nasjonalt kvalitetsregister for

Detaljer

Nasjonalt Korsbåndregister Årsrapport 2012. Lars Engebretsen. Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen/ Oslo universitetssykehus HF, Ullevål

Nasjonalt Korsbåndregister Årsrapport 2012. Lars Engebretsen. Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen/ Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Nasjonalt Korsbåndregister Årsrapport 2012 Lars Engebretsen Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen/ Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Oktober 2013 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse

Detaljer

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 13/2601-24 Saksbehandler: Torbjørn Nystadnes Dato: 13.03.2015 Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Helsedirektoratet

Detaljer

Velkommen til CP fagdag 2015. i regi av: Cerebral pareseregisteret i Norge Cerebral Parese Oppfølgingsprogram

Velkommen til CP fagdag 2015. i regi av: Cerebral pareseregisteret i Norge Cerebral Parese Oppfølgingsprogram Velkommen til CP fagdag 2015 i regi av: Cerebral pareseregisteret i Norge Cerebral Parese Oppfølgingsprogram Cerebral pareseregisteret i Norge Guro L. Andersen, leder av CPRN Antall registrerte barn i

Detaljer

Norsk Hjerneslagregister:

Norsk Hjerneslagregister: Norsk Hjerneslagregister: http://www.norskhjerneslagregister.no En kort presentasjon og utdrag fra Årsrapporten 2012 Bent Indredavik Faglig leder av Norsk hjerneslagregister Norsk hjerneslagregister- kort

Detaljer

KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE

KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE SIDSEL SANDVIG, SPESIALRÅDGIVER KREFTFORENINGEN, 12.12.2014 Politisk påvirkningsarbeid kvalitetsregistre, bakgrunn Helsetjenestekvalitet

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Sverre Sandberg. sverre.sandberg@isf.uib.no. Helse Bergen HF. Noklus, Boks 6165, 5892 Bergen. www.noklus.

Norsk diabetesregister for voksne. Sverre Sandberg. sverre.sandberg@isf.uib.no. Helse Bergen HF. Noklus, Boks 6165, 5892 Bergen. www.noklus. Rapportering nasjonale kvalitetsregistre 2012 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Norsk diabetesregister for voksne Registeransvarlig Sverre Sandberg Telefon 97092674 E-post sverre.sandberg@isf.uib.no

Detaljer

Dekningsgradsanalyse for Kneproteseregisteret 2008-2012

Dekningsgradsanalyse for Kneproteseregisteret 2008-2012 Rapport IS-2196 o Dekningsgradsanalyse for Kneproteseregisteret 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonal register for leddproteser, Kneprotese og Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Dekningsgradsanalyse

Detaljer

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Helse Øst RHF Henvisningsformalitet Frivillig Tvang Annet Antall uten hjemmel Sykehuset Østfold 2006 1 823 40 58 2 6 2005 1 616 42 56 2 12

Detaljer

Dekningsgradsanalyse for Hofteproteseregisteret, 2008-2012

Dekningsgradsanalyse for Hofteproteseregisteret, 2008-2012 Rapport IS-2195 Dekningsgradsanalyse for Hofteproteseregisteret, 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt register for leddproteser, Hofteprotese og Norsk pasientregister FORORD Publikasjonens tittel:

Detaljer

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Vedlegg SV1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Tabell 1.1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i data i somatisk spesialisthelsetjeneste. Region

Detaljer

Screening for prostatakreft (?) Olbjørn Klepp, overlege/prof II, Kreftavd. Helse Sunnmøre / NTNU

Screening for prostatakreft (?) Olbjørn Klepp, overlege/prof II, Kreftavd. Helse Sunnmøre / NTNU Screening for prostatakreft (?) Olbjørn Klepp, overlege/prof II, Kreftavd. Helse Sunnmøre / NTNU CANCER PROSTATAE Minst hver 8. nordmann (hver 5. av dagens yngre?) vil få påvist prostatakreft 4 400 nye

Detaljer

Sammenlikning av data fra Norsk pasientregister og Kreftregisteret 1336 40

Sammenlikning av data fra Norsk pasientregister og Kreftregisteret 1336 40 Originalartikkel Sammenlikning av data fra Norsk pasientregister og Kreftregisteret 1336 40 Engelsk oversettelse på www.tidsskriftet.no Sammendrag Bakgrunn. Forskriftene for Norsk pasientregister og Kreftregisteret

Detaljer

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer. Årsrapport 2012. Plan for forbedringstiltak 2013

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer. Årsrapport 2012. Plan for forbedringstiltak 2013 Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Hjemmeside: www.muskelregisteret.no E-post: muskelregistert@unn.no Postadresse: Nevromuskulært kompetansesenter Postboks 33 9038 Universitetssykehuset

Detaljer

Spesialist i allmennmedisin

Spesialist i allmennmedisin Nordisk konferanse UTF Hotel Bristol 21.mai 2015 Fastlege Åge Norman Hansen Spesialist i allmennmedisin Nordisk konferanse UTF Hotel Bristol 21.mai 2015 Hvordan bør fastlegen komme den engstelige mannen

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013.

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013. Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013 Årsrapport 2013 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2010

Detaljer

Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014

Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014 Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014 Kompetansetjenesten for barnehabilitering med vekt på spising/ernæring, har gjennomført en kartlegging av behandlingstilbud rundt i

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. gynekologisk kreft. Årsrapport 2013-2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. gynekologisk kreft. Årsrapport 2013-2014 Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft Årsrapport 2013-2014 Årsrapport Kreftregisteret FORORD Årsrapporten er et samarbeid mellom Kreftregisteret og de kliniske miljøene, representert ved de

Detaljer

Journaldato: 16.6.2010-30.6.2010, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 16.6.2010-30.6.2010, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.6.2010-30.6.2010, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.07.2010 Kommentarer til grunnlaget for

Detaljer

Clostridium Difficile - Meldingsbeskrivelse for kommaseparert filformat

Clostridium Difficile - Meldingsbeskrivelse for kommaseparert filformat Nasjonalt folkehelseinstitutt IT og ehelse avdelingen Clostridium difficile Clostridium Difficile - Meldingsbeskrivelse for kommaseparert filformat INTRODUKSJON... 2 1.1 OM DOKUMENTET... 2 1.2 AVGRENSNINGER...

Detaljer

Nasjonalt Register for Leddproteser. Lars B. Engesæter. Lars.engesaeter@helse-bergen.no. Helse Bergen. http://nrlweb.ihelse.net/

Nasjonalt Register for Leddproteser. Lars B. Engesæter. Lars.engesaeter@helse-bergen.no. Helse Bergen. http://nrlweb.ihelse.net/ Rapportering nasjonale kvalitetsregistre 2012 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Nasjonalt Register for Leddproteser Registeransvarlig Lars B. Engesæter Telefon 55975684 E-post Lars.engesaeter@helse-bergen.no

Detaljer

Om kvalitet i behandling. Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Sykehuset Øs;old 3 november 2014

Om kvalitet i behandling. Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Sykehuset Øs;old 3 november 2014 Om kvalitet i behandling Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Sykehuset Øs;old 3 november 2014 Bindinger Avdelingssjef Sykehuset Øs4old med budsje8ansvar Utdannet onkolog fra Radiumhospitalet Tidligere

Detaljer

Kvalitetsregisterkonferansen 2010

Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Norsk hjerteinfarktregister og Norsk hjerneslagregister - en statusrapport Hild Fjærtoft Utviklingsleder Norsk hjerneslagregister Tema: Epidemiologi Historikk / problematikk

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013.

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013. Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013 Årsrapport 2013 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2010

Detaljer

NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN

NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN Oppsummering fra presentasjon på MFR seminar for fødeinstitusjonene i Bergen 17.11 2010 Stein Emil Vollset, avdelingsdirektør, Medisinsk fødselsregister,

Detaljer

Status investeringer

Status investeringer Status investeringer Medisinsk-teknisk utstyr Presentasjon av nøkkeltall for regionenes MTU-park Datagrunnlaget gjelder kun MTU, BHM (behandlingshjelpemidler) er ikke inkludert Helse Norge Øystein Jensen

Detaljer

Hvordan måles kvalitet av behandling* for prostatakre7 (PCa) Av legene?; Av pasientene?; Av helsevesenet? Hva har vi lært?

Hvordan måles kvalitet av behandling* for prostatakre7 (PCa) Av legene?; Av pasientene?; Av helsevesenet? Hva har vi lært? Hvordan måles kvalitet av behandling* for prostatakre7 (PCa) Av legene?; Av pasientene?; Av helsevesenet? Hva har vi lært? Sophie D. Fosså, prof.em. Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet KreDregisteret

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 18.12.14 Sak nr: 076/2014 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Torgeir Grøtting Nasjonale kvalitetsindikatorer 2. tertial 2014 Vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak 1. halvår 2005 Statistikk for Regionale Helseforetak Nøkkeltall 1. halvår 2005 Mottatte saker: Første halvår 2005 har Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mottatt 1 416 pasientklager som gjelder behandling

Detaljer

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Finn Henry Hansen Direktør Helse Nord RHF Lysebu 8. november 2011 Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi Dokumentasjon

Detaljer

Barnediabetesregisteret

Barnediabetesregisteret Forespørsel om deltakelse i Barnediabetesregisteret Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes og forskningsprosjektet Studier av diabetes hos barn og unge: Betydning av arvemessige

Detaljer

Kreftkoding 2014 en utfordring for helseforetakene. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Haukeland Universitetssykehus 4.November 2013

Kreftkoding 2014 en utfordring for helseforetakene. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Haukeland Universitetssykehus 4.November 2013 Kreftkoding 2014 en utfordring for helseforetakene Sidsel Aardal overlege, dr.med. Haukeland Universitetssykehus 4.November 2013 Hoveddiagnosen er det viktigste -Ved nyoppdaget kreftsykdom koder man med

Detaljer

SmerteReg Årsrapport for 2014

SmerteReg Årsrapport for 2014 SmerteReg Årsrapport for 2014 Daglig leder SmerteReg Overlege Lars Jørgen Rygh, KSK, HUS 30.09.2015 Innhold Del I Årsrapport... 3 1. Sammendrag... 3 2. Registerbeskrivelse... 4 2.1 Bakgrunn og formål...

Detaljer

Reservoarkirurgi Spesialisering?

Reservoarkirurgi Spesialisering? Reservoarkirurgi Spesialisering? Hans H. Wasmuth St Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim I Norge gjøres det nå omtrent 50 bekkenreservoar pr. år Volum - kvalitet Volum? Kvalitet? Overførings

Detaljer

Primærkoding nytte utover finansiering

Primærkoding nytte utover finansiering Primærkoding nytte utover finansiering Ole-Fredrik Melleby olem@kith.no siv.ing., MD 24/9-08, HelsIT Disposisjon Prosessen rundt ( gangen i ) medisinsk koding Viktige typer medisinske spørsmål. Epidemiologi,

Detaljer