Bill Manager Vi tar regningen VILKÅR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bill Manager Vi tar regningen VILKÅR"

Transkript

1 Bill Manager Vi tar regningen VILKÅR Vi takker for at du benyttter deg av våre tjenester. Følgende vilkår gjelder for våre tjenester: Tjeneste... 1 Vilkår for bruk av Bill Manager sine tjenester... 1 Endring av vilkår... 2 Opphavsrett og immaterielle rettigheter... 2 Registrering og kundeopplysninger... 2 Markedsføring og kommunikasjon... 2 Fakturahåndtering... 3 Klientkonto og transaksjoner... 3 Feilbelastning av Klientkonto... 3 Priser og fakturering... 3 Oppsigelse av avtale... 4 Særvilkår for tjenester med bindingstid... 4 Tilgang og sikkerhet... 4 Misbruk og erstatningsansvar... 5 Klage og/eller reklamasjon... 5 Oppfyllelseshindringer / force majeure... 5 Ansvarsbegrensning, garantibegrensning og skadesløsholdelse... 5 Angrerett... 6 Lovvalg og verneting... 6 Versjon... 6 Tjeneste Bill Manager (heretter kalt Bill Man ) er en fakturahåndteringstjeneste (heretter kalt Tjenesten(e) ) for privatpersoner som ikke ønsker å ta hånd om sine egne regninger. Hensikten er at kundens fakturaer skal mottas av Bill Manager for registrering, betaling og arkivering. Kunden skal samtidig ha tilgang til oversiktlige rapporter som bekrefter og dokumenterer prosessen. Vilkår for bruk av Bill Manager sine tjenester Disse vilkår (heretter kalt Vilkårene ) regulerer bruk av Bill Man sine tjenester, tilhørende nettsted (heretter kalt Nettstedet ) og dets innhold. Vilkårene omfatter også forholdet mellom avtalepartene Bill Man som tjenesteleverandør og kunden (heretter kalt Kunden ). Vilkårene gir imidlertid ingen rettigheter til tredjeparter. Ved bruk av Tjenesten(e) forutsettes det at Kunden har lest, forstått og akseptert Vilkårene. Dersom brukeren på noe tidspunkt ikke aksepterer eller kan følge Vilkårerene må Kunden avslutte bruk av Tjenesten(e). Bill Man kan suspendere eller stoppe leveringen av Tjenesten(e) til Kunden uten refusjon hvis Kunden ikke overholder Vilkårene eller Bill Man har mistanke om ulovlig atferd. Misbruk av Tjenesten(e) er på ingen måte ikke tillatt. Dersom Kunden ikke overholder Vilkårene, og Bill Man ikke tar tak i dette umiddelbart, betyr forsinkelsen ikke at Bill Man fraskriver seg noen rettigheter, f.eks. anledningen til å rette fremtidige tiltak mot Kunden. Dersom en del av Vilkårene i denne avtalen skulle være ugyldig eller bli kjent ugyldig av en domstol, får ugyldigheten ingen innvirkning på gyldigheten av Vilkårenes øvrige bestemmelser. 1

2 Endring av vilkår Bill Man kan endre Vilkårene, herunder tjenester og priser, med tre måneders varsel for eksisterende kunder. For nye kunder kan Vilkårene endres med umiddelbar effekt. Bill Man kan også endre Vilkårene, slik at de for eksempel reflekterer regel- og lovendringer. Endringer gjort av juridiske årsaker trer i kraft umiddelbart for både nye og eksisterende kunder. Varsel om endring i Vilkår gis til eksisterende kunder ved utsending av faktura, SMS eller epost. Hvis Kunden ikke godtar de endrede Vilkårene må Kunden avslutte sin bruk Tjenesten(e). Opphavsrett og immaterielle rettigheter Alle immaterielle rettigheter (inklusive opphavsrettigheter, varemerker og patenter) tilhører Bill Man eller selskapets samarbeidspartnere. Ved å registrere seg som kunde får ikke Kunden eierskap til åndsrettigheter i Tjenesten(e), Nettstedet eller annet materiell Kunden får tilgang til. Vilkårene, logoer, illustrasjoner, tekst eller annet kan ikke kopieres eller brukes uten skriftlig tillatelse fra og referanse til Bill Man. Registrering og kundeopplysninger Bill Manager AS sine tjenester er kun tilgjengelige for og kan kun brukes av privatpersoner som i henhold til norsk rett er berettiget til å inngå juridisk bindende avtaler. Tjenestene kan ikke på noen måte benyttes direkte eller indirekte av selskaper, foreninger, lag, klubber, politiske partier eller lignende. Kunden registrerer seg ved hjelp av BankID og det inngås en avtale mellom Kunden og Bill Man. All informasjon som avgis til Bill Man ved bruk av Bill Man sine tjenester skal være korrekt, fullstendig og ajourført. Dersom Bill Man har grunn til å tro at uriktig, ufullstendig eller utdatert informasjon har blitt avgitt, kan adgangen til Bill Man sine tjenester bli innskrenket, midleritidig blokkert eller kansellert. Bill Man kan foreta en kredittvurdering av Kunden før abonnement opprettes eller gjenåpnes. E- postadressen (heretter kalt Brukernavn ) som er i bruk av andre kan ikke benyttes som grunnlag for registrering og Kunden vil bli bedt om å velge en annen. Kunden aksepterer at Bill Man senere verifisere e- postadresse ved henvendelse. Ved registrering blir et tilfeldig passord sendt Kunden til e- postadressen benyttet ved registrering. Dette passordet må endres ved første gangs pålogging etter mottak av nytt passord. Markedsføring og kommunikasjon Opplysninger om kundeforholdet og bruken av Tjenesten(e) vil bli registrert, lagret og brukt av Bill Man for å administrere og ivareta kundeforholdet, samt å forbedre Tjenesten(e) fra Bill Man. Kunden samtykker samtidig til at Bill Man kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor Kunden, herunder elektronisk kommunikasjon (post, e- post, sms osv.) for å oppfylle avtalen, eller for å informere om eller markedsføre sitt tjenestetilbud. Taushetsplikt og personvern Ved å bruke Tjenesten(e) godtar Kunden at Bill Man kan bruke personopplysninger i samsvar med personvernreglene. Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten Kundens skriftlige samtykke, 2

3 med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller etter pålegg av domstol eller annen offentlig myndighet, eller er ledd i fakturahåndteringen, betalingsinnkreving, forsikringskrav eller regnskapsbehandling eller lignende. Opplysningene kan gjøres tilgjengelig for andre selskaper innenfor Bill Man sitt konsern, samt for de selskaper som etter avtale med Bill Man forestår den tekniske eller administrative drift. Disse selskaper tilpliktes å håndheve de samme strenge regler knyttet til behandling av personopplysninger, samt at de tilpliktes å operere i overensstemmelse med de samme regler og betingelser for bruk, som er beskrevet her. Opphavsrett Hvis Kunden sender inn tilbakemeldinger eller forslag til tjenestene, samtykker Kunden i at Bill Man kan bruke tilbakemeldingene eller forslagene uten forpliktelser overfor Kunden. Fakturahåndtering Kundens direkte eller indirekte oversendelse av en faktura fra en spesifikk leverandør til Bill Man gir Bill Man fullmakt til registering, betaling og arkivering av oversendt faktura. Kunden gir samtidig Bill Man fullmakt til å endre Kundens fakturaadresse og til å effektuere alle Kunden sine fremtidige fakturaer fra denne spesifikke leverandøren. Kunden gir samtidig sitt samtykke i at Bill Man kan si opp alle avtalegiro- og e- faktura avtaler Kunden måtte ha med de leverandørene som er utsender av fakturaene Kunden oversender til Billman for fakturahåndtering. Klientkonto og transaksjoner Kunden gir ved registrering Bill Man fullmakt til å opprette en Klientkonto hos sin(e) samarbeidspartnere i Kundens navn iht de krav samarbeidspartneren(e) stiller. Klientkontoen administreres utelukkende av Bill Man eller selskapets samarbeidspartnere. Kunden har selv ansvaret for alle transaksjoner som gjennomføres til og fra Kundens klientkonto. Kunden plikter å tilse at det er dekning på Klientkonto for betaling av mottatte fakturaer på forfallsdato. Bill Manager tar på ingen måte noe ansvar for konsekvenser som følge av manglende dekning på Kundens Klientkonto. Bill Man tar ikke noe ansvar for konsekvenser som følge av feilfakturering fra leverandører. Det er Kundens ansvar å kontakte leverandøren og kreve retting eller refusjon i de tilfeller Kunden mener h*n er feilfakturert. Mistanke om feilfakturering skal meddeles Bill Man umiddelbart. Feilbelastning av Klientkonto Dersom Kunden sin Klientkonto blir debitert eller kreditert ved en feiltakelse har Billman rett, men ikke plikt, til å korrigere dette ved første anledning. Priser og fakturering Månedspris pr Kunde Etableringsgebyr Tilleggspris Etableringsgebyr Bruddgebyr Adm.gebyr kr 499,- inkl mva * kr 998,- inkl mva (inkl budsjettoppsett) ** kr 149,- inkl mva * (for tilknytning av ekstra personer i husholdningen) kr 298,- inkl mva (inkl budsjettoppsett) ** Tilsvarer månedspris for gjenværende avtalt periode. kr 298,- inkl mva 3

4 NB! Fakturaer fra Bill Man vil alltid bli prioritert og har forfallsdato på Kundens angitte lønningsdato. * Ved forhåndsbetaling av 6 måneder tilbys 1 måned gratis, totalkostnad for perioden blir dermed kr 2 495,-. Ved forhåndsbetaling av 12 måneder tilbys 2 måneder gratis, totalkostnad for perioden blir dermed kr 4 990,-. Avtalen fornyes på samme vilkår etter endt forhåndsbetalt periode. ** Ved inngåelse av 12 måneders bindingstid er etableringsgebyret kr 0,-. Dette tilbudet kan ikke kombineres med forhåndsbetalte tjenester. Oppsigelse av avtale Avtalen løper til den blir sagt opp ved skriftlig henvendelse til Bill Man Kundeservice. Oppsigelsen må inneholde kundenummer oppsigelsen gjelder for og fullt navn. Alle oppsigelser fra epost må skje fra Kundens registrerte epostadresse. Oppsigelsesperioden er på 3 måneder fra den 01. i påfølgende måned. Bill Man har rett til å si opp Avtalen helt eller delvis med tre måneders skriftlig varsel dersom Bill Man ikke lenger tilbyr en aktuell tjeneste. Dersom Kunden misligholder disse Vilkårene kan Bill Man si opp Avtalen med umiddelbar virkning. Kunden ilegges samtidig et oppsigelsesgebyr tilsvarende 3 måneders abonnementspris. Særvilkår for tjenester med bindingstid Det er mulig å inngå avtale om bindingstid for å oppnå rabatt, jf eget punkt. Ved oppsigelse av avtale med bindingstid løper avtalen til bindingstiden er utløpt. Ved oppsigelse ved forhåndsbetalt avtale avsluttes avtalen først etter endt forhåndsbetalt avtale. Innbetalt avgift tilbakebetales ikke ved oppsigelse. Dersom Kunden bryter forutsetningene for inngåelse av denne Avtalen eller Vilkårene forbeholder Bill Man seg retten til enten å fastholde Avtalen ut bindingstiden eller kreve erstattet fra Kunden sitt fulle økonomiske tap, dvs. det resterende fortjenestetap for bindingstiden (bruddgebyr) i tillegg til administrasjonsgebyret. Tilgang og sikkerhet Kunden skal ikke forsøke å omgå Bill Man sine sikkerhetssystemer, eksempelvis gjennom å benytte andre Kunders brukernavn og passord eller distribuere eget brukernavn og passord til andre eller prøve å teste Nettstedet eller Tjenesten(e) sin sikkerhet. Kunden skal ikke benytte Nettstedet eller Tjenesten(e) på noen måte som kan skade, sette ut av funksjon, overbelaste eller forringe nettstedet eller andre Kunders tilgang til tjenestene eller nettstedet. Kunden skal ikke prøve å skaffe seg ulovlig tilgang til noe datasystem, nettverk, innhold eller informasjon som omfattes av Nettstedet eller system som utgjør Tjenesten(e). Kunden skal heller ikke forsøke å få tilgang til materiale eller informasjon som ikke er gjort tilgjengelig eller tilbys via Nettstedet. Brudd på denne bestemmelsen kan være straffbart, samt medføre erstatningsansvar for Kunden eller andre. Bill Man kan når som helst, med rimelig varsel, kreve at Kunden endrer sitt passord. Passord, brukernavn og kundenummer skal ikke gis til tredjeparter og skal beskyttes mot uautorisert tilgang. Dersom Kunden får kjennskap til eller mistanke om noen form for uautorisert bruk av eget brukernavn, kundenummer eller passord, skal Kunden straks endre passord og skriftlig melde fra til Bill Man. Bill Man fraskriver seg ethvert ansvar for tap oppstått som følge av misbruk av passord-, kundenummer og brukernavn. Tips: Kunden bør endre passord med jevne mellomrom. Lukk alltid nettleseren og logg deg av internett når du er ferdig. Dette forhindrer at andre personer kan tilegne seg tilgang til personlig informasjon og din private korrespondanse. 4

5 Misbruk og erstatningsansvar Tjenesten(e) til Bill Man skal ikke brukes til spekulative formål, eller til å foreta transaksjoner som er, eller som Kunden må eller burde forstå er i strid med gjeldende lover og regler, uansett formål. Slike, og andre former for misbruk, kan vare straffbare og vil bli politianmeldt. Det kan også medføre erstatningsansvar. NB! Bill Man kan stenge Kundens adgang til tjenestene eller deler av disse, ansvarsfritt og umiddelbart uten varsel, dersom det etter Bill Man sin vurdering er sannsynlig at misbruk pågår eller forsøkes. Det samme gjelder hvor Bill Man får varsel fra tredjemann om at Kundens bruk av Tjenesten(e) strider mot lov eller annen rettighet. I så tilfelle vil evt. resterende midler på Klientkonto bli refundert og Klientkonto avsluttes. Bill Man forbeholder seg retten til å ekskludere Kunden som misbruker tjenestene uten refusjon av faktisk eller avtalt innbetaling. Klage og/eller reklamasjon Eventuelle klager/reklamasjon på tjenesten eller faktura skal rettes til Bill Man Kundeservice innen rrimelig tid og under alle omstendigheter innen betalingsfristen. Ikke omtvistede beløp skal betales, med mindre noe annet er skriftlig godkjent av Bill Man. Dersom betaling til Bill Man ikke har skjedd innen betalingsfristens utløp, sendes purring, med varsel om stengning av Tjenesten(e) og med ny betalingsfrist. Dersom betaling ikke skjer innen ny frist, kan Tjenesten(e) bli stengt og Avtalen sies opp. I så tilfelle fritas Bill Man fra å betjene Kundens fakturaer fra Klientkonto f.o.m. opprinnelig betalingsfrist. Ved fortsatt manglende betaling vil kravet, inkl betaling i oppsigelsestiden, samt omkostninger forbundet med innkreving, etter varsel bli oversendt for inkasso. Ved forsinket betaling kan Bill Man kreve dekket omkostninger og renter iht «Lov om renter ved forsinket betaling m.m.» Oppfyllelseshindringer / force majeure Hvis Bill Man forhindres i å oppfylle avtalen, eller oppfyllelsen blir vesentlig mer tyngende enn forutsatt på avtaletidspunktet grunnet i omstendigheter som Bill Man ikke kunne råde over eller forutse på avtaletidspunktet, så som, men ikke begrenset til brann, arbeidskonflikt, krig, mobilisering eller militær innkallelse av større omfang, rekvisisjon, beslag, myndighetsbestemmelser eller feil fra underleverandører på grunn av omstendigheter som følge av forhold som beskrevet ovenfor, kan Bill Man uten ansvar forskyve oppfyllelsestidspunktet til rimelig tid etter at omstendighetene opphører. Varsel om slike omstendigheter skal Bill Man gi uten ugrunnet opphold. Hvis avtalens oppfyllelse hindres i lengre tidsrom enn tre (3) måneder på grunn av omstendigheter beskrevet ovenfor, har avtalepartene rett til, etter skriftlig melding til den annen, å fratre avtalen. Den part som ønsker å fratre avtalen pga. overnevnte omstendigheter skal straks underrette den andre part om dette. Tilsvarende gjelder når omstendighetene opphører. Ansvarsbegrensning, garantibegrensning og skadesløsholdelse I den utstrekning det er tillatt under gjeldende lover og forkrifter, skal verken Bill Man eller tilknyttede selskaper holdes ansvarlig for noen former for direkte tap, indirekte tap eller følgetap, følgeskade eller andre skader, straffeerstatninger eller strafferettslige tap, uansett årsak, inkludert, men ikke begrenset til å gjelde skade på eiendom, tap av bruk, tap i forretningsvirksomhet, økonomisk tap, tap av data eller tapt fortjeneste, som utspringer fra eller oppstår i forbindelse med Kundens bruk eller adgang til, eller manglende mulighet til å bruke eller få adgang til Bill Man sine tjenester eller nettsted og dets innhold. Kunden forplikter seg til å holde Bill Man, som innehaver av Tjenesten(e), skadesløs for følger av lovovertredelser og for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot Bill Man som følge av Kundens bruk av Tjenesten(e). Dersom et slikt krav rettes mot Bill Man skal Kunden dekke, foruten det direkte økonomiske tap, også utgifter til bistand for å håndtere kravet på en forsvarlig mate, samt andre utgifter som står i en rimelig sammenheng med tredjemanns krav. Kunden svarer også for de tap Bill Man påføres som følge av inntektstap i slike forbindelser. 5

6 I den grad loven tillater det, skal totalansvaret for Bill Manager i forhold til krav i henhold til disse Vilkårene, herunder underforståtte garantier, være begrenset til beløpet Kunden betalte for Tjenesten(e) siste tolv måneder. Bill Manager skal ikke i noen tilfeller være ansvarlig for tap eller skade som ikke med rimelighet kan antas å inntreffe. Kunden er selv ansvarlig for eventuell purregebyrer, transakasjonskostnader, inndrivelsekostnader og andre merkostnader som påløper, som følge av eller ved bruk av Bill Man sine tjenester. Kunden aksepterer å forsvare og å holde Bill Man og tilknyttede selskaper skadesløse for ethvert ansvar eller tap som gjelder Kunden sitt brudd på disse Vilkår. Bill Man vil iverksette rimelige tiltak for å sikre at informasjon og materialer som vises på Nettstedet er korrekt. Bill Man kan likevel ikke garantere for nøyaktigheten av all informasjon og materialer og påtar seg ikke ansvar for nøyaktigheten, fullstendigheten eller autentisiteten for den informasjon og de materialer som Nettstedet inneholder. Innholdet på Nettstedet kan ha feil eller være mangelfullt på grunn av tekniske forhold, skrivefeil eller andre årsaker. Bill Man påtar seg ikke ansvar for slike feil og mangler. Bill Man påtar seg ikke ansvar for innhold, funksjonalitet, materiale osv. på andre nettsteder som har lenker til eller på Bill Man sitt nettsted. Bill Man garanterer ikke for uavbrutt eller feilfri drift av Bill Man sitt Nettsted. Bill Man har som mål at Nettstedet og all kommunikasjon skal være virusfri, men påtar seg ikke ansvar for konsekvenser som følger av at målet ikke oppnås. Før nedlasting av informasjon, innhold, programvare eller dokumentasjon må Kunden sørge for passende sikkerhetstiltak og virusscanning, både for egen beskyttelse så vel som for å unngå virus på Nettstedet til Bill Man. Nedlasting av informasjon, innhold, programvare eller dokumentasjon skjer utelukkende på Kundens egen risiko. Bill Man garanterer ikke at Bill Man sitt Nettsted vil være kompatibelt med utstyr og software som Kunden anvender, og garanterer heller ikke at Bill Man sitt Nettsted vil være tilgjengelig og kunne lastes til enhver tid eller på noe bestemt tidspunkt. Bill Man forbeholder seg en generell rett til delvis eller fullstendig å endre, blokkere eller avbryte og nedlegge Bill Man eller Nettstedets innhold på ethvert tidspunkt og på ethvert grunnlag. Angrerett Forutsatt at kjøpet/inngått avtale har funnet sted ved fjernsalg, herunder ved telefonsalg eller salg via Internett har Kunden i forbrukerforhold 14 dagers ubetinget angrerett i henhold til Angrerettloven. Fristen regnes fra Bill Man har oppfylt sin opplysningsplikt etter Angrerettloven og angrerettskjema er mottatt av Kunden. Dersom angreretten skal benyttes må Kunden sende ferdig utfylt angrerettskjema til Bill Man vha. adressen oppgitt i angrerettskjemaet. Det er tilstrekkelig at avbestillingen er postlagt eller levert til returadressen innen fristens utløp. Det må spesifisere for hvilket kundenummer dette gjelder. Lovvalg og verneting Disse Vilkår kan ikke, kun på bakgrunn av at Bill Man utstedet dem, fortolkes til ugunst for Bill Man. Bruken av Bill Man sine tjenester og nettsted er underlagt norsk rett. Kristiansand Tingrett skal være verneting for enhver tvist som utspringer fra eller oppstår i forbindelse med bruk av Bill Man sine tjenester eller nettsted. Versjon Versjon Oppdatert

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Kontaktinformasjon: TV 2 AS Foretaksnummer: 979 484 534

Detaljer

Abonnementsavtale mellom: Com4 AS (orgnr: 997 480 341) Økernveien 121 0579 OSLO. Og: Avtalen. For Com4:

Abonnementsavtale mellom: Com4 AS (orgnr: 997 480 341) Økernveien 121 0579 OSLO. Og: Avtalen. For Com4: Abonnementsavtale mellom: Com4 AS (orgnr: 997 480 341) Økernveien 121 0579 OSLO For Com4: Web Og: Kunde: Fornavn: Etternavn: Adresse: Postnummer: Sted: Avtalen Avtaletype: Pris: Type abonnement Vedlegg

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

Mamut Brukeravtale 1

Mamut Brukeravtale 1 Mamut Brukeravtale 1 Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTE Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamut-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

Generelle abonnementsvilkår

Generelle abonnementsvilkår Generelle abonnementsvilkår (Vilkårene er oppdatert pr. 27. september 2011) 1. Definisjoner Abonnementsavtalen er denne avtale, som Kunden inngår for å få adgang til NetComs teletjenester. Kunden er den

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Standard vilkår for tilknytning Fiber (Pr. 01.04.05)

Standard vilkår for tilknytning Fiber (Pr. 01.04.05) Standard vilkår for tilknytning Fiber (Pr. 01.04.05) 1 ABONNEMENT OG TILKNYTNING FIBER Disse vilkår gjelder mellom 3net AS (Salgsorganisasjon til Nord Troms Kraftlag AS, heretter kalt 3net) og den som

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden.

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden. Generelle vilkår For www.zalando.no Denne siden / dette avsnitt (samt de dokumenter, som det refereres til) inneholder de generelle vilkår (de generelle vilkår ), som gjelder for alle varer (enhver vare

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

VILKÅR FOR BASISTJENESTEN MyJoice TrygghetsTelefoni på Tv

VILKÅR FOR BASISTJENESTEN MyJoice TrygghetsTelefoni på Tv VILKÅR FOR BASISTJENESTEN MyJoice TrygghetsTelefoni på Tv Gjeldende fra 01.01.2011 1. AVTALEN Disse vilkårene gjelder for levering av alle tjenester fra T3 Senior Norge A/S ("T3 Senior Norge A/S") til

Detaljer

Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker.

Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker. Kjøp og bruksvilkår for Vita Univers Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker. Bruk av Tjenesten krever at du er innlogget. Vi

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto...

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... 3 Avslutte brukerkonto... 3 Opprette og vedlikeholde en annonse...

Detaljer

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å:

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å: Betingelser 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt i følge shed49 samt informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet. Avtalen

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 1. Generelt. NetWorld Norway DA, organisasjonsnummer 997 790 5903 er leverandør

Detaljer