ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER. For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER. For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More"

Transkript

1 C More Entertainment AB, ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER 1. Allment For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More Entertaiments AB s ( C More ) web- tv-tjenester,må du som kunde ( Kunden ) akseptere de allmenne vilkårene som nevnes her. Disse allmenne vilkår ( Allmenne Vilkår ) gjelder C Mores web-tv-tjenester som til enhver tid tilbys eller formidles av C More via C Mores nettsteder, og som defineres nærmere under punkt 6 ( Tjenesten ). De Allmenne Villkårene utgjør sammen med de øvrige vilkår som er angitt ved kjøp av Tjenesten en avtale mellom C More og Kunden ( Avtalen ). For å inngå Avtale med C More, må Kunden ha fylt 18 år. For å ta i bruk Tjenesten, må Kunden opprette en brukerkonto. Det er Kundens ansvar å påse at opplysninger er korrekte samt at ingen andre enn Kunden selv får tilgang til informasjon om brukeridentitet og passord. Kunden skal umiddelbart informere C More hvis andre personer enn Kunden har fått tilgang til brukernavn og passord. 2. Angrerett og begrensninger i angreretten Avtalen omfattas av den svenske distansavtalslagen. Dette innebærer at Kunden har rett till å frågå Avtalen (ångerrätt, heretter Angreretten) innen 14 dager etter avtaleinngåelsen (ångerfristen, heretter Angerettsfristen). For å benytte seg av Angreretten, må Kunden innen Angerettsfristens utløp kontakte C Mores kundetjeneste. OBS! Angreretten er begrenset. C More ønsker å gjøre Kunden oppmerksom på følgende: Dersom Kunden aktiverer streaming av Innhold, samtykker han samtidig i at C more påbegynner leveringen av Tjenesten, til tross for at Angrefristen ikke er utløpt. Dette innebærer at Kunden ikke har angrerett fra det øyeblikket Kunden aktiverer streaming av

2 Innhold. 3. Tekniske og geografiske forutsetninger for bruk For å bruke Tjenesten krever C More at Kunden har internetthastighet som ikke understiger 1,5 MB overføringshastighet, og en datamaskin som oppfyller følgende krav: PC: Prosessor: 1,6 GHz, Intel Pentium 4 eller nyere. Operativsystem: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, med den siste Microsoft oppgradering. Minne: 512 MB (2 GB anbefales) Internet Browser: Internet Explorer 6 eller 7, Mozilla Firefox 3.0 eller nyere. Mac: Prosessor: 1,6 MHz eller mer Operativsystem: Mac OS X 10.3 "Panther" eller senere Minne: 512 MB (2 GB anbefales)c More Entertainment AB, Internet Browser: Safari 2.0, 3.0, Mozilla Firefox 3.0 eller nyere. C More forbeholder seg retten til å endre de tekniske forholdene fra tid til annen. Tilgang til Innhold begrenser seg i ulike land. Informasjon om hvilket Innhold Kunden har tilgang til fremgår på C Mores nettsteder i tilknytning til den Tjeneste hvor respektive Innhold tilbys. 4. Pris, betaling og håndtering av betalingsinformasjon Opprettelsen av brukerkontoen er gratis. Kjøp av Innhold kan skje enkeltvis, som klippekort eller abonnement. Priser for kjøp av Innhold skal til enhver tid fremgå på C Mores websider. Samtlige priser er inkludert moms og i norske kroner. Utover betaling for Innhold kommer kostnader for bruk av internett, Kunden

3 er selv ansvarlig for disse kostnadene. Betaling for kjøp av Innhold skjer via den til enhver tid gjeldende betalingsformidler som C More har inngått samarbeid med. Kundene kan betale med bank-/betalings-/kredittkort (kun noen kort listet på C More nettside i forbindelse med kjøp av innholdet er akseptert) og via Internett. De beskrevne betalingsalternativer er ikke tilgjengelige for alle typer kjøp av Innhold og hvilke betalingsalternativer som er tilgjengelige til enhver tid kan endres av C More. Kunden bør merke seg hvilke avgifter som er knyttet til bruk av betalingskortet. C More har ingen informasjon om dette.kunden bør merke seg at eventuelle avgifter og ytterligere vilkår kan gjelde for disse betalingsalternativer. Informasjon om innholdet i slike vilkår kan ikke gis av C More. Kjøpet bokføres som C More Entertainment på Kundens kontoutskrift for bank-/betalingskredittkort. 5. Bruk av Tjenesten m.m. Alt materiell Kunden får tilgang til via Tjenesten beskyttes av svensk og internasjonal opphavsrett, og annen gjeldende lovgivning. Kunden får kun benytte Tjenesten selv og til privat bruk og får ikke anvende materiell som kunden har fått tilgang til igjennom Tjenesten i strid med opphavsrettloven, annet lovverk, eller denne avtalen. Dette betyr bl.a. at Kunden kan ikke distribuere eller kopiere slikt materiale, eller gjøre materiellet tilgjengelig for allmennheten eller bruke dette materialet til kommersielle formål. Kundens handlinger i strid med denne bestemmelse skal alltid betraktes som et vesentlig avtalebrudd, og gi C More rett til umiddelbart å si opp Avtalen, og sperre Kundens tilgang til Tjenesten, uten kompensasjon for ilagt erstatning. Slike handlinger kan medføre erstatningskrav for Kunde. Kunden skal ikke oppgi sin brukeridentitet til andre. Om C More får informasjon som tyder på at en annen person enn Kunden benytter seg av Tjenesten med Kundens brukeridentitet

4 forbeholder C More seg retten til å uten forvarsel si opp Avtalen med umiddelbar virkning og stenge Kunden ute fra Tjenesten. Kunden vil ikke få kompensasjon for ilagt erstatning. C More forbeholder seg for øvrig retten til å utestenge Kunden fra bruk av Tjenesten, uten tilbakebetalning av ilagt erstatning dersom brudd på Avtalen forekommer.c More Entertainment AB, Beskrivelse av Tjenesten og Innhold Med Tjenesten defineres som C More sine webtjenester som fra tid til annen tilbyr eller formidler C More via C More sine nettsteder. Tjenesten gjør det mulig for Kunden å kjøpe visning av levende bilder gjennom streaming (som sport, film, og tv-serier) ( Innhold ). Innholdet er beskrevet videre på C More sine nettsteder. 7. C Mores ansvar for feil og forsinket levering av Tjenesten Tjenestens karakter tilsier at forstyrrelser kan forekomme, hvilket kan innebære at Kunden ikke kan ta del av kjøpt Innhold i dens helhet. Avbrudd som varer i opptil fem minutter under samme film/kamp er ikke uvanlig. C More er ikke ansvarlig for feil eller forsinkelser i levering av Tjenesten, som innebærer at Kunden under en periode av sammenlagt fem minutter under samme film/kamp ikke har kunne ta del av kjøpt Innhold. Utover hva som er angitt overfor, er C Mores ansvar ytterligere begrenset til kun å omfatte feil i og forsinket leveranse av Tjenese som beror på C More. C More er f.eks. ikke ansvarig for feil og forsinket leveranse som beror på Kunden eller feil i Kundens utstyr (som f.e ks.at Kundens utstyr ikke oppfyller tekniske forutsetninger for bruk som spesifisert under pkt.3 overfor) eller annet utstyr som ikke tilhører C More. C More er heller ikke ansvarlig for feil og forsinkelser som skyldes strømbrudd, feil og forsinkelser fra internettleverandøren eller andre omstendigheter som er utenfor C Mores kontroll.

5 8. Reklamasjon og kompensasjon Ved feil eller forsinkelser som omfattes av C Mores ansvar i samsvar ned punkt 7 overfor, kompenserer C More Kunden med en verdikode. Koden kan brukes for å kjøpe tilsvarende Innhold (for eksempel en annen kamp, eller film). Kundens rett til kompensasjon forutsetter at kunden inngir en reklamasjon per e-post eller sender et brev til kundeservice innen to (2) måneder etter at feilen inntraff. Ved reklamasjon skal kunden oppgi informasjon som f.eks.; Hvilket innhold (kamp, film etc.) det reklameres på, dato og klokkeslett for feilen eller forsinkelsen, Kundens internettleverandør, Kundens postadresse, samt en detaljert redegjørelse for feilen/forsinkelsen. Ved reklamasjon skal kunden alltid sende med kvittering for filmen/kampen det gjelder til kundeservice (se punkt 13 under). 9. Avtaletid og opphør Avtalen gjelder for bindningstid og oppsigelsestid som spesifisert i kjøp av Innholdet / Tjeneste. Oppsigelse av Avtalen fra Kundens side, skal skje ved en melding til C Mores kundetjeneste gjennom skriftlig beskjed. ( E-post, eller post). C More kan utover det som beskrives under punkt 5, si opp Avtalen med umiddelbar virkning hvis C More(i) beslutter å legge ned Tjenesten helt eller delvis, (ii)beslutter å vesentlig forandre Tjenesten og/eller Innholdet eller (iii) har en annen saklig grunn for å si opp Avtalen. Oppsigelse av Avtalen fra C Mores side skal skje via e-post, telefon eller informasjon på C More sine internettsider. Dersom C More sier opp Avtalen i henhold till punktene (i)-(iii) skal C More tilbakebetale Kunden eventuell gjenværende levetid eller tilsvarende beløp for kjøp av Innhold (abonnement, rabattkort, etc.) etter oppsigelsen.c More Entertainment AB, Behandling av personopplysninger Kunden samtykker i at personopplysninger som Kunden etterlater seg i anledning bruk av

6 Tjenesten, behandles av C More i overensstemmelse med det som er nevnt nedenfor. Hensikten er administrasjon av Tjenesten, samt markedsføring, inklusive direktemarkedsføring. Videre kan C More bruke opplysningerne for å utbedre og tilpasse varer og tjenester. C More kan oppgi personopplysningerne till tredjemann, enten for tredjemanns selvstendige behandling av personopplysningene for markedsføringsformål, eller på oppdrag av C More selv. Kunden har rett til å begjære at Kundens personopplysninger ikke behandles for direkte markedsføring. Kunden kan gjennom skriftlig begjæring til C More kreve retting av feilaktige opplysninger. Etter skriftlig begjæring har dessuten Kunden rett til én (1) gang pr kalenderår å få informasjon om i hvilke tilfeller personopplysninger som berører Kunden er blitt behandlet, formålet med behandlingen, hvorfra opplysningene er kommet og til hvilke mottakere eller kategorier av mottakere som opplysningene er gitt. For spørsmål og informasjon om C Mores behandling av personopplysninger for øvrig, vises det til C Mores kundetjeneste. 11. Endringer av de Allmenne Vilkår, Tjenesten samt transport (overdragelse) av Avtalen C More forbeholder seg retten til når som helst kunne endre de Allmenne Vilkår, Tjenesten og /eller Innhold. Vesentlige endringer i vilkår vil varsles av C More via e-post eller på C Mores webside. Kunden oppfordres til regelmessig å oppdatere seg via C Mores webside. Dersom Kunden ikke aksepterer slik meddelt endring som er til ulempe for Kunden, har Kunden rett til å si opp og fratre Avtalen med virkning fra det tidspunkt endringen trer i kraft. Kunden har ved oppsigelse vedrørende dette punkt rett til refusjon av klippekort, abonnement eller annet pakketert innhold som tilsvarer den gjenværende levetid etter oppsigelsen. Dersom Kunden ikke innen 30 dager etter endringen varsler objekt til endring etter denne paragraf eller dersom Kunden fortsetter å bruke Tjenesten etter at endringen har funnet sted, anses Kunden for å ha akseptert endringen av de Allminnelige Vi lkår, Tjenesten og / eller Innholdet.

7 C More har rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser etter denne Avtale til en tredjepart. 12. Tvister Avtalen reguleres av svensk rett. Ved tvist skal partene søke å komme til minnelig løsning. Skulle dette likevel ikke være mulig, skal tvister løses for Kundens alminnelige verneting. 13. Kundeservice Ved spørsmål om tjenesten, tekniske problemer eller klager og reklamasjon vedrørende C Mores Tjenester oppfordres kunden til å kontakte C Mores kundetjeneste. Kontaktdata til C More sin kundetjeneste finnes på C More sine hjemmesider. C More Entertainment AB, Kontaktinformasjon C More C More Entertainment AB Tegeluddsvägen Stockholm

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14)

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) 1. GENERELT Abonnementsvilkårene gjelder for abonnementsavtale, samlet omtalt som «avtalen», mellom Banzai 4G AS (heretter kalt

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å:

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å: Betingelser 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt i følge shed49 samt informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet. Avtalen

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ AVTALE OM ABONNEMENT PÅ FirmaSider Webplass Medieserver E-butikk E-post Domene mellom... heretter kalt Kunden og... heretter kalt Forhandleren Side 1 av 7 Abonnementsbetingelser 1. Generelt Abonnementbetingelsene

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen.no ------------ Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS 15.8.14 Alminnelige betingelser og vilkår gjeldende for by-sykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen AS Maskinveien

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1

ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1 ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1 ISPHUSET NORDIC AS ORG.NR. 985 838 186 HERETTER ISPHUSET 1. INNLEDNING Disse Alminnelige vilkår, og evt. vedlegg hertil regulerer de vilkår som Kunden underkastes når vedkommende

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag Januar 2013 Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag. Her finner du også en tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Abonnementsvilkår for Bedrift

Abonnementsvilkår for Bedrift Abonnementsvilkår for Bedrift 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av NextGenTel AS (heretter "NextGenTel")

Detaljer

MMediaverkstedet AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER

MMediaverkstedet AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER M AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER DENNE AVTALEN er inngått av og mellom ( Leverandør ) og ( Kunde ). Angivelse av dato, Kunde, avtalens varighet mm. er gitt i vedlagte bestilling fra Kunde. Som

Detaljer

Avtalebetingelser. INNHOLD Kapittel 1. Generelt 1.1 Virkeområde

Avtalebetingelser. INNHOLD Kapittel 1. Generelt 1.1 Virkeområde Avtalebetingelser ORGNR: 946 665 630 KONTAKT: WebTeamet, v/ Svein T. Kristensen, Borggt. 14, 9406 Harstad - Tlf. 907 98347 DATO PUBLISERT: 16.09.2008 DATO ENDRET: 15.05.2009, 18.08.2010, 30.06.2011, 01.08.2013

Detaljer

Abonnementsvilkår ISP tjenester

Abonnementsvilkår ISP tjenester Abonnementsvilkår ISP tjenester 1. Generelt De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og utnyttelse av Internetttilknytning/web/e post/oppringt/serverleie/backup mm, (herunder kalt tjenesten)

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet

Detaljer

Mamut Brukeravtale 1

Mamut Brukeravtale 1 Mamut Brukeravtale 1 Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTE Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamut-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer