VARSLING I KOMMUNENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VARSLING I KOMMUNENE"

Transkript

1 VARSLING I KOMMUNENE

2 Oppsummering TNS Gallup har gjennomført en kartlegging av varsling i norske kommuner for Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS). Norges Kommunerevisorforbund og Transparency International Norge. Prosjektet er finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet, som ledd i prosjektet Åpenhet, integritet og antikorrupsjon i kommunesektoren. Undersøkelsen er rettet mot personalsjefer og revisorer i et utvalg norske kommuner og et landsdekkende utvalg ansatte. Ytringskulturen i norske kommuner er «ganske åpen». Varsling oppfattes som viktig for å avdekke ulike former for korrupsjon, men er ikke alltid velfungerende i praksis. Ofte er varslingsrutinene ikke kjente (de ansatte) og aktørene (revisorene) har ofte ikke oversikt over de faktiske forhold. Dette legger også føringer på vurderingene. Personalsjefene gir gjennomgående en bedre vurdering av varslingsreglenes beskaffenhet og forekomsten av kritikkverdige forhold enn de ansatte. Revisorene plasserer seg «midt i mellom». Dagens varslingsordninger har ulike utforminger hyppigst gjelder varsling i linjen, til verneombud eller til tillitsvalgt. Ordningen er enkel å håndtere og benytte, men det er usikkerhet blant ansatte om beskyttelse og anonymitet. Revisorene har gjennomgående liten erfaring når det gjelder ordningens formelle utforming. Seks av ti sjefer er kjente med varslingssaker i kommunen. Gjennomgående varsles 1-4 saker i året. Nesten halvparten av de ansatte har bevitnet varslingssaker, men i flere av disse er det tvil om saken faktisk kvalifiserer for varsling. Varslingssakene knyttes gjerne til trakassering av ansatte og/eller uforsvarlig ledelse. Revisorene mottar ofte direkte varsling om økonomiske misligheter. Manglende varsling skyldes gjerne at sakene ikke er alvorloge nok, eller at det er vanskelig å vite hva som er de faktiske forhold. Flere ansatte peker på lojalitetskonflikt, både i forhold til kolleger og overordnede. Ledelsen og de ansatte gir ulike tilbakemeldinger om konsekvensene for de ansatte: tre av hundre personalsjefer er kjente med negative konsekvenser, mot tre av ti blant de ansatte. «Alle» sjefene mener den som varsler er vernet mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver, mot fire av ti ansatte (Tre av ti ansatte tar ikke stilling). Ni av ti ledere sier at varslingssaker følges opp med tiltak for forbedringer. Dette bekreftes også av flere ansatte og revisorer, men her er usikkerheten større. Det er behov for informasjon om varslingsreglene blant de ansatte, og dels blant revisorene. Åtte av ti sjefer mener varslingsordningene er velfungerende mot tre av ti blant de ansatte. Tre av ti ansatte og revisorer tar ikke stilling. Erfaringene speiler vurderingen av behovet: Åtte av ti revisorer og ansatte mener flere kritikkverdige forhold vill vært avdekket om flere benyttet varslingsmuligheten, mot halvparten av personalsjefene.

3 Innhold Side 1. VARSLINGSULTUR 4 2. VARSLINGSORDNING 7 3. VARSLING VURDERING 5. OM UNDERSØKELSEN 40 S 36 Konsulent Ugland, Ole Fredrik Oppdragsgiver Kommunenes Sentralforbund Kari Hesselberg Politikk og samfunn TNS Gallup TNS

4 VARSLINGSULTUR 1

5 Ytringskulturen er «ganske åpen» Hvordan vil du karakterisere kommunens ytringskultur? Prosent Pers.sjef Revisor De fleste mener kommunenes ytringskultur er «ganske åpen». Dette gjelder for syv av ti, uansett stilling. Fire av ti personalsjefer mener kulturen er «svært åpen». Ansatt Svært åpen Ganske åpen Ganske lukket Svært lukket Vet ikke Pers.sjef: 109 Revisor: 55 Ansatt: 400 PowerPoint-presentasjon YTRINGSKULTUR 5

6 Varsling er viktig men ikke alltid fungerende Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn om kommunens ytringskultur? (Andel helt-/delvis enig. Prosent) Varsling er viktig for å avdekke korrupsjon Ansatte vet hvordan man skal varsle om kritikkverdige forhold Den som varsler er vernet mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver Varslingsreglene gir tilstrekkelig vern for den det varsles om Det er kultur for å få fram i lyset kritikkverdige forholdytringsskultur Varslingsregler har bidratt til større åpenhet og bedre ytringskultuytringsskultur Ledelsen etterspør kritikk Den som tar opp kritikkverdige forhold vil bli oppfattet som illojal PowerPoint-presentasjon YTRINGSKULTUR Vet ikke: 43% Ansatt Revisor Pers.sjef «Vet-ikke» kan bety to ting: Enten har man så mye informasjon at man ikke klarer å ta stilling, eller så har man ikke tilstrekkelig informasjon til å gjøre det. «Alle» er enige om at varsling er viktig for å avdekke korrupsjon. Åtte av ti ledere/revisorer og seks av ti ansatte kjenner til varslingsrutinene. Det er til dels svært ulike oppfatninger mellom ledere og ansatte når det gjelder reglenes betydning for avdekking av kritikkverdige forhold, og for varslerens beskyttelsesvern. Varsling oppleves i begrenset grad som illojalt, særlig hos ledelse og revisjon. Pers.sjef: Revisor: Ansatt:

7 VARSLINGSORDNING 2

8 Informasjonsbehov om varslingsrutinene Er det utarbeidet skriftlige rutiner og prosedyrer for..? (Andel «Ja», Prosent) Pers.sjef Revisor Ansatt Det er ulike oppfatninger av i hvilken grad det er utarbeidet skriftlige rutiner for varslingsordning. Åtte av ti ledere sier rutinene er på plass, firefem av ti ansatte sier det samme. Blant revisorer og ansatte er «Vet-ikke» andelen høy (tre og fire av ti henholdsvis) når det skal varsles?..hvem det skal varsles til?..hvordan varsling skal følges opp? Pers.sjef: 108 Revisor: 55 Ansatt: 401 PowerPoint-presentasjon VARSLINGSORDNING 8

9 Varsling i linje, til ombud og tillitsvalgt Har kommunen skriftlig nedfelt noen av følgende rutiner for varsling? (Prosent). Varsling i linjen Varsling til verneombud Varsling til tillitsvalgt Internt varslingssekretariat Web-system for varsling Nei, har ingen skriftlig rutine Varsling til eksternt kontor Spesifisert kanal til kontrollutvalg Internt varslerombud Vet ikke Ansatt Revisor Pers.sjef Ni av ti oppgir én eller flere rutiner. Varsling i linjen er mest utbredt, og den ordningen de fleste ansatte (fire av ti) og revisorer (seks av ti) er kjente med. I henhold til syv at ti personalsjefer er også varsling til verneombud og tillitsvalgt nedfelt i rutinene. Tre-fire av ti revisorer og ansatte bekrefter dette. Web-system, eksternt kontor, kontrollutvalg og internt ombud, er lite utbredte ordninger. Tre-fire av ti ansatte og revisorer tar ikke stilling PowerPoint-presentasjon VARSLINGSORDNING Pers.sjef: 109 Revisor: 56 Ansatt: 401 9

10 P.sjef/revisor: Varslingsrutinenes utforming Vennligst beskriv kort hvordan varslingsordningen er utformet i kommunen din. Kommunen har utarbeidet egen rutine for varsling ihht Arbeidsmiljøloven Intranett m/henvisning 2. Månedsavis - hvert nr. 1 Ajour HMS elektronisk system. Alle varsel skal gå direkte til rådmannen. Rådmannen skal følge opp varsel. 1 Alle ansatte kan varsle direkte til personalsjef eller rådmann. 1 Avtale med eksternt advokatfirma om varsling, også anonymt/webasert. Varsling i linjen, tillitsvalgte eller verneombud. Prosedyrer på intranett. Varsel håndteres av rådmann og aktuell sektorleder. Rapport kontrollutvalg. 1 Avviksmeldingssystem, hvor avvikene evanlueres i forhold til varsling 1 Beskrivelse av fremgangsmåte osv 1 Bygd opp etter KS sin mal og integrert i i kommunens HMS system 1 Databasert internkontrollsystem - IKKS 1 Den er hjemmlet i etiske retningslinjer hvor man nar beskrevet prosedyrer og rutiner for varsling 1 Den er nedfelt i internkontrollhåndboken. Der er det beskrevet hvordan en går frem om varsling og eksempler på hva som skal varsles. 1 Den er nedskrevet i et dokument som er tilgjengelig både i pappirformat og elektronisk for personalet. 1 Det er utarbeidd skriftleg rutine for når og korleis varsle. Det er også utarbeidd rutine for molttak av varsel. 1 Det er utarbeidet egne retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold. Hva som er kritikkverdige forholde er beskrevet. Det er også beskrevet at varsling er både lovlig og ønskelig. Egne skjemaer for varsling er utarbeidet samt eget skjema til bru 1 Det er utarbeidet en egen prosedyre for varsling. Denne tar for seg mange forskjellige aspekter i når det skal varsles, hvordan dette skal gjøres, hvem som skal ta i mot varsel, hvordan varsling skal behandles, vern av både varsler og den det blir varslet 1 60 Det er utarbeidet skritlige varslingsrutiner med tilhørende varslings- og oppfølgingsskjemaer. I tillegg er det utarbeidet en varslingsplakat som er hengt opp på alle arbeidsplasser. 1 Det er utformet egen skjema for varsling. Det er klargjort hva som er varslingskanaler, samt behandlingsfrister for tilbakemelding. Retningslinjer og rutinebeskrivelser gir utfyllesnde opplysninger. 1 Det fremgår av etiske retningslinjer slik: Kommuneansatte har rett til, og i noen tilfeller plikt til å varsle om kritikkverdige forhold i kommunen. Som hovedregel bør en varsle internt først via tjenestevei eller til overordnet nivå. 1 Det har vært kjørt prosess på dette. Tillitsvalgte, verneombud og ledelse har vært sammen om å utarbeide varslingsrutiner. Rutinene er vedtatt i AMU 1 Det kan varsles via elekronisk kvalitetssystem, muntlig og dessuten selvsagt skriftlig. 3 personer er satt opp som motakere: Hovedtillitsvalgt/ansattes rep, leder av kommunikasjon og service (kvinne) og organisasjons- og personalsjef (mann) 1 Egen prosedyre og skjema ligger på web-en til kommunen 1 Egen rutine er etablert. I tillegg har kommunen eget elektronisk avviks- og forbedringssystem. 1 Egen rutine for varsling -tilgjengelig for alle ansatte. Denne beskriver hvordan varsling kan skje og hvordan varsling skal håndteres. Primært følges linjen (nærmeste leder), men mulighet for varsling til høyere nivå; TV, VO, kommunalsjef, sentralt va 1 Egen rutine. Skal varsle nærmeste leder eller neste nivå dersom varslet gjelder leder. Kan få hjelp av hovedverfneombud. Skalha tilbakemelding. Den varslet gjelder skal ha mulighet til å gi sin versjon. Varsler skal ikke utsettes for negative reaksj 1 Egen ruutine med tilhørende skjema for varsling er tatt inn i internkontrollhåndboken. Dette er også lagt ut på intranett. 1 Eget skjema med informasjon. 1 PowerPoint-presentasjon VARSLINGSORDNING 10

11 P.sjef/revisor: Varslingsrutinenes utforming (forts.) Eget varslingsorgan for ansatte, samt at kommunerevisjon også har en egen varslingskanal for både eksterne og interne varsel. 1 Egne retningslijer og rutiner og skjema + varslingsgruppe for de som ikke ønsker å varsle i linja. 1 Egne rutiner som følger ansvarslinjer. God oversikt over/og bruk av rutiner i denne sammenheng blant ansatte, leder, tillitsvalgte og verneombud. 1 Egne varslingsrutiner 1 Eiga varslingsrutiner med fylgjande hovudpunkt: Kva er varsling, kva meiner ein med kritikkverdige tilhøve, kven kan varsle, hareg rett til å varsle, kvifor bør eg varsle, til kven skal eg varsle, varslingsplikt (om kva og kven) vernoomboda si rolle, nå 1 Ein kan varsle via bedriftshelseteneste eller overordna leiar (dvs heilt opp til kommunestyre eller kontrollutval). Om ein nyttar varslingsrutinane, må ein begrunne skriftleg til den ein varsler til kvifor det er naudsynt å gå utanom linja. 1 Eit skjema som skal brukast og rapporterast til overordna. Varslar kan velje å vere anonym, men ser helst at tilsette skriver under slik dei kontaktast for evt. meir informasjon :-) 1 Elektronisk varsling via IK-system til næraste overordna evt høgare opp i linja 1 Er en del av vårt IK system. Er utarbeidet egne retningslinjer og rutiner for varsling. 1 Er i startfasen med å innføre eit elektronisk system. 1 Er utformet som egen rutine. Det er definert i rutinen hva som regnes som varsel på kritikkverdige forhold samt hva som er formålet med rutinen. Varslingen foregår elektronisk gjennom kommunens elektroniske internkontrollsystem. I tillegg til å varsle om 1 Ett av temaene i våre etiske retningslinjer og vi benytter Kvalitetslosens system for melding av avvik m.v. 1 Etter min vurdering gode rutiner - varslig er satt på dagsorden i denne kommunen. Kommunen får også flere vasel enn andre kommuner som jeg har kjennskap til. 1 Formål: Høylandet kommune skal være en åpen organisasjon med trygge arbeidsforhold og forsvarlige tjenester til innbyggerne. Vivil derfor at våre ansatte er lojale og varsler om kritikkverdige forhold til de son kan gjøre noe med det. For å tilrettele 1 I henhold til KS sin veileder 1 I kommunens skal varselet gis enten; Tjenesteveg(ledelsen i linja) Verneombud Tillitsvalgte Verneombud og tillitsvalge skal straks informere arbeidsgiver om varselet 1 I prosedyren fremkommer det definisjon på varsling, eksempler på hvilke saker dette kan være, hvem som er mulige personer/ instanser å varsle til. Rutiner for varsling og etiske retningslinjer ble utarbeidet/ revidert samtidig da de henger noe sammen 1 Informasjon om varslingsrutinene inngår i HMS-systemet. Det er hengt opp en varslingsplakat på alle avdelinger med informasjon om ordningen. Varsling er et eget punkt i det månedlige HTV forum hvor de hovedtillitsvalgte, hovedverneombudet, rådmann og pers 1 Jeg reviderer 6 kommuner, så uttalsen må bli et snitt av det. Mitt inntrykk er at det er utarbeidet rutiner for varsling til leder og ledelse. Det er ikke beskrevet hvordan varlingen eller varsleren skal behandles 1 Kommuneansatte må kunne varsle om kritikkverdige forhold i forvaltningen. Før ekstern varsling skjer, bør forholdet være forsøkttatt opp internt. Slik intern varsling gjøres tjenestevei, om nødvendig opp til ordfører/rådmann. Fører ikke slik varsling fra 1 Kommunen har overordnede retningslinjer (politisk vedtatt), noen enheter har egne prosedyrer, og varslingsombud er oppnevnt/bekjentgjort sammen med sitkkord for varsling. 1 kortfattet rutine beskrevet på intrasidene. usikker på om alle ansatte har tilgang og er gjort kjent med den. 1 Kritikkverdige forhold varsles på eget varslingsskjema i kvalitetssystemet vårt, evt. ved papirkopi av varslingsskjema. Varseletbør normalt leveres til nærmeste overordnede leder. Det kan også leveres til verneombudet. Skal være forsvarlig. Arbeidsgiver 1 Kvalitetslosen 1 Ligger beskrivelse på kommunens intranett. 1 me brukar skriftlege varslingsrutinar som langt på veg samsvarar med tilrådde standardreglar 1 Medarbeidere har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten jfr. AML 2-4, kravet er at det skjer på en forsvarlig måte, ved å følge denne rutinen er det en forsvarlig varsling. Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold til noen 1 Nedfelt i HMS perm og varsler sender varselet til nærmeste leder, dersom denne ikke er innvolvert. Skulle varsler ikke få respons vil varselet gå til kommunens personalavdeling og bli tatt derfra 1 Nedfelt skriftlig prosedyre som forteller om hvordan, hvem, når etc. Ryddig og oversiktlig. 1 Primært gjennom QM+. Det er hyppig brukt til også avviksmeldinger og mange av våre ansatte kjenner dette godt. 1 PowerPoint-presentasjon VARSLINGSORDNING 11

12 P.sjef/revisor: Varslingsrutinenes utforming (forts.) Prosedyrer og fremgangsmåte med skjematikk lett tilgjengelig på intranettet. 1 Refleksjon rundt kritikkverdige forhold. Det er utarbeidet et informasjonsreglement og etiske retningslinjer for ansatte i NN kommune. Disse er i tillegg til annet lov og avtaleverk med på legge føringer for ansattes rettigheter og plikter når det gjel 1 Retningslinje for intern varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen i Ås kommune. 1 Retningslinjer for varsling via ledelsen, tillitsvalgt, verneombud eller sekretæriat. 1 Rutinebeskrivelse med sjekkliste for når det bør varsles, til hvem og hvordan, saksbehandling av varsling og skjema til bruk for varsling. Primært varsles tjenestevei, evt. til tillitsvalgte, verneombud eller evt. utvalg for varsling. 1 Rutiner for varsling 1. Formål Alle ansatte i Grue kommune har rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold innen virksomheten. Jfr. aml. 2-4 og 2.5, Helsepersonelloven 17, Straffeloven 139, 172 og Barnevernloven 6-4. Med kritikkverdi 1 Rutiner for varsling m/vedlagt skjema for varling og oppfølging ble vedtatt og finnes i kommunes personalhåndbok på intranett. Inndeling: Formål, Ansvar og myndighet, Definisjon, Prinsipper for kommunen sin ordning med varsling, Varslingsveier in 1 rutiner om varsling, uønsket hendelse og avvik ligger beskrevet i kvalitetsprogrammet inkl skjema for dette, følger videre lederlinjene 1 Skriftgelige rutiner som følger linjeledelsen/overordnet ledelse 1 skriftlege rutiner - informert om- spredd til organisasjonane - ligg ute på intranettet. 1 Skriftlig varslingsrutiner vedtatt politisk. Ligger som del av personalhåndbok på ansatteportalen. er orienternede i metode, gir eksempler på forhold som er kritkkverdige, De involverte er ivaretatt i rutinene. 1 Skriftlige retningslinjer og skjema for varsling og oppfølging. Er en del av HMS systemet. Retningslinjene sier hva det bør varsles om og ulike kanaler internt og eksternt 1 Skriftlige rutiner er utarbeidet. 1 skriftlige rutiner vedtatt av kommunestyre. varsling til nærmeste overordnede er hovedregel er oppnevnt eget intern varslingssekretariat 1 Som eit eige punkt i HMT-handboka. Utarbeida køyrereglar for saksgang og skjema for varsling 1 Som en rutine med et vedlegg for varsling. 1 Systm for vasling i linjen Revisjonen er eksternt varslingspunkt 1 Til nærmeste overordnede, evnt forbi nærmete leder - til rådmann, til kontrollutvalget eller kommunens revisor 1 Til overordnet/virksomhetsleder, ev personalsjef. Videre Rapportering i elektronisk basert avvikssystem 1 Tillitsvalgt/verneombud søke å løse saken. Nærmeste leder og videre oppover i hiarkiet. AMU får sakene til orientering eller hvis de ikke løses. Øverste som involveres er ordfører før man går til mediene. 1 Tilsett kan varsle til næraste eller overordna leiar, tillitsvald, verneombod eller kollega. 1 Tjenestevei - evnt forbi nærmeste leder - direkte til rådmann - kontrollutvalget eller kommunes revisor 1 Uregelmessigheter og mistanke om sådanne skal rapporteres nærmeste overordnede som tar opp saken med avdelingsjef/rådmann. Oppfølging av slike saker skal rapporteres til kommunerevisjonen. 1 Utarbeidd varslingsplakat 1 Utarbeidet rutinebeskrivelse m/ skjema for varsling og skjema for oppfølging. 1 Utformet i fellesskap mellom ledelse, vernetjeneste og tillitsvalgte. Egen infoplakat om tjenestevei i verneombudssaker/personalsaker utarbeidet. 1 Utformet som et skjema som ligger tilgjengelig på intranett og elektronisk HMS-system QM+. 1 Varlingsrutinene er nedfellt i overordnet HMS styringsdokument. Varslingsplakat til oppslagpå alle arbeidsteder. Kunnskap om varlsing i organisasjonen er en del av årlig HMS rapportering til AMU. 1 Varselet kan vera muntleg eller skriftleg. Det vert tilrådd å varsla skriftleg og at den vert formulert sakleg og nøktern. Når varselet er levert: 1. Leiinga skal følgje opp varselet. 2. Kritikkverdige tilhøve skal rettast opp. Varslaren skal ha tilbak 1 Varsler tar direkte kontakt med 1. nermeste leder 2. tillitsvalgt / verneombud. Hvis ønskelig kan det varsles annonymt. 1 Varsles i linjen og til eige varslerombod som har vore leiar i kontrollutvalet. Skjema og rutine ligg på intranett 1 PowerPoint-presentasjon VARSLINGSORDNING 12

13 P.sjef/revisor: Varslingsrutinenes utforming (forts.) Varslin er en del av kommunens etiske retningslinjer og ble utarbeidet høsten Jeg kan ikke se at vi har hatt saker hvor varsling er foretatt og hvor disse retningslinjene er lagt til grunn for påvisning av kritikkverdige forhold. 1 Varsling i linjen, advokat er eksternt varslingspunkt 1 Varsling om kritikkverdige forhold (tatt inn i kommunens kommunikasjonspolitikk):?varsling bør normalt følge lederlinjen, slikat nærmeste leder er den som informeres først. I tilfeller der dette ikke er hensiktsmessig, skal det tas kontakt med leder p 1 Varslingsordningen/rutinen er tatt inn som en naturlig del av HMS hovedbok. 1 Varslingsrutinen er en del av HMS-håndboka. Beskriver hva det kan varsles om, hvordan, til hvem, hvordan varslet skal håndteres og følges opp, hvordan varsleren og den eller de forhold det varsles om skal ivaretas, hvordan evt avvik av prosedyren skal hå 1 Varslingsrutiner og varslingsplakat 1 Varslingsrutiner, etisk standard, kap om etikk i anskaffelsesstrategi, eget kap i retningslinjer for politikere 1 Vi benytter et web basert kvalitetssikringssystem som ivaretar varslingordningen i kommunen. 1 Vi har eget skjema med rutiner 1 vi har laget en "varslingsplakt" 1 Vi har skriftleg prosedyre for varsling, skjema for varsling og skjema for intern oppfølging. Alt finnast i KF sin infoserie forbruk i den enkelte avdeling. 1 Vi har skriftlige rutiner som beskriver hva som er varsling, hvordan varsling helst bør skje (til nærmeste leder) men også med alternative muligheter for varsling, hvor det kan varsles eksternt og med mulighet for anonym varsling. 1 Vi har skriftlige varslingsrutiner som er utarbeidet og vedtatt i Administrasjoneutvalget. Systemet bygger på tre kanlaer: 1.Ordinære varslingskanaler som nærmeste leder, rådmann, verneombud tillitsvalgt osv. 2. Intern varsling til varslingsombudet 3. 1 Vi har utarbeid reglar for varsling og "Varslingsplakat" 1 Vi har utarbeidd eget veiledningshefte for varsling av kritikkverdige forhold i Gjemnes kommune 1 Vi har utarbeidet varslingsrutiner, Vern mot gjengjeldelse ved varsling, Rutine for intern oppfølging ved mottatt varsel og skjema for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Vedtatt i administrasjonsutvalget Vi har webbasert varsling, hvor varselet går til leder, som skal svare innen gitt frist dersom ikke går til dennes leder, tilslutt til øverste administrative leder 1 Webløsning hvor alle kan varsle om kritikkverdige forhold 1 Total 165 PowerPoint-presentasjon VARSLINGSORDNING 13

14 Ansatte: Varslingsrutinenes utforming Vennligst beskriv kort hvordan varslingsordningen er utformet i kommunen din. 254 all avvik og system avvik varsles på mail hvor vi får tilbake melding. ellers tar vi en personlig prat med leder. 1 alle har et ikon på skrivebordet på pc 1 Alltid gå tjenesteveg 1 Alt info ligger til rette på Intranettet 1 Anonym varslig, webbasert, går til varslingsinstituttet som er opprettet internt. Usikker på saksgangen derfra. Bl.a. har det tatt lang tid (mange uker) fra varsling kom til den det gjaldt fikk vite det. 1 Arbeidstakere varsler verneombu som igjen varsler leder. 1 Avvik valses i Kvalitetslosen 1 avvik, at me gjer det på intranettet også får verneombud og leder denne mailen. det kjem an på alvorlighetsgraden om han blirsendt høgare opp i systemet. 1 Avviks-meldinger 1 Avviksmelding 1 Avviksmeldinger 1 avvikssystem som varsles til leder på det tje.stedet avviket er 1 bruker Kvalitetslosen 1 Den er utydelig. Man kvier seg for å varsle. 1 Den ligger i kvalitetslosen som alle ansatte skal ha tilgang til på intranett. 1 Det er en side på nett som kan brukes for varsling, men det er ikke gitt opplæring i bruken av denne. 1 Det er utarbeidet en skriftlig rutine for hvordan varsling kan foregå. Denne skal gjennomgås med personalet årlig. 1 det finner jeg i kommunes kvalitetssystem "kvalitetslosen" 1 det går på web. enkelt og greit 1 Det skal varsles til nærmeste leder. Verneombud/fagforbund kan brukes til interne problemer/konflikter 1 Det skal være lojal varsling. 1 det skrives avviksmeldinger som adresseres først til avdelingens hovedansvarlige.hva som skjer med den etter er uklart 1 Det varsles "avvik" ved å sende et avkryssninsgsskjema til nærmeste leder. Dette går videre til enhetsleder. 1 det varsles til ledelsen, og tillitsmann. 1 Det vet jeg ikke noe om 1 Egen varslingsgruppe behandler verslene 1 Egen varslingsplakat oppslått på avd. Hvor alle rutniner i forhold til varsling står. Hva varsles og hvilken tjenestevei varsling skal foregå. Når og hvordan svar skal forventes og hva gjøres hvis svar ikke kommer. 1 egen web portal på intranettet. 1 egent side på internsiden der det kan varsles 1 Eget reglement som er vedtatt politisk. Reglementet gir informasjon om prosedyrer og kanaler for varsling. 1 En egen nemd behandler varsler, men få tør å varsle. Har sett varslere bli omplassert til dårlige jobber. 1 En varsler nærmeste overordnede. Er det der problemet ligger, går en (gjerne via tillitsvalgt) til nivået over. 1 er ikke helt sikker 1 ferdig utfylte skjemaer 1 Finnes skjemaer som vi fyller ut. 1 for å si det mildt: dener omtrent ukjent. aldri tatt opp på min arbeidsplass, og den er stor. 1 Frå arbeidstaker til verneombud/tillitsvald, fra dem til leder, fra han/hun til enhetsleder og så til rådmann/andre organ 1 først til avdelingsleder, så til hms- gruppa. Hvis ikke det hjelper sendes det inn avviksdokument. 1 Først til tillitsvalg så til verneombud 1 gi beskjed til nærmeste overordnede eller tillitsvalgt eller verneombud 1 gir beskjed til nærmeste leder. Hvis en ikke blir tatt på alvor, kontakt hms. 1 Gjennom personalhåndbok 1 Gode rutiner med varslingsskjema som ligger tilgjengelig på nett 1 grei 1 Gå fyrst til leiar eller tillitsvald, slik at saker går gjennom rette tenesteveg. 1 Gå tjenestevei om mulig. Bruk verneombud eller tillitsmannsapparat når det er bedre.. 1 PowerPoint-presentasjon VARSLINGSORDNING 14

15 Ansatte: Varslingsrutinenes utforming (forts) Har avviksskjema 1 har ikke helt oversikten 1 Har ikke lest det selv, men tror det stå ganske oversiktlig på nett? Web basert enkelt system.. 1 Har nettopp startet å jobbe her,.så jeg er ikke så kjent med slike rutiner, men jeg vet at vi kan sende inn avviksmelding på papir og nett. 1 Har prosedyre på avviksmeldinger når det gjelder fysiske skader, kritikkverdige fysiske forhold, disse kan gå til verneombud eller nærmeste leder som tar det videre til neste ledd. Varsling om mistanke om rus går til nærmeste leder muntlig.usikker på and 1 Hele prosedyren for varsling ligger i kvalitetssystemet og på intranettet i kommunen. Det skal helst ikke varsles anonymt. Man kan varsle skriftlig, muntlig eller på web. Det kan varsles både i linje, til AMU eller tillitsvalgt, HMS eller kontrollmynd 1 HMS melding på Qm+. Denne går til leder på enhet. 1 Hovedsaklig basert på avviksmeldinger og vernerunder 1 Hvis en sak er tatt opp med nærmeste leder og det ikke har skjedd noe i løpet av en tid, kan skaen løftes til neste ledd. Skjer det ikke noe da, sendes saken til et varslingssekretæriat som består av leder for personal og. org. avd., juristen i kommunen o 1 Håndbok på hver arbeidsplass 1 I informasjon til nyansatte er varslingrutiner nedskrevet 1 I vår kommune blir vi sendt fra den ene til den andre for ingen i ledelsen vil ta ansvar,mye rot og IKKE rutiner i det hele tatt hvor man kan få svar og hjelp! Organisasjonen er beste løsning..fagforbundet! 1 intern varsling 1 Jeg er faktisk usikker, men det er web-basert. 1 Jeg er ikke sikker 1 Jeg har ikke satt meg inn i det, så jeg aner ikke. 1 Jeg varsler leder, verneombud eller tillittsvalgt avhengig av hva det gjelder 1 Kjenner ikke detaljene. Er pensjonist og har ikke oppdatert informasjon. 1 Kjenner ikke så godt til dette 1 kjenner ikke til det 1 KOntakte nærmeste leder, hoppe over det leddet det gjelder. Tilitsvalgt og verbneombud kan brukes. 1 Kontakte verneombud, men vi vil nok kontakte leder direkte 1 Ligger prosedyre på intranett side med klare rettningslinjer 1 Ligger retningslinjer på det interne nettet, problem at ikkje alle tilsette har tilgong. Det står i varslingsrutinene kven som skal ha melding om det ikkje fører til noko å varsle tenesteveg eller at saka er for alvorleg eller gjeld næraste leiar 1 Litt usikker på kva type varsling som er meint, men vi har rutiner for avviksregistrering, men uklare signal frå dei ulike leiarane om kor tid vi skal skrive avvik. 1 Man skal gå tjenestevei og melde fra til nærmeste overordnede. 1 man tar opp problemer med nærmeste leder, evt kan man ha med tillitsvalgt eller verneombud 1 Nettside 1 Normalt skal man henvende seg til tillittsmann, verneombud eller nærmeste overordnet 1 nærmeste leder 2 Nærmeste leder osv opp i systemet 1 Nærmeste leder, eller leder over. Personalavdeling, tillitsvalg, verneom bud eller kommuneadvokat 1 Overordnet, tillitsvalgt, verneombud - avhengig av problemet 1 Oversiktlig med punkter om hvem til og når, og videre meldemulighet hvis ikke det når fram. Skriftelig som ligger ute på intranett og som alle virksomheter skal vite om og informere om 1 Perm for ansatte 1 Prosedyren står skrevet på kommunens intranett, slik at det bare er å finne det der. 1 På intranett står det detaljert hvordan fremgangsmåten er. 1 På min arbeidsplass varsles avvik på web. Kollegiale konflikter kan også tas med leder, og problemer rundt ledelse rettes mot tillitsvalgt. 1 På min arbeidsplass, skrives det avvik, som først sees på av leder og verneombud. Deretter blir det brakt til distriksleder. 1 Rutine laget i 08. Varsling i linjen fortrinnsvis. Om ikke det får, varsel til kommunens varslingsgruppe. (Hovedverneombud, personalsjef, kommuneadvokat og leder av adm utvalget)fortrinnsvis skriftlighet. kan skje anonymt, men oppfordres til å bruke navn. 1 rutiner for varsling er nedfelt i elektronisk kvalitetshåndbok som alle ansatte har tilgang til 1 Skal gje beskjed ti verneombud om noko er gale. 1 Skal varsle vanlig tjenestevei, dvs. til leder, evt. verneombud hvis nødvendig. 1 Skjema for varsling fins på kontoret samt på pc 1 skriftelig 1 Skriftlig og lagt ut på intranett med hvordan varsling skal foregå 1 Skriftlig. Gå tjenestevei. Evtr lokal varselnend/komite. Disse behandler også varslene. Komiteen består av tillitsvalgte og rep fra arbeidsgiver. 1 Skriftligrutine I linje Verneombud Hovedverneombud Tillitsvalgt 1 Skriv om hvilke forhold det skal varsles om og at det skal gå tjenestevei, evnt. til tillitsvalgt. 1 Skriver avvik som sendes til ledelsen og rådmannen. 1 PowerPoint-presentasjon VARSLINGSORDNING 15

16 Ansatte: Varslingsrutinenes utforming (forts) Som ansatt varsler jeg min overordnede og min organisasjon om avvik, min overordnede tar det opp med etaten det gjelder, og de bringer dette videre til øverste ledd,hvis det er påkrevd. 1 Sriftelig melding 1 Tar kontakt med lederen for avdelingen evt personalkontoret 1 Ti komunnerevisjonen 1 Tjenestevei 1 Tjenestevei eller via verneombud/tillitsvalgt 1 Tror det er et samarbeid med Trondheim kommune som har et felles sekretariat/ personal som skal håndtere varsling, men da jeg spurte om det var lov å lufte anonymt problemet med tillitsvalgt først, fikk jeg til svar fra personalsjefen at det ikke var till 1 Usikker... 1 Utarbeidet brosjyre om hvordan varsle 1 utover varsling i linjen er det egen enhet for internkontroll som er sekretariat for egen varslingsgruppe 1 Varsel sendes nærmeste overordnet, anonymt. Hvis ikke respons, sendes varsel til verneleder pr. WEB. 1 varsle nærmeste leder, eller tillitsvalgt, verneombud 1 Varsle til næraste overordna, eventuelt til neste ledd. Varsling gjennom tillitsvald/ verneombud dersom det er ønskeleg. 1 Varsle til nærmeste leder,eller til verneombudet. Dersom ikke nærmeste leder tar saken alvorlig varsler en i system over nærmeste leder. 1 Varsleer til nærmeste overordrene 1 Varsler linje vei utenom den det gjelder 1 Varsler på nettprogram. Kan varsle anonymt. Kan også ta opp ting med nærmeste leder eller verneombud. 1 varsler til nærmeste leder men kun muntlige retningslinjer 1 Varsler til nærmeste overordnet. Skjer sjelden noe med det 1 varsler verneombud ved personskade eller behov for tilrettelegging/hjelpemidler, og ITK ved problem på kommunalt intranett 1 Varsling er beskrevet på Intranettet med mulighet for å sende e-post 1 Varsling gjøres til nærmeste leder eller direkte til rådmann 1 Varsling skal skje til nærmeste overordnede som formidler dette videre i linjeorganisasjonen. 1 Varsling til nærmeste leder skriftlig på web. Der blir d gjort en vurdering for videre behandling av saken. Væreombud og tilitsvalgt blir orientert og varsler får tilbakemelding av hva som gjøres med saken. Er ikke resultatet tilfredstillende kan d tas vi 1 Varsling til nærmeste leder, eventuelt dennes overordnede hvis det gjelder nærmeste leder. Det kan også varsles via verneombud 1 Varsling via eget elektronisk program 1 Varslingen er linjeformet, ev. kan man også gå om verneombude dersom varslingen gjelder øverste leder på plassen 1 varslingsordningen går gjennom nettet og internpost 1 Varslingsplakat oppslått på den enkelte virksomhet 1 Varslingsplakat som er hengt på veggen, men gjelder mest barn i vår verksemd. :) 1 Varslingsskjema 1 Ved å logge seg på kvalitetslos,og gå inn på varsling/avvik,som går til nermeste leder.svarer ikkje denne,går varselet videretil neste overordnet sjef. 1 Vedtatt varslingsprosedyre i linje, med aksept for varsling til pressen dersom ordinær varsling ikke tas alvorlig 1 Veit ikke 1 Verneombud og plasstillitsvalgt 1 Vet bare at det er en link på vår elektroniske fellesplattform. Ingen informasjon om dette! 1 Vet det eksisterer rutiner - vet jeg finner de på intranettet - vil ikke påta meg å beskrive de -vet hvor jeg kan hente informasjonen om jeg skulle trenge den 1 vet ikke 2 Vet ikke 2 vet ikke helt hvordan den er, men vi skal først si ifra til leder eller bruke tillitsvalgte. 1 Vet ikke nok om det 1 Vet ikke, men v.h.a. web-løsningen RiskManager oppfordres ansatte til å melde inn avvik av ulike slag. 1 Vet ikke. Har nylig byttet jobb. 1 Vi har egne skjemaer for varslinger, disse kan brukes både anonyme og ikke anonyme, alt etter behov. Disse skrives ut og leverestil nærmeste leder. Vi får alltid tilbakemelding fra leder på hva som bli gjort i etterkant av varslingen. 1 Vi har tilgang gjennom et ikon på intern hjemmeside. Egne folk som tar seg av dette 1 Vi kan varsle med navn eller anonymt. Det skal varsles til nærmeste leder først evt. tillitsvalgt eller verneombud. Hvis det ikke hjelper skal vi varsle høyere opp i systemet. Er usikker på oppfølgingen 1 Vi varsler til overordnede. Ved behov tar vi med verneombud, eller ber verneombud varsle til leder. 1 web- ordning 1 Total 401 PowerPoint-presentasjon VARSLINGSORDNING 16

17 Delte meninger om varslingsordningens utforming Hvis varslingsordning: Varslingsordningens utforming (Andel Helt enig. Prosent). Varslingsrutinene er enkle å håndtere for ledelsen Varslingsrutinene er enkle å benytte for de ansatte Varslingsrutinene gir tilstrekkelig beskyttelse for den det varsles om Varslingsrutinene sikrer anonymiteten til varsleren i tilstrekkelig grad Varslingsrutinene følges opp på en god måte Varslingsrutinene har bidratt til at kritikkverdige forhold er forbedret Ansatt Revisor Per sjef Fem-syv av ti personal- sjefer og ansatte er helt enige i at varslingsordningen er enkel å benytte og å håndtere. Fem-seks av ti personalsjefer mener varslingsordningen gir beskyttelse, anonymitet og følges opp, mens dette gjelder for fire av ti ansatte. Halvparten av de ansatte er helt enige i at varslingsrutinene har bidratt til å forbedre kritikkverdige forhold, mens dette gjelder for to av ti sjefer (Tre-fire av ti ansatte tar ikke stilling). Revisorene er generelt sett noe mer skeptiske enn sjefene (fire-seks av ti er delvis enige, to-tre tar ikke stilling) PowerPoint-presentasjon VARSLINGSORDNING Pers.sjef: 92 Revisor: 37 Ansatt:

18 VARSLING 3

19 1-4 saker varsles Pers.sjef / revisor: Ut fra den informasjon du har, omtrent hvor mange ulike saker er varslet i kommunen i løpet av de siste 12 månedene? (Prosent). 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Vet ikke 10 eller flere saker 5 9 saker 1-4 saker Ingen saker I følge tre av ti personalsjefer har det ikke vært noen varslingssaker det siste året. Det mest typiske, som gjør seg gjeldende i halvparten av kommunene, er 1-4 saker. Revisorene er i mindre grad orientert om de faktiske forholdene halvparten tar ikke stilling. Blant dem som tar stilling oppgir de fleste 1-4 saker. 20 % % 18 0 % Pers.sjef Revisor Pers.sjef: 109 Revisor: 56 PowerPoint-presentasjon VARSLING 19

20 Mange saker ikke alvorlige nok eller uklare Pers.sjef/revisor uten varslingserfaring: Hva tror du er grunnen til at det ikke har vært varslingssaker i kommunen? (Prosent). Vet ikke Saken(e) er ikke alvorlig nok Vanskelig å vite hva som egentlig er de faktiske forhold Lojalitet overfor kollegaene Revisor Pers.sjef Mange har ingen formening om hva som kan være årsak til manglende varsling. I de hyppigst forekommende tilfellene antas det at saken ikke er alvorlig nok, eller at det er vanskelig å vite hva de faktiske forholdene er. Lojalitet, opp eller ned i linjen, nevnes i mindre utstrekning. Lojalitet overfor arbeidsgiver Andre forhold Pers.sjef: 34 Revisor: 10 PowerPoint-presentasjon VARSLING 20

Gjelder fra: 18.05.2010

Gjelder fra: 18.05.2010 Personalenheten Rett til å varsle/vern om varslere Rutine Utgave: 1 Sist revidert: Utarbeidet av: Rose Mari Haug Gjelder fra: 18.05.2010 Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Sidenr. 1 av 5 Lovhenvisninger:

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

Retningslinjer for varsling

Retningslinjer for varsling Retningslinjer for varsling Overordnet mål og verdigrunnlag for Gausdal kommune: Overordnet mål: Verdigrunnlag: Lojalitet Respekt og omsorg Trivsel og medvirkning Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE Dok.id.: 1.2.2.2.14.1 Retningslinjer for varsling i Troms Fylkeskommune Utgave: 2.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Kristin Ytreberg Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 7 RETNINGSLINJER

Detaljer

Rutiner for VARSLING. om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen IBESTAD KOMMUNE

Rutiner for VARSLING. om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen IBESTAD KOMMUNE Rutiner for VARSLING om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen IBESTAD KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRE 23.09.2010 Innholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Arbeidstakers rett til å varsle...3 3 Fremgangsmåte

Detaljer

Retningslinjer for varsling

Retningslinjer for varsling 1 Retningslinjer for varsling i Loppa kommune 1. Formål Loppa kommune skal være en organisasjon som fremmer åpenhet. De ansatte i kommunen skal føle trygghet i sitt ansettelsesforhold, og oppleve å bli

Detaljer

Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Rutiner for varsling 1. Innledning Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Nye lovbestemmelser om varsling trådte i kraft 1. januar 2007. Bestemmelsene lovfester retten

Detaljer

Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for. Sør-Trøndelag fylkeskommune Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for Sør-Trøndelag fylkeskommune SØR- TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Varslerproblematikken ble satt på dagsorden våren 2005 med bl.a. krav om lovvern mot represalier

Detaljer

Varslingsrutiner ved HiST

Varslingsrutiner ved HiST Varslingsrutiner ved HiST Innledning Denne rutinebeskrivelsen tar utgangspunkt i Fornyings- og administrasjonsdepartementets retningslinjer for utarbeidelse av lokale varlingsrutiner i statlige virksomheter.

Detaljer

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune [17.04.12] PERSONAL RUTINER FOR VARSLING Retningslinjer og rutiner for varsling ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 17.09.08 ny 1. Lovbestemmelsen De nye bestemmelsene i

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer

VARSLINGSVEILEDER FOR BEDRIFTENE. Samfunnsansvarlig forretningsdrift

VARSLINGSVEILEDER FOR BEDRIFTENE. Samfunnsansvarlig forretningsdrift VARSLINGSVEILEDER FOR BEDRIFTENE Samfunnsansvarlig forretningsdrift VARSLING - En veileder fra KS Bedrift Varslingsveileder for bedriftene Innledning Varsling er ikke noe nytt, men temaet har fått fornyet

Detaljer

VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE

VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE 1 VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE Innledning Formålet med denne veilederen: Formålet med denne veilederen er å veilede ansatte som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold og å veilede dem

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

Rutiner for varsling i SD

Rutiner for varsling i SD Rutiner for varsling i SD Målet for SDs helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er å sikre et arbeidsmiljø som gir den tilsatte trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Arbeidsgiver har ansvar for

Detaljer

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutine for varsling FORORD Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutinar for varsling skal vere ein beredskap når lovstridige, uetiske eller uforsvarlege forhold vert oppdaga og må stoppast. Masfjorden

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer

Dato: Arbeidsmiljøutvalg 21.08.2012 Kommunestyret 30.08.2012 VEDTAK:

Dato: Arbeidsmiljøutvalg 21.08.2012 Kommunestyret 30.08.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Bjørn Arne Laugen : SAKSFRAMLEGG Referanse 31.07.2012 Unntatt Offentlighetslovens offentlighet: Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato Arbeidsmiljøutvalg 21.08.2012 Kommunestyret

Detaljer

Innhold. 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt. 7 Varslingsrutine. 9 Varslingsplakaten

Innhold. 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt. 7 Varslingsrutine. 9 Varslingsplakaten Varslingsveileder Innhold 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt 7 Varslingsrutine 9 Varslingsplakaten Varslingsveileder I enhver virksomhet vil det kunne forekomme kritikkverdige

Detaljer

Varsling. Kommunesektorens etikkutvalg, 23. november 2015. Sissel C. Trygstad

Varsling. Kommunesektorens etikkutvalg, 23. november 2015. Sissel C. Trygstad Varsling Kommunesektorens etikkutvalg, 23. november 2015 Sissel C. Trygstad Agenda Erfaringer med varsling i offentlig (kommunal) sektor «Hvor trykker skoen»? Hva er mulige årsaker til at det ikke varsles

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: ARBEIDSMILJØUTVALG Lekatun 21.08.12 0930

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: ARBEIDSMILJØUTVALG Lekatun 21.08.12 0930 LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: : Tid: ARBEIDSMILJØUTVALG Lekatun 21.08.12 0930 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. (Eventuelt forfall meldes hit straks). Varamedlemmer

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER

RETNINGSLINJER OG RUTINER RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKK VERDIGE FORHOLD I TANA KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING 1. Lovbestemmelsen: Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven har følgende ordlyd: 2-4 Varsling

Detaljer

Hvordan forebygge korrupsjon og økonomisk utroskap?

Hvordan forebygge korrupsjon og økonomisk utroskap? Advokatfirmaet G-Partner AS din partner for god virksomhetsstyring Hvordan forebygge korrupsjon og økonomisk utroskap? Kursdagene NTNU den 7.1.2010 v/ Bjørn Tore Saltvik En kort presentasjon av Advokatfirmaet

Detaljer

Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Behandlet i drøftingsmøte med tillitsvalgte 17.august 2007. Godkjent på styremøte 16.10.2007 Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører I. INNLEDNING Formål

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Vedtatt av kommunestyret 31.01.2008, sak nr. 3/08 1 1. GENERELT... 3 2. OMDØMME... 3 3. TAUSHETSPLIKT... 3 4. INTEGRITET / INTERESSEKONFLIKTER

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Etiske normer og verdigrunnlag Kongsvinger kommune har et eget verdigrunnlag. Kjerneverdiene er livsglede, inkludering, verdsetting, engasjement

Detaljer

INTERNKONTROLL HMS Rutine for håndtering av personkonflikter

INTERNKONTROLL HMS Rutine for håndtering av personkonflikter Side 1 av 8 Formål Dette dokument inneholder en prosedyre for å forebygge og håndtere trakassering, mobbing, utilbørlig oppførsel og harde konflikter i Nome kommune. Det forventes at alle ansatte kjenner

Detaljer

Evaluering og revidering av etablert varslingsordning i Bergen kommune

Evaluering og revidering av etablert varslingsordning i Bergen kommune Byrådssak 1213/15 Evaluering og revidering av etablert varslingsordning i Bergen kommune KAMB ESARK-0107-201408516-15 Hva saken gjelder Denne saken gjelder evaluering og revidering av etablert varslingsordning

Detaljer

VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK

VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK Godkjent av Høgskolestyret 25. september 2008 VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK Arbeidsmiljølovens varslingsregler trådte i kraft 1. januar 2007 Viktige

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato/tid: 08.12.2015 kl 12:00-15:20 Møtested: Rådhuset Orkdal Møtende medlemmer: Berit Ingeborg By Johnny Danielsen Joar Syrstadeng. Sak 33-37, til

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE Formålet med retningslinjene Definisjon av konflikt og mobbing Lover og avtaler Arbeidsmiljølovens forebyggende

Detaljer

Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, korrigerende og forebyggende tiltak

Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, korrigerende og forebyggende tiltak Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, Prosedyre Side 2 av 1 13.1.21/Roger Beggerud 27.1.21/R.B / 9.1.214 Arne Hansen/Trine Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.2.7.0 Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms Fylkeskommune Utgave: 1.01 Skrevet av: Tom-Vidar Salangli Gjelder fra: 19.12.2008/rev 17.11.2010 Godkjent av:

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Overordnet mål og verdigrunnlag for Gausdal kommune: Overordnet mål: Verdigrunnlag: Lojalitet Respekt og omsorg Trivsel og medvirkning Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet,

Detaljer

Varslingsrutiner. - kunnskap og bruk - Nord-Trøndelag fylkeskommune

Varslingsrutiner. - kunnskap og bruk - Nord-Trøndelag fylkeskommune Varslingsrutiner - kunnskap og bruk - Nord-Trøndelag fylkeskommune Rapport 2011 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2010 til mars 2011 gjennomført en undersøkelse av varslingsrutinene i

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kristiansand kommune

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kristiansand kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kristiansand kommune Vedtatt i bystyret 12. mars 2008. 1. Generelt Kristiansand kommune har vedtatt en arbeidsgiverpolitisk plattform. Denne plattformen

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 17.09.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200769-1 Kari Breisnes 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.:916 79943 KOMMUNENS VARSLINGSORDNING

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes. 1 Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 449 08/4066-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Roy Martinsen RUTINER FOR INTERN VARSLING Forslag til vedtak: Varslingsplakaten

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 094-2014 ANTIKORRUPSJONSPROGRAM I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar vedlagte antikorrupsjonsprogram

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem.

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem. Dok.id.: 1.2.2.2.12.0 Rutiner for håndtering av vold og trusler Utgave: 1.02 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 05.02.2010 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Rutiner for håndtering

Detaljer

Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato. Høring - felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren

Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato. Høring - felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren Justis- og beredskapsdepartementet v/ Plan- og administrasjonsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 201300318- Ingrid Olsen/Gunvor Løge 26.09.2013 Høring - felles

Detaljer

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Hva er varsling? Varsling er å melde i fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing

Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing Prosedyre Side 2 av 9 Ansvarleg for revisjon/vedlikehald: Rådgiver Innhold Innhold... 2 1.0 Innledning... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Virkeområde...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER PASIENTREISER ANS ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER PASIENTREISER ANS ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER PASIENTREISER ANS ETISKE RETNINGSLINJER 1 Etikk handler om å ha idealer og å ta ansvar. Etiske vurderinger inngår i de beslutningene vi tar hver dag. Som regel vet vi hva som er riktig,

Detaljer

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Alta kommune Fagområde Kvalitetsstyring/ HMS Tema Virksomhet/ avdeling Kvalitetssystem Avvik Alle IK-. BG Utstedt av/ dato 02.03.1 1 1 Versjon

Detaljer

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar.

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar. Vår ref. 03/20362-3707/09 Konflikthåndtering Retningslinjer Meløy Kommune: 1. FORMÅL Retningslinjene viser saksgang i konfliktsaker i Meløy kommune, samt ansvar, oppgaver og koordinering mellom ulike instanser

Detaljer

Rapport 7/2014-F Varslingsordningen i Trondheim kommune

Rapport 7/2014-F Varslingsordningen i Trondheim kommune Rapport 7/2014-F Varslingsordningen i Trondheim kommune Foto:Carl-Erik Eriksson Foto: Børge Sundli Forord Trondheim kommunerevisjon oppsummerer med denne rapporten resultatene fra forvaltningsrevisjonen

Detaljer

JOBBING UTEN MOBBING

JOBBING UTEN MOBBING JOBBING UTEN MOBBING på meteorologisk institutt Sofia Windjusveen JUM Jobbing uten mobbing Arbeidstilsynet: jobbingutenmobbing.no Besøk januar 2007 av arbeidslivsenteret 5 bedrifter - 4 samlinger våren

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 Etiske retningslinjer 1. Rømskog kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet

Detaljer

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 «Temaer» Eksempler fra media Med skolen som arbeidsplass Arbeidstilsynet «Varsling» KS veileder «Best sammen» IA- avtalen

Detaljer

Varsling - ditt eller mitt ansvar? Frokostseminar 17. september 2015 Advokatene Christel Søreide, Georg Abusdal Engebretsen og Jannicke Eilertsen

Varsling - ditt eller mitt ansvar? Frokostseminar 17. september 2015 Advokatene Christel Søreide, Georg Abusdal Engebretsen og Jannicke Eilertsen Varsling - ditt eller mitt ansvar? Frokostseminar 17. september 2015 Advokatene Christel Søreide, Georg Abusdal Engebretsen og Jannicke Eilertsen Agenda 01 02 03 04 05 Hva er varsling? Retten til å varsle

Detaljer

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text]

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text] Etiske retningslinjer i Høyre Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 0 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Generelt... 2 Omfang og ansvar... 2 Grunnleggende forventninger... 2 Personlig adferd...

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.09.2012 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVENS 2-4 - OM VERN AV VARSLERE

ARBEIDSMILJØLOVENS 2-4 - OM VERN AV VARSLERE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 11.09.2006 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere og ansatte i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert i K.sak 28/2011

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert

Detaljer

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er:

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er: RETNINGSLINJER FOR VARSLING I CERMAQ GRUPPEN Retningslinjene gjelder for alle selskaper i Cermaq Gruppen. Daglig leder i selskapene er ansvarlig for at retningslinjene implementeres og gjøres kjent for

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Arbeidsmiljøutvalg 05.04.2013 22/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Arbeidsmiljøutvalg 05.04.2013 22/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Søgne kommune Arkiv: 408 Saksmappe: 2013/1282-11236/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 20.03.2013 Saksframlegg Retningslinjer for konflikthåndtering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Arbeidsmiljøutvalg

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE LOPPA KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE LOPPA KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I LOPPA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret i sak 08/07 den 9.mars 2007. 1. Generelt Loppa kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT Innhold 1. Innleiing og bakgrunn... 1 2. Heimel for konflikthandtering... 2 3. Definisjonar... 2 4. Roller og ansvar... 3 5. Kva skal du som medarbeidar gjere når

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO

Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO Innhold 1 Formål... 1 2 Virkeområde for retningslinjene for håndtering av konflikter ved UiO... 1 3 Ansattes ansvar for å unngå at konflikter oppstår...

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen

Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen . Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen Organisasjonspsykolog Tore Hegstad Stamina Census stamina CENSUS 1 . Mobbing og konflikter i arbeidslivet

Detaljer

VARSLINGSORDNING HVA, HVORFOR OG HVORDAN BDO AS V/ VIBEKE MØRLAND

VARSLINGSORDNING HVA, HVORFOR OG HVORDAN BDO AS V/ VIBEKE MØRLAND VARSLINGSORDNING HVA, HVORFOR OG HVORDAN BDO AS V/ VIBEKE MØRLAND 11.6.2014 HVA ER VARSLING? Å varsle er å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Det kan varsles om: Diskriminering, trakassering,

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Revidering vedtatt i kommunestyret 15.06.201503.05.10, sak xx18/150, gjeldende fra og med 16.06.201504.05.10. Aurskog-Høland kommune

Detaljer

Gjelder fra: 23.09.2009 23.09.2009

Gjelder fra: 23.09.2009 23.09.2009 Harstad kommune PERSONALREGLEMENTER RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalget Skrevet av: Siw Schultz Gabrielsen Utgave: Godkjent dato: 2.00 23.09.2009 Gjelder fra:

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 26. mai 2005 kl 16.30

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 26. mai 2005 kl 16.30 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 26. mai 2005 kl 16.30 Møtet holdes i Kommunerevisjonens møtelokaler i Fredrik Selmers vei 2, 5. etasje. Kart I Sak Side 63/05 Protokoll fra kontrollutvalgets

Detaljer

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt?

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Fafo Sissel C. Trygstad 3. februar 2011 2 Problemstillinger som besvares i dag Hvor godt kjent er AMLs varslerbestemmelser i norsk arbeidsliv? Omfanget

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. mandag 29. april 2013 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. mandag 29. april 2013 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte mandag 29. april 2013 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 43/13 Situasjonen ved Munch-museet... 2 44/13 Foreløpig

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET

RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET 09.05.11 RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET Retningslinjene er forankret i Arbeidsmiljøloven. Retningslinjene godkjennes av AMU. Retningslinjene evalueres etter at de har vært i bruk

Detaljer

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT e t t t t Z t AGDENES KOMMUNE ANSETTELSES OG ARBEIDSREGLEMENT Godkjent i administrasjonsutvalget 5/314 sak 2/14 Vedtatt i kommunestyret 19/314 sak 13/14 side i REDUSERT Innholdsfortegnelse 1 OMFANG 3 2

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Mobbing. på arbeidsplassen

Mobbing. på arbeidsplassen Mobbing på arbeidsplassen Stopp mobbing Kamp mot mobbing i arbeidslivet er alle arbeidstakeres ansvar. Vi kan ikke vente at den som utsettes for mobbing skal greie å gripe fatt i problemene uten støtte

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE. Retningsliner for intern varsling

SOGNDAL KOMMUNE. Retningsliner for intern varsling SOGNDAL KOMMUNE Retningsliner for intern varsling Vedteke i administrasjonsutvalet den 24.09.08 Revidert i administrasjonsutvalet den 21.12.12, sak 2/12. 1 Rutinar for intern varsling i Sogndal kommune

Detaljer

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Studiesamling 2014 for fylkeskommunale kontrollutvalg på Vestlandet Cicel T. Aarrestad Revisjonsdirektør og statsautorisert revisor www.rogaland-revisjon.no

Detaljer

Dersom du ikke kan møte må det snarest meldes ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90 58 90 43.

Dersom du ikke kan møte må det snarest meldes ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90 58 90 43. Vår ref. 15/151-2 033 /VONEBE Medlemmer og varamedlemmer Dato 03.02.2015 Arendal kommune - kontrollutvalget Det blir med dette kalt inn til møte: Dato: 11.02.2015 Tid: Kl. 09:00 14:00 Sted: Arendal Kultur-

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN.

DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN. DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN. Beredskapsplan ved mistanke om seksuelle overgrep i Tjøme og Hvasser sogn. Innledning Målsettingen med en beredskapsplan for Tjøme og Hvasser sogn er å bidra til

Detaljer

Ytringsfrihet, lojalitetsplikt og varsling

Ytringsfrihet, lojalitetsplikt og varsling Ytringsfrihet, lojalitetsplikt og varsling Utdanningsforbundet Bergen 10. Desember 2007 Advokat Bente J. Kraugerud Tema Ytringsfrihet Hva og hvorfor Tillatte begrensninger Lojalitet i arbeidsforhold Hva

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER RANDABERG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens virksomhet (forvaltningsloven, offentlighetsloven, kommuneloven, særlover) Vedtatt av

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Rapport fra Oslo redaktørforening

Rapport fra Oslo redaktørforening NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Kommunestyret Fra: Rådmannen Saksbehandler: Sigrid Kvam Østmark Dato: 3.11.2014 Rapport fra Oslo redaktørforening Oslo Redaktørforening har utarbeidet en rapport om etiske

Detaljer

INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 24. JANUAR 2007.

INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 24. JANUAR 2007. INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 24. JANUAR 2007. RETTIGHETER FOR VARSLERE Jeg viser til interpellasjon til kommunestyrets møte 24. januar 2007 fra Venstre, vedrørende rettigheter for varslere. Venstres

Detaljer

Varsling i Sandnes kommune

Varsling i Sandnes kommune Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård Varsling i Sandnes kommune Omfang, rutiner og håndtering Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård Varsling i Sandnes kommune Omfang, rutiner og håndtering Fafo-notat

Detaljer

Varslings- og klageadgang i Innovi

Varslings- og klageadgang i Innovi Varslings- og klageadgang i Innovi Dokumentet er bygget opp i 2 deler: DEL A- Generelt om varsling og klager Del B- Prosedyrer ved varsling og klage DEL A: Generelt om varsling og klager i Innovi Bakgrunn

Detaljer

Høringsuttalelse - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern

Høringsuttalelse - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Barne- og likestillingsdepartementet Akersgata 59 Pb 8036 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Forum for hovedverneombud i helseforetakene Hovedverneombudene i

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i. 18.09.2007 kl. 14.15 15.15

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i. 18.09.2007 kl. 14.15 15.15 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i 18.09.2007 kl. 14.15 15.15 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Trygg på jobben. - om vold og trakassering i skolen. www.utdanningsforbundet.no

Trygg på jobben. - om vold og trakassering i skolen. www.utdanningsforbundet.no Trygg på jobben - om vold og trakassering i skolen www.utdanningsforbundet.no Elev slo ned rektor på hans kontor Lærer slått ned bakfra Elev angrep lærer med balltre - Da jeg skulle ta bilen hjem fra skolen,

Detaljer