Nye Ahus-prosjektet- lessons learned. Fyrtårnkonferansen 2010 Foredrag ved adm.dir. Bjørn Sund, Advansia AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye Ahus-prosjektet- lessons learned. Fyrtårnkonferansen 2010 Foredrag ved adm.dir. Bjørn Sund, Advansia AS"

Transkript

1 Nye Ahus-prosjektet- lessons learned Fyrtårnkonferansen 2010 Foredrag ved adm.dir. Bjørn Sund, Advansia AS

2 Nytt sykehus- Sentralsykehuset i Akershus Total kostnadsramme, P85, 8,8 milliarder kr.(2009 kr.) Økonomisk styringsmål, P50, 8,3 milliarder kr.(2009 kr.) Byggestart Ferdigstillelse fase 1, (ca. 90% av totalen) Ferdigstillelse fase 2, (ca. 10% av totalen) Leveres med avansert ny teknologi og logistikk Tett samarbeid med brukerne

3 Modell Nye Ahus

4 Hovedinngang

5 Behandlings- og frontbygning

6 Senge- og frontbygning

7 Sengebygning og Barnesenter

8 IKT plan Ahus Nye Ahus Eksisterende: - Elektronisk pasientjournal - Lønn og Pers. - Avdelings vise spes. og fagsystemer - Saks- / arkiv - Ekstern komm. - m.fl Nye systemer: - Økonomi og forsyningssyst. - Digital diktering - Turnus/arb.plan - LAB rekv & svar - Bildearkiver - EPJ nye moduler - m.fl Nye IKT løsn: - Pasient portal - Pasient term - Telefoni - Pasient signal - TV/radio distr. - AV-anlegg - IKT drift - Talegjenkj. - Integrasjon Tekniske: - Adgangskontroll - AGV - Heiser - Automasjon - Brannvarsling - Rørpost - Sugeanlegg - m.fl MTU: - Operasjonsutst. - Anestesi og pasient overvåk. - Infusjonsutstyr - Analyse instr. - Utstyr for billeddiagnostikk - Ultralyd - m.fl 6751 IKT-Infrastruktur (datanett, IKT sikkerhetsarkitektur, katalogtjenester, fil, print, e-post m.m.) 6752 IKT-kabling

9 IKT-Infrastruktur består av Datanett med trådløst nett og nettverkssikkerhet Telefoni (IP basert og trådløs) Meldingstjener og pasientsignal Audiovisuelle løsninger Program (TV) distribusjon Utarbeidelse av migreringsplan med opsjon på gjennomføring Pasientportal (programvaren for pasientterminalen) Infrastrukturintegrasjon (dvs sørge for at felles-løsninger benyttes tverrgående) Driftsplattform og -løsninger Katalogtjenester e-post og fil- / print- håndtering Grensesnitt Prosjektgjennomføring Drift ut 2008

10 én IKT leverandør - gir homogene IKT løsninger AV-anlegg Pasientsignal Pasientportal TV distribusjon Tiltransporterte kontrakter Katalog IdM/SSO Professor Student 6781 Rammeavtaler 6753 IKT systemer -SAN løsning -MA/logistikk system -Bildetjenester/arkivsystem Meldingstjener Lege Pasient Admin medarbeider -Andre systemer 6752 IKT kabling IP Telefoni Fast/trådløs Driftssystemer/ Verktøy Sykepleier Hjelpe pleier Bio-Ing. Norsk Helsenett Andre IKT systemer: PAS/EPJ RIS/PACS Saksbehandling Arbeidsplansystem Nytt Økonomi system OpenView WAN Terminalservere SAN/ Backup Fil / e-post diverse systemer Nettverk Fast/trådløs UIO/DMF Eksterne enheter

11 5 viktigste utfordringer Integrasjon gammel og ny organisasjon Bygge tett inntil eksisterende sykehus i drift Rammer/marked Brukersamarbeid/sluttforankring i driftsorganisasjonen Ambisjonsnivåer, teknologiske og organisatoriske

12 Integrasjon gammel og ny organisasjon PNS struktur og organisasjon som speiler hverandre Ledere med tung gjennomføringserfaring Beholde kompetanse og kontinuitet Drive og vedlikeholde lederutvikling i prosjektet Utnytte systemkompetanse utviklet gjennom mange store prosjekter 5 viktigste utfordringer

13 Bygge tett inntil eksisterende sykehus i drift Strenge krav til /oppfølging av støy, støv, rystelser, trafikk Tett samarbeid om planlegging, gjennomføring og varsling/informasjon Mye rokadeinnsats i sensitive sykehusområder Begrensninger på anleggs- og bygge-innsats i enkelte avsnitt og perioder 5 viktigste utfordringer

14 Rammer/marked Ambisiøse mål mht. HMS, Miljø og økonomiljø Stramt markede med mye importert arbeidskraft Strengt HMS-regime (mål H=2,0) Streng adgangskontroll, adferdsregler, kommunikasjon/språk 5 viktigste utfordringer

15 Brukersamarbeid/sluttforankring i driftsorganisasjonen Tett og godt brukersamarbeid, bl.a. 75 faggrupper i innsats i detaljprosjektering Vanskelig å vite hvilken forankring som er i resten av driftsorganisasjonen Dette må registreres gjennom opplæring, trening, forberedelser, sertifisering Summen av disse aktivitetene må budsjetteres og dekkes av prosjektet 5 viktigste utfordringer

16 Ambisjonsnivåer, teknologiske og organisatoriske Analysere og fastlegge teknologiske ambisjonsnivå hos prosjekteier, ledelse, mellomledelse og ansatte i driftsorgansiasjonen Vurdere endringssituasjon som følge av valgt teknologisk løsning, samt endringer som følge av nye organisatoriske strukturer Vurdere hvilket endringsomfang/tidsperiode som er mulig å få til på en robust måte 5 viktigste utfordringer

17 5 vellykkede området HMS-arbeidet Oppnådde mål mht. miljø, kostnader, kvalitet og levering et år tidligere enn forutsatt Organisasjon med sterk gjennomføringskultur krevende kunde God entreprisestruktur og gode entreprenører/leverandører Godt planlagt overgang utbygging/drift, samlet plan

18 HMS-arbeidet Skal gjennomsyrer all ledelse HMS-befaringer med ledelsen, regelmessig, inkluderer også adm.dir. hos entreprenør/lev. Løpende HMS-kurs, flere språk, alle må ha før adgangsbevis på byggeplass kan utstedes Oppfølging, positiv oppmerksomhet, HMStreff, (i dag er H=2,6 på 6,5 mill.timeverk) Redning ved hjertestans 5 vellykkede områder

19 Oppnådde mål mht. miljø, kostnader, kvalitet og levering et år tidligere enn forutsatt Kildesortering med 9 fraksjoner, 83% (70)til gjenvinning, kun 13% (30)avfallsfraksjon Produktkontroll/godkjenning av farlige stoffer, 469 produkter innmeldt og vurdert, 417 godkjent Kostnader leveres lavere enn økonomisk styringsmål, P50, 8,3 milliarder kr. (2009 kr.) Det leveres med beskrevet kvalitet 5 vellykkede områder

20 Organisasjon med sterk gjennomføringskultur krevende kunde Organisasjon med ledere og medarbeidere som har levert store prosjekter før Solid eierskap til arbeidsoppgave (sin PNS) Dyrking av godt lederskap Sammensetning av team, faglig og sosialt Teamarbeid, så vel internt, som eksternt mot entreprenører/leverandører Klare mål-klare krav, oppfølging/oppmerksomhet 5 vellykkede områder

21 God entreprisestruktur og gode entreprenører/leverandører Klar gjennomføringsstrategi God entreprisestruktur/entrepriseform Gode entreprenører/leverandører Tilbud etter forhandling der mulig Klare adferdsregler, prosedyrer, m.m. som del av tilbudsgrunnlaget Balanserte kontrakter Team arbeid og samspill 5 vellykkede områder

22 Entrepriseplan Nye Ahus Grave og spregnings-entreprise-skanska Grunn/fundamenter/betongkulverter -PEAB Utomhusanlegg Braathen og Thorvaldsen Riving eks. bygninger Råbygg B1-B4 NCC Tett bygg/innr B1-B4 SKANSKA Råbygg S2-S4 NCC Tett bygg/innr S2-S4 PEAB Råbygg BS PEAB Tett bygg/innr BS PEAB Råbygg og tett bygg FB Heimdal Glassgate Hubro Rehab.av eks. bygninger Div. byggherrekontraherte underentrepriser for videre tiltransport Totalentrepriser tekniske anlegg og IKT Rør-Oras, Luft-YIT, Elektro-Siemens, Automasjon-Gunnar K. Karlsen, IKT-Telenor/HP Rehab.eks bygg S1 S4 S3 S2 B1 BS B4 B3 B2 FB

23 Godt planlagt overgang utbygging/drift, samlet plan En samlet plan med oversikt over alle aktiviteter hos utbygger og drifts-organsiasjon Kontrakter med prøvedrift og driftsperiode etter åpning Felles innsats og medvirkning i FAT,SAT, test,systemtest, tjenestetest, m.m. Trinnvis idriftssettelse, 4 trinn Hjelpeapparat, superbrukere, m.m. i innsats fra starten Ledelsesstyrt KO-senter i oppstartsperiodene 5 vellykkede områder

24 2 forhold som kunne vært gjort annerledes Passe avstemt endringsvolum for driftsorganisasjonen/trenings-og oppfølgingsopplegg IP-telefoni, stresstestingsinnsats med full kapasitetsbelastning

25 Råd til prosjekteier Etablere et prosjektstyre med erfarne medlemmer med bakgrunn både i prosjekt og drift Gi klart mandat og fullmakter til prosjektstyret Velge erfaren og tung prosjektorganisasjon (som har gjort det før) Sette klare mål og stille krav Sørge for at avvik blir korrigert

26 Råd til prosjektledelse Kommunisere enkelt og tydelig Lage en enkel og flat organisasjon som speiler PNS Dyrke ledergruppe og/eller team Sørge for å velge de beste leverandørene Bruke leverandørenes kompetanse Bruke team- og workshop-relaterte arbeidsformer, bygge tillitt mellom nøkkelpersoner på samme beslutningsnivåer hos byggherre og leverandør Sette HMS i fokus ta ansvar selv

27 A. Prosjekt U Nye Ahus B. Område U0 Økonomi og administrasjon U1 Prosjektering U2 Bygg Vest U3 Bygg Øst U4 Tekniske anlegg og IKT U5 Medisinsk utstyr U9 Reserver og marginer C. Delområde U0A Felleskostnader U1A Felleskostnader U2A Felleskostnader U3A Felleskostnader U4A Felleskostnader U5A Felleskostnader U9A Adm. dir. reserve U0B Kontorog admin. U1B Prosjekterings tjenester U2B Grunn og fundamenter U3B Felles rigg og drift U4B Røranlegg U5B Rådgivertjenester U9B Prosjektstyrets reserve U0C KS og HMS U1C Prøverom U2C Behandlingsbygg U3C Sengebygg Glassgate U4C Luftbeha.- anlegg U5C Bildediagnostisk utstyr U9C HØ margin U0D Øknomi/Regnskap U1D Kunstnerisk utsmykning U2E Utomhusarbeider U3E Barnesenter U4D Elektroanlegg U5D Medisinsktekn. utstyr U0E Kontrakt U1Z Områdereserve U2F Ombyggingsarbeider U3F Frontbygg U4E IKTinstallasjoner U5E Laboratorieutstyr U0F Planlegging U2G Sykehusvn. etappe 2 U3G SPAT U4G Ferdigstillelsesstøtte U5F Grunnutstrustning U0G Andre kostnader U2H Rivearbeider U3H Akuttenheten for stoffmisbrukere U4H Sykehusfunksjoner Drift/OU U5G Medisinsk IKT U0H Utredning, analyse U2J Klargjøring U3J Voksenhabilitering U4Z Områdereserve U5H Inventar U0J Informasjon U2Z Områdereserve U3K Nevrorehabilitering U5Z Områdereserve U0Z Områdereserve U3Z Områdereserve Overordnet PNS Nivå A - C

28 Organisasjonsstruktur Nye Ahus Adm. Direktør Intern og ekstern info Brukerbegeistring Dyrking av milepeler Korrekt forventningsnivå Informasjon og samfunnskontakt Prosjektstøtte Økonomi / kontrakt Fremdriftsplan Administrasjon Kvalitetssikring HMS og miljø Arkiv og Teknisk Dok. senter Spesielle utredninger Analyser Styresaker Utredning og analyse U1 Prosjektering U2 Bygg Vest U3 Bygg Øst U4 Tekniske anlegg, IKT U5 Medisinsk Utstyr Fagansvarlig ARK Fagansvarlig RIB Fagansvarlig VVS Fagansvarlig El Fagansvarlig IT Behandlingsbygningen Grunnarbeider Fundamentering Utomhus Ombygginger Sengebygningen Barnesenteret Frontbygningen Glassgaten Felles rigg og drift Sykehusfunksjoner / Drift El- og IT-anlegg Transportanlegg VVS-anlegg Utstyrspakke 1 Utstyrspakke 2. Utstyrspakke N

29 Takk for oppmerksomheten

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1.

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1. 1 / 37 for Perioden 2011-2015 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Just Ebbesen Leder Sykehusledermøtet (SLM) adm.direktør 21.06.2011 Side 1 av 37 IKT områdeplan 2 / 37 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel

Detaljer

FYRTÅRNKONFERANSEN 2010 28.04.10

FYRTÅRNKONFERANSEN 2010 28.04.10 Nytt universitetssykehus St. Olavs Hospital FYRTÅRNKONFERANSEN 2010 28.04.10 UTFORDRINGER OG ERFARINGER Universitetssykehuset St. Olavs Hopsital Johan Arnt Vatnan Helsebygg Midt Norge Nytt universitetssykehus

Detaljer

Bardu kommune. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS. Overordnet styringsdokument 08.10.2013. Bardu kommune ITMS 08.10.

Bardu kommune. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS. Overordnet styringsdokument 08.10.2013. Bardu kommune ITMS 08.10. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS Overordnet styringsdokument 08.10.2013 Bardu kommune ITMS 08.10.13 side 1 av 27 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 3 Oppdatert etter ny info

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen Nye Kirkenes Sykehus Styringsdokument for byggefasen Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Utgave 1 Behandlet og godkjent i styringsgruppa 18.03.2014 Samlet revisjon for byggefase

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Dagslys, dagslys, dagslys...

Dagslys, dagslys, dagslys... I dette nummer bringer vi 3 prosjektomtaler. Hovedoppslaget er Nye Ahus ett år før åpning. Flyfotoet over fra 24. juli i år viser det store sykehusområdet med Nye Ahus i forgrunnen. Bildet viser nybygget

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!»

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Verdiforankring... 7 Overordnet

Detaljer

PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009

PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009 Ås kommune www.as.kommune.no PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009 Behandles i administrasjonsutvalget 13.11.2008 Innhold: Innhold:...2 Plan for drift og investeringer for IT 2009...3 Sammendrag...3

Detaljer

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying Dato: 1 / 30 for Digital fornying Mål og omfang, beskrivelse og vurdering av gjennomføringsplan samt rammebetingelser Versjon Godkjent av Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT FORVALTNINGSREVISJON AV IKT RENNESØY KOMMUNE oktober 2014 IKT - 2 - Rennesøy kommune INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Status per 31. desember 1 Innledning Adresse Tertialrapporten for tredje tertial gir en oversikt over status og fremdrift for

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS IKT - 2 - Rennesøy kommune Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Sluttrapport plattformprosjektet

Sluttrapport plattformprosjektet Sluttrapport plattformprosjektet Til: Styringsgruppa plattformprosjektet Fra: Prosjektleder Bjørn Jacobsen, Helse Nord IKT Dato: 8.10.2012 Innhold Bakgrunn... 5 Om arbeidet... 5 Sammendrag... 6 Hovedprosjekt...

Detaljer

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport Nesodden kommune SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport april 2014 Forfattere: Sunnaas og Nesodden BHT og BHTs eiere: Sunnaas sykehus HF ved HR-direktør og Nesodden kommune ved fagsjef

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 19.10.2006 kl. 14.30

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 19.10.2006 kl. 14.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 19.10.2006 kl. 14.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 1 Harstad kommune (230215) DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 1.1 Generelle kommentarer... 6 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 7 2.1 Enhetspresentasjon...

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2014

Sekretariatets budsjettinnspill for 2014 Sekretariatets budsjettinnspill for 2014 Kongsbergregionen 18.09.13 Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf: 32 86 63 27 mob: 48 16 63 27 Bakgrunn: I forbindelse

Detaljer

Nye St.Olavs Hospital i Trondheim: NORGES DYRE KOMPLISERTE

Nye St.Olavs Hospital i Trondheim: NORGES DYRE KOMPLISERTE REPORTASJE Tidenes største norske IKT-leveranse tas i bruk på St. Olavs Hospital i Trondheim. Totalt kommer IKT-løsningene på godt over en milliard kroner. TEKST OG FOTO ARNE ASPHJELL Nye St.Olavs Hospital

Detaljer

for tekniske entreprenører

for tekniske entreprenører Elektronisk samhandling Veien til building SMART TELFOs faktahefteserie Hefte nr. 5 Elektronisk samhandling for tekniske entreprenører forord TELFO har utviklet en rekke faktahefter som viser hvordan de

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen Dato: 8.6.2012 Styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell Endelig utgave, 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Endelig utgave 08.06.2012 Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 1 / 26 Gjennomføringsplan De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013 - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 Versjon 1.0 GODKJENT AV: Navn / organ Rolle Dato Fornyingsstyret Programeier

Detaljer

8805 756 8,6 7117 (8337) MSEK

8805 756 8,6 7117 (8337) MSEK ÅF Advansia Årsrapport 2014 ÅF ADVANSIA Ledelse av komplekse landbaserte prosjekter 2 3 ÅF internasjonalt ÅF ÅF Advansia har med flere av Norges største landbaserte prosjekter vist at vi klarer å leve

Detaljer