Dialogkonferanse nytt østfoldsykehus Prosjektdirektør Dag Bøhler 25.oktober 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dialogkonferanse nytt østfoldsykehus Prosjektdirektør Dag Bøhler 25.oktober 2011"

Transkript

1 Dialogkonferanse nytt østfoldsykehus Prosjektdirektør Dag Bøhler 25.oktober 2011

2 Agenda Kl Velkommen v/ prosjektdirektør Dag Bøhler Kl Hva skal vi bygge? v/ prosjektsjef Nina Kristiansen v/ fagansvarlig Sigmund Sørhus (Bygg), Jan Drabløs (Elektro) Frank Engen (VVS) og Kjell Ivar Bakkmoen (BIM) Kl Pause Kl Entrepriseplan Bygg v/områdesjef Bygg Kim Østenby Kl Entrepriseplan Teknikk, v/områdesjef Teknikk Per Nes Oppsummering

3

4 Nytt østfoldsykehus To-strukturmodell: Nytt sykehus på Kalnes i kombinasjon med fortsatt drift på Moss erstatter dagens bygg i Fredrikstad og Veum. Forprosjektet startet PNØ og rådgiverne samlokalisert i Sarpsborg fra medio mars Cowi: PGL, RI og LARK - Arkitektgruppen for nytt østfoldsykehus: ARK/IARK -Nosyko: Utstyrsrådgivning

5 Nytt østfoldsykehus Forprosjektet behandlet og godkjent av styret i HSØ (sak ) - Areal: ca m2 (Kalnes) ca m2 (Moss) Funksjonsprosjekt gjennomført i perioden april september 2011.

6 Nytt østfoldsykehus Grunnlag for input til anbudsprosjektet (39 entrepriser) 5.september byggestart (grave- og masseflytting) Bygg- og tekniske anlegg ferdig Gradvis innfasing av drift i 2015.

7 Resultatmål i prioritert rekkefølge 1. Kostnad Nytt østfoldsykehus skal realiseres innenfor et styringsmål på 5,09 mrd. kroner (P50-prisnivå februar 2010) 2. Kvalitet Prosjektet skal gjennomføres med den funksjonalitet og de standarder, kvaliteter og spesifikasjoner som fremgår av forprosjekt for nytt østfoldsykehus.

8 Resultatmål i prioritert rekkefølge 2. Kvalitet Det skal tilstrebes å velge de løsninger som totalt sett gir de laveste årskostnader og gunstigste drifts- og vedlikeholdskostnader, samtidig som prosjektets rammer for kvalitet, omfang, tid og økonomi oppfylles. Det er forutsatt at sykehuset skal etableres med en nøktern og robust standard, basert på kjent teknologi. Som energimål er det lagt til grunn at nybygget skal tilfredsstille energiklasse B- uansett energibærer/energiforsyning.

9 Resultatmål i prioritert rekkefølge 3. Tid Forutsatt godkjenning av prosjektet legges det til grunn at byggestart skal skje i Nybygget på Kalnes skal være ferdigstilt slik at gradvis innfasing av driften kan starte i løpet av 2015.

10 4. SHA Prioriteres på linje med tekniske, funksjonelle og økonomiske hensyn Uten alvorlige ulykker, skader eller tap på person, materiell eller miljø. H-verdi = 2 5. Ferdigstillelse og ibruktakelse Sykehuset skal overleveres uten feil og mangler som påvirker grunnlaget for en stabil drift. Det skal etableres egne planer for sluttfasen slik at prosjektets, sykehusets, Sykehuspartneres, Sykehusapotekenes og andre eksterne aktørers leveranser sees i sammenheng og styres mot felles milepæler.

11

12 Nytt østfoldsykehus Føringer og fokusområder: BIM Energi- og miljø Sikker arbeidsplass med ryddige forhold. Arbeidsforhold, tariffavtaler, overenskomster/konvensjoner Etisk handel/etiske leverandørkjeder Etiske retningslinjer for innkjøp- HSØ Lov om offentlig anskaffelser 8405 og SVV standarder

13 Nytt østfoldsykehus Suksesskriterier: Sykehuset etableres innenfor forutsatt kostnadsramme og ferdigstilles til avtalt tid Prosjektet har ikke medført skader på mennesker, miljø eller materiell i gjennomføringsfasen Sykehuset Østfold HF oppnår sine mål for kvalitetsforbedring og effektivisering av driften, slik at foretaket kan bære forutsatt andel av finansieringen Befolkningen får et forbedret spesialisthelsetjenestetilbud med økt kvalitet Helse Sør-Øst RHF øker sin kompetanse på planlegging og gjennomføring av store sykehusprosjekter Nødvendig kompetanse beholdes i prosjektorganisasjonen gjennom prosjektforløpet De ansatte i prosjektorganisasjonen ønsker å ta et prosjekt til

14

15 Hvordan blir løsningene i nye sykehuset Prosjektsjef samhandling/samfunnskontakt Nina Kristiansen

16 Vestibyle området

17 Sengerom

18 Arbeidsstasjon i sengeområde

19 Spis/opphold sengeområde

20 Oppholdsrom psykiatri

21 Byggeteknikk Nytt Østfold sykehus

22 Utomhusarbeider Terrengarrondering Graving til generelt gravenivå i byggegrop Av- og påkjøring til E6 Veiomlegging ved rundkjøring Veier og plasser på tomta Park- og terreng arbeider Utvendig VA

23

24 Trinnvis utbygging Det er planlagt trinnvis utbygging. Første angrepspunkt er Fløy C for Behandlingsbygget.

25 Grunnarbeider og fundamentering Entreprise ute nå, frist Stålkjernepeler: ca m lengde til sammen, fjelldybde fra m Betongfundamenter, pelehoder og sålefundamenter og fundamentdragere Servicebygg er sålefundamentert Betongkulvert langs hele sykehuset med forbindelse til Servicebygg

26 Råbyggentreprisene Første Råbyggsentreprise sendes ut Behandlingsbygg: o Plasstøpte avstivende betongvegger o Innvendige betongsøyler, stålsøyler i fasadene o Plasstøpte flatdekker Sengebygg og Psykiatribygg: o Plasstøpte avstivende betongvegger o Innvendige prefabrikerte betongsøyler og hattebjelker o Stålsøyler og ensidige hatteprofiler i fasade o Forspente betonghulldekker Servicebygg: o Plasstøpte betongkonstruksjoner Tekniske rom er plassert på tak. Bygges i lette stålkonstruksjoner

27 Tett hus - entreprisene Første Tett hus entreprise sendes ut Byggeprinsipp: ovenfra og ned, dvs man starter med gesims og tak og tetter bygget nedover Trinnvis utbygging, Fløy C behandlingsbygg først i gang Legges til rette for prefabrikerte elementer Lette fasader, platekledning for Behandlingsbygg og Sengebygg (stål, aluminium, sementfiber, eller lignende) Arkitekt har foreslått trefasade for Psykiatri, avklaring rundt brann pågår (må være brannhemmende) Solavskjerming i egen entreprise

28 Tett hus - entreprisene Elementløsning:

29

30

31

32

33 Bygningsmessig innredning Sendes ut som en entreprise Omfatter innvendig innredningsarbeid: o Påforing og innvendig kledning på yttervegg o Innervegger, inkl systemvegger og glassvegger o Himling o Gulvbelegg (linoleum, vinyl, epoksy, fliser, naturstein, etc) o Maling og annen overflatebehandling Innerdører i egen entreprise sammen med lås og beslag. Branntetting også som egen entreprise

34

35

36 Prosjekt Nytt Østfoldsykehus Elektriske Anlegg noen dimensjoner 13 transformatorer kva 22kV/400V 6 inntak, hvorav 3 er tilkoblet nødstrøm (NS) 2 (3) stk nødstrømsaggregat á 2,3 MVA, 690V distribueres på 22 høyspent kv Ca 2 MVA UPS-kraft for EMU og IKT Omfattende stigeranlegg for distribusjon av 3 kategorier elektrisk kraft: NormalKraft NødStrøm Avbruddsfri Kraft

37 Prosjekt Nytt Østfoldsykehus Omfang entreprise 4001 Elektriske Anlegg Hele kap 4 i bygningsdelstabellen, ekskl; 42 høyspent 461 Reservekraft (Nødstrøm) Deler av kap 5; 51 Alle føringsveier og jording inkl rør og bokser, 521 IKT kabling og 542 Brannalarm Utomhus kap 74 og deler av 75 Tiltransport av belysningsutstyr og preinstallerte sengeromskanaler Entreprenørens prosjektering og input til BIM

38 Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) VVS anleggene Frank Engen Fagansvarlig VVS

39 Energibruk ved nytt østfoldsykehus Energisentralen Østfold energi AS bygger en energisentral som sørger for varme og kjøling til sykehuset. Anlegget forsyner sykehuset med 6,5MW varme og 4,5 MW kjøling, med mulighet for fremtidig utvidelse til henholdsvis 8,4MW varme og 5,8MW kjøling. Sentralen vil ligge helt i øst av området Leverer energi til 5 undersentraler i det nye sykehuset Energibruk Energiforbruket til oppvarming er beregnet til 240 kwh/m 2 år. (nær A-klasse) energisentral

40 Omfang VVS-anleggene I Sanitæranlegg Standard sykehusnivå. Alle sengerom har egne bad Mange funksjoner med behov for vanntilførsel Legionellabehandling (ved anodisk oksidasjon) Varmeanlegg 5 undersentraler for tilkopling til fjernvarmenettet Oppvarming av ventilasjonsluft, romoppvarming med radiatorer gulvvarme Snøsmelteanlegg Varmt forbruksvann

41 Omfang VVS-anleggene II Brannsikring Sprinkleranlegg Inert luft i spesielle el.rom Gasser og trykkluft medisinsk oksygen medisinsk lystgass medisinsk karbondioksid trykkluft medisinsk luft Instrumentluft teknisk trykkluft Vacuum Formalin Acetylen, nitrogen, hydrogen, propan,.. Avfallssugeanlegg Rørpost

42 Omfang VVS-anleggene III Ventilasjonsanlegg m3/h Ca 80 luftbehandlingsanlegg Ansvar for koordinering av rene rom og validering av disse Kjøleanlegg 5 undersentraler for tilkopling til fjernkjølenettet Kjøling av prosessutstyr kjølevann til ventilasjonsanlegg Kjøling av enkelte rom med spesielle kjølebehov.

43 Prosess i BIM modellen Fagansvarlig elektro Jan Drabløs

44 Prosessmodellen i PNØ (Jan D del 2) Prosessen mellom PG TE UE/UL Systemdesign tekn design produktvalg Prosjektering; detaljering, beregning, dimensjonering, mengdeuttak etc Modellering Tegningsproduksjon Kontroll

45 Prosjekt Nytt Østfoldsykehus Bakgrunn: Fra entreprisestrategien: Bruk av tekniske totalentrepriser skal sikre at TE tar ansvar og eierskap for å levere forutsatt funksjon. Ansvaret for leveransen gjelder frem til den er verifisert i full drift. Tekniske grensesnitt og integrasjon av disse håndteres som følger: TE er ansvarlig for systemdesign, samt produkt- og leverandørvalg på alle sine leveranser og installasjoner. TE er ansvarlig for grensesnitt og integrasjon av løsninger innenfor eget leveranseområde for å ferdigstille funksjonalitet i egen leveranse. TE er ansvarlig for grensesnitt og integrasjon mot andre entreprenører og leverandører som er nødvendig for å ferdigstille funksjonalitet innenfor eget leveranse område. Funksjonell koordinering mellom totalentreprisene ivaretas av PNØ. I dette ligger utvikling av planverk, samordne funksjonalitet på tvers av leveranser og gjennomføre integrerte tester. Beskrivelsen av prosessen finner dere i kontraktsbilag E24

46 Prosjekt Nytt Østfoldsykehus Stort prosjekt mange entrepriser spredt ansvar, derfor; Tekniske entreprenører må ta fullt funksjonsansvar for egne leveranser; Totalentrepriseform skal bidra til veldefinert og plassert funksjonsansvar Vanlig å tiltransportere RIV/RIE det tenkte også PNØ, men; PNØ velger å beholde RIV/RIE i en samlet PG, til tross for tekniske totalentrepriser. En konsekvent oppsplitting ville bety fordeling av RIressurser på mange kontrakter og fare for å miste mye synergi innad i RI PNØ velger å bidra og ta ansvar i prosessen PNØ bidrar i planlegging, koordinering og samhandling PNØ bidrar også inn i totalentreprisene med BIM og tegningsproduksjon gjennom RIV og RIE PNØ ønsker å innby til tillit gjennom deltakelse i prosessen; - vi skal alle ut i samme båt

47 Prosjekt nytt østfoldsykehus - byggefase Prinsippskisse prosjektering, modellering, koordinering, tegningsproduksjon og kontroll v HE Bygg 3.. HE Bygg 2.. HE Bygg 1 Underleverandør b1 Modellering pref. + Input til detaljering Underleverandør b2 Underleverandør b3 PG: Virtuell byggeplass ARK Byggherre RIB BIM BIM RIV Høsting fra BIM Arbeidstegninger Produksjonsunderlag IFC, Solibri, Navis, FDV SØ brukere RIn RIE Underleverandør t1 Prosjektering (ARK + RIB) Kontroll av underlag Koordinering Modellering (ARK + alle RI ) TE-3.. Teknikk TE-2.. Teknikk TE-1 Teknikk Underlag systemdesign Underleverandør t2 Underleverandør t3 Systemdesign og prosjektering

48 Bygningsmessige entrepriser prosjektsjef Kim Østenby

49 Agenda 1. Prosjektets entrepriseplan 2. Grunn og fundamenter 3. Råbygg behandlings- og sengebygg 4. Tett hus behandlings- og sengebygg 5. Råbygg og tett hus Servicebygg og Psykiatribygg 6. Bygningsmessig innredning 7. Andre entrepriser bygg

50

51 2111 Grunn og fundamenter Etterfølger entreprise 2101 grave og masseflytting (er under utførelse). Omfatter graving for fundamenter, peling, fundamenter samt kulvert i U2. Entreprisen omfatter alle bygg. Er utlyst. Tilbudsfrist er

52 2201 Råbygg behandlings- og sengebygg Omfatter råbyggsarbeider for behandlings- og sengebygget Plasstøpt behandlingsbygg. Prefabrikkert Sengebygg. Opprinnelig planlagt som to entrepriser. Slått sammen til en større råbyggsentreprise. Lyses ut 14. desember 2011 med planlagt oppstart Oppstart med plasstøpte arbeider i behandlingsbygget.

53 2301 Tett hus behandlings- og sengebygg Omfatter tett hus arbeider for behandlings- og sengebygget Taktekking og yttervegger. Tradisjonell taktekking. Tradisjonelle klimavegger med noe varierende kledning. Opprinnelig planlagt som to entrepriser. Slått sammen til en større tett hus entreprise. Lyses ut 13. februar 2012, 2 måneder etter råbygg for de samme byggene. Oppstart arbeider

54 2202 og Råbygg og tett hus Servicebygg og Psykiatribygg Omfatter råbyggsarbeider og tett hus arbeider for hhv Servicebygg og Psykiatribygg. Plasstøpt Servicebygg, Prefabrikkert Psykiatribygg. Opprinnelig planlagt som fire entrepriser. Slått sammen til to entrepriser hver inneholdende både råbyggs- og tett hus arbeider. Begge lyses ut 13. desember 2012 med planlagt oppstart november Arbeid vil pågå på begge sider av behandlings og sengebygg.

55 2401 Bygningsmessig innredning Omfatter bygningsmessige innredningsarbeider for alle bygg. Pågår i parallell og i samspill med tekniske arbeider (totalentrepriser per fag) Opprinnelig planlagt som fire entrepriser. Slått sammen til en større innredningsentreprise. Lyses ut 23. august 2012 med planlagt oppstart tidlig 2013.

56 Andre entrepriser Branntetting Solavskjerming Dører, låser og beslag Byggutstyr Skilting Byggeplan, offentlige veianlegg Veier og plasser (er utlyst tilbudsfrist ). Utvendig VA anlegg Utvendige anlegg Felles Rigg og drift Nedrigging Forlegningsrigg Vakthold og sikring.

57

58

59 Entrepriseplan teknikk Prosjektsjef teknikk Per Nes

60 Utbyggingsområde U4 Teknikk Utbyggingsområde U5 IKT 3001 Røranlegg Prosjektering og systemdesign av røranleggene - sanitæranlegg - varmeanlegg - slukkeanlegg inkl sprinkler, - inertluft - medisinske gasser - gass og trykkluftsanlegg - kjøleanlegg 3601 Luftbehandling Prosjektering og systemdesign Komplett luftbehandlingsanlegg inklusiv spesialventilasjon i rene rom/ laboratorier mv Koordinering av arbeider ii spesialrom Validering av rene områder ihht EU-GMP regelverk Innregulering av utstyr levert av andre entrepriser 4001 Elektro Prosjektering og systemdesign Komplett el-kraftanlegg (ekskl div systementrepriser ) Byggestrømsanlegg Brannvarsling (ABA) IKT Kabling, innredning IKT-rom Felles føringsveier og røranlegg Oppforede datagulv Tiltransport lysutstyr Tiltransport prefab. kanaler 4401 Belysningsutstyr 5401 Sikkerhetssystemer - Adgangskontroll (AAK) - Innbruddsalarm (AIA) - Kameraovervåking (ITV) 5001 IKT-infrastruktur - Datanett og trådløst datanett - Gjestenett - Sikkerhetsløsninger og IKT-fellestjenester - TV-løsning og pasientportal med pasienttjenester - AV-utstyr - Lokalisering/RFID - Personsøker - Prosjektering og utplassering av IKT - Infrastruktur integrasjon - Drift 4101 Prefabrikkerte sykeromskanaler 4503 Pasientsignal 5402 Meldingstjener 6311 Rørpost Prosjektering og systemdesign av rørpost for transport av prøver og medisiner 5601 SD-anlegg og automatisering 6101 Heis 6291 AGV 5903 Sengetunsapplikasjon 5301 Telefoni 6511 Avfallsug Prosjektering og systemdesign av avfallsug for restavfall 4601 Reservekraft Eksterne entrepriser Rammeavtaler / tiltransporterte avtaler Totalentreprise (gjennomgående) 3201 Termisk energi 4201 Høyspent Østfold energi AS Fortum Versjon

61

62 Avslutning utbedring ingen adgang til arealene Sykehuset overtar arealet til sin foreberedelse til klinisk drift Trinnvis ibruktagelse Produksjon/bygging Sluttfasen Prøvedrift bygg/teknikk Prøvedrift funksjonsområder Trinnvis ibruktagelse SAT Integrerte tester Virksomhetstester Fastmontert utstyr Utplassering av Utstyr/IKT Utbedring 01.April Stabil varme og kjøleleveranse IKT infrastruktur Sikkerhetsanlegg Stabil kraftforsyning Eierskifte

Plan for gjennomføring. Informasjonsmøte 08.02.2011 Prosjektsjef prosjektstøtte Nils Hjorthol

Plan for gjennomføring. Informasjonsmøte 08.02.2011 Prosjektsjef prosjektstøtte Nils Hjorthol Plan for gjennomføring Informasjonsmøte 08.02.2011 Prosjektsjef prosjektstøtte Nils Hjorthol Plan for gjennomføring 1. Entreprisestrategi og entreprisemodeller 2. Fremdrift av kontrahering 3. Innhold av

Detaljer

Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg

Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Vedlegg 1 Sak 43/2015 Kunde: Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg 2015-01-06 Oppdragsnr.: 5144591 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg

Detaljer

Hva skal til for å ta det nye sykehuset i bruk?

Hva skal til for å ta det nye sykehuset i bruk? Hva skal til for å ta det nye sykehuset i bruk? «Håndbok for klinisk ibruktakelse fase 1(KIB 1) og mellomfasen før KIB 2» Versjon 1.0 04.11.14 Rev: Beskrivelse: Godkjent: Dato: 1.0 Til høring i programeiermøte

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy Endelig utgave 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: Arkivnr.: 1100440 Dokumenttittel:

Detaljer

Sunnaas sykehus HF. Tverrbygg. Inge Skullerud Eiendomssjef SunHF

Sunnaas sykehus HF. Tverrbygg. Inge Skullerud Eiendomssjef SunHF 1 Sunnaas sykehus HF Tverrbygg FORPROSJEKTRAPPORT Februar 2013 Inge Skullerud Eiendomssjef SunHF 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...5 1.1 Hensikten med dokumentet...5 1.2 Referansedokumenter...5 2 Bakgrunn...6

Detaljer

FERDIGMELDING. Nordlandssykehuset i Vesterålen

FERDIGMELDING. Nordlandssykehuset i Vesterålen FERDIGMELDING Nordlandssykehuset i Vesterålen INNHOLD Historikk 4 Byggesakens gang 6 Bygningsmessig beskrivelse 9 Landskap og uteanlegg 28 VVS-tekniske anlegg 34 Elektrotekniske anlegg 38 Utstyrsprosjektet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR UNINETT Fagspesifikasjon RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR UFS nr.: 121 Versjon: Versjon 1 Status: Godkjent Dato: 23. 06. 2010 Tittel: Retningslinjer for prosjektering

Detaljer

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen)

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Direktøren Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Saksbehandler: Terje A. Olsen, Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 29.09.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 Rådgivere: ARK/ INTARK Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV Cowi AS RIAKU Kilde Akustikk as Lås og Beslag TrioVing

Detaljer

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FORPROSJEKT REV-2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT

Detaljer

Rapport fra kvalitetssikring av prosjekt Kunsthøgskolen i Bergen. Rapport til Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet Rapport nr: 2012-0484

Rapport fra kvalitetssikring av prosjekt Kunsthøgskolen i Bergen. Rapport til Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet Rapport nr: 2012-0484 Rapport fra kvalitetssikring av prosjekt Kunsthøgskolen i Bergen Rapport til Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet Rapport nr: 2012-0484 Versjon 2, 14. juni 2012 Superside til Concepts trailbase

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 11.11.2014 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen Tema: Hva blir nytt i nytt sykehus Vi har spurt sju medarbeidere side 7 Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen side 4 11 operasjonsstuer i Moss Stor byggeaktivitet kommer, sier Asbjørn Elgen

Detaljer

Til: Steinar Bjørås, Regional prosjektabsvarlig innfasing av Nødnett HMN.

Til: Steinar Bjørås, Regional prosjektabsvarlig innfasing av Nødnett HMN. Til: Steinar Bjørås, Regional prosjektabsvarlig innfasing av Nødnett HMN. Vedlagt følger skisseprosjekt for AMK Sunnmøre m/back up funsjon for AMK Sør Trøndelag og AMK NMR. Mandat har vært å utarbeide

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP Bok 0 / Felles tilbudsgrunnlag PA-BOK SHA-plan Tekniske redegjørelse Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll Norge AS RIB - Trønder-Plan

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/4822-35 Arkiv: 614 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: 17.01.2014 U.off.: offl. 23 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/14 Kåfjord Formannskap

Detaljer

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS Innhold 0 Generelt... 3 0.1 Byggherre (BH) og byggesaken... 3 0.2 Byggherrens prosjektorganisasjon... 3 0.3 Entrepriseform... 5 1 Kontraktsbestemmelser... 5 1.1 Sikkerhetsstillelse:... 5 1.2 Evt. regulering

Detaljer

EDWIN RUUD BARNEHAGE

EDWIN RUUD BARNEHAGE Eidsberg kommune 24.11.14 ANBUD BYGG OG ANLEGGSARBEIDER TOTALENTREPRISE GENERELLE BETINGELSER NYBYGG VED EDWIN RUUD BARNEHAGE E1: RIVING E2: NYBYGG 1 GENERELL, ORIENTERENDE BESKRIVELSE AV ARBEIDENE...

Detaljer

Nytt Østfold Sykehus (NØS)

Nytt Østfold Sykehus (NØS) Nytt Østfold Sykehus (NØS) 1 Henning Johansen DL RIB Et blikk på prosjektet med hovedvekt på: Orientering om prosjektet med entrepriseinndeling Utfordringer med grunnforhold Materialvalg Jordskjelv Konstruksjonsprinsipper

Detaljer

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Dato: 09.06.202 Prosjekteier: Adm.dir. Einar Magnus Strand Prosjektleder:

Detaljer

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Trøgstad kommune Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Forprosjekt Beskrivelse av leveranse med Kalkyle og kalkylegrunnlag 2014-11-24 Oppdragsnr.: 5141874 J01 2014-11-24

Detaljer

NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK

NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK Styresaknr. 37/04 REF: 2002/100146 NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dokumenter i saken : Ikke trykte vedlegg:

Detaljer

MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS

MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS 08.5.12 Side: 1 av 9 MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS Godkjent av: Navn Rolle Stilling Dato Bente Mikkelsen Eier AD HSØ 08.5.12 Side: 2 av 9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

Revisjon Anskaffelseskatalog Elektro Dato: 10.05.2012

Revisjon Anskaffelseskatalog Elektro Dato: 10.05.2012 Anskaffelseskatalog Versjon: 3 Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 20.06.2012 avtales 27.10.2011 E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 08.11.2012 avtales 10.05.2012

Detaljer

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Hasleveien 9-13 Prosjektnr: 270 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Hasleveien 9-13 Prosjektnr: 270 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS Innhold 0 Generelt... 3 0.1 Byggherre (BH) og byggesaken... 3 0.2 Byggherrens prosjektorganisasjon... 3 0.3 Entrepriseform... 5 1 Kontraktsbestemmelser... 5 1.1 Sikkerhetsstillelse:... 5 1.2 Evt. regulering

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

Styresak 74-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A- fløy detaljprosjektering og entrepriseplan, godkjenning, oppfølging av styresak 59-2013

Styresak 74-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A- fløy detaljprosjektering og entrepriseplan, godkjenning, oppfølging av styresak 59-2013 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 74-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A- fløy detaljprosjektering og entrepriseplan,

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ITB Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner: Et lønnsomt valg for byggherrer

ITB Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner: Et lønnsomt valg for byggherrer Integra Foreningen for tekniske systemintegratorer ITB Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner: Et lønnsomt valg for byggherrer Kjøling kwh måler Ventilasjon Solavskjerming Adgangskontroll Lys Forbruksvann

Detaljer