Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett."

Transkript

1 INNLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellom deg som passasjer og Air Cairo som flyselskap når du bestiller en reise med deres regulærfly eller du har en billett, eller del av billett, hvor deres flyselskapskode er oppført for den aktuelle flyvning. Både dine og deres rettigheter og plikter framgår av disse befordringsvilkårene, og vi anbefaler deg derfor å lese vilkårene nøye. Vilkårene innebærer blant annet visse begrensninger, for eksempel hva angår ansvarsbegrensning ved personskade eller forsinkelse av deg eller din bagasje. Dersom dine krav til erstatning ikke er i samsvar med disse ansvarsbegrensninger, anbefaler vi deg å tegne en personlig reiseforsikring. Disse befordringsvilkårene kan endres uten forvarsel. Den senest publiserte utgaven er den som til enhver tid gjelder, og denne kan alltid finnes på vår hjemmeside. ARTIKKEL 1: DEFINISJONER Når du leser disse befordringsvilkårene, vennligst legg merke til følgende definisjoner: "Vi", "vår" og "oss" betyr Air Cairo. "Du", "din" og "deg" betyr enhver person, med unntak av besetningsmedlemmer, som befordres eller som skal befordres med fly i samsvar med en utstedt billett. Med AIRLINE DESIGNATOR CODE ( flyselskapskode ) menes den bokstavkode som identifiserer flyselskapene. Bokstavkoden består av enten to eller tre bokstaver. Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett. Med AVTALTE MELLOMLANDINGSSTEDER menes de flyplasser, unntatt avreiseflyplassen og ankomstflyplassen, som er angitt i din billett eller i vår tidtabell som mellomlandingssteder i din reiserute. Med BAGASJE menes de personlige eiendeler som du tar med deg på reisen. Med mindre noe annet uttrykkelig er bestemt, består bagasjen av både innsjekket bagasje og håndbagasje. Med BAGASJEKVITTERING ( Baggage Check ) menes den del av bagasjekupongen du mottar som kvittering for innsjekket bagasje. Med BAGASJEKUPONG ( Baggage Identification Tag") menes en bekreftelse utstedt av flyselskapet utelukkende for å kunne identifisere innsjekket bagasje. Med BEFORDRING menes befordring med fly av passasjerer og bagasje. Med BILLETT menes enten det dokument som kalles Passasjerbillett og bagasjekvittering" ( Passenger Ticket and Baggage Check ) eller en elektronisk billett. I begge tilfeller utstedes billetten av oss eller på vegne av oss, og omfatter Notice of Contract Terms Incorporated by Reference (kontraktsvilkår), Notices (meldinger) og Coupons (billettkuponger). Med CODE SHARE menes befordring med et flyselskap når setene er tilbudt av et annet flyselskap som bruker sin egen flyselskapskode ( Airline Designator Code ) alene eller sammen med det operative flyselskaps flyselskapskode.

2 Med DAGER menes kalenderdager og omfatter alle syv dager i uken. Ved meddelelser regnes ikke den dagen meddelelsen ble sendt. Når man skal bestemme billettens gyldighetstid regnes heller ikke dagen for utstedelse av billetten eller den dagen flyreisen begynte. Med "EKSTRAORDINÆRE FORHOLD" menes forhold som ikke kunne ha vært unngått selv om alle rimelige forholdsregler har blitt tatt. Slike forhold kan spesielt oppstå i situasjoner med politisk ustabilitet, værsituasjoner som ikke er forenlige med operasjon av angjeldende flyvning, sikkerhetsmessige årsaker, uforutsette hendelser i forbindelse med flysikkerhet, streiker som berører operasjonene til et flyselskap, eller når en avgjørelse tatt av angjeldende flytrafikkontroll vedrørende et angitt fly en særskilt dag forårsaker langvarige forsinkelser eller kansellering av en eller flere flyvninger som skulle vært foretatt med det angitte fly. Med ELEKTRONISK BILLETT ("Electronic Ticket") menes den reiserute/kvittering utstedt av, eller utstedt på vegne av Air Cairo, de elektroniske flykupongene, og eventuelt et boarding kort. Med "ELEKTRONISK KUPONG" menes en elektronisk flykupong eller annet gyldig dokument i våre databaser. Med UFØRE PASSASJER ( incapacitated person ) menes passasjer som har fysisk, medisinsk eller psykisk tilstand som krever individuell oppmerksomhet (for av- og påstigning, under flyvning eller i nødssituasjon) som normalt ikke kreves av andre passasjerer. Med NORMAL BILLETTPRIS ( normal fare ) menes den høyeste billettprisen for en gitt avgang, eller andre priser som legges ut som normale priser. Med "FLIGHT COUPON" menes den del av billetten hvor det står oppført "Good for Passage", og som lister opp de flyvninger hvor du har rett til å bli befordret. Med FLYSELSKAP ( Carrier ) menes et flyselskap hvis flyselskapskode framkommer på din billett eller sammenhengende billett. Med FLYSELSKAPETS VILKÅR ( Notice of Contract Terms Incorporated by Reference ) menes de vilkår som framkommer i eller gis ut sammen med din billett eller din reiserute/kvittering, fastsatt som våre vilkår og som innlemmer disse Generelle Vilkår for Befordring ved henvisning. Med FORCE MAJEURE menes en særdeles uvanlig og uforutsett hendelse utenfor din og/eller vår kontroll, hvis konsekvenser ikke kunne vært unngått selv om alle mulige forhåndsregler hadde vært tatt. Med HÅNDBAGASJE / KABINBAGASJE ("Unchecked Baggage") menes all bagasje som ikke er innsjekket. Med INNSJEKKET BAGASJE ( Checked Baggage ) menes bagasje som Air Cairo har tatt ansvar for og hvor det er utstedt en bagasjekvittering for ( Baggage Check ).

3 Med INNSJEKKINGSFRIST ( Check-in deadline ) menes den fastsatte tid før avtalt flyvning hvor du må ha gjennomført innsjekkingsformalitetene og eventuelt mottatt ditt ombordstigningskort. Med KONVENSJON menes: - Konvensjon om visse ensartede regler for internasjonal luftbefordring, undertegnet i Montreal 28. mai Med KUPONG ( Coupon ) menes både flykupong i papirformat og elektronisk kupong, som begge gir den navngitte passasjeren rett til å foreta reisen som angitt på kupongen. Med NÆRMESTE FAMILIE menes din ektefelle eller den person du lever sammen med, foreldre, barn, søstre og brødre, besteforeldre, barnebarn, svigerforeldre, svogere, svigerinner, svigerdøtre og svigersønner. Med PASSASJER menes enhver person unntatt besetningsmedlemmer, som befordres eller skal befordres med fly på grunnlag av en flybillett. Med PASSASJERKUPONG ELLER PASSASJERKVITTERING menes den del av billetten som er merket Passasjerkupong ( Passenger Coupon ) eller Passasjerkvittering ( Passenger Receipt ), og som skal beholdes av deg. Med REISEOPPHOLD ( Stopover ) menes et planlagt opphold på en reise fra en passasjers side, et sted mellom avgangsstedet og bestemmelsesstedet, når oppholdet varer i minimum 24 timer. Med REISERUTE/KVITTERING ("Itinerary/Receipt") menes et dokument eller dokumenter som Air Cairo utsteder til passasjerer og som inneholder passasjerens navn, reiseinformasjon og meddelelser. Med SAMMENHENGENDE BILLETT ( Conjunction Ticket ) menes en billett som er utstedt til deg i forbindelse med en annen billett og som til sammen danner en enkelt befordringsavtale. SKADE omfatter død, personskader, tap, delvis tap, tyveri eller annen skade som måtte oppstå på grunn av eller i forbindelse med flybefordring utført av oss. Med SDR menes en spesiell trekkrettighet definert av Det Internasjonale Pengefond. Informasjon om den aktuelle kurs for SDR omsatt til norske kroner kan finnes i dagspressen eller ved henvendelse til bankene. Med TARIFF menes den publiserte prisen inkludert skatter og avgifter samt befordringsvilkår tilhørende et flyselskap som har registrert slik Tariff hos myndigheter i land hvor dette er påkrevd. Med «Tilleggsavgift ilagt av Flyselskap ( Carrier )» menes avgifter og gebyrer som flyselskapet har pålagt, slik som drivstofftillegg, sikkerhetsavgifter, serviceavgifter mv. Med «Tilleggsavgift ilagt av andre enn Flyselskap ( Non-Carrier )» menes avgifter og gebyrer pålagt av andre enn flyselskap, for eksempel offentlige myndigheter og lufthavner.

4 ARTIKKEL 2: ANVENDELSESOMRÅDE 2.1 GENERELT Bortsett fra som beskrevet i artiklene 2.2, 2.4, 2.5, gjelder Air Cairos befordringsvilkår kun på flyvninger eller del(er) av flyvning(er) som opereres av Air Cairo og/eller for flyvninger eller del(er) av flyvning(er) hvor deres navn eller flyselskapsskode (SM) står oppført i billettens felt for flyselskapskode for angjeldende flyvning eller del av flyvning. 2.2 CHARTER FLYVNINGER Hvis befordringen skjer i forbindelse med en charteravtale, vil disse befordringsvilkår bare gjelde dersom de er inntatt i eller henvist til i charteravtalen eller billetten. 2.3 CODE SHARES På enkelte flyruter har er det inngått Code Share avtaler med andre flyselskaper. Det vil si at selv om du har en bekreftet plassbestilling for en flyvning med Air Cairo og innehar en billett hvor navnet eller flyselskapskode (SM) viser at Air Cairo er operatør, kan det flyselskap som befordrer deg være et annet flyselskap. Dersom dette er tilfelle vil vi, eller vår autoriserte agent informere deg om hvilket flyselskap som utfører den aktuelle flyvningen. Din kontraktspartner er den såkalte "Marketing Carrier", det vil si det flyselskap som har sin flyselskapskode påtrykt din billett ved siden av det aktuelle flynummeret. I slike tilfeller vil det befordrende flyselskapets vilkår være gjeldene. 2.4 PRESEPTORISKE LOVREGLER Disse generelle vilkår for Befordring gjelder så fremt de ikke strider med gjeldende ufravikelige lover. I slike tilfeller skal ufravikelig lovgivning gå foran våre befordringsvilkår. I tilfelle del(er) av disse befordringsvilkårene strider mot gjeldende lov, skal likevel de andre bestemmelsene i vilkårene fortsatt gjelde. 2.5 BEFORDRINGSVILKÅRENE GJELDER FRAMFOR SELSKAPETS ANDRE BESTEMMELSER Unntatt som angitt i disse Generelle Vilkår for Befordring, og i tilfelle motstrid mellom disse Generelle Vilkår for Befordring og hvilke som helst andre bestemmelser vi måtte ha som angår spesielle emner, skal disse vilkår ha fortrinn. ARTIKKEL 3: BILLETTER 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER a) Billetten er det endelige bevis for at det er inngått en avtale om befordring mellom oss og den passasjer som er navngitt i billetten. Vi vil bare befordre passasjerer hvis navn er påført en gyldig billett, og ved forespørsel må du vise gyldig legitimasjon. "Reisebevis" betyr en elektronisk oppføring/bekreftelse som er lagret i vårt reservasjonssystem (og eventuelt reservasjonssystemet av en eller flere andre operatører) som kan spore reservasjonen der transportøren eller dennes agent har utstedt et gyldig reisebevis og hvor disse forholdene, og alle de merknader som fremkommer her

5 inngår. "Carrier" betyr alle luftfartsselskaper som frakter eller forplikter seg til å frakte passasjer eller deres bagasje eller utføre andre tjenester tilknyttet slik luft vogn, "Carriage" tilsvarer "transport" som er underlagt regler og begrensninger knyttet til ansvar fastsatt av Warszawa- eller Montreal-konvensjonen med mindre en slik vogn ikke er "Internasjonal transport" som definert av en av disse konvensjonene. Til den utstrekning det ikke er i konflikt med foregående forhold, som befordring og andre tjenester som utføres av hver transportør og som er underlagt: (I) (II) (III) Bestemmelser som finnes i E-Ticket kvittering / reiserute; Gjeldende tariffer; og flyselskapets transportvilkår og relaterte forskrifter (som er tilgjengelig ved henvendelse på våre kontorer eller på vår hjemmeside) b) Billetten er den endelige avtalen Vi befordrer kun passasjerer som er navngitt i et gyldig e-billett/reisebevis, og som står oppført som passasjer for den aktuelle flyvning En billett er ikke overførbar a) Dersom en billett blir presentert av en annen enn den som står på billetten i forbindelse med transport eller til refusjon i forbindelse med dette, skal transportør ikke være ansvarlig overfor passasjer som står i billetten, hvis det i god tro likevel blir gitt befordring eller tilbakebetaling til den personen som presentere billetten. b) Flyselskapet forbeholder seg retten til å be passasjerer om identifikasjon Enkelte billetter som selges til redusert pris vil helt eller delvis ikke bli refundert. Du bør derfor velge en billettype som best passer dine behov. Vi anbefaler deg også å ha en avbestillingsforsikring / reiseforsikring som dekker de tilfeller hvor du må avbestille billetten din Dersom du har en billett som beskrevet i artikkel ovenfor, og du er forhindret fra å reise grunnet en Force Majeure situasjon, og forutsatt at du straks underretter oss om hendelsen og gir oss tilstrekkelig bevis for at det foreligger en Force Majeure situasjon, vil vi, etter utøvelse av rimelig skjønn, kreditere deg det opprinnelige ikke refunderbare beløp for framtidig reise med oss. I begge tilfellene vil vi avkreve et administrasjonsgebyr Billetten tilhører og vil alltid tilhøre det flyselskap som utstedte billetten. Bestemmelser som følger i billetten er et sammendrag av disse befordringsvilkår Bortsett fra når du benytter elektroniske billetter har du ikke krav på befordring dersom du ikke kan fremvise en gyldig billett inneholdende flykupongen for den relevante strekningen og alle andre ubrukte flykuponger. I tillegg har du ikke krav på å bli befordret dersom billetten er ødelagt eller er endret av andre enn oss eller våre autoriserte agenter. Når

6 det gjelder en elektronisk billett har du ikke krav på å bli befordret med mindre du kan dokumentere din identitet, og en gyldig elektronisk reiserute/kvittering har blitt utstedt i ditt navn. Din e-billett er kun gyldig for den befordring som fremkommer av billetten, og for vedkommende som står oppført som passasjer. Alle endinger må foretas senes 24 timer før avgang og må foretas av personen navngitt i billetten. Eventuelle tilleggskostnader medføres normalt ved endring av billetten, reisende vil få muligheten til å betale tillegget, eller beholde opprinnelig billett slik det fremkommer av reisedokumentet. Detaljerte regler angående transport og billettpriser er tilgjengelig etter forespørsel. Vi skal ikke være ansvarlig overfor noen person som har rett til å bli befordret av oss, eller for refusjon i forbindelse med transport hvis, vi i god tro, befordrer en person som angir å ha rett til transport eller tilbakebetaling i henhold til Article Erstatningsbillett Dersom billetten (eller deler av den) blir mistet eller ødelagt, eller hvis du ikke fremviser en billett som inneholder Passasjerkupong, vil vi erstatte slik billett (eller deler av den) ved å utstede en ny Billett, dersom: Du kan dokumentere at du hadde fått utstedt en gyldig billett av oss eller våre autoriserte agenter for den aktuelle flyturen(e); og betaler for eventuelle tap eller utgifter som er påført oss eller våre autoriserte agenter i forbindelse med tap av den opprinnelige billetten, med mindre slike tap / utgifter skyldes vår eller våre autoriserte agenters uaktsomhet. 3.3 GYLDIGHETSTID Med mindre annet er fastsatt i billetten, i våre befordringsvilkår, eller i gjeldende pristakster (som kan begrense billettens gyldighet, i så tilfelle vil dette framgå av billetten) er en billett gyldig ett år fra billettens utstedelsesdato, forutsatt at den ikke er brukt tidligere Dersom du forhindres å reise innen billettens gyldighetsperiode grunnet ønske om andre billetter som vi på dette tidspunkt ikke kan bekrefte, vil billettens gyldighet forlenges i en begrenset periode, som ikke overstiger første ledige avgang for ønsket befordring. Du kan herunder ha krav på refusjon etter artikkel Dersom du etter påbegynt reise forhindres i å fortsette reisen innenfor billettens gyldighetstid og dette skyldes sykdom, kan gyldighetstiden for billetten kun forlenges hvis regelverket for billetten åpner opp for det, og for øvrig på de vilkår som fremgår av regelverket for billetten Dersom en passasjer dør underveis, kan billettene til personer som reiser sammen med passasjeren endres ved at kravet om minimumsopphold frafalles eller ved at billettens gyldighetstid utvides. I tilfelle dødsfall i den nærmeste familie til en passasjer som har påbegynt sin reise kan passasjerens billett og billettene til de av hans eller hennes nærmeste familie som reiser sammen med passasjeren, endres på lignende måte. Endringer foretas ved mottakelse av kopi av dødsattest, og eventuell utvidelse av gyldighetstiden skal ikke overskride førtifem (45) dager etter dødsdatoen.

7 3.4 KUPONGREKKEFØLGE OG BRUKEN AV DENNE Billetten du har kjøpt er bare gyldig for befordring som vist i billetten, fra avgangsflyplassen via avtalte mellomlandingssteder til det endelige bestemmelsesstedet. Prisen du har betalt er basert på våre til enhver tid gjeldende priser og tariffer og gjelder for befordring som vist i billetten. Billetten er en viktig del av vår kontrakt med deg. Billetten vil ikke bli akseptert og vil miste sin gyldighet dersom flykupongene ikke er brukt i den rekkefølge som er angitt i billetten Dersom du ønsker å endre reiseruten din må du kontakte oss på forhånd. Prisen for reisen vil bli omregnet, og du vil få valget mellom å godta den nye prisen eller beholde din opprinnelige reiserute som angitt i billetten. Skulle du ha behov for å endre reiseruten grunnet en for deg ukontrollerbar situasjon (såkalt Force Majeure), må du kontakte oss snarest mulig. Vi vil da gjøre vårt beste for å befordre deg til ditt første mellomlandingssted eller til ditt endelige bestemmelsessted, uten å omregne prisen Endrer du reiseruten din uten vårt samtykke, vil vi belaste deg for gjeldende pris for reisen. Du må betale differansen mellom prisen du allerede har betalt og totalprisen som gjelder for din endrede reiserute. Vi vil refundere deg mellomlegget dersom den nye prisen er lavere, men bortsett fra det er dine ubrukte billettkuponger uten verdi Vennligst legg merke til at mens noen typer endringer ikke vil resultere i endret pris, kan andre endringer, som når du endrer avgangssted (for eksempel du flyr ikke den første strekningen som vist i billetten) eller du bytter om på avgang- og ankomststed, resultere i en prisøkning. Mange billettpriser gjelder bare for de datoer og for de flyvninger som vist i billetten og kan ikke endres, eller bare endres dersom du betaler en tilleggsavgift Hver flykupong i billetten din godtas for befordring på den klasse som er spesifisert og på den dato og med den flyvning det er bestilt plass på. Dersom en billett opprinnelig er utstedt uten påført bekreftelse, kan plass bekreftes i ettertid i henhold til vilkårene for den aktuelle billett type dersom det er ledig plass på den flyvningen forespørselen gjelder Vennligst legg merke til at dersom du ikke møter opp til en flyvning hvor du har bestilt plass, forbeholder vi oss retten til å avbestille returreisen din eller videre plassbestillinger i reiseruten din. Dersom du derimot underretter oss om dette på forhånd, vil vi ikke kansellere dine videre plassbestillinger. 3.5 NAVN OG ADRESSE TIL FLYSELSKAPET Navnet vårt kan i billetten være forkortet til kun å bestå av vår flyselskapskode, eller navnet kan forkortes på annen måte. Vår adresse skal anses å være den avgangsflyplassen som vist ovenfor den første forkortelsen av navnet vårt i "the carrier box" i billetten, eller i tilfelle en elektronisk billett, som vist for den første flyvning i reiseruten din.

8 ARTIKKEL 4: BILLETTPRISER, SKATTER, AVGIFTER OG GEBYRER 4.1 BILLETTPRISER Billettpriser gjelder bare for befordring fra avgangsflyplassen til ankomstflyplassen dersom ikke annet spesielt er angitt. Billettprisen inkluderer ikke bakketransport mellom flyplasser og/eller mellom flyplasser og andre transportterminaler. Så fremt ikke noe annet er avtalt vil billettprisen beregnes i henhold til den pris som gjelder den dagen du bestilte billetten for reise på en bestemt dato og en bestemt reiserute. Dersom du endrer reiserute eller dato for reisen, kan dette imidlertid føre til endringer i billettprisen. 4.2 GJELDER FARES Med forbehold for artikkel 4.3, gjeldende takster er de som gjelder på datoen for full betaling av billetten. Endrer du reiserute eller dato for reisen, kan dette påvirke prisen for billetten. Prisene kan endres etter at du har gjort full betaling, i slike tilfeller har du rett til, dersom du ønsker det, refundert innbetalt beløp. 4.3 SKATTER, AVGIFTER OG GEBYRER Du er forpliktet til å betale Tilleggsavgift av Flyselskap ( Carrier ) og Tilleggsavgift ilagt av andre enn Flyselskap ( Non-Carrier ) skal betales av deg. Du vil bli gjort oppmerksom på eventuelle tilleggsavgifter ved kjøp av din billett; disse vil normalt fremkomme av ditt reisebevis. Skatter, avgifter og gebyrer kan endre seg, også etter at billett er kjøpt og betalt i fullt. Du er uansett pliktig å betale skatter, avgifter og gebyrer. Dersom disse endrer seg i reisendes favor, eller trakkes tilbake av myndigheter, vil den reisende ha krav til å få beløpet tilbakebetalt, dersom vi garanteres samme vilkår. 4.4 VALUTA Billettpriser, skatter, avgifter og gebyrer betales med den valuta som benyttes i det landet hvor billetten er utstedt, dersom ikke annen valuta er nevnt av oss eller våre autoriserte agenter samtidig, eller innen tidspunkt for betaling (for eksempel dersom den lokale valuta ikke kan omregnes). Vi kan, etter utøvelse av rimelig skjønn, akseptere betaling i annen valuta. 4.5 Tillegg i unntakstilfeller I unntakstilfeller, kan kostnader bli pålagt oss av tredje parter som er av en type eller mengde som ikke er normalt for våre operasjoner (for eksempel forsikring eller ekstra sikkerhetskostnader som utløses ved forstyrrelser i sivil luftfart) I tillegg kan vi bli utsatt for betydelige økninger i driftskostnader (for eksempel drivstofftillegg) forårsaket av eksepsjonelle omstendigheter utenfor vår kontroll I slike tilfeller vil du bli pålagt å betale tillegg til oss, slik som avgifter påført oss i forbindelse med din befordring (dette kan forekommer også etter dato for kjøp og betaling av billett). Vi vil kontakte deg med detaljer om eventuelle gjeldende takster og avgifter så snart mulig. Hvis vi ikke er i stand til å kontakte deg ved hjelp av din kontaktinformasjon, vil vi informere om gjeldende tilleggsavgifter ved innsjekking. Du kan velge å ikke betale avgiften, da vil du motta en ufrivillig refusjon av billetten din i samsvar med bestemmelsene i artikkel 10.2.

9 4.5.4 Hvis under noen spesielle omstendigheter tilleggsavgiften opphører for hele eller deler av din befordring, eller om avgiften blir mindre, kan en tilbakebetaling kreves med hensyn til en slik avgift som er betalt. Spør oss eller våre autoriserte agenter for detaljer om hvordan du kan kreve slik refusjon Vi forbeholder oss retten til å nekte transport hvis aktuelle tilleggsavgifter ikke har blitt betalt. ARTIKKEL 5: PLASSBESTILLINGER 5.1 BESTILLINGSBETINGELSER Vi, eller vår autoriserte agent, vil registrere din(e) bestilling(er). På forespørsel vil vi gi deg en skriftlig bekreftelse på din plassbestilling Enkelte billettpriser inneholder betingelser som begrenser eller utelukker din rett til å endre eller avbestille plassbestillinger, eller til å kreve refusjon Hvis du har en medisinsk tilstand eller annen tilstand som kan trenge legehjelp eller spesiell assistanse under ombordstigning, avstigning eller assistanse under flyturen (for eksempel i omstendigheter fastsatt i artikkel 7.2 og 7.3), må du informere om dette ved din bestilling. Du vil bli gitt en foreløpig bestilling inntil vi har mottatt medisinsk klarering som kreves etter artikkel 7.4 og oppfyller alle betingelser knyttet til en slik klarering. Hvis du flyr til eller fra visse land, kan lokale lover oppheve kravene fastsatt i denne artikkel 5.1.3, og du bør spørre oss hvordan kravene varierer. 5.2 BETALINGSFRIST FOR BILLETT Dersom du ikke har betalt for billetten innenfor den fastsatte betalingsfristen gitt av oss eller vår autoriserte agent, kan vi kansellere din bestilling. 5.3 PERSONLIGE DATA Du godtar herved at personlige data er gitt oss i den hensikt å foreta en plassbestilling, kjøpe en billett, kontakte deg vedrørende innsjekk eller annen informasjon vedrørende reisen din med oss, bestille tilknyttede tjenester som hotellreservasjon og leie av bil, tilrettelegge spesiell assistanse og fasiliteter for funksjonshemmede, bestilling av spesielle måltider, oppfylling av andre spesielle ønsker som våre passasjerer måtte ha, forenkle behandlingen i forhold til immigrasjons- og ankomstprosedyrer samt stille slike data til disposisjon for statlige myndigheter når disse har lovhjemmel til å få utlevert slik informasjon. For disse formål godkjenner du at vi oppbevarer og bruker slik data og at vi overfører disse til egne kontorer, autoriserte agenter, offentlige myndigheter, andre flyselskaper eller andre tredjeparter i og utenfor EU/EØS-området i forbindelse med at vår håndtering av de ovennevnte tjenestene. Dine personopplysninger vil bli behandlet i samsvar med Air Cairos Privacy Policy. 5.4 SETEPLASSERING Vi vil gjøre vårt beste for å oppfylle forhåndsgitte ønsker om seteplassering. Vi kan imidlertid ikke garantere at du får ønsket seteplassering. Vi forbeholder oss retten til å endre slik seteplassering når som helst, selv etter ombordstigning. Dette kan være nødvendig grunnet operasjonelle og/eller sikkerhetsmessige årsaker.

10 5.5 FORNYET BEKREFTELSE AV PLASSBESTILLING Videre befordring i reiseruten og/eller returreisen kan inneha krav om at du fornyer bekreftelsen av plassbestillingen(e) innen en bestemt tidsfrist. Vi vil underrette deg dersom vi krever slik fornyet bekreftelse, og hvordan og hvor dette må gjøres. Dersom dette er påkrevd, og du ikke fornyer din plassbestilling, kan vi kansellere din videre reise eller din returreise. Dersom du imidlertid underretter oss om at du fortsatt ønsker å reise, og det er plass på ønsket flyvning, vil vi legge inn bestillingen din på nytt og befordre deg. Dersom det ikke skulle være ledig plass på opprinnelig ønsket flyvning, vil vi likevel gjøre vårt beste for å befordre deg til ditt neste eller endelige bestemmelsessted Du bør undersøke gjeldende krav vedrørende fornyet bekreftelse på plassbestilling hos alle de flyselskapene som inngår i reiseruten din. Der det er påkrevd må du bekrefte reservasjonen med det flyselskap hvis flyselskapskode framkommer for den bestemte flyvningen nevnt i billetten. 5.6 Avbestilling av videre befordring i reiseruten Vær oppmerksom på at hvis du ikke møter opp til befordring og ikke har tatt kontakt med oss på forhånd, kan vi kansellere din retur eller videre reservasjoner og kreve administrative gebyrer. Imidlertid, hvis du meldt fra til oss i forkant av innsjekkingsfrister eller ombordstigning (der du har fullført alle innsjekkings prosedyrer), vil vi ikke kansellere din påfølgende flyavgang Hvis du mister din tilslutning med Air Cairo som følge av forsinkelser med andre flyselskap og du eller flyselskapet som forårsaket forsinkelsen ikke bekrefter fornyelse av din retur, forbeholder Air Cairo seg retten til å kansellere din retur eller videre tilslutning uten videre ansvar Vi vil ikke være ansvarlig overfor deg for eventuelle tap eller utgifter som følge av din unnlatelse til å overholde kravene angitt ovenfor. ARTIKKEL 6: INNSJEKKING OG OMBORDSTIGNING 6.1. Innsjekkingsfristene varierer fra flyplass til flyplass, og vi anbefaler at du gjør deg kjent med disse tidsfristene og overholder dem. Reisen din vil være mer behagelig dersom du gir deg selv god tid til å etterkomme disse tidsfristene. Vi forbeholder oss retten til å kansellere plassbestillingen din dersom du ikke overholder den angitte innsjekkingsfristen. Du må ha gjennomført innsjekkingsprosedyrene senest innen den gitte innsjekkingsfrist. 6.2 Du skal være klar for ombordstigning innen den tid som er fastsatt av oss, eller vår autoriserte agent, når du sjekker inn. 6.3 Vi kan kansellere din plassbestilling dersom du ikke har møtt fram til ombordstigning i tide. 6.4 Du er selv ansvarlig for å overholde alle gjeldende lover, forskrifter, ordre, krav i de land du flyr fra, til eller over og med vår forskrift og instruks gitt av oss i tilknytning til dette. Vi er ikke ansvarlig på noen som helst måte til deg i forbindelse med

11 innhenting av nødvendige dokumenter eller overholde slike lover, forskrifter, pålegg, krav, eller instrukser, som enten gis muntlig eller skriftlig eller på annen måte, eller for konsekvensene for deg som følge av manglende innhenting av slike dokumenter eller for å overholde slike lover, forskrifter, pålegg, krav, krav eller instrukser. 6.5 Dersom det fremkommer i dine reisedokumenter, må du fremlegge bankkortet innsjekking som ble brukt for å betale reisen. Andre regler kan gjelder for å bekrefte gyldighet ved andre former for betaling. 6.6 Du plikter å følge sikkerhetsprosedyrer ved alle flyplasser som fremkommer på ditt reisebevis/billett. ARTIKKEL 7: NEKTELSE OG BEGRENSNING AV BEFORDRING 7.1 RETT TIL Å NEKTE BEFORDRING Vi kan, etter utøvelse av rimelig skjønn, nekte å befordre deg eller din bagasje dersom vi har gitt deg skriftlig underretning om at vi, etter at slik underretning er gitt deg, ikke vil befordre deg på våre flyvninger Vi kan også nekte å befordre deg eller din bagasje (uten forvarsel) på alle fly (selv om du har gyldig ombordstigningspass) dersom en eller flere av følgende forhold har funnet sted, eller vi har grunn til å tro at de kan komme til å skje: slikt tiltak er nødvendig for å overholde gitte lover, forskrifter eller andre bestemmelser gitt av offentlig myndighet; befordring av deg eller din bagasje kan sette andre passasjerer og besetningens sikkerhet og helse i fare; eller være til ulempe og/eller til sjenanse for passasjerer og besetning; din mentale eller fysiske helse, inkludert påvirkning av alkohol eller narkotiske stoffer, kan forårsake fare eller risiko for deg selv eller for dine medpassasjerer, besetning eller fly; du har oppført deg klanderverdig under tidligere flyvninger, og vi har grunn til å tro at slik klanderverdig oppførsel kan forekomme igjen; du har nektet å etterkomme en sikkerhetskontroll; du har ikke betalt den angjeldende billettpris, skatter eller avgifter; det fremgår at du ikke har gyldige reisedokumenter, du forsøker å komme inn i et land hvor du er i transitt eller som du ikke har gyldige reisedokumenter til, du forsøker å ødelegge dine reisedokumenter under flyvningen eller du nekter å overlevere dine reisedokumenter til flybesetningen mot kvittering, eller dersom vi har grunn til å tro at du ikke vil få tillatelse til å komme inn i det landet hvor ditt bestemmelssted er, eller andre land som du vil måtte reise gjennom for å komme til bestemmelsesstedet;

12 du fremviser en billett som er skaffet til veie på ulovlig vis eller har blitt kjøpt fra andre enn oss eller våre autoriserte agenter, eller som er meldt tapt eller stjålet, er en forfalskning, eller du ikke kan bevise at du er personen nevnt i billetten; du har ikke etterkommet bestemmelsene i artikkel 3.3 vedrørende bruk av flykupongene i riktig rekkefølge eller du fremviser en billett som har vært utstedt eller endret av andre enn oss eller våre autoriserte agenter, eller billetten er ødelagt; du unnlater å følge våre sikkerhetsinstrukser Du har tidligere begått en av de handlinger eller unnlatelser referert til ovenfor enten med oss eller et annet flyselskap, og vi har grunn til å tro at du kan gjøre det igjen; Du begår en straffbar handling under innsjekking eller noen av de andre operasjoner i forhold til ombordstigning på, eller ilandstigning fra, flyturen eller ilandstigning fra tilslutnings eller om bord i flyet før avgang eller om bord i flyet på tilsluttende flytur eller mens du mottar tjeneste fra oss; Du bruker truende, fornærmende, krenkende, sjikanerende eller uanstendig ord eller oppføre seg i en truende, fornærmende eller krenkende måte til ansatte eller medlemmer av mannskapet før eller under ombordstigning i flyet eller ilandstigning fra eller på en tilsluttende flytur eller om bord i flyet før avgang; Du unnlater å følge våre instruksjoner om sikkerhet eller sikkerhet og for andre passasjerer (for eksempel unnlater å følge beltespennsvarsel, tar om bord ukontrollert bagasje, røyking, forbruk av alkohol, bruk av narkotika, bruk av elektronisk utstyr, og mobilnettet) telefoner, bærbare datamaskiner, PDA, bærbare opptakere, bærbare radio, CD, DVD og MP3- spillere, elektroniske spill eller overføring av enheter eller forårsake kaos og forstyrrelser ombord i fly; Du har gjort, forsøkt, eller vi oppfatter at dine handlinger kan true sikkerheten om bord; Vi har blitt informert om (muntlig eller skriftlig) ved innvandring eller andre myndigheter i det landet du reiser til eller gjennom noe som kan du har tenkt til transitt, eller av et land der du har en Stop planlagt, at du ikke vil være tillates adgang til slike land selv om du har gyldig reise dokumenter; Du mislykkes, eller nekter å gi oss informasjon i din besittelse eller tilgjengelig for deg som en statlig myndighet har lovlig ba oss om å gi om deg, eller det ser ut for oss at slike opplysninger du har gitt er falsk eller misvisende; Hvis du din helsemessige tilstand fraråder reise med fly; Du er i besittelse, eller vi har grunn til å tro at du er i besittelse av ulovlig narkotika. 7.2 SÆRSKILT ASSISTANSE Befordring av barn uten reisefølge, syke eller på andre måter indisponerte personer, gravide, samt andre passasjerer som krever særskilt assistanse, må avtales med oss på forhånd, dersom

13 ikke andre krav stilles gjennom gjeldende lover eller forordninger. Passasjerer som har opplyst om sin tilstand og/eller sine spesielle behov for reisen samt hvilke spesielle forholdsregler dette krever, og som har blitt akseptert av oss for befordring, skal ikke deretter bli nektet befordring på grunn av sin tilstand eller spesielle behov. 7.3 Vi befordrer barn uten reisefølge i alder mellom 2 og 11 år dersom dette er avtalt på forhånd. Barn under 2 år kan ikke reise uten følge, informasjon om befordring av mindreårige er tilgjengelig i våre salgskontor. 7.4 Hvem kan befordres Du må være helsemessig egnet for ombordstigning i flyet for transport. Ingen medisinsk undersøkelse er nødvendig hvis vi ikke har noen grunn til, eller med rimelighet burde vite, at du har en tilstand som kan bli forverret av den normale driften av et luftfartøy, eller føre til at du møter vanskeligheter uten profesjonell medisinsk hjelp. Hvor dette er tilfelle, er du nødt til å rådføre med profesjonell medisinsk hjelp før du flyr med oss og videreformidle, senest 48 timer før flyturen, en medisinsk rapport fra en kvalifisert lege som bekrefter at du er egnet til å reise på alle flyvninger du har bestilt. Hvis du er flyr til eller fra enkelte land kan lokale lover forlange at du trenger ikke å være i samsvar med de krav som er fastsatt i denne artikkel 7.4 og du bør spørre oss hvordan kravene varierer Hvis du blir syk under flyturen eller av annen grunn (bortsett fra tilfeller som kan tilskrives oss eller vår autoriserte agent, eller på grunn av din svangerskap, vil du dekke eventuelle utgifter som følge av eventuell behandling om bord i flyet, transport på bakken, eller behandling levert av tredjeparter). ARTIKKEL 8: BAGASJE 8.1 FRIBAGASJE Du kan ta med deg bagasje uten å betale ekstra gebyr, så lenge det er i samsvar med våre bestemmelser. Bagasjens vekt, størrelse og øvrige bestemmelser fremkommer i dine reisedokumenter. Bestemmelsene er også tilgjengelig ved henvendelse til oss eller våre autoriserte agenter. 8.2 OVERVEKT Du må betale en avgift for innsjekket bagasje som overstiger den fastsatte vekt for fribagasje. Satsene for hvor mye som skal betales kan du få hos oss eller våre autoriserte agenter. Om du ønsker å frakte over 100 kilo bagasje, eller spesialbagasje må du opplyse om dette på forhånd. 8.3 GJENSTANDER SOM IKKE AKSEPTERES SOM BAGASJE Du kan ikke medbringe følgende som bagasje: Gjenstander som kan utsette flyet, personer eller gods ombord i flyet for fare, som f.eks. de gjenstander som angis i The International Civil Aviation Organisation (ICAO) Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air og The

14 International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations, samt i våre interne bestemmelser. Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til oss eller våre autoriserte agenter gjenstander, hvis befordring er forbudt i henhold til lov, forskrifter eller bestemmelser gitt av noen stat hvor flyvningen skjer fra eller til; gjenstander som etter vårt skjønn er lite egnet for transport da de anses som en fare for sikkerheten, eller de er uegnet for transport på grunn av vekt, omfang, form eller andre egenskaper, eller som er ømtålige eller bedervelige. Informasjon om gjenstander som ikke aksepteres fås ved henvendelse til våre billettskranker Våpen og ammunisjon, bortsett fra hva som brukes til jakt eller sport, skal ikke befordres som bagasje. Våpen og ammunisjon til bruk ved jakt eller sport kan imidlertid aksepteres som innsjekket bagasje i henhold til våre bestemmelser. Våpen skal være uladd, sikret og forsvarlig pakket. Befordring av ammunisjon er underlagt ICAO og IATA bestemmelser, jfr Våpen som f.eks. antikke skytevåpen, sverd, kniver og lignende gjenstander kan aksepteres som innsjekket bagasje, men tillates aldri medtatt i kabinen Du må ikke ta med i innsjekket bagasje penger, smykker, edelstener metaller, datamaskiner, personlige elektroniske enheter, lagrede data, noe medisiner eller medisinsk utstyr som kan være nødvendig på flyet eller i løpet av turen, eller som ikke kan raskt erstattet hvis de mistes eller skadet, hus nøkler eller bilnøklene, omsettelige papirer, verdipapirer eller andre verdifulle gjenstander eller dokumenter, forretningsdokumenter, pass og andre identifikasjonspapirer Hvis, til tross for forbud, noen produkter nevnt i artikkel 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, og er inkludert i din bagasje, skal vi ikke være ansvarlig for eventuelle tap eller skade på slike gjenstander Du må ikke ta med i innsjekket bagasje og håndbagasje noen andre element som vi spesifiserer fra tid til annen i våre vilkår for Transport av passasjerer og bagasje, Betingelser for billett, forskrifter eller merknader Det anbefales ikke å ha skjøre gjenstander i innsjekket bagasje. 8.4 RETT TIL Å NEKTE TRANSPORT Med forbehold av og vil vi ikke akseptere som bagasje gjenstander som beskrevet i 8.3, og vi kan også nekte videre transport av slike gjenstander dersom slike gjenstander oppdages underveis Vi kan nekte å transportere enhver gjenstand som bagasje dersom vi finner, etter å ha utøvd et rimelig skjønn, at slik gjenstand ikke egner seg for flytransport. Dette på grunn av sin størrelse, form, vekt, innhold eller egenskaper forøvrig, eller grunnet sikkerhetsmessige eller operasjonelle årsaker, eller fordi den er til ulempe for andre passasjerer.

15 8.4.3 Vi kan nekte å akseptere bagasje for befordring dersom vi finner, etter å ha utøvd rimelig skjønn, at bagasjen ikke er forsvarlig pakket i egnet emballasje. På forespørsel informerer vi om hvordan bagasje skal pakkes Dersom ikke noe annet er avtalt mellom oss, kan vi frakte den del av din bagasje som overskrider gjeldende tillatte vekt med en senere flyvning, uten at vi må betale deg erstatning for forsinket utlevering av slik overvektsbagasje. 8.5 RETT TIL Å FORETA KONTROLL Vi kan av sikkerhetsmessige grunner anmode om tillatelse til å foreta en kontroll, også ved hjelp av gjennomlysning, både av deg selv og din bagasje. Dersom du ikke er tilstede kan bagasjen din bli undersøkt i ditt fravær. Dette i den hensikt å avgjøre om du er i besittelse av og/eller om din bagasje består av gjenstander som skytevåpen, ammunisjon eller andre typer våpen som ikke har vært fremvist for oss i henhold til artikkel eller Dersom du nekter å etterkomme en slik forespørsel, kan vi avvise å befordre deg og/eller din bagasje. Dersom en gjennomlysning eller en annen form for kontroll påfører deg eller din bagasje skade, er vi ikke ansvarlige overfor deg dersom skaden ikke har oppstått grunnet feil eller skjødesløshet fra vår side. 8.6 INNSJEKKET BAGASJE Når bagasjen overleveres til oss for innsjekking, vil vi ta hånd om bagasjen og utstede en bagasjekupong for hvert kolli av din innsjekkede bagasje Innsjekket bagasje skal være påført ditt navn og adresse Vi vil gjøre vårt beste for at innsjekket bagasje transporteres på samme fly som deg. Innsjekket bagasje som ikke transporteres med samme fly, vil imidlertid bli ettersendt så snart praktisk mulig, dersom ikke gjeldende lov krever at du må være til stede ved tollklarering. Dersom bagasjen din er forsinket, kan bestemmelsene i artikkel 15.4 komme til anvendelse Med mindre vi bestemmer oss for at innsjekket bagasje ikke vil bli gjennomført på samme fly som deg, vil vi ikke frakte bagasjen din om du ikke sjekker inn ombord i flyet som den er lastet eller, etter å ha sjekket inn, du forlater flyet før take-off eller på et ved mellomlanding, uten å fullføre reiseruten som står i billetten Du må sørge for at bagasjen din er tilstrekkelig robust og godt sikret for å tåle de vanlige og normale påkjenningene av transport med luft uten å bli skadet (bortsett fra normal slitasje). 8.7 HÅNDBAGASJE Den håndbagasjen du tar med deg ombord i flyet må ikke være større enn at den får plass under setet foran eller i den lukkede bagasjehyllen over deg. Dersom håndbagasjen ikke lar seg plassere på den foreskrevne måte, eller den veier mer enn den maksimalt tillatte vekt, eller av en eller annen grunn vurderes å være farlig, må den sendes som innsjekket bagasje. Vi har fastsatt de øvre grensene for håndbagasjens størrelse og vekt. Informasjon om disse grensene kan fås fra oss eller våre autoriserte agenter. Andre betingelser kan gjøre seg gjeldende dersom et annet flyselskap opererer den aktuelle ruten. Slike betingelser vil på

16 forespørsel være tilgjengelig hos dette flyselskapet. Dersom du henvender deg til oss, vil vi imidlertid være behjelpelig med å skaffe til veie disse betingelsene Gjenstander som ikke egner seg som innsjekket bagasje (for eksempel skjøre musikkinstrumenter), og som ikke tilfredsstiller betingelsene i artikkel 8.7.1, vil bare tillates som håndbagasje dersom du på forhånd har gitt oss beskjed om dette og vi har akseptert slik transport. Du kan bli avkrevd et ekstra gebyr for denne tjenesten HENTING OG UTLEVERING AV INNSJEKKET BAGASJE Bortsett fra i tilfelle som nevnt i artikkel må du hente din innsjekkede bagasje så snart den er tilgjengelig på ankomststedet eller mellomlandingsstedet. Dersom du ikke henter bagasjen innen en rimelig tid, kan vi kreve en lagringsavgift. Dersom din innsjekkede bagasje ikke blir hentet innen tre (3) måneder etter at den er tilgjengelig for avhenting, kan vi fjerne den uten å ha noe ansvar overfor deg Bare den som kan framvise bagasjekvittering og bagasjekupong har rett til utlevering av innsjekket bagasje Dersom en person som krever utlevert bagasje ikke kan fremvise bagasjekvittering eller kan identifisere bagasjen med en bagasjekupong, vil vi kun utlevere bagasjen til slik person dersom han eller hun på en tilfredsstillende måte kan bevise sin eiendomsrett til bagasjen Hvis bagasjen din er tapt, forsinket eller skadet, må du melde fra til flyplassen umiddelbart ved ankomst. Dersom du ikke melder fra på tidspunktet du mottar bagasjen, anses det som prima-facie bevis for at bagasjen er blitt levert i god stand, og i henhold til transportavtalen. 8.9 DYR AIR CAIRO godtar ikke levende dyr i bur, enten som innsjekket bagasje eller last AIR CAIRO aksepterer kun små kjæledyr i kabinen, en katt, en hund eller en fugl, mot ekstra gebyr Forhåndavtale og bestilling må forekomme før avreisedatoen Kjæledyr i kabinen er underlagt følgende: At kjæledyret er i bur og under eiers kontroll, av hensyn til andre passasjerer Ikke mer enn tre dyr blir akseptert i kabinen Passasjeren er ansvarlig for overholdelse av lover og forskrifter i opprinnelseslandet, mellomlanding og reisemål Førerhund som følger uføre passasjerer, er akseptert om bord, gratis, forutsatt at landets lover og bestemmelser blir fulgt, og du har informert oss på forhånd.

17 8.10 Gjenstander som konfiskeres av sikkerhetspersonell ved lufthavnen Vi vil ikke være ansvarlig for, eller ha noe ansvar med hensyn til, gjenstander som blir konfiskert/inndratt fra din bagasje, og / eller beholdes ved flyplassen av sikkerhetspersonell for eventuelle sikkerhets og sikkerhetsmessige grunner HÅNDBAGASJE OM BORD Passasjerer blir minnet om at all håndbagasje må være av en størrelse som enten passer under setet, foran deg eller i overskapene. Gjenstander som overstiger maksimale mål som er gitt av oss kan ikke være tillatt i flykabinen på våre flyvninger. Hvis håndbagasje ikke aksepteres av våre ansatte vil det bli belastet i henhold til AIR CAIRO Excess Bagasje, Kostnader per element kan gjelde. Bagasjen vil bli overført til innsjekket bagasje og kvittering vil bli utstedt. Restriksjoner for innhold av flytende væske i håndbagasjen gjelder på visse flyplasser. Passasjerer bør sjekke med avreiseflyplass for spesifikke sikkerhetsbegrensninger. ARTIKKEL 9: TIDTABELLER, FORSINKELSER, KANSELLERINGER AV FLYVNINGER, 9.1 TIDTABELLER Rutetidene som vist i tidtabeller kan endre seg fra den dato tidtabellen utgis til den dato du ønsker å reise Før vi godkjenner bestillingen din, vil vi, eller våre autoriserte agenter, informere deg om gjeldende avgangstider. Disse vil også fremkomme i billetten din. Det hender imidlertid at vi må endre avgangstiden etter at vi har lagt inn bestillingen din. Dersom du gir oss kontaktinformasjon vil vi imidlertid gjøre vårt beste for å informere deg om alle slike endringer. Dersom vi endrer den fastsatte rutetiden etter at du har bestilt billetten din og dette ikke kan aksepteres av deg, og vi ikke er i stand til å skaffe deg plass på en alternativ flyvning som du kan akseptere, har du krav på tilbakebetaling av billettprisen i henhold til artikkel 9.2 KANSELLERINGER AV FLYVNINGER OG NEDLEGGELSE AV RUTER Vi vil ta alle rimelige og nødvendige tiltak for å unngå forsinkelse i forbindelse med din transport og din bagasje. I utøvelsen av disse tiltakene og for å unngå en kansellering, kan vi arrangere et fly som skal opereres på våre vegne av et annet flyselskap uten å akseptere kravet om å gjøre en slik ordning Med mindre ikke annet framgår av Konvensjon: Dersom vi kansellerer en flyvning eller nedlegger en rute, skal vi, etter ditt ønske, enten: Befordre deg ved første mulighet eller et senere tidspunkt som passer for deg med et annet av våre rutefly med ledig plass i en sammenlignbar serviceklasse uten tilleggskostnad, og dersom nødvendig, utvide gyldigheten av billetten din til vår første flyvning med ledig plass, eller ved første anledning, eller på et senere tidspunkt som passer for deg, omdirigere deg til ankomststedet angitt i din billett i en sammenlignbar serviceklasse med våre egne eller,

18 med rutefly tilhørende et annet flyselskap eller med annen avtalt offentlig transport, alt uten tilleggskostnad eller foreta en tilbakebetaling i henhold til vilkårene i artikkel 10.2, og, dersom påkrevd i henhold til gjeldende lovgivning, en returflyvning ved første mulighet til ditt opprinnelige avgangsted Dersom det ikke er mulig å befordre deg til destinasjonen som vises på billetten innen rimelig tid ved hjelp av våre egne tjenester, og hvis du ikke ønsker en tilbakebetaling, kan vi bruke tjenestene til en annen transportør valgt av oss å bringe deg til bestemmelsesstedet (samme klasse hvis tilgjengelig) Ved forekomst av noen av hendelsene beskrevet i artikkel 9.2.2, med mindre annet følger av konvensjonen, er alternativene beskrevet i artikkel gjennom de eneste rettsmidler tilgjengelig for deg, og vi skal ikke ytterligere ansvar overfor deg Hvor flyet ditt blir operert av oss fra en flyplass innenfor EU og har blitt kansellert eller forsinket i minst fire (4) timer eller du har blitt nedgradert på en ufrivillig basis, kan du ha rett til visse rettigheter og vi vil informere deg om disse rettighetene om det blir aktuelt Hvis du ikke klarer å bekrefte en reservasjon for enhver flyging der bekreftelse er nødvendig, kan vi kansellere alle dine reservasjoner. Ingen refusjon av billettprisen vil være tilgjengelig i forbindelse med slike kanselleringer, med mindre andre betingelser gjelder for din billett. 9.3 Nektet befordring på grunn av overbooking: I tilfelle du blir nektet ombordstigning vil vi tilby kompensasjon og assistanse innenfor rammen av AIR CAIRO vilkår og alle andre gjeldende forskrifter som angår dine rettigheter ved overbooking Vi vil prioritere enslig mindreårig, syke og funksjonshemmede mennesker. I alle andre tilfeller vil passasjerene bli tildelt en plass på fly i den rekkefølgen de sjekker inn, vi tar også hensyn til spesifikke interesser Dersom vi forvente å nekte ombordstigning på et fly, vil vi første be frivillige å overgi sine reservasjoner i bytte for fordeler Enhver passasjer som nektets befordring på grunn av overbooking har rett til erstatning. Dette beregnes ifølge AIR CAIRO vilkår og enhver gjeldende regulering for dette Den økonomiske kompensasjonen vil bli vurder ut fra hvert enkelt tilfelle.

19 9.4 Flybytte Vi forbeholder oss retten til å erstatte befordring med en alternativ operatør og / eller fly. ARTIKKEL 10: REFUSJON / TILBAKEBETALING 10.1 BERETTIGET TIL REFUSJON Vi vil refundere en billett eller deler av den, i samsvar med gjeldende billettpriser og pristakster, etter følgende regler: Såfremt ikke noe annet er angitt, skal vi foreta tilbakebetaling enten til den person som er navngitt i billetten eller til den person som har betalt for billetten, såfremt tilfredsstillende bevis for slik betaling kan fremlegges Dersom en billett er betalt av andre enn den som er navngitt i billetten, og billetten indikerer at det foreligger en restriksjon vedrørende tilbakebetalingen, vil vi foreta betaling til den person som opprinnelig betalte for billetten Med unntak av tilfeller hvor billetten er mistet, skjer tilbakebetaling kun ved overlevering av billetten og alle ubenyttede flykuponger til oss. Dette gjelder ikke ved elektroniske billetter Refusjon av flybilletter betalt for via kredittkort vil bare bli kreditert kontoen som ble brukt til å betale for billettene. Refusjonsbeløpet skal være i samsvar utelukkende til mengden og valutaen spesifisert på billetten i samsvar med vilkårene og betingelsene i denne klausulen. Det tilbakebetalte beløp i kredittkortholderens konto kan avvike fra opprinnelig innbetalt beløp grunnet konverteringer og avgifter pålagt av kredittkortselskapet. Disse avvik skal ikke gi grunnlag for krav mot oss ved tilbakebetaling UFRIVILLIG REFUSJON / TILBAKEBETALING Hvis vi: (I) Avbryter en flytur; (Ii) Mislykkes å operere et fly etter plan; (Iii) Ikke befordret deg på et fly som du har bekreftet reservasjon til, har møtt i tide i henhold til ombordstignings fristen, og du ikke har blitt nektet befordring etter disse transportvilkårene;

20 (Iv) Ikke lyktes å stoppe på ditt reisemål eller stoppested; eller (V) forårsaket at du har gått glipp av en tilsluttende flytur der du har en bekreftet reservasjon og tilstrekkelig tid var medberegnet for videre tilslutning. Refusjonens størrelse skal være, med mindre annet er spesifisert av hensiktsmessig lov: dersom ingen del av billetten er benyttet, et beløp tilsvarende billettprisen; dersom en del av billetten er benyttet, skal tilbakebetalingen ikke være mindre enn forskjellen mellom betalt billett og gjeldende pris for reise mellom destinasjonene hvor billetten har vært benyttet FRIVILLING REFUSJON / TILBAKEBETALING Med unntak for ikke-refunderbare billetter skal tilbakebetalingsbeløpet være det samme som billettprisen med fradrag av eventuelle administrasjons- og avbestillingsgebyr dersom ingen del av billetten er benyttet; Med unntak for ikke-refunderbare billetter skal tilbakebetalingsbeløpet være i samsvar med forskjellen mellom billettprisen og gjeldende pris for reise mellom de flyplasser hvor billetten har vært brukt, med fradrag av eventuelle administrasjons- og avbestillingsgebyr dersom en del av billetten er benyttet REFUSJON / TILBAKEBETALING AV TAPT BILLETT Dersom du mister billetten din eller en del av billetten, vil tilbakebetaling finne sted så snart det er praktisk mulig etter utløpet av billettens gyldighetstid dersom tapet dokumenteres på en tilfredsstillende måte, og mot at det betales et rimelig administrasjonsgebyr, forutsatt at: tapt billett, eller del av billett, ikke har vært benyttet, tidligere refundert eller erstattet, bortsett fra tilfeller hvor benyttelse, refusjon eller erstatningsbillett av eller til en tredjeperson er et resultat av vår egen skjødesløshet, og at den person som mottar tilbakebetalingen forplikter seg til å tilbakebetale det refunderte beløpet i tilfelle det har forekommet svindel, og den tapte billetten eller del av denne er benyttet av tredjemann (bortsett fra når bedrageri eller benyttelse av en tredjeperson er forårsaket av vår egen skjødeløshet) Dersom vi eller vår autoriserte agent mister billetten eller del av den, skal tapet være vårt ansvar RETT TIL Å NEKTE REFUSJON / TILBAKEBETALING Vi kan avslå å refundere/tilbakebetale en billett dersom anmodning om tilbakebetaling er fremsatt etter billettens utløpsdato.

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no.

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no. Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no. Når vi leier ut en bil til deg, opererer vi som en reservasjonsagent i samarbeid med utleiefirmaet. Derfor må vi forholde

Detaljer

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Gotogate.no.

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Gotogate.no. Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Gotogate.no. Når vi leier ut en bil til deg, opererer vi som en reservasjonsagent i samarbeid med utleiefirmaet. Derfor må vi forholde

Detaljer

For å gjøre en bestilling hos Travelpartner må du ha fylt 18 år.

For å gjøre en bestilling hos Travelpartner må du ha fylt 18 år. *Reisende plikter å sette seg inn i reisevilkårene før kjøpet fullføres samt kontrollere at navn i bestillingen staves korrekt og likt med navnet i passet. Ansvar for gjennomføring av reise Travelpartner

Detaljer

HJEMSENDELSE AV ALVORLIG PSYKISK SYKE

HJEMSENDELSE AV ALVORLIG PSYKISK SYKE HJEMSENDELSE AV ALVORLIG PSYKISK SYKE Gjennomføring av pasienttransporter til og fra utlandet IS-1560 1 Heftets tittel: Hjemsendelse av alvorlig psykisk syke. Gjennomføring av pasienttransporter til og

Detaljer

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler)

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) www.dmgmori.com DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) 1. Generelle bestemmelser Følgende vilkår og betingelser

Detaljer

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN)

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) www.forbrukerrådet.no VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) (gjennomføring av direktiv 2011/82/EU om forbrukerrettigheter)

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra.

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. (185NO00200) På beviset/fakturaen vil det fremkomme hvilket produkt og

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Introduksjon Dell har gleden av å tilby og sette inn nytt batteri ved forseglede batterier

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

EUROPARÅDET MINISTERKOMITEEN

EUROPARÅDET MINISTERKOMITEEN EUROPARÅDET MINISTERKOMITEEN Ministerkomiteens rekommandasjon Rec(2006)2 til medlemsstatene om de europeiske fengselsreglene 1 (vedtatt av ministerkomiteen 11. januar 2006 på det 952. møtet mellom ministerrepresentantene)

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Norwegian

Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Norwegian Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Norwegian 1 Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel Warszawa, 16. mai 2005 Fortale Europarådets medlemsstater og de øvrige

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct Regler for Code god forretningsopptreden of Business Conduct 2 Melding fra Styreformann og CEO Kjære kolleger, I nesten hundre år har medarbeidere hos Halliburton arbeidet for å levere fremragende produkter,

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer