INNHOLD Artikkel 1 Definisjoner 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD Artikkel 1 Definisjoner 2"

Transkript

1 Februar 2013 Vilkår for Befordring av Passasjerer og Bagasje INNHOLD Artikkel 1 Definisjoner 2 Artikkel 2 Anvendelsesområde 5 Artikkel 3 Billetter 6 Artikkel 4 Billettpriser, skatter, avgifter og gebyr 9 Artikkel 5 Plassbestillinger 10 Artikkel 6 Innsjekk og ombordstigning 11 Artikkel 7 Nektelse og begrensning av befordring 11 Artikkel 8 Bagasje 12 Artikkel 9 Tidtabeller, forsinkelser, kanselleringer av flyvninger, nedleggelse av ruter, nektet ombordstigning samt nedgradering i klasse om bord 16 Artikkel 10 Refusjon / tilbakebetaling 18 Artikkel 11 Oppførsel ombord i flyet 20 Artikkel 12 Avtale med flyselskapet om andre tjenester 20 Artikkel 13 Reisedokumenter 21 Artikkel 14 Sammenhengende reise 22 Artikkel 15 Ansvar 22 Artikkel 16 Endring av vilkårene 25 Artikkel 17 Frister ved klager og søksmål 25 Artikkel 18 Andre vilkår 26 Artikkel 19 Fortolkning 26 Artikkel 20 Eventuell motstrid mellom norsk og engelsk tekst 26 1

2 INNLEDNING Disse Generelle Vilkår for Befordring regulerer forholdet mellom deg som passasjer og oss som flyselskap når du befordres med et av våre fly eller du har en billett, eller del av billett, hvor vår flyselskapskode er oppført for den aktuelle flyvning. Både dine og våre rettigheter og plikter framgår av disse befordringsvilkårene, og vi anbefaler deg derfor å lese vilkårene nøye. Vilkårene innebærer blant annet visse begrensninger, for eksempel hva angår vår ansvarsbegrensning ved personskade eller forsinkelse av deg eller din bagasje. Dersom dine krav til erstatning ikke er i samsvar med våre ansvarsbegrensninger, anbefaler vi deg å tegne en personlig reiseforsikring. Disse befordringsvilkårene kan endres uten forvarsel. Den senest publiserte utgaven er den som til enhver tid gjelder, og denne kan alltid finnes på vår hjemmeside. ARTIKKEL 1: DEFINISJONER Når du leser disse befordringsvilkårene, vennligst legg merke til følgende definisjoner: "Vi", "vår" og "oss" betyr Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden. "Du", "din" og "deg" betyr enhver person, med unntak av besetningsmedlemmer, som befordres eller som skal befordres med fly i samsvar med en utstedt billett (se også definisjonen under "Passasjer"). Med AIRLINE DESIGNATOR CODE ( flyselskapskode ) menes den bokstavkode som identifiserer flyselskapene. Bokstavkoden består av enten to eller tre bokstaver. Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere oss i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett. Med AVTALTE MELLOMLANDINGSSTEDER menes de flyplasser, unntatt avreiseflyplassen og ankomstflyplassen, som er angitt i din billett eller i vår tidtabell som mellomlandingssteder i din reiserute. Med BAGASJE menes de personlige eiendeler som du tar med deg på reisen. Med mindre noe annet uttrykkelig er bestemt, består bagasjen av både innsjekket bagasje og håndbagasje. Med BAGASJEKVITTERING ( Baggage Check ) menes den del av bagasjekupongen du mottar som kvittering for innsjekket bagasje. Med BAGASJEKUPONG ( Baggage Identification Tag") menes en bekreftelse utstedt av flyselskapet utelukkende for å kunne identifisere innsjekket bagasje. Med BEFORDRING menes befordring med fly av passasjerer og bagasje. Med BILLETT menes enten det dokument som kalles Passasjerbillett og bagasjekvittering" ( Passenger Ticket and Baggage Check ) eller en elektronisk billett. I 2

3 begge tilfeller utstedes billetten av oss eller på vegne av oss, og omfatter Notice of Contract Terms Incorporated by Reference (kontraktsvilkår), Notices (meldinger) og Coupons (billettkuponger). Med CODE SHARING menes befordring med et flyselskap når setene er tilbudt av et annet flyselskap som bruker sin egen flyselskapskode ( Airline Designator Code ) alene eller sammen med det operative flyselskaps flyselskapskode. Med DAGER menes kalenderdager og omfatter alle syv dager i uken. Ved meddelelser regnes ikke den dagen meddelelsen ble sendt. Når man skal bestemme billettens gyldighetstid regnes heller ikke dagen for utstedelse av billetten eller den dagen flyreisen begynte. Med "EKSTRAORDINÆRE FORHOLD" menes forhold som ikke kunne ha vært unngått selv om alle rimelige forholdsregler har blitt tatt. Slike forhold kan spesielt oppstå i situasjoner med politisk ustabilitet, værsituasjoner som ikke er forenlige med operasjon av angjeldende flyvning, sikkerhetsmessige årsaker, uforutsette hendelser i forbindelse med flysikkerhet, streiker som berører operasjonene til et flyselskap, eller når en avgjørelse tatt av angjeldende flytrafikkontroll vedrørende et angitt fly en særskilt dag forårsaker langvarige forsinkelser eller kansellering av en eller flere flyvninger som skulle vært foretatt med det angitte fly. Med ELEKTRONISK BILLETT ("Electronic Ticket") menes den reiserute/kvittering utstedt av oss eller utstedt på vegne av oss, de elektroniske flykupongene, og eventuelt et boarding kort. Med "ELEKTRONISK KUPONG" menes en elektronisk flykupong eller annet gyldig dokument i våre databaser. Med "FLIGHT COUPON" menes den del av billetten hvor det står oppført "Good for Passage", og som lister opp de flyvninger hvor du har rett til å bli befordret. Med FLYSELSKAP ( Carrier ) menes et flyselskap hvis flyselskapskode framkommer på din billett eller sammenhengende billett. Med FLYSELSKAPETS VILKÅR ( Notice of Contract Terms Incorporated by Reference ) menes de vilkår som framkommer i eller gis ut sammen med din billett eller din reiserute/kvittering, fastsatt som våre vilkår og som innlemmer disse Generelle Vilkår for Befordring ved henvisning. Med FORCE MAJEURE menes en særdeles uvanlig og uforutsett hendelse utenfor din og/eller vår kontroll, hvis konsekvenser ikke kunne vært unngått selv om alle mulige forhåndsregler hadde vært tatt. Med Forordning (EF) 261/2004 menes Europaplaments- og rådsforordning (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning og ved innstilt eller vesentlig forsinket flyging. Med HÅNDBAGASJE / KABINBAGASJE ("Unchecked Baggage") menes all bagasje som ikke er innsjekket. 3

4 Med INNSJEKKET BAGASJE ( Checked Baggage ) menes bagasje som vi har tatt ansvar for og som vi har utstedt en bagasjekvittering for ( Baggage Check ). Med INNSJEKKINGSFRIST ( CHECK-IN DEADLINE ) menes den fastsatte tid før avtalt flyvning hvor du må ha gjennomført innsjekkingsformalitetene og eventuelt mottatt ditt ombordstigningskort. Med KONVENSJON menes: - Konvensjon om visse ensartede regler for internasjonal luftbefordring, undertegnet i Montreal 28. mai Med KUPONG ( Coupon ) menes både flykupong i papirformat og elektronisk kupong, som begge gir den navngitte passasjeren rett til å foreta reisen som angitt på kupongen. Med NÆRMESTE FAMILIE menes din ektefelle eller den person du lever sammen med, foreldre, barn, søstre og brødre, besteforeldre, barnebarn, svigerforeldre, svogere, svigerinner, svigerdøtre og svigersønner. Med PASSASJER menes enhver person unntatt besetningsmedlemmer, som befordres eller skal befordres med fly på grunnlag av en flybillett. Med PASSASJERKUPONG ELLER PASSASJERKVITTERING menes den del av billetten som er merket Passasjerkupong ( Passenger Coupon ) eller Passasjerkvittering ( Passenger Receipt ), og som skal beholdes av deg. Med REISEOPPHOLD ( Stopover ) menes et planlagt opphold på en reise fra en passasjers side, et sted mellom avgangsstedet og bestemmelsesstedet, når oppholdet varer i minimum 24 timer. Med REISERUTE/KVITTERING ("Itinerary/Receipt") menes et dokument eller dokumenter som vi utsteder til passasjerer og som inneholder passasjerens navn, reiseinformasjon og meddelelser. Med SAMMENHENGENDE BILLETT ( Conjunction Ticket ) menes en billett som er utstedt til deg i forbindelse med en annen billett og som til sammen danner en enkelt befordringsavtale. SKADE omfatter død, personskader, tap, delvis tap, tyveri eller annen skade som måtte oppstå på grunn av eller i forbindelse med flybefordring utført av oss. Med SDR menes en spesiell trekkrettighet definert av Det Internasjonale Pengefond. Informasjon om den aktuelle kurs for SDR omsatt til norske kroner kan finnes i dagspressen eller ved henvendelse til bankene. Med TARIFF menes den publiserte prisen inkludert skatter og avgifter samt befordringsvilkår tilhørende et flyselskap som har registrert slik Tariff hos myndigheter i land hvor dette er påkrevd. 4

5 Med «Tilleggsavgift ilagt av Flyselskap ( Carrier )» menes avgifter og gebyrer som flyselskapet har pålagt, slik som drivstofftillegg, sikkerhetsavgifter, serviceavgifter mv. Med «Tilleggsavgift ilagt av andre enn Flyselskap ( Non-Carrier )» menes avgifter og gebyrer pålagt av andre enn flyselskap, for eksempel offentlige myndigheter og lufthavner. ARTIKKEL 2: ANVENDELSESOMRÅDE 2.1 GENERELT Bortsett fra som beskrevet i artiklene 2.2, 2.4, 2.5 og 3.1.2, gjelder våre befordringsvilkår kun på flyvninger eller del(er) av flyvning(er) som opereres av oss og/eller for flyvninger eller del(er) av flyvning(er) hvor vårt navn eller vår flyselskapsskode står oppført i billettens felt for flyselskapskode for angjeldende flyvning eller del av flyvning. Forordning (EF) 261/2004 er ikke alltid gjeldende utenfor Europa. Dersom du reiser utenfor Europa på flyvninger som ikke opereres av oss kan det oppstå situasjoner hvor du ikke har krav på assistanse hverken fra oss eller det opererende flyselskap dersom flyet ditt blir kansellert, forsinket samt ved nektet ombordstigning eller nedgradering i klasse. I slike situasjoner vil dine rettigheter være styrt av den lokale lovgivningen som gjelder i forbindelse med angjeldende flyvning. 2.2 CHARTER FLYVNINGER Hvis befordringen skjer i forbindelse med en charteravtale, vil disse befordringsvilkår bare gjelde dersom de er inntatt i eller henvist til i charteravtalen eller billetten. 2.3 CODE SHARES På enkelte av våre flyruter har vi inngått Code Share avtaler med andre flyselskaper. Det vil si at selv om du har en bekreftet plassbestilling for en flyvning med oss og innehar en billett hvor vårt navn eller flyselskapskode (SK) viser at vi er operatør, kan det flyselskap som befordrer deg være et annet flyselskap. Dersom dette er tilfelle vil vi, eller vår autoriserte agent informere deg om hvilket flyselskap som utfører den aktuelle flyvningen. Din kontraktspartner er den såkalte "Marketing Carrier", det vil si det flyselskap som har sin flyselskapskode påtrykt din billett ved siden av det aktuelle flynummeret. Når det gjelder krav som relaterer seg til kompensasjon og assistanse i forbindelse med denied boarding (nektet ombordstigning), kanselleringer eller langvarige forsinkelser basert på Forordning (EF) 261/04 skal imidlertid slike krav rettes til det flyselskap som utfører selve flyvningen. Ved Code Share flyvninger med avgang fra, eller ankomst til, en lufthavn i Amerikas forente stater, er det det befordrende flyselskaps beredskapsplan for håndtering av forsinkelser som oppstår på bakken, etter ombordstigning, som gjelder. Detaljert informasjon vedrørende slike planer kan finnes tilgjengelig på det befordrende selskaps nettsted. 5

6 2.4 PRESEPTORISKE LOVREGLER Våre Generelle Vilkår for Befordring gjelder så fremt de ikke strider med gjeldende ufravikelige lover. I slike tilfeller skal ufravikelig lovgivning gå foran våre befordringsvilkår. I tilfelle del(er) av disse befordringsvilkårene strider mot gjeldende lov, skal likevel de andre bestemmelsene i vilkårene fortsatt gjelde. 2.5 BEFORDRINGSVILKÅRENE GJELDER FRAMFOR SELSKAPETS ANDRE BESTEMMELSER Unntatt som angitt i disse Generelle Vilkår for Befordring, og i tilfelle motstrid mellom disse Generelle Vilkår for Befordring og hvilke som helst andre bestemmelser vi måtte ha som angår spesielle emner, skal disse vilkår ha fortrinn. ARTIKKEL 3: BILLETTER 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER Billetten er det endelige bevis for at det er inngått en avtale om befordring mellom oss og den passasjer som er navngitt i billetten. Vi vil bare befordre passasjerer hvis navn er påført en gyldig billett, og ved forespørsel må du vise gyldig legitimasjon En billett kan overføres helt (men ikke delvis) til en annen person. Slik overføring forutsetter følgende: * du kontakter oss vedrørende ønsket overføring av din billett minimum 24 timer før fastsatt avgang som angitt på den første flykupongen i billetten; * vi selv opererer angjeldende flyvning(er) oppført i billetten, og * den personen billetten overføres til tilfredsstiller og godtar alle vilkår som følger den opprinnelige billetten. Når du overleverer billetten til oss, vil vi utstede en ny billett i navnet til den personen som billetten skal overføres til. Den nye billetten vil bli underlagt de samme betingelser og vilkår som gjelder for den opprinnelige billetten. Du vil bli avkrevd et administrasjonsgebyr i forbindelse med overføring av billetten. Med unntak av det som framgår ovenfor, er en billett ikke overførbar Enkelte billetter som selges til redusert pris vil helt eller delvis ikke bli refundert. For slike ikke-refunderbare billetter vil tilleggsavgift ilagt av flyselskapet heller ikke refunderes. Tilleggsavgift ilagt av andre enn Flyselskap vil bli refundert, mot et mulig ekspedisjonsgebyr. Du bør derfor velge en billettype som best passer dine behov. Vi anbefaler deg også å ha en avbestillingsforsikring / reiseforsikring som dekker de tilfeller hvor du må avbestille billetten din. 6

7 3.1.4(a) Dersom du har en billett som beskrevet i artikkel ovenfor, og du er forhindret fra å reise grunnet en Force Majeure situasjon, og forutsatt at du straks underretter oss om hendelsen og gir oss tilstrekkelig bevis for at det foreligger en Force Majeure situasjon, vil vi, etter utøvelse av rimelig skjønn, enten tilbakebetale deg innbetalt beløp innen rimelig tid eller kreditere deg det opprinnelige ikke refunderbare beløp for framtidig reise med oss. I begge tilfellene vil vi avkreve et administrasjonsgebyr (b) Dersom du har en billett som beskrevet i artikkel ovenfor, og du blir forsinket til din bestilte flyvning grunnet en Force Majeure situasjon, og forutsatt at du straks underretter oss om hendelsen og gir oss tilstrekkelig bevis for at det foreligger en Force Majeure situasjon, vil vi befordre deg snarest mulig med en av våre fremtidige flyvninger hvor det er ledig plass, uten ekstra omkostninger for deg Billetten tilhører og vil alltid tilhøre det flyselskap som utstedte billetten Bortsett fra når du benytter elektroniske billetter har du ikke krav på befordring dersom du ikke kan fremvise en gyldig billett inneholdende flykupongen for den relevante strekningen og alle andre ubrukte flykuponger. I tillegg har du ikke krav på å bli befordret dersom billetten er ødelagt eller er endret av andre enn oss eller våre autoriserte agenter. Når det gjelder en elektronisk billett har du ikke krav på å bli befordret med mindre du kan dokumentere din identitet, og en gyldig elektronisk reiserute/kvittering har blitt utstedt i ditt navn (a) I tilfelle tap av eller ødeleggelse av en billett (eller del av billett) som beskrevet i artikkel ovenfor, og dersom vi har utstedt billetten, vil vi, på din forespørsel, erstatte slik billett ved å utstede ny billett (eller del av billett), forutsatt at det foreligger bevis for at en gyldig billett for flyvningen(e) var utstedt. Du vil være ansvarlig for å tilbakebetale oss for kostnader og tap, opptil verdien av den opprinnelige billetten, påført oss eller et annet flyselskap for misbruk av den opprinnelige billetten. Vi vil ikke kreve tilbakebetaling fra deg dersom slikt tap er et resultat av våre egen uaktsomhet. Vi vil kreve et administrasjonsgebyr for denne tjenesten, bortsett fra dersom tap eller ødeleggelse av billetten skyldes uaktsomhet fra vår, eller våre autoriserte agenters side (b) I tilfelle tap av eller ødeleggelse av en refunderbar billett, kan vi kreve at du betaler for ny billett. Imidlertid vil billettprisen bli refundert hvis og når vi finner det bevist at den tapte eller ødelagte billetten ikke har vært benyttet i gyldighetsperioden. Dersom du finner originalbilletten og overleverer denne til oss innen billettens gyldighetstid, vil slik refundering som nevnt ovenfor foretas snarest mulig En billett er å betrakte som et verdidokument, og du bør derfor ta alle nødvendige forholdsregler for å hindre at billetten mistes, ødelegges eller stjeles. 3.2 GYLDIGHETSTID Med mindre annet er fastsatt i billetten, i våre befordringsvilkår, eller i gjeldende pristakster (som kan begrense billettens gyldighet, i så tilfelle vil dette framgå av billetten) er en billett gyldig som følger: (a) Ett år fra billettens utstedelsesdato; eller 7

8 (b) forutsatt at første reisestrekning foretas innen ett år fra billettens utstedelsesdato, ett år fra datoen for den første benyttede reisestrekningen i billetten Dersom du etter påbegynt reise forhindres i å fortsette reisen innenfor billettens gyldighetstid og dette skyldes sykdom, kan gyldighetstiden for billetten kun forlenges hvis regelverket for billetten åpner opp for det, og for øvrig på de vilkår som fremgår av regelverket for billetten Dersom en passasjer dør underveis, kan billettene til personer som reiser sammen med passasjeren endres ved at kravet om minimumsopphold frafalles eller ved at billettens gyldighetstid utvides. I tilfelle dødsfall i den nærmeste familie til en passasjer som har påbegynt sin reise kan passasjerens billett og billettene til de av hans eller hennes nærmeste familie som reiser sammen med passasjeren, endres på lignende måte. Endringer foretas ved mottakelse av kopi av dødsattest, og eventuell utvidelse av gyldighetstiden skal ikke overskride førtifem (45) dager etter dødsdatoen. 3.3 KUPONGREKKEFØLGE OG BRUKEN AV DENNE Billetten du har kjøpt er bare gyldig for befordring som vist i billetten, fra avgangsflyplassen via avtalte mellomlandingssteder til det endelige bestemmelsesstedet. Prisen du har betalt er basert på våre til enhver tid gjeldende priser og tariffer og gjelder for befordring som vist i billetten. Billetten er en viktig del av vår kontrakt med deg. Billetten vil ikke bli akseptert og vil miste sin gyldighet dersom flykupongene ikke er brukt i den rekkefølge som er angitt i billetten Artikkel gjelder ikke for enveis konsept priser for SAS flyvninger når billetten er utstedt på et SK/117 dokument og reisen har sitt utgangspunkt i Europa. Selv om alle billettkupongene for utreisen ikke har vært benyttet, kan da likevel billettkupongene for returreisen benyttes som opprinnelig bestilt Dersom du ønsker å endre reiseruten din må du kontakte oss på forhånd. Prisen for reisen vil bli omregnet, og du vil få valget mellom å godta den nye prisen eller beholde din opprinnelige reiserute som angitt i billetten. Skulle du ha behov for å endre reiseruten grunnet en for deg ukontrollerbar situasjon (såkalt Force Majeure), må du kontakte oss snarest mulig. Vi vil da gjøre vårt beste for å befordre deg til ditt første mellomlandingssted eller til ditt endelige bestemmelsessted, uten å omregne prisen Endrer du reiseruten din uten vårt samtykke, vil vi belaste deg for gjeldende pris for reisen. Du må betale differansen mellom prisen du allerede har betalt og totalprisen som gjelder for din endrede reiserute. Vi vil refundere deg mellomlegget dersom den nye prisen er lavere, men bortsett fra det er dine ubrukte billettkuponger uten verdi Vennligst legg merke til at mens noen typer endringer ikke vil resultere i endret pris, kan andre endringer, som når du endrer avgangssted (for eksempel du flyr ikke den første strekningen som vist i billetten) eller du bytter om på avgang- og ankomststed, resultere i en prisøkning. Mange billettpriser gjelder bare for de datoer og 8

9 for de flyvninger som vist i billetten og kan ikke endres, eller bare endres dersom du betaler en tilleggsavgift Hver flykupong i billetten din godtas for befordring på den klasse som er spesifisert og på den dato og med den flyvning det er bestilt plass på. Dersom en billett opprinnelig er utstedt uten påført bekreftelse, kan plass bekreftes i ettertid i henhold til vilkårene for den aktuelle billett type dersom det er ledig plass på den flyvningen forespørselen gjelder Vennligst legg merke til at dersom du ikke møter opp til en flyvning hvor du har bestilt plass, forbeholder vi oss retten til å avbestille returreisen din eller videre plassbestillinger i reiseruten din. Dersom du derimot underretter oss om dette på forhånd, vil vi ikke kansellere dine videre plassbestillinger, men artikkel vil gjelde i dette tilfelle Vennligst legg merke til at for å begrense overbookinger forbeholder vi oss retten til å kansellere en eller flere av dine plassbestillinger dersom du har bestilt flere seter til en destinasjon enn det du har kjøpt billetter til. 3.4 NAVN OG ADRESSE TIL FLYSELSKAPET Navnet vårt kan i billetten være forkortet til kun å bestå av vår flyselskapskode, eller navnet kan forkortes på annen måte. Vår adresse skal anses å være den avgangsflyplassen som vist ovenfor den første forkortelsen av navnet vårt i "the carrier box" i billetten, eller i tilfelle en elektronisk billett, som vist for den første flyvning i reiseruten din. ARTIKKEL 4: BILLETTPRISER, SKATTER, AVGIFTER OG GEBYRER 4.1 BILLETTPRISER Billettpriser gjelder bare for befordring fra avgangsflyplassen til ankomstflyplassen dersom ikke annet spesielt er angitt. Billettprisen inkluderer ikke bakketransport mellom flyplasser og/eller mellom flyplasser og andre transportterminaler. Så fremt ikke noe annet er avtalt vil billettprisen beregnes i henhold til den pris som gjelder den dagen du bestilte billetten for reise på en bestemt dato og en bestemt reiserute. Dersom du endrer reiserute eller dato for reisen, kan dette imidlertid føre til endringer i billettprisen. 4.2 SKATTER, AVGIFTER OG GEBYRER Du er forpliktet til å betale Tilleggsavgift av Flyselskap ( Carrier ) og Tilleggsavgift ilagt av andre enn Flyselskap ( Non-Carrier ) skal betales av deg Dersom du kansellerer en refunderbar billett vil både Tilleggsavgift av Flyselskap og Tilleggsavgift ilagt av andre enn Flyselskap refunderes. Avhengig av billettype vil det påløpe et ekspedisjonsgebyr ved kansellering. Dersom du kansellerer en ikke-refunderbar billett har du kun krav på tilbakebetaling av tilleggsavgifter ilagt av andre enn Flyselskap. Vårt ekspedisjonsgebyr kommer imidlertid til fradrag ved en slik tilbakebetaling. 9

10 4.3 VALUTA Billettpriser, skatter, avgifter og gebyrer betales med den valuta som benyttes i det landet hvor billetten er utstedt, dersom ikke annen valuta er nevnt av oss eller våre autoriserte agenter samtidig, eller innen tidspunkt for betaling (for eksempel dersom den lokale valuta ikke kan omregnes). Vi kan, etter utøvelse av rimelig skjønn, akseptere betaling i annen valuta. ARTIKKEL 5: PLASSBESTILLINGER 5.1 BESTILLINGSBETINGELSER Vi, eller vår autoriserte agent, vil registrere din(e) bestilling(er). På forespørsel vil vi gi deg en skriftlig bekreftelse på din plassbestilling Enkelte billettpriser inneholder betingelser som begrenser eller utelukker din rett til å endre eller avbestille plassbestillinger, eller til å kreve refusjon. 5.2 BETALINGSFRIST FOR BILLETT Dersom du ikke har betalt for billetten innenfor den fastsatte betalingsfristen gitt av oss eller vår autoriserte agent, kan vi kansellere din bestilling. 5.3 PERSONLIGE DATA Du godtar herved at personlige data er gitt oss i den hensikt å foreta en plassbestilling, kjøpe en billett, kontakte deg vedrørende innsjekk eller annen informasjon vedrørende reisen din med oss, bestille tilknyttede tjenester som hotellreservasjon og leie av bil, tilrettelegge spesiell assistanse og fasiliteter for funksjonshemmede, bestilling av spesielle måltider, oppfylling av andre spesielle ønsker som våre passasjerer måtte ha, forenkle behandlingen i forhold til immigrasjons- og ankomstprosedyrer samt stille slike data til disposisjon for statlige myndigheter når disse har lovhjemmel til å få utlevert slik informasjon. For disse formål godkjenner du at vi oppbevarer og bruker slik data og at vi overfører disse til egne kontorer, autoriserte agenter, offentlige myndigheter, andre flyselskaper eller andre tredjeparter i og utenfor EU/EØS-området i forbindelse med at vår håndtering av de ovennevnte tjenestene. Dine personopplysninger vil bli behandlet i samsvar med SAS Privacy Policy. 5.4 SETEPLASSERING Vi vil gjøre vårt beste for å oppfylle forhåndsgitte ønsker om seteplassering. Vi kan imidlertid ikke garantere at du får ønsket seteplassering. Vi forbeholder oss retten til å endre slik seteplassering når som helst, selv etter ombordstigning. Dette kan være nødvendig grunnet operasjonelle og/eller sikkerhetsmessige årsaker. 5.5 FORNYET BEKREFTELSE AV PLASSBESTILLING 10

11 5.5.1 Videre befordring i reiseruten og/eller returreisen kan inneha krav om at du fornyer bekreftelsen av plassbestillingen(e) innen en bestemt tidsfrist. Vi vil underrette deg dersom vi krever slik fornyet bekreftelse, og hvordan og hvor dette må gjøres. Dersom dette er påkrevd, og du ikke fornyer din plassbestilling, kan vi kansellere din videre reise eller din returreise. Dersom du imidlertid underretter oss om at du fortsatt ønsker å reise, og det er plass på ønsket flyvning, vil vi legge inn bestillingen din på nytt og befordre deg. Dersom det ikke skulle være ledig plass på opprinnelig ønsket flyvning, vil vi likevel gjøre vårt beste for å befordre deg til ditt neste eller endelige bestemmelsessted Du bør undersøke gjeldende krav vedrørende fornyet bekreftelse på plassbestilling hos alle de flyselskapene som inngår i reiseruten din. Der det er påkrevd må du bekrefte reservasjonen med det flyselskap hvis flyselskapskode framkommer for den bestemte flyvningen nevnt i billetten. ARTIKKEL 6: INNSJEKKING OG OMBORDSTIGNING Innsjekkingsfristene varierer fra flyplass til flyplass, og vi anbefaler at du gjør deg kjent med disse tidsfristene og overholder dem. Reisen din vil være mer behagelig dersom du gir deg selv god tid til å etterkomme disse tidsfristene. Vi forbeholder oss retten til å kansellere plassbestillingen din dersom du ikke overholder den angitte innsjekkingsfristen. Du må ha gjennomført innsjekkingsprosedyrene senest innen den gitte innsjekkingsfrist Vi eller våre autoriserte agenter vil informere deg om innsjekkingsfristen for din første flyvning med oss. For alle videre flyvninger som inngår i reiseruten din må du selv innhente opplysninger om innsjekkingsfrister. Innsjekkingsfrister for våre flyvninger kan fås fra oss eller våre autoriserte agenter Du skal være klar for ombordstigning innen den tid som er fastsatt av oss, eller vår autoriserte agent, når du sjekker inn Vi kan kansellere din plassbestilling dersom du ikke har møtt fram til ombordstigning i tide Vi er ikke ansvarlige overfor deg for tap eller utgifter som skyldes din manglende overholdelse av bestemmelsene i denne artikkel, såfremt vi ikke har opptrådt uaktsomt. ARTIKKEL 7: NEKTELSE OG BEGRENSNING AV BEFORDRING 7.1 RETT TIL Å NEKTE BEFORDRING Vi kan, etter utøvelse av rimelig skjønn, nekte å befordre deg eller din bagasje dersom vi har gitt deg skriftlig underretning om at vi, etter at slik underretning er gitt deg, ikke vil befordre deg på våre flyvninger. Vi kan også nekte å befordre deg eller din bagasje dersom en eller flere av følgende forhold har funnet sted, eller vi har grunn til å tro at de kan komme til å skje: 11

12 7.1.1 slikt tiltak er nødvendig for å overholde gitte lover, forskrifter eller andre bestemmelser gitt av offentlig myndighet; befordring av deg eller din bagasje kan sette andre passasjerer og besetningens sikkerhet og helse i fare; eller være til ulempe og/eller til sjenanse for passasjerer og besetning; din mentale eller fysiske helse, inkludert påvirkning av alkohol eller narkotiske stoffer, kan forårsake fare eller risiko for deg selv eller for dine medpassasjerer, besetning eller fly; du har oppført deg klanderverdig under tidligere flyvninger, og vi har grunn til å tro at slik klanderverdig oppførsel kan forekomme igjen; du har nektet å etterkomme en sikkerhetskontroll; du har ikke betalt den angjeldende billettpris, skatter eller avgifter; det fremgår at du ikke har gyldige reisedokumenter, du forsøker å komme inn i et land hvor du er i transitt eller som du ikke har gyldige reisedokumenter til, du forsøker å ødelegge dine reisedokumenter under flyvningen eller du nekter å overlevere dine reisedokumenter til flybesetningen mot kvittering, eller dersom vi har grunn til å tro at du ikke vil få tillatelse til å komme inn i det landet hvor ditt bestemmelssted er, eller andre land som du vil måtte reise gjennom for å komme til bestemmelsesstedet; du fremviser en billett som er skaffet til veie på ulovlig vis eller har blitt kjøpt fra andre enn oss eller våre autoriserte agenter, eller som er meldt tapt eller stjålet, er en forfalskning, eller du ikke kan bevise at du er personen nevnt i billetten; du har ikke etterkommet bestemmelsene i artikkel 3.3 vedrørende bruk av flykupongene i riktig rekkefølge eller du fremviser en billett som har vært utstedt eller endret av andre enn oss eller våre autoriserte agenter, eller billetten er ødelagt; du unnlater å følge våre sikkerhetsinstrukser. 7.2 SÆRSKILT ASSISTANSE Befordring av barn uten reisefølge (UM), syke eller på andre måter indisponerte personer, gravide, samt andre passasjerer som krever særskilt assistanse, må avtales med oss på forhånd, dersom ikke andre krav stilles gjennom gjeldende lover eller forordninger. Passasjerer som har opplyst om sin tilstand og/eller sine spesielle behov for reisen samt hvilke spesielle forholdsregler dette krever, og som har blitt akseptert av oss for befordring, skal ikke deretter bli nektet befordring på grunn av sin tilstand eller spesielle behov. Videre vil gjøre alle rimelig anstrengelser for å gi assistanse til passasjerer med nedsatt funksjonsevne selv om passasjeren ikke har informert oss slike omstendigheter eller krav på forhånd Særskilt assistanse vil alltid utføres i henhold til våre gjeldende retningslinjer for slik befordring. Informasjon om dette er tilgjengelig på vår nettside Field Code Changed 12

13 7.2.3 Befordring av barn uten reisefølge ("UM") aksepteres ikke dersom det innen avgang hersker tvil om det er mulig å lande på ankomstflyplassen grunnet dårlig vær eller grunnet andre situasjoner som skyldes ekstraordinære forhold. ARTIKKEL 8: BAGASJE 8.1 FRIBAGASJE Du kan ta med deg bagasje uten å betale ekstra gebyr, så lenge det er i samsvar med våre bestemmelser. Disse bestemmelsene kan du få ved henvendelse til oss eller våre autoriserte agenter. 8.2 OVERVEKT Du må betale en avgift for innsjekket bagasje som overstiger den fastsatte vekt for fribagasje. Satsene for hvor mye som skal betales kan du få hos oss eller våre autoriserte agenter. 8.3 GJENSTANDER SOM IKKE AKSEPTERES SOM BAGASJE Du kan ikke medbringe følgende som bagasje: Gjenstander som kan utsette flyet, personer eller gods ombord i flyet for fare, som f.eks. de gjenstander som angis i The International Civil Aviation Organisation (ICAO) Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air og The International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations, samt i våre interne bestemmelser. Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til oss eller våre autoriserte agenter gjenstander, hvis befordring er forbudt i henhold til lov, forskrifter eller bestemmelser gitt av noen stat hvor flyvningen skjer fra eller til; levende dyr, med unntak av det som følger av artikkel 8.9; gjenstander som etter vårt skjønn er lite egnet for transport da de anses som en fare for sikkerheten, eller de er uegnet for transport på grunn av vekt, omfang, form eller andre egenskaper, eller som er ømtålige eller bedervelige. Informasjon om gjenstander som ikke aksepteres fås ved henvendelse til våre billettskranker Våpen og ammunisjon, bortsett fra hva som brukes til jakt eller sport, skal ikke befordres som bagasje. Våpen og ammunisjon til bruk ved jakt eller sport kan imidlertid aksepteres som innsjekket bagasje i henhold til våre bestemmelser. Våpen skal være uladd, sikret og forsvarlig pakket. Befordring av ammunisjon er underlagt ICAO og IATA bestemmelser, jfr Våpen som f.eks. antikke skytevåpen, sverd, kniver og lignende gjenstander kan aksepteres som innsjekket bagasje, men tillates aldri medtatt i kabinen. 13

14 8.3.4 Artikkel kommer kun til anvendelse når avgangsflyplass, ankomstflyplass eller et avtalt stoppested ikke er lokalisert i USA. I tillegg til de forbehold som tas i artiklene skal innsjekket bagasje ikke inneholde ømtålige gjenstander eller bedervelige (mat)varer, ei heller spesielle verdigjenstander som penger, nøkler, reseptbelagte medisiner, briller/solbriller, flasker, fotografiapparater, smykker, edle metaller, computere, personlig elektronisk utstyr, mobiltelefoner, musikkinstrumenter, verdipapirer, forretningsdokumenter, pass og annen identifikasjon, eller vareprøver, på flyvninger som ikke inkluderer en avgangsflyplass, ankomstflyplass eller et avtalt stoppested lokalisert i USA. Dersom du inkluderer slike gjenstander i innsjekket bagasje, til tross for at det ikke er tillatt, har vi ikke erstatningsansvar for tap av eller skade på slike gjenstander Artikkel kommer kun til anvendelse når avgangsflyplass, ankomstflyplass eller et avtalt stoppested er lokalisert i USA. Til tross for unntaket nevnt i artikkel anbefales du likevel å ikke inkludere gjenstander som nevnt i artikkel i bagasjen din selv når avgangsflyplass, ankomstflyplass eller avtalt stoppested er lokalisert i USA. Dette fordi vårt erstatningsansvar for tap, skade og forsinkelse av bagasje er begrenset til 1131 SDR per passasjer. Se også artikkel Som det fremgår av artikkel : Dersom verdien av din innsjekkede bagasje overskrider vårt maksimum erstatningsansvar som angitt i artikkel , bør du opplyse oss om dette ved innsjekk. Du bør da forsikre deg om at din bagasje er fullt ut forsikret før avreise. 8.4 RETT TIL Å NEKTE TRANSPORT Med forbehold av og vil vi ikke akseptere som bagasje gjenstander som beskrevet i 8.3, og vi kan også nekte videre transport av slike gjenstander dersom slike gjenstander oppdages underveis Vi kan nekte å transportere enhver gjenstand som bagasje dersom vi finner, etter å ha utøvd et rimelig skjønn, at slik gjenstand ikke egner seg for flytransport. Dette på grunn av sin størrelse, form, vekt, innhold eller egenskaper forøvrig, eller grunnet sikkerhetsmessige eller operasjonelle årsaker, eller fordi den er til ulempe for andre passasjerer Vi kan nekte å akseptere bagasje for befordring dersom vi finner, etter å ha utøvd rimelig skjønn, at bagasjen ikke er forsvarlig pakket i egnet emballasje. På forespørsel informerer vi om hvordan bagasje skal pakkes Dersom ikke noe annet er avtalt mellom oss, kan vi frakte den del av din bagasje som overskrider gjeldende tillatte vekt med en senere flyvning, uten at vi må betale deg erstatning for forsinket utlevering av slik overvektsbagasje. 14

15 8.5 RETT TIL Å FORETA KONTROLL Vi kan av sikkerhetsmessige grunner anmode om tillatelse til å foreta en kontroll, også ved hjelp av gjennomlysning, både av deg selv og din bagasje. Dersom du ikke er tilstede kan bagasjen din bli undersøkt i ditt fravær. Dette i den hensikt å avgjøre om du er i besittelse av og/eller om din bagasje består av gjenstander som skytevåpen, ammunisjon eller andre typer våpen som ikke har vært fremvist for oss i henhold til artikkel eller Dersom du nekter å etterkomme en slik forespørsel, kan vi avvise å befordre deg og/eller din bagasje. Dersom en gjennomlysning eller en annen form for kontroll påfører deg eller din bagasje skade, er vi ikke ansvarlige overfor deg dersom skaden ikke har oppstått grunnet feil eller skjødesløshet fra vår side. 8.6 INNSJEKKET BAGASJE Når bagasjen overleveres til oss for innsjekking, vil vi ta hånd om bagasjen og utstede en bagasjekupong for hvert kolli av din innsjekkede bagasje Innsjekket bagasje skal være påført ditt navn og adresse Vi vil gjøre vårt beste for at innsjekket bagasje transporteres på samme fly som deg. Innsjekket bagasje som ikke transporteres med samme fly, vil imidlertid bli ettersendt så snart praktisk mulig, dersom ikke gjeldende lov krever at du må være til stede ved tollklarering. Dersom bagasjen din er forsinket, kan bestemmelsene i artikkel 15.4 komme til anvendelse. 8.7 HÅNDBAGASJE Den håndbagasjen du tar med deg ombord i flyet må ikke være større enn at den får plass under setet foran eller i den lukkede bagasjehyllen over deg. Dersom håndbagasjen ikke lar seg plassere på den foreskrevne måte, eller den veier mer enn den maksimalt tillatte vekt, eller av en eller annen grunn vurderes å være farlig, må den sendes som innsjekket bagasje. Vi har fastsatt de øvre grensene for håndbagasjens størrelse og vekt. Informasjon om disse grensene kan fås fra oss eller våre autoriserte agenter. Andre betingelser kan gjøre seg gjeldende dersom et annet flyselskap opererer den aktuelle ruten. Slike betingelser vil på forespørsel være tilgjengelig hos dette flyselskapet. Dersom du henvender deg til oss, vil vi imidlertid være behjelpelig med å skaffe til veie disse betingelsene Gjenstander som ikke egner seg som innsjekket bagasje (for eksempel skjøre musikkinstrumenter), og som ikke tilfredsstiller betingelsene i artikkel 8.7.1, vil bare tillates som håndbagasje dersom du på forhånd har gitt oss beskjed om dette og vi har akseptert slik transport. Du kan bli avkrevd et ekstra gebyr for denne tjenesten HENTING OG UTLEVERING AV INNSJEKKET BAGASJE Bortsett fra i tilfelle som nevnt i artikkel må du hente din innsjekkede bagasje så snart den er tilgjengelig på ankomststedet eller mellomlandingsstedet. Dersom du ikke henter bagasjen innen en rimelig tid, kan vi kreve en lagringsavgift. 15

16 Dersom din innsjekkede bagasje ikke blir hentet innen tre (3) måneder etter at den er tilgjengelig for avhenting, kan vi fjerne den uten å ha noe ansvar overfor deg Bare den som kan framvise bagasjekvittering og bagasjekupong har rett til utlevering av innsjekket bagasje Dersom en person som krever utlevert bagasje ikke kan fremvise bagasjekvittering eller kan identifisere bagasjen med en bagasjekupong, vil vi kun utlevere bagasjen til slik person dersom han eller hun på en tilfredsstillende måte kan bevise sin eiendomsrett til bagasjen. 8.9 DYR Dersom vi aksepterer å befordre dyr vil disse bli akseptert for befordring kun på følgende vilkår: Du er selv ansvarlig for at dyr som f.eks. hunder, katter, selskapsfugler og andre kjæledyr er plassert i godkjente kasser og vedlagt gyldige helse- og vaksinasjonsattester, innførselstillatelser og eventuelle andre dokumenter som kreves av innreise- eller transittlandet. Dersom dette på forhånd ikke er i orden vil vi ikke akseptere befordring Dersom dyret, inkludert kasse og mat, aksepteres som bagasje, er den likevel ikke inkludert i fribagasjen. Dette regnes som overvektsbagasje og er derved pålagt gjeldende tilleggsavgift Førerhunder for fysisk uføre passasjerer vil bli befordret vederlagsfritt i tillegg til den normale fribagasjen i henhold til våre bestemmelser Vi er ikke ansvarlige for skade, tap, sykdom eller død av dyret som vi har godkjent for befordring, med mindre vi har utvist skjødesløshet i vår behandling av dyret Vi har ikke ansvar for at et dyr innehar alle nødvendige utreise- og innreisetillatelser, helseattest eller andre nødvendige dokumenter i forbindelse med dyrets innreise eller gjennomreise i ethvert land, stat eller territorium. Den personen som medbringer/sender dyret må tilbakebetale oss for alle bøter, kostnader og tap som er påført oss i denne forbindelse. ARTIKKEL 9: TIDTABELLER, FORSINKELSER, KANSELLERINGER AV FLYVNINGER, NEDLEGGELSE AV RUTER, NEKTET OMBORDSTIGNING SAMT NEDGRADERING I KLASSE OMBORD. 9.1 TIDTABELLER 16

17 9.1.1 Rutetidene som vist i tidtabeller kan endre seg fra den dato tidtabellen utgis til den dato du ønsker å reise Før vi godkjenner bestillingen din, vil vi, eller våre autoriserte agenter, informere deg om gjeldende avgangstider. Disse vil også fremkomme i billetten din. Det hender imidlertid at vi må endre avgangstiden etter at vi har lagt inn bestillingen din. Dersom du gir oss kontaktinformasjon vil vi imidlertid gjøre vårt beste for å informere deg om alle slike endringer. Dersom vi endrer den fastsatte rutetiden etter at du har bestilt billetten din og dette ikke kan aksepteres av deg, og vi ikke er i stand til å skaffe deg plass på en alternativ flyvning som du kan akseptere, har du krav på tilbakebetaling av billettprisen i henhold til artikkel Videre vil vi kunne være ansvarlig for eventuelle dokumenterte tap som måtte oppstå som en følge av ruteendring i henhold til ufravikelig lovgivning og bestemmelser i artikkel KANSELLERINGER AV FLYVNINGER OG NEDLEGGELSE AV RUTER Med mindre ikke annet framgår av Konvensjon: Dersom vi kansellerer en flyvning eller nedlegger en rute, skal vi, etter ditt ønske, enten: Befordre deg ved første mulighet eller et senere tidspunkt som passer for deg med et annet av våre rutefly med ledig plass i en sammenlignbar serviceklasse uten tilleggskostnad, og dersom nødvendig, utvide gyldigheten av billetten din til vår første flyvning med ledig plass, eller ved første anledning, eller på et senere tidspunkt som passer for deg, omdirigere deg til ankomststedet angitt i din billett i en sammenlignbar serviceklasse med våre egne eller, med rutefly tilhørende et annet flyselskap eller med annen avtalt offentlig transport, alt uten tilleggskostnad eller foreta en tilbakebetaling i henhold til vilkårene i artikkel 10.2, og, dersom påkrevd i henhold til gjeldende lovgivning, en returflyvning ved første mulighet til ditt opprinnelige avgangsted Dersom du velger en av mulighetene som nevnt i artiklene vil vi yte deg assistanse (for eksempel telefontilgang, mat/forfriskninger og overnatting) i rimelig forhold til ventetiden som er påført deg i forbindelse med kanselleringen Dersom du ikke på forhånd ble informert om kanselleringen av en flyvning eller nedleggelsen av en rute, og dersom kanselleringen av flyvningen eller nedleggelsen av ruten ikke er forårsaket av ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått dersom alle mulige forholdsregler hadde vært tatt, vil du ha krav på kompensasjon. For flyvning innenfor EU og fra et ikke EU-land til EU er gjeldende rett Forordning (EF) 261/2004. Link til folder??? Foruten til din rett til bistand beskrevet i Artikkel erkan vi være ansvarlig for ditt ytterligere tap i henhold til artikkel

18 9.2.5 Ved kansellering av en flyvning eller nedleggelse av en rute, er valgene som nevnt i artiklene de eneste tilgjengelige avhjelpninger, og vi skal ikke ha ytterligere ansvar for deg. 9.3 LANGVARIGE FORSINKELSER Vi vil alltid gjøre vårt beste for å unngå forsinkelser i forbindelse med befordring av deg og din bagasje. For å klare dette, og for å unngå en kansellering, kan vi i særskilte tilfeller få et annet flyselskap til å gjennomføre angjeldende flyvning på våre vegne Avhengig av flydistanse og forventet forsinkelse vil vi tilby deg assistanse (for eksempel telefonsamtaler, mat/forfriskninger og overnatting) i rimelig forhold til ventetiden, så sant dette ikke fører til ytterligere forsinkelse av flyvningen Dersom din avgang blir mer enn fem (5) timer forsinket, og dersom det er påkrevd i henhold til gjeldende lovgivning, har du krav på tilbakebetaling i henhold til artikkel 10.2 og, dersom aktuelt, en returflyvning ved første mulighet til din opprinnelige avgangsflyplass Dersom din avgang blir mer enn tre (3) timer forsinket, og forsinkelsen ikke skyldes ekstraordinære omstendigheter, har du krav på kompensasjon dersom dette følger av gjeldende rett. For flyvninger innenfor EU og fra et ikke-eu land inn til EU gjelder Forordning (EF) 261/ Foruten din rett til assistanse beskrevet i artiklene reguleres ytterligere skade du er påført som en følge av forsinkelsen av artikkel ANDRE UREGELMESSIGHETER Med mindre ikke annet framgår av Konvensjon: Dersom vi unnlater å stoppe ved ditt bestemmelsessted eller mellomlandingssted, eller forårsaker at du ikke når en tilslutningsflyvning hvor du har bekreftet plassbestilling, eller vi overfører deg til en annen operatør som du tidligere ikke har fått informasjon om og hvor du ikke aksepterer slik overførsel, skal vi, i henhold til ditt valg, enten: befordre deg ved første mulighet med et annet av våre rutefly med ledig plass uten ekstra omkostninger for deg, og dersom nødvendig, utvide gyldigheten av billetten din til vår første flyvning med ledig plass; eller innen rimelig tid omdirigere deg til ankomststedet angitt i billetten din med våre egne rutefly eller, etter utøvelse av rimelig skjønn, med rutefly tilhørende et annet flyselskap eller med et annet avtalt transportmiddel, uten tilleggskostnader. ; eller foreta en tilbakebetaling i henhold til vilkårene i artikkel Foruten din rett til assistanse beskrevet i artikkel reguleres ytterligere skade du er påført som en følge av forsinkelsen av artikkel

19 9.4.3 Ved uregelmessigheter som nevnt i artikkel 9.4.1, bortsett fra som nevnt i Konvensjon eller gjeldende lovgivning, er valgene som nevnt i artiklene de eneste tilgjengelige avhjelpninger, og vi skal ikke ha ytterligere ansvar for deg. 9.5 NEKTET OMBORDSTIGNING OG NEDGRADERING I KLASSE OMBORD For å sikre flest mulig passasjerer plass i våre fly, og ettersom vi vet at en del passasjerer ikke møter opp til de flyavgangene hvor de har reservert plass, aksepterer vi flere plassreservasjoner enn det flyet har kapasitet til (såkalt overbooking ). Vi, og de fleste andre flyselskap, har en kompensasjonsordning for passasjerer som har fått bekreftet sin reservasjon, men som blir nektet ombordstigning eller blir nedgradert i klasse fordi det ikke er ledige seter. Vi forsøker, så langt det er mulig, å skaffe plass til de passasjerer som har bekreftet reservasjon. Når vi velger ut passasjerer for ombestilling eller nedgradering i klasse, forsøker vi alltid først å finne personer som frivillig gir avkall på sin reserverte plass. Det skal imidlertid alltid tas hensyn til den enkelte flyplass spesielle sikkerhets- og/eller operasjonelle krav Dersom du innehar en bekreftet reservasjon på et angitt fly og du nektes ombordstigning eller blir nedgradert utelukkende fordi vi har overbooket, har du krav på å motta kompensasjon i samsvar med gjeldende regelverk om nektet ombordstigning og nedgradering. For flyvninger innenfor EU og fra et ikke-eu land inn til EU gjelder Forordning (EF) 261/ I tilfelle du blir nektet ombordstigning vil vi i tillegg til kompensasjon også dekke rimelige utgifter til assistanse (for eksempel telefonsamtale, mat og drikke og overnatting) frem til neste tilgjengelige flyavgang. Videre gjelder artikkel 9.4, om rett til hjelp ved uregelmessigheter.. ARTIKKEL 10: REFUSJON / TILBAKEBETALING 10.1 BERETTIGET TIL REFUSJON Vi vil refundere en billett eller deler av den, i samsvar med gjeldende billettpriser og pristakster, etter følgende regler: Såfremt ikke noe annet er angitt, skal vi foreta tilbakebetaling enten til den person som er navngitt i billetten eller til den person som har betalt for billetten, såfremt tilfredsstillende bevis for slik betaling kan fremlegges Dersom en billett er betalt av andre enn den som er navngitt i billetten, og billetten indikerer at det foreligger en restriksjon vedrørende tilbakebetalingen, vil vi foreta betaling til den person som opprinnelig betalte for billetten Med unntak av tilfeller hvor billetten er mistet, skjer tilbakebetaling kun ved overlevering av billetten og alle ubenyttede flykuponger til oss. 19

20 10.2 UFRIVILLIG REFUSJON / TILBAKEBETALING Dersom du har krav på tilbakebetaling i henhold til artikkel 9, skal slik tilbakebetaling være: dersom ingen del av billetten er benyttet, et beløp tilsvarende billettprisen; dersom en del av billetten er benyttet, skal tilbakebetalingen ikke være mindre enn forskjellen mellom betalt billett og gjeldende pris for reise mellom destinasjonene hvor billetten har vært benyttet FRIVILLING REFUSJON / TILBAKEBETALING Med unntak for ikke-refunderbare billetter skal tilbakebetalingsbeløpet være det samme som billettprisen med fradrag av eventuelle administrasjons- og avbestillingsgebyr dersom ingen del av billetten er benyttet; Med unntak for ikke-refunderbare billetter skal tilbakebetalingsbeløpet være i samsvar med forskjellen mellom billettprisen og gjeldende pris for reise mellom de flyplasser hvor billetten har vært brukt, med fradrag av eventuelle administrasjons- og avbestillingsgebyr dersom en del av billetten er benyttet REFUSJON / TILBAKEBETALING AV TAPT BILLETT Dersom du mister billetten din eller en del av billetten, vil tilbakebetaling finne sted så snart det er praktisk mulig etter utløpet av billettens gyldighetstid dersom tapet dokumenteres på en tilfredsstillende måte, og mot at det betales et rimelig administrasjonsgebyr, forutsatt at: tapt billett, eller del av billett, ikke har vært benyttet, tidligere refundert eller erstattet, bortsett fra tilfeller hvor benyttelse, refusjon eller erstatningsbillett av eller til en tredjeperson er et resultat av vår egen skjødesløshet, og at den person som mottar tilbakebetalingen forplikter seg til å tilbakebetale det refunderte beløpet i tilfelle det har forekommet svindel, og den tapte billetten eller del av denne er benyttet av tredjemann (bortsett fra når bedrageri eller benyttelse av en tredjeperson er forårsaket av vår egen skjødeløshet) Dersom vi eller vår autoriserte agent mister billetten eller del av den, skal tapet være vårt ansvar RETT TIL Å NEKTE REFUSJON / TILBAKEBETALING Vi kan avslå å refundere/tilbakebetale en billett dersom anmodning om tilbakebetaling er fremsatt etter billettens utløpsdato Vi kan avslå å refundere/tilbakebetale en billett som har blitt forevist oss eller for myndighetene i et land som viser at du har til hensikt å reise fra landet, med mindre du ikke på tilfredsstillende måte kan dokumentere at du har tillatelse til å bli i landet eller at du vil reise derfra med et annet flyselskap eller annet transportmiddel. 20

INNHOLDSFORTEGNELSE Artikkel 1 Definisjoner 2

INNHOLDSFORTEGNELSE Artikkel 1 Definisjoner 2 Vilkår for Befordring av Passasjerer og Bagasje INNHOLDSFORTEGNELSE Artikkel 1 Definisjoner 2 Artikkel 2 Anvendelsesområde 5 Artikkel 3 Billetter 6 Artikkel 4 Billettpriser, skatter, avgifter og gebyr

Detaljer

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett. INNLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellom deg som passasjer og Air Cairo som flyselskap når du bestiller en reise med deres regulærfly eller du har en billett, eller del av billett,

Detaljer

Generelle vilkår for befordring. November 2017

Generelle vilkår for befordring. November 2017 Generelle vilkår for befordring November 2017 1 Innhold Innledning 3 Hva bestemte uttrykk betyr i disse vilkårene, artikkel 1 3 Anvendbarhet, artikkel 2 6 Billetter, artikkel 3 7 Billettpriser, skatter

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING Artikkel 1: Definisjoner Autorisert agent En agent som er godkjent av flyselskapet til å representere det i salg av billetter for passasjerer på flyselskapets flygninger.

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING Artikkel 1: Definisjoner Autorisert agent En agent som er godkjent av flyselskapet til å representere det i salg av billetter for passasjerer på flyselskapets flygninger.

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING Artikkel 1: Definisjoner Autorisert agent En agent som er godkjent av flyselskapet til å representere det i salg av billetter for passasjerer på flyselskapets flygninger.

Detaljer

GENERELLE TRANSPORTVILKÅR (FOR PASSASJERER OG BAGASJE)

GENERELLE TRANSPORTVILKÅR (FOR PASSASJERER OG BAGASJE) GENERELLE TRANSPORTVILKÅR (FOR PASSASJERER OG BAGASJE) ARTIKKEL 1 DEFINISJONER I disse transportvilkårene, unntatt hvor annet er bestemt eller hvor det ellers er uttrykkelig bestemt, har følgende uttrykk

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING Artikkel 1: Definisjoner Autorisert agent En agent som er godkjent av flyselskapet til å representere det i salg av billetter for passasjerer på flyselskapets flygninger.

Detaljer

VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE. DK/N/S version, April 2002

VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE. DK/N/S version, April 2002 VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE DK/N/S version, April 2002 VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE ARTIKKELINNHOLD SIDE 1. Definisjoner 24 2. Anvendelse 26 3. Billetter 27 4. Reiseopphold

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING Artikkel 1: Definisjoner Autorisert agent En agent som er godkjent av flyselskapet til å representere det i salg av billetter for passasjerer på flyselskapets flygninger.

Detaljer

GENERELLE BEFORDRINGSVILKÅR Wizz Air Hungary Kft GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING AV PASSASJERER OG BAGASJE

GENERELLE BEFORDRINGSVILKÅR Wizz Air Hungary Kft GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING AV PASSASJERER OG BAGASJE GENERELLE BEFORDRINGSVILKÅR Wizz Air Hungary Kft GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING AV PASSASJERER OG BAGASJE november 2012 Innholdsfortegenlse ARTIKKEL 1 DEFINISJONER..3 ARTIKKEL 2 ANVENDELSER.6 ARTIKKEL

Detaljer

GENERELLE BEFORDRINGSVILKÅR Wizz Air Hungary Ltd. GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING AV PASSASJERER OG BAGASJE

GENERELLE BEFORDRINGSVILKÅR Wizz Air Hungary Ltd. GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING AV PASSASJERER OG BAGASJE GENERELLE BEFORDRINGSVILKÅR Wizz Air Hungary Ltd. GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING AV PASSASJERER OG BAGASJE September 2013 Innholdsfortegenlse ARTIKKEL 1 DEFINISJONER 3 ARTIKKEL 2 - ANVENDELSER 6 ARTIKKEL

Detaljer

BESTILLINGSBETINGELSER pakkereiseloven

BESTILLINGSBETINGELSER pakkereiseloven BESTILLINGSBETINGELSER pakkereiseloven Her følger Hurtigruten AS' betingelser for reiser med Hurtigruten. Vi ber deg vennligst lese betingelsene nøye da disse vil være bindende for din reisebestilling.

Detaljer

Jet Times vilkår for befordring av passasjerer og bagasje

Jet Times vilkår for befordring av passasjerer og bagasje Jet Times vilkår for befordring av passasjerer og bagasje Januar 2015 Kjære Jet Time-passasjer, Disse befordringsvilkårene supplerer avtalen som er inngått mellom Deres reisearrangør og Jet Time, og inneholder

Detaljer

Ved om- eller avbestilling tas alltid et administrasjonsgebyr, samt at visse avgifter ikke blir tilbakebetalt.

Ved om- eller avbestilling tas alltid et administrasjonsgebyr, samt at visse avgifter ikke blir tilbakebetalt. Kjøpsvilkår Den personen som i sitt eget eller andres navn gjennomfører bestilling av flybilletter på nettstedet betegnes som bestilleren. Den personen som er oppgitt som reisende på bestillingen betegnes

Detaljer

Generelle befordringsvilkår for Wizz Air Hungary Kft

Generelle befordringsvilkår for Wizz Air Hungary Kft Generelle befordringsvilkår for Wizz Air Hungary Kft ARTIKKEL 1 DEFINISJONER DU, DIN(E), DEG: henviser til personen nevnt på Billetten/Kvitteringen utstedt av oss ved mottatt betaling av den totale billettpris.

Detaljer

Transportvilkår for NSB

Transportvilkår for NSB Transportvilkår for NSB Vilkårene gjelder fra 4. desember 2013 NSB_transportvilkår_jan2014_TRYKK.indd 1 20.02.14 15:31 NSB_transportvilkår_jan2014_TRYKK.indd 2 20.02.14 15:31 1 Vilkårenes gyldighet Transportvilkårene

Detaljer

Reisevilkår for bestilling hos Idrettsreiser.no Innhold

Reisevilkår for bestilling hos Idrettsreiser.no Innhold Reisevilkår for bestilling hos Idrettsreiser.no Innhold Praktisk informasjon om bestilling og betaling hos Idrettsreiser.no:...2 Våre gebyrer:...2 Arrangør/formidler:...2 Betaling:...3 Angrefrist:...3

Detaljer

Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF)

Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF) 1 Reisevilkår / Generelle bestemmelser for pakketurer med fly til England: Kunden er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med Bergen Sportsreisers Reisevilkår / Generelle bestemmelser for fotballturer

Detaljer

WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE

WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE 1 Innholdsfortegnelse Artikkel 1. DEFINISJONER... 5 Artikkel 2. ANVENDBARHET... 8 2.1. Generelle bestemmelser... 8 2.2. Chartertransport...

Detaljer

WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE

WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE 1 Innholdsfortegnelse Artikkel 1. DEFINISJONER... 5 Artikkel 2. ANVENDBARHET... 8 2.1. Generelle bestemmelser... 8 2.2. Chartertransport...

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013. Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen.

REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013. Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen. REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013 1. Bestilling og betaling Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen. Arrangøren må ha innbetaling

Detaljer

Reisevilkår for reiser med ReiseVenn. Generelle reisevilkår

Reisevilkår for reiser med ReiseVenn. Generelle reisevilkår Reisevilkår for reiser med ReiseVenn Reisevilkårene er grunnlaget for dine rettigheter som reisende, og våre som reiseformidler. Vi gjør oppmerksom på at noen av våre reiser har særskilte betalings- og

Detaljer

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004 Vedlegg EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning og ved innstilt

Detaljer

Sammendrag av bestemmelser om passasjerers rettigheter på reise til sjøs og på innlands vannvei 1

Sammendrag av bestemmelser om passasjerers rettigheter på reise til sjøs og på innlands vannvei 1 Sammendrag av bestemmelser om passasjerers rettigheter på reise til sjøs og på innlands vannvei 1 Forordning (EU) nr. 1177/2010 om passasjerers rettigheter på reise til sjøs og på innlands vannvei (båtpassasjerrettighetsforordningen)

Detaljer

15.11.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11.

15.11.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. Nr. 54/371 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004 2007/EØS/54/21 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning

Detaljer

WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE

WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE 1 Innholdsfortegnelse Artikkel 1. DEFINISJONER... 5 Artikkel 2. ANVENDBARHET... 8 2.1. Generelle bestemmelser... 8 2.2. Charter-frakt...

Detaljer

STREIK HOS FLYSELSKAP. Plikter for flyselskap, turoperatører og reisebyrå

STREIK HOS FLYSELSKAP. Plikter for flyselskap, turoperatører og reisebyrå STREIK HOS FLYSELSKAP Plikter for flyselskap, turoperatører og reisebyrå 1. Varsel om streik Et streikevarsel er i seg selv ikke nok til å utløse hevingsrett, verken for flybilletter eller pakkereiser.

Detaljer

4 Svalbard Forskriften får anvendelse på Svalbard. 5 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 17. februar 2005.

4 Svalbard Forskriften får anvendelse på Svalbard. 5 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 17. februar 2005. Forskrift om gjennomføring av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Transportvilkår for reisende med taxi

Transportvilkår for reisende med taxi Transportvilkår for reisende med taxi Utarbeidet av Norges Taxiforbund 2000 1 Transportvilkårenes anvendelse 2 Bestilling av taxi 3 Bruk av holdeplass. Fortrinnsrett til taxi. 4 Praiing utenom holdeplass.

Detaljer

Generelle betingelser og reiseinformasjon

Generelle betingelser og reiseinformasjon Generelle betingelser og reiseinformasjon Vi hos KARIBIA TRAVELS er opptatt av at våre kunder skal få en så fin reiseopplevelse som mulig, og ikke minst som svarer til forventningene. Vi ber derfor alle

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Velkommen til Norwegian

Velkommen til Norwegian Velkommen til Norwegian Informasjon om bedriftsavtale mellom Norsk Bridgeforbund og Norwegian Air Shuttle Norsk Bridgeforbund har en flyavtale med Norwegian. Denne avtalen gir din bedrift mulighet til

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme VIKTIG INFORMASJON OM AVBESTILLINGSFORSIKRING Forsikringen

Detaljer

BEKREFTELSE - REF.NR.:.

BEKREFTELSE - REF.NR.:. 1 Bedriftens navn og org.nr., den BEKREFTELSE - REF.NR.:. Vi takker for Deres bestilling datert og bekrefter herved at vi har gjort følgende reservasjon i Deres navn: Overnatting: Servering: Møtelokaler:

Detaljer

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER I dette vedlegg forstås med:

Detaljer

Gullmedlemskap gjelder kun for medlemmet. 1. Medlemskap og medlemskort

Gullmedlemskap gjelder kun for medlemmet. 1. Medlemskap og medlemskort 1. Medlemskap og medlemskort 1.1 Medlemskap i EuroBonus er åpent for alle bortsett fra foretak og andre juridiske personer. For medlemskort som er kombinerte EuroBonus Diners Club og/eller MasterCard,

Detaljer

ALMINNELIGE REISEVILKÅR OG NYTTIG INFO

ALMINNELIGE REISEVILKÅR OG NYTTIG INFO ALMINNELIGE REISEVILKÅR OG NYTTIG INFO Innhold Innhold... 1 1. Alminnelige reisevilkår... 2 1.1 Garantien... 2 1.2 Påmelding og betaling... 2 1.3 Avbestilling... 2 1.4 Endringer av bestilling... 2 1.5

Detaljer

REISEBETINGELSER - REDERI AB GÖTA KANAL

REISEBETINGELSER - REDERI AB GÖTA KANAL 2017-09-15 REISEBETINGELSER - REDERI AB GÖTA KANAL Disse generelle reisebetingelsene samt Arrangørens spesielle reisebetingelser er del av avtalen mellom den reisende og Rederi AB Göta Kanal («Arrangøren»).

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL. Artikkel 1

VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL. Artikkel 1 VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL Artikkel 1 Dette Vedlegg fastsetter reglene for å sikre inndrivelse i hvert land av de fordringer nevnt i artikkel 3 som oppstår i et annet

Detaljer

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe Til: Norges Bridgeforbund Att: Inger Hjellemarken Mail: hjellemarken@gmail.com Trondheim Lufthavn, 22.03.11 2011 TILBUD FRA RADISSON BLU HOTEL, TRONDHEIM AIRPORT Nye Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Detaljer

Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune

Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune ID Nfk.HMS.2.6.32 Versjon 1.03 Gyldig fra 22.10.2014 Forfatter Fylkesrådet Verifisert Godkjent Stig Olsen Side 1 av6 RETNINGSLINJER FOR ANSATTE,

Detaljer

Høringsnotat nytt regelverk på securityområdet

Høringsnotat nytt regelverk på securityområdet Publisert på Luftfartstilsynets hjemmeside Vår saksbehandler: Åsa Markhus Telefon direkte: 98261811 Vår dato: 5. mars 2013 Vår referanse: 201300864-2/505/AAM Deres dato: Deres referanse: Høringsnotat nytt

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-350 15.10.2010 ACE European Group Limited Reisegods Forsinket bagasje? - unntak for siste destinasjon med offentlig transportmiddel på returreisen. På vei

Detaljer

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr:

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: 1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: Ved påmelding kan det kreves et administrasjonsgebyr fastsatt av Norges idrettsakademi, heretter NIAK. Administrasjonsgebyret skal normalt ikke overstige 2000 kroner.

Detaljer

Generelle Vilkår for Befordring. for passasjerer og bagasje

Generelle Vilkår for Befordring. for passasjerer og bagasje Generelle Vilkår for Befordring for passasjerer og bagasje 1 Kjære passasjer, Disse Generelle Vilkårene for Befordring gjelder alle flyvninger, eller deler av flyvninger, hvor KLMs flyselskapskode befinner

Detaljer

1. Inngåelse av avtale om reise ( avtalen ) og betalingsvilkår

1. Inngåelse av avtale om reise ( avtalen ) og betalingsvilkår Avtalevilkår firmaarrangement -oppdatert: 21.11.2017 Arrangør: Signaturreise AS org.nr. 913 856 694 1. Inngåelse av avtale om reise ( avtalen ) og betalingsvilkår Avtalen mellom partene anses inngått ved

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Vennligst les disse vilkårene og betingelsene nøye. Du bør forstå at ved å sende elektronisk utstyr, godtar du å være bundet av disse vilkårene og betingelsene

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Transportvilkår for reisende med Harstad Taxi

Transportvilkår for reisende med Harstad Taxi Transportvilkår for reisende med Harstad Taxi 1 - Transportvilkårenes anvendelse 2 - Bestilling av taxi 3 - Bruk av holdeplass - Fortrinnsrett til taxi 4 - Praiing utenom holdeplass 5 - Taxiførers rett

Detaljer

Transportvilka r DB SCHENKERocean

Transportvilka r DB SCHENKERocean [År] Transportvilka r DB SCHENKERocean Innhold 1. Generelle bestemmelser... 1 2. Vekt og volumberegning... 2 3. Farlig gods... 2 4. Henting/levering og ansvar... 3 Transportvilkår for SCHENKERocean Avtalene

Detaljer

SJ AB GENERELLE REISEVILKÅR

SJ AB GENERELLE REISEVILKÅR SJ AB GENERELLE REISEVILKÅR A. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1. BAKGRUNN... 3 B FØR OG UNDER REISEN... 3 2 INFORMASJON... 3 3 TRANSPORT AV PASSASJERER... 4 4 BILLETTER... 5 5. BAGASJE... 6 6 KJÆLEDYR...

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

Konsulentoppdragsavtalen

Konsulentoppdragsavtalen STATENS STANDARDAVTALER OM KONSULENTTJENESTER Konsulentoppdragsavtalen Statens standardavtale om konsulentoppdrag i forbindelse med utrednings- og utviklingsoppgaver Utgitt av Statskonsult 1990 Elektronisk

Detaljer

Vi kan ikke håndtere bestillinger med barn under 18 år som reiser alene, disse må vi henvise til flyselskapene/hotellene direkte.

Vi kan ikke håndtere bestillinger med barn under 18 år som reiser alene, disse må vi henvise til flyselskapene/hotellene direkte. OPODOS BRUKERVILKÅR Vi forbeholder oss retten til å komme tilbake innen 24 timer ved eventuelle tekniske feil eller prisfeil. Ved bestilling gjort i en helg eller på helligdager forbeholder vi oss retten

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Clearingmedlem ( Medlemmet ) KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Kontofører Andre handelskontoer kan ikke knyttes til en Integrert Handels- og

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

AVTALEN BLE UNDERTEGNET I OSLO DEN 2. NOVEMBER 2010. AVTALEN ER IKKE TRÅDT I KRAFT. AVTALE

AVTALEN BLE UNDERTEGNET I OSLO DEN 2. NOVEMBER 2010. AVTALEN ER IKKE TRÅDT I KRAFT. AVTALE AVTALEN BLE UNDERTEGNET I OSLO DEN 2. NOVEMBER 2010. AVTALEN ER IKKE TRÅDT I KRAFT. AVTALE mellom Kongeriket Norges regjering og Den Russiske Føderasjons regjering om forenkling av gjensidige reiser for

Detaljer

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

Medlemsvilkår i Vici treningssenter AS

Medlemsvilkår i Vici treningssenter AS Medlemsvilkår i Vici treningssenter AS Innholdsfortegnelse 1. PARTER... 1 2. MEDLEMSAVTALEN... 1 3. MEDLEMSKAP I VICI TRENINGSSENTER AS... 1 4. VEDERLAG... 2 5. KOMMUNIKASJON MELLOM PARTENE... 2 6. MEDLEMMETS

Detaljer

TRANSPORTVILKÅR Gjeldende fra 1. januar 2017

TRANSPORTVILKÅR Gjeldende fra 1. januar 2017 TRANSPORTVILKÅR Gjeldende fra 1. januar 2017 Transportørens ansvar for passasjerer og reisegods Transportvilkårene utfylles av Lov om sjøfarten av 24. juni 1994 nr. 39 kap. 15. 1. Ansvar for passasjerer

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Velkommen til Gustav&Berta Oppskriften du kjøper er kun til eget bruk, og ikke for videre salg eller distribusjon. Alle rettigheter er forbeholdt Gustav&Berta AS. Ved handel på denne

Detaljer

Ny pakkereiselov. Hva blir nytt? - Rettigheter og plikter etter ny lov. Sverre McSeveny-Åril, advokat / direktør Virke Reise Utland

Ny pakkereiselov. Hva blir nytt? - Rettigheter og plikter etter ny lov. Sverre McSeveny-Åril, advokat / direktør Virke Reise Utland Ny pakkereiselov Hva blir nytt? - Rettigheter og plikter etter ny lov Sverre McSeveny-Åril, advokat / direktør Virke Reise Utland Bakgrunn Nytt direktiv blir til ny lov de viktigste endringene Rettigheter

Detaljer

TRAVELLINKS BRUKERVILKÅR

TRAVELLINKS BRUKERVILKÅR TRAVELLINKS BRUKERVILKÅR Vi forbeholder oss retten til å komme tilbake innen 24 timer ved eventuelle tekniske feil eller prisfeil. Ved bestilling gjort i en helg eller på helligdager forbeholder vi oss

Detaljer

WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE BEFORDRINGSVILKÅR FOR PASSASJERER OG BAGASJE. Gyldig fra 15. august 2017

WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE BEFORDRINGSVILKÅR FOR PASSASJERER OG BAGASJE. Gyldig fra 15. august 2017 WIZZ AIR HUNGARY LTD. GENERELLE BEFORDRINGSVILKÅR FOR PASSASJERER OG BAGASJE Gyldig fra 15. august 2017 1 Innholdsfortegnelse Avsnitt 1. DEFINISJONER OG TOLKNING... 3 Avsnitt 2. ANVENDBARHET... 6 Avsnitt

Detaljer

Western Unions Europaliga-konkurranse. Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN.

Western Unions Europaliga-konkurranse. Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN. Western Unions Europaliga-konkurranse Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN. DU MÅ VÆRE 18 ÅR ELLER ELDRE FOR Å DELTA I KONKURRANSEN. HVIS DU BOR I STORBRITANNIA,

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP

SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP 1. Om denne serviceavtalen Denne avtalen inneholder viktig informasjon om hva denne serviceavtalen dekker og eventuelle unntak. Denne serviceavtalen for feilfylling

Detaljer

EMEA Team Up Suksessreise 2016. Vilkår og betingelser

EMEA Team Up Suksessreise 2016. Vilkår og betingelser EMEA Team Up Suksessreise 2016 Vilkår og betingelser Godkjennelse av vilkår og betingelser Når du prøver å kvalifisere deg til 2016 EMEA Team Up Suksessreise ( suksessreise ) forstår og aksepterer du betingelsesløst

Detaljer

-------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt

-------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt Bestillingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et foretak registrert i England og Wales med foretaksnummer 04.371.920 med handelsadresse Sussex House, London Road, East Grinstead, West

Detaljer

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon Page 1 of 7 31992r1768 392r1768 Engelsk versjon DOKNUM: 31992R1768 392R1768 TYPE: Rådsforordning DATO: 1992-06-18 NUMMER: EØF nr 1768/92 TITTEL: RÅDSFORORDNING (EØF) nr. 1768/92 av 18. juni 1992 om innføring

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår.

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. 1. Introduksjon Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. DFDS Seaways er medlem av Reisegaranti Fondet. Mer

Detaljer

Besl. O. nr. 49. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 49. Jf. Innst. O. nr. 38 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( )

Besl. O. nr. 49. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 49. Jf. Innst. O. nr. 38 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) Besl. O. nr. 49 (2003-2004) Odelstingsbeslutning nr. 49 Jf. Innst. O. nr. 38 (2003-2004) og Ot.prp. nr. 20 (2003-2004) År 2003 den 15. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Nasjonal høring - forslag til forordning om rettigheter for båtpassasjerer til sjøs og på innenlandske vannveier om endring av forordning 2006/2004

Nasjonal høring - forslag til forordning om rettigheter for båtpassasjerer til sjøs og på innenlandske vannveier om endring av forordning 2006/2004 Sjøfartsdirektoratet Postboks 4104 2307 HAMAR Deres ref. Vår ref. Dato: 200836753-17 Sak nr: 10/112-2 15.02.2010 Saksbehandler: Frøydis Gjems-Onstad Dir.tlf: 46 62 80 01 Nasjonal høring - forslag til forordning

Detaljer

VEDLEGG. Gebyrene for utstedelse av dokumentet må ikke være høyere enn laveste gebyrsats for utstedelse av nasjonale pass.

VEDLEGG. Gebyrene for utstedelse av dokumentet må ikke være høyere enn laveste gebyrsats for utstedelse av nasjonale pass. VEDLEGG 1. 1. Det reisedokument som omtales i denne konvensjons artikkel 28 skal være i samsvar med vedlagte prøve. 2. Dokumentet skal utstedes på minst to språk, hvorav det ene skal være fransk eller

Detaljer

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår.

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. 1. Introduksjon Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. DFDS Seaways er medlem av Reisegaranti Fondet. Mer

Detaljer

Nr. 35/556 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1107/2006/EF. av 5.

Nr. 35/556 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1107/2006/EF. av 5. Nr. 35/556 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1107/2006/EF 2011/EØS/35/61 av 5. juli 2006 om funksjonshemmede og bevegelseshemmede personers rettigheter

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Betingelser for leie av hytte fra Norgesbooking gjennom inatur.no

Betingelser for leie av hytte fra Norgesbooking gjennom inatur.no Betingelser for leie av hytte fra Norgesbooking gjennom inatur.no 1. Bestilling/bekreftelse Den person/firma som bestilling er registrert på (bestiller), er også den som er ansvarlig for hele leieforholdet

Detaljer

Besl. O. nr. 34. Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 34. Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 34 Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved

Detaljer

-------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Din kontrakt

-------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Din kontrakt Bestillingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et foretak registrert i England og Wales med foretaksnummer 04.371.920 med handelsadresse Sussex House, London Road, East Grinstead, West

Detaljer

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner Sentral vergemålsmyndighets Rammevilkår for innskudd 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Rammevilkårene fastsetter innskuddsvilkårene for konti som opprettes for forvaltning av finansielle

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften 1. Innledning: Skattedirektoratet foreslår endringer i

Detaljer

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter.

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter. Kjøps- og medlemsvilkår JulaPro Generelt Disse generelle vilkårene («Vilkårene») gjelder for medlemskap i Jula ABs (heretter kalt «Jula») lojalitetsklubb JulaPro, bruken av appen Jula Pro («Appen») samt

Detaljer

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Brukersted: Bank: Denne avtale gjelder: Sett kryss Behandling av transaksjoner med BankAxept-kort

Detaljer

*** GENERELLE TJENESTEVILKÅR ***

*** GENERELLE TJENESTEVILKÅR *** 1 OMFANG OG ANVENDELSE *** GENERELLE TJENESTEVILKÅR *** 1.1. Med mindre annet er skriftlig avtalt, skal disse generelle tjenestevilkårene (heretter kalt "Generelle vilkår") gjelde for alle tjenester, som

Detaljer