skövde med kommunal rektorstøtte:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "skövde med kommunal rektorstøtte:"

Transkript

1 Januar Rektortraineestillinger opprettet skövde med kommunal rektorstøtte: To rektorcoacher følger opp rektorene To rektorer på hver skole Mål: 32 medarbeidere per rektor Ruster opp sentrale støtte - funksjoner Individuell lønn for alle Se side 6

2 statssekretær med sjølvkritikk I et foredrag på Buskerudkonferansen, i regi av Ringer i vann, tok statssekretær Per Botolf Maurseth i Kunnskapsdepartementet sjølvkritikk på at venstresida - og hans parti SV - hadde hatt for lite fokus på kunnskap og læring. TeksT og FoTo: Tormod smedstad Vi er vel ikke akkurat bortskjemt med politikere som utøver sjølvkritikk, men det fikk vi altså høre i statssekretær Maurseths foredrag. Han mente at det var på tide å ta et oppgjør med at venstre sida og SV hadde vært for lite fokus på kunnskap og læring i forhold til vektleggingen av trivsel og omsorg og var villig til å sjølvkritikk på dette området. Han mente imid ler - tid at regjeringen gjennom den skolepolitikken som nå ble ført viste at de satset sterkt på krav til kvalitet når det gjaldt nettopp kunnskap og læring. Men trivsel og omsorg må fortsatt være viktige aspekter i skolepolitikken. Vi må også kunne ta oss av de svakeste og sette sosial utjamning sterkere på dagsorden, understreket han. regjeringens rolle i lønnsforhandlingene 2006 Vi har vel hatt en mistanke om at regjeringen var involvert i siste lønnsoppgjør i skolesektoren, der det lå an til bitter strid om arbeidstidsordninger. Litt overraskende var det likevel at Maurseth, slik undertegnede oppfattet det, nærmest gav regjeringen æren for at det ikke ble konflikt. Dette kan ikke tolkes som annet en sterk innblanding. Det var tydelig nødvendig for regjeringen å påpeke overfor KS at det var svært uheldig om det ble konflikt i oppgjøret fordi en kunne sette hele satsingen på Kunnskapsløftet i fare. satsingsområder I en redegjørelse for hva regjeringen har gjort for skolen i sin relativt korte regjeringsperiode, pekte Maurseth på styrking av kommuneøkonomien med 14 milliarder. Han sa også at den nåværende regjering hadde lagt vekt på å rydde opp i kaoset rundt nasjonale prøver og at det var viktig å gå bort fra muligheten til å rangere skolene. Regjeringen har en genuin tro på den offentlige skolen og ønsker derfor ikke at private skoler skal få konkurrere med de offentlige. Privatskoler med pedagogiske og religiøse alternativ skal fortsatt få støtte. Maurseth sa at regjeringen håper på et bredt politisk forlik om dette synet slik at en slipper å endre forutsetningene ved hvert regjeringsskifte. Gratis læremidler i vidergående skole er en viktig reform som også er med på å bidra til større likhet i utdanningsnorge. styrket satsing på kompetanseutvikling i skolen Maurseth viste til at det regjeringen hadde lagt opp til fornyete og forsterkete strategiplaner i realfag, læringsmiljø, entrepenørskap og også økt satsing på likeverdig opplæring i praksis. En vellykket dugnad i forhold til lærlingeplasser sammen med flere aktører har også gitt gode resul tater viser nylig publiserte tall. Ledelse i skolen En av de viktigste jobbene i samfunnet er arbeidet i skolen. Det er også fordi menneskelig kapital er den viktigste delen av nasjonalformuen. Gjennom over føring av større frihet og ansvar til skoleeiere gis det større lokal handlefrihet. Det er forventet at skoleeierne skal støtte skolelederne i deres arbeid. Det er nødvendig med en bevisstgjøring av hva det innebærer å være arbeidsgiver og leder for skolen, vi trenger en mer profesjonell skoleledelse, sa Maurseth. Han sa også at departementet drøfter om skoleledelse for eksempel skal være valgemne i lærerutdanninga. Skolen har som oppgave å ta i mot og forstå reformer og også i denne sammenheng er god skoleledelse veldig viktig. Det skal være en samarbeidskultur der en lærer av hverandre og hvor en setter i verk reformene slik de er tenkt. (Mer fra Buskerudkonferansen i neste nummer.) 2 Skolelederen 1-07

3 Skole LedereN I N N H o L d n 2 Statssekretær med sjølvkritikk n 4 Redaktørens tastetrykk n 4 Lederutfordringer når skolen digitaliseres n 6 Kommunal lederstøtte i Skövde n 8 Dronning Sonjas skolepris n 11 Pisa II n 12 Bett n 15 Anbefalte nettsteder n 16 Programfag n 18 Lederrollen i barnehagen n 20 Kapasitet og gjennomstrømming n 22 Lærebokutlån n 23 Spørrespalten Nytt år og nye muligheter Planlegging av nytt skoleår starter tidlig. I første rekke skal behov for medarbeidere kartlegges slik at eventuelle overføringer og tilsettinger er klare i god tid. Å tilsette personale er en svært viktig oppgave for alle ledere. De ansatte er den viktigste ressurs en har og gjennom dem skal lederne utvikle og bedre kvaliteten på barnehager, skoler og øvrige læresteder. I året som gikk ble det fokusert mye på kvalitet i utdanning av allmennlærere. Utdanningen ble satt under lupen, og det en fant var ikke bare bra. Den generelle rapporten viser at det er store variasjoner mellom lærestedene. Det er også utarbeidet rapporter der de enkelte læresteder får evaluering av egen virksomhet. Høyst sannsynlig vil resultatene i både den generelle rappor ten og de mer konkrete resultater for de enkelte læresteder følges opp med nødvendige tiltak. Ikke mange dager ut i det nye året kom nok en bekymringsmelding om forhold som angår utdanning av lærere. Denne gangen gjelder det tiden studentene bruker på studiene. Undersøkelser viser at mange av studentene har arbeid i tillegg til studiene. I følge Aftenposten bruker studentene i snitt 30 timer i uken til studier. Dette tilsvarer langt mindre enn en vanlig 37,5 timers arbeidsuke. Når en tenker på at studentene forbereder seg for en arbeidsplass med gjennomsnittlig arbeidsuke på over 43 timer, er dette sikkert nok et sjokk for mange nyutdannede lærere når de møter den virkelige skolehverdagen. Om studentene nedprioriterer studiene, om det stilles for små krav og forventninger til dem eller det er andre årsaker, er det sikkert flere meninger om. Men det er nærliggende å tenke at mer effektiv utnyttelse av studietiden nok kunne være en faktor til å heve kvaliteten på utdanningen. NSLF følger debatten om kvaliteten på allmennlærerutdanningen med stor interesse. Som organisasjon for mange ledere som er arbeidsgivere for nyutdannete lærere og med ansvar for å veilede dem slik at de er trygge og klare for de krav og forventninger elever, foreldre, medarbeidere, ledere og andre samarbeidspartnere har til dem, er NSLF naturligvis opptatt av at lærerutdanningen gir studentene best mulig kunnskap og ferdigheter. Vi trenger dyktige og motiverte lærere som kan bidra til at elevene lærer mest mulig på en best mulig skole. Forside: Rektorcoacher i Skøvde Foto: Tormod Smedstad NSLF ser derfor meget positivt på forslaget om å styrke lærerutdanningen. Bedre faglige og pedagogiske kvalifikasjoner er viktig; det samme er gode leder- og samarbeidsevner. Og ikke minst mener NSLF at studentene trenger tilstrekkelig kjennskap til og forståelse av gjeldende lover og forskrifter. I møtet med en stadig mer bevisst elev- og foreldregruppe er det klart behov for mer profesjonalitet inn i lærerutdanningen i form av økt system- og rolleforståelse. NSLF mener det er behov for mer helhet i lærerutdanningen, mer effektiv utnyttelse av studietiden, større krav og forventninger til studentene og bedre sammenheng mellom teori og utvidet og forbedret praksis. Vi ønsker lykke til i jakten på de gode medarbeiderne! Skolelederen Nr årgang Utgiver: Norsk Skolelederforbund Lakkegata 21, 0187 Oslo Tlf: Fax: E-post: Norsk Skolelederforbund er medlem av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Ansvarlig redaktør: Tormod Smedstad tlf E-post: Sats og trykk: Merkur-Trykk AS Tlf: Opplag 1. halvår 2004: 5550 eks ISSN Signerte artikler avspeiler ikke nødvendigvis forbundets mening, og står for forfatterens egen regning. Annonser: Lars-Kristian Berg Brugata 14, 6. etg 0186 Oslo Tlf: Fax: e-post: Utgivelsesplan 2007: nr materialfrist utgivelse

4 Lederut skolen digilo, digilei? Forskeren Mark Prensky snakker om innfødte og immigranter i den digitale verden. Du er vel ikke akkurat noen screen-ager du som leser dette bladet, de innfødte i den digitale verden er født etter De har rett og slett ikke vokst opp i en verden hvor pc-en ikke fantes. Tenk tida det tok å skrive brev for å få tilsendt informasjon om kanalbåtferien i England, mimrer immigrantene. Alt går for fort i våre dager, sier de kanskje også. Mens de innfødte synes det tar dødslang tid når det tar fire minutter å rippe cd-plata på pc-en. Det er ikke så enkelt, selvfølgelig. Mange immigranter er svært proffe når det gjelder digitale ferdigheter. Og noen av de innfødte henger etter. I et foredrag på årets Bett-messe i London pekte forskeren Keri Facer (Futurelab) på den store faren som ligger i å utvikle et nytt sosialt skille blant ungdom når det gjelder teknologi de som er velutstyrt hjemme og får positiv støtte, utvikler selvsagt en mer variert og avansert bruk. Etter hennes mening må skolen kompensere for dette hvis den skal gjøre noe med de sosiale forskjellene. Professor Angela McFarlane (Bristol University) var inne på noe av det samme i sin forelesning på Skolen i digital Utvikling: Selv om de unge har tilgang til teknologi, betyr det ikke at de bruker den på en meningsfull måtte. Tvert i mot tyder mye på at en stor del teknologibruken er veldig lite avansert. Hvis du har begrenset tilgang til kulturelle impulser, utdanning og støtte fra foreldrene, vil du henge etter enten du har bredbånd hjemme eller ikke. Ny teknologi er ikke ny lenger. Internett er førti år gammelt. Vel er det slik at de største hokus-pokus-optimistene ikke har fått rett i at det var et vidundermiddel som kunne løse alt inkludert læringens mysterier, men dog. Vel er det vanskelig å henge med på blogging og web2.0 og slikt, men dog. Vi snakker ikke lenger om for eller i mot; vi må forholde oss aktivt og nysgjerrig til den digitale utviklingen. Det er ikke noe som går over. Men hvordan skal vi sikre at nytten står i forhold til investeringene? Tall fra England er skremmende: Her har de brukt 2 milliarder pund (ca 25 milliarder kroner; riktignok 40 millioner innbyggere, men likevel) opp til 2005; bare Curriculum online (digital læreplan) har kostet 350 millioner pund (ca 4,2 milliarder NOK). Så viser det seg at bare 15 % av skolene i England virkelig har nyttiggjort seg IKT som verktøy! Både investeringer og bruk av teknologi stiller oss overfor store utfordringer. Hva er riktig investeringsnivå og når, hvordan sikre en mest mulig læringsstøttende bruk, hva med eksamen og data og juks for å nevne noe. Mangelen på fasitsvar skaper usikkerhet, men det hjelper ikke å lukke øynene og overlate alle vurderinger til andre. Dig IT or not. Hvis det eneste redskapet du har er en hammer, da ser de fleste utfordringer ut som en spiker! TeksT og FoTo: Tormod smedstad Våre forestillinger og de redskaper vi har preger vårt forhold til de løsningene vi ser og forholder oss til. Dette tok prosjektleder ved NTNU, Kjell Atle Halvorsen, utgangspunkt i når han holdt foredrag på skolelederkonferansen Skolen i digital utvikling med blant annet NTNU og Utdanningsdirektoratet som ansvarlige arrangører. Konferansen samlet hele 480 deltakere, og det tyder på at det var et aktuelt og interessant tema for skoleledere. en adaptiv utfordring Vår tenkning rundt pedagogikk og pedagogiske løsninger er tradisjonell også i forhold til hvordan vi skal ta i bruk teknologien. Det kan hende at bruk av teknologi krever helt nye løsninger; løsninger som ikke finnes et eller annet sted hvor vi kan hente dem ut. Vi må faktisk finne opp nye løsninger og gjøre ting som ikke har vært gjort før. Det er snakk om å finne opp en ny virkelighet og hvordan en skal forholde seg til denne. Utfordringer Den første utfordringen er visjonen. Den skal gi de tilsatte på skolen en felles fartsretning. Hva skal bestanddelen i visjonen være? Den må i alle fall forankres i en grunnleggende pedagogisk ide og debatt om hensikter og formål. Oppmerksomheten må ikke bare være rettet mot det som er handfast; en kan ikke fylle skolen med tekniske innretninger 4 Skolelederen 1-07

5 ordringer når digitaliseres uten å drøfte hvilke forestillinger en har om undervisning, sa Halvorsen. Implementering av IKT vil bestemmes av hvilke antakelser man har om læring og skolens virksomhet. Dette er egentlig et pedagogisk, og ikke et teknisk eller økonomisk, spørsmål. En kan snakke om tre antakelser om læring: læring som overføring av kunnskap, læring som konstruksjon, hvor vi sørger for gode byggesteiner, og læring som meningsskaping. Menings dannelse skjer gjennom sosial utveksling. Læring kan være så mangt, og den innebærer elementer fra alle tre antakelsene litt avhengig av hva som skal læres. Men tida er definitivt over for klasserommets paternalistiske monolog. Hvis en tenker seg denne kombinert med elever med pc-er på nett i klasserommet, vil en få en skikkelig pedagogisk bastard. Halvorsen ville heller snakke om polyfon pedagogikk. En pedagogikk som gir rom for flere stemmer der teknologien utfordrer oss videre. Der vi er villige til å gi opp en del av den kontrollen som vi tidligere har hatt. Kunnskap innebærer både det å kunne noe og det å skape noe. multimedial hverdag Elever skal ikke konsumere ferdigvare, og de er kanskje ikke så interesserte i læringsressurser på net tet? Det finnes nettsteder med interessant fagstoff som elever har laget for andre elever, for eksempel sciencegrid. no. Her pub liserer elever selv innhold for læring i real fagene. Under vis - ningsoppleggene om fatter video, presen tasjoner, quiz og prøver, spill og annet. Nettstedet Youtube ble utviklet av tre amerikanske ung dom mer i Der kan man legge ut selvlagde videoer. I dag ligger det millioner videoer her og nye kommer til hver dag. Nettstedet ble nylig solgt til Google for 10 milliarder kroner. Det er også utviklet et nettsted der man kan gå inn å redigere hverandres videoer. Bloggen, dagboka på nettet, kan også brukes til så mangt. Dalgård skole (www.dalgaardskole.blogspot.com) har utviklet en blog hvor elever legger ut omtale av de bøkene de har lest. Noen skoler bruker også hjemmesida si til at elevene får lage skoleavis på nettet, for eksempel Mausund skole. Halvorsen viste også til at han selv hadde opprettet et nettbasert diskusjonsforum for skoleledere skolelederikt.wikispaces. com som et eksempel på gratis verktøy og muligheter for samskriving. Her kan det skapes samarbeidsarenaer på tvers av det meste. kultur for endring Når forandringens vind blåser, bygger noen vindskjermer mens andre bygger vindmøller. En ting må ligge til grunn i en endringskultur: det er lov å gå på trynet! Du må bare komme deg opp og videre. Da kan det ligge til rette for kontinuerlig kompetanseutvikling. Vi må lære sammen, og finne tid og plass til felles læring. Da kan en skape felles referanserammer. Undersøkelser viser at Kjell Atle Halvorsen er prosjektleder ved NTNU. læring på skolen er det viktigste, og når det gjelder teknologi er det nok slik for de fleste at de må lære når de har bruk for det. Skoleledere må passe på at IKTsatsing ikke går parallelt med alt annet. IKT må være integrert hvordan kan vi bruke det som verktøy? Et blikk må være rettet mot skolen som institusjon i samfunnet og hvilke sammenfallende mål man har. Skoler som arbeider systematisk med organisatoriske ram mer, fleksible metoder og fokus på læri ng, lykkes best med pedagogisk bruk av IKT, i følge forskning av Stein Ludvigsen. Ta styringa Som leder bør du ta styringa også over denne delen av virksomheten så det er et område en må ha innsikt i. Det kan ikke outsorces til IKT-ansvarlige. Og det kan ikke være slik lenger at de over 60 skal slippe å forholde seg til IKT, påpekte Halvorsen. Det er også viktig å få politikerne til å forstå at innkjøp av PC egentlig bare representerer % av de totale utgiftene. I alle innovasjonsprosesser kommer nedturen før eller senere. Husk at motstand er bra, andre kan ha tenkt på ting du ikke har tenkt på. Ting tar tid; som leder må du være både tålmodig og utålmodig! n Skolelederen

6 To rektorcoacher følger opp hvert sitt nettverk med rektorer ved å være pådrivere og rådgivere i skoleutviklingen. De fastsetter også deres lønn. skövde kommu TeksT og FoTo: Tormod smedstad Skövde er en svensk kommune i vekst. Kommunen ligger i regionen Skaraberg sør-øst for Vänern om lag en times togtur fra Gøteborg. Det er omtrent innbyggere her, og kommunen har vært kjent for å være i forkant når det gjelder skoleutvikling. Det er omtrent 20 virksomheter som sorterer under skolesjefen fra førskole til høg stadiet (aldersgruppen 1 16). Skole admini strasjonen har personalansvar for 42 rektorer. I 2005 satte kommunen i gang en omorganiseringsprosess av skole kontoret. Siktemålet var blant annet å øke støtten til rektorene, dels ved å avlaste den administrative delen og dels ved å gi direkte støtte til det pedagogiske utviklingsarbeidet. Den sentrale forvaltningen ble utbygd med støttefunksjoner Minst to rektorer på hver virksomhet Målsetting om 32 medarbeidere per rektor Ruster opp sentrale støttefunksjoner så rektor kan konsentrere seg om pedagogisk utviklingsarbeid Har ansatt to rektorcoacher som har ansvaret for å følge opp og veilede hver enkelt skoleleder Har utlyst to stillinger som rektor-trainee for å øke rekrutteringen Individuell lønn for både ledere og lærere er en selvfølge Her ser vi rektor Kerstin Enby fra Vasaskolan sammen med de to rektorcoachene Dennis Reinhold og Anna Sundstrøm i Stadshuset i Skövde. innenfor økonomi, per sonalforvaltning, administrasjon, ut vik ling, IKT, tilpasset opplæring/særskilte behov og måltidsserveringen. (Det siste er for øvrig en stor utfordring i og med at svenske skoler serverer et varmt måltid hver dag.) To rektorcoacher Men ikke bare det. Forvaltningens lederteam består nå av i tillegg til skolesjefen to rektorcoacher. De er ikke coacher i betydningen utdannet og sertifisert som coacher, eller fordi de jobber bare etter coaching-metodikken. De er ledere og pådrivere for hvert sitt nettverk av rektorer omtrent 20 hver. Skolelederen møter rektorcoachene Dennis Reinhold og Anna Sundstrøm på Stadshuset i Skøvde. De forteller at deres oppgave er å fokusere på pedagogiske spørsmål og utviklingsspørsmål. De skal også være pådrivere i utviklingsarbeidet og ha et godt innsyn i den enkelte virksomhet. I samarbeid med rektorene velger de også utviklingsområder for den enkelte. Hver måned har de to møter med sitt nettverk og der bringer de med seg større pedagogiske spørsmål til debatt. Vi driver også en slags skuggning, sier Reinhold, der vi er med rektor på møter og er tilstede for å observere. Vi får gjennom dette mange gode ideer som vi kan bringe videre til de andre i nettverket, legger Sundstrøm til. Coachene arrangerer fagdager og foredrag om utdanningsspørsmål og er i gang med å utarbeide en femårig utviklingsplan for rektorene. De av laster skolelederne med en del utredningsarbeid. Individuell lønnsfastsetting I tillegg til å være støttespillere har også rektorcoachene medarbeidersamtaler og lønnssamtaler med sine rektorer. De er også rektorenes sjefer. Vi lurer på om det ikke er vanskelig å være både støttespiller/ 6 Skolelederen 1-07

7 nal lederstøtte dele personalansvar og elevansvar. Det er likevel mange overgripende spørsmål vi må samarbeide om, og det gjelder å finne fleksible løsninger. Vi må sørge for at det ikke blir to skoler i skolen. Ernby legger til at hun setter pris på det nye opplegget med bedre sentral støtte av rektorfunksjonen. Men det betinger at vi klarer å legge om vår arbeidsform og slippe noe av kontrollen, selv om det overordnete ansvaret for økonomi, analyse og beslutninger fortsatt ligger hos rektor. pådriver og dommer. Det kan være et dilemma, bekrefter Reinhold og Sundstrøm, men på den annen side kjenner vi godt til den enkelte virksomhet og hvordan rektorene fungerer. Det er jo den samme situasjonen som rektorene er i med sine medarbeidere. Lønnsfohandlingene foregår slik at coachene kommer med et konkret og begrunnet forslag til lønn i møte med den enkelte rektor. Rektor får anledning til å legge fram andre aspekter og eventuelt begrunne hvorfor lønna bør settes høyere. Det ligger ingen pott til grunn for disse forhandlingene. Coachene fastsetter lønna og lønnsforskjellene mellom de med høyest lønn og lavest lønn kan ligge på rundt ,- kroner per måned. For øvrig foregår rektors lønnsforhandlinger med sine lærere på en liknende måte. Det er ingen fast lønn, men det finnes et minimumsnivå. Fagforeningene er inne i forhold til at lønnsfohandlingene som sådan skjer etter oppsatte rammer, men hver lærer forhandler individuelt. Lønnsforskjellene kan være i underkant av ,- per måned. Rektor bruker budsjettet etter sitt ønske og kan i prinsippet velge å ha mange lærere med lav lønn eller få lærere med høy lønn. To rektorer per virksomhet Kerstin Ernby er rektor på Vasaskolan i Skøvde som har 630 elever og 85 ansatte. Hun er en erfaren rektor. Skolen har fått en rektor til. En del av omleggingen i Skøvde har nemlig vært at de har gjort om assisterende rektorstillinger til rektorstillinger så de fleste enhetene har minst to rektorer. Er det ikke litt komplisert å dele ansvaret på denne måten, vil vi vite. Jo, det kan være det, sier Ernby. Det er en omstilling å skulle samarbeide med en likestilt kollega. I utgangspunktet foretar vi en praktisk inndeling ved å rektortrainees Rektortrainee-stillinger er noe helt nytt som de skal prøve ut i Skøvde fra januar Det har vært meget dårlig søkning til rektorstillingene, og rekrutteringen er dermed bekymringsfull. Reinhold forteller at de også ønsker å rekruttere yngre søkere og at de har en målsetting på sikt om å komme ned i 32 medarbeidere per rektor. De som blir tilsatt som trainee vurderes underveis og er ikke garantert tjeneste som rektor, men de er garantert lærerjobb. Da de lyste ut disse opplæringsstillingene, kom det inn hele 77 søknader. Det var tydelig at mange hadde sans for å prøve seg ut før de eventuelt skulle påta seg en så ansvarsfull jobb! De to som har fått opplæringsstillingene skal gå med rektor på en skole i tre terminer. De får en myk start med generell informasjon og innsikt i rektors forskjellige gjøremål. Det bygges gradvis opp, gjennom deltakelse i planlegging og innsikt i skolens indre liv, til de mot slutten av perioden får eget personalansvar for 15 medarbeidere og gjennomfører medarbeidersamtaler med disse. De nevnte coacher følger med og vurderer underveis. Det blir også utarbeidet en litteraturliste. I Skøvde planlegger de å utvide antall opplæringsstillinger etter hvert. Reinhold og Sundstrøm opplyser at de i tillegg til det som her er beskrevet har en mentor-ordning hvor både lærere og rektorer følges opp av kolleger fra andre skoler. Mentorene får utdanning og tidsressurs for å påta seg dette arbeidet. Det kan også nevnes at de i Sverige har en obligatorisk statlig rektorutdanning, men den trår i kraft først etter at man er tilsatt som rektor og det kan også ta litt tid før man kommer med på denne. n Skolelederen

8 Beatriz de la Caridad Bergolla Hidalgo synes det var stas å få dronningen på besøk. Dronning Sonjas skolepris

9 Dronning Sonjas skolepris er delt ut for første gang. Prisen gikk til Aspervika skole i Rogaland, og er en pris til skoler som har utmerket seg som likeverdige og inkluderende. Tekst: Tormod Smedstad Drosjesjåfør Ferkic Fadil lyste opp da jeg sa jeg skulle til Aspervika skole. To av hans barn hadde gått på denne skolen og et av dem gikk der enda. Han hadde flyktet fra Bosnia i 1995 og var glad for at barna kunne vokse opp under stabile forhold. Riktignok var det kona som i hovedsak holdt kontakten med skolen, men han var meget fornøyd med hvordan skolen ivaretok barna. Om å knekke koder På skolen ble jeg tatt imot av Rektor Gunn Dirdal. Hun startet sin fortelling om skolen med å si at de for en del år tilbake hadde veldig mange elever fra asylmottaket på Dale. Flere av disse elevene var preget av at de hadde svært traumatiske krigsopplevelser i bagasjen. Det oppstod lett konflikter i elevmassen, og foreldre begynte å stille spørsmål om hva som foregikk på skolen. Hun fikk etter søknad til rådmannen overført en del av kommunens psykiatri-midler som ble satt av til en ¾ stilling for å opprette ei miljøgruppe. Her fikk norske og minoritetsspråklige elever lære å kjenne hverandre på en litt annen måte. På samme måte som en må knekke koder fra andre kulturer, finnes det også noen individuelle koder som vi må knekke i samvær med andre. Det gjelder å lytte og tenke fleksibelt, sier Dirdal. Hvordan kan vi få til en bedre inkludering? A-dagen En dag per uke har de A-dag på Aspervika skole. (A-en står for annerledes eller Aspervika.) Denne dagen får elevene på 5 7. trinn opplæringstilbud i aldersblanda grupper. Det er elever i hver gruppe. Dagen er bygd opp rundt læreplanen i praktisk-estetiske fag, og elevene jobber i fellesskap fram en forestilling som settes opp før vinterferien. Venner på kryss var fjorårets tema. Elever og lærere setter stor pris på denne annerledes-dagen, og mange får bidratt med sine talenter i dette arbeidet. Elevene innhenter sponsorstøtte til dette prosjektet fra næringslivet i regionen, og sponsorene får sine annonser i programmet for forestillingen. Det skal også lages billetter, program, annonseres og opprettes en egen nettside i forbindelse med forestillingen. Det ligger også et snev av entrepenørskap i dette arbeidet, sier Gunn Dirdal. Foreldre-engasjement Foreldrene deltar aktivt i evalueringen av skoleutvikling. Foreldrerepresentanter fra skolen deltok for noen år tilbake i en modul i skolebasert vurdering i lederopplærings-programmet hvor rektor var deltaker. I samarbeid arrangerer skolen og FAU to temakvelder per år der det forventes at minst en av foreldrene stiller opp. Fordi skolen har mange elever fra språklige minoriteter bestilles Kristoffer Tveit og Adina Bogoutdinova Gunn Dirdal er rektor på Aspervika skole. Her ser vi elevene Karoline Torvanger og Martin Berg. Skolelederen 1-07

10 Fylkesmannen, politimesteren, direktøren i Utdanningsdirektoratet og kunnskapsministeren var også tilstede da Dronningen delte ut prisen til Aspervika Skole. det alltid tolker til disse kveldene. Det kan være behov for å tolke på flere språk i tillegg til døvetolk. Det hender at tolkene også kan bidra med sin kompetanse; det har for eksempel vært russiske tolker tilstede som jobber med realfag-studiet på universitetet. Tema for kveldene har vært skolens bruk av portfolio, matematikkfaget i ny læreplan og sosialpedagogisk utviklingsarbeid. Ellers danner portfolioen utgangspunkt for utviklingssamtalene. Det er gode tilbakemeldinger både fra elevråd og FAU på portfolio. Elevene er med på å sette sine egne mål og det legges inn målark i alle fag. Målsettingen er at elevene selv skal lede utviklingssamtalene. Skolen arrangerer også dialogsamtaler med foreldre til elever som har rett til spesialundervisning der kontaktlærer, Skole info consensus - enkel vei til god informasjon! assistent, spesialpedagog og rektor deltar. Hvert trinn får tildelt ressurser som de disponerer selv, så det er viktig at alle har innsikt i elevenes behov. Samtalene finner sted før ressursfordelingen, og foreldrene er med på å si hva som fungerer godt og dårlig og hvor trykket bør settes inn. Det skrives referat, og dette referatet blir tatt frem igjen ved begynnelsen av nytt skoleår når rektor har møter med de som jobber på hvert trinn. Miljøgruppe Skolen har ei miljøgruppe for de av elevene som fra tid til annen har behov for et alternativ til vanlig klasseromsundervisning. Her blir det lagt vekt på praktiske og fysiske aktiviteter. Deltakelse i gruppa varierer, og det hender også at elever fra ungdomsskolen i nærheten er med. Læreren for gruppa er alt-mulig-mann, og det er tilbud om sykkelverksted og andre praktiske aktiviteter. Denne gruppa kjøper også inn og lager til skolemåltid for elevene på trinn to dager i uka. Så kom dronningen Dronning Sonja kom personlig og delte ut prisen sammen med juryleder Edvard Befring og kunnskapsminister Øystein Djupedal og mye annet fintfolk. Dirdal forteller at dronningen gav mye av seg selv i møte med elevene, - det ble mange gylne øyeblikk. Elevene var verter og guider under omvisningen på skolen. Det var også slik at elevrådet hadde vært aktivt med i behandlingen av søknaden om prisen. Vi må ha store ambisjoner når det gjelder å skape en likeverdig og inkluderende skole. Inkludering er ikke bare en forutsetning for å lære, men en nødvendig del av læringsarbeidet i skolen. Og vi vet at alle ønsker å lære hvis de føler seg trygge og får tilpassede utfordringer, sa kunnskapsminister Øystein Djupedal ved prisoverrekkelsen. Rektor Dirdal syntes selvfølgelig det var en stor ære å bli tildelt Dronning Sonjas skolepris Samtidig erkjenner vi at det å motta prisen forplikter oss når det gjelder vår fremtidige praksis. Vi vil arbeide systematisk videre med å holde fokus på fellesskap, likeverd og inkludering. Skoleprisen består for øvrig av kr og et kunstverk med tittelen Inn i varmen. n 10 Skolelederen 1-07

11 Her ser vi Jens Nicolaisen t.v. diskutere med prosjektets leder Pieter Hettema. Det er Nederlands skolelederforbund som er koordinator for PISAII-prosjektet. Forskere som er knyttet til prosjektet er: Stefan Brauckmann (Univ. i Berlin), Petros Pashiardis (Univ. i Kypros) og Jaap Scheerens (Univ. i Twente, Nederland) PIsa II prosjektet av: JeNs NICoLaIseN, NesTLeder Norsk skolelederforbund FoTo: Tormod smedstad Nye INNSYN vil få dine bibliotekbrukere til å spisse ører! Som kjent er Norsk Skolelederforbund medlem av ESHA, paraplyorganisasjonen for fagforbund som organiserer skoleledere i EU. Gjennom EØS-avtalen deltar NSLF i dette samarbeidet. Dette samarbeidet gir NSLF muligheten til å hente og gi impulser i forhold til europeisk skolehverdag og skoletenking med spesiell oppmerksomhet rundt skoleledelse. Et av de konkrete samarbeidsområdene der NSLF deltar er forskningsprosjektet med arbeidstittel PISA II. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom skolemiljøer i Italia, Tysk land, Ungarn, Norge, Nederland og Storbritannia samt skoleforskningsmiljøer i Nederland, Tyskland og Kypros. Hovedformålet med prosjektet er å forske på hvordan lederskap i skolen påvirker elevenes prestasjoner. Denne sammenlignende studien i land med til dels svært forskjellige skolesystemer er ment å avdekke hvilken betydning skolens lederskap har, under forskjellige organisatoriske modeller. Hensikten er videre å eventuelt avdekke fellesnevnere for europeisk skoleledelse, altså det som kan benevnes som den europeiske dimensjon. Materialet som skal brukes i studien er resultatene fra PISAundersøkelsene, det vil si skoleprestasjonene til europeiske 15- åringer. Med disse resultatene som bakgrunnsmateriale skal det foretas nærmere studier av ledelse og ledelsesstrukturer ved tre skoler i hvert av de deltakende land. I Norge har ledelsen (rektor/inspektør) ved tre skoler sagt seg villige til å delta. (Lade skole i Trondheim, Rugtvedt skole på Stathelle og Gjesdal ungdomsskole på Ålgård) Prosjektet er avhengig av økonomisk støtte fra Socratesprogrammet og representanter fra forskningsmiljøene, og de de ltagende landene, har brukt over et år på å forberede søknaden. Et siste møte for å klargjøre søknaden er planlagt i Amsterdam midt i februar, og etter det er det forhåpentligvis bare å krysse fingrene og håpe på at Brüssel synes prosjektet er like interessant som vi synes. n 11 Ikke bare se men HØRE Innsyn har lenge vært en populær funksjonalitet i Mikromarc og ALEPH både blant de bibliotekansatte og brukerne. Den har gjort det mulig for deg å se boken du søker etter direkte på skjermen, la deg ta en titt på forsiden og baksiden - og lese bokomtalen og innholdsfortegnelsen. Nå blir INNSYN enda bedre Vi utvikler Innsyn med lyd, grafikk og interaktivitet! Fra å være et rent visuelt hjelpemiddel, fremstår nå Innsyn som et helhetlig, interaktivt verktøy som spiller på enda flere sanser. Det betyr at du nå for eksempel kan høre deler av en lydbok og lytte til eksempler på musikk. Du vil dessuten få opp avisanmeldelser, omtaler og kommentarer som er gjort om boken eller CD-en. Kort sagt; en opplevelse både for brukerne av biblioteket og deg selv! Med nye Innsyn blir det enda enklere å velge riktig! Bibliotekenes IT-senter AS Malerhaugveien 20 Pb Etterstad 0605 Oslo Tlf: Faks:

Nr. 3. Mars 2008 www.nslf.no. Elevstatsråd s 4

Nr. 3. Mars 2008 www.nslf.no. Elevstatsråd s 4 Nr. 3 Mars 2008 www.nslf.no Elevstatsråd s 4 Ikke alle interaktive tavler er en - 10 ting du bør tenke på før du kjøper en interaktiv tavle Stadig flere skoler ønsker å benytte seg av interaktive tavler

Detaljer

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter s. 26 s 8: 900 skoleledere har deltatt på professor Robinsons kurs i Norge i vår s 14: Ny rapport om lærervurdering

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8 s 12: Hvordan anvende positiv psykologi? s 16: Pilotering av skolebasert kompetanseutvikling.

Detaljer

Til Hudøy med 130 foreldre på laget.

Til Hudøy med 130 foreldre på laget. Nr. 6 Juni 2008 www.nslf.no Til Hudøy med 130 foreldre på laget. side 6 Lektorlønn skaper press på lederlønn? s 10 Gruppeoppgaver og legobyging i stillingsintervju. s 12 Når forholdet til lederen er årsaken

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

SKOLELEDEREN. Nr. 10 desember 2014 Fagblad for skoleledelse. s 8: TALIS: Positiv utvikling på noen områder

SKOLELEDEREN. Nr. 10 desember 2014 Fagblad for skoleledelse. s 8: TALIS: Positiv utvikling på noen områder SKOLELEDEREN Nr. 10 desember 2014 Fagblad for skoleledelse Landsmøtet 2015 s 8: TALIS: Positiv utvikling på noen områder s 10: Professor Røvik: Skolelederen må være en etterdikter s 22: Eli Bjørhusdal:

Detaljer

SKOLELEDEREN BØKER UT NETTBRETT INN? Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse. s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik

SKOLELEDEREN BØKER UT NETTBRETT INN? Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse. s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik SKOLELEDEREN Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse BØKER UT NETTBRETT INN? s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik s 6: Professor Pasi Sahlberg: Om skoleledelse og globale reformer s 9: Professor Toby

Detaljer

Nr. 6. Juni 2011 www.nslf.no. Om digital mobbing. Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs

Nr. 6. Juni 2011 www.nslf.no. Om digital mobbing. Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs Nr. 6 Juni 2011 www.nslf.no Om digital mobbing Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs www.greentech.no SUPERBUNDLE Lenovo PC + Skjerm 21.5 Widescreen Windows 7 Core2Duo

Detaljer

Skolelederen. Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16. Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16. Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16 s 8: Besøk på Den norske skolen I London s 12:Statsministerbesøk: Sandnes vgs satser på

Detaljer

Nr. 1. Januar 2011 www.nslf.no. På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam

Nr. 1. Januar 2011 www.nslf.no. På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam Nr. 1 Januar 2011 www.nslf.no På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam Lystig lesing! Mange tiltak er satt i gang for å bedre lesekompetansen. Leselystaksjonen er ett av dem. Tekst og foto: Tormod

Detaljer

Nr. 10. Desember 2008 www.nslf.no. i Tromsø 2008

Nr. 10. Desember 2008 www.nslf.no. i Tromsø 2008 Nr. 10 Desember 2008 www.nslf.no Landsmøte NSLF i Tromsø 2008 Hva skjer når reformideer skal nedfelles i praksis? s 11 Hvordan kan vi sikre atferd som fremmer beslutningsprosessen? s 18 Spørrespalten:

Detaljer

SKOLELEDEREN. Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21. Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21. Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21 s 8: Å spille et instrument har positiv innvirkning på et barns intelligens

Detaljer

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen?

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Nr. 3 Mars 2010 www.nslf.no Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Dosent Knut Roald: Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring. Pilotprosjekt KS og BI: Kunnskapsbasert dialog mellom administrasjon

Detaljer

Nr. 7. Skoleutviklingsprosjekt der leseforskere støtter rektorer og lærere - s 6. Rektor Engelsø: Realkompetanse

Nr. 7. Skoleutviklingsprosjekt der leseforskere støtter rektorer og lærere - s 6. Rektor Engelsø: Realkompetanse Nr. 7 September 2009 www.nslf.no Skoleutviklingsprosjekt der leseforskere støtter rektorer og lærere - s 6 Rektor Engelsø: Realkompetanse også for ungdom? s 21 Professor Møller: Hva slags resultater er

Detaljer

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk Nr. 6 Juni 2009 www.nslf.no TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20 Frafallsbegrepet er problematisk s 12 Tilbyderne av ny rektorutdanning s 14 Skolelederen

Detaljer

Kunnskapsministeren om skoleledelse

Kunnskapsministeren om skoleledelse Nr. 10 Desember 2009 www.nslf.no Kunnskapsministeren om skoleledelse Læring i fokus med Learning study på Øjersjø Oslo kommune må kartlegge rektorenes arbeidsmiljø Professor Røvik: Hva skjer når ideene

Detaljer

Skolelederen. Elevbedrift er en unik mulighet s 8. Sarpsborg kommune: Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Elevbedrift er en unik mulighet s 8. Sarpsborg kommune: Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse Sarpsborg kommune: Elevbedrift er en unik mulighet s 8 s. 14 s. 16 s.18 s 14: Prof. Robinson: Hvilke kompetanser må skoleledere ha? s 16: OECD-rapport:

Detaljer

Arbeidslivsfag et praktisk pusterom

Arbeidslivsfag et praktisk pusterom Nr. 9 Oktober 2011 www.nslf.no Arbeidslivsfag et praktisk pusterom Skap dialog mellom skole og hjem Debatt om læreryrkets status En gull og to bronse! 20.000 timer m Lavere totalkost med Levetid på lampe

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Nr. 6. August 2007 www.nslf.no. Nasjonal skolelederutdanning? s 6

Nr. 6. August 2007 www.nslf.no. Nasjonal skolelederutdanning? s 6 Nr. 6 August 2007 www.nslf.no Nasjonal skolelederutdanning? s 6 Ta GREP - for god skoleutvikling GREP er en database som gjør læreplanene lettere tilgjengelige. Det gjør GREP til et nyttig verktøy i planleggingen

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Nr. 2. Februar 2011 www.nslf.no. Nytt manifest mot mobbing undertegnet

Nr. 2. Februar 2011 www.nslf.no. Nytt manifest mot mobbing undertegnet Nr. 2 Februar 2011 www.nslf.no Nytt manifest mot mobbing undertegnet England: Lærende samtaler MGP som læringsarena? YS innbo nå også med id-tyverisikring 80 000 YS-medLemmer HAr ALLerede kjøpt YS innboforsikring

Detaljer

Skolelederen. Nr. 2 februar 2013 Fagblad for skoleledelse. s 8: Satsing på grunnleggende ferdigheter i Bergen

Skolelederen. Nr. 2 februar 2013 Fagblad for skoleledelse. s 8: Satsing på grunnleggende ferdigheter i Bergen Skolelederen Nr. 2 februar 2013 Fagblad for skoleledelse s 8: Satsing på grunnleggende ferdigheter i Bergen s 10: Sverige innfører karrieretrinn for lærere s. 8 s. 10 s. 20 s 18: IT som drivkraft til å

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

Barn som lever med vold i familien hva gjør vi?

Barn som lever med vold i familien hva gjør vi? Nr. 8 Oktober 2009 www.nslf.no Professor Terje Ogden: Vi trenger et bredere læringsbegrep. s 6 Nytt utdanningsprogram med entreprenørskap. s 12 Professor Johan From: Hvordan gjøre skolen til en variabel?

Detaljer

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Mestringsgrupper Tema Sidene 14 17 og tilpasset opplæring s 6: Hva forventer næringslivet av skolen? s 8: Mer fra Skolelederforbundets idéverksted s.

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse Workshop på St Olav vgs: Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide s 8: Kunnskap om godt læringsmiljø må omsettes i handling s 10:

Detaljer