Innhold. Forord... 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Forord... 13"

Transkript

1 Innhold 5 Innhold Forord Introduksjon Psykisk helse i skolen Edvin Bru, Ella Cosmovici Idsøe og Klara Øverland Psykiske helseplager en betydelig utfordring Psykiske helse et ansvar for hele samfunnet Skolen og barns og unges psykiske helse Skolen kan formidle hjelp Skolemiljøet ett av flere forhold som har betydning for barns og unges psykiske helse Faglig læring og psykisk helse to sider av samme sak Bokens hensikt og kapitler De enkelte kapitlene Kunnskap gir åpenhet og aksept Kapittel 1 De stille elevene Erik Paulsen og Edvin Bru Ulike grupper av stille eller mindre sosialt deltakende elever Elever med introvert personlighet Sjenerte eller sosialt utrygge elever Elever som trekker seg unna sosial samhandling på grunn av nedstemthet eller depresjon Elever som strever med sosial kompetanse Konsekvenser av å være stille og sosialt tilbakeholden i skolen Konsekvenser for elever med introvert personlighet Konsekvenser for elever som er sjenerte eller sosialt utrygge Hvordan kan lærere hjelpe/tilrettelegge læringsmiljøet for sosialt tilbakeholdne elever?... 37

2 6 Innhold Generelle tiltak sosial støtte Spesifikke tiltak for elever med introvert personlighet Spesifikke tiltak for sjenerte eller sosialt utrygge elever Oppsummering Kapittel 2 Angst Klara Øverland og Edvin Bru Utbredelse Identifisering av angstsymptomer. Hvordan kan lærere oppdage angst? Tegn på angst Ulike typer angst Separasjonsangst Generalisert angst (GAD) Sosial angst PTSD-angst Panikkangst Å gjenkjenne tegn på angst Hvordan kan læreren hjelpe engstelige elever? Struktur, forutsigbarhet og opplevelse av kontroll Elevmedvirkning Relasjoner til medelever Relasjonen mellom lærer og elev Engstelige elever trenger å bli utfordret Prestasjonsangst Hva kan gjøres for å hjelpe elever med prestasjonsangst? Håndtering av angstepisoder Samarbeid med familien og spesialisthelsetjenesten, psykolog og helsesøster Oppsummering Kapittel 3 Depresjon Edvin Bru, Margit Garvik, Klara Øverland og Thormod Idsøe Forekomst Risikofaktorer Kjennetegn/symptomer Konsekvenser Konsekvenser for læringsarbeidet og sosial funksjon i skolen... 75

3 Innhold 7 Hva kan skolen og lærerne gjøre for å hjelpe deprimerte elever? Støttende relasjoner i skolen er særlig viktig for deprimerte elever. 76 Hjelp til å redusere negativ grubling og fremme optimisme Hjelp i forhold til konsentrasjonsvansker og unngåelsesstrategier.. 79 Hjelp i forhold til negative forventninger om mestring av skolearbeidet Hjelp i forhold til manglende energi Skolen kan hjelpe i rekrutteringen til lavterskeltilbud for elever med symptomer på depresjon DU depresjonsmestring for ungdom Selvskading og selvmordstanker Hva kan læreren gjøre ved oppdagelse av selvskading? Oppsummering Kapittel 4 Skolevegring Trude Havik Hva er skolevegring? Komplekse grunner til fravær og skolevegring Konsekvenser Tiltak Forebyggende tiltak Mestringsorientert læringsmiljø Hjem skole-samarbeid Tidlig identifisering og intervensjoner Tilrettelegging Sosiale ferdigheter Mobbing Samarbeid hjem skole og med støttefunksjoner Overgangssituasjoner Gradvis tilbakeføring Hjemmeundervisning «Normal» hverdag Målrettede intervensjoner Samarbeid med støttefunksjonene Oppsummering

4 8 Innhold Kapittel 5 Mobbing i et traumeperspektiv Ella Cosmovici Idsøe og Thormod Idsøe Hva er mobbing? Hvem er de som blir mobbet? Pass på! Konsekvenser av å bli mobbet Mobbing og traumesymptomer Hvordan kan man hjelpe dem som har blitt mobbet? Tradisjonell behandling Hva kan man gjøre i skolen? Praktiske tips for hva skoler/lærere kan gjøre Kapittel 6 Barn med tilknytningsvansker hvordan kan læreren være en ressurs? Heidi Jacobsen Hvorfor er det viktig å ha fokus på tilknytning i skolen? Tilknytningsteori Indre arbeidsmodeller Tilknytningsmønstre Barns tilknytning og skolesituasjonen Indre arbeidsmodeller hos læreren Circle of Security i skolen Bruk av trygghetssirkelen i skolen «Haimusikk» Samarbeid mellom hjem og skole Oppsummering Kapittel 7 Spiseforstyrrelser hos skoleelever hva bør lærere vite, og hva kan de gjøre? Kristine Rørtveit og Haldis Økland Lier Hva bør en lærer vite om spiseforstyrrelser? Diagnoser Forekomst Årsaker Kjennetegn og konsekvenser Behandling Hvordan kan en lærer hjelpe en elev med spiseforstyrrelse?

5 Innhold 9 Hva kan en lærer gjøre ved mistanke om at en elev har spiseforstyrrelse? Oppfølging og tiltak i skolen Kapittel 8 Alvorlige atferdsvansker forskning og tiltak relatert til skolekonteksten Pål Roland, Klara Øverland og Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby Kjennetegn på alvorlige atferdsvansker Vanskelig temperament Autoritetsmotstand Aggresjon Grad av empati Identifisering og konsekvenser av alvorlige atferdsvansker Risikofaktorer relatert til skolen Svak impulskontroll Læring av negativ atferd Svake skoleprestasjoner Skoler med svake felles strukturer Tiltak Autoritative voksne Teamarbeid, intersubjektivitet og samarbeid med eksterne Foreldresamarbeid Tilpasset opplæring og inkludering Håndtering av eskalerende aggresjon Oppsummering Kapittel 9 ADHD Nina Holmen Hva er ADHD? Årsaker Forekomst Kjennetegn ved de tre typene av ADHD Komorbiditet Tourettes syndrom Atferdsvansker Diagnostisering Behandling og tiltak Konsekvenser for familien

6 10 Innhold Sosial kompetanse og relasjon til jevnaldrende Konsekvenser for læringsarbeidet Selvregulering og motivasjon Eksekutive funksjoner hjernens administrerende direktør Tiltak i skolen Betydningen av gode, trygge relasjoner til lærerne Hvordan tilrettelegge for kjernesymptomene? Hvordan takle impulsiviteten? Hvordan takle uoppmerksomhet? Hvordan tilrettelegge for struktur og forutsigbarhet? Bygg positiv selvfølelse Foreldresamarbeid Oppsummering Kapittel 10 Ungdom og rusmiddelbruk Inger Eide Robertson, Ingrid R. Strømsvold og Sven Gustafsson Introduksjon Sammenheng og utbredelse Kjennetegn Konsekvenser ved bruk av rusmidler Tiltak i skolen Tjenestene Avslutning og forslag til videre lesning Kapittel 11 Autismespektertilstander Jon Fauskanger Bjåstad, Unni Sagstad og Gun Iversen Hva er autismespektertilstander? Årsaker og teorier på autismespektertilstander Forekomst Vanskebildet i skolealder Sårbarhet Psykiske lidelser og helseplager Det helseforebyggende perspektivet Tilrettelegging i skolen Generelle tiltak Struktur/organisering og forutsigbarhet Faglig tilrettelegging Kommunikasjon

7 Innhold 11 Sosial kompetanse og forståelse Stressmestring, emosjonell forståelse og selvinnsikt Samarbeid med foreldre Oppsummering Kapittel 12 Psykoser Johannes Langeveld, Kristin Hatløy, Jan Olav Johannessen og Inge Joa Hva er egentlig psykose? Følelsenes rolle, psykologisk mestringsapparat og psykoselidelser Når følelse blir lidelse Psykiske lidelser utvikler seg i faser De vanligste typer psykoser Psykoser hos barn og unge Rus og psykose Forekomst av psykoselidelser hos barn og unge Konsekvenser av psykose Hva disse vanskene betyr for elever i en skolesituasjon Behandling Behandling av symptomer der man er i en risikofase for psykose Behandling av psykose Prognose Tiltak i skolen Hva kan læreren/skolen gjøre for å hjelpe eleven? Før oppdagelsen av psykoselidelsen I den akutte fasen I rehabiliteringsfasen SkoleResept som et eksempel på rehabilitering av elever med psykoselidelser Oppsummering Kapittel 13 Informasjon om psykisk helse et sentralt tiltak for å fremme elevers sosiale og emosjonelle kompetanse Bror Just Andersen Innledning Hva er forebyggende psykisk helse? Risiko og beskyttelsesfaktorer Virker forebygging?

8 12 Innhold Zippys venner VIP Veiledning og Informasjon om Psykisk helse Hvordan bør man da så for å høste gode psykososiale skolemiljøer? Virksomme tiltak nasjonalt Oppsummering Kapittel 14 Samarbeid når eleven har psykiske helseplager Elin Kreyberg Samarbeid mellom skole og hjem Et lovpålagt og nødvendig samarbeid Når skole hjem-samarbeidet utfordres Når foreldrenes vansker utgjør en helserisiko Når bekymringen gjelder barn fra høystatushjem Når bekymringen gjelder barn fra marginaliserte lavstatusfamilier. 273 Når vanskelige følelser utfordrer samarbeidet Perspektiver på kommunikasjon Mening, verdighet og anerkjennelse Fem ulike modeller for samarbeid Når foreldresamtalen blir vanskelig Kommunikasjon når vanskelige følelser står i fokus Samarbeid med andre tjenester Ulike samfunnsoppdrag og felles sak Forventningsavklaring, lærers rolle i tverretatlig samarbeid Samarbeid skole helsetjenesten Oppsummering Kapittel 15 Psykisk helse i skolen krever lærere med engasjement og emosjonelt overskudd Ella Cosmovici Idsøe, Edvin Bru og Klara Øverland Kollektivt ansvar og gode støttesystemer er avgjørende Lærernes egenomsorg Forfatteromtaler

9 Forord 13 Forord En god psykisk helse er sentralt for læring, utvikling og livsutfoldelse. Mange barn og unge har utfordringer når det gjelder psykisk helse. Skolen har som en unik rolle å fremme barns og unges læring og utvikling. Skolen har også en enestående mulighet til å fremme psykisk helse og til å kunne gi viktig hjelp til elever som sliter med psykiske vansker. Skolen møter alle barn og unge, og har derfor en mulighet til å identifisere og formidle hjelp til dem som sliter psykisk, som ingen andre samfunnsinstitusjoner har. Gjennom kunnskap om riktig tilrettelegging av læringsmiljøet for elever med psykiske vansker kan skolen også gi et sentralt bidrag til et godt liv for disse elevene. Skolen har flere viktige samfunnsoppdrag. Ansvaret for å fremme læring er det tydeligste og det som får mest oppmerksomhet. Dette har blitt særlig tydelig etter at internasjonale undersøkelser tyder på at det skolefaglige prestasjonsnivået i norsk skole ikke er så godt som en ønsker og hadde håpet. Både skolemyndigheter og lærere kan oppleve en spenning mellom kravene til å ha et tydelig læringstrykk i fagene og ansvaret for å ivareta elever som sliter med psykiske utfordringer. I denne boken forsøker vi å vise hvordan god tilrettelegging av læringsmiljøet for elever med psykiske vansker kan fremme både psykisk helse og læring. Mange av tiltakene som beskrives, vil også kunne fremme læring blant elever flest. Gode tilnærminger til hvordan skolen kan forholde seg til utfordringen med psykiske vansker blant elevene, krever at kunnskap fra flere fagfelt for enes. I boken bidrar svært kompetente fagpersoner fra fagfelt som pedagogikk, psykologi, psykiatri og sosiologi. Ofte skjer dette i samme kapittel. Dette har gjort det mulig å beskrive konkrete pedagogiske prinsipper og tiltak med solid forankring i oppdatert psykologisk og psykiatrisk forståelse av hva de ulike psykiske helseplagene innebærer for barns og unges funksjonsevne i skolen. Det har også gjort det mulig å beskrive sentrale kjennetegn eller symptomer for helseplagene på en måte som gjør disse gjenkjennelige og identifiserbare for lærere. Noen elever har omfattende vansker og har behov for tilrettelagt hjelp og tiltak fra andre hjelpetjenester, som den pedagogisk-psykologiske tjenesten og barneog ungdomspsykiatrien. Samspillet mellom skolen og disse hjelpetjenestene er

10 14 Forord ofte avgjørende for et godt resultat. For at dette samspillet skal fungere, må disse tjenestene forstå skolen og lærerens situasjon. Boken forsøker derfor også å gi et bidrag til å utvikle hjelpetjenestenes innsikt i hvordan gode tiltak for elever med psykiske helseplager kan utformes i skolen. Et fortrolig og godt samarbeid med foreldre/foresatte er også avgjørende for et godt resultat eller en god utvikling for barnet eller den unge. Dette er problemstillinger som også blir belyst i boken. Forskningsbasert kunnskap er viktig for god forståelse og praksis. Det er derfor lagt vekt på at bokens kapitler er godt forankret i forskning og gir en oversikt over sentral forskning på feltet. Det trengs mer forskning på tilpasning av læringsmiljøet for elever med psykiske helseplager. En viktig hensikt med boken er derfor også å stimulere til mer forskning på dette viktige feltet. Stavanger/Asker, oktober 2015 Edvin Bru Ella Cosmovici Idsøe Klara Øverland

Last ned Psykisk helse i skolen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Psykisk helse i skolen Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Psykisk helse i skolen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Psykisk helse i skolen Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Psykisk helse i skolen Last ned ISBN: 9788215026015 Antall sider: 304 Format: PDF Filstørrelse:34.52 Mb Elever med psykiske helseplager har større utfordringer enn andre med å utvikle sin evne

Detaljer

Last ned Psykisk helse i skolen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Psykisk helse i skolen Gratis boken Pdf, ibook,

Last ned Psykisk helse i skolen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Psykisk helse i skolen Gratis boken Pdf, ibook, Last ned Psykisk helse i skolen Last ned ISBN: 9788215026015 Antall sider: 304 Format: PDF Filstørrelse: 11.51 Mb Elever med psykiske helseplager har større utfordringer enn andre med å utvikle sin evne

Detaljer

Innhold. Forord Del 1: FORSTÅELSE OG UTREDNING... 13

Innhold. Forord Del 1: FORSTÅELSE OG UTREDNING... 13 Forord... 5 Del 1: FORSTÅELSE OG UTREDNING... 13 Innledning: Misforståtte barn med usynlige vansker... 15 Rare Ole, 13 år utsatt for omsorgssvikt?... 16 Nødvendigheten av «kunnskapsbriller»... 18 Om de

Detaljer

Innhold. Forord Eksternt forord... 8

Innhold. Forord Eksternt forord... 8 Innhold Forord... 5 Eksternt forord... 8 Kapittel 1 Livsglede... 17 Definisjoner og dimensjoner ved livsglede og lykke... 18 Arv og miljø... 20 Flow... 22 En lykkelig barndom gir lykke i voksenlivet...

Detaljer

Hva er kjennetegner ungdom med høyt fravær? Hvordan hjelpe? Hva må til? Erfaringer fra to eksperter på området

Hva er kjennetegner ungdom med høyt fravær? Hvordan hjelpe? Hva må til? Erfaringer fra to eksperter på området Erfaringer med 15 års arbeid med skolefravær i Nord-Trøndelag - Konsekvenser for tidlig intervensjon Jørgen Berg Kim Røsvik Geir Olsen Jo Magne Ingul Miljøterapeut Psykologspesialist Agenda Hva er kjennetegner

Detaljer

Handler det bare om skolen. Barn og unges psykiske helse. Edvin Bru. Læringsmiljøsenteret.no

Handler det bare om skolen. Barn og unges psykiske helse. Edvin Bru. Læringsmiljøsenteret.no Handler det bare om skolen. Barn og unges psykiske helse Edvin Bru Læringsmiljøsenteret.no Forekomst av psykiske helseplager 10-15 % av barn og unge har et problematisk nivå av symptomer på angst og/eller

Detaljer

Konferanse om skolevegringsatferd. Risikofaktorer, Kartlegging og tiltak

Konferanse om skolevegringsatferd. Risikofaktorer, Kartlegging og tiltak Konferanse om skolevegringsatferd Risikofaktorer, Kartlegging og tiltak Arrangører: NevSom, Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest, Regionalt fagmiljø for autisme,

Detaljer

Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg. Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark

Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg. Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark Kort historikk Oppstart Gruppe for ungdom og voksne Rekruttering Tverrfaglig samarbeid Utvikling over tid Struktur og

Detaljer

Psykisk helse for barn og unge i et helsefremmende og forebyggende perspektiv Møteplass: Barns helse 13. oktober 2010

Psykisk helse for barn og unge i et helsefremmende og forebyggende perspektiv Møteplass: Barns helse 13. oktober 2010 Psykisk helse for barn og unge i et helsefremmende og forebyggende perspektiv Møteplass: Barns helse 13. oktober 2010 Ellinor F. Major, dr. philos Ass. Divisjonsdirektør Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet

Detaljer

Tromsø, Bente Ødegård

Tromsø, Bente Ødegård Tromsø, 03.05.2017. Bente Ødegård 15-20 % av barn mellom 3-18 år har nedsatt funksjon pga symptomer på psykiske lidelser (dvs. psykiske vansker) 7-8 % av barn mellom 3-18 år har en psykisk lidelse som

Detaljer

Psykisk helse hos mennesker med utviklingshemming

Psykisk helse hos mennesker med utviklingshemming hos mennesker med utviklingshemming Psykologspesialist Jarle Eknes Stiftelsen SOR Historikk Langt tilbake: skilte ikke mellom utviklingshemming og alvorlige psykiske lidelser Nyere historie: skilt skarpt

Detaljer

Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk

Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk Ingvar Bjelland Klinikkoverlege PBU Førsteamanuensis UiB Eiers (Helse- og sos-dpt.) forventning Tilbud til 5

Detaljer

En verdig skolehverdag for emosjonelt sårbare elever. Krever det spesielle tilpasninger av læringsmiljøet? Edvin Bru Senter for atferdsforskning

En verdig skolehverdag for emosjonelt sårbare elever. Krever det spesielle tilpasninger av læringsmiljøet? Edvin Bru Senter for atferdsforskning En verdig skolehverdag for emosjonelt sårbare elever. Krever det spesielle tilpasninger av læringsmiljøet? Edvin Bru Senter for atferdsforskning Finnes det emosjonelt sårbare barn og unge? Det biologiske

Detaljer

Effekten av undervisning om psykisk helse

Effekten av undervisning om psykisk helse Effekten av undervisning om psykisk helse Barn og unges psykisk helse, og skolen Bror Just Andersen, PhD Psychol Prosjektleder / Spesialrådgiver, Vestre Viken HF Ungdom og ungdomstid? Defineres noe ulikt;

Detaljer

Last ned Psykisk lidelse hos voksne personer med utviklingshemning. Last ned

Last ned Psykisk lidelse hos voksne personer med utviklingshemning. Last ned Last ned Psykisk lidelse hos voksne personer med utviklingshemning Last ned ISBN: 9788215013435 Antall sider: 234 Format: PDF Filstørrelse: 24.67 Mb Boka tar for seg psykososiale og biologiske behandlingsmetoder

Detaljer

Diagnosers relative betydning i behandling av dobbeltdiagnosepasienter. v/psykolog Stig Solheim Folloklinikken

Diagnosers relative betydning i behandling av dobbeltdiagnosepasienter. v/psykolog Stig Solheim Folloklinikken Diagnosers relative betydning i behandling av dobbeltdiagnosepasienter v/psykolog Stig Solheim Folloklinikken - Diagnoser i et deskriptivt perspektiv - Diagnoser i et endringsperspektiv. - Diagnoser har

Detaljer

GLEDEN VED Å MESTRE!

GLEDEN VED Å MESTRE! GLEDEN VED Å MESTRE! Foreldreskole Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen jmfr Opplæringslova 1-1 og 13-3d. Foreldresamarbeidet skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling.

Detaljer

Velkommen til temasamlingen. Med psyken på jobb om arbeid, psykisk helse og åpenhet

Velkommen til temasamlingen. Med psyken på jobb om arbeid, psykisk helse og åpenhet Velkommen til temasamlingen Med psyken på jobb om arbeid, psykisk helse og åpenhet Målet for samlingen: Er å øke forståelsen for hva psykiske helseproblemer innebærer Det blir lagt vekt på hva arbeidsplassen

Detaljer

Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill.

Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill. Høring NOU - Rett til læring Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill. Rådet for psykisk helse er en frittstående, humanitær organisasjon, med 26 medlemsorganisasjoner.

Detaljer

Tidlig innsats overfor ungdom. DelTa kurs for kommuneansatte

Tidlig innsats overfor ungdom. DelTa kurs for kommuneansatte Tidlig innsats overfor ungdom DelTa kurs for kommuneansatte Kurs i 4 moduler som omhandler: Rus og ungdomskultur Å se - og komme i møte Fra bekymring til handling Samhandling som suksesskriterie I tillegg:

Detaljer

Orkdal kommunes overordna mål for Barn og familie Oppvekst finner vi i Handlingsplan 2015 18 :

Orkdal kommunes overordna mål for Barn og familie Oppvekst finner vi i Handlingsplan 2015 18 : Orkdal kommune 1 Innhold Innledning... 3 Fravær i skolen... 3 Målgruppe... 3 Definisjoner... 4 Når fravær blir bekymringsfullt:... 6 Kontakt... 6 Kartlegging... 8 Risiko og beskyttelsesfaktorer:... 9 Samhandling

Detaljer

Fakta om psykisk helse

Fakta om psykisk helse Fakta om psykisk helse Halvparten av oss vil oppleve at det i en kortere eller lengre periode fører til at det er vanskelig å klare arbeidsoppgavene. De aller fleste er i jobb på tross av sine utfordringer.

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Katrine Petersen Andersen (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Katrine Petersen Andersen (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk Vårsemesteret, 2017 Åpen Forfatter: Katrine Petersen Andersen (signatur forfatter) Veileder: Professor Ella Maria Cosmovici

Detaljer

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013.

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013. MITT VALG er et program for læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående skoler. MITT VALG skal gi barn og unge grunnlaget for å ta gode valg. Hensikten

Detaljer

LP-modellen. Læringsmiljø og pædagogisk analyse

LP-modellen. Læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen. Læringsmiljø og pædagogisk analyse Av: Dr. polit. Thomas Nordahl, forsker, Høgskolen i Hedmark http://www.eldhusetfagforum.no/lp-modellen/index.htm Senere tids forskning viser at elevenes

Detaljer

Firfotmodellen. Kartleggingsverktøy til hjelp i daglig arbeid og samarbeid når vi er bekymret

Firfotmodellen. Kartleggingsverktøy til hjelp i daglig arbeid og samarbeid når vi er bekymret Firfotmodellen Kartleggingsverktøy til hjelp i daglig arbeid og samarbeid når vi er bekymret ungdomspsykiatri. 1 ungdomspsykiatri. 2 It takes a village to raise a child (Afrikansk uttrykk) ungdomspsykiatri.

Detaljer

Utviklingshemming og psykisk helse

Utviklingshemming og psykisk helse Utviklingshemming og psykisk helse Psykologspesialist Jarle Eknes Stiftelsen SOR Utviklingshemming og psykisk helse Jarle Eknes (red.) Universitetsforlaget 520 sider kr 398,- www.habil.net Innledning &

Detaljer

Arbeidsmåter: Forelesninger, gruppeoppgaver, diskusjoner og arbeid omkring case. Studiet vil være samlingsbasert tirsdager fra kl

Arbeidsmåter: Forelesninger, gruppeoppgaver, diskusjoner og arbeid omkring case. Studiet vil være samlingsbasert tirsdager fra kl VIDEREUTDANNING, 30 STP. FOR LÆRERE I RFK KLASSELEDELSE OG LÆRINGSFREMMENDE RELASJONER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING For lærere ansatt i videregående skole i Rogaland fylkeskommune Emnet vil gå inn på klasseledelse,

Detaljer

Den systemteoretiske analysemodellen

Den systemteoretiske analysemodellen Den systemteoretiske analysemodellen Levanger 20. 21. april 2006 Torunn Tinnesand lp-modellen læringsmiljø og pedagogisk analyse Analysedel Formulering av utfordringer, tema eller problem Målformulering

Detaljer

Innhold. Forord... 13

Innhold. Forord... 13 Innhold 5 Innhold Forord... 13 Innledning... 15 Profesjonelt samarbeid rundt barn og unge med ekstra utfordringer i barnehage og skole Heidi Omdal og Ragnar Thygesen Kapasitetsbygging og samarbeid i barnehage

Detaljer

Skolevegring. -skolens rolle, utfordringer og muligheter. Skolevegringskonferansen Trude Havik postdoktor

Skolevegring. -skolens rolle, utfordringer og muligheter. Skolevegringskonferansen Trude Havik postdoktor Skolevegring -skolens rolle, utfordringer og muligheter Skolevegringskonferansen 25.11.16 Trude Havik postdoktor Aktuell problematikk Hva skal vi gjøre med de som ikke vil gå på skolen? «Skjerp deg! Du

Detaljer

HAVNABERG FRISKLIVSSENTRAL OG SENIORSENTER

HAVNABERG FRISKLIVSSENTRAL OG SENIORSENTER HAVNABERG FRISKLIVSSENTRAL OG SENIORSENTER HAVNABERG FRISKLIVSSENTRAL Hva er en Frisklivssentral? Et kommunalt tilbud om personlig oppfølging i forhold til endring av levevaner. Fokus på motivasjon og

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg. Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen

Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg. Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen Handlingsplan Hvorfor er forebygging viktig? Høy forekomst av seksuelle overgrep

Detaljer

Skolevegring Ved/ PP- rådgiver Fride Aasen Holmelid PPT Ålesund

Skolevegring Ved/ PP- rådgiver Fride Aasen Holmelid PPT Ålesund Skolevegring 30.03.17 Ved/ PP- rådgiver Fride Aasen Holmelid PPT Ålesund Skolevegring Når barn vil, men ikke klarer å gå på skolen. Kjennetegnes av sterkt ubehag eller motvilje og kroppslige plager som

Detaljer

Å ruste barn. Derfor drifter Voksne for Barn skoleprogrammet Zippys venner i Norge. 2 Zippys venner. Utdrag fra Kunnskapsløftet

Å ruste barn. Derfor drifter Voksne for Barn skoleprogrammet Zippys venner i Norge. 2 Zippys venner. Utdrag fra Kunnskapsløftet Zippys venner Å ruste barn «til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre og gi hver enkelt elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv, og samtidig overskudd til og vilje

Detaljer

Forebygging av angst og depresjon hos skolebarn Foreløpige resultater og erfaringer fra TIM-studien

Forebygging av angst og depresjon hos skolebarn Foreløpige resultater og erfaringer fra TIM-studien Forebygging av angst og depresjon hos skolebarn Foreløpige resultater og erfaringer fra TIM-studien Barn & Unge kongressen 2018 Kristin Martinsen, psykolog, PhD/MBA RBUP Øst og Sør Fokus i denne presentasjonen

Detaljer

IKKE ALLE SÅR ER SYNLIGE

IKKE ALLE SÅR ER SYNLIGE IKKE ALLE SÅR ER SYNLIGE PSYKISKE LIDELSER Vi antar at om lag 70 000 barn og unge har psykiske lidelser som trenger behandling. Det er også høy risiko hvis barna blir utstøtt fra vennegruppen, er sosialt

Detaljer

Foreldreforedrag Hinna skole, 16. juni

Foreldreforedrag Hinna skole, 16. juni Foreldreforedrag Hinna skole, 16. juni Hva menes med psykisk helse? Hvordan har norsk ungdom det? Myndighetenes satsing på skolen Ungdomsskoleprogrammet Alle har en psykisk helse Hva kan vi som foreldre/

Detaljer

MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN. Innspill fra Norsk psykologforening

MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN. Innspill fra Norsk psykologforening MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN Innspill fra Norsk psykologforening Psykisk helse i folkehelsearbeidet Norsk psykologforening mener det er et stort fremskritt for befolkningens helse, at Regjeringen

Detaljer

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet.

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet. God psykisk helse: En tilstand av velvære der individet realiserer sine muligheter, kan håndtere livets normale stress, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra for samfunnet

Detaljer

Hverdagslivets utfordringer. Jannike Smedsplass Spesialrådgiver Bærum kommune

Hverdagslivets utfordringer. Jannike Smedsplass Spesialrådgiver Bærum kommune Hverdagslivets utfordringer Jannike Smedsplass Spesialrådgiver Bærum kommune Barns utviklingsoppgaver Å komme overens med jevnaldrende; vennskap, sosial akseptering og kontakt. Mestre skolegang og prestere

Detaljer

Innagerende a)erd. Ingrid Lund, Universitetet i Agder

Innagerende a)erd. Ingrid Lund, Universitetet i Agder Innagerende a)erd Vik-ge spørsmål å s-lle: Hva er ønskelig a)erd? For hvem er a)erden vanskelig? Kontekstavhengige svaralterna-ver Person og kulturavhengige svaralterna-ver Fem kriterier (Kavales, 2005:46)

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

ÅTERSTÄLLA PSYKISK OCH FYSISK HÄLSA

ÅTERSTÄLLA PSYKISK OCH FYSISK HÄLSA ÅTERSTÄLLA PSYKISK OCH FYSISK HÄLSA Psykolog Marianne Straume Senter for Krisepsykologi Copyright Straume 2012 Återställa psykisk och fysisk hälsa Utfordringer/utmaningar når barn dør av cancer: Integrere

Detaljer

-Med drømmer som drivkraft Aktivitet og jobb, som integrert del av et

-Med drømmer som drivkraft Aktivitet og jobb, som integrert del av et -Med drømmer som drivkraft Aktivitet og jobb, som integrert del av et Tidlig intervensjon ved psykoser, behandling og organisering. Den 6.nasjonale TIPS arbeidskonferanse, Bergen behandlingstilbud 9.-10

Detaljer

Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet.

Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet. Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet. Gerd Helene Irgens Avdelingssjef gerd.helene.irgens@bergensklinikkene.no Når blir bruk av rusmidler et problem? Når en person bruker

Detaljer

HelART i Ulåsen barnehage

HelART i Ulåsen barnehage HelART i Ulåsen barnehage 2015 / 2016 Felles verdiplattform og felles praksis Målet er: At barna får økt selvfølelse At barna opplever mestring; sosialt og faglig At barna lykkes i samspill med andre mennesker

Detaljer

Skoleåret 2013 / 2014

Skoleåret 2013 / 2014 Familiehuset - Tilbudsbanken Skoleåret 2013 / 2014 Innhold ICDP. 2 ICDP for ungdom 3 Løft for foreldre.. 4 Oppmerksomhetstrening. 5 PMTO - foreldregrupper. 6 Etter skoletid 8 Generelt om kursene 9 Kurs

Detaljer

Presentasjon i foreldremøte. PPT Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Presentasjon i foreldremøte. PPT Pedagogisk-psykologisk tjeneste Presentasjon i foreldremøte PPT Pedagogisk-psykologisk tjeneste Barn- og familietjenesten Levanger kommune Barn og familie, PP-tjenesten 1 Levanger PPT Bjørg Holmen Leder Linda Svendgård Merkantil Bente

Detaljer

Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge. Manuela Strauss, avdelingssjef PHBU Møre & Romsdal HF

Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge. Manuela Strauss, avdelingssjef PHBU Møre & Romsdal HF Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge Manuela Strauss, avdelingssjef PHBU Møre & Romsdal HF 1 Barn og unge Generelt forløp (1.1.2019) Utredning og behandling av psykiske

Detaljer

BARNEHAGEN SOM RESSURS FOR BARN I RISIKO

BARNEHAGEN SOM RESSURS FOR BARN I RISIKO BARNEHAGEN SOM RESSURS FOR BARN I RISIKO May Britt Drugli Professor Barnevernsdagene 2014 Disposisjon Utgangspunkt Barn som bor hjemme Belastet omsorgssituasjon Motstandsdyktighet Relasjonskompetanse Barnehage

Detaljer

Vestråt barnehage. Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen

Vestråt barnehage. Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen Vestråt barnehage Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen Alle barn i Vestråt bhg skal oppleve å bli inkludert i vennskap og lek Betydningen av lek og vennskap Sosial kompetanse Hva er

Detaljer

Informasjon om Skoleprogrammet VIP

Informasjon om Skoleprogrammet VIP Informasjon om Skoleprogrammet VIP Denne presentasjon kan vises på: Foreldremøter Skolens hjemmeside E-post til foreldre På It s learning eller classfronter Mål for Skoleprogrammet VIP Hovedmål: Å gjøre

Detaljer

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap»

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap» Foreldremøte 26.09.13 Velkommen «Å skape Vennskap» Husk: en må skrive referat Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Rogaland

NAV Arbeidslivssenter Rogaland NAV Arbeidslivssenter Rogaland Å sette psykisk helse på dagsorden, bidrar til økt trygghet hos alle i virksomheten Psykisk sykdom er årsak til Hver 5. fraværsdag Hver 4. nye uføretrygdet Hver 3. som er

Detaljer

Forskning innenfor barneog ungdomspsykiatrien

Forskning innenfor barneog ungdomspsykiatrien Forskning innenfor barneog ungdomspsykiatrien Hva vektlegges? og hvilke funn har man gjort? NHS-konferanse Psykisk helse Oslo 14.10.04 Forskningssjef Sonja Heyerdahl Regionsentre for barn og unges psykiske

Detaljer

Kapittel 1 Spesialpedagogisk hjelp historikk og begrepsdefinisjoner... 13 Vivian D. Nilsen

Kapittel 1 Spesialpedagogisk hjelp historikk og begrepsdefinisjoner... 13 Vivian D. Nilsen Innhold Kapittel 1 Spesialpedagogisk hjelp historikk og begrepsdefinisjoner... 13 Introduksjon... 13 Et tilbakeblikk i barnehagehistorien... 14 Asyl- og daghjem et sosialtiltak for barn... 14 Barnehagen

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Leder PPT/Psykolog Tormod Sandvik Presentert på 2 samling Kompetanseprogram mobbing i regi av PPT for Ytre Nordmøre 19. april 2016 - Kristiansund Hva er et psykisk traume Med uttrykket psykisk traume

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus

Detaljer

E N L A N D B R U K S P S Y K O L O G S B E T R A K T N I N G E R O M D E N M O D E R N E B O N D E N S S I T U A S J O N

E N L A N D B R U K S P S Y K O L O G S B E T R A K T N I N G E R O M D E N M O D E R N E B O N D E N S S I T U A S J O N Bonden som menneske EN LANDBRUKSPSYKOLOGS BETRAKTNINGER OM DEN MODERNE BONDENS SITUASJON .nå er det endelig lov for bønder å ha en psykisk helse også.! Hvorfor Landbrukspsykolog? Kanskje er det blitt lov

Detaljer

Virksomhetsplan for Varden SFO

Virksomhetsplan for Varden SFO Virksomhetsplan for Varden SFO «Skolefritidsordningen i Bergen kommune. Håndbok og vedtekter» er kommunens føringer for virksomheten i Skolefritidsordningen ved den enkelte skole, og ligger til grunn for

Detaljer

PSYKISK HELSEPLAN. Jeriko skole. ~2015-2016~ Revidert september 2015. Side 1 av 11

PSYKISK HELSEPLAN. Jeriko skole. ~2015-2016~ Revidert september 2015. Side 1 av 11 PSYKISK HELSEPLAN Jeriko skole ~2015-2016~ Revidert september 2015 Side 1 av 11 Side 2 av 11 MÅL UNIVERSELT NIVÅ: 1. Lærere skal få økt kompetanse om hva det er som fremmer god psykisk helse og kjennetegn

Detaljer

Endringer i lovverk gjeldende fra 01.01.10.

Endringer i lovverk gjeldende fra 01.01.10. Endringer i lovverk gjeldende fra 01.01.10. Definisjoner: Barn som pårørende: Skal tolkes vidt, uavhengig av formalisert omsorgssituasjon omfatter både biologiske barn, adoptivbarn, stebarn og fosterbarn.

Detaljer

Psykisk helse inn i skolen?

Psykisk helse inn i skolen? Psykisk helse inn i skolen? Hvorfor og hvordan bruke skoleprogram for å styrke elevenes psykiske helse Brekko 12.mars 2015 Kristin Hatløy Psykiatrisk sykepleier TIPS Rådgiver Psykiatrisk Opplysning Psykisk

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER Bakgrunn, hvorfor: Tromsø kommune har utarbeidet en strategiplan mot mobbing i skoler og barnehager. Denne lokale handlingsplanen skal være en konkret

Detaljer

Vi skal fokusere på 1.Hvordan kommer vanskene til uttrykk i barnehagealder? 2.Atferdsvansker/Problematferd 3.Tiltak og tilrettelegging Hvordan kan vi

Vi skal fokusere på 1.Hvordan kommer vanskene til uttrykk i barnehagealder? 2.Atferdsvansker/Problematferd 3.Tiltak og tilrettelegging Hvordan kan vi Vi skal fokusere på 1.Hvordan kommer vanskene til uttrykk i barnehagealder? 2.Atferdsvansker/Problematferd 3.Tiltak og tilrettelegging Hvordan kan vi hjelpe? Vise eksempler fra læringsressursen «Fokus

Detaljer

Utvidet Skolehelsetjeneste på videregående skoler. -BUP I skolene. Jo Magne Ingul Psykologspesialist/stipendiat

Utvidet Skolehelsetjeneste på videregående skoler. -BUP I skolene. Jo Magne Ingul Psykologspesialist/stipendiat Utvidet Skolehelsetjeneste på videregående skoler -BUP I skolene Jo Magne Ingul Psykologspesialist/stipendiat Bakgrunnen for prosjektet De videregående skolene Flere suicid ved videregående skoler i Nord-Trøndelag,

Detaljer

DROP-IN METODEN. Et svar på opplæringslovens 9a: Rett til psykisk helse, trivsel og læring

DROP-IN METODEN. Et svar på opplæringslovens 9a: Rett til psykisk helse, trivsel og læring DROP-IN METODEN Et svar på opplæringslovens 9a: Rett til psykisk helse, trivsel og læring En metode for å veilede elever til en mer positiv elevrolle Fra bekymring til forandring gjennom samtale, veiledning

Detaljer

RHABU Mai 2014 Forebygge psykisk lidelse ved kognitiv funksjonshemning hos barn og unge. trine lise bakken, forsker PhD, psykiatrisk sykepleier

RHABU Mai 2014 Forebygge psykisk lidelse ved kognitiv funksjonshemning hos barn og unge. trine lise bakken, forsker PhD, psykiatrisk sykepleier RHABU Mai 2014 Forebygge psykisk lidelse ved kognitiv funksjonshemning hos barn og unge trine lise bakken, forsker PhD, psykiatrisk sykepleier Regional seksjon psykiatri og UH / autisme Regional psykiatrisk

Detaljer

PSYKISK HELSE I SKOLE OG BARNEHAGE

PSYKISK HELSE I SKOLE OG BARNEHAGE PSYKISK HELSE I SKOLE OG BARNEHAGE Professor Willy-Tore Mørch Universitetet i Tromsø Det Helsevitenskapelige fakultet RKBU Nord Fagdagene 7, 8 og 11 april 2011 Oslo, Bergen, Trondheim Risikofaktorer for

Detaljer

Utviklingsarbeid BUP 2011. Status. Jan Egil Wold, Avdelingsoverlege,dr.med. Jan.e.wold@hnt.no

Utviklingsarbeid BUP 2011. Status. Jan Egil Wold, Avdelingsoverlege,dr.med. Jan.e.wold@hnt.no Utviklingsarbeid BUP 2011. Status. Jan Egil Wold, Avdelingsoverlege,dr.med. Jan.e.wold@hnt.no FOU BUP/ARP Helse Nord-Trøndelag FOU BUP/ARP Helse FOU Nord-Trøndelag BUP/ARP Helse Nord-Trøndelag Strategiplan

Detaljer

Forebyggende HANDLINGSPLAN MOT MOBBING BARNEHAGENE I SKAUN KOMMUNE

Forebyggende HANDLINGSPLAN MOT MOBBING BARNEHAGENE I SKAUN KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING BARNEHAGENE I SKAUN KOMMUNE INNLEDNING: Skaun kommune har forpliktet seg til å motarbeide mobbing ved og underskrive Manifest mot mobbing 2011-2014. Denne er utarbeidet av regjeringen

Detaljer

Autisme. Kjennetegn. Spesifikke vansker med:

Autisme. Kjennetegn. Spesifikke vansker med: Autisme Kjennetegn Spesifikke vansker med: Visuell oppmerksomhet, konsentrasjon og hukommelse Orienteringsevne (rom- og retningssans) Berøringssansen Oppgaver som krever sammensatt motorikk Generell problemløsning

Detaljer

Tilpasset opplæring forskning og praksis

Tilpasset opplæring forskning og praksis Mette Bunting Tilpasset opplæring forskning og praksis 104449 GRMAT Tilpasset opplaering i forskning og 140101.indd 3 10.06.14 10:16 Forord «Anvendbar kunnskap» og «kunnskapsbasert praksis» er begreper

Detaljer

Velkommen - og noen tanker om psykologenes rolle. Trond Hatling Leder

Velkommen - og noen tanker om psykologenes rolle. Trond Hatling Leder Velkommen - og noen tanker om psykologenes rolle Trond Hatling Leder stikkord På utallige oppfordringer Rask psykisk helsehjelp Del av større tjeneste Bygge ut tilbudet for voksenpopulasjonen Behandlingsbegrepets

Detaljer

Innhold. Sykepleie som helsefremmende livshjelp... 15

Innhold. Sykepleie som helsefremmende livshjelp... 15 Innhold Sykepleie som helsefremmende livshjelp... 15 Kapittel 1 Helsefremming i spesialisthelsetjenesten... 19 Toril Rannestad og Gørill Haugan Spesialisthelsetjenesten... 19 Sykdom... 22 Helse... 23 Forebygging...

Detaljer

Oppgave. 3 ting fra veske/ sekk/ lommer. Velvære. Problem. Håp og mestring

Oppgave. 3 ting fra veske/ sekk/ lommer. Velvære. Problem. Håp og mestring Oppgave 3 ting fra veske/ sekk/ lommer Velvære Problem Håp og mestring Ungdommen nå til dags: - Er mer veltilpasset enn før - Hjemmekjære - Har et godt forhold til sine foreldre - Trives på skolen - Ruser

Detaljer

Asperger syndrom/ Autismespektertilstander. Jon Fauskanger Bjåstad doctor of psychology (clinical)/ psykologspesialist

Asperger syndrom/ Autismespektertilstander. Jon Fauskanger Bjåstad doctor of psychology (clinical)/ psykologspesialist Asperger syndrom/ Autismespektertilstander Jon Fauskanger Bjåstad doctor of psychology (clinical)/ psykologspesialist Asperger syndom Mer vanlig hos gutter enn jenter Fylkesvise forskjeller i forekomst

Detaljer

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror KRISTIN OUDMAYER Du er viktigere enn du tror HUMANIST FORLAG 2014 HUMANIST FORLAG 2014 Omslag: Lilo design Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN: 978-82-828-2091-2 (epub) ISBN: 978-82-82820-8-51

Detaljer

SAMLIVSKURSET «DU OG JEG OG ADHD» Hanne Laurentze Skarsvaag

SAMLIVSKURSET «DU OG JEG OG ADHD» Hanne Laurentze Skarsvaag SAMLIVSKURSET «DU OG JEG OG ADHD» Hanne Laurentze Skarsvaag 19.10.2018 ADHD OG FOREKOMST Mistanke om ADHD er den vanligste henvisningsårsaken til Bup Forekomst i de fleste kulturer er på ca 5 % av barn

Detaljer

Videoundervisning fra regional seksjon psykiatri, utviklingshemming / autisme, Januar 2019

Videoundervisning fra regional seksjon psykiatri, utviklingshemming / autisme, Januar 2019 Videoundervisning fra regional seksjon psykiatri, utviklingshemming / autisme, Januar 2019 Autisme og psykisk helse: Observasjon og forebygging Trine Lise Bakken, Forsker, ph.d., cand.san, Regional seksjon

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Selvmordsrisiko hva er adekvate og realistiske forventinger?

Selvmordsrisiko hva er adekvate og realistiske forventinger? Selvmordsrisiko hva er adekvate og realistiske forventinger? Lars Mehlum Professor dr med Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging Institutt for klinisk medisin Universitetet i Oslo Selvmordsrisiko

Detaljer

Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Utviklingsprosjekt: Implementering og effekt av å ta i bruk pasientforløp og kliniske retningslinjer. Nasjonalt topplederprogram Helle Schøyen Kull 14 Helse Stavanger 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Tilpasset opplæring. Brynhild Farbrot Foosnæs Brynhild.foosnas@baerum.kommune.no

Tilpasset opplæring. Brynhild Farbrot Foosnæs Brynhild.foosnas@baerum.kommune.no Tilpasset opplæring Brynhild.foosnas@baerum.kommune.no Hva sier Kunnskapsløftet? Tilpasset opplæring innenfor fellesskapet er grunnleggende elementer i fellesskolen. Tilpasset opplæring for den enkelte

Detaljer

Dag Erik Hagerup Fagutviklingsenhet Rus og Psykiatri. Universitetssykehuset i Nord Norge dag.erik.hagerup@unn.no Mob. 46639677

Dag Erik Hagerup Fagutviklingsenhet Rus og Psykiatri. Universitetssykehuset i Nord Norge dag.erik.hagerup@unn.no Mob. 46639677 Dag Erik Hagerup Fagutviklingsenhet Rus og Psykiatri Universitetssykehuset i Nord Norge dag.erik.hagerup@unn.no Mob. 46639677 Tverr faglighet og helhetlig.. Mellom forståelse og misforståelse Bak Rusen

Detaljer

Innhold. Forord Innledning... 13

Innhold. Forord Innledning... 13 Innhold Innhold 7 Forord... 11 Innledning... 13 Del 1 Skoleomfattende positiv læringsstøtte «alle med»... 17 Kapittel 1 «Alle med»... 21 Skoleomfattende, positiv læringsstøtte tre fokusområder... 22 Skoleomfattende

Detaljer

Gravide, og barn (0-6år) med foreldre med en psykisk vanske, rus eller voldsproblematikk.

Gravide, og barn (0-6år) med foreldre med en psykisk vanske, rus eller voldsproblematikk. 1 Målgruppe Gravide, og barn (0-6år) med foreldre med en psykisk vanske, rus eller voldsproblematikk. Foreldres psykiske vansker, volds- og rusproblem innebærer betydelig utrygghet for barn. Det fører

Detaljer

Barn og unge for harde livet. Camilla Stoltenberg Barn & unge kongressen 2018 Bergen 26. april 2018

Barn og unge for harde livet. Camilla Stoltenberg Barn & unge kongressen 2018 Bergen 26. april 2018 Barn og unge for harde livet Camilla Stoltenberg Barn & unge kongressen 2018 Bergen 26. april 2018 FHI - Mål for folkehelsearbeidet i Norge Flere leveår Norge skal være blant de tre landene i verden som

Detaljer

"Du er så mye mer enn alt du ikke kan!"

Du er så mye mer enn alt du ikke kan! "Du er så mye mer enn alt du ikke kan!" - Et foredrag om psykisk helse på arbeidsplassen Renholdskonferansen- Bergen, 15. juni 2016 Abbas Sharifian / Solveig Norland / Magdalena Krossgått IA, 14.06.2016

Detaljer

Presentasjon av undersøkelsen Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer. Sølvi Mausethagen og Anne Kostøl, Stavanger 22.09.

Presentasjon av undersøkelsen Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer. Sølvi Mausethagen og Anne Kostøl, Stavanger 22.09. Presentasjon av undersøkelsen Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer Sølvi Mausethagen og Anne Kostøl, Stavanger 22.09.09 Forskningsprosjekt Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer.

Detaljer

Personlighetspsykiatrikonferansen. Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser

Personlighetspsykiatrikonferansen. Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser Personlighetspsykiatrikonferansen 2012: Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser Overlege Øyvind Urnes Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, NAPP www.personlighetspsykiatri.no

Detaljer

AD/HD HVA ER DET? ADHD

AD/HD HVA ER DET? ADHD AD/HD HVA ER DET? ADHD kan forklares som en svikt i selvkontroll eksekutive funksjoner som er involvert i planlegging organisering utføring av kompleks menneskelig atferd over lenge tidsperioder. Morgenundervisning,

Detaljer

Faktorer som kan skape økt opplevelse av mestring og

Faktorer som kan skape økt opplevelse av mestring og Faktorer som kan skape økt opplevelse av mestring og velvære Eva Langeland, Dr. polit, Psykiatrisk sykepleier, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Bergen Eva Langeland,HiB SALUTOGENESE PATOGENESE

Detaljer

for ungdom Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care

for ungdom Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care for ungdom Psykisk helsehjelp i Norge Mental health care BOKMÅL Hva gjør jeg når jeg ikke har det bra? En veiviser til tjenester for ungdom med psykiske lidelser Psykiske lidelser rammer mange Hva er psykiske

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Typiske psykiske helseplager hos barn og unge: Hvordan tenke forebygging på kommunalt nivå? Monica Martinussen RKBU-Nord

Typiske psykiske helseplager hos barn og unge: Hvordan tenke forebygging på kommunalt nivå? Monica Martinussen RKBU-Nord Typiske psykiske helseplager hos barn og unge: Hvordan tenke forebygging på kommunalt nivå? Monica Martinussen RKBU-Nord Forskergruppe for forebyggende og helsefremmende tiltak v/rkbu-nord, UiT Psykisk

Detaljer

Utviklingshemming, autisme og hverdagsvansker

Utviklingshemming, autisme og hverdagsvansker Regional seksjon psykiatri, utviklingshemming / autisme (PUA) Utviklingshemming, autisme og hverdagsvansker Trine Lise Bakken, Forsker, ph.d., cand.san, Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning /

Detaljer

Klasseledelse og sosial tilhørighet. v/anne Mali Tharaldsteen

Klasseledelse og sosial tilhørighet. v/anne Mali Tharaldsteen Klasseledelse og sosial tilhørighet v/anne Mali Tharaldsteen 2 Barn og unge med nedsatt hørsel Kommunikasjonshandikap Informasjonshandikap 3 Barn og unge med nedsatt hørsel. Barn og unge med hørselstap

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer