Framtidig drift ved Gamle Bjølvo kraftverk, Ålvik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Framtidig drift ved Gamle Bjølvo kraftverk, Ålvik"

Transkript

1 Forprosjekt Framtidig drift ved Gamle Bjølvo kraftverk, Ålvik Dreis AS, 1

2 INNHALD FORORD 3 1 BAKGRUNN Bakgrunn 1.2 Mål 1.3 Delmål 1.4 Rammer 1.5 Omfang og avgrensing 1.6 Organisering 2 SITUASJONSANALYSE Eigarskap og drift 2.2 Kulturhistorisk vurdering 2.3 Teknisk vurdering 3 POTENSIALE FOR ETABLERING AV FRAMTIDIG DRIFT Trendar og utvikling 3.2 Potensielle utviklingsområde Trallebana Damveg Opplevingssenter Toppaktivitetar Luftsportsenter Mat med utsikt Båt til fjells Tematurisme industristaden Kraftstasjonen 4 VURDERING OG PRIORITERING Driftskonsept Val av pilotprosjekt Konsept og tiltak 4.2 Marknad og målgrupper Marknad Målgrupper Sesong Marknadskommunikasjon 4.3 Økonomi Krav til utbetring av anlegget Økonomiske scenarier Potensielle ringverknadar 4.4 Eigarskap 4.5 Døme frå samanliknbare anlegg 5 TILRÅDING Vidare vegval 5.2 Mål for hovudprosjekt 6 Kjelder Vedlegg Dreis AS, 2

3 Forord Dette er eit forprosjekt om framtidig drift av Gamle Bjølvo kraftverk i Ålvik, Hardanger. Formålet er å avklara om det er potensiale for framtidig drift ved anlegget og identifisere moglege utfordringar for å realisere dette potensialet. Oppdragsgjevar for prosjektet har vore Kvam Herad. Rapporten skal vera eit underlag for avgjersle om ein skal gå inn i eit eventuelt hovudprosjekt. Arbeidet er utført i perioden januar medio april Dreis sin prosjektleiar har vore Asbjørn Moe, med Karianne Finne og Anders Waage Nilsen som prosjektgruppe. Me vonar prosessen og rapporten vert eit godt grunnlag for avgjersle no, og eit godt grunnlag å jobbe vidare ut i frå i eit eventuelt hovudprosjekt. Etne, 15.april 2008 Dreis AS, 3

4 1 BAKGRUNN 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål Å etablera Gamle Bjølvo Kraftanlegg som fyrtårn i tilbod i og marknadsføring av Ålvik, Kvam og Hardanger som reisemål. 1.3 Delmål forprosjekt Det skal gjerast ei vurdering av Gamle Bjølvo Kraftanlegg med omsyn til tekniske, økonomiske og kulturhistoriske føresetnadar. Dette skal vera grunnlag for avgjersle om riving eller føresetnadar for prosjektering av drift. 1.4 Rammer Kostnadane til prosjektleiing av prosjektet er estimert til kr ,- eks mva, pluss reise. Kostnadar til tekniske rapportar for bane og bygg er ikkje inkludert. 1. utkast til sluttrapport skal leverast PA ila veke 15, Omfang og avgrensing Fokus i arbeidet er vurdering av føresetnadar for framtidig drift av gamle kraftstasjonen og trallebana ved Bjølvefossen i Ålvik. Andre delar av Gamle Bjølvo kraftverk, saman med næringsliv og samfunn i Ålvik, Kvam og Hardanger vil i ulik grad verta trekt inn i prosjektet for å syne omverda til trallebana, men vil elles ikkje verta fokusert på i dette prosjektet. Ein del av dette vil ligge i prosjektet Forstudie Masterplan for Ålvik. 1.6 Organisering Oppdragsgjevar: Prosjektansvarleg: Prosjektleiar: Ressursgruppe: Kvam Herad Lars Erik Klafstad, Kvam Herad Asbjørn Moe, Dreis AS Jan Tjosås, Kvam Herad Otto Thillmann, Elkem Bjølvefossen Randi Storaas, Kvam SV Roald Johansen, Ålvik Vekst Randi Bårtveit, NVIM Øyvind Wigand, Reisemål Hardangerfjord Dreis AS, 4

5 2 SITUASJONSANALYSE 2.1 Eigarskap og drift Gamle Bjølvo kraftverk er i dag eigd av Statkraft. Sidan opninga av Nye Bjølvo Kraftverk i 2004, har det gamle anlegget vore ute av drift. Trallebana har fram til no vore nytta av Statkraft til vedlikehaldsarbeid langs røyrgatene, og av hytteeigarar rundt Bjølsegrøvatnet som tilkomstmiddel til fjellområdet. Bana har vore nytta under konsesjon for begrensa persontransport. 2.2 Kulturhistorisk vurdering Vern av tekniske og industrielle kulturminner frå nyare tid er eit relativt nytt arbeidsfelt for antikvariske styresmakter. Denne formidable oppgåva vart første gang systematisk utreta av Norsk Kulturåd si innstilling i 1988 Bevaring av tekniske og industrielle kulturminner i Norge. Sidan den gang har viktigheten av desse typar kulturminner vorte stadfesta, seinast i den påbegynte landsverneplanen for Kulturminner i Norsk kraftproduksjon (KINK). 1) Vern gjennom bruk er den mest aktuelle måten å ta vare på Gamle Bjølvo kraftverk, det vil seie at fredning er ei lite truleg løysing, og at vern må skje i samråd med eigar og gjensidig tilpassa ny bruk av anlegget. Gamle Bjølvo Kraftstasjon er teikna av arkitekt Astrup, som blant anna også står bak den kjende kraftsasjonen Tysso I i Tyssedal. Kraftstasjonen består av 3 byggetrinn, det eldste oppført i Kraftstasjon og trallebana representerer samla eit kulturmiljø som på ein god måte syner ein viktig del av historien til Ålvik og industrialiseinga av Noreg. Fylkeskonservator i Hordaland Fylkeskommune tilrår vern av Gamle Bjølvo Kraftstasjon. Trallebana i tilknyting til Gamle Bjølvo Kraftstasjon, ligg langs røyrgatene som går frå dammen ved Bjølsegråvatnet og ned til havnivå i Ålvik. Trallebana er ei av nokre få liknande banar i tilknyting til gamle kraftanlegg og røyrgater på Vestlandet. Trallebana løftar ein frå moh over eit strekk på 1400 m, og er med sine 62,5 grader den brattaste banen ein kjenner til i Europa. Vernemyndigheitene ynskjer i utgangspunktet ta vare på mest mogleg av originalutstyret i ny bruk, men i ytterste konsekvens er det traseen til trallebana som er det mest unike. Det vil seie at sjølv ei større ombygging med mykje nytt utstyr som vogner, fundament og skinnegang, vil ta vare på ein viktig del av kulturminnet trallebana. Fylkeskonservator i Hordaland Fylkeskommune tilrår vern av Trallebana. 2.3 Teknisk vurdering Kraftstasjonen har sidan den vart tatt ut av bruk i 2004 hatt eit aksellererande forfall. NVIM i Tyssedal har laga to rapportar om tilstanden til kraftstasjonen. Første gang i 2005 på oppdrag frå Statkraft, vart det gjort dokumentasjon av kraftstasjonen som kulturminne. I 2008 er det utarbeida ein rapport som gir ein framdriftsplan og kostnadsoverslag for restaurering av bygningsmassen, denne inkluderer også forslag på tiltak for å effektivisere framtidig vedlikehald og eit kostnadsoverslag på dette. Rapportane er vedlagt dette dokumentet. 1) Det vart ikkje gjennomført prekvalifisering av aktuelle anlegg i forkant av KINK-rapporten. Det er altå ikkje gjort vurderingar på andre anlegg ein dei omtala i rapporten, ei heller gamle bjølvo kraftverk. Dreis AS, 5

6 Trallebana er tekniske sett framleis i brukbar stand, men sidan eigar ikkje lenger nyttar seg av denne, føreligg det ikkje lenger gyldig konsesjon for bruk av bana. Det føreligg sakkyndig kontroll av trallebana frå august 2007, gjennomført av tilsynsmyndigheitene, ved Det Norske Veritas. På bakgrunn av denne tilsynskontrollen, samt eigen synfaring ved bana i 2002, har HMR Voss utarbeida eit to-delt kostnadsoverslag for utbetring av bana til godkjend stand, for begrensa persontransport (tidlegare godkjenning) og persontransport (ny godkjenning). Dette kostnadsoverslaget gir ein peikepinn på kva økonomiske løft som skal til for å få bana i godkjend stand, men er ikkje ein fullverdig teknisk tilstandsrapport. Dette må gjennomførast dersom ein tenkjer utbetra og ta i bruk bana. Viktigaste utbetring som må gjennomførast på trallebana, er montering av såkalla fangbrems på vognene. Dette vert gjort ved å legge ei midtskinne langs skinnegangen, kun til bruk for fangbrems. Dreis AS, 6

7 3 POTENSIALE FOR FRAMTIDIG DRIFT VED GAMLE BJØLVO KRAFTVERK 3.1 Trendar og utvikling Utvikling i trendar og endring i reisemønster vil påvirke potensialet for produktutvikling ved Gamle Bjølvo kraftverk. Nokre fellestrekk kan nemnast her: Reisene vert generelt kortare og folk føretar fleire reiser i løpet av året; feriar vert delt opp i primærferie, sekundær, osb. Eldre har alltid vore ei kjøpesterk målgruppe. Utviklinga går mot at desse eltre vert yngre og reiser enno meir og er meir aktive på sine reiser. Ein går generelt mot meir reisevante kundar, desse stiller gjerne større krav til ekslusive og autentiske opplevingar, der kunnskap ein viktig del av produktet. Reiselivsnæringa, også i Noreg, vert stadig meir profesjonell og innovasjonsgraden i tilbodet aukar i takt med dette. Det føregår ei individualisering i marknaden dei tradisjonelle gruppereisande vert det færre av, medan folk i stadig større grad planlegg og gjennomfører sine reiser på eiga hand. Dette heng blant anna saman med nye informasjonskanalar og at opplevingar, overnattingar og andre produkt er tilgjengelege for kjøp for kven som helst, utan å måtte gå gjennom eit mellomledd som turoperatørar. Dreis AS, 7

8 3.2 Potensielle utviklingsområde Andre har lukkast med betydeleg dårlegare utgangspunkt enn Ålvik. Råvarene skal foredlast. Dei fylgjande forslaga under dette punktet er ikkje tilrådingar, men ei synleggjering av noko av det som kan utviklast som opplevingar i Ålvik. Nokre av desse kan syna seg vera realiserbare umiddelbart, andre ikkje i det heile, medan andre igjen kanskje kan syna seg vera realistiske og ha stort potensiale etter noko tid med utvikling og vekst i andre delar av tilbodet i Ålvik. Det kan altså vera lurt å ikkje nødvendigvis setje ein strek over alt som ikkje er realiserbart i dag. Andre har lukkast med betydeleg dårlegare utgangspunkt enn Ålvik Trallebana Trallebana i Ålvik er årets brattaste ferieminne opplev Hardanger i fugleperspektiv sitjande i ei open vogn! Ein spektakulær trasé frå fjord til fjell med utsikt over det vakraste Hardanger. Dreis AS, 8

9 3.2.2 Damveg Bygging av Damveg vil opna for nye marknadar i kombinasjon med trallebana. Dette vil gi moglegheiter for større volum reisande til Ålvik, samt leggje til rette for auka bruk av fjellet for lokalbefolkninga. Det er mange andre omsyn og vurderingar ein må gjera når ein skal avgjerda om ein byggjer veg til fjells eller ei, men vegen er ikkje ein konkurrent til drift av trallebane, kanskje heller eit utfyllande produkt Opplevingssenter Eit moderne opplevings- og servicesenter for og om industristaden Ålvik. Ein attraksjon i seg sjølv og eit kjærkome tilbod i dårleg vær, men ikkje minst også eit servicesenter for gjestar til trallebana og andre aktivitetar i Ålvik. Dreis AS, 9

10 3.2.4 Toppaktivitetar Vandring og sykling er eit sterkt veksande marknadssegment som vil ha gode høve til utvikling med utgangspunkt i trallebana. Eit attraktivt tilbod ved hjelp av enkle midlar Luftsportsenter Eit luftsportsenter er for folk flest. Dette er ein veksande og stadig meir vanleg type aktivitetar for ferierande. Her kan nybegynnarar få oppfylt sin draum om å fly under vingene til dyktige tandempilotar. Dreis AS, 10

11 3.2.6 Mat med utsikt Ved avstigning på toppen av trallebana ligg bygningsmassse med potensiale for utvikling til serveringstilbod og arrangementlokale. Erfaringar frå samanliknbare attraksjonar strekar under effekten av produkttilbod når hovudattraksjonen er gjennomført Båt til fjells Eit samarbeid med Hardanger Fartøyvernsenter. Å bli ført til Ålvik sjøvegen før ein opplever ein tur med trallebana til fjells der ein finn utsikten over store deler av Hardanger, er tre-i-ein-oppleving som vil ta stor plass i dei fleste fotoalbum. Dreis AS, 11

12 3.2.8 Tematurisme industristaden Reiseliv i industriens vugge, er eit samarbeid mellom tradisjonsrike industristadar som også er etablerte eller nyetablerte som reisemål. Kontrastane mellom industri og natur er mange, og vakre! Dreis AS, 12

13 3.2.9 Kraftstasjonen Ålvik indoor filmstudio Ny bruk av kraftstasjonen som innandørs filmstudio. Dette krevs store areal og god høgd under taket, noko Gamle Bjølvo kan by på. Allereie interesse for å undersøkje Ålvik nærare som potensiell location. Kulturkatedralen Bjølvo Kraftstasjonbygget kjem til sin rett i Kulturkatedralen Bjølvo! Det eksisterar lokale interessentar som ser på moglegheiten til å gjera kraftstasjonen om til eit kulturhus. I dette monumentale bygget kan Kulturkatedral vera ei høveleg nemning. Dreis AS, 13

14 Hardanger Leikeland Barna får oppfylt feriedraumen i Hardanger Leikeland. Kraftstasjonen har areal og og byggmessige verdiar som gir høve til utvikling av opplevingar for heile familien. Barne- og familieaktivitetar for tilreisande, er det underskot på også i Hardanger. Ålvik indoor Bungy Hårreisande opplevingar i Ålvik indoor Bungy! Strikkhopp innandørs er om mogleg enno meir spanande enn utandørs, sjølv om høgda er lågare. Samlokalisering med klatresenter, squashhall, bowling og liknande gir tilbodet breidde og appell til ei stor målgruppe. Dreis AS, 14

15 Ny industri i kraftstasjonen? Er Gamle Bjølvo kraftstasjon klar for å takast i bruk til industrielle føremål? Kraftstasjonen er ein bygningsmasse som med innvendige modifikasjonar kan verta eigna som lokaler til ulike typar produksjon eller lager. Lokalisert på regulert industriområde, er infrastrukturen godt lagt til rette for bruk av kraftstasjonen til industrielle føremål. Dreis AS, 15

16 4 VURDERING OG PRIORITERING 4.1 Driftskonsept Val av pilotprosjekt Gamle Bjølvo Kraftstasjon er i seg sjølv eit viktig kulturminne og ein del av identiteten til Ålvik. Kraftasjonen knyter trallebana sterkare til ei frå fjord til fjell oppleving samt ei oppleving av eit heilskapleg kulturhistorisk miljø. Med riktig foredling har Kraftstasjonen potensiale til å verta ein attraksjon innan fleire typar kulturbaserte næringar, noko det allereie finst lokale interessentar til. Framtidig potensiale knytt opp til trallebana og det heilskaplege kulturhistoriske miljøet er viktig å ta med i vurderinga allereie no når riving er eit alternativ. Dersom ein lukkast utvikla trallebana til eit sterkt og mykje besøkt produkt, vil dette kunne skape store ringverknadar og vidare produktutvikling innan næringa, inkludert kraftstasjonen. Gamle Bjølvo kraftstasjon kan med utbetring og modifikasjonar også ha ei framtid der bygningsmassen gjer nytte til industrielle føremål. Ein kan ved ei slik løysing vidareføre tradisjonen med industriell aktivitet, samstundes som ein gjennom bruk vernar dette kulturhistoriske bygget for framtida. Andre typar næring, som til dømes å nytta bygningane til kontorbygg, er også mogleg å realisera innanføre rammene for vern, men det er grunn til å tru at dette vil krevje større ombyggingar (etasjarskiller) eller mindre effektiv (dyrare) bruk av lokalene. Avhengig av kva type næring ein ser føre seg i kraftstasjonen i framtida, kan bruk av denne koma i konflikt med ny aktivitet og arbeidsplassar på industriområdet ved djupvasskaia, når det gjeld generelle tryggleiksomsyn og særleg tilgang til stasjonen gjennom det nye industriområdet. Det er store kostnadar knytt til oppgradering, drift og vedlikehald av kraftstasjonen. NVIM sin ferske tilstandsrapport frå Gamle Bjølvo kraftstasjon anslår utbetringskostnadar til 16 MNOK, med påfølgjande årelge kostnadar på 1 MNOK for å halde bygget i stand. Dette er ikkje urovekkjande høge tal for eit bygg av høg kulturhistorisk verdi, men taler like fullt for at framtidig bruk bør generera ein omsetnad av ein viss storleik for å forsvara utgiftene til bygningsmassen, ein faktor ein må vurdera alvorleg når ein vurderer alternative aktivitetar i kraftstasjonen. Finansiering særleg av investeringskostnadar og etter kvart drift- og vedlikehaldskostnadar, vil vera eit avgjerande punkt for realisering av framtidig drift ved Gamle Bjølvo kraftverk. I eit scenario der det er snakk om sams finansieringskjelder, vil utvikling av trallebana og kraftstasjonen kunne konkurrere om dei same ressursane. Trallebana er ei unik råvare med stort utviklingspotensiale. Ein kjenner ikkje til andre like høge eller bratte trallebanar i Europa, og med lokaliseringa midt i dei etterkvart så kjende norske fjordane, er potensialet for eit sterkt produkt stort. Trallebana kan med god foredling, pakking og tilgjengeleggjering, utviklast til ein sterk attraksjon med tilstrekkjeleg marknadskraft til sjølv å trekkje til seg sine kundar, ein såkalla verdt-ei-reise-attraksjon. Dreis AS, 16

17 Etablering av trallebana som trekkplaster vil kunne leggje grunnlaget for utvikling av ei rekkje tilleggsprodukt i Ålvik og regionen elles. Både overnatting, servering, detaljhandel, transport og andre sekundærnæringar drar direkte nytte av sterke primærprodukt som trallebana. Etablering av trallebana som produkt har, som ein skal koma attende til, ein noko lågare inngangskostnad enn kraftstasjonen, og kanskje også ein høgare betalingsvilje hjå kundane. Ein tilrår at Trallebana vert pilot i eit hovudprosjekt som vert iverksatt med det mål å etablera varig drift av bana. Prosjektperioden skal vare ut Kommersiell prøvedrift av trallebana og prosjektering av varig drift skal vera hovudaktivitetar i prosjektet. Ein tilrår vidare at utvikling av framtidig næring i kraftstasjonen vert vurdert skilt ut som sjølvstendig prosjekt, med mål om å etablere bærekraftig drift som sikrar vern av bygget. Både kulturbasert næring og industrielle føremål er moglege framtidige aktivitetar i bygningsmassen vurdert i prosjektet Konsept og tiltak i prøveperioden I føreslått framdrift og prioriteringar i konsept og tiltak vert det lagt vekt på faktorar langs to aksar; å etablera produkt som på kort sikt kan syne til bærekraftige resultat, og som samstundes har stort potensiale for vidare produktutvikling og salg. Ein går her gjennom tiltak som bør koma i første fase av produktutviklinga. Vidare prosjektering bør avklare kva tiltak som er aktuelle på lang sikt, for å sikre at potensialet desse representerer ikkje vert blokkert i mellomtida. Dreis AS, 17

18 Ny nedre påstigning Ein flyttar dagens påstigning opp til nærleiken av riksvegen og vert med dette meir synleg og attraktiv frå vegen, samstundes som ein unngår potensiell konflikt med nytt industriområde vest for Bjølvefossen Tilrettelegging for gåande frå torget til nedre påstigning Det går i dag gangsti frå torget og nesten heilt fram til trallebana. Denne vert forlenga slik at gjestene på ein god måte kjem fram frå informasjonssenteret på torget, til nedre påstigning på trallebana. Dreis AS, 18

19 Informasjon og sal på torget Ei framtidig drift av trallebana vil ha trong for lokaler for å yta service som informasjon, salg av billettar, toalettfasilitetar m.m. i tillegg til parkeringsplassar til dei reisande med bana. Ein bør freiste legge dette til eksisterande bygningsmasse sentralt i Ålvik, til dømes ved å samkøyre dette med gjeldande utviklingsplanar for bibliotek og servering i den nedlagde butikken Topptilbod Det vert i prøveperioden utvikla rimelege aktivitetar og tilbod i tilknytning til øvre stasjon på trallebana. Vandre- og sykkelløyper med god merking, utvikling av kart og gjerne med sykkelutleige, har låge utviklingskostnadar, er i sterkt vekst som etterspurt aktivitet blant dei fleste kundegrupper, og har synt seg vera ei særs effektiv og vellukka produktutvikling blant anna i vinterdestinasjonar som byrjar satsa på heilårsturisme. Dreis AS, 19

20 4.2 Marknad og målgrupper Trallebane og veg til fjells i Ålvik kan være komplementære tilbud for oss som jobber med et stort volum av reisende. Trallebanen vil stå for attraksjonskraften som i seg selv tiltrekker seg de reisende, mens vegen vil være en flott måte for de mindre vågale å få nyte den samme utsikten og naturen. Forutsatt god tilrettelegging og tilgjengelighet vil trallebanen i Ålvik framstå som et attraktivt produkt i indre Hardanger og være et aktuelt aktivitetstilbud til rundreisende på Hardangerfjorden. - Anne Randi Gjerstad, Produktsjef i Fjord Tours AS Marknad Potensielle marknadar er omhandla i KPK sin rapport frå 2004, Trallebaneprosjektet i Ålvik. Denne rapporten vektlegg særleg dei lokale og regionale marknadane, men det er også i tillegg til dette betydelege tal nasjonale og internasjonale reisande i regionen, særleg langs rundreisa Hardanger in a Nutshell og Nasjonal Turistveg Hardanger. Internasjonalt vil det vera naturleg å vende seg mot marknadar som er samanfallande med satsingar til Reisemål Hardangerfjord, og landsdelsselskapet Fjord Norge Målgrupper Trallebana vil i nær framtid ha begrensa kapasitet og bør av denne grunn prioritere å vende seg mot den individuelle marknaden og mindre private og bedriftsgrupper. Regional og nasjonal marknad vil vera særleg viktig. Enkelte internasjonale marknadar treng tid for å kunne sjå verdien og attraksjonen i vår industrielle kulturhistorie, men dette er i endring og stadig fleire interesserar seg for meir enn glansbileteutgåva av Noreg. Aktivitetar, kunnskap og opplevingar vert ein viktigare del av heilskapen for stadig fleire folk når dei er ute og reiser, anten det er i jobb eller fritid. For desse gruppene vil Ålvik kunne tilby ein attraktiv heilskap av opplevingstilbod, ved å kombinera formidling av kulturhistorie og spektakulære naturopplevingar. Dreis AS, 20

21 4.2.3 Sesong Potensialet for lang sesong er til stades, men dette bør realiserast over tid. Sesonglengd bør samkøyrast med og ikkje vera kortare enn andre framtredande tilbod i regionen Marknadskommunikasjon Ålvik er ny i gamet og ukjent som reisemål for dei aller fleste. Det vil i ein oppbyggingsfase vera viktig å bygga eigen identitet og merkevare gjennom aktivt pressearbeid og bearbeiding av turoperatørar og andre premissleverandørar i marknaden, samstundes som ein på kort sikt gjennom avtalar med etablerte aktørar i næringa klarar kapre ein del av den kundestrømmen som allereie er i regionen. Individuelle reisande, med betalingsvilje for spektakulære opplevingar, bør vera ei prioritert målgurppe. Dreis AS, 21

22 Døme: A) Fjord Tours: - Ålvik B) Nasjonal Turistveg Hardanger: Ålvik Dreis AS, 22

23 C) Reisemål Hardangerfjord: Dreis AS, 23

24 4.3 Økonomi Krav til utbetring av anlegget Me ser det som ein føresetnad for eit økonomisk bærekraftig selskap at dette overtar eit anlegg i godkjend stand, eventuelt med tilstrekkeleg startkapital til sjølv å stå for utbetringar. Det føreligg tilstandsrapport frå tilsynsmyndigheiter frå august 07. Tilstandsrapport frå DNV, samt eigen synfaring frå 2002 er grunnlag for ein teknisk vurdering av Trallebana og kostnadsoverslag for utbetring, utarbeida av HMR Voss. For varig drift må bana godkjennast for persontransport og det må dette høvet gjennomførast ein grundigare prosjektering av naudsynte utbetringar.. Tolking og implementering av nye EU-direktiv har ikkje heilt satt seg hjå tilsynsmyndigheitene, og skapar ei viss usikkerheit til praktisering. Det kan imidlertid vera mogleg å få gjennomført prøveperiode med avgrensa konsesjon, ein har døme på dette blant anna frå Rjukan. Dette vil seinke terskelen vesentleg for å gå inn i ein periode med prøvedrift. Det er sansynleg å anta at realismen i prosjektet er avhengig av ein avtale der Statkraft står for ein stor del av utbetringskostnadane. Me ser det som ein føresetnad for eit økonomisk bærekraftig selskap at dette overtar eit anlegg i godkjend stand, eventuelt med tilstrekkeleg startkapital til sjølv å stå for utbetringar. Dagens eigar, Statkraft, er ikkje avvisande til ein avtale der dei kostar utbetringar av anlegget til ein stand ein vert samd om er naudsynt for å gå i gang med drift av anlegget, mot at dei vert fritatt framtidig ansvar og eigarskap, men det er langt frå automatikk i at Statkraft nyttar eventuelt sparte midlar frå riving, til vern og utbetring i staden. Statkraft sin totalte kostnad ved gjennomføring av nedbyggingsplan er i dag ikkje kjent, og den omhandlar i alt 11 bygg og konstruksjonar, så nokre utgifter vil dei uansett ha, sjølv om ein tar bort dei største i kraftstasjonen, trallebana og eventuelt voktarbustaden. Det er sansynleg å anta at realismen i prosjektet er avhengig av ein avtale der Statkraft står for ein stor del av utbetringskostnadane. Dreis AS, 24

25 Tilråding og framdrift: Økonomiske scenarier I arbeidet med økonomiske scenarier for drift av trallebana har ein tatt utgangspunkt i dei to rapportane; Otto Thillmann, 2004: Fortsatt trallebanedrift i Ålvik, og KPKonsult, 2004: Trallebaneprosjektet i Ålvik. Desse inneheld kalkylar på utgiftssida som i denne rapporten er prisjustert til 2008-nivå, samt gjort ein viktig endring på betalingsnivå, altså kommersialiseringspotensialet per besøkande. Bakgrunnen for våre vurderingar i å endre denne så betydeleg, ligg delvis i utviklingar og trendar i reiselivet generelt, men kan særleg forsvarast med bakgrunn i konkrete samanliknbare produkt som syner stor betalingsvilje for denne type tilbod Ålvik skal utvikle. Det er også lagt betydeleg meir vekt på kostnadane ved å etablera seg i marknaden, dette kjem til syne i marknadsføringsbudsjettet. Det føreligg i desse kalkylane ein betydeleg oppjustering av kunden sin betalingsvilje og bedrifta sine marknadsføringskostnadar, samanlikna med tidlegare analysar. Dreis AS, 25

26 Økonomiske scenarier Trallebanedrift Ålvik År 1 År 3 Investeringsutgifter Framtidig renovering av bane Driftsutgifter Løn inkl. sos. 1) Straum banedrift Forsikring Kontor Vedlikehald bane Rekneskap og revisjon Marknadsføring Kommunale avgifter Diverse Sum driftsutgifter Driftsinntekter Billettinntekter 875 2) ) Fond Driftstilskot Kommune Fylke Stat Sponsor Sum driftsinntekter Resultat 4) Alle tal i tusen kr. 1) 75% av lønskostnadar variable ift driftsdagar 2) 2500 billettar à NOK 350,- 38% belegg, 90 driftsdagar 3) 7700 billettar à NOK 350,- 60% belegg, 179 driftsdagar 4) før avsetjing til framtidig renovering av bane Dei økonomiske scenaria syner potensiale for solid økonomi, men med offentleg tilskot som ein viktig del av finansieringa. Ein går her gjennom nokre av elementa på inntektsida: Dreis AS, 26

27 Prisnivå: Høg betalingsvilje og billettpris vil i stor grad kompensera for begrensa kapasitet, men kapasitetsutfordringa kan likevel verta aktuell etter ei tids vellukka drift. Fond: Drift av eit kulturminneprodukt med ynskje om bruke mest mogleg av det originale utstyret, er isolert sett ikkje økonomisk optimalt. Denne type produkt er også i seg sjølv ei kostnadskrevjande verksemd, med potensielt store og uventa utbetringsarbeid. Dette må ein ta høgde for i drifta. Opprettinga av eit fond som i hovudsak skal nyttast til årleg vedlikehald skal sikre at det er økonomi til dette uavhengig av eventuelle svingningar i driftsresultat. Dreis AS, 27

28 Offentlege tilskot: Ei rekkje kulturminner av ulik art vert drive i større og mindre grad ved hjelp av offentlege tilskot. Også andre kabelbanar, men kanskje først og fremst museumsjernbanar, får offentlege tilskot til drift, utbetring eller utvikling av anlegga. I dette økonomiske scenariet legg ein opp til ein betydeleg fødselshjelp, med nedtrapping mot eit lågare nivå etter som ein vert etablert i marknaden og i større grad står på eigne bein øknomisk. Dreis AS, 28

29 4.3.3 Potensielle ringverknadar Mange faktorar vil spele inn på resultatet og det vil vera stor usikkerheit kring vurderingar av potensielle ringverknadar av ei utvikling slik skissert i dette dokumentet. Ein tar her likevel med eit overslag i ein situasjon der ein har etablert trallebana som eit attraktivt produkt med god posisjon i marknaden og nye tilleggsprodukt, særleg knytt til toppen av trallebana og sentrum i Ålvik, er dukka opp som følge av kundestraumen. Dette overslaget gir ein peikepinn på kva utvikling av arbeidsplassar i ny og eksisterande næring ein kan få som følge av denne satsinga. Realiteten kan sjølvsagt verta både lågare og mykje høgre enn det her skissert. Trallebana vil i eit fem-årsperspektiv kunne tilføre tilreisande til Ålvik. Desse legg iflg SSB 53% av totalt forbruk att i detaljhandel. Dette vil kunne minimum sikre arbeidsplassane i daglegvare m.m., og bør også vera grunnlag for sesongprega oppbemanning. Reiselivsnæringa i Hardanger vil vende blikket mot Ålvik og tilby trallebana som ei oppleving til sine gjester. Dette vil særleg gjelde hotella i Norheimsund og Øystese, men også fartøyvernsenteret og næringa i regionen elles. Realisering av samarbeid med Fjord Tours sine produkt Hardanger in a Nutshell og Fjord Cruise Hardangerfjord vil kunne tilby stopp og evt å oppleva trallebana i Ålvik til sine reisande. Synleggjering av trallebana og visningssenter på torget i Ålvik vil gi ein betydeleg stoppeffekt for reisande langs Nasjonal Turistveg Hardanger. Dette vil trallebana og visningssenteret nyte godt av, men ikkje minst handel og servering. Dreis AS, 29

30 4.4 Eigarskap Eit sterkt eigarskap er ein kritisk faktor for å lukkast med framtidig drift av trallebana. Eit sterkt eigarskap er ein kritisk faktor for å lukkast med framtidig drift av trallebana og vidareutvikling av næringa. Det finst mange døme på løysingar på korleis ein kan setja saman eit slikt eigarskap hjå samanliknbare aktørar. Ein ting som ser ut til å vera ein fellesnemnar hjå dei som har lukkast, er at ein tar omsyn til lokale tilhøve og ikkje lar seg freista av å kopiera andre si oppskrift. I Ålvik har ein i lang tid hatt eit særs einsidig næringsliv, og det vert ei viktig utfordring å få riktig kombinasjon av lokalt engasjement og forankring, bransjekunnskap og økonomisk ryggrad. Dreis AS, 30

31 4.5 Døme frå samanliknbare anlegg Gaustadbanen Thamshavnbanen Flåmsbanen Krøderbanen Fløibanen Konsept Økonomi Målgruppe Eigarskap Kabelbane i fjell, Rjukan- Gaustad-toppen. Historieformidling og naturopplevingar. Servering av mat og konjakk på toppen. Variable opningstider. Driv kommersielt uten driftstilskot. Svært høgt belegg. Billettpris: NOK 350,- Oppleving, historieinteresser te, ski og vandring. Mest nordmenn, vekst i internasjonale. Aksjeselskap -Tinn Kommune 25 % -Gaustat. Ski 25% -Gaustat. Invest 12% år gamal saktegåande museumsjernbane i tilknytning til Orkla Industrimuseum. Mange ulike typar tema- og arrangement. Charterturar Ope dagleg i høgsesong. Offentlege årlege tilskot:: 3,5 MNOK Billettpris: NOK 55,- ca besøkande. Familiar Bedrifter (charter) Nordmenn, britar, tyskarar Privat stifting -Orkla Bratt og svingete jarnbane på 20 km frå Flåm til Myrdal i Sogn. Inngår som ein del av rundreisa Norway in a Nutshell. Kommersiell drift. Billettpris: NOK 310, besøkande Norske syklande langs rallarvegen reisande med Norway in a Nutsh. Cruiseturistar Aksjeselskap -AurlanS.bank 10% -Hurtigruten 12.5% -Siva H. 37.5% -Aurland K. 40% Museumsjernbane i Buskerud. Arrangerer populære temadagar på toget. Faste opningstider i sommarhalvåret. Frivillig drive. Investeringar vert finansiert av ekstraordinære tilskot og sponsorar. Familiar Eldre Nordmenn Offentleg stifting (under Kunstnerdalen Kulturmuseum), Buskerud. Kabelbane frå Bergen sentrum til Fløyfjellet. Svært god og sentral lokalisering. Servering og turløyper på toppen. 1,2 millionar reisande Billettpris: NOK 70,- Resultat 2006: NOK ,- Norske og utlendingar til dels lokalbefolkning. Enkle og lett tilgjenge-lege opplevingar av by og natur. Bergen Komm. 47% GC Rieber 13% Vital Forsikting 4 % +++ To av våre mest besøkte attraksjoner på Rjukan er Norsk Industriarbeidermuseum, og Gaustadtoppen. Gaustadbanen knytter disse opplevelsene sammen og vi jobber med å gjøre denne til vårt fyrtårn på helårsbasis. Siden driftstart i 2004 har vi opplevd stor oppmerksomhet og pågang både fra media og publikum som ønsker oppleve Gaustadbanen - Anita Tapio, Visit Rjukan Dreis AS, 31

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Tiltak Vurdering Søknadssum/ totalkostnad 1 Loftesnes, hovudhuset Arbeidet med salen er i sluttfasen og fylkesdirektøren vurderer det som viktig at 450

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Bygd, reiseliv og universell utforming felles og same sak

Bygd, reiseliv og universell utforming felles og same sak Bygd, reiseliv og universell utforming felles og same sak Kva er universell utforming? Klare verdiar og haldningar, ha eit ope syn på samfunnet, gjere klare politiske prioriteringar, ha kunnskap, evne

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Referat frå MINTA møte

Referat frå MINTA møte Referat frå MINTA møte Dato: 15.12.2010 Deltakarar: NM på ski v/tore, Fleischer`s Hotel v/knut, Vossa Jazz v/ Trude, Voss kommune v/gunnhild, Festival Voss v/torgunn, VM2013 v/kristin,ekstremsportveko

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Side1

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Side1 Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Næringsfondsstyret Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: 10.03.2015 Tid: Etter formannskapsmøtet Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71 00. Varamedlemmer

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Juvet Landskapshotell

Juvet Landskapshotell ei norsk oppleving Juvet Landskapshotell I tunet Burtigard på Alstad i Norddal kommune blir det etablert ei reiselivsbedrift utanom det vanlege; eit landskapshotell som tilbyr eit kortferiekonsept basert

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Døme på utforming av oppmoding om utbetaling og rapportar

Døme på utforming av oppmoding om utbetaling og rapportar Døme på utforming av oppmoding om utbetaling og rapportar For å sikre ei einskapleg rapportering i samband med oppmoding om utbetalingar, og ved årsrapportering/sluttrapportering etter ferdig utført (del-)prosjekt,

Detaljer

REFERAT Sak: SMB-programmet evaluering av forprosjektet Sted Dato Varigheit Ålvik 31.08.2010 13.30 16.30

REFERAT Sak: SMB-programmet evaluering av forprosjektet Sted Dato Varigheit Ålvik 31.08.2010 13.30 16.30 REFERAT Sak: SMB-programmet evaluering av forprosjektet Sted Dato Varigheit Ålvik 31.08.2010 13.30 16.30 Referent Underskrift Roald A Johansen Hensikt: Evaluere SMB-programmet hva er oppnådd Dokumentasjon:

Detaljer

Prosjektplan rundtur Sognefjorden og Dalsfjorden i et nøtteskall

Prosjektplan rundtur Sognefjorden og Dalsfjorden i et nøtteskall Prosjektplan rundtur Sognefjorden og Dalsfjorden i et nøtteskall 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Prosjektet er starta av tidlegare Reisemål Sunnfjord as, Stiftinga Jansbua og Fjord Tours as for å få meir

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Skyteanlegg i Vangdalsåsen

Skyteanlegg i Vangdalsåsen Skyteanlegg i Vangdalsåsen Presentasjon av det nye skyteanlegget som er eit samarbeid mellom; Norheimsund & Øystese skyttarlag Fyksesund skyttarlag Tørvikbygd skyttarlag Strandebarm skyttarlag Øystese

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule - Luster kommune Drøftingsnotat Til: Frå: Formannskapet Rådmannen Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009 Sak: Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule Rådmannen ønskjer på dette området å

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Regional Næringsstrategi for Hardanger Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Bakgrunn Initiativ frå Hardanger Næringsråd Vedtak i Hardangerrådet Prosjektleiing frå Næringshagen i Odda Styringsgruppe

Detaljer

Skogsvegar på Vestlandet -no eller aldri? Kjetil André Rødland Vestskog

Skogsvegar på Vestlandet -no eller aldri? Kjetil André Rødland Vestskog Skogsvegar på Vestlandet -no eller aldri? Kjetil André Rødland Vestskog Fase 2 av skogreisinga? Fase 1 = etablering av ny skog Fase 2 = etablering av infrastruktur i skog Fase 1 av skogreisinga tok brått

Detaljer

Prosjektplan. - Skilting Haugastøl - Bergen. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland. Delprosjekt: Felles informasjon Trykt og web

Prosjektplan. - Skilting Haugastøl - Bergen. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland. Delprosjekt: Felles informasjon Trykt og web Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland Nordsjøruta Bergen- Mongstad Utvikling av 2 Syklist velkommen destinasjoner Skilting Haugastøl- Bergen Sykkeltrasé Rallarvegen til Ulvik Hardangerfjordruta Leirvik-Voss

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 344.T14

Kopi til: Arkivnr.: 344.T14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 27. mai 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200809224-6/MSOG Kopi til: Arkivnr.: 344.T14 Den gamle kraftstasjonen på Valen - framtidig

Detaljer

Kulturhuset «Dølen» Kultur og næring Prestneset

Kulturhuset «Dølen» Kultur og næring Prestneset Kulturhuset «Dølen» Kultur og næring Prestneset Utgangspunkt: Ombygging av prestegardsløa til kultur/næringsbygg med forsamlingssal, kjøkken og rom til servering/utstilling og næringsverksemd Prestegardsløa

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må meldast

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Førde, 24.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Natur- og kulturbasert næringsutvikling. rundt Den Grøne Sløyfa

Natur- og kulturbasert næringsutvikling. rundt Den Grøne Sløyfa Natur- og kulturbasert næringsutvikling rundt Den Grøne Sløyfa Prosjektansvarleg; Den Grøne Sløyfa Prosjektleiar; Vert oppnemnt seinare Prosjektstart; 01.01.2008 Prosjektavslutning; 31.12.2009 1. MÅL OG

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE I N S T R U K S FOR FORVALTNING AV TILSKOT TIL TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK I KOMMUNANE

SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE I N S T R U K S FOR FORVALTNING AV TILSKOT TIL TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK I KOMMUNANE SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE I N S T R U K S FOR FORVALTNING AV TILSKOT TIL TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK I KOMMUNANE Mars 2013 1. Formål med og målgruppe for ordninga Sogn og Fjordane fylkeskommune løyver

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune forretningsidé forretningsmodell - forretningsplan Sogn og Fjordane Fylkeskommune i samarbeid med Viaduct og Mentor AS Innleiing... 3 Samling 1: Forretningsideen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Prosjektplan. - Sykkeltrasé fra Rallarvegen til Ulvik - forstudie. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland

Prosjektplan. - Sykkeltrasé fra Rallarvegen til Ulvik - forstudie. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland Nordsjøruta Bergen- Mongstad Utvikling av 2 Syklist velkommen destinasjoner Skilting Haugastøl- Bergen Sykkeltrasé Rallarvegen til Ulvik Hardangerfjordruta Leirvik-Voss

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Forstudie Næringshage i Vinje

Forstudie Næringshage i Vinje Forstudie Næringshage i Vinje Forord Dette forstudiet er laga med utgangspunkt i det potensialet som Rehabiliteringssenteret AIR ser rundt si verksemd. Arbeidet med rapporten er gjort i tett samarbeid

Detaljer

Solfrid Borge leiar i prosjektgruppa Lars Ueland Kobro forskar - Telemarksforsking

Solfrid Borge leiar i prosjektgruppa Lars Ueland Kobro forskar - Telemarksforsking DIKTARVEGEN OG FRAMTIDA Solfrid Borge leiar i prosjektgruppa Lars Ueland Kobro forskar - Telemarksforsking Idé og oppstart Ideen om Diktarvegen vert unnfanga i 2008 under eit frukostmøte på Hotell Bondeheimen

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møtedato: 06.09.2012 Tid: 14:00 16:00 Møtestad: Rundehaugen 45, Heiane Møte leiar: Aud Berit Alsaker Haynes Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen

Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen Kvifor satse på sykkelturisme Stort uutnytta potensiale Interessen auke Miljøvenleg Krev relativt lite tilrettelegging/lave investeringskostnader

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

Prosjektplan for Båt-og kystturisme i Hordaland

Prosjektplan for Båt-og kystturisme i Hordaland Prosjektplan for Båt- og kystturisme i Hordaland 1 Prosjektplan for Båt-og kystturisme i Hordaland Sunnhordland og Nordhordland 1. BAKGRUNN OG MÅL 1.1 Bakgrunn Gode økonomiske tider i Norge og meir fritid,

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Strategien peikar på fire særlege utfordringar for reiselivet på Vestlandet:

Strategien peikar på fire særlege utfordringar for reiselivet på Vestlandet: Saksutredning: REISELIVSSTRATEGI FOR VESTLANDET 2013-2020 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: 1. Bakgrunn: Vestlandsrådet har utarbeidd og vedteke ein felles reiselivsstrategi for Vestlandet. Bakgrunnen var

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd. Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011

Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd. Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011 Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011 Bakgrunn Styret i Destinasjon Voss, i fellesmøte med Voss Reiselivsråd 28.09.2011, gjorde slik vedtak om å gjennomføre

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer