Hvordan ivareta sosial ulikhet i helse i oversiktsarbeidet etter folkehelseloven - et idehefte 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan ivareta sosial ulikhet i helse i oversiktsarbeidet etter folkehelseloven - et idehefte 1"

Transkript

1 Hvordan ivareta sosial ulikhet i helse i oversiktsarbeidet etter folkehelseloven - et idehefte 1

2 Sosial ulikhet i helse få fram den «skjulte» kunnskapen Undersøkelsen «Vi har mengder av data, men vi ser ikke virkeligheten» «Petter» (5) kommer for sent i barnehagen nesten hver dag. Han har sjelden med matpakke. Mor er aleneforsørger og arbeidsledig. De ansatte i barnehagen har en uro for «Petter». Har han det bra? Hva gjør hjemmesituasjonen med ham på kort og på lang sikt? I folkehelseloven står det: «Formålet med loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse og trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.» Alle tjenester som er rettet mot barn og unge er pålagt å føre statistikk. Derfor finnes det mye kvantitativ data over helseutfall, risikoforhold osv. For eksempel blir «Petter» sannsynligvis til et tall som barn av en Nav-bruker. Men hva ligger egentlig bak disse tallene? For at kommunene skal kunne sette i verk tiltak for god folkehelse, er det nyttig å få presentert den virkeligheten om «Petter», og andre. Helsedirektoratet tok i 2014 initiativ til Erfaringsfylkeprosjektet, for å utvikle erfaringer med hvordan folkehelseloven kan oversettes til en praktisk kommunal virkelighet. Vestfold er et erfaringsfylke innen oversiktsarbeid. Sosial ulikhet i helse er et delprosjekt i Erfaringsfylkeprosjektet. Idehefte du holder i hånda nå, er resultat av dette arbeidet, og har blitt til gjennom fokusgruppeintervju med ansatte i tre vestfoldkommuner. Metoder for å få oversikt Hvordan opplever de ansatte «Petters» situasjon? Hvordan påvirker livssituasjonen «Petter» nå? Og hvordan vurderer de ansatte at «Petters» situasjon vil påvirke hans helse senere i livet? Vi vil i dette heftet vise hvordan kunnskapsdeling mellom ansatte på ulike nivåer kan bidra til økt forståelse for sosial ulikhet. Ved at denne kunnskapen blir overført til systemnivå, blir det lettere å sette gode mål og utvikle relevante tiltak. Det betyr også at den ansatte, i tillegg til ulike grupper i befolkningen, får komme fram med sin stemme. Innholdet i dette heftet skal kunne brukes på ulike innsatsområder, men for å gi konkrete eksempler har vi valgt å vise et oversiktsarbeid som dreier seg om barn og unges helse og oppvekstforhold, mer konkret barn i alderen 0-6 år. Dette valget er gjort fordi oppveksten har stor betydning for helsetilstanden gjennom hele livet. Det ble gjennomført fokusgruppeintervjuer i tre vestfoldkommuner. De som deltok var til sammen 16 ansatte og ledere som representerte ulike tjenester for barn 0-6 år. Hensikt: Få ansattes erfaringer med sosial ulikhet i helse hos barna, avdekke viktige kjennetegn Finne ut hvordan erfaringer blir delt, beskrevet og formidlet oppover i systemet Vurdere om metoden er hensiktsmessig i oversiktsarbeidet. Les mer om metode og verktøy fra side 9. Hva påvirker? «Vi ser jo veldig klart i forhold til inntektsbiten, betalingsevne, men også evne til å ta i mot de tilbudene vi har. Forskjell på toinntekts- og eninntektsfamiliene, enbils- og tobilsfamiliene. Det er ikke så lett å gå og komme seg til og fra, bringe og hente til barnehage for den som må gå. Vi ser det på utdanningsnivået, vi merker ganske fort om det er en ressurssterk familie eller om det er at de ikke har den sosiale ballasten. Det er slike ting vi ser intuitivt i det daglige.» Det er en leder for barnehagetjenesten som på denne måten forklarer hvordan økonomi har praktiske konsekvenser og fører til sosial ulikhet. Økonomi blir av flere respondenter sett på som den en av de viktigste faktorene, eller indikatorene for sosial ulikhet. I alle intervjuene var respondentene noe nølende innledningsvis og det var først litt ut i intervjuet at de begynte å gi konkrete eksempler på hvordan de «så» den sosiale ulikheten og hvordan den kunne påvirke barnas helse, på sine respektive arenaer. Det var en felles opplevelse at det primært var risikofaktorene, de signalene som førte til uro og bekymring, som var synlig og som fagfolk har bevissthet om. Utfallene, i form av negative helse- og utviklingstrekk, så man sjeldnere. Dette ble oppfattet som noe som kom senere, og som først viste seg i skolealder. Overfor denne aldersgruppen handlet det ofte om å kjenne på uro og vag bekymring. «Magefølelsen» var gjerne det viktigste, og ofte det første, signalet på at de sto overfor et barn eller foreldre som hadde en type utfordring. 2 3

3 undersøkelsen «Viktige indikatorer vil være vennskap, trivsel, mobbing, aktiviteter og nettverk» I tillegg til økonomi, ble sosial arv, kulturelle ressurser og nettverk framhevet som de viktigste indikatorene. Her er noen eksempler på hvordan dette kom fram i intervjuene: folk som støtter deg har du andre voksne å være sammen med, da for barns helse henger nøye sammen med mors psykiske helse, og det henger sammen med hvor god støtte hun har.» En ansatt i barnevernstjenesten sier det slik: «Jeg ser jo det samme dere sier, tenker at det er forskjell på store, grove kategorier, forskjell på de familiene med høyere utdanning, men samtidig er det mange ressurssterke som krever mye for barnet sitt. Ser sosiale arven i forståelse, følge opp Det er ikke så vanskelig å plukke de ut, de som er utsatte». En annen ser hvordan den sosiale arven gir seg utslag i vaner rundt måltider: «Vi har vært opptatt av det i familiehuset, å spise sammen. Mammaen som kommer 11 - de har ikke spist frokost. I dag fikk de grønnsakssuppe, og de kaster seg over den det er noe med å dele erfaringer og oppskrifter mange har ikke vært vant til det hjemmefra Så lager vi mat sammen. Jeg tror det er noe med at det sosiale aspektet Hva ligger det i fellesskapet å spise samme maten.» Sosial kapital, forklart som venner og familie, nettverk og sosial støtte, ble nevnt av flere som viktig for å mestre dagliglivet og foreldre- og omsorgsrollen. For mange av de familiene og barna det var knyttet uro og bekym-ring til, hadde respondentene flere eksempler på at barn hadde få eller ingen venner utenom dem de var sammen med i barnehagen, eller at foreldrene hadde lite nettverk. En kommunepsykolog sier det slik: Risikofaktorer oppsummert Mange av risikofaktorene som ble nevnt, er beskrivelser av indikatorer som allerede er i bruk i tilgjengelig statistikk: Alvorlige risikofaktorer hos foreldrene, som rus og psykiske lidelser. Manglende kapasitet hos foreldre til å følge opp barnet i barnehage, skole og fritid. Hyppige avbestillinger, lavt fremmøte på foreldremøter og dugnad. Økonomi: Ikke tilstrekkelig inntekt til å betale regninger, utgifter til bolig, ulike utgifter knyttet til barnets oppvekst, som kosthold, klær, deltakelse i fritidsaktiviteter. Boligtype, klær, fritidsutstyr, ferievaner er indikatorer som kan si noe om i hvor stor grad barn og deres familier er innenfor det som anses som «vanlig» i lokalsamfunnet. Utdanningsnivå, sosiale, kulturelle ressurser har stor betydning for hvordan foreldre legger til rette for gode oppvekstforhold og evne til å kontakte hjelpeapparatet, følge opp og nyttiggjøre seg tiltak og behandlingstilbud. Sosial arv, kulturell bakgrunn, nettverk og sosial støtte var temaer som ble satt i sammenheng med sosial ulikhet. Flyttemønstre og kjennetegn ved de som flytter til, eventuelt fra kommunen. Er det familier med høye utdanning, hvor foreldrene er i arbeid, eller er det familier med lav utdanning og lav eller ingen inntekt. Indikator Fra verbet «indikere» som betyr «å anvise, angi». Brukes for å angi eller beskrive forhold som er for kompliserte til å måle direkte. Ved å forenkle kompliserte forhold skal en indikator gi et tydelig signal om en tilstand eller endring i tilstand. «Sosial kapital er kjempeviktig i sosial ulikhet det er nettverk, utdanning, mange slags ressurser som mangler. Det er flere ting vi kunne spurt, opplever du at du har Mobbing, isolasjon og ensomhet. 4 5

4 undersøkelsen Deling av erfaringer Synliggjøring og beskrivelse Fagfolk sitter inne med mye erfaring. Men i hvilken grad blir den delt? Det var tydelig et behov for et forum å dele erfaringer og å ha faglige diskusjoner. En leder for oppvekst og helse, sa det innledningsvis slik: «Jeg ble veldig glad da dere ønsket dette her (intervjuene), for det ønsker jeg og! Jeg synes dere treffer veldig med denne samtalen. For det er mye taus kunnskap hos de som jobber, men snakker vi om den på tvers for å gjøre de gode prioriteringene og gode valg knyttet til folkehelse? Mange individuelle tiltak, men fravær av universelle tiltak, jamfør Arne Holther» Kan en metode som fokusgruppeintervjuet være egnet til å dele kunnskap? Flere uttrykte behov for slike arbeidsformer: «Veldig spennende å møtes, allright i en travel hverdag! Kan dette bidra til å løfte perspektivet på det jeg gjør, gjør jeg de lure tingene, løfte perspektivet - skape driv, bli en del av en større helhet. For ellers så det er lett å bli i sitt eget nok å gjøre. Det hjelper ikke, nytter ikke kommer aldri i havn. Tror at alle har noe å bidra med kjempeviktig å dele med dere andre» «Eneste måten å lære er å snakke sammen. Skal man samarbeide, må man være i samme rom og snakke sammen, finne arena for dialog. Vi sitter alle og tror og mener ditt og datt. Så blir vi veldig små hvis vi sitter så aleine, jeg får ikke gjort noe hvis jeg ikke kommer i samarbeid med andre.» En forutsetning for å dele kunnskap, er å bli kjent med hverandre og skape tillit. Det ble nevnt at det burde finnes «arenaer for å lære å snakke sammen». I de tre kommunene finnes det slike arenaer, som gjerne er knyttet til tverrfaglig samarbeid (ressursgrupper, tverrfaglig team, konsultasjonsteam). Her blir det som regel drøftet enkeltsaker, men respondentene mente at disse arenaene også kunne benyttes til dialog og til å løfte saker og drøfte de på generelt grunnlag og dermed overføre kunnskap til systemnivå. Ledende helsesøster hadde erfaring med å få et bedre system knyttet til overgangen mellom barnehage og skole: «Barnehageetaten og oppvekst inviterte barnehagene og helsesøstrene til å drøfte hvordan vi kunne få til bedre samarbeid for å få bedre overgang fra barnehage til skole. Få til bedre rutiner samtykke, lukke overgangene.» Å ha en leder som er interessert i de ansattes erfaringer trakk mange fram som viktig. Samtidig etterspør øverste nivå sjelden aktivt saker. Mange mente imidlertid at den formelle settingen, med sakskart og referat, kunne være et hinder for en åpen og fri samtale. «Jeg tenker på at barnehagen driver pedagogisk kartlegging og sanseundersøkelse - syn, hørsel, osv - men er vi flinke nok til å registrere mestring, selvopplevd psykisk helse, nettverk, opplevelse av støtte kartlegge dette i samtale med foreldrene, og slik få kartlagt risiko? Vet ikke hvordan vi skulle registrert det... Vi kartlegger jo så mye annet, men ikke det». Det finnes mange tall og statistikker om sosial ulikhet. Men hvordan forstå sammenhengene? Respondentene opplevde manglende sammenheng mellom det som blir registrert på de ulike tjenesteområdene og den virkeligheten de opplever. Alle var enige om at disse dataene er nyttige og viktige. Men hvordan ta de i bruk på en bevisst og målrettet måte? «Så det er kjempemasse kunnskap og tung kunnskap i barnevernstjenesten på hva er det vi ikke lykkes med. Og hvordan forholder vi oss til det? Hva er det vi gjør med de faktaene - hva gjør vi, hvordan diskuterer vi det på tvers, det er det enkleste og det vanskeligste. Statistikken til barneverntjeneste; ble positivt overrasket hvor bra den var, hvor detaljrik og rett i inn i lomma til fylkesmann den var, den er på individ og saksbehandlingen, det er jo en helt uvurderlig kunnskap som kunne brukes mer». Å se data på tvers av fagfelt, for å få bedre oversikt, og å finne sammenfallende kunnskap var flere opptatt av. Også å analysere data som allerede finnes, var et tema. «Det jeg så nå - jeg hadde gjennomgang med mange ulike funksjoner, så sa alle at vi har så lite informasjon, men nei, vi har den, men vi bruker den ikke på tvers, kanskje vi kan kurse oss på hvordan bruke denne informasjon. Kanskje vi trenger mer analysekunnskap. Kanskje vi trenger mer kunnskap om å forstå den kunnskapen vi har?» Etter undersøkelsen Etter endt undersøkelse kan det konkluderes med at det er fullt mulig å gjennomføre kvalitative metoder for å beskrive sosial ulikhet i helse. Man kan bruke beskrivelser både som utgangspunkt for å finne nye indikatorer, og forstå og analysere foreliggende indikatorer på en bedre måte. For å få synligjort sosial ulikhet i oversiktsarbeidet ga respondentene uttrykk for at det var behov for å løfte kunnskap knyttet til enkeltsaker og individnivå til systemnivå. 6 7

5 «Et badeanlegg i sentrum er viktig for alle som ikke kommer seg på stranda» Slik gikk vi fram Kvalitativ metode Fordi målet først og fremst er forståelse, valgte vi å bruke kvalitativ metode. Mulige metoder og verktøy kan være: Fokusgruppeintervju, flerstegs fokusgruppeintervju, kvalitativt intervju, semistrukturert intervju, hurtigkartlegging. Problemstilling og intervjuguide På bakgrunnen av problemstilling og hensikt med prosjektet (se side 3), ble det utviklet en intervjuguide, hvor fem hoveddimensjoner danner grunnlag for underspørsmål: Det finnes også andre former for kvalitativ tilnærming: PLA (Participatory Learning and Action): Eksempler på metoder/verktøy: Dialogkonferanse, nominal Ressursorientert tilnærming AI metode kan gi (Appreciative Inquiry), Kan utdype og supplere Invitasjon ble sendt til hver kommune, stilet til ledere og ansatte i virksomheter LØFT (løsningsfokusert kvantitative data med ansvar for barn 0-6 år. Folkehelsekoordinator var kontaktperson. Det var tilnærming): 16 ansatte som stilte til intervju, både leder- og praksisnivå var representert. Eksempler på verktøy: Det var gjennomgående høy aktivitet og engasjement blant deltakerne. Mulighetstre, mirakelspørsmål, Intervjuene ble gjennomført i kommunene, med varighet på ca 1 time og skalaspørsmål minutter hver. 9 gruppeprosess, open space, kafedialog, venndiagram, Margolis hjul, SWOTanalyse. Kvalitativ metode Vektlegger informantens subjektive opplevelser Kan gi tilgang til en dyp og nyansert forståelse av sammensatte fenomener Vil ofte gi en mer rikholdig informasjonskilde enn den kvantitativ 1. Forståelse av sentrale begreper: Sosial ulikhet i helse, levekår, kunnskap, indikatorer, data. 2. Hvilke indikatorer og data og datakilder som allerede finnes og vurderes som viktige i dag? 3. Skjult kunnskap: Finnes det kunnskap som i dag ikke blir framstilt eller omformet til konkrete data, verken kvalitativt eller kvantitativt? 4. Hvordan kan kommunen får bedre oversikt over denne kunnskapen? 5. Hvordan kan kunnskapen synliggjøres/framstilles og deles? Fokusgruppeintervju For å besvare problemstillingen er det gjennomført fokusgruppeintervjuer i tre kommuner. Det ble lagt til rette for tverrfaglig representasjon i hver fokusgruppe.

6 Kvinnen bak undersøkelsen: - Fortellinger fra felten er viktige Fokusgruppeintervju: Krever utarbeidelse av en intervjuguide, men følger den ikke slavisk Krever et bevisst valg av respondenter, rekruttering Krever egnede lokaler (nøytrale, uforstyrret, lys, luft) Man må dokumentere (lydopptak eller skriftlig) Krever anonymitet Må inneholde en analyse/oppsummering Deltakerne skal få tilbakemelding Det skal rapporteres til oppdragsgiver (her: ledere, planleggere, politikere) Unni Aadne Har det siste året jobbet i Vestfold fylkeskommune, og har vært prosjektleder for delprosjektet sosial ulikhet i helse, en del av erfaringsfylkeprosjektet. Utdannelse: Helsesøster/coach/master i helsefremmende arbeid. Har jobbet som helsesøster i Oslo, Bærum og Sandefjord. Har vært ledende helsesøster i Sandefjord. Har siden 2005 vært folkehelsekoordinator i Sandefjord Har utført fokusgruppeintervjuer om sosial ulikhet i helse. Som leder for helsesøstrene i Sandefjord var Unni Aadne opptatt av å få fortellingene fra dem som var ute i felten. - Det var gjennom å få skildringene fra den virkeligheten helsesøstrene var ute i, at vi fikk til endringer. Jeg forsøkte å alltid ha en åpen dør. Og de ansatte likte å dele, fortelle Aadne. Da hun noen år senere fikk jobben som folkehelsekoordinator i samme kommune, så hun nytten av tverrfaglighet. - Jeg liker å snakke med folk og å bygge broer i prosjekter. Jeg ble så imponert over hva de ansatte kunne, hva de visste om sine fagområder. Interessen for fortellingene og tverrfagligheten har Aadne tatt med seg inn i prosjektet om sosial ulikhet. - Kjempespennende - Folk der ute sitter på så utrolig mye. Når ansatte har en fornemmelse av at noe er galt: Hva handler det om? Hvis det for eksempel dreier seg om foreldre til barnehagebarn som unnlater å gjøre noe man forventer av dem: Har de ikke overskudd til det? Skjønner de ikke? Er det ikke praktisk mulig? Synes de ikke det er relevant? Er det tidsklemma som er problemet? Da tenker jeg at man bør snu det til å se hvordan vi kan endre vår praksis. Da Aadne startet med intervjuene, hadde hun en hypotese om at ansatte og ledere nær praksis satt med mye erfaring, kunnskap og kompetanse om sosial ulikhet som det kunne være nyttig å dele. - Jeg ble glad for å merke at alle som deltok syntes det var kjempespennende. Det var et behov for å dele. Ansatte flest er engasjerte og ønsker å gjøre en god jobb. Men det er ikke laget arenaer for denne type samtaler. Ofte har man kjørt seg inn i en spesiell måte å forstå et problem og å jobbe på. Man sjalter ut noen muligheter når man bare holder seg innenfor de rammene som er gitt, sier hun. Myter om hverandre Under intervjuene kom det fram noe hun kjenner godt igjen fra sitt eget yrkesliv: De ulike faggruppenes myter om hverandre. - Det var ikke så mange uenigheter under intervjuene. Men det kom fram noen inngrodde forestillinger. En av respondentene sa: «På helsestasjonene er de bare opptatt av å gi råd». Han fikk kjapt svar om at nei, slik var det ikke nå lenger: «Vi snakker med folk!» Dermed opplevde deltagerne at de også lærte mye av å delta i undersøkelsen. En av folkehelsekoordinatorene sa det slik: «Jeg skulle ønske jeg visste alt dette da jeg begynte i denne jobben». Aadne håper mange vil ta i bruk verktøyene som får fram kvalitative data, og at de vil komme til nytte i å få bedre oversikt. - Mitt råd er å sette seg inn i metoden, begynne i det små. Ha en veileder. Man lærer ved å gjøre. Kanskje kan en avdeling begynne, også tar man det videre etter hvert. Her blir alle utfordret. Noen råd Noen fallgruver oppdaget hun underveis. Derfor har hun flere konkrete råd. - Ha noen hovedtemaer med tilhørende spørsmål. Men ikke heng deg altfor mye opp i spørsmålene. La praten gå, lytt godt og spør mer utfyllende når det dukker opp noe interessant. Prøv å stille så åpne spørsmål som mulig. Noen ganger får du ikke det du hadde tenkt, men ikke bekymre deg over det. Vær nysgjerrig, ydmyk og modig, råder Aadne. At folk er forskjellige, kan også by på utfordringer. - For at alle skulle få komme til, måtte jeg henvende til dem som var litt stille og sjenerte, og invitere dem inn, gi dem en naturlig inngang: «Du som jobber der, har du opplevd» Samtidig var det noen av de mer utadvendte som måtte dempes litt. At respondentene ikke alltid kjente hverandre, gjorde at man måtte bruke en halvtimes tid på å bli kjent og komme skikkelig i gang. Sett derfor av god tid, råder hun. - Og konklusjonen? - Arbeidet har vært utrolig morsomt og lærerikt og jeg fikk bekreftet at mange av mine antakelser om ansattes rike kunnskap om sosial ulikhet stemte. Resultatet av undersøkelsen foreligger i sin helhet i prosjektrapporten: «Hvordan ivaretas sosial ulikhet i helse i oversiktsarbeidet. En kvalitativ undersøkelse i tre vestfoldkommuner». Rapporten er tilgjengelig på vfk.no/erfaringskonferansen

7 Dette kan hjelpe deg videre: Litteratur: Idehefte Sosial ulikhet: Dahl, E., H. Bergsli og van der Wel, K. (2014). Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt. Rapport. Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo. Helsedirektoratet (2012): Folkehelsepolitisk rapport Helsedirektoratets årlige rapport om arbeidet med å utjevne sosiale helseforskjeller. IS Helsedirektoratet. Oslo. Kvello, Ø., (2008): Utredning av atferdsvansker, omsorgssvikt og mishandling. Universitetsforlaget. Oslo. Dialogbaserte prosesser, tverrfaglighet, ledelse Bastøe, P.Ø., K. Dahl og E. Larsen (2002): Organisasjoner i utvikling og endring. Oppgaveløsing i en ny tid. Oslo. Gyldendal Forlag. Bendixen, G., K. Dahl, J.A. Knudsen, T.L. Olsen og O. Roald (2011): Ledelse å lede mennesker. Oslo Kommuneforlaget. Klemsdal, L. (2006): Den intuitive organisasjonen. Forny virksomheten med de samme menneskene. Gyldendal Norsk Forlag. Oslo. Ulleberg, I. (2004): Kommunikasjon og veiledning. Oslo. Universitetsforlaget Metoder: Aune, L., N. Foss og B.B. Skåra (2001): Fellesskap for utvikling. PLA medvirkning i praksis. Kommuneforlaget AS. Oslo. Bente Halkier. (2006): Fokusgrupper. Forlaget Samfundslitteratur & Roskilde Universitetsforlag. Fredriksberg. view/2334/2158 (Flerstegsfokusgruppeintervju) Hauger, B., T.G. Højland og H. Kongsbak (2008). Organisasjoner som begeistrer. Appreciative Inquiry. Kommuneforlaget AS. Oslo. Vestfold fylkeskommune Fylkesadministrasjonen Svend Foynsgt Tønsberg Tlf Fax: E-post: Facebook: Vestfold fylkeskommune vfk.no/erfaringskonferansen2015

Sosial ulikhet i helse

Sosial ulikhet i helse Sosial ulikhet i helse En kvalitativ undersøkelse om kartlegging av sosial ulikhet i helse i oversiktsarbeidet. Unni Aadne, Rådgiver folkehelse, Vestfold fylkeskommune Jeg vil snakke om: Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Folkehelsearbeid for barn og unge v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Presentasjonens innhold: Hva er folkehelsearbeid? Folkehelseloven Oversiktsarbeid Folkehelse

Detaljer

Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet

Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet torsdag 17. januar 2013 Innledning ved fylkeslege Elisabeth Lilleborge Markhus Helse- og omsorgstjenesteloven: Seminar 17.01.13 kommunene har

Detaljer

Helsekonsekvensvurdering

Helsekonsekvensvurdering Helsekonsekvensvurdering Helse i alt vi gjør! Folkehelserådgiver Folkehelseperspektivet belyst i alle kommuneplaner Folkehelse gjennomgående tema i utarbeidelse av delplaner (ikke egen folkehelseplan

Detaljer

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere seniorrådgiver Heidi Fadum Økt eierskap til folkehelsearbeid Hvordan tilrettelegge for at politikere kan få økt kunnskap om forståelse for bevissthet

Detaljer

Regionalplan for folkehelse 2013-2017

Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Orientering Sunn by forum Fylkeskommunale og kommunale oppgaver i folkehelsearbeidet Orientering om planprosess, utfordringsbilde, hovedmål og innsatsområder Hvilke

Detaljer

Et utviklingsarbeid i Re kommune ved virksomhetsleder Elisabeth S. Paulsen,

Et utviklingsarbeid i Re kommune ved virksomhetsleder Elisabeth S. Paulsen, Et utviklingsarbeid i Re kommune ved virksomhetsleder Elisabeth S. Paulsen, Hvis du søker jobb i Barn og unge i Re kommune ville dette være det første spørsmålet du fikk på intervjuet: Kan du fortelle

Detaljer

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097)

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Høringen kommer fra: o Statlig etat Navn på avsender av høringen (hvilken statlig etat, fylkesmannen,

Detaljer

Erfaringer fra oversiktsarbeidet. KS læringsnettverk 3.mai 2016, Anne Slåtten

Erfaringer fra oversiktsarbeidet. KS læringsnettverk 3.mai 2016, Anne Slåtten Erfaringer fra oversiktsarbeidet KS læringsnettverk 3.mai 2016, Anne Slåtten Erfaringer fra Prosjektet Vestfold som erfaringsfylke innen oversiktsarbeid (avsluttet i juni 2015). Utviklingsarbeid initiert

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

http://www.youtube.com/watch?v=u_tce4rwovi SKOLEHELSETJENESTEN FØRSTELEKTOR OG HELSESØSTER NINA MISVÆR INSTITUTT FOR SYKEPLEIE FAKULTET FOR HELSEFAG HELSEFREMMENDE STRATEGIER tar sikte på å utvikle tiltak

Detaljer

Med Barnespor i Hjertet

Med Barnespor i Hjertet Med Barnespor i Hjertet Konferanse i Molde 09.05 og 10.05 2012 1 Veiledning En definisjon av veiledning: Åhjelpe eller lede en annen til å forstå eller finne en utvei/løsning. (Wikipedia) 2 En liten oppgave

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter?

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Innlevert av 7D ved Bekkelaget skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi har brukt lang tid, og vi har jobbet beinhardt med dette prosjektet. Vi har

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

«SÅRBARE BARN ER SOM ANDRE BARN - FORSKJELLIGE.»

«SÅRBARE BARN ER SOM ANDRE BARN - FORSKJELLIGE.» MER OM: «SÅRBARE BARN ER SOM ANDRE BARN - FORSKJELLIGE.» 2 EN OPPVEKST VARER LIVET UT Trine hadde aldri med seg matpakke på skolen. Jeg er jo bare 9 år og jeg klarer ikke å skjære tynne brødskiver. Og

Detaljer

Hvordan kan vi sammen skape miljøer der engasjement, livsglede og håp preger hverdagen?

Hvordan kan vi sammen skape miljøer der engasjement, livsglede og håp preger hverdagen? Hvordan kan vi sammen skape miljøer der engasjement, livsglede og håp preger hverdagen? Hvordan bør vi opptre for å forløse hverandres store potensialer? KS Kommunekonferanse 9. 10. februar 2017 i Tønsberg

Detaljer

Et NAV-blikk på folkehelsesatsingen Forholdet mellom arbeid og helse. Ungdom, passivitet psykiske plager og utenforskap

Et NAV-blikk på folkehelsesatsingen Forholdet mellom arbeid og helse. Ungdom, passivitet psykiske plager og utenforskap Arbeid og folkehelse Christian Høy, Ibsenhuset 19.01.17 Arbeid og folkehelse Et NAV-blikk på folkehelsesatsingen Forholdet mellom arbeid og helse Særlige utfordringer Ungdom, passivitet psykiske plager

Detaljer

En guide for samtaler med pårørende

En guide for samtaler med pårørende En guide for samtaler med pårørende Det anbefales at helsepersonell tar tidlig kontakt med pårørende, presenterer seg og gjør avtale om en første samtale. Dette for å avklare pårørendes roller, og eventuelle

Detaljer

Master i barnevern av Anita Sæther Jensen

Master i barnevern av Anita Sæther Jensen Master i barnevern av Anita Sæther Jensen «Vurderinger av akutte saker i barnevernet» En kvantitativ undersøkelse Geiranger 2015 Problemstilling «Hva vurderer barneverntjenesten som en akutt sak?» Metode

Detaljer

Fylkesmannens i Aust-Agders rapport om de forebyggende helsetjenester for barn og unge i kommunene i Aust-Agder 2015

Fylkesmannens i Aust-Agders rapport om de forebyggende helsetjenester for barn og unge i kommunene i Aust-Agder 2015 Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2015/1882 (nytt nr. i 2016) 28.12.2015 Fylkesmannens i Aust-Agders rapport om de forebyggende helsetjenester

Detaljer

Robust oppvekst i helsefremmende kommuner. Ole Trygve Stigen

Robust oppvekst i helsefremmende kommuner. Ole Trygve Stigen Robust oppvekst i helsefremmende kommuner Ole Trygve Stigen Hva er robust oppvekst? Hva gjør en helsefremmende kommune? 2 Faktorer som har betydning for oppvekst - eksempler Familiesituasjon (stabilitet,

Detaljer

Evaluering av. Trygge lokalsamfunn i Vestfold. Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune

Evaluering av. Trygge lokalsamfunn i Vestfold. Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune Evaluering av Trygge lokalsamfunn i Vestfold Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune Vestfold fylke 238 000 innbyggere 14 kommuner 8 byer Landets minste fylke i areal TL-kommuner som deltok

Detaljer

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Innhold: 1) Hva er folkehelsearbeid? 2) Folkehelseloven. 3) Fylkesmennenes

Detaljer

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom?

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? RÅDGIVERFORUM BERGEN 28.10. 2008 Einar Heiervang, dr.med. Forsker I RBUP Vest Aller først hvorfor? Mange strever, men får ikke hjelp Hindre at de faller helt

Detaljer

Pågående folkehelseprosjekter.

Pågående folkehelseprosjekter. Pågående folkehelseprosjekter. Orientering for Verdiskaping Vestfold 10. des 2014 Folkehelsesjef Rune Kippersund, Vestfold fylkeskommune Kunnskapsdrevet folkehelsearbeid Folkehelseloven: 1: «Formålet med

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg. Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark

Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg. Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark Kort historikk Oppstart Gruppe for ungdom og voksne Rekruttering Tverrfaglig samarbeid Utvikling over tid Struktur og

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

ALLEMED. Hva gjør vi bra? Sko til besvær. Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge

ALLEMED. Hva gjør vi bra? Sko til besvær. Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge ALLEMED ALLEMED er et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne ut hva som skal

Detaljer

Folkehelseloven. 1.Formål Formålet med denne loven er å

Folkehelseloven. 1.Formål Formålet med denne loven er å Folkehelse Folkehelseloven 1.Formål Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens

Detaljer

I Gjesdal står vi sammen om

I Gjesdal står vi sammen om I Gjesdal står vi sammen om 1. Bakgrunn: Gjesdal kommune har ca. 9600 innbyggere. I Gjesdal har vi sett viktigheten av tverrfaglig samarbeid og forebyggende arbeidet, og gjennom satsingen GOD OPPVEKST

Detaljer

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming.

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Bergen, 17.01.2011 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Nasjonalt nettverk

Detaljer

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Hamar 9. november 2017

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Hamar 9. november 2017 Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Hamar 9. november 2017 Hvorfor en ny veileder om pårørende? Forrige pårørendeveileder 2008 Regelverk om barn som pårørende 2010 Program for en aktiv og

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Koordineringsrådet, Levekår, livskvalitet og kartlegging

Koordineringsrådet, Levekår, livskvalitet og kartlegging Koordineringsrådet, 03.12 2015 Levekår, livskvalitet og kartlegging «Det er viktig at kommunene aktivt bruker samfunnsplanlegging og planloven i gjennomføringen av Samhandlingsreformen, ny folkehelselov

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Barnehagens visjon... 3 1.2 Konklusjon... 4 1.3 De viktigste tiltakene i 2015 for å bedre kvaliteten i barnehagen...

Detaljer

Helsefremmende barnehager og skoler

Helsefremmende barnehager og skoler Helsefremmende barnehager og skoler Bjørn-Are Melvik 10.06.2015 Bodø - Barnevektstudien Den store roen Foto: Bjørn-Are Melvik Bakgrunn 2004-2007 prosjekt St.mld, forskrifter og lover med begrepet helsefremmende

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Ensomhet og relasjonelle utfordringer som hinder for gjennomføring av videregående opplæring?

Ensomhet og relasjonelle utfordringer som hinder for gjennomføring av videregående opplæring? Ensomhet og relasjonelle utfordringer som hinder for gjennomføring av videregående opplæring? Hva kan vi i så fall gjøre med det? Fagsamling for PPT, OT, spesialpedagogiske rådgivere og NAV Jægtvolden

Detaljer

Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger

Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger Det kvalitative intervjuet Analyse av beretninger 1 To ulike syn på hva slags informasjon som kommer fram i et intervju Positivistisk syn:

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

De samlede svarene fra de syv kommunene som deltar vil derimot bli sammenstilt i en fylkesrapport som blir offentliggjort.

De samlede svarene fra de syv kommunene som deltar vil derimot bli sammenstilt i en fylkesrapport som blir offentliggjort. SPØRREUNDERSØKELSE OM FOLKEHELSEARBEID I XXX KOMMUNE Du er blitt valgt ut til å delta i en intern evaluering av folkehelsearbeidet i XXX kommune. Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag fra Østfoldhelsa

Detaljer

HELHETLIG PLANLEGGING OG STYRING I ET FOLKEHELSEPERSPEKTIV. Nora W. Samuelsen Folkehelsekoordinator Vestvågøy kommune

HELHETLIG PLANLEGGING OG STYRING I ET FOLKEHELSEPERSPEKTIV. Nora W. Samuelsen Folkehelsekoordinator Vestvågøy kommune HELHETLIG PLANLEGGING OG STYRING I ET FOLKEHELSEPERSPEKTIV IMPLEMENTERING AV DET SYSTEMATISKE FOLKEHELSEARBEIDET Nora W. Samuelsen Folkehelsekoordinator Vestvågøy kommune Masteroppgave i folkehelsevitenskap

Detaljer

KoRus vest-bergen Reidar Dale

KoRus vest-bergen Reidar Dale HJELLESTADKLINIKKEN Mål problemstilling Ønsket med evalueringen var å få et innblikk i hvilke opplevelser pasientene har hatt, hvilke meninger de hadde om musikkterapi og hva nytte de tenker de har hatt

Detaljer

Folkehelseloven. Hanne Mari Myrvik

Folkehelseloven. Hanne Mari Myrvik Folkehelseloven Hanne Mari Myrvik 2.3.2012 1 Disposisjon Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelseloven Bakgrunn Kommunenes ansvar Fylkeskommunens ansvar Statlige helsemyndigheters ansvar Oversiktsarbeidet

Detaljer

SEVS. Folkehelseperspektivet i kommunal planlegging. Kirkenes 5. september Prosjektleder John H. Jakobsen

SEVS. Folkehelseperspektivet i kommunal planlegging. Kirkenes 5. september Prosjektleder John H. Jakobsen Folkehelseperspektivet i kommunal planlegging Kirkenes 5. september 2017 Prosjektleder John H. Jakobsen Mail : john.jakobsen@ks.no Mobil : + 47 908 58 032 SEVS Sekretariat for Etter- og Videreutdanning

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Oversiktsarbeidet. «Frå oversikt til handling» Marie Eide 3 september Trygg framtid for folk og natur

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Oversiktsarbeidet. «Frå oversikt til handling» Marie Eide 3 september Trygg framtid for folk og natur Oversiktsarbeidet «Frå oversikt til handling» Marie Eide 3 september 2015 Folkehelseloven 5. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen A: opplysninger som statlige helsemyndigheter

Detaljer

Helsefremmende skoler

Helsefremmende skoler Helsefremmende skoler Bjørn-Are Melvik 14.08.2015 Evenes Den store roen Foto: Bjørn-Are Melvik Takk til dere alle! Foto: Kongsvik barnehage Bakgrunn 2004-2007 prosjekt St.mld, forskrifter og lover med

Detaljer

Evaluering av prosjektet: Nytt grensesnitt i Lindesnesregionen

Evaluering av prosjektet: Nytt grensesnitt i Lindesnesregionen Evaluering av prosjektet: Nytt grensesnitt i Lindesnesregionen Bakgrunn Styringsgruppen Forprosjekt våren 2011 Behov for endring Henvisningspraksis Ventetid Avslag Samhandling mellom første og andrelinjetjenesten

Detaljer

Et veldig nyttig foreldremøte

Et veldig nyttig foreldremøte Et veldig nyttig foreldremøte Av John Roald Pettersen Hva er foreldre opptatt av når de får anledning til å snakke om egen oppdragelse? Vi har vært med på foreldremøte i Hosle barnehage. TYDELIGE VOKSNE

Detaljer

Prosjektplan - «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse»

Prosjektplan - «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse» Prosjektplan - «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse» 19. 08. 2016 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Formål... 3 3. Problemstilling... 3 4. Avgrensninger... 3 5. Metode... 4 5.1 Utvalg/målgruppe...

Detaljer

«En diabetesfri aften» Diabetes 2-pasienters nettverksforhandlinger om mat

«En diabetesfri aften» Diabetes 2-pasienters nettverksforhandlinger om mat «En diabetesfri aften» Diabetes 2-pasienters nettverksforhandlinger om mat NK LMH S FORSKERKONFERANSE 30. OKTOBER 2014 INGRID RUUD KNUTSEN, POST DOC, UIO Nettverksperspektiv Betydning av sosialt nettverk

Detaljer

Onga i Trysil. tør, vil og kan. Oppvekstmodell for

Onga i Trysil. tør, vil og kan. Oppvekstmodell for Onga i Trysil tør, vil og kan Oppvekstmodell for Innledning Trysil kommune har i mange år jobbet med å legge til rette for at det skal være godt å vokse opp i Trysil. Vi har et byggende perspektiv på barne-

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

Nasjonale forventninger og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder

Nasjonale forventninger og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Nasjonale forventninger og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2014 Innhold: 1) Folkehelseloven og forskrift om

Detaljer

Nærmiljøkvaliteter i folkehelsearbeidet. Hamar 8. mai 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet

Nærmiljøkvaliteter i folkehelsearbeidet. Hamar 8. mai 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Nærmiljøkvaliteter i folkehelsearbeidet Hamar 8. mai 2015 Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Disposisjonsoversikt 1. Ny folkehelseplattform. Bakgrunn for nærmiljø + plan. 2. Hva er nærmiljø og hvordan forstå

Detaljer

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Hva skal vi snakke om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Lag og foreningers betydning for samfunnsutviklingen Utfordringer i kommunen

Detaljer

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017 Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017 Hvorfor en ny veileder om pårørende? Forrige pårørendeveileder 2008 Regelverk om barn som pårørende 2010

Detaljer

Grethe Rønning kommunalsjef oppvekst og utdanning

Grethe Rønning kommunalsjef oppvekst og utdanning 1 Det gjennomføres hvert år mange store og små kompetansetiltak i sektor for oppvekst og utdanning i Aurskog-Høland. Noen er individrettet og noen retter seg mot grupper. Enkelte tiltak er klart fagrettede

Detaljer

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 1 Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 2 FOKUSOMRÅDER A. Omsorg og trygghet Barna i SFO har trygge rammer og omsorgsfulle voksne Barna har grunnleggende

Detaljer

Oversiktsarbeidet. Nora Heyerdahl og Jørgen Meisfjord, FHI Stand-ins for Pål Kippenes, Helsedirektoratet

Oversiktsarbeidet. Nora Heyerdahl og Jørgen Meisfjord, FHI Stand-ins for Pål Kippenes, Helsedirektoratet Oversiktsarbeidet Nora Heyerdahl og Jørgen Meisfjord, FHI Stand-ins for Pål Kippenes, Helsedirektoratet Oversiktsarbeidet Lokale data FHI data Kommunens analyse Oversiktsarbeid i kommunen - en todelt prosess:

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

Hvordan analysere case fra hverdagslivet i lys av interkulturell pedagogikk? Om veiledning til barnehagene.

Hvordan analysere case fra hverdagslivet i lys av interkulturell pedagogikk? Om veiledning til barnehagene. Hvordan analysere case fra hverdagslivet i lys av interkulturell pedagogikk? Om veiledning til barnehagene. Vibeke Solbue Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Bergen Disposisjon 1. økt: tre bilder av

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Samarbeide med barn og ungdom, barneverntjeneste, psykisk helsevern og andre

Samarbeide med barn og ungdom, barneverntjeneste, psykisk helsevern og andre Samarbeide med barn og ungdom, barneverntjeneste, psykisk helsevern og andre Hilde Baardsen Barne-, ungdoms- og familieetaten Hva gjør vi? Medvirkning Mitt liv institusjon Undersøkelser der ungdom svarer

Detaljer

Motivasjon for selvregulering hos voksne med type 2 diabetes. Diabetesforskningskonferanse 16.nov 2012 Førsteamanuensis Bjørg Oftedal

Motivasjon for selvregulering hos voksne med type 2 diabetes. Diabetesforskningskonferanse 16.nov 2012 Førsteamanuensis Bjørg Oftedal Motivasjon for selvregulering hos voksne med type 2 diabetes 16.nov Førsteamanuensis Bjørg Oftedal Overordnet målsetning Utvikle kunnskaper om faktorer som kan være relatert til motivasjon for selvregulering

Detaljer

Therese Rieber Mohn. Ringsaker kommune 10. mai 2012

Therese Rieber Mohn. Ringsaker kommune 10. mai 2012 Ringsaker kommune 10. mai 2012 Landsforeningen for barnevernsbarn For sent For lite Faglige og politiske føringer Barneombudet Barne og likestillingsministeren Justisministeren Forskningsmiljøene Media

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET Førstelektor og helsesøster Nina Misvær Avdeling for sykepleierutdanning Høgskolen i Oslo BAKGRUNN FOR STUDIEN Kunnskap om faktorer av betydning for friske ungdommers

Detaljer

Bedre psykisk helse for barn og unge. Hovedsatsningsområdet ( )

Bedre psykisk helse for barn og unge. Hovedsatsningsområdet ( ) Bedre psykisk helse for barn og unge Hovedsatsningsområdet (2016-2019) NAPHA, Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene Spesialrådgiver Kari Frank . Politiske beslutninger Arenaer der barn og

Detaljer

Henvisning til PP-tjenesten 0-6 år

Henvisning til PP-tjenesten 0-6 år Henvisning til PP-tjenesten 0-6 år Hvilke tjenester ønskes fra PPT? Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp Veiledning Vurdering av behov for viderehenvisning Logoped Annet Postadresse

Detaljer

Anders Nordby Lauten. Spesialsykepleier i Eidsvoll kommune Leverte masteravhandlingen 17.08.12

Anders Nordby Lauten. Spesialsykepleier i Eidsvoll kommune Leverte masteravhandlingen 17.08.12 Anders Nordby Lauten Spesialsykepleier i Eidsvoll kommune Leverte masteravhandlingen 17.08.12 Perspektiver på mestring, utvikling og trivsel -erfaringskompetanse fra «Grønn omsorg» i psykisk helsefeltet

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10.

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10. Utarbeidet av: Liss Eriksen, Bente Floer og Rita Hellesvik Studie: Pedagogisk ledelse og veiledning 2004 Side 1 av 12 Grunnen for å velge å bruke Løsningsfokusert tilnærming LØFT som metode for å ha medarbeider

Detaljer

F O L K E H E L S E O V E R S I K T E R

F O L K E H E L S E O V E R S I K T E R F O L K E H E L S E O V E R S I K T E R Oversiktsarbeid i kommunene Commissionen skal have sin Opmærksomhed henvendt paa Stedets Sundhedsforhold, og hva derpaa kan have Indflydelse, saasom... (Sundhedsloven

Detaljer

INTRODUKSJON TIL STØTTEKONTAKTARBEID.

INTRODUKSJON TIL STØTTEKONTAKTARBEID. INTRODUKSJON TIL STØTTEKONTAKTARBEID. Levekår Miljøarbeidertjenesten Rev.25.06.2012 teb INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning 3 2. Utvikling av støttekontakttilbudet... 3 3. Hva er en støttekontakt 4 4. Når

Detaljer

Helseledersamling 9. og 10 juni 2016

Helseledersamling 9. og 10 juni 2016 Helseledersamling 9. og 10 juni 2016 Bærekraftige helse- og velferdstjenester Folkehelsehalvtimen John Tore Vik folkehelsekoordinator Sør- Trøndelag fylkeskommune Folkemusikkhalvtimen Med sine 70 år mener

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Korleis følge opp kravet om oversikt over helsetilstand i befolkinga?

Korleis følge opp kravet om oversikt over helsetilstand i befolkinga? Samhandlingsreformen Korleis følge opp kravet om oversikt over helsetilstand i befolkinga? Molde, 10. november 2011 Pål Kippenes, lege, spes. samf.medisin. Seniorrådgiver, Helsedirektoratet pkipp@helsedir.no

Detaljer

0-24 satsingen og folkehelseprogram

0-24 satsingen og folkehelseprogram Fylkesmannens dialogkonferanse 30.-31. august 2017 0-24 satsingen og folkehelseprogram - erfaringer og refleksjoner fra en rådmann Katrine Lereggen Rådmann Samfunn HOVEDMÅL SAMFUNNSPLANEN Modig - mangfoldig

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Nettverkssamling Rogaland 6. juni 2013

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Nettverkssamling Rogaland 6. juni 2013 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Nettverkssamling Rogaland 6. juni 2013 Disposisjon 1. Kort om folkehelsearbeid etter ny lovgivning 2. Helsedirektoratets veileder til arbeidet med oversikt

Detaljer

Handlingskompetanse ved bekymring for eller kjennskap til at barn utsettes for vold og seksuelle overgrep

Handlingskompetanse ved bekymring for eller kjennskap til at barn utsettes for vold og seksuelle overgrep Handlingskompetanse ved bekymring for eller kjennskap til at barn utsettes for vold og seksuelle overgrep Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene 26. 27. november 2014 Siri Leraand Barndommen

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Landsstyremøte. Skien, juni 2015

Landsstyremøte. Skien, juni 2015 Landsstyremøte. Skien, juni 2015 Folk først. Leders tale. Trine Skei Grande «Ja, tenke det; ønske det, ville det med; - men gjøre det! Nej; det skjønner jeg ikke!» Når og hvor bør vi bruke de store ressursene?

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Oversikt som grunnlag for strategier og handling

Oversikt som grunnlag for strategier og handling Oversikt som grunnlag for strategier og handling Oversiktsarbeidets plass i folkehelseloven Åsgårdstrand 30. oktober 2014 Ellen M. Paulssen 1 Tema 1. Oversikt over folkehelsen hva, hvorfor og hvordan?

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorene

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorene Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorene En oppgave for kommuneoverlegen NORSAM 9. februar 2012 Pål Kippenes, seniorrådgiver/spes.samf.med pkipp@helsedir.no Samhandlingsreformen Nasjonal helse-

Detaljer

kjensgjerninger om tjenestene

kjensgjerninger om tjenestene 7 kjensgjerninger om tjenestene Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 2 av 10 Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 3 av 10

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder

Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2014 Innhold: 1) Folkehelseloven og forskrift

Detaljer

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Høstkonferanse i Bodø 10. oktober 2017

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Høstkonferanse i Bodø 10. oktober 2017 Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Høstkonferanse i Bodø 10. oktober 2017 Hvorfor en ny veileder om pårørende? Forrige pårørendeveileder 2008 Regelverk om barn som pårørende 2010 Program

Detaljer

Personale: Helsesøster. Lege og psykolog på Helsestasjon for Ungdom brukes for individuell oppfølging av elever.

Personale: Helsesøster. Lege og psykolog på Helsestasjon for Ungdom brukes for individuell oppfølging av elever. [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Sandnes - i sentrum for fremtiden SANDNES KOMMUNE HELSETJENESTER I VIDEREGÅENDE SKOLE 2015-2020 HELSESTASJONSTJENESTER 1 VIDEREGÅENDE SKOLE Personale:

Detaljer

Informasjon om Skoleprogrammet VIP

Informasjon om Skoleprogrammet VIP Informasjon om Skoleprogrammet VIP Denne presentasjon kan vises på: Foreldremøter Skolens hjemmeside E-post til foreldre På It s learning eller classfronter Mål for Skoleprogrammet VIP Hovedmål: Å gjøre

Detaljer

ET SOSIALT HVERDAGSLIV UNIVERSITETSLEKTOR BRIT HAUGER OG 1.AMANUENSIS AUD E WITSØ NTNU

ET SOSIALT HVERDAGSLIV UNIVERSITETSLEKTOR BRIT HAUGER OG 1.AMANUENSIS AUD E WITSØ NTNU ET SOSIALT HVERDAGSLIV UNIVERSITETSLEKTOR BRIT HAUGER OG 1.AMANUENSIS AUD E WITSØ NTNU TO PROSJEKT Prosjekt 1: Se og hør nå her dette vil jeg si høyt! Brukers stemme i utvikling av BoA-skolen. Samarbeidsprosjekt

Detaljer

SFO livets treningsstudio

SFO livets treningsstudio SFO livets treningsstudio Grand hotell 21.4.2017 Nettverket! for SFO - der over 60 % av SFO -/AKS ene i Norge er med Kontakt for kurs & prosesser Ivar Haug T 474 18 647 Nettverket! for SFO basen@sfonett.no

Detaljer