LØNNSSTATISTIKKEN 2007 PR 01.09

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØNNSSTATISTIKKEN 2007 PR 01.09"

Transkript

1 forts. Staten bør også ha ansvar for å sikre et faglig tilfredsstillende videreutdanningstilbud, som fortrinnsvis kan tilbys gjennom eksisterende fagtilbud i høgskole- og universitetssektoren. Skoleleders ansvar bør være å avdekke den enkelte skoles faglige behov, og ut fra det bestille relevant videreutdanning til sine lærere. Som et konkret tiltak i et nasjonalt videreutdanningsprogram foreslår vi å innføre et halvt kompetanseår for realfagslærere. Flere undersøkelser har vist at 25 % av lærerne som underviser i realfag ikke har faglig fordypning i disse fagene. Dette krever særskilte tiltak. Vi foreslår at det øremerkes midler til et halvt (6 mnd) kompetanseår for lærere som underviser i realfag. Også denne videreutdanningen bør gis gjennom allerede eksisterende tilbud ved våre høgskoler og universiteter. Det må også være midler tilgjengelig for å kunne dekke utgifter til vikar. Krav til faglig fordypning fra 5. årstrinn Fra og med 5. årstrinn skal lærerne som underviser i realfagene ha faglig utdanning med minst 60 studiepoeng. Med bl.a. utgangspunkt i ovenstående punkt ønsker vi å understreke nødvendigheten av å styrke lærerutdanningen med faglige krav til fordypning/antall studiepoeng i realfagene. Lektor II-ordning Ordningen skal gjøre det mulig for bedrifter og andre å låne ut sin realfagskompetanse til skolene. Vi foreslår at departementet setter i gang et pilotprosjekt for å finne gode modeller for dette. Det eksisterer i dag mange gode tiltak for samarbeid mellom skole og næringsliv som bør videreutvikles. Det er en utfordring at mange av tiltakene er basert på enkeltpersoners egen motivasjon og interesse, og at det derfor er liten læring og overføring av erfaring mellom de ulike tiltakene. Ansettelse av faglig kompetente personer uten pedagogisk utdanning Vi vil foreslå å åpne for å ansette faglig kompetente personer med både utdanning og praksis i realfag, men med krav om å ta pedagogikk i løpet av for eksempel tre år for å kunne få fast ansettelse. Vi håper departementet tar med ovennevnte innspill i sitt videre arbeid. Med hilsen Norsk Industri og Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Stein Lier-Hansen Marianne Harg Adm. dir Norsk Industri President i Tekna LØNNSSTATISTIKKEN 2007 PR Veksten i gjennomsnittslønnen i privat sektor fra 2006 til 2007 var 7,2 prosent, og 5,0 prosent fra 2005 til For statlig sektor var veksten i gjennomsnittslønnen 5,1 prosent fra 2006 til 2007, og 4,9 prosent forrige år. I kommunal sektor var veksten 7,9 prosent fra 2006 til 2007, og 4,5 prosent forrige år. I alle sektorer var det lokale forhandlinger som ikke var avsluttet. Tekna Skole registrerer at kommunal sektor har hatt en høyere lønnsvekst enn de andre sektorene i foregående år. Dessverre er det ikke skoleverket som er skyld i dette! Skoleveket er omhandlet i kommunal tariffavtales kap. 4, som samlet i 2007 hadde et økonomisk resultat på ca 5 %. Også i forhold til denne prosenten trakk skoleverket ned snittet, selv om hevingen av minstelønnen for lektorer var brukbar. Men mange lektorer med lang ansiennitet vil ha opplevet at lønnstillegget i 2007 var ned mot 3%. LØNNSOPPGJØRET 2008 Organisasjonene forbereder nå sine krav fremfor hovedtariffoppgjøret Denne gang vil ikke arbeidstidsbestemmelsene i skoleverket virke forstyrrende inn (slik det gjorde i 2006), og de store stridslinjer vil trolig stå om økonomi og pensjon. Tekna-medlemmer som ønsker å komme med innspill til hva Tekna Skole bør prioritere i forhold til lønnsoppgjøret, kan sende dette til leder i Interesseforeningen, Stein Hansen, ASE-KONFERANSEN 2008 Tekna Realistene har IGJEN arrangert en vellykket tur til den årlige Annual Conference hos Association for Science Education, dette år i Liverpool. Konferansen varte fra januar, og Teknas opplegg varte fra onsdag 02. til søndag 06. januar. 75 personer (!) deltok på opplegget, herav 2 ledsagere. Hele gruppen var innlosjert på Feathers hotell, tett ved Universitetet. Det er lagt ut en liten mini-reportasje på nettstedet til Interesseforeningen, Dette nettstedet er nå kommet i en fornyet form, og vil bli regelmessig oppdatert med nyheter. Sjekk nettstedet regelmessig!

2

3 BREV FRA DEPARTEMENT TIL FYLKESMANN OG FYLKESKOMMUNER angående lovpålagt undervisningstimetall: Til Fylkesmannen Fylkesmannen bes med dette om å gjennomføre skriftlig tilsyn med at fylkeskommunen oppfyller det fastsatte minste timetall for opplæring av elever i videregående skole, jf. rundskriv F-12-06, jf. forskrift til opplæringsloven 1-3 og 1-4 og opplæringsloven 3-2. Tilsynet omfatter også krav til forsvarlig system som er egnet til å oppfylle elevens krav på minste timeantall for opplæring, jf. opplæringsloven og læreplanverket for Kunnskapsløftet. NR. 01/08 Skoleinfo Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: Nå i ny forbedret versjon!! Fylkeskommunen skal gjennom tilsynet dokumentere at elevene gis det fastsatte timetall for opplæring av elever i videregående skole etter rundskriv F Dokumentasjonen skal vise at det er planlagt organisert opplæring i videregående skole som er henført til et bestemt fag eller kompetansemål i samsvar med gjeldende læreplaner for fag, jf. forskrift til opplæringsloven 1-3, 1-4. Kravet til forsvarlig system etter opplæringsloven innebærer at skolens planlegging skal være egnet til å gi elevene de opplæringstimer de har krav på etter rundskriv F Det innebærer at arbeidsplanen skal være innrettet slik at det er tilrettelagt for opplæring ved avvikling av eksamen og at det planlegges for løsninger ved andre hendelser som sykefravær og lignende. Tilsynet kan gjennomføres blant annet ved kontroll av skolenes arbeidsplaner i forhold til minimumskravene i rundskriv F Det bes om at resultatet fra tilsynet rapporteres til Utdanningsdirektoratet innen utgangen av mai 2008.Utdanningsdirektoratet vil senere oversende veiledning for gjennomføring av tilsynet. Til fylkeskommuner Utdanningsdirektoratet har bedt fylkesmennene om å gjennomføre skriftlig tilsyn med at timetallet for elever i videregående skole er i samsvar med det fastsatte minimum i rundskriv F-12-06, jf. Opplæringsforskriften 1-3 og 1-4 og opplæringsloven 3-2. Tilsynet skal kreve dokumentasjon på at det er planlagt organisert undervisningsaktivitet i samsvar med gjeldende omfangskrav. Det skal således vurderes om fagplanene er egnet til å oppfylle elevens krav på minste timeantall for opplæring, jf. opplæringsloven og læreplanverket for Kunnskapsløftet. Tilsynet kan gjennomføres blant annet ved kontroll av skolenes arbeidsplaner i forhold til minimumskravene i rundskriv F slik at tilsynet blir relativt lite ressurskrevende for skoleeier. Organisasjonene Tekna og Norsk Industri har sammen sendt dette brevet til statsrådene Bård Vegar Solhjell og Tora Aasland: Norsk skole i krise. Innspill til nødvendige tiltak - læreren er nøkkelfaktoren. Tekna og Norsk Industri ser med spent forventning frem til å samarbeide med departementet om rekruttering til realfag og kvalitetsøkning i skolen. Årets PISA-resultater og de siste dagers påfølgende debatter synliggjør for alvor det prekære i situasjonen. I dette bildet vil også Norsk Industri og Tekna fremheve hvor viktig det nå er å satse på læreren. Tekna og Norsk Industri mener at et tilstrekkelig antall faglig kompetente og engasjerte realfagslærere både i grunnskolen og videregående opplæring er en forutsetning for å heve realfagskompetansen, samt en avgjørende faktor for å motivere ungdom til å velge realfag. Dessverre sammenfaller ikke denne forutsetningen med dagens realiteter. Vi er bekymret. For å imøtekomme dagens utfordringer, samt å heve realfagskompetansen, mener Tekna og Norsk Industri det er nødvendig å ha en nasjonal, langsiktig og målrettet plan som har et lengre perspektiv enn en regjeringsperiode. Planen bør ha klare mål om hva man ønsker å oppnå, hvilke tiltak som skal igangsettes, og hvem som er ansvarlig for gjennomføringen og evalueringen av det enkelte tiltak. Vi mener at det er nødvendig med en rekke strukturelle endringer, samt en innføring av ulike tiltak, både kortsiktige og langsiktige om vi skal nå målet med å heve realfagskompetansen. Vi vil redegjøre for fire hovedområder vi mener det er spesielt viktig at departementet tar ansvar for å få gjennomført. Et nasjonalt videreutdanningsprogram for lærere. Ordningen om videreutdanning av lærere, slik den fremstår i dag, er ikke tilfredsstillende. Norsk Industri og Tekna mener at videreutdanning av lærere bør være et statlig ansvar. Dette vil innebære at staten har det økonomiske ansvar, bl.a. å dekke utgifter til vikarer. forts.

4 KURS FOR TILLITSVALGTE (og andre interesserte) Kurs for tillitsvalgte i kommunal sektor, samt felleskurs, våren 2008: KOMMUNIKASJON OG PÅVIRKNING - felles videregående kurs Dato: kl kl 1600 Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen Kursnummer: MOTIVASJON OG LEDELSE - felles videregående kurs Dato: kl kl 1600 Sted: Clarion Oslo Airport Hotel, Gardermoen Kursnummer: FORHANDLINGSKOMPETANSE - kurs for tillitsvalgte i kommunal sektor Dato: kl kl 1600 Sted: Hotel Gabelshus, Oslo Kursnummer: KONFLIKTHÅNDTERING - felles videregående kurs Dato: kl kl 1600 Sted: Clarion Oslo Airport Hotel, Gardermoen Kursnummer: Å håndtere og løse konflikter er blant de mest utfordrende oppgavene du møter som tillitsvalgt. Konflikter er naturlige og kan løses. Kurset skal gi innsikt i konflikthåndtering, i hvordan konflikter kan identifiseres tidlig samt utnytte læring av tidligere konflikter. Tekn Realistene og Teknas Interesseforening ved skoleverket vil i 2008 som et forsøk avholde felles årsmøter, på DFDS Seaways mellom Oslo og København. Programmet starter mens skipet ligger ved kai torsdag 06. mars. Program: Torsdag 6. mars Kl 11:00 Kl 11:15 Kl 12:45 Kl 13:30 Velkommen v/lederne Stein Hansen og Bjørn Gjermundsen Hvor nano er du? v/ Kari Totland, rådgiver i Avdeling for fremtidsteknologi i Norges Forskningsråd Lunsj Foredrag v/ skole- og utdanningspolitiker Kl 14:30 Teknas realfagssatsing v/ President i Tekna Marianne Harg (?) Kl 15:45 Kl 16:00 Kl 16:30 Kl 18:00 Fredag 7. mars Kl 09:00 Kl 10:15 Kl 12:30? Kl 13:00 Kl 17:00 Kl 19:00 Pause med kaffe og wienerbrød Hvordan gjøre Tekna til et synlig og attraktivt alternativ for realfagslærere? - innledning til gruppearbeid v/ markedsrådgiver i Tekna Marianne Huuse Gruppearbeid og innsjekk Oppsummering av gruppearbeid Siste nytt: forhandlinger v/ Anders Aarskog Avreise med buss til Experimentarium Avreise med til sentrum med kollektiv transport Frigang i København Separate årsmøter m/valg Årsmøtene avsluttes Teknas fylkestillitsvalgte (som utgjør Interesseforeningens årsmøte) vil bli innkalt på normal måte, mens Realistene som vanlig vil invitere alle medlemmene til årsmøtet, og så velges det blant de interesserte så langt plassen rekker. Totalt vil ca 50 av Teknas skolemedlemmer kunne få bli med. Invitasjonen fra Realistene vil år KUN bli sendt på mail. Spørsmål kan rettes til Marianne Aagedal på FELLES ÅRSMØTER FOR REALISTENE OG INTERESSEFORENINGEN

5 TEKNISK FAGSKOLE DEN VIRKELIGE Y-VEIEN I lys av den manglende rekrutteringen til tekniske studier har mange høgskoler med ingeniørutdanning satt i gang prøveordninger med en såkalt Y-vei, at man tar opp studenter som ikke har studiekompetanse, men fagbrev. Og gir dem da den nødvendige ballasten på veien. Og prøveordningene har vært positive, med svært gode resultater. Hvilket igjen resulterer at flere høgskoler ønsker å prøve ordningen. Når forsøksordningen startet var det mange kandidater som lenge hadde ventet på at en slik ordning skulle settes i gang, altså var et godt tilfang av godt voksne, motiverte studenter som meldte seg. I tillegg la høgskolene inn ekstra ressurser slik at det kunne gis tilleggsundervisning i matematikk og andre realfag slik at studentene skulle få dekket opp de manglende kunnskapene. Og noen høgskoler hevdet at denne studieordningen kunne erstatte ordningen ved å ta høgskoleutdanning ved å gå veien om teknisk fagskole. Det er grunn til å minne om at teknisk fagskole, i tillegg til å være en avsluttende utdanning for teknikere, også er den naturlige veien å gå for kandidater med fagbrev som ønsker seg videre til en ingeniørutdanning. Dette er den reelle Y-veien for folk flest. Fagskolen har læreplaner tilpasset kandidater med fullført fagutdanning, man blir over to år systematisk løftet opp både i realfag og tekniske fag, i tillegg til andre allmennfag og økonomifag. Man får ikke det realfags-sjokket man ofte møte i en ingeniørutdanning. NR. 02/08 Skole- Info Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: Nå i ny forbedret versjon!! TEKNA SKOLE BLE ÅRETS GRUPPE Stein Hansen mottok klubba på vegne av interesseforeningen da Tekna Skole ble kåret til årets gruppe i kommunal sektor. Selve utdelingen foregikk på Gardermoen under festmiddagen for årsmøte i Tekna Kommune, Tekna Stat og Tekna Privat fredag Og det at Fagskoler nå har fått en egen lov om Fagskoleutdanning, har gjort at flere av landets tekniske fagskoler har fått avtaler med universiteter og høgskoler om at den toårige fagskolen kan godskrives med inntil 60 studiepoeng i en bachelor-utdanning (under visse forutsetninger). Følgelig kan en fagskolekandidat etter to år ytterligere høgskole-utdanning få fullført en bachelorgrad innen for eksempel ingeniørfag. MATTEKONKURRANSEN ALBERT 2008 Realfagskolen arrangerer for fjerde år på rad den nasjonale mattekonkurransen, Albert. Det starter opp med fire innledende runder bestående av fire forskjellige oppgavesett. Svarene må leveres innen fredag 1. februar I slutten av hver runde vil alle som har alt riktig i det aktuelle oppgavesett være med i en trekning om to kinobilletter fra Filmweb. Lørdag 19. april vil 50 elever bli trukket ut til å delta i en avsluttende finale hos Det Norske Veritas på Høvik utenfor Oslo. Så gjenstår det å se: Hvem blir årets unge Einstein? Les mer på Terje Mjøen sitter fortsatt i styret i Tekna Kommune (ikke på valg i år). Kjell Holthe er leder i valgkomiteen for Tekna K frem mot årsmøtet i FORBEDRET NETTSTED FOR TEKNA SKOLE Styret i Interesseforeningen har lagt ned en stor innsats i å få til et levende nettsted for både tillitsvalgte og medlemmer, og har opplevet at antall treff på siden har øket veldig siden nyttår. Vi anbefaler derfor medlemmene jevnlig å besøke

6 KURS FOR TILLITSVALGTE (og andre interesserte) Kurs for tillitsvalgte i kommunal sektor, samt felleskurs, våren 2008: KOMMUNIKASJON OG PÅVIRKNING - felles videregående kurs Dato: kl kl 1600 Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen Kursnummer: MOTIVASJON OG LEDELSE - felles videregående kurs Dato: kl kl 1600 Sted: Clarion Oslo Airport Hotel, Gardermoen Kursnummer: På årsmøtet 07. mars ble følgende styre valgt for 2008: Leder Mona Kuhlefelt, Skien videregående skole, Nestleder Morten Amsrud, Gjøvik videregående skole, Tor Ormberg, Høyanger videregående skole, Kjell Holthe, Kvadraturen skolesenter, Fagskolen, Asbjørn Vermedal, Kongsberg videregående skole (ny, valgt for ett år) (ikke på valg) (ikke på valg) (ikke på valg) (ny, valgt for to år) FORHANDLINGSKOMPETANSE - kurs for tillitsvalgte i kommunal sektor NYTT STYRE I TEKNA REALISTENE Dato: kl kl 1600 Sted: Hotel Gabelshus, Oslo Kursnummer: KONFLIKTHÅNDTERING - felles videregående kurs Dato: kl kl 1600 Sted: Clarion Oslo Airport Hotel, Gardermoen Kursnummer: Å håndtere og løse konflikter er blant de mest utfordrende oppgavene du møter som tillitsvalgt. Konflikter er naturlige og kan løses. Kurset skal gi innsikt i konflikthåndtering, i hvordan konflikter kan identifiseres tidlig samt utnytte læring av tidligere konflikter. Spørsmål og påmelding kan rettes til Rebecca Bræin Gjertsen, tlf Rebecca har overtatt som sekretær for Tekna Kommune etter Marianne Aagedal NYTT STYRE I INTERESSEFORENINGEN FOR SKOLEVERKET På årsmøtet 07. mars ble følgende styre valgt for 2008: Leder Bjørn Gjermundsen, Fagerborg videregående skole, (gjenvalgt for to år) Nestleder Sigrid Melander Vie, Rud videregående skole, (gjenvalgt for to år) Bjørn Kjelsaas Andersen, Frederik II videregående skole, (ikke på valg) Taran Høyer, Skien videregående skole, (ikke på valg) Kjell Holthe, Kvadraturen skolesenter, Fagskolen (utnevnt av Interesseforeningen for ett år)

7 MNT FORUM INNLANDET BESØKER RENA LEIR Invitasjon til realfagslærere i videregående og ungdomsskoler i Hedmark og Oppland torsdag kl :. PROGRAM: Kl 1745: Fremmøte i vakta/rena leir. Kl : Transport til Hærens taktiske treningssenter. Kl : Brief - Østerdal garnison. Avdelinger og virksomhet. Kl : Hærens taktiske treningssenter - simulering som verktøy i treningen (inklusive noe å bite i). Kl : Omvisning i Kamptreningssenteret. Kl : Omvisning i Panserkjøreskolen. Kl : Omvisning i Kampsimulatoren. Kl : Omvisning i Skytesimulator. Kl : Omvisning i Stabs- og ledertreneren. Kl : Diskusjon. Kl 2100: Avreise Rena leir, Hærens mest moderne garnison, ligger ved Rena i Østerdalen. Leiren ble offisielt åpnet oktober 1997 som en kavalerileir for Søndenfjeldske dragonregiment. Leiren består bl.a. av Hærens Jegerkommando, Telemark bataljon, Hærens taktiske treningssenter og teknisk verksted. Det er en moderne leir med blant annet et stort øvelsesfelt og kampsimulatorer. NR. 03/08 Skole- Info Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: Nå i ny forbedret versjon!! ÅRSMØTER I TEKNA SKOLE mars arrangerte Teknas Interesseforening ved skoleverket og Tekna Realistene i samarbeid årsmøte og OU-seminar på Pearl of Scandinavia, en av DFDS København-ferjer. Nesten 50 personer deltok på OU-seminaret der vi blant annet fikk høre vår egen president, Marianne Harg, snakke om Teknas realfagssatsing. Vi hadde også besøk av seniorrådgiver Karin Totland fra Norges Forskningsråd som foreleste om nanoteknologi, samt Marius Holm, nestleder i Bellona, som snakket om klima med fokus på ny teknologi. Under oppholdet i København besøkte vi Experimentarium, og ble vel tatt i mot av senterets vicedirektør, Niels Hornstrup. Det er første gang Tekna Skole og Tekna Realistene har samarbeidet om gjennomføring av årsmøtene. Og vi oppsummerer at det har vært en vellykket tur med både faglig, lønnspolitisk og sosialt innhold. Valg av nye styrer se midtsidene! STRENGERE KOMPETANSEKRAV TIL LÆRERE I GRUNNSKOLEN Kunnskapsdepartementet har fastsatt endringer i forskrift til opplæringsloven om kompetansekrav til lærere i grunnskolen. Endringene innebærer blant annet at førskolelærere som skal tilsettes i skolen må ha tilleggsutdanning, og at lærere som tilsettes i fagene norsk, matematikk og engelsk på ungdomstrinnet må ha minst ett års fordypning i tilsettingsfaget. Endringene vil gjelde fra 1. august i år. FORBEDRET NETTSTED FOR TEKNA SKOLE Styret i Interesseforeningen observerer med glede at det stadig blir flere treff på vår nettside! Nå er det også lagt ut en billedkavalkade fra årsmøte-turen.. Vi anbefaler derfor medlemmene jevnlig å besøke

8 KURS FOR TILLITSVALGTE (og andre interesserte) Kurs for tillitsvalgte i kommunal sektor, samt felleskurs, våren 2008: FORHANDLINGSKOMPETANSE - kurs for tillitsvalgte i kommunal sektor Dato: kl kl 1600 Sted: Hotel Gabelshus, Oslo Kursnummer: KONFLIKTHÅNDTERING - felles videregående kurs Dato: kl kl 1600 Sted: Clarion Oslo Airport Hotel, Gardermoen Kursnummer: Å håndtere og løse konflikter er blant de mest utfordrende oppgavene du møter som tillitsvalgt. Konflikter er naturlige og kan løses. Kurset skal gi innsikt i konflikthåndtering, i hvordan konflikter kan identifiseres tidlig samt utnytte læring av tidligere konflikter. Spørsmål og påmelding kan rettes til Rebecca Bræin Gjertsen, tlf M N T - Forum Møre og Romsdal inviterer til ROLLS ROYCE MARINE, ÅLESUND OG LONGVA Torsdag kl MNT-Forum er ein møteplass for realfagslærarar i ungdomsskule, vidaregåande skule og høgskule for å sjå korleis faga vert brukt i næringslivet, verte kjend med bedrifter og få inspirasjon og idear. Se for mer informasjon. Påmelding innan 18. april AKADEMIKERNE KREVER KR FOR LEKTORER I SKOLEN Akademikerne kommune krever at årets lønnsoppgjør i kommunesektoren løser de store likelønns- og rekrutteringsutfordringene som kommunene har i forhold til arbeidstakere med høyere utdanning. - Vi krever også et betydelig lønnsløft for lektorer. Her snakker vi om minst kroner, sier forhandlingsleder Ole Jakob Knudsen i Akademikerne kommune. Likelønn er et hovedkrav for Akademikerne kommune. Kvinneandelen med høyere utdanning er vesentlig større i norske kommuner enn i privat sektor der det er mennene som råder. Når lønnsnivået i privat sektor ligger kroner høyere enn i kommunene, er dette den største likelønnsutfordringen i Norge i dag. - Det er ingen tvil om at norske kommuner har en betydelig likelønnsutfordring. En rapport fra PwC og Frisch-senteret som kom rett før påske, dokumenterer dette med all tydelighet. Jo mer utdanning man har, jo dårligere avkastning får en ved å være ansatt i stat og kommune. Dette må KS gripe fatt i ved årets oppgjør, sier Ole Jakob Knudsen. Akademikerne er også opptatt av kommunesektorens problemer med å rekruttere arbeidskraft med høyere utdanning. Lønnsgapet mellom kommunene og privat sektor for akademisk arbeidskraft er så stort at kommunesektoren fremstår som en lite attraktiv arbeidsplass for høyt utdannet personell. Dette er ikke minst dokumentert i en stor undersøkelse som NIFU STEP gjennomførte i høst. Her fremkom det at kommunene er den klart minst attraktive sektoren for akademisk arbeidskraft. Det store flertallet av Akademikernes medlemmer får sin lønn fastsatt gjennom lokale forhandlinger. Dette har vært en viktig reform, der KS har tatt grep for å forbedre mulighetene for å rekruttere og beholde akademisk arbeidskraft. - Det er ekstremt viktig at vi videreutvikler systemet med lokale forhandlinger i kommunene, sier Knudsen. Blant Akademikernes medlemmer er det bare lektorene i skoleverket som ikke har lokale forhandlinger. - Her kommer vi til å kreve kroner i tillegg. I tillegg krever Akademikerne at det opprettes en undervisningsstilling for videregående skole i kapittel 5 slik at også denne akademikergruppen får fastsatt sin lønn lokalt, sier forhandlingsleder Ole Jakob Knudsen i Akademikerne kommune.

9 KS VIL LEGGE FØLGENDE HOVEDELEMENTER TIL GRUNN: Hovedtariffoppgjøret 2008 gjennomføres innenfor en økonomisk ramme som tar hensyn til kommuneøkonomien, situasjonen i konkurranseutsatt næringsliv og kommunesektorens store utfordringer. Oppgjøret må ta hensyn til kommunenes konkurranseevne i arbeidsmarkedet. Den økonomiske rammen i tariffoppgjøret disponeres slik at den ivaretar balansen mellom sentrale justeringer av lønnsnivåer og tilstrekkelig lokale midler som sikrer det enkeltes medlems behov for å drive en aktiv lønns- og arbeidsgiverpolitikk. Målet er et oppgjør som stimulerer kvalitet, innovasjon og innsats og bidrar til å gjøre kommunesektoren mer attraktiv å arbeide i. Arbeidet med tjenestepensjonsordningen (TPO) og avtalefestet pensjon (AFP) tilknyttet pensjonsreformen fortsetter med sikte på at partene skal avklare ordningene i forbindelse med mellomoppgjøret Det legges til grunn at de nye TP- og AFP-ordningene i sektoren blir forutsigbare og mer økonomisk bærekraftige enn dagens pensjonsordninger. FLYKTER FRA DÅRLIG LØNN Yrkesgrupper med høy utdanning forlater offentlig sektor og begynner i private bedrifter, viser en undersøkelse SSB har gjort for Tekna. Lønnsforskjellene er hovedårsaken, hevder generalsekretær i Tekna Kåre Rygg Johnsen i Dagens Næringsliv. En undersøkelse SSB har gjort for Tekna viser at yrkesgrupper med høy utdanning forlater offentlig sektor og begynner i private bedrifter. - Oppskriften på å beholde yrkesgruppene med høy utdannelse er å legge ut hele lønnsoppgjøret lokalt og la partene avgjøre hvor mye som skal gis i lønn og hvilken differensiering det skal vøre, sier generalsekretær i Tekna, Kåre Rygg Johnsen til Dagens Næringsliv lørdag 5.april. Fra 2001 til 2006 gikk 14 prosent av Teknas medlemmer fra offentlig til privat sektor. I samme periode gjorde 9,8 prosent av andre yrkesgrupper med høyere utdannelse det sammen. - Det er interessant at undersøkelsen viser større flukt fra offentlig sektor for våre medlemmer enn andre grupper, sier Rygg Johnsen. NR. 04/08 Skole- Info Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: Nå i ny forbedret versjon!! HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2008 I GANG Forhandlingsstart i KS for ca kommunale stillinger var mandag 7. april kl. 12:00. Da overleverte forhandlingssammenslutningene sine krav nr. 1 til KS, men KS la frem sitt første krav/tilbud. Oppgjøret i Oslo kommune startet torsdag 10. april kl. 09:00. Det vil bli holdt jevnlige møter fremover, men temperaturen stiger neppe særlig før de siste dagene frem mot 01. mai. Tekna Skole vil holde medlemmene oppdatert via nettsidene. Hovedinnholdet i Akademikernes krav nr. 1 er gjengitt på midtsidene, og man kan finne hvilke hovedelementer KS vil legge til grunn på baksiden. HUSK Å MELDE ENDRINGER TIL MEDLEMSREGISTERET Ofte er sommeren tiden hvor man skifter arbeidssted, ev. også adresse. Vi minner medlemmene om at slike endringer på meldes til Tekna, slik at medlemsregisteret kan holdes oppdatert. FORBEDRET NETTSTED FOR TEKNA SKOLE Styret i Interesseforeningen observerer med glede at det stadig blir flere treff på vår nettside! Nettsiden vil kontinuerlig følge tariffoppgjørene i KS og Oslo kommune, og dette er den beste måten å holde seg kontinuerlig oppdatert på! Vi anbefaler derfor medlemmene jevnlig å besøke

10 AKADEMIKERNE AKSEPTERER I OSLO KOMMUNE - Dette lønnsoppgjøret løser ikke de grunnleggende rekrutterings-utfordringene i Oslo kommune. Vi finner likevel å kunne anbefale meglingsmannens skisse til løsning. Våre medlemmer samlet sett får en lønnsøkning på om lag kroner, sier forhandlingsleder Karsten Kragh Langfeldt i Akademikerne Oslo kommune. Rammen for oppgjøret i Oslo kommune er på om lag 6,4 prosent. Det generelle tillegget på lønnstabellen blir på 3,4 % (per 1. mai), mens det skal brukes 3,0 % til lokale forhandlinger (per 1. juli) og 1,5 % til justeringer (per 1. mai). I tillegg har partene kommet til enighet om en AFP-ordning. - Jeg skulle ønsket at Oslo kommune hadde gått mer offensivt til verks for å løse sine store rekrutteringsutfordringer. Jeg er skuffet over at vi ikke har fått gjennomslag for kravet om at lønnsforhandlingene for våre medlemmer skal flyttes ut i den enkelte bydel eller etat. Tiden er overmoden for at Oslo kommune får det samme forhandlingssystemet som resten av kommune-norge, sier Langfeldt. Langfeldt er tilfreds med at potten til lokale forhandlinger er større enn tidligere. Lokale forhandlinger gjør det mulig for kommunen å tiltrekke seg og beholde den kompetansen som er nødvendig for å løse de kommunale oppgavene til beste for byens innbyggere. Akademikerne er også fornøyd med at det ble et likt prosentvis tillegg på lønnstabellen samt at utdanningsgrupper skal prioriteres i justeringsforhandlingene. - Selv om den økonomiske rammen for dette oppgjøret er høyere enn normalt, er det fortsatt alt for store lønnsforskjeller mellom akademikere i offentlig og privat sektor. Det er en utfordring Oslo kommune må ta langt mer alvorlig i de kommende tariffoppgjørene. Ellers vil ikke byens innbyggere få de offentlige tjenestene som de trenger, sier Langfeldt. Akademikernes medlemsforeninger skal innen 18. juni 2008 meddele Riksmeglingsmannen sine svar på meglingsresultatet. Fra Riksmeglingsmannens forslag: 1. Generelt Gjeldende tariffavtaler fellesbestemmelser, generelle særbestemmelser og særbestemmelser for bestemte grupper/områder som har utløp , prolongeres for tariffperioden med de endringer og tilføyelser som fremgår nedenfor. 2. Tillegg på Oslo kommunes lønnstabell Det gis et prosentvist likt tillegg på lønnstabellen på 3,4 %, minimum kr , med virkning fra , jf. vedlegg Sentrale lønnsmessige tiltak Det gjennomføres sentrale lønnsmessige tiltak med virkning fra tilsvarende 1 % av lønnsmassen på årsbasis (dette utgjør 1,5% pr 01.05). Oslo kommune ønsker ved disse sentrale lønnsmessige tiltak å prioritere utdanningsgrupper, særlig undervisningspersonalet (utheving gjort av Tekna Skole), og å flytte årsverk fra laveste alternativ i de laveste lønnsrammene. Forhandlingene skal påbegynnes innen og avsluttes innen Lokale forhandlinger Det gjennomføres lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet med virkning fra tilsvarende 1,4 % av lønnsmassen på årsbasis (dette utgjør 3,0% pr 01.07). Lokale forhandlinger påbegynnes innen og sluttføres innen HVA BETYR DETTE FOR TEKNA SKOLES MEDLEMMER I OSLO? Faktisk er endelig resultat ikke mulig å forutse fullt og helt. ALLE får garantert økt årslønnen med 3,4%. I tillegg skal det tidlig i september forhandles om justeringer tilsvarende 1,5% av hele lønnsmassen i Oslo kommune, og arbeidsgiver sier at de ønsker å prioritere utdanningsgrupper, særlig undervisningspersonalet. Det kan bety at skoleverket kanskje får det dobbelte av denne prosenten? Ettersom grunnlønn i Oslo kommune for alle undervisningsstillinger er lavere enn i KS, og minstelønn til samtlige av disse stillingene i KS nå er hevet veldig pr 01.05, er det ingen grunn til å tro annet enn at Oslo kommune må gjøre tilsvarende. Dette vil være opp til våre forhandlere å gjøre mest og best mulig ut av. Men det er all mulig grunn til å være noe optimistisk.. Og i tillegg skal det i starten av oktober forhandles lokalt om 3,0%, dette vil ha virkningsdato Også her bør våre medlemmer kunne hente ut sin andel.

11 KS-OPPGJØRET I HAVN forts Tekna er negativ til at så store deler av økonomien brukes til heving av minstelønn, men dette treffer likevel en god del av våre medlemmer. Akademikerne har fokusert på at lokalt gitte tillegg spises opp med denne profilen, og har arbeidet for å få dem til å flyte oppå, dog uten å nå fram. Skole- Info Minstelønn for undervisningsstillinger i kapitel 4 C pr Ansiennitet 0 år 4 år 8 år 10 år 16 år NR. 05/08 Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: Nå i ny forbedret versjon!! Lærer Adjunkt Adjunkt m till Lektor Lektor m oppr Minstelønn for undervisningsstillinger i kapitel 4 C pr Ansiennitet 0 år 4 år 8 år 10 år 16 år Lærer Adjunkt Adjunkt m till Lektor Lektor m oppr HVA BETYR DETTE FOR TEKNA SKOLES MEDLEMMER I KS? Alt. 1 Sjekk hva gammel årslønn pr plusset på 2,5% blir. Alt 2. Sjekk hva ny minstelønn er for din stilling og din ansiennitet. Du skal ha det høyeste av disse alternativene. Ut fra foreløpige beregninger Tekna Skole har gjort gir dette en gjennomsnittlig lønnsvekst for våre medlemmer på rundt 5%. I tillegg skal det så til høsten forhandles lokalt om 1,6%, med virkning pr Også her bør våre medlemmer kunne hente ut sin andel og vel så det... KS-OPPGJØRET I HAVN FOR AKADEMIKERNE Tekna og Akademikerne har anbefalt meklingsmannens skisse for oppgjøret i KS-området. De tyngste punktene i forhandlingene har vært en ny AFP-ordning og økonomi. Årets oppgjør omfatter revisjon av hovedtariffavtalen for KS-området. Dette omfatter i hovedsak fellesbestemmelser, pensjonsforhold, forhandlingsbestemmelser og lønn for arbeidstakere med sentral lønnsfastsettelse. De fleste av Teknas medlemmer får fastsatt sin lønn gjennom lokale forhandlinger uten rammer (Hovedtariffavtalens kap. 3 og 5) i den enkelte kommune/fylkeskommune. Det har vært et hovedmål at alle Teknas medlemmer skulle få lokal lønnsfastsettelse. Dette har det ikke vært mulig å få på plass i årets oppgjør. Det økonomiske oppgjøret legger rammene for BÅDE 2008 og Totalrammen for 2008 er en årslønns-vekst på 6,3%. Dette fordeler seg på 2,5 % til generelt tillegg, 1,6 % til lokale forhandlinger og 1,75 % til justering av minstelønnssatsene (alle tall er datotillegg). Rammen for 2009 er 4,7 %. Dette er blant annet gitt til et generelt tillegg på 3,1 % og noen mindre minstelønnshevinger utover dette. Minstelønnsjusteringene har en profil som treffer de lengst utdannete lærerne godt. Dette er ikke tilstrekkelig for å rette opp den mindrelønnsutviklingen som lektorene har hatt siden KS overtok forhandlingsansvaret i 2004, men er et positivt brudd på en negativ trend. Minstelønnene for lektorer og lektorer med tilleggsutdanning ble økt med mellom ca og kr i Forts på baksiden.

12 VERV EN KOLLEGA! Motta fine vervepremier fra Tekna og Gjensidiges sikkerhetsbutikk! Vervepremier ved to vervinger Den du verver fyller ut innmeldingsskjema på Vedkommende må fylle ut ditt navn, medlemsnummer eller fødselsdato og hvilken vervepremie du ønsker deg. Du får tilsendt vervepremien ca en måned etter at vi har mottatt innmeldingen. Hvis du ønsker tilsendt vervebrosjyrer og evt. plakater til bruk ved vervingen, kan du bestille det på eller telefon OBS! Denne kampanjen gjelder ikke verving av studentmedlemmer. Blant studentgruppene gjennomføres egne vervekampanjer, der premien tilfaller de lokale studentgruppene. Vervepremier ved én verving Ryggsekk med pc-rom og regntrekk Brannslukker - ABC-pulverapparat 2 kg (til bil og båt) Vervepremier ved tre vervinger Mp3-spiller med usbminnepinne Gamebook med Brannteppe sjakk,backgammon, kveler flammer i møbler mølle og tripp trapp tresko og klær Førstehjelp tursett til å feste i beltet Paraply Lynvern DATA-ITX overspenningsvern for elektrisk og elektronisk utstyr Førstehjelpsboks med 39 deler. Et alternativ til en vanlig førstehjelpspute Brannslukker - ABCpulverapparat 6 kg (til bolig og fritidshus)

13 KURS FOR TILLITSVALGTE (og andre interesserte) høsten 2008 Tillitsvalgt-opplæring for medlemmer i Teknas interesseforening ved skoleverket september på Quality Hotell 33 på Økern i Oslo (nettopp åpnet!) Det vi ofte har kalt Hønefoss-kurset er i år lagt til Oslo. Kurset gjennomgår Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen, mange av de spesielle særavtalene som finnes i skolesektoren, og tar opp de vanlige problemstillingene en tillitsvalgt i skolesektoren vil møte. Invitasjon med program sendes tillitsvalgte ved skolestart i august. Forhandlingskompetanse for kommunal sektor - kursnummer august på Quality Oslo Airport Hotel på Gardermoen Påmeldingsfrist: 07. august Kurset skal gi deltakerne en innføring i forhandlingsprosessen, og hvordan man bør gå frem for å øke mulighetene for å få igjennom egne synspunkter og krav. Gjennom forelesninger, diskusjoner og egentrening skal deltakerne bli bedre forhandlere slik at man oppnår gode resultater i forhandlinger med arbeidsgiver eller andre interessenter. På kurset møter det representanter fra Generalsekretariatet og fra styret i Tekna K. Kommunikasjon og påvirkning - Felles for alle sektorer - kursnummer oktober i Oslo. Påmeldingsfrist: 22. september Tillitsvalgtrollen er mer enn å delta i de årlige lønnsforhandlingene. Dette kurset skal gi deltakerne økt bevissthet om ulike arenaer og former for påvirkning og kommunikasjon med arbeidsgiver. Målet er å kunne utøve tillitsvalgtrollen til beste for Teknas medlemmer også utover lønnsforhandlingene. Motivasjon og ledelse - Felles for alle sektorer - kursnummer november på Clarion Oslo Airport Hotel på Gardermoen Påmeldingsfrist: 21. oktober Kurset skal gi deltakerne kunnskap om arbeid i styrer, grupper og team slik at arbeidet blir mer målrettet og effektivt. Kurset gir også en innføring i hvordan tillitsvalgte bør håndtere media. En vil ha nytte av kurset i alle typer styrer, grupper og team, også utenfor Tekna. Konflikthåndtering - Felles for alle sektorer - kursnummer november på Quality Hotel Gardermoen Airport Påmeldingsfrist: 05. november Å håndtere og løse konflikter er blant de mest utfordrende oppgavene du møter som tillitsvalgt. Konflikter er naturlige de kan løses! Kurset skal gi innsikt i hvordan konflikter kan identifiseres og løses. Alle påmeldinger skjer til eller på NR. 06/08 Skole- Info Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: Nå i ny forbedret versjon!! AKADEMIKERNE GRATULERER UNIO MED STREIKERESULTATET Etter at Riksmeglingsmannen fremsatte forslag om at lokale lønnstillegg som gis ved lokale forhandlinger i 2008 i sin helhet skal komme i tillegg til ny minstelønn pr , samt at det skal nedsettes et partssammensatt utvalg som skal følge lønnsutviklingen i skolesektoren, valgte Unio å avblåse streiken. Det at lokale lønnstillegg skal flyte på toppen har vært et sentralt krav fra Tekna og Akademikerne under disse forhandlingene. - Det er all grunn til å gratulere Unio med en vel gjennomført streik og med resultatet. Dette viser at streik nytter, også i offentlig sektor, sier Ole Jakob Knudsen, forhandlingsleder i Akademikerne kommune. Akademikerne mener at Unio har fått gjennomslag for flere viktige prinsipper i den nye Hovedtariffavtalen med KS. Ikke minst er Akademikerne tilfreds med at de lokale lønnstilleggene som blir gitt i 2008 ikke lenger vil bli spist opp av de minstelønnshevningene som er fremforhandlet for Dette har vært et viktig krav for Akademikerne og jeg er takknemlig for at Unio nå har funnet en løsning på problemet gjennom streiken, sier Knudsen. Partene er videre enige om behovet for et godt lønnsnivå og en positiv lønnsutvikling for utdanningsgruppene i kommunesektoren som vil bidra til å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere, styrke tjenestenes kvalitet og omdømme og å bidra til å nå kommunesektorens viktige velferdsoppdrag. - Akademikerne støtter helhjertet opp om arbeidet med å løse kommunesektorens problemer med å rekruttere og beholde arbeidskraft. Derfor er vi tilfreds med at det nå skal settes ned et partssammensatt utvalg der også Akademikerne skal delta, som skal se på lønnsutviklingen for utdanningsgruppene, sier Knudsen. - OG MED DETTE ØNSKER TEKNA SKOLE ALLE EN GOD SOMMER!

14 MED TEKNA TIL ASE-KONFERANSEN I READING JANUAR 2009 Tekna Realistene vil som i tidligere år arrangere en fellesreise til det årlige møtet hos Association for Science Education, ASE, denne gang (som i 2004 og 2006) i Reading, England, i januar Denne opplæringskonferansen arrangeres hvert år rett etter nyttår, og kan sammenlignes med kursene på Blindern-dagen, bare at dette foregår over tre dager og at alt omhandler kun naturvitenskapelige og teknologiske fag. Konferansen gir rik anledning til å knytte internasjonale kontakter. Se også ASEs hjemmeside: Årets konferanse starter på formiddagen torsdag 08. januar og avsluttes til lunsj lørdag 10. januar Tekna planlegger avreise på ettermiddagen onsdag 07. januar og hjemreise søndag ettermiddag 11. januar. Vi har reservert plasser på fly fra Oslo til London. Deretter med egen buss fra flyplassen til Reading. Retur fra London på søndagen. Mulig med tilslutning fra andre norske byer, tilslutningsbilletter kan ordnes. Innkvartering skjer på studentboliger i enkeltrom, enten med delt bad og toalett på gangen eller med eget bad og toalett, mot et tillegg i prisen. Innkvarteringen inkluderer både frokost og middag. Disse studentboligene ligger i nær tilknytning til universitetsområdet. Det er også gangavstand fra campus ned til sentrum. Fra sentrum i Reading går det regelmessig hurtigtog inn til London Paddington (turen tar ca 20 min) PRISEN for en pakke bestående av - reise t/r med fly fra Oslo, samt transport fra flyplassen i London til studenthjemmet i Reading tur/retur, - fire overnattinger på studentbolig inkl. frokost og middag, - deltageravgift som inkluderer ett års medlemskap i ASE (her får du mange interessante tidsskrifter!) blir ca. kr ,- med delt bad/toalett. Tillegg for rom eget bad: kr. 800,-. Begrenset antall rom med eget bad. Hvis man ønsker å bestille reisen selv, og at Tekna kun ordner med konferanse inkl medlemskap i ASE + fire overnattinger på studenthjem er prisen for dette ca kr ,- for standardrom (med tillegg på kr. 800,- for rom eget bad). Tekna-medlemmer i skoleverket får en rabatt på kr.2.000,-. Rabatten gis også til dem som melder seg inn i Tekna innen De som allerede er medlemmer i ASE og har betalt årets kontingent får redusert prisen tilsvarende (kr. 800,-). Det blir et tillegg i pris for deltagere som skal ha tilslutningsbillett fra andre norske flyplasser. Helt nøyaktig pris kan ennå ikke oppgis, da det for det første avhenger av antall påmeldte deltagere, samt at årets program med de eksakte priser fremdeles er i trykken. Tilbudet er åpent for ALLE norske lærere uansett organisasjonstilknytning, vis gjerne dette tilbudet til en ikke-tekna -kollega. Studenter får gode rabatter på konferanseavgiften, ta kontakt for nærmere opplysninger om dette. For å lodde interessen for tiltaket er vi avhengig av en ikke-bindende påmelding innen fredag til: Teknas distriktskontor Agder, e-post: tlf: Distriktskontoret kan også informere om hvor man kan få nærmere opplysninger. Tekna vil så medio oktober sende ut tilbud med eksakte priser, med en frist for bindende påmelding. For nærmere opplysninger om konferansen, se I 2008 (i Liverpool) hadde Tekna Realistene 75 deltagere på denne fellesreisen. Blir vi enda flere i år??

15 KURS FOR TILLITSVALGTE (og andre interesserte) høsten 2008 Tillitsvalgt-opplæring for medlemmer i Teknas interesseforening ved skoleverket september på Quality Hotell 33 på Økern i Oslo (nettopp åpnet!) Det vi ofte har kalt Hønefoss-kurset er også i år lagt til Oslo. Kurset gjennomgår Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen, mange av de spesielle særavtalene som finnes i skolesektoren, og tar opp de vanlige problemstillingene en tillitsvalgt i skolesektoren vil møte. Invitasjon med program er sendt tillitsvalgte nå ved skolestart i august. Forhandlingskompetanse for kommunal sektor - kursnummer august på Quality Oslo Airport Hotel på Gardermoen Påmeldingsfrist: 07. august Kurset skal gi deltakerne en innføring i forhandlingsprosessen, og hvordan man bør gå frem for å øke mulighetene for å få igjennom egne synspunkter og krav. Gjennom forelesninger, diskusjoner og egentrening skal deltakerne bli bedre forhandlere slik at man oppnår gode resultater i forhandlinger med arbeidsgiver eller andre interessenter. På kurset møter det representanter fra Generalsekretariatet og fra styret i Tekna K. Kommunikasjon og påvirkning - Felles for alle sektorer - kursnummer oktober i Oslo. Påmeldingsfrist: 22. september Tillitsvalgtrollen er mer enn å delta i de årlige lønnsforhandlingene. Dette kurset skal gi deltakerne økt bevissthet om ulike arenaer og former for påvirkning og kommunikasjon med arbeidsgiver. Målet er å kunne utøve tillitsvalgtrollen til beste for Teknas medlemmer også utover lønnsforhandlingene. Motivasjon og ledelse - Felles for alle sektorer - kursnummer november på Clarion Oslo Airport Hotel på Gardermoen Påmeldingsfrist: 21. oktober Kurset skal gi deltakerne kunnskap om arbeid i styrer, grupper og team slik at arbeidet blir mer målrettet og effektivt. Kurset gir også en innføring i hvordan tillitsvalgte bør håndtere media. En vil ha nytte av kurset i alle typer styrer, grupper og team, også utenfor Tekna. Konflikthåndtering - Felles for alle sektorer - kursnummer november på Quality Hotel Gardermoen Airport Påmeldingsfrist: 05. november Å håndtere og løse konflikter er blant de mest utfordrende oppgavene du møter som tillitsvalgt. Konflikter er naturlige de kan løses! Kurset skal gi innsikt i hvordan konflikter kan identifiseres og løses. Alle påmeldinger skjer til eller på NR. 07/08 Skole- Info Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: HØSTENS LOKALE FORHANDLINGER Alle lærere i skoleverket har allerede hatt en lønnsregulering pr 01.mai. Men ennå gjenstår det å fordele en god del penger i årets lønnsoppgjør: 1,6% av lønnsmassen skal fordeles i lokale forhandlinger nå i høst, med virkning fra 01.mai. Teknas fylkestillitsvalgte vil snart vite hvordan forhandlingene skal foregå i det enkelte fylke. I noen fylkeskommuner foregår alle forhandlinger på fylkesplan, i andre er en stor del av fordelingen lagt ned på skoleplan. Noen medlemmer har allerede hatt en bra lønnsutvikling å år ved at minstelønnssatsene ble godt hevet, andre har ikke fått mer enn det generelle tillegget på 2,5%. Dette vi f.eks. gjelde alle avdelingsledere. Det er derfor rimelig at avdelingsledere vil score godt i lokale forhandlinger. Disse sentrale føringene gjelder i forhold til lokale forhandlinger i kap.4c, i tillegg til føringer som måtte bli avtalt lokalt: En overordnet målsetting ved gjennomføring av årets hovedtariffoppgjør er at gode lokale prosesser skal bygge gjensidig tillit og likeverdighet mellom partene og legge et godt grunnlag for de lokale forhandlingene. Det forutsettes at partene lokalt vurderer lønnsmessige tiltak og gir disse en innretning som kan møte lokale utfordringer i grunnutdanningen. For å stimulere til bedre læringsmiljø, relevant kompetansebygging og styrking av resultatene i skolen, skal partene ved årets lokale forhandlinger med grunnlag i HTA kap. 3, pkt. 3.2 og 3.2.1, og eventuelt i tillegg til eksisterende lønnspolitiske planer og kriterier, prioritere: - lønnstillegg til lærere som tar ansvar for faglige og administrative oppgaver knyttet til utvikling av læringsmiljøet, kompetansebygging og kvalitetsheving gjennom faglig samordnings- og veiledningsarbeid, metodisk og faglig utvikling av læringsopplegg, teambygging/faglig nettverk, koordinering, mentorordninger m.m. - lønnstillegg til arbeidslag/team/grupper for elevrettet arbeid. Partene skal tilstrebe enighet om kriterier for slike tillegg.

16 MED TEKNA TIL ASE-KONFERANSEN I READING JANUAR 2009 TEKNA PASSERER MEDLEMMER Tekna Realistene vil som i tidligere år arrangere en fellesreise til det årlige møtet hos Association for Science Education, ASE, denne gang (som i 2004 og 2006) i Reading, England, i januar Foreløpig virker det som om vi passerer fjorårets rekord på 75 deltagere! Årets konferanse starter på formiddagen torsdag 08. januar og avsluttes til lunsj lørdag 10. januar Se også ASEs hjemmeside: Tekna planlegger avreise på ettermiddagen onsdag 07. januar og hjemreise søndag ettermiddag 11. januar. Vi har reservert plasser på fly både fra Oslo og Torp til London. Deretter med leid buss fra flyplassen (Stansted) til Reading. Tilsvarende retur fra Reading på søndagen. Innkvartering på studentboliger i enkeltrom, enten med delt bad og toalett på gangen, eller med eget bad og toalett (mot et tillegg i prisen). Innkvarteringen inkluderer både frokost og middag. PRISEN for en pakke bestående av - reise t/r med fly fra Oslo, samt transport fra flyplassen i London til studenthjemmet i Reading tur/retur, - fire overnattinger på studentbolig inkl. frokost og middag, - deltageravgift som inkluderer ett års medlemskap i ASE - (her får du mange interessante tidsskrifter!) blir kr ,- med delt bad/toalett. Tillegg for rom eget bad: kr. 800,-. Begrenset antall rom med eget bad. Tekna-medlemmer i skoleverket får en rabatt på kr.2.000,-. Rabatten gis også til dem som melder seg inn i Tekna innen Fristen for påmelding til Teknas fellesreise til konferansen gikk ut Tekna disponerer fortsatt NOEN få plasser igjen til samme pris! For dem som er interessert: Ta øyeblikkelig kontakt med Etter øker prisen, uansett. Ta kontakt raskt, hvis interessert. - Velkommen til Tekna, sier foreningens visepresident Åsmund Knutsen til Ragnhild Børke. Hun er foreningens medlem nr , her sammen med statssekretær i Miljøverndepartementet Heidi Sørensen. Tekna har nå passert medlemmer. Medlemstallet har økt med over de siste fem årene. Medlem nr jobber med klimaspørsmål i Miljøverndepartementet. -I de senere årene har vi opplevd en sterk medlemstilstrømming, ikke bare av sivilingeniører, men også av andre med høyere teknisknaturvitenskapelig utdanning, sier Åsmund Knutsen, som er visepresident i Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening. Tekna er en største foreningen i Akademikerne og organiserer medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap. Knutsen ønsket førstekonsulent Ragnhild Børke i Miljøverndepartementet velkommen som medlem nummer i foreningen onsdag formiddag. Statssekretær Heidi Sørensen tok imot Tekna og Ragnhild Børke på sitt kontor i Miljøverndepartementet i forbindelse med medlemsmarkeringen. - Uten nye teknologiske løsninger klarer vi ikke å løse de store miljø- og klimautfordringene vi står overfor, sa Heidi Sørensen. Hun er enig med Tekna i at samfunnet trenger flere unge mennesker som satser på realfag og naturfaglig kompetanse. Verve en kollega? Se vervekampanje på

17 KURS FOR TILLITSVALGTE (og andre interesserte) HØSTEN 2008 Motivasjon og ledelse - Felles for alle sektorer - kursnummer november på Clarion Oslo Airport Hotel på Gardermoen Påmeldingsfrist: 21. oktober Konflikthåndtering - Felles for alle sektorer - kursnummer november på Quality Hotel Gardermoen Airport Påmeldingsfrist: 05. november Alle påmeldinger skjer til NR. 08/08 Skole- Info Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: M N T - FORUM forum for matematikk, naturfagene og teknologi tilbyr foredragsrunder over natur- og realfaglige temaer, og besøk til bedrifter og forskningsmiljøer AGDER: Onsdag 15.oktober kl på UiA, auditorium B Utfordringer og muligheter for realfag ved UiA fremover Hvilke utfordringer står UiA overfor grunnet sviktende rekruttering? - To på tur for å finne ut hva realister gjør! I et forsøk på å bli klokere på hva arbeidslivet kan tilby har to NTNU-studenter, Miriam Meling og Reidun Sletten, reist rundt på besøk til ulike bedrifter i Norge. Påmelding: Teknas distriktskontor Agder, på epost: OSLO & AKERSHUS med omegn: Norges Rederiforbund, Rådhusgt. 25, Oslo, torsdag 16.oktober, kl Kveldens foredragsholdere, Terje C. Gløersen, direktør, Rederiforbundet, Håvard Holm, 1. amanuensis, Faggruppe marine konstruksjoner, NTNU og Marintek, og Etienne Gernez, Maritime Project Engineer, Det norske Veritas, vil presentere utfordringer og mulige løsninger i dag og i fremtiden. Bindende påmelding til Gratis deltagelse. Det er mulig for lærere å ta med 2 elever. HØSTENS LOKALE FORHANDLINGER I KS-OMRÅDET Alle lærere i skoleverket har allerede hatt en lønnsregulering pr 01.mai. Men ennå gjenstår det å fordele en god del penger i årets lønnsoppgjør: 1,6% av lønnsmassen skal fordeles i lokale forhandlinger nå i høst, med virkning fra 01.mai. Teknas fylkestillitsvalgte vet nå hvordan forhandlingene skal foregå i det enkelte fylke, noen steder er forhandlingene allerede sluttført. I noen fylkeskommuner foregår alle forhandlinger på fylkesplan, i andre er en stor del av fordelingen lagt ned på skoleplan. JUSTERINGSOPPGJØRET FOR OSLO KOMMUNE Rammen for justeringsoppgjøret var 1,5 prosent pr Resultatet ble svært godt for ferske lektorer, mens de med lengre ansiennitet kom mindre godt ut. Dårligst gikk det for dem med 16 års ansiennitet eller mer. Årsaken til dette er først og fremst at Oslo kommune i dette oppgjøret ikke lot personlige tillegg, tidligere gitt i lokale forhandlinger, flyte på toppen av hevingen i justeringsoppgjøret. Mange av våre medlemmer i Oslo kommune hadde ca. tre ekstra lønnstrinn som personlig tillegg, og disse ble spist opp som følge av den nye innplasseringen i lønnsrammesystemet. Høstens lokale forhandlinger er forestående, hvor det skal forhandles om 3 prosent (pr ).

18 M N T Forum Innlandet forum for matematikk, naturfagene og teknologi inviterer realfagslærere i videregående og ungdomsskoler til møte med tema: ASTRONOMI På Hamar katedralskole tirsdag 11. november kl PROGRAM Omvisning og orientering om prosjektering og erfaring ved skolebygg - Helge Wernøe Astronomi-kurs - ved Bjørn Bjørneng, 45 minutter Henning Wernøe orienterer om observatoriet Vi deler oss i grupper. Observatoriebesøk kombinert med dataverksted. På Vitensenteret i Gjøvik onsdag 3. desember kl PROGRAM Astronomi på Vitensenteret. Innledning ved Vitensenteret Kurs i astronomi: Bjørn Bjørneng og Hanne Marken Dalby Besøk i planetariet, Solsystemmodellen, Om kalenderens historie, Stjernekart på nett Påmelding til fagkvelden på Hamar senest 6. november og til fagkvelden på Gjøvik senest 26. november til Teknas distriktskontor Hedmark/Oppland, e-post: telefon: M N T Forum Oslo & Akershus og M N T Forum Agder planlegger begge bedriftsbesøk torsdag 27. november. MNT-Forum Oslo & Akershus besøker Hydro Aluminium i Holmestrand, MNT-Forum Agder besøker 3B Fibreglass på Birkeland. Følg med på M N T Forum Buskerud forum for matematikk, naturfagene og teknologi inviterer realfagslærere i videregående og ungdomsskoler til METEOROLOGISK INSTITUTT: Torsdag 27.november 2008, kl Kl Avreise buss fra parkeringsplassen ved Fylkeshuset. Kl Velkommen til Meteorologisk institutt: Kort presentasjon av instituttet. Noe å bite i. Opplegget skisseres. Heidi Lippestad, informasjonsdirektør, Meteorologisk institutt Kl Framtidens værvarsling Meteorologisk institutt er i ferd med å innføre et nytt regime innenfor værvarsling, som er unikt i verdenssammenheng. Hvem sier vi er sidrompa??? Regionleder Tor Helge Skaslien, Meteorologidivisjonen Kl Corioliskraftens betydning for høytrykk og lavtrykk Gaspard Gustave Coriolis ( ) la det matematiske grunnlaget for å beskrive bevegelser i et roterende system. I meteorologien benyttes begrepet Coriolis-kraft eller jordrotasjonens avbøyende kraft til å forklare vindens retning rundt høytrykk og lavtrykk. Regionleder Tor Helge Skaslien, Meteorologidivisjonen Kl Et ganske alminnelig lavtrykk Ordet "syklon" varsler dramatikk. Men for meteorologen betyr det nøyaktig det samme som ordet "lavtrykk". Så hva blir da forskjellen på en tropisk syklon og et ordinært, norsk lavtrykk? Regionleder Tor Helge Skaslien, Meteorologidivisjonen Kl Været her mot været der Lufttrykket ved havnivå over Island svinger i motfase med tilsvarende trykk over Asorene. Svekket monsun over Asia faller sammen med unormalt varmt vann langs kysten av Peru. Stikkord: NAO, El Niño og La Niña Oseanograf og forsker Arne Melsom, FoU-divisjonen Kl Retur til Drammen Antall plasser er begrenset til 30.Påmelding innen 20.november til Hanne Hagby, Buskerud fylkeskommune e-post: eller telefon Gratis deltagelse. Oppmøte P-plass v/ Fylkeshuset

19 VARIG OPPLEGG FOR VIDAREUTDANNING, forts. Et naturlig valg i perioden er fagene som omfattes av endringene i kompetanseforskriften, dvs. norsk/samisk, matematikk og engelsk. Forskriftsendringen er en generell endring, og det er derfor et mål at alle kommuner og fylkeskommuner skal ha lærere som deltar i videreutdanningen på disse områdene. Denne prioriteringen vil i denne perioden fortrinnsvis tilgodese personale som arbeider på grunnskolens ungdomstrinn og omfatte ca 50 prosent av midlene. Det vil også være naturlig å prioritere leseopplæring fordi det er lite tilgang på lesespesialister i skolen. Denne prioriteringen vil i denne perioden fortrinnsvis omfatte lærere i grunnskolens barnetrinn og omfatte ca 20 prosent av midlene. I tillegg foreslås det at noen midler avsettes til andre fag ut fra både lokale og nasjonale behov for videreutdanning. Naturfagene fysikk og kjemi og yrkesfaglige programfag peker seg nasjonalt ut som særlig aktuelle områder. Det vil være naturlig at disse midlene i denne perioden fortrinnsvis imøtekommer behov blant pedagogisk personale i videregående opplæring. Praktisk-estetiske fag og rådgivning peker seg også ut som aktuelle områder. Denne delen vil omfatte ca 30 prosent av midlene. FAGLIG-PEDAGOGISK DAG 2009 PÅ UMB Mandag 5. januar 2009 har UMB gleden av å arrangere Faglig-pedagogisk dag for 12. gang. Målgruppen for dagen er realfaglærere i ungdoms- og videregående skole, men alle interesserte er hjertelig velkomne. UMB ønsker å lage en dag som kan gi både faglig inspirasjon og faglig oppdatering. Se KURS FOR TILLITSVALGTE (og andre interesserte) HØSTEN 2008 Motivasjon og ledelse - Felles for alle sektorer - kursnummer november på Clarion Oslo Airport Hotel på Gardermoen Sentrale lov- og avtalebestemmelser - kursnummer: kl (dagskurs) på Flyporten, Radisson SAS Airport Hotel på Gardermoen. Konflikthåndtering - Felles for alle sektorer - kursnummer november på Quality Hotel Gardermoen Airport Alle påmeldinger skjer til NR. 09/08 Skole- Info Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: VARIG OPPLEGG FOR VIDAREUTDANNING AV LÆRARAR - Gode lærarar er ein føresetnad for at elevane skal lære. Eg er glad for at vi no kan leggje fram eit varig opplegg for vidareutdanning av lærarar, seier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell. Strategien for vidareutdanning av lærarar er utarbeidd i samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, KS, lærarorganisasjonane og Universitets- og høgskulerådet. - Vi veit at kompetansen til lærarane og resultata til elevane heng saman, men berre ein femdel av lærarane i den norske grunnskulen har fordjuping på minst eitt år i faga dei underviser i. No legg vi til rette for at fleire lærarar skal få betre fagleg kompetanse, seier Solhjell. Partane har blitt samde om eit system for finansiering der staten dekkjer alle kostnader til studieplassar. Staten dekkjer 40 prosent av kostnadene til vikar, det same gjer kommunane. Dei siste 20 prosentane blir dekte av lærarane sjølve. Dei ordinære arbeidsoppgåvene som lærarane har, skal bli reduserte i studietida. Vidareutdanninga blir først og fremst retta mot fagområde og emne som det på landsbasis er behov for å styrkje. Frå 2009 til 2012 vil mellom anna vidareutdanning i matematikk, norsk, samisk og engelsk bli prioritert. Opplegget gir vidareutdanning til dei lærarane som er med, i eit omfang på inntil 60 studiepoeng i det enkelte fag eller område. Ordninga skal omfatte både lærarar som ikkje har fordjuping frå før, lærarar som har noko fordjuping og lærarar som ønskjer å la vidareutdanninga gå inn i ein mastergrad. - Eg er glad for at vi har fått på plass ei langsiktig vidareutdanningsordning som gjer det lettare for lærarar og kommunar å planleggje kompetanseutvikling, seier kunnskapsministeren. Forts. på baksiden

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010 ASE-KONFERANSEN 2010 Det ble også i 2010 ny deltagerrekord for antall påmeldte til Teknas årlige fellesreise til ASE-konferansen, 115 påmeldte fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Og deltagerne ble

Detaljer

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet.

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet. REALFAG, NATURLIGVIS Under åpningen av Realfagskonferansen 2005 i Tromsø i januar presenterte Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet en oppdatert versjon av departementets strategiplan for styrking

Detaljer

(forsiden) NIF ER BORTE - TEKNA LEVER!

(forsiden) NIF ER BORTE - TEKNA LEVER! NIF ER BORTE - TEKNA LEVER! (forsiden) Nå har Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) byttet navn til Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening. Navneskiftet har blitt mottatt med glede. Ingen oppegående

Detaljer

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 [Saksmappe, tidsramme og vedlegg] 2 Program/saksliste til lokallagsledersamling 8.-9. februar: Sak 1: Saker til representantskapsmøtet

Detaljer

Aktivitetsrapport 2011-2013

Aktivitetsrapport 2011-2013 Aktivitetsrapport 2011-2013 Innhold Politisk analyse Aktiviteter Kunnskaps-, utdannings- og kulturpolitikk Lønns- og arbeidsvilkår Organisasjonsutvikling og rekruttering Vedlegg Representasjon og møtevirksomhet

Detaljer

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk Nr. 6 Juni 2009 www.nslf.no TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20 Frafallsbegrepet er problematisk s 12 Tilbyderne av ny rektorutdanning s 14 Skolelederen

Detaljer

Lektorbladet. Oslo Filharmoniske Orkester er mer berømt og respektert ute i verden enn noe annet orkester i Norden.

Lektorbladet. Oslo Filharmoniske Orkester er mer berømt og respektert ute i verden enn noe annet orkester i Norden. Magasin for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Nr. 3-2008 7. årgang Herbert Blomstedt, internasjonalt anerkjent dirigent: Oslo Filharmoniske Orkester er mer berømt og respektert ute i verden enn noe

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter s. 26 s 8: 900 skoleledere har deltatt på professor Robinsons kurs i Norge i vår s 14: Ny rapport om lærervurdering

Detaljer

Forbundsnytt. Skole viktigste valgsak. Nr. 5 2011 9. juni. Vi ønsker en riktig god sommer!

Forbundsnytt. Skole viktigste valgsak. Nr. 5 2011 9. juni. Vi ønsker en riktig god sommer! Forbundsnytt Nr. 5 2011 9. juni Skole er viktigste sak for velgerne i valgkampen, viser undersøkelse. Skole viktigste valgsak 30 prosent av velgerne gir skole og helse toppscore blant saker for det kommende

Detaljer

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet. Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage En utredning fra Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no 1 Innhold Innledning 3 1. Konklusjoner 6 2. Behov 10 3. Innholdet

Detaljer

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Hovedstyrtes forslag til vedtak: Landsmøtet tar Samfunnsviternes halvårsberetning

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

kommuniké. SAMHOLD FØRTE FRAM

kommuniké. SAMHOLD FØRTE FRAM kommuniké. BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG 04.2012 SAMHOLD FØRTE FRAM BARNEHAGEASSISTENTER FØLER SEG LURT s. 16 FORTVILER OVER SKOLENEDLEGGELSER I HARSTAD s. 30 TRUET MED BALLTRE PÅ JOBB

Detaljer

Nr 3 - april 2012. Namsos-prosjekt. Null frafall. side 10 11. SL-studentene side 8 9 Kroppsøving og helse side 16 17

Nr 3 - april 2012. Namsos-prosjekt. Null frafall. side 10 11. SL-studentene side 8 9 Kroppsøving og helse side 16 17 Nr 3 - april 2012 Namsos-prosjekt Null frafall side 10 11 SL-studentene side 8 9 Kroppsøving og helse side 16 17 1982 2012 30 år leder Praksisnær teori Fellesfaglærere i matematikk, norsk og engelsk, programfaglærere

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Kommunevalget på udf.no Med slagordet Tenk framtid stem skole og barnehage starter Utdanningsforbundet

Kommunevalget på udf.no Med slagordet Tenk framtid stem skole og barnehage starter Utdanningsforbundet Forbundsnytt Nr. 3 2011 6. april Leder i Utdanningsforbundet, Mimi Bjerkestrand, er fohandlingsleder i Unio kommune i årets mellomoppgjør som starter 27. april. Årets lønnsoppgjør Lønnsforhandlingene i

Detaljer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Klar tale til Stortinget!

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Klar tale til Stortinget! Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Klar tale til Stortinget! Nr. 4-2004 3. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Øivind Larsen Leder Per Thorvald Larsen Ansvarlig redaktør Skolereformen som

Detaljer

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Lønn Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK

Detaljer

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Februar 2009 Skattekvartalet Side 8-9 Presentasjon av NTL Skatt øst Side 8-9 Studenterfaringer Side 10-11 Vervekampanje Side 20 NTLSKATT Nummmer 1 - Februar

Detaljer

Vi er overbevist om at dette er en sak som friskoleorganisasjonene må følge nøye i tiden framover.

Vi er overbevist om at dette er en sak som friskoleorganisasjonene må følge nøye i tiden framover. KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Kristen Friskole 2009 nr 1-2 Redaksjonen avsluttet 15. juni Innholdsoversikt: Omlegging

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

Protester mot privatisering

Protester mot privatisering http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte juni, nr. 6/2012 Årgang 10 B-Postabonnement Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes ikke ved

Detaljer

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 Innledning I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver bokstav a skal landsmøtet godkjenne hovedstyrets årsberetning

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2012. Oslo kommune

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2012. Oslo kommune HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2012 Oslo kommune KRAV NR. 4 30. april 2012 kl. 11.30 Dette kravet erstatter i sin helhet Akademikernes tidligere overleverte krav. Innledning Fornyelse og effektivisering av

Detaljer

Bibliotekaren. En biblioteklov for vår tid? Nr 7 - Juli - 2012. BF har levert sin høringsuttalelse. Resultatene etter vårens streiker

Bibliotekaren. En biblioteklov for vår tid? Nr 7 - Juli - 2012. BF har levert sin høringsuttalelse. Resultatene etter vårens streiker Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 7 - Juli - 2012 En biblioteklov for vår tid? BF har levert sin høringsuttalelse Resultatene etter vårens streiker Depotbiblioteket vokser Det nærmer

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Bibliotekaren. Biblioteksentralen som utviklingsaktør på Toten. Oppgjørenes time. Med lærerbakgrunn. bibliotekar framtid

Bibliotekaren. Biblioteksentralen som utviklingsaktør på Toten. Oppgjørenes time. Med lærerbakgrunn. bibliotekar framtid Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Biblioteksentralen som utviklingsaktør på Toten Oppgjørenes time Med lærerbakgrunn og bibliotekar framtid BFs økonomi under god kontroll Skadd på jobb

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Formannskapet 14.06.2012

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Formannskapet 14.06.2012 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.06.2012 Arkiv: :FE- Arkivsaksnr.: 12/1319 Journalpostløpenr.: 12/17366 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer