MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 14:50

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.05.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:50"

Transkript

1 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 14:50 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian Bjønnes (felleslisten SP/V), Kirsti Tømmervold, Kai Nordseth, Tom Arne Tranvik, Efia Marie Damba (felleslisten AP/SV), Lillian Waaden, Ole Horgøien, Kristin Kulseth (felleslisten H/FrP). Efia Marie Damba fra kl Gro Merete Ulstad (felleslisten H/FrP). Kristin Kulseth (felleslisten H/FrP). Fra adm. (evt. andre): Kst. rådmann Johnny Nilssen, kommunalsjef Ole Folland, kommunalsjef Elisabeth Høyem, enhetsleder Kjersti Utne, plansjef Geir Magne Sund, økonomi- og utviklingssjef Daniel Kvisten, seniorrådgiver Tore Flatmo, seniorrådgiver Roald Klausen, fagsjef Steinar Lianes sekr. Innkalling: Møteinnkalling av Merknader: Ingen. Behandlede saker: 60/15 72/15 I starten av møtet var det orientering og presentasjon fra Trondos om nytt sentrumsbygg, ved arkitekt Viggo Johnsen. I starten av møtet ble det også orientert om arbeidet med Slettentomta, ved Jorun Kraft Mo og Elisabeth Engen. Formannskapet ber rådmannen komme tilbake med fremdriftsplan for prosjektet til møtet 2.juli. Valgstyret hadde møte i løpet av formannskapsmøtet. Ordføreren orienterte om: - Kommunestyret på besøk hos CTM-Lyng. Henvendelse om å delta i prosjekt for velferdsteknologi. Ordføreren deltar samt 2 fra administrasjonen. - Avslutningsarrangement for kommunestyreperioden forslag om at dette avvikles i august. - Det vil bli fotografering av kommunestyremedlemmene før møtet 25.juni.

2 Medlem Kai Nordseth stilte følgende spørsmål: - Mange stillinger er utlyst i det siste, bl.a. kommunalsjef. Er det foretatt vurderinger om behov før nye stillinger blir lyst ut. Rådmannen besvarte spørsmålet i møtet. Medlem Tom Arne Tranvik stilte følgende spørsmål: - Vannmålere innføring ihht. vedtak innføres pr ? Ikke effektuert. Rådmannen kommer tilbake med egen sak i denne valgperioden. Medlem Kirsti Tømmervold stilte følgende spørsmål: - Klæbu sentrum Tine Bugges veg. Veistenging hvor lenge. Det vil bli egen sak om Økonomien 1 til 1,5 million overskridelser. Om omkjøring har tilstrekkelig skille mellom harde og mjuke trafikanter? Rådmannen ved Roald Klausen besvarte spørsmålet i møtet tatt opp med entreprenør i møte. Framdriftsplan: Ferdig om 1-2 uker. Asfaltering etter ferien. Medlem Lillian Waaden stilte følgende spørsmål: - Sykehjemmet Livsgledesykehjem. Hvordan ligger saken an? Rådmannen besvarte spørsmålet i møtet. Overført beløp fra kultur og oppvekst. Det arbeides videre med saken. Rådmannen orienterte om: Prosjektregnskap vertskommunetilskudd: Etter pålegg fra Helsedirektoratet er det for andre gang avlagt prosjekt-/skyggeregnskap for vertskommunetilskuddet. Som for 2013 viser tallene for 2014 at kommunen, etter den malen som er fastsatt, bruker om lag 1 mill. kr. mer enn vi mottar i statlig tilskudd for vertskommunebrukerne (utviklingshemmede som var hjemmehørende i andre kommuner enn Klæbu per tidspunktet for ansvarsreformen ). Regnskapet skal ikke sendes direktoratet så lenge det ikke viser overskudd, men legges fram ved eventuell kontroll. Deltidstilsatte og rett til stilling lik faktisk arbeidstid: Kommunen har så langt mottatt 12 krav etter endringene i arbeidsmiljøloven, med virkning tidligst fra Alle kravene har kommet fra tilsatte i hjemmetjenesten. 12 tilsatte har som følge av lovendringene fått økt stillingsstørrelse, herav har 3 fått 100 % stilling. Til sammen er deltidsstillinger økt med 374 % (3,74 årsverk). Det er opprettet en vikarpool med for tiden 0,7 årsverk. Endringer og tilpasninger har vært et krevende arbeid, men har så langt ikke medført merutgifter. Manntallslister for personer som fyller 16 og 17 år i 2015: Rådmannen v/politisk sekretær Lianes orienterte: Kommunen har fått avslag fra folkeregisteret på henvendelse om slike lister. Brukerstøtte valg kan opplyse følgende: Etter vil det bli tilgjengelig en rapport i valgadministrasjonssystemet, hvor ønsket rapport kan produseres. Her kan fødselsdato fra-til legges inn, og dermed få ut 16- og 17-åringer. Rapporten kan kun distribueres til partiene i form av lister på papir eller som adresseslipper. Biloppstillingsplass på kommunal eiendom: Det aktuelle firmaet er tilskrevet på nytt, nå med beskjed om at parkeringa på det aktuelle området opphører, da det ikke er i samsvar med reguleringsplan, samt av hensyn til sikt og trafikksikkerhet. Det er i samme henvendelsen bedt om at den tilkjørte massen blir fjernet. Side 2 av 13

3 Rehabilitering av leilighet i Bueveien: Bakgrunn: Det er avsatt kr til totalrehabilitering. I kommunestyrets vedtak er følgende tilføyd: Rådmannen gis i oppgave å vurdere salg i forhold til rehabilitering, om hva som er mest lønnsomt og billigst for kommunen. Det er innhentet takst fra eiendomsmegler. Slik leiligheten framstår i dag er den taksert til kr. Megler har opplyst at pris på tilsvarende leilighet, men med god standard, vil være kr. Ut fra det er store behovet for denne type leiligheter er det rådmannens vurdering at det mest lønnsomme for kommunen vil være å rehabilitere leiligheten. Eventuell bosetting av nye flyktninger er en del av den vurderingen som er gjort. Side 3 av 13

4 Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at protokoll er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Klæbu, Side 4 av 13

5 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 60/15 15/2 Referat og meldinger - formannskap/kommunestyre 61/15 14/1123 Årsmelding/regnskap /15 14/1009 Finansreglement for Klæbu kommune 63/15 11/1418 Kommunal garanti Klæbu Golfsenter AS 64/15 11/2238 Detaljregulering for Granmo, gnr. 21/16 m.fl. 65/15 14/760 Utbyggingsavtale for Granmo 66/15 11/2487 Veglys -driftskostnader -driftsbestemmelser for Klæbu kommune 67/15 15/453 Husleie kommunale utleieboliger pr vurdering og endring av husleiesatser 68/15 15/383 Fremtidig drift av Klæbu bygdemuseum Teigen 69/15 15/463 TV-aksjonen Regnskogfondet 70/15 11/2564 Revisjon av reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Klæbu kommune 71/15 11/49 Politikere - pc'er og nettbrett - kommunal e-postadresse 72/15 13/1205 Framtidig kommunesamarbeid - kommunereformen - styringsgruppemøte 12 Side 5 av 13

6 Klæbu kommune 60/15 Referat og meldinger - formannskap/kommunestyre Kommunestyret tar referater og meldinger til orientering. Kommunestyret tar referater og meldinger til orientering. 61/15 Årsmelding/regnskap Kommunestyret godkjenner årsrapport og regnskap Kommunestyret vedtar å overføre ubrukte lånemidler til pågående investeringsprosjekter til Kommunestyret godkjenner årsrapport og regnskap Kommunestyret vedtar å overføre ubrukte lånemidler til pågående investeringsprosjekter til /15 Finansreglement for Klæbu kommune

7 Kommunestyret vedtar revidert reglement for finansforvaltning med de endringer som er foreslått. Kommunestyret vedtar revidert reglement for finansforvaltning med de endringer som er foreslått. 63/15 Kommunalgaranti Klæbu Golfsenter AS 1. Kommunestyret vedtar å stille garanti for et lån på kroner, som Klæbu Golfklubb tar opp i forbindelse med utbedringer av regionanlegget i Klæbu. 2. Det stilles følgende betingelser for garantien: 1. Garantiansvar utgjør maksimum kroner. 2. Garantiansvaret utgjør kun hovedstolen. 3. Garantien gis ved simpel kausjon. 4. Garantien nedtrappes i takt med at spillemidler blir tildelt. 5. Tilskudd og spillemidler benyttes i sin helhet til nedbetaling av lånet. 6. Lånets løpetid er på maksimalt 20 år. 7. Garantiansvaret opphører i sin helhet 6 måneder etter det tidspunkt lånet er forutsatt å være nedbetalt. 1. Kommunestyret vedtar å stille garanti for et lån på kroner, som Klæbu Golfklubb tar opp i forbindelse med utbedringer av regionanlegget i Klæbu. 2. Det stilles følgende betingelser for garantien: 1. Garantiansvar utgjør maksimum kroner. 2. Garantiansvaret utgjør kun hovedstolen. 3. Garantien gis ved simpel kausjon. 4. Garantien nedtrappes i takt med at spillemidler blir tildelt. 5. Tilskudd og spillemidler benyttes i sin helhet til nedbetaling av lånet. 6. Lånets løpetid er på maksimalt 20 år. 7. Garantiansvaret opphører i sin helhet 6 måneder etter det tidspunkt lånet er Side 7 av 13

8 forutsatt å være nedbetalt. 64/15 Detaljregulering for Granmo, gnr. 21/16 m.fl. : Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven forslag til detaljregulering med bestemmelser for Granmo, sist datert henholdsvis og Medlem Paal Christian Bjønnes (V) fremmet følgende tilleggsforslag: Forbindelsen fra Rydland mot o_t1 speilvendes slik at den svinger sørover fra Rydland og kobler seg på o_t1. Alternativt dubliseres stien slik at det går en påkobling både mot nord og sør. Årsaken til endringen er å ha en så direkte ferdselslinje som mulig mellom Rydland og Sørborgen-anlegget. Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Ved votering ble Bjønnes tilleggsforslag enstemmig vedtatt. : Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven forslag til detaljregulering med bestemmelser for Granmo, sist datert henholdsvis og Forbindelsen fra Rydland mot o_t1 speilvendes slik at den svinger sørover fra Rydland og kobler seg på o_t1. Alternativt dubliseres stien slik at det går en påkobling både mot nord og sør. Årsaken til endringen er å ha en så direkte ferdselslinje som mulig mellom Rydland og Sørborgen-anlegget. 65/15 Utbyggingsavtale for Granmo Kommunestyret godkjenner framlagt forslag til utbyggingsavtale for Granmo, dat , jf. plan- og bygningsloven 17-4 og kommunestyrets prinsippvedtak om utbyggingsavtaler Side 8 av 13

9 Kommunestyret godkjenner framlagt forslag til utbyggingsavtale for Granmo, dat , jf. plan- og bygningsloven 17-4 og kommunestyrets prinsippvedtak om utbyggingsavtaler /15 Veglys -driftskostnader -driftsbestemmelser for Klæbu kommune Formannskapet vedtar at veglys i Klæbu kommune skal være påkoblet fra 12.august og til 18.mai, med justering for helg. Merutgifter for 2016 mv. innarbeides i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan. Formannskapets vedtak Formannskapet vedtar at veglys i Klæbu kommune skal være påkoblet fra 12.august og til 18.mai, med justering for helg. Merutgifter for 2016 mv. innarbeides i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan. 67/15 Husleie kommunale utleieboliger pr vurdering og endring av husleiesatser 1) Kommunestyret tar gjennomgang, vurdering og status for utleiesatser i kommunale utleieboliger pr til orientering. 2) Kommunestyret vedtar nye gjengs utleiesatser for Vikingveien og Åsveien 1-3, slik de framgår av sakens pkt. I og pkt. II, med virkningsdato henholdsvis og ) Kommunestyret tar gjennomgang, vurdering og status for utleiesatser i kommunale utleieboliger pr til orientering. Side 9 av 13

10 2) Kommunestyret vedtar nye gjengs utleiesatser for Vikingveien og Åsveien 1-3, slik de framgår av sakens pkt. I og pkt. II, med virkningsdato henholdsvis og /15 Fremtidig drift av Klæbu bygdemuseum Teigen Klæbu kommunestyre vedtar å overdra Klæbu bygdemuseum Teigen til Klæbu historielag vederlagsfritt. Det gjelder eiendommene Teigtangen gnr.28, bnr.36 og Bjørklitangen gnr.29, bnr.30, med gjenstander, bygninger, herligheter og rettigheter. Klæbu kommune tilfører Klæbu historielag som en overgangsordning et årlig tilskudd på kroner i 5 år, som kompensasjon for de utgifter og ansvar som Klæbu historielag får ved overtakelsen. Medlem Kai Nordseth (AP) fremmet følgende forslag til nytt kulepunkt 2: Klæbu kommune tilfører Klæbu historielag som en overgangsordning et årlig tilskudd på kroner i 5 år, som kompensasjon for de utgifter og ansvar som Klæbu historielag får ved overtakelsen, og ber rådmannen innarbeide dette i økonomiplan og budsjett. Rådmannen endret innstillingen i møtet og la til nytt kulepunkt 3: Klæbu historielag kan ikke avhende eiendommene til andre formål enn museumsdrift. Ved eventuelt opphør av nåværende drift, har kommunen forkjøpsrett etter forhandlinger med historielaget. Kulepunkt 1 endres til: Klæbu kommunestyre vedtar å overdra Klæbu bygdemuseum Teigen til Klæbu historielag vederlagsfritt fra Det gjelder eiendommene Teigtangen gnr.28, bnr.36 og Bjørklitangen gnr.29, bnr.30, med gjenstander, bygninger, herligheter og rettigheter. Ved votering ble rådmannens endrede innstilling kulepunkt 1 enstemmig vedtatt. Ved votering over innstillingens kulepunkt 2 mot Nordseths forslag, ble Nordseths forslag vedtatt med 6 mot 3 (SP/H) stemmer. Ved votering ble rådmannens endrede innstilling pkt 3 vedtatt med 8 mot 1 (AP) stemme. Klæbu kommunestyre vedtar å overdra Klæbu bygdemuseum Teigen til Klæbu historielag vederlagsfritt fra Det gjelder eiendommene Teigtangen gnr.28, bnr.36 og Bjørklitangen gnr.29, bnr.30, med gjenstander, bygninger, herligheter og rettigheter. Side 10 av 13

11 Klæbu kommune tilfører Klæbu historielag som en overgangsordning et årlig tilskudd på kroner i 5 år, som kompensasjon for de utgifter og ansvar som Klæbu historielag får ved overtakelsen. Klæbu historielag kan ikke avhende eiendommene til andre formål enn museumsdrift. Ved eventuelt opphør av nåværende drift, har kommunen forkjøpsrett etter forhandlinger med historielaget. 69/15 TV-aksjonen Regnskogfondet Formannskapet bevilger kr. til TV-aksjonen 2015 Regnskogfondet Formannskapet oppnevner følgende medlemmer til kommunekomiteen: - - Ordfører Jarle Martin Gundersen fremmet følgende forslag: Formannskapet bevilger kr til TV-aksjonen 2015 Regnskogfondet Formannskapet oppnevner følgende medlemmer til kommunekomiteen: - Ordfører - Kai Nordseth Ved votering ble Gundersens forslag om å bevilge vedtatt med 8 mot 1 (FrP) stemme. Ved votering ble forslaget til medlemmer i komiteen, enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak Formannskapet bevilger kr til TV-aksjonen 2015 Regnskogfondet Formannskapet oppnevner følgende medlemmer til kommunekomiteen: - Ordfører - Kai Nordseth 70/15 Revisjon av reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Klæbu kommune Side 11 av 13

12 Kommunestyret vedtar framlagte reglement for godtgjøring til folkevalgte, i versjon som er indeksregulert/regulert etter kommunal deflator. Reglementet erstatter fra og med vedlegg 3 i reglement for politiske organ i Klæbu kommune. Rådmannen endret innstillingen i møtet: Kommunestyret vedtar framlagte reglement for godtgjøring til folkevalgte, som er regulert etter kommunal deflator. Godtgjøringen reguleres årlig per 1.10.med lønnsdel av kommunal deflator. Reglementet erstatter fra og med vedlegg 3 i reglement for politiske organ i Klæbu kommune. Ved votering ble rådmannens endrede innstilling enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar framlagte reglement for godtgjøring til folkevalgte, som er regulert etter kommunal deflator. Godtgjøringen reguleres årlig per 1.10.med lønnsdel av kommunal deflator. Reglementet erstatter fra og med vedlegg 3 i reglement for politiske organ i Klæbu kommune. 71/15 Politikere - pc'er og nettbrett - kommunal e-postadresse Formannskapet vedtar at ordningen med pc er/nettbrett til folkevalgte i faste organ fortsetter. Medlemmer som heller vil ha kompensasjon for bruk av eget utstyr kan få dette. Kompensasjonen vedtas til kr.pr. år. Rådmannen endret innstillingen i møtet: Formannskapet vedtar at ordningen med pc er/nettbrett til folkevalgte i faste organ fortsetter. Medlemmer som heller vil ha kompensasjon for bruk av eget utstyr kan få dette. Kompensasjonen vedtas til kr pr. år. Medlem Kirsti Tømmervold fremmet følgende forslag: Kompensasjonen vedtas til kr 2.000,- pr. år. Medlem Ole Horgøien fremmet følgende forslag: Kompensasjonen vedtas til kr 3.000,- pr. år. Ved votering over rådmannens endrede innstilling mot Horgøiens forslag, ble Horgøiens forslag vedtatt med 8 mot 1 (V) stemme. Side 12 av 13

13 Ved votering over Horgøiens forslag mot Tømmervolds forslag, ble Horgøiens forslag vedtatt med 5 mot 4 (H/V/2AP) stemmer. Formannskapets vedtak Formannskapet vedtar at ordningen med pc er/nettbrett til folkevalgte i faste organ fortsetter. Medlemmer som heller vil ha kompensasjon for bruk av eget utstyr kan få dette. Kompensasjonen vedtas til kr pr. år. 72/15 Framtidig kommunesamarbeid - kommunereformen - styringsgruppemøte 12 Saken legges fram uten innstilling. Medlem Paal Christian Bjønnes fremmet følgende forslag: I siste kommunestyremøte før sommeren legges det frem en sak med den hensikt å drøfte retningsvalget for en eventuell kommunesammenslåing. Ved votering ble Bjønnes forslag enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak I siste kommunestyremøte før sommeren legges det frem en sak med den hensikt å drøfte retningsvalget for en eventuell kommunesammenslåing. Side 13 av 13

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 04.06.2015 Tid: 16:00 Slutt: 18:30

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 04.06.2015 Tid: 16:00 Slutt: 18:30 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 04.06.2015 Tid: 16:00 Slutt: 18:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer var

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet Klæbu kommune Møtested: Klæbu rådhus, møterom 241 Møtedato: 05.02.2014 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Eldrerådet Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 14.12.2010 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. desember 2005 Tid: kl 12.00 Sted: Frei rådhus - kommunestyresalen Sakliste Merknader

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 13.06.2008 Tid: kl 10.00 15.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Stig Setså

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 02.07.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 22. Møtedato: 09.11.2011. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 15:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 22. Møtedato: 09.11.2011. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 15:00. Møtested: Formannskapssalen Side 1 av 22 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 09.11.2011 Møtetid: 09:00 15:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 2. november

Detaljer

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik Randaberg kommune Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Arbeiderpartiet Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie

Detaljer

ber kommune Politisk sekretariat

ber kommune Politisk sekretariat ber kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 26.08.2010 K1 18:00 på Glitra Formannskapet skal, som styringsgruppe for omstillingsprosessen/strukturprosjektet, ha møte i

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2001 Tid : fra 19.00 til 20.30.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2001 Tid : fra 19.00 til 20.30. STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2001 Tid : fra 19.00 til 20.30. Til stede på møtet: Høyre: Forfall:/Varamedlemmer: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2010 Tid: 0900-1500 Tilstede på møtet: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren, Kai Brox,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.09.2005 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 Fra F-sak: 1/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 9/11 Til kl.: 18.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer