Andre forslag. Forbundets virksomhet/struktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andre forslag. Forbundets virksomhet/struktur"

Transkript

1 Andre forslag Forbundets virksomhet/struktur nr. 203 Forbundets møtevirksomhet Forbundsstyret bør se på møtevirksomheten og se om det er innsparing å hente på: - Landsmøtet. Programmet på landsmøtet reduseres slik at en kan korte av møtet med minst en dag. - Valgkomiteen. Denne velges på landsmøtets første dag og gjør arbeidet sitt under landsmøtet. - Representantskapets møter gjøres om til to dagers møte. Møtestedet må ligge sentralt slik at det ikke brukes for mye tid på reising. - Forbundsstyremøtene reduseres med to møter, eventuelle hastesaker tas som telefonmøte. et oversendes forbundsstyret. nr. 204 Region Indre Østland Fond for juridisk bistand Handel og Kontor oppretter et fond for dekning av kostnader i forbindelse med juridisk bistand til medlemmer. Handel og Kontor har i dag nedfelt i sine vedtekter i 2 Formål, punkt g) en bestemmelse om ytelse i forbindelse med juridisk bistand hvor det heter: Støtte medlemmene under godkjent arbeidsnedlegging samt yte rettshjelp i faglige tvister. Yte rettshjelp ved oppsigelse og andre tvistesaker i arbeidsforhold etter vurdering og forhåndstilsagn. Denne bestemmelse tilsier at forbundet og regionene må budsjettere med kostnader til juridisk bistand for hvert år. Problemet er at kostnadene til juridisk bistand varierer fra år til år, noe som gjør det meget vanskelig å foreta budsjettering. Vi har sett regioner som ikke har utgifter til juridisk bistand det ene året, for så det neste året å ha utgifter på flere hundre tusen kroner. Dette er den ene siden av problemet. Den andre siden er regionenes varierende økonomi. Noen regioner har en solid økonomi, mens andre sliter med likviditeten. Alle medlemmer har krav på likebehandling og det må ikke bli slik at de som tilhører regioner med dårlig økonomi, får en dårligere behandling enn de som tilhører regioner med god økonomi. Andre forslag Side 3

2 Ved å opprette et fond for disse kostnadene vil alle være sikret en lik behandling. et avvises. nr. 205 Region Indre Østland Distribusjon av forbundets vedtekter Forbundets vedtekter tas i sin helhet inn i HKs almanakk som distribueres til alle eksisterende og nye medlemmer. Forbundets vedtekter bør gjøres tilgjengelige for både nye og gamle medlemmer. Ved å ta disse inn i almanakken, vil medlemmene alltid ha siste versjon. Portoutgifter i forbindelse med utsendelser til nye medlemmer vil også reduseres betydelig. et oversendes forbundsstyret. nr. 206 Region Vest Organisasjon A Avdelingene nedlegges i sin nåværende form. B (trekkes hvis vårt forslag A får flertall) Kontingentandelen som overføres fra forbundet til regionene økes fra 0,35% til 0,40%. Denne andelen på 0,05% øremerkes til de regionale bransjegrupper, og skal forvaltes av regionstyret etter søknad fra bransjegruppene på bakgrunn av godkjent budsjett og handlingsplan. til forslag A og B For å sikre ein einsarta organisasjonsstruktur legges avdelingane ned i sin noverande form. Bransjegruppene må styrkas og skape sin identitet ovanfor medlemmane lokalt i organisasjonen. Medlemmane er i utgangspunktet opptatt av eigen yrkestilhørighet og vil derav ha ein større lojalitet til lokale, regionale og sentrale bransjekonstellasjoner som arbeider for faglege og politiske saker retta mot det enkelte bransjeområde. Ein vil og raskt kunne ta opp tverrfaglege problemstillingar opp i mot bransjane sine utfordringar. For å oppnå ein ens profil er det viktig å reindyrke bransjetilhørigheten og på denne måten fokusere ressursane mot medlemmane sine problemstillingar. Regionorganiseringa kan take ansvar for lokal politisk engasjement gjennom sin organisering i regionen gjennom stedsutvalg eller kontaktpersonar i lokalmiljøa. Bransjegruppene sine leiarar bør vidare danne delar av samansetjinga i regionstyret. Side 4 Andre forslag

3 et oversendes forbundsstyret og sees i sammenheng med prosessen knyttet til prosjektet Forbund1. nr. 207 Region Indre Østland Sletting av restanse, manglende betalt kontingent Medlemmer som på nytt ønsker innmelding i Handel og Kontor, må ha vært utmeldt i minst 12 måneder før restanse kan slettes. I motsatt tilfelle må, som et minimum, forsikringsandelen dekkes. HK har i dag en praksis på at medlemmer som melder seg inn på nytt i forbundet, etter å ha stått utmeldt en periode, får restansen slettet uten nærmere spørsmål. Dette er oftest medlemmer som har skiftet arbeidsplass/ikke arbeider en periode, uten å melde i fra til forbundet. Disse er så blitt utmeldt på grunn av kontingentrestanse etter 3 måneder. Forbundet har store utgifter hvert år ved at de må dekke forsikringsandelen av ubetalt kontingent og betaler på denne måten forsikringen til et stort antall medlemmer som vi melder ut etter 3 måneder. Vi ønsker ikke at medlemmer skal kunne spekulere i å få utestående slettet, og så lenge arbeidsledige og permitterte betaler forsikringsandelen, må vi kunne kreve av medlemmer som melder seg inn og ut og inn igjen at de dekker sin forsikring fullt ut. et avvises. Tariffavgift - skattefritak nr. 208 Region Indre Østland Handel og Kontor skal arbeide for at det blir lukrativt å være medlem av en fagforening. Det må skilles mellom organiserte og uorganiserte eks. et tarifftillegg eller andre måter. Det må bli et skille. Det er blitt et voksende irritasjonsmoment, ikke minst blant de tillitsvalgte som bruker tid og ressurser for at medlemmene skal få best mulig vilkår, at vi har så mange gratispassasjerer. Det må være et tankekors at man får de samme vilkår/ goder selv om man ikke betaler kontingent til en fagforening. Vi har ikke sterke kort på hånda når vi skal verve medlemmer ved at det er slik i dag. Andre forslag Side 5

4 nr. 209 Region Nord-Norge Handel og Kontor i Norge må arbeide aktivt og målrettet for at uorganiserte ikke automatisk skal få ta del i de samme rettigheter som de organiserte forhandler seg fram til. Medlemmene mener det er urettferdig at de skal betale for rettigheter som kommer uorganiserte til gode. Det burde være en selvfølge at rettigheter som de organiserte forhandlet frem, kun gjelder for dem. Handel og Kontor må sammen med LO og de andre forbundene finne frem til ordninger overfor arbeidsgivere som viser større forskjeller mellom organiserte og uorganiserte. Et tilbud kan være pensjonsordning (tjenestepensjon) for de LO-organiserte som forbundene/lo selv organiserer/utbetaler osv. nr. 210 Region Østlandet Sør Gratispassasjerer Det bør ses på muligheten til tariffavgift for arbeidstakere som nyter godt av tariffavtalen på grunn av HK-medlemmenes kamp. Medlemmene raser ut i bunn, og de ser ikke viktigheten av å være medlem da man får det samme uansett. nr. 211 Region Østlandet Sør HK skal arbeide for å forhandle frem goder kun til de som er organiserte. Medlemmene raser ut i bunn, og de ser ikke viktigheten av å være medlem da man får det samme uansett. Det er viktig å se på løsninger som - flere og bedre frivillige forsikringsordninger - pensjonsordninger TIL FORSLAGEN E NR ene oversendes forbundsstyret. nr. 212 Handel og Kontor må jobbe for full fradragsrett for fagforeningskontingenten nr. 213 Region Indre Østland Arbeide for at medlemmene får fullt skattefradrag på medlemskontingenten. Slik det er i dag har de som ikke er organisert ett til to lønnstrinn mer fordi de ikke betaler kontingent. Side 6 Andre forslag

5 nr. 214 Region Midt-Norge Arbeide for at hele kontingenten blir fradragsberettiget Arbeidsgiverne får fullt fradrag for sin kontingent til arbeidsgiverorganisasjonene. nr. 215 Region Vest HK må arbeide for at fagforeningskontingenten i sin helhet igjen blir fradragsberettiget i skattesystemet. Vi må motarbeide de krefter som hele tiden vil ta fra oss de goder som vi har opparbeidet oss gjennom mange års arbeid i fagbevegelsen. Vi vet at medlemmene synes kontingenten er høy, og det å sette ned den fradragsberettigede delen av kontingenten er et forsøk på å svekke fagbevegelsen på sikt, noe vi må ta på alvor. Vi må derfor arbeide aktivt for at hele kontingenten blir fradragsberettiget. nr. 216 Region Øst Tariffavgift Jobbe for fullt fratrekk av fagforeningskontingent på selvangivelsen (skatten). TIL FORSLAGEN E Intensjonen i forslagene tiltres. ene oversendes forbundsstyret. Lønns- og arbeidsvilkår nr. 217 Handel og Kontor må jobbe for bedre forhold innen varehandelen. Det kan gjøres ved at garantitillegget videreføres og at all diskusjon på å fjerne dette avvises. Garantitillegget er et viktig virkemiddel for å sikre lønnsendringer i lavlønnsyrker. En må videre jobbe for å høyne UB-tillegget til høyeste sats fra kl på lørdager og UB-tillegget på søndager skal være 100%. Normalarbeidsdagen må opprettholdes og jobbes det utover den, skal tilleggene være gode. For at vi ikke skal få ville tilstander i forhold til åpningstider, mener vi det skal koste skikkelig å ha folk på jobb til tider som bør bevares som fridager. Normalarbeidsdagen må opprettholdes og 12 timers regelen for å få UB-tillegget må fjernes. Andre forslag Side 7

6 et oversendes forbundsstyret til vurdering i forbindelse med tariffrevisjonen. nr Arbeidstid Handel og Kontor må gjøre noe med arbeidstiden. Det er ingen kunst å plassere 37,5 timers uke (full jobb) innenfor normalarbeidsdagens grenser, men hvordan orke å ha full jobb (37,5 timers uke) med de åpningstidene vi i dag har i varehandelen. Fritid sammen med andre, dagslys, sosialt liv og familieliv blir minimalt. Dessuten er det blytungt å jobbe sent på kveld/natt med minimal bemanning, varetrykk og press for salg, bruttolønn m.m. Vi måles hele døgnet Big Brother tilstander. La oss i varehandelen få samme mulighet som i andre yrker som i helsevesen, industri med fordeling av arbeidstiden. Vi ønsker skift/turnus med full lønn for 33,5 timers uke som noen av disse har pluss turnus/skifttillegg og UB-tillegg som disse yrkesgrupper har. Vi må få dette definert i avtaleverket om hva som er dag og hvor mange kvelder som er maksimum om mulig da til 15/16 max 4 kvelder på 14 dager. 2. Lønn Ved mellomoppgjøret 2003 fikk høyeste sats (trinn 6) i overenskomsten med HSH ingenting. Vi kan ikke leve av at gjennomsnittet hos oss er over 85% av industriarbeiderlønn. Ingen av de på gulvet har det. Vi har tilnærmet flat minstelønnssats, men kanskje lite tillegg og dette er ikke til å leve av. Vi krever et løft som merkes på denne satsen, uavhengig av moderasjon ellers i samfunnet. - Vi er en lavlønnsgruppe - Vi har blytung jobb - Vi har liten eller ingen påvirkningskraft - Vi føler oss sjelden eller aldri sett på som en ressurs. Snarere som en kostnad som bør og skal kuttes - Vi har ingen mulighet med full jobb, svekket helse, lite fritid eller energi til å jobbe ekstra i andre jobber for å klare å betale regningene våre - Vi er avhengig av ei lønn å leve av Side 8 Andre forslag

7 Garantiordning Garantiordning beholdes og forbedres. Bør være 100% av industriarbeiderlønn. Vi har like tøff jobb og bør være like mye verd. UB-tillegget følger normalarbeidsdagen og utbetales for arbeid etter kl AFP Er klar over Pensjonskommisjonens forslag, men mener at det bør være mulig. Å tjene 1 G uten avkortinger er mer riktig enn nå kun ca. kr ,- pr. år i tillegg til AFP. Industriansatte sier: AFP uten gavepensjon. Det er folk med vanlige inntekter og de som går av før fylte 67 år som blir taperne ved Pensjonskommisjonens forslag. Vi er skremt over at avtalefestet pensjon skal fjernes. De som går av med AFP gjør dette på grunn av at forholdene i arbeidslivet, aktivt bidrar til å støte eldre arbeidstakere ut. Dersom man på toppen blir straffet for å gå av før tiden er det noe alvorlig galt med vårt system. Før valget het det så fint Slå ring om avtalefestet pensjon mener vi i HK fremdeles ikke det samme. Bedriftene sier at det er så dårlig at ingen av dem kan benytte AFP. Hva med oss arbeidstakere. Vi får ingen gavepensjon fra bedrifter i varehandelen. Vår eneste mulighet til en ekstra slant er å få tilbake muligheten som alle andre har å kunne tjene 1 G ekstra i året uten avkorting. Vi er utslitte, men det er stor forskjell på å være i fast jobb utover 62 år, mot å jobbe enkelte lørdager i året, eller å inneha et betalt verv eller to. Pensjonsordning med tjenestepensjon for alle tariffestes lik den i offentlig sektor. Søndagsstengte butikker i 14 dager før jul Sentrale tillegg (Vi har ikke reelle lokale forhandlinger) Korte velferdspermisjoner Permisjon uten lønn ved barns planleggingsdager og andre uforutsette hendelser et oversendes forbundsstyret til vurdering i forbindelse med tariffrevisjonen. nr. 219 Region Øst Overtid Arbeide for å øke overtidstillegget i tariffavtalene, og senke grensen for antall timer det er lov å jobbe. et oversendes forbundsstyret til vurdering i forbindelse med tariffrevisjonen. Andre forslag Side 9

8 nr. 220 Region Østlandet Sør Hovedavtalen HK skal jobbe for sterke avtaletekster rundt fri for tillitsvalgte. Arbeidsplasser blir mindre og mindre bemannet, mens de i utgangspunktet gjør samme jobben som tidligere. Dette fører til at tillitsvalgte har vanskeligere med å få fri enn tidligere. Hvis tillitsvalgte får fri fra arbeidsgiver, har ofte de tillitsvalgte problemer med å rettferdiggjøre dette overfor de andre arbeidstakerne, da disse ofte må gjøre den tillitsvalgtes jobb. Utviklingen rundt dette ser ut til å gå fra ille til enda verre, og er noe HK må presse hardt for å finne en løsning på. nr. 221 Region Østlandet Sør HK skal jobbe for at begrepet ungdomskontakt forandres til ungdomstillitsvalgt alle steder i Hovedavtalen. Pr. i dag har ungdomskontakter ingen reell mulighet for fri fra arbeidet for å utøve fagforeningsarbeid. Dette burde forbundet fokusere på da mange av HKs medlemmer er unge, og det er de unge som skal overta plassen da den eldre garde trer av. Det er utrolig viktig at unge som utøver tillitsvalgtarbeid blir omtalt som tillitsvalgte og ikke kontakter. TIL FORSLAGEN E 220 OG 221 ene oversendes forbundsstyret til vurdering i forbindelse med Hovedavtalerevisjonen. Pensjon - trygdeordninger nr. 222 Handel og Kontor vil slå ring om en offentlig basert pensjonsordning som sikrer alle en trygg og verdig alderdom. Av hensyn til sterkt voksende pensjonistgrupper som lever lenger og av hensyn til fremtidige generasjoner er det behov for å finne bærekraftige pensjonsordninger. Det er bare økt verdiskapning som kan sikre fremtidens offentlige pensjoner. Det må derfor legges bedre til rette for at flere kan komme i arbeid og kan jobbe lenger. Hovedstrategien må derfor være å arbeide for full sysselsetting og et mer inkluderende arbeidsliv. En slik hovedstrategi vil fremstå som et alternativ til en ordning hvor ulikhetene blir større og pensjonene mindre for mange. Handel og Kontor mener at avkastningen fra Oljefondet også kan bidra til å sikre fremtidens pensjonsordninger. Handel og Kontor vil ikke utelukke at det kan være nødvendig å vurdere økt skattenivå for å sikre alle en anstendig pensjon i fremtiden. Samtidig vil større pensjonistgrupper som lever lenger, være betydelige skatteytere. Side 10 Andre forslag

9 For å sikre oppslutning om offentlige ordninger må det være rimelig sammenheng mellom det den enkelte betaler i skatt og det som mottas i pensjon. Dette må imidlertid ikke være til hinder for en garantert minstepensjon som sikrer alle nødvendig trygghet. Handel og Kontor mener AFP-ordningen må beholdes og videreutvikles som en mulighet for arbeidstakere som har behov for tidligpensjon. Det vises til faglige og politiske mål. nr. 223 Sammenslutningen av landsomfattende avdelinger SLA henstiller til forbundsstyret om at pensjonsreformen blir en egen sak på Handel og Kontors landsmøte. Det vises til landsmøtets dagsorden. nr. 224 Dagpengeordningen for de arbeidsledige må forbedres. Det har de siste år blitt vedtatt en hel del endringer i dagpengeordningen. Ordningen har blitt vesentlig forringet. Handel og Kontor krever at: a) ferietillegg på dagpenger gjeninnføres b) antall karensdager før en kommer inn på dagpengeordningen settes ned til 3 (fra 5) c) ordning med graderte dagpenger ved reduksjon av arbeidstid endres. Det må gis dagpenger ved reduksjon av arbeidstid på 30% eller mer (er for tiden fra 50% eller mer) d) terskelen for å komme inn på dagpengeordningen settes ned til 1G (grunnbeløpet i folketrygden) for arbeidsledige som må legge inntekt i siste kalenderår til grunn for dagpengesøknaden e) det må innføres faste utbetalingsdager (for dagpenger) f) korteste dagpengeperiode settes tilbake til 78 uker (fra 52 uker) et oversendes forbundsstyret. Andre forslag Side 11

10 nr. 225 Ordningen med graderte dagpenger må forbedres Regjeringen og Fremskrittspartiet vedtok før jul i 2002 betydelige kutt i dagpengeordningen for de arbeidsledige. Blant annet ble det vedtatt en forringelse av ordningen med graderte dagpenger som i mange tilfeller medfører en helt uholdbar situasjon for de som for eksempel får redusert arbeidstiden på grunn av nedbemanning på jobben. Endringen medfører i praksis at det i en god del tilfeller ikke lønner seg å jobbe deltid i forhold til for eksempel å være 100% arbeidsledig. Når en blir helt arbeidsledig, så medfører det for dem det gjelder, et tap i bruttoinntekt på ca. 40%. En må nå ha en reduksjon av arbeidstid på minst 50% for å få dagpenger for den tiden en ikke jobber. I praksis kan en person som har jobbet full tid og som får en reduksjon i ukentlig arbeidstid på 19 timer, få dagpenger for 19 timer og lønn for 18,5 timer. Da får en altså utbetalt ca. 50% lønn pluss dagpenger i tillegg. Dersom en ukentlig jobber 19 timer, så vil en ikke få dagpenger i tillegg, en blir sittende igjen med bare 50% lønn. I praksis vil dette oppleves som at en taper inntekt. Her ligger nemlig et tilleggstap i bruttoinntekt på minst 10%. Når en i utgangspunktet har tapt så mye som 40% av bruttoinntekten, da blir en sittende i en meget anstrengt økonomisk situasjon, og en god del arbeidsledige vil antakelig i all stillhet takke nei til å jobbe deltid rett og slett fordi det ikke svarer seg. Enda en bivirkning av dette vedtaket er at arbeidsgivere i enkelte bransjer spekulerer i å ansette flere arbeidsledige på deltid i stedet for å ansette noen få på heltid. På denne måten kan useriøse arbeidsgivere skalte og valte med ansatte og arbeidsforhold slik de finner det for godt. Ordningen med graderte dagpenger må endres slik at det ikke er tvil om at det vil svare seg for den enkelte arbeidsledige å komme seg ut i jobb, og derved vil en også få en forbedring som medfører at dagpengeregelverket ikke så lett kan utnyttes av useriøse arbeidsgivere. FORBUNDSSTYRES INNSTILLING et oversendes forbundsstyret. nr. 226 For høye terskler inn til trygdeordningene Tersklene for å komme inn på trygdeordninger som sykepenger og dagpenger er blitt for høye. Eksempelvis får bare to av tre arbeidsledige dagepenger. For å komme inn på disse trygdeordningene må en ha en minsteinntekt som beregnes ut fra grunnbeløpet i Folketrygden (G). Dette grunnbeløpet har blitt justert opp en hel del i det siste blant annet på grunn av at en har tatt igjen etterslep fra tidligere år for å holde tritt med lønnsutviklingen. Side 12 Andre forslag

11 For å ha krav på sykepenger må en ha en årsinntekt på minst ½ G. Når grunnbeløpet justeres kraftig opp, vil enda flere deltidsarbeidende stå helt uten inntekt når de blir sykmeldte (Minste årsinntekt v/50% av G = ,- er kr ,- dvs. per. måned kr ,-). For at en arbeidsledig skal kunne komme inn på dagpengeordningen så må arbeidsinntekten siste kalenderår ha vært på ca ,- eventuelt kan en de siste 3 kalenderår ha hatt et snitt på minst 1G. Hvis en er nødt til å benytte forrige års inntekt som beregningsgrunnlag, så ble kravet her i tillegg hevet fra januar 2003 fra 1,25G til 1,5G. Når grunnbeløpet er høyt, blir det også vanskeligere å oppnå (mange) pensjonspoeng av inntekten, noe som på sikt medfører lavere pensjonsutbetalinger, og som igjen i stor grad rammer de lavlønte. Agder og Rogaland Handel og Kontor mener det er på høy tid at en ser nærmere på beregningsmåtene til de forskjellige trygdeytelsene, slik de fungerer nå er tersklene for høye for å komme inn på de forskjellige ytelsene. FORBUNDSSTYRETS INNSTILLIN G et oversendes forbundsstyret. Forsikringsspørsmål nr. 227 Region Indre Østland Leverandør forsikringer Hele avtalen med Sparebank1 må revurderes. Handel og Kontor skal innhente tilbud på de kollektive forsikringsordninger vi i dag tilbyr våre medlemmer, fra flere aktører i markedet. Ved valg av leverandør skal forbundet legge til grunn pris og service. Vi opplever stadig oftere at våre medlemmer reagerer på prisen på dagens forsikringsordninger, og det er flere tilfeller der medlemmer har mottatt bedre tilbud som privatpersoner enn gjennom den ordningen forbundet tilbyr i dag. Det er også vanskelig å markedsføre et produkt som varierer fra region til region, siden dagens leverandør opererer med forskjellige tilbud alt etter hvor i landet man bor. Stadig oftere opplever vi at medlemmer får svært dårlig service og at dagens leverandør er lite villig til å forbedre sine tjenester overfor forbundet og medlemmene. et oversendes forbundsstyret. Andre forslag Side 13

12 nr. 228 Region Østlandet Sør HK skal arbeide for at det utarbeides flere gode forsikringsordninger. Vi som er en stor organisasjon med nesten medlemmer bør kunne forhandle frem prosentsats for medlemmer som samler sine forsikringer i en bank. Dersom medlemmene hadde fått 15% rabatt på alle sine forsikringer, hadde dette tjent både medlemmet og Sparebank1 som ville fått flere kunder. Dette ville kanskje vært et så godt tilbud at det kunne trukket medlemmer for HK. et oversendes forbundsstyret. Diverse forslag nr. 229 Inntektspolitisk samarbeid LO bør stå utenfor et inntektspolitisk samarbeid med regjeringen hvis denne ikke stopper raseringen av arbeidsfolks rettigheter. Et samarbeid må bære i seg at arbeidsfolk har noe å hente, og utviklingen under sentrum/høyreregjeringen har vist det motsatte. En samlet høyreside med NHO og regjeringen i første rekke legger opp til en kraftig konfrontasjon mot fagbevegelsen. Vi vil ikke godta - Uthuling av sykelønnsordningen - Svekkelse av dagpengeordningen - Rasering av stillingsvernet - Adgang til utvidet midlertidig ansettelse - Svekkelse av overtidsreglene - Endringer i AFP-ordningen Fagbevegelsens viktigste jobb er å opprettholde/forbedre ordninger som vi har kjempet for i mange år. et oversendes forbundsstyret. nr. 230 Kommuneøkonomi Ved høstens budsjettbehandling har mange opplevd store kutt i kommunene. Kommuner har fått mindre å rutte med, og verken innbyggerne eller politikere er Side 14 Andre forslag

13 tilfreds med dette. Innbyggerne er utrygge på hva dette vil bety for tjenestene og kvaliteten som skal utføres. Får en mindre midler fra sentralt til kommunen, sier det seg selv at en må foreta kutt. Dette blir lite mottakelig og forståelig når en opplever at det er spesielt innenfor pleie og omsorg kuttene foretas. Samarbeidsavtalen i regjeringen med Sentrum, Høyre og Arbeiderpartiet førte til at kommunene fikk litt større midler. Lokale og sentrale politikere må legge press sentralt for at kommuneøkonomien skal bli bedre. Hvis ikke kan en stå i fare for at kommunen rett og slett blir konkurranseutsatt, og hva skal vi da med lokaldemokratiet. Vi vil ha en sterk kommune med en sterk kommuneøkonomi slik at innbyggerne opplever kommunen som god og trygg. En kommune en vil barna skal vokse opp i, og hvor en siden kan bli gammel i. Det er lokalbefolkningen og deres folkevalgte som vet hvor skoen trykker lokalt, og de behovene som trengs. Ikke ta valg hvor lokalbefolkningen får mindre innflytelse og lokaldemokratiet får mindre å si! et oversendes forbundsstyret. nr. 231 Region Øst Stillingsvern ved konkurs Dersom bedrifter gjenåpnes etter konkurs med samme eierstruktur, må de ansattes rettigheter likestilles med virksomhetsoverdragelse. et oversendes forbundsstyret. nr. 232 Region Midt-Norge Vedtekter for LOs lokalorganisasjon 9 Kontingent Til dekning av lokalorganisasjonens utgifter utlignes en kontingent på de tilsluttede fagforeninger/avdelinger som fastsettes av årsmøtet. Kontingenten skal være på minimum kr. 0,30 pr. heltidsarbeidende medlem og maksimum på kr. 1,00 pr. uke. For deltidsarbeidende medlemmer betales halv kontingent av den til en hver tid vedtatte sum. Kontingenten gjelder pr. yrkesaktivt medlem og den innbetales til lokalorganisasjonen minst en gang pr. kvartal. Årsmøtet kan søke Landsorganisasjonen om adgang til å nytte en høyere kontingent. Ved eventuell søknad til sekretariatet må budsjettforslag, regnskapsutdrag, årsmelding og årsmøteprotokoll foreligge. Andre forslag Side 15

14 Mange avdelinger innen de typiske kvinneforbund som Handel og Kontor og Hotell og Restaurantarbeiderforbundet har et meget stort antall deltidsarbeidende medlemmer. Dette betyr at kontingenten for disse medlemmene til avdelingen er lavere enn for heltidsarbeidende. Allikevel må disse avdelingene betale full kontingent til LO-avdelingene. Dette betyr at de forbund som har størst utfordring i henhold til verving og til å øke organisasjonsgrad innen bransjen, har svært lite eller ikke noe økonomi igjen til å drive aktivitet. Mesteparten av inntektene går med til å betale stedlige kontingenter. Målet med forslaget er å skape en større rettferdighet i innebetaling av kontingent. De forbund som har en høy andel fulltidsarbeidende medlemmer har også gjerne medlemmer med ganske høye inntekter. Det er derfor naturlig at disse betaler en høyere sum pr. medlem enn de som har en høy andel deltidsarbeidende medlemmer og som ofte også har en lavere lønn. Fra en hver etter evne, til en hver etter behov Oversendes til LO-kongressen. et oversendes forbundsstyret til vurdering i forbindelse med LOkongressen. Side 16 Andre forslag

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram LANDSMØTE 2016 34. ORDINÆRE LANDSMØTE, OSLO KONGRESSENTER 15.-19. OKTOBER Andre forslag Behandling av Faglige og politiske

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Vi er der for deg! Handel og Kontor i Norge (HK) har tariffavtale og organiserer ansatte innen luftfarts- og reiselivsbransjen.

Detaljer

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R 2 www.handelogkontor.no RØD VALGALLIANSE n n n Nei til midlertidige ansettelser! HK går i mot at det skal bli generell adgang

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

HELT ALENE? Ditt bedriftsnavn inn her. HK i Norge PRODUKSJON: LO MEDIA, 2016 FORSIDEFOTO:

HELT ALENE? Ditt bedriftsnavn inn her. HK i Norge PRODUKSJON: LO MEDIA, 2016 FORSIDEFOTO: HELT ALENE? PRODUKSJON: LO MEDIA, 2016 FORSIDEFOTO: WWW.YAYIMAGES.COM HK i Norge Adresse: Youngsgate 11, 0181 Oslo Telefon: 23 06 11 80, E-post: post@hkinorge.no hkinfo.no Ditt bedriftsnavn inn her - Eller

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret!

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Handel og Kontor i Norge Svarsending 1030 0090 Oslo DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Tid for fellesskap og rettferdighet! Nå er det igjen klart for tariffoppgjør mellom

Detaljer

Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet

Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet Forslag nr 1: Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet Begrunnelse: Tannreparasjoner må sidestilles med øvrig helsetjeneste, og finansieres

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

1) Full lønn under sykdom

1) Full lønn under sykdom Bruk stemmeretten! I medlemskampanjen Du bestemmer LO på din side, som gikk fra 12. oktober 2004 til 28. februar 2005, deltok 44 000 medlemmer med til sammen 155 000 innspill og krav om hva som skal være

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik - trygghet i arbeidslivet Uorganisert? De HK- organiserte arbeidstakerne ved denne bedriften streiker for bedre lønns- og arbeidsvilkår Vårt mål er

Detaljer

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK Dette flaket gir en oppdatering av ulike satser og beløp i viktige stønadsordninger i den norske velferdsstaten. 1. Grunnbeløpet Grunnbeløpet (G) er

Detaljer

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 17: Intensjonen i forslaget tiltres. Forslaget er ivaretatt i kompetansebestemmelsen i tariffavtalene.

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 17: Intensjonen i forslaget tiltres. Forslaget er ivaretatt i kompetansebestemmelsen i tariffavtalene. Forslag nr. 35: Avd. 72 Rakkestad foreslår: At NNN jobber inn mot videregående skoler for å få rekruttert lærlinger til NNN sine bedrifter. Og gir klubbene beskjed om hvilke lærlinger som er aktuelle for

Detaljer

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon.

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon. Avtalefestet pensjon (AFP) Søknad om avtalefestet pensjon (http://aipk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person)

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE DALANE FAGFORENING. - FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE (generelt tillegg/kjøpekraft, generelle krav vedr. arbeidstid, velferdspermisjoner, helligdagsbetaling, betaling for 1. og 17. mai, sluttvederlag,

Detaljer

"ORGANISASJONSAVTALEN"

ORGANISASJONSAVTALEN "ORGANISASJONSAVTALEN" Tariffavtale for ansatte i lokalavdelinger i Fellesforbundet og målekontorer eid av Fellesforbundets avdelinger Mellom som arbeidsgiver og Fellesforbundet

Detaljer

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år.

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Tariffordboken Avtalefestet pensjon (AFP) Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Datotillegg Brukes for å markere at et lønnstillegg

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Fagorganisering og fradrag for kontingent

Fagorganisering og fradrag for kontingent LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 4/11 Fagorganisering og fradrag for kontingent 1. Den rødgrønne regjeringen har tatt grep 2. Ubalansen mellom arbeidstakere og arbeidsgivere

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no I forbindelse med at ny AFP innføres fra 1. januar 2011, kan de som er født i 1945-48 og fortsatt jobber, få ulik AFP etter om de velger 2010 eller 2011 som uttaksår. Det er viktig at du setter seg inn

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Avtale om ny AFP-ordning

Avtale om ny AFP-ordning Bilag til overenskomsten Avtale om ny AFP-ordning I Innledning I forbindelse med lennsoppgj0ret 1988, ble ordningen med Avtalefestet pensjon (AFP) etablert. Formålet var å gi ansatte i tariffbundne bedrifter

Detaljer

Forslag nr. 10. Forslagsstiller: Jørgen Foss. Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv

Forslag nr. 10. Forslagsstiller: Jørgen Foss. Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv Forslag nr. 10 Forslagsstiller: Jørgen Foss Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv Forslag: Vi skal ta på alvor utviklingen vi ser i arbeidslivet. Høy arbeidsledighet, redusert sysselsetting

Detaljer

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål Andre forslag Organisasjonsstrukturen nr. 322 HK region Østlandet Sør Organisasjonsstrukturen Det må lages et omfattende debattopplegg

Detaljer

OM PENSJON. Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016.

OM PENSJON. Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016. 0,0% 10,0% 20,0% OM PENSJON Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016. Slik skjer opptjeningen: Det må forhandles om pensjon Det er mange utfordringer en

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI 2017 Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Hovedstyremøte 15. mai 2017 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Organisasjonsretten

Detaljer

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken LO er størst på bakken Med over 8.000 medlemmer innen trafikk, kundesentre, billettkontor, bagasjehåndtering, kabin, cockpit, brann og redning,

Detaljer

Pensjonskonferanse Handel & Kontor, Oslo 20. september 2016 «Om lønnsoppgjør og pensjon strategi framover» Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet

Pensjonskonferanse Handel & Kontor, Oslo 20. september 2016 «Om lønnsoppgjør og pensjon strategi framover» Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet 1 Pensjonskonferanse Handel & Kontor, Oslo 20. september 2016 «Om lønnsoppgjør og pensjon strategi framover» Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Gode venner! Mange takk for at jeg ble invitert til dere

Detaljer

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september Velferd eller marked? I Trondheim har en rødgrønn allianse med AP-ordfører og HKmedlem Rita Ottervik i spissen sikret full barnehagedekning. I kommuner som Oslo

Detaljer

HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett

HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett 1 For deg som er tillitsvalgt Arbeidsmiljølovens bestemmelser om fortrinnsrett for deltidsansatte reguleres i paragrafene 14-1, 14-3 og 14-4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK).

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). Nr: 6/2014/GM Dato: 11.04.2014 Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). TARIFFOPPGJØRET VÅREN 2014 - ENIGHET I FORHANDLINGENE

Detaljer

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for transportselskaper i Norge

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for transportselskaper i Norge MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-005, 2006-008, 2006-012 og 2006-013 mellom NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND OG YRKESTRAFIKKFORBUNDET på den ene side og TRANSPORTBEDRIFTENES LANDSFORENING på den annen

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Fremtidens pensjoner. Marit Linnea Gjelsvik

Fremtidens pensjoner. Marit Linnea Gjelsvik Fremtidens pensjoner Marit Linnea Gjelsvik Målsetting En trygg og god alderdom forutsetter at alle får en pensjon på 2/3 av tidligere inntekt Også et mål under innføringen av folketrygden i 1967 I LOs

Detaljer

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for miljøbedrifter i Norge

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for miljøbedrifter i Norge MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-007 og 2006-009 mellom NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND OG YRKESTRAFIKKFORBUNDET på den ene side og TRANSPORTBEDRIFTENES LANDSFORENING på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen

Detaljer

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for godstransport

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for godstransport MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-006, 2006-010, 2006-011 og 2006-014 mellom NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND OG YRKESTRAFIKKFORBUNDET på den ene side og NORGES LASTEBILEIER - FORBUND på den annen side

Detaljer

PENSJON FOR ALLE 27. MARS 2017

PENSJON FOR ALLE 27. MARS 2017 PENSJON FOR ALLE 27. MARS 2017 Jorunn Folkvord Utdanningsforbundet Åsne S. Refsdal NTL 1872 - DEN ENKELTES ANSVAR De ansatte maa holde sig friske. Lønudbetalinger standses øjeblikkelig i Tilfælde Sykdom.

Detaljer

Stiftelseserklæring.

Stiftelseserklæring. 1 Stiftelseserklæring. I dag, 28.februar 2008, ble Fagforbundet Trondheim stiftet. Fire fagforeninger går sammen til en. De fire er Trondhjem kommunale tjenestemenns Forening, som ble stiftet i 1918, Trondhjem

Detaljer

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av.

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av. Bruk stemmeretten! LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsliv» ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs medlemmer ble invitert til å delta. Over 26 000 medlemmer sendte inn 63 000

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre ALDERSPENSJON 2011 Beate Fahre 0 Hovedpunkter ny alderspensjon Allårsregel ikke de 20 beste år som i dag Fleksibel pensjonsalder fra 62 år Må minst få garantipensjon (minstepensjon) 2G ved 67 år Innskuddsordning

Detaljer

Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god AFP Lønnsoppgjøret april 2008

Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god AFP Lønnsoppgjøret april 2008 Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god AFP Lønnsoppgjøret 8 2. april 8 Hvorfor bidrar Regjeringen? Slitne arbeidstakere skal kunne gå av ved 62 år uten å tape AFP videreføres, men må tilpasses når folketrygden

Detaljer

AFP i privat sektor. Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP

AFP i privat sektor. Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP AFP i privat sektor Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP Innhold Kort gjennomgang av pensjonsreformens bakgrunn De forskjellige typene pensjon Alderspensjon fra folketrygden AFP i privat sektor Generelt

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

AFP i privat sektor. Marianne Knarud Fellesordningen for AFP

AFP i privat sektor. Marianne Knarud Fellesordningen for AFP AFP i privat sektor Marianne Knarud Fellesordningen for AFP PARTENE I ARBEIDSLIVET SIN EGEN PENSJONSORDNING Trepartsamarbeid HISTORIE AFP-ordningen ble avtalt i inntektsoppgjøret mellom LO og NHO i 1988

Detaljer

Vedlagt oversendes vår høringsuttalelse til pensjonskommisjonens innstilling til ny pensjonsordnong for folketrygden,

Vedlagt oversendes vår høringsuttalelse til pensjonskommisjonens innstilling til ny pensjonsordnong for folketrygden, Vedlagt oversendes vår høringsuttalelse til pensjonskommisjonens innstilling til ny pensjonsordnong for folketrygden, Vennlig hilsen Per Sørensen Leder Arendal Høyre Tel: 37033808 Mob: 92032760 Mail: pso@flosta.com

Detaljer

vern under OMSTILLING Det lønner seg...

vern under OMSTILLING Det lønner seg... vern under OMSTILLING Det lønner seg... IKKE GODT NOK NÅ LENGER...? Det du gjorde i går, er ikke nødvendigvis godt nok i morgen. Og samme hvor mye erfaring og kunnskap du har, kan bedriften likevel bestemme

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo E-post: postmottak@asd.dep.no Endringer i arbeidsmiljøloven Norges Kommunistiske Parti (NKP) i Østfold

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2012 oo000oo Dokument 3 15. juni kl 09.00 Foreslåtte endringer i kursiv og understreket.

Detaljer

Utfordringer i framtida

Utfordringer i framtida Utfordringer i framtida HVORDAN ER HK BEREDT TIL Å MØTE DEM? Handel og Kontor i Norge Innholdsoversikt 1. Bakgrunn og mandat 2. Utfordringer 3. Ny organisasjonsstruktur 4. Medlemmer 4.1 Medlemstilknytning

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER Etternavn, fornavn SØKNAD OM AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Fødselsnr (11 siffer) Postadresse Postnr Poststed Bokommune Telefon privat Mobiltelefon

Detaljer

AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR. Informasjonsmøte Lysaker 10. April 2015

AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR. Informasjonsmøte Lysaker 10. April 2015 AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR Informasjonsmøte Lysaker 10. April 2015 1 HVA ER PRIVAT AFP? AVTALEFESTET PENSJON Livsvarig påslag til alderspensjon fra Folketrygden (privat sektor)

Detaljer

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt Som del B gjelder følgende for Bring Logistics Solutions AS: 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG Overenskomsten omfatter medlemmer av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund innen alle funksjoner i Bring Logistics Solutions

Detaljer

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon p rofesjonsorganisasjon Summing Hva forbinder du med fagforeningsbevissthet? Utdanningsforbundet profesjonell Utdanningsforbundet er Norges tredje største

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

Pensjon for offentlig ansatte

Pensjon for offentlig ansatte Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland Disposisjon 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon gjeldende regler 2.1 Årskullene 1943-1953

Detaljer

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien.

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Tilstede: For Kjemisk Forbund: Birger Blomkvist For arbeidstakerne: Ståle Pettersen,

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

Sola kommune 11.mai 2011 11.05.2011 1

Sola kommune 11.mai 2011 11.05.2011 1 Sola kommune 11.mai 2011 1 Innhold Tariffestet kollektiv tjenestepensjon Generelle bestemmelser Pensjonsytelsene Alderspensjon Avtalefestet pensjon (AFP) Regneeksempler 2 Hvem pensjonsordningen omfatter

Detaljer

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015 Undersøkelse blant utmeldte medlemmer Fellesforbundet, mai 05 Prosjektinformasjon På oppdrag fra Fellesforbundet har Ipsos MMI gjennomført denne undersøkelsen blant tidligere medlemmer som er utmeldt eller

Detaljer

Best for arbeidsgiver - om fagorganisering og fradrag for kontingent

Best for arbeidsgiver - om fagorganisering og fradrag for kontingent LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 11/15 Best for arbeidsgiver - om fagorganisering og fradrag for kontingent 1. Utvikling i fradrag for fagforeningskontingent 2. Ubalansen

Detaljer

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg...

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... VIL DU SE PÅ ELLER DELTA? Rettigheter som er gitt gjennom lov- og avtaleverk har ingen reell verdi dersom de ikke brukes. De må følges opp. Hvis ikke blir de sovende

Detaljer

Velkommen til jobbsøkerkurs!

Velkommen til jobbsøkerkurs! Velkommen til jobbsøkerkurs! www.utdanningsforbundet.no www.pedagogstudentene.no 1 GRATULERER! Du er snart ferdig som student og arbeidslivet venter på deg! Det er et stort behov for barnehagelærere, det

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Trondheimskonferansen Eystein Garberg

Trondheimskonferansen Eystein Garberg Trondheimskonferansen 2016 Eystein Garberg Hvorfor engasjere oss for pensjon? Gjelder alle Stor mangel på kompetanse Svært alvorlig situasjon for dagens unge Tvers igjennom urettferdighet satt i system

Detaljer

AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR. Informasjonsmøte Lysaker 19. november 2015

AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR. Informasjonsmøte Lysaker 19. november 2015 AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR Informasjonsmøte Lysaker 19. november 2015 1 HVA ER PRIVAT AFP? AVTALEFESTET PENSJON Livsvarig påslag til alderspensjon fra Folketrygden (privat sektor)

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

Til deg som er vår kollega: Mulig streik

Til deg som er vår kollega: Mulig streik Til deg som er vår kollega: Mulig streik - trygghet i arbeidslivet Uorganisert? De HK- organiserte arbeidstakerne ved denne bedriften skal i mekling for bedre lønns- og arbeidsvilkår. Vårt mål er å gjøre

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Velkommen til NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Velkommen til NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen til NNN Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Hvordan møter fagbevegelsen stormen? 1 Forsvant feminismen i LO med Gerd Liv Valla? 2 FO-KONGRESSEN: Ifølge prinsipprogrammet er FO en feministisk organisasjon. Hvor

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeidsavklaringspenger (AAP) Arbeidsavklaringspenger (AAP) Fra 1. mars 2010 erstattet AAP de tidligere ytelsene attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Dersom du på grunn av sykdom eller skade har behov

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer