ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål"

Transkript

1 ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

2 Andre forslag Organisasjonsstrukturen nr. 322 HK region Østlandet Sør Organisasjonsstrukturen Det må lages et omfattende debattopplegg som skal jobbe med å legge fram et forslag på landsmøtet 2016 om en helhetlig organisasjonsstruktur i Handel og Kontor. Det må settes i gang tidlig i kommende landsmøteperiode og innen utgangen av første halvår et skal ut på høring i alle organisatoriske ledd i forkant av landsmøtet i Dagens organisering er ikke tilfredsstillende. Det er flere deler av organisasjonen hvor det er vanskelig å skape aktivitet. Det har vært forsøk med debatt tidligere, men man har ikke hatt en gjennomgående debatt om hele forbundet. Intensjonen i forslaget tiltres. et oversendes forbundsstyret. nr. 323 HK region Midt-Norge Handel og Kontor må opprettholde sin avtalestruktur i fremtiden Innføring av vertikale avtaler resulterer i at det blir mindre tilpasninger i avtaleverket. Det vil bli mer generelle bestemmelser, og dagens tilpassede bransjebestemmelser vil falle bort. Handel og Kontor må opprettholde horisontal avtalestruktur og ikke gå inn på vertikale avtaler slik bl.a. Fellesforbundet ønsker å gjøre. Intensjonen i forslaget tiltres. et oversendes forbundsstyret. nr. 324 HK region Vest Et samlet og solidarisk LO er avhengig av sterke bransjeavtaler Organisering av fagbevegelsen og tilhørende avtalestruktur har vokst fram gjennom over 100 år med hovedmål om å styrke rettigheter og vilkår på de enkelte arbeidsplassene. Det har vokst fram en variert avtalestruktur med det formålet å gi de organiserte og fagbevegelsen som helhet, mest mulig styrke og gjennomslagskraft. Offentlig sektor har hatt avtaler som omfatter alle grupper, mens privat sektor har hatt Andre forslag 1

3 tariffavtaler som har omfattet hele bransjer og yrkesgrupper. Felles (vertikale) avtaler i offentlig sektor har gitt styrke fordi fagbevegelsen har møtt henholdsvis kommunene og staten som felles arbeidsgiver. I privat sektor har bransje/yrkesgruppeavtalene (horisontale avtaler) gitt styrke fordi en samlet fagbevegelse har kunnet forhandle frem felles ordninger som tusenvis av arbeidsgivere har blitt bundet av. I deler av fagbevegelsen hevdes det at dagens organisasjons- og avtalestruktur er ofte et hinder i arbeidet med å sikre et effektivt organisasjonsarbeid og dermed kunne ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Man vil gå fra brede bransjebaserte tariffavtaler til bedriftsbaserte tariffavtaler som omfatter alle kategorier ansatte i bedriftene. Handel og Kontor understreker at bransjevise overenskomster sikrer gode lønnsog arbeidsvilkår, dette gjelder spesielt i mindre og mellomstore bedrifter. Ved å skifte avtalestruktur må en forhandle bedriftsvis, dette vil svekke våre samlede faglige rettigheter. Dette er særlig alvorlig for svært mange av Handel og Kontors medlemmer i industri- og kontorsektoren. Med en ny avtalestruktur vil vi kunne få et B-lag av medlemmer som bedriftsvis ikke har egen styrke til å forhandle frem gode vilkår uten støtte i en landsomfattende bransjeavtale. De siste årene har fagbevegelsen hatt kampen mot sosial dumping som en av våre absolutt viktigste saker. Ett av de viktigste redskapene i denne kampen har vært mulighetene for å allmenngjøre brede bransjeavtaler som minstevilkår for alle som jobber i en bestemt sektor. Dersom vi skulle møtt utfordringen om sosial dumping med mer bedriftsbaserte avtaler, hadde det vært umulig å lykkes i denne kampen. For eksempel er det umulig å tenke seg å få stoppet sosial dumping i renholdsbransjen dersom det hadde vært hundrevis av ulike bedriftsavtaler som gjaldt, og ikke dagens felles bransjeavtale for hele renholdssektoren. Vi frykter at en ny avtalestruktur vil svekke mulighetene for å slå tilbake mot sosial dumping. En avtalemodell basert på langt flere vertikale avtaler vil også svekke grunnlaget for sterke bransjeavtaler i hele servicesektoren. Arbeidsgiverne i servicesektoren vil få vann på møllen for å få færre og svakere fellesbestemmelser dersom industrien går over til bedriftsbaserte avtaler. Det vil være umulig å styrke organisering og lønns- og arbeidsvilkår i den sterkt voksende men oppsplittede servicesektoren uten sterke bransjeavtaler. Derfor vil også overgang til vertikale avtaler i privat sektor føre til en strategisk svekkelse av LO i forhold til å vokse og møte de neste tiårenes arbeidslivsutfordringer. Landsmøtet i Handel og Kontor vil på det sterkeste motsette seg alle forslag om å endre avtalesystemet i privat sektor til å i større grad basere seg på bedriftsbaserte vertikale avtaler. Resultatet vil bli at bedrifter med svak organisering blir hengende ytterligere etter: forskjellene i lønns- og arbeidsvilkår vil øke mellom bedrifter, landsdeler og ulike sektorer. Sentrale forhold som minstelønnsbestemmelser og arbeidstidsbestemmelser vil etter all sannsynlighet smuldre opp ved en bedriftsbasert avtalemodell. 2 Andre forslag

4 Vi mener at medlemmene i Handel og Kontor sine rettigheter vil bli svekket av å gå til en vertikal avtalestruktur. Vi er opptatt av lik lønn for likt arbeid. Det vil ikke være mulig å ivareta dette innenfor en vertikal avtalestruktur. Handel og Kontors landsmøtet kan derfor ikke akseptere endringer i avtale-strukturen slik bl.a. Fellesforbundet har foreslått. Landsmøtet i Handel og Kontor ber forbundsledelsen sette i verk alle nødvendige tiltak for å sikre at alle Handel og Kontors medlemmer også i fremtiden skal ha bransjedekkende tariffavtaler innenfor alle områder i privat sektor. Landsmøtet i Handel og Kontor ber forbundsledelsen utrede alle alternative organiseringsformer dersom LO-kongressen i 2013 fatter vedtak på dette området som svekker det brede bransjeavtalene i privat sektor. Forbundsstyrets innstilling til forslag nr. 324: Intensjonen i forslaget tiltres. et oversendes forbundsstyret. Innstilles mot 1 stemme). Tariffarbeidet nr. 325 HK region Indre Østland Fond for juridisk bistand Kostnader til juridisk bistand for HK sine medlemmer bekostes av Forhandlingsavdelingen. Handel og Kontor har i dag nedfelt i sine vedtekter i 2 Formål, punkt g) en bestemmelse om ytelse i forbindelse med juridisk bistand hvor det heter: Støtte medlemmene under godkjent arbeidsnedlegging samt yte rettshjelp i faglige tvister. Yte rettshjelp ved oppsigelse og andre tvistesaker i arbeidsforhold etter vurdering og forhåndstilsagn. Denne bestemmelsen tilsier at forbundet og regionene må budsjettere med kostnader til juridisk bistand for hvert år. Problemet er at kostnadene til juridisk bistand varierer fra år til år, noe som gjør det meget vanskelig å foreta budsjettering. Vi har sett regioner som ikke har utgifter til juridisk bistand det ene året, for så det neste året å ha utgifter på flere hundre tusen kroner. Dette er den ene siden av problemet. Den andre siden er regionenes varierende økonomi. Noen regioner har en solid økonomi, mens andre sliter med likviditeten. Alle medlemmer har krav på likebehandling og det må ikke bli slik at de som tilhører regioner med dårlig økonomi, får en dårligere behandling enn de som tilhører regioner med god økonomi. Dette betyr at kostnader til juridisk bistand må dekkes av Handel og Kontor i Norge. Andre forslag 3

5 et avvises. nr. 326 HK region Indre Østland Ingen skal være alene på jobb Det er tidligere vedtatt at HK skal jobbe for å få inn i AML at ingen skal være alene på jobb. Det bør også jobbes for at det legges inn et punkt i tariffavtalene om at ingen bedrifter har lov til å ha ansatte alene på jobb. Dette gjelder på alle tider av døgnet, men er spesielt viktig for de som jobber kveld og natt. Med de åpningstider vi har i varehandelen i dag, blir dette kravet mer og mer viktig. Ingen skal føle utrygghet på jobb. Ran og vold på flere av våre bedrifter er og vil være en belastning for de ansatte. Dette må lovverket ta hensyn til. Ingen skal føle utrygghet i jobbsituasjon. et oversendes forbundsstyret til vurdering i forbindelse med tariffrevisjonen. Hovedavtalene Hovedavtalen LO - NHO nr. 327 HK region Region Østlandet Sør 6-9 Tjenestefri for tillitsvalgte Nytt punkt 3: Ved tjenestefri jf HA 6-9 punkt1 utbetaler bedriften lønn på vanlig måte. Den aktuelle organisasjonen refunderer alle lønnskostnader i forbindelse med permisjonen; herunder lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift, tjenestepensjon og alle andre sosiale utgifter. Forskuttering av lønn under tjenestefri for tillitsvalgte og tjenestefri for arbeidstakere må innarbeides i hovedavtalene. Tillitsvalgte og organiserte i tariffbundne bedrifter taper pensjonspoeng hver gang de blir trukket i lønn for kurs/tillitsvervoppgaver og lignende. et oversendes forbundsstyret og vurderes i forbindelse med hovedavtalerevisjonen. 4 Andre forslag

6 nr. 328 HK region Østlandet Sør 10-6 Tjenestefri for arbeidstakere Nytt punkt 3: Ved tjenestefri jr. HA 10-6 punkt 1 utbetaler bedriften lønn på vanlig måte. Den aktuelle organisasjonen refunderer alle lønnskostnader i forbindelse med permisjonen; herunder lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift, tjenestepensjon og alle andre sosiale utgifter. Tillitsvalgte og organiserte i tariffbundne bedrifter taper pensjonspoeng hver gang de blir trukket i lønn for kurs/tillitsvervoppgaver og lignende. et oversendes forbundsstyret og vurderes i forbindelse med hovedavtalerevisjonen. nr. 329 HK region Øst Innleie/midlertidig ansatte 9.3 Protokolltilførsel: Om innleie av arbeidskraft osv. fjernes og erstattes av følgende nye avsnitt: Innleie av arbeidskraft samt midlertidig ansettelser forutsetter enighet mellom de tillitsvalgte og ledelsen. Samme endring foreslås tatt inn i Hovedavtalen LO-SAMFO 9-3 og Hovedavtalen AAF. Teksten: Innleie av arbeidskraft samt midlertidig ansettelser forutsetter enighet mellom de tillitsvalgte og ledelsen. forslås også tatt inn i Hovedavtalen LO- Virke som nytt 3. avsnitt i a) I lys av heltid - deltidsutfordringene som vi ser i varehandelen, så er erfaringen at flere bedrifter ikke analyserer behovet for økt stillingsprosent som en fast ordning, eller tilbyr deltidsansatte mer timer. Dette tvinger bedriftsledelsen til å vurdere helhetlig bemanning i samråd med tillitsvalgte. et avvises. nr. 330 HK region Øst Til hovedavtalen eller overenskomstene om bruk av advarsler Bruk av skriftlige advarsler er utbredt i arbeidslivet. Det må stilles strengere krav til bruk av advarsler. Det må avklares hvor lenge advarslene gjøres gjeldende og hvilke ankemuligheter den enkelte arbeidstaker har. Det er viktig at skriftlige advarsler ikke blir stående i personalmappen på ubestemt tid. Tiden må Andre forslag 5

7 begrenses til maksimalt 2 år - den fjernes etter dette fra personalmappen og bortfaller i sin helhet. Advarsel som juridisk begrep er ikke omtalt i arbeidsmiljøloven. Advarsel er imidlertid likevel lagt til grunn som formell reaksjonsform, og retningslinjer for bruken er bl.a. trukket opp gjennom rettspraksis og juridisk teori. En skriftlig advarsel arkiveres normalt i arbeidstakers personalmappe uten foreldelse. Denne kan trekkes frem på et senere tidspunkt, men advarselens betydning vil avhenge av hvor langt tilbake denne ligger i tid. Det kan imidlertid avtales med arbeidstakeren at advarselen slettes etter for eksempel 2 år dersom det for eksempel ikke oppstår nye disiplinærmessige forhold. Dersom det er aktuelt med slike løsninger, bør dette innføres som generelle retningslinjer for alle ansatte. Mange bedrifter har ikke slike retningslinjer, og derfor bør dette nedfelles som en avtale mellom partene i arbeidslivet som en del av hovedavtalebestemmelsene. Forbundsstyrets innstilling et avvises. Hovedavtalen LO - Virke nr. 331 HK region Østlandet Sør Møter m.v. innen fagorganisasjonen Avsnitt 4 endres til: I forbindelse med at ansatte får permisjon for deltakelse i sin organisasjons ulike aktiviteter, jf første avsnitt, forskutterer arbeidsgiver den ansattes lønn under permisjonen. Dette forutsetter at organisasjonen fullt ut refunderer den lønn og alle andre sosiale utgifter som slik forskuttering måtte medføre. Lønnsforskutteringen inngår ikke i grunnlaget for beregning av eventuell bonus. Tillitsvalgte og organiserte i tariffbundne bedrifter taper pensjonspoeng og lønn hver gang de blir trukket i lønn for kurs/tillitsvervoppgaver og lignende. Forbundsstyrets innstilling et oversendes forbundsstyret og vurderes i forbindelse med hovedavtalerevisjonen. nr. 332 HK region Øst Medlemsmøter/godtgjøringer: Bruke samme teksten som finnes i Hovedavtalen LO- Samfo vedr. medlemsmøter: Ny bestemmelse inn i Hovedavtalen LO - Virke erstatter siste avsnitt under Merknad. (tilsvarende Hovedavtalen LO - Samfo 6.7.2). 6 Andre forslag

8 Medlemsmøter Medlemsmøter for valg av tillitsvalgte og avstemning over tarifforslag kan holdes i arbeidstiden uten trekk i lønn såfremt dette ikke medfører vesentlige driftsmessige ulemper. Når utvalget av tillitsvalgte i forståelse med bedriftsledelsen er av den oppfatning at avgjørelse i saker må fattes omgående eller at saker av særlig viktighet skal behandles, kan det holdes medlemsmøter i arbeidstiden uten trekk i lønn. Dersom virksomhetens driftstid strekker seg ut over 8 timer, kan medlemsmøte i forståelse med bedriftsledelsen holdes i arbeidstiden uten trekk i lønn. Dersom ikke saken krever omgående avgjørelse, skal bedriften gis minst 8 dagers varsel. Ønsker at teksten i hovedavtalene er likelydende. et oversendes forbundsstyret og vurderes i forbindelse med hovedavtalerevisjonen. nr. 333 HK region Øst Godtgjøring for møter Endre Møter utenfor ordinær arbeidstid endres til: Møter ihht. 3-3 som holdes i fritiden skal godgjøres med timelønn etter reglene for helligdager og 1. og 17. mai. Flere møter som tillitsvalgte deltar i er ulønnet, og holdes når tillitsvalgte har fri. Dersom de tillitsvalgte ikke deltar vil vi miste mye informasjon som kan være svært viktig for tillitsvalgtrollen. Region Øst mener at tillitsvalgte skal ha rett til lønnsmessig kompensasjon for møter som holdes utenom arbeidstiden. Uavhengig overtidsbestemmelsene, så mener Region Øst at disse møtene lønnsmessig kompenseres som etter reglene for helligdager og 1. og 17. mai. Forbundsstyrets innstilling et oversendes forbundsstyret og vurderes i forbindelse med hovedavtalerevisjonen. Andre forslag 7

9 Hovedavtalen LO - SAMFO nr. 334 HK region Østlandet Sør 6-9 Tjenestefri for tillitsvalgte Punkt 3 endres til: I forbindelse med at ansatte får permisjon for deltakelse i sin organisasjons ulike aktiviteter, jf. HA 6-9 nr. 1, forskutterer arbeidsgiver den ansattes lønn under permisjonen. Dette forutsetter at organisasjonen fullt ut refunderer den lønn og alle sosiale utgifter som slik forskuttering måtte medføre. Lønnsforskutteringen inngår ikke i grunnlaget for eventuell bonus. Tillitsvalgte og organiserte i tariffbundne bedrifter taper pensjonspoeng og lønn hver gang de blir trukket i lønn for kurs/tillitsvervoppgaver og lignende. et oversendes forbundsstyret og vurderes i forbindelse med hovedavtalerevisjonen. nr. 335 HK region Østlandet Sør 10-6 Tjenestefri for arbeidstakere Nytt punkt 3: I forbindelse med at ansatte får permisjon for deltakelse i sin organisasjons ulike aktiviteter, jf. HA 10-6 nr. 1, forskutterer arbeidsgiver den ansattes lønn under permisjonen. Dette forutsetter at organisasjonen fullt ut refunderer den lønn og alle sosiale utgifter som slik forskuttering måtte medføre. Lønnsforskutteringen inngår ikke i grunnlaget for eventuell bonus. Tillitsvalgte og organiserte i tariffbundne bedrifter taper pensjonspoeng og lønn hver gang de blir trukket i lønn for kurs/tillitsvervoppgaver og lignende. et oversendes forbundsstyret og vurderes i forbindelse med hovedavtalerevisjonen. Forsikringsordninger nr. 336 HK region Indre Østland Kollektiv uføreforsikring HK Innfører kollektiv uføreforsikring med reservasjonsrett for sine medlemmer med dekning på 4 G tilsvarende Norsk Arbeidsmandsforbund. Sparebank 1 står for innkrevning av premiebeløpet. Ordningen innføres med reservasjonsrett for eksisterende og nye medlemmer. 8 Andre forslag

10 Sannsynligheten for at en arbeidstaker blir uføretrygdet varig for en kvinne på 35 år i 2012 er 40 % tilsvarende 35 % for en mann. For HK sine medlemmer vil dette bety at mange tusen av våre medlemmer ikke vil oppnå ordinær eller tidligpensjonsalder. Mange av HK sine medlemmer vil heller ikke kunne tegne en individuell avtale med egen helseerklæring. HK skal derfor tilby sine medlemmer en kollektiv avtale om dette. Forbundsstyrets innstilling. et avvises mot 1 stemme. nr. 337 HK region Midt-Norge LO Favør LO Favør-konseptet inneholder mange fordeler som oppleves som gode og konkurransedyktige blant medlemmene. Man ser også at man fremdeles har en jobb å gjøre blant medlemmene for å gjøre ordningene mer kjent. Enkelte tilbud, slik som LO favør Master Card, skiller seg ikke nevneverdig ut fra andre tilbydere eks. Coop og YS. Et annet LO favør produkt som har fått blandede kritikker, er LO favør strøm. En undersøkelse i bladet Dine Penger konkluderte med at LO favør strøm ikke er noe godt tilbud til medlemmene. Samarbeidskonferansen til region Midt-Norge mener at de fleste forsikringer som tilbys, eks. kollektiv hjem, LO favør reiseforsikring og LO favør barneforsikring jevnt over er gode forsikringer, med gode betingelser til konkurransedyktige priser. Selv om de fleste av forsikringene må regnes som gode, har man konstatert at flere av de frivillige forsikringene har liten oppslutning blant HK sine medlemmer. Man setter også pris på ar fellesutvalget i større grad har valgt bort produkter som ikke har vist å være gode nok, slik som: bilvedlikehold, drivstoff og blekkpatroner. Følgende vilkår må ligge til grunn for LO favør produktene: - LO favør produktene må være landsomfattende. Dvs. vi kan ikke ha produkter som er avhenging av at du bor i et spesielt område - Det å være et LO favør produkt bør være et kvalitetsstempel et nåløye å komme igjennom. Det bør ikke være slik at kreti og pleti tilbys - Et LO favør produkt skal være bedre enn det du blir tilbudt andre plasser - Nye produkter må i større grad diskuteres igjennom før man tar dem inn - Tilbyderne må være kjent med at de er et LO favør produkt og hvilke fordeler som ligger i det - Forenklet bruk. Du kan få LO favør fordelen ved å henvende deg direkte til tilbyder, ikke gå igjennom LO favør - Kvalitet framfor kvantitet Andre forslag 9

11 Med bakgrunn i at så få av Handel og Kontor sine medlemmer benytter seg av de frivillige LO favør produktene mener Samarbeidskonferansen i region Midt- Norge at forbundet sentralt bør vurdere å foreta en grundig undersøkelse av de produktene som ligger i LO favør konseptet. Undersøkelsen bør være todelt: 1. Sammenligne med konkurrerende produkter. Undersøke om produktene som ligger i konseptet i dag, tilfredsstiller de krav som gruppa mener bør stilles til et LO favør produkt. 2. En undersøkelse blant medlemmene. Denne undersøkelsen kan foregå elektronisk eller pr. telefon. Undersøkelsen bør inneholde spørsmål som: - Kjenner du til LO favør? - Benytter du deg av LO favør produktene? Hvis nei, hvorfor? - Har du oversikt over hvilke forsikringer husstanden har? Hvilke tilbydere? Samarbeidskonferansen i region Midt-Norge mener en slik undersøkelse og gjennomgang er viktig for å sikre at man har et tilbud som tilfredsstiller de behov som Handel og Kontor sine medlemmer har. et oversendes Fellesutvalget for LO favør-ordningene nr. 338 HK region Agder og Rogaland LO favør advokatforsikring Denne innføres som en kollektiv forsikring for HKs medlemmer. Flere forbund har fått inn denne forsikringen kollektiv til en pris av kr. 50,- i måneden. Skal det tas inn kollektive forsikringer i medlemskapet, så er denne bra da prisen er lav. Det må gis reservasjonsrett for de om allerede er medlemmer. et avvises. nr. 339 HK region Øst Medlemsfordelene Jobbe for å fjerne LO Favør Mastercard fra LO Favørordningen. Kredittkort er noe som er farlig for manges privatøkonomi, og bør ikke være noe fagbevegelsen skal presse på medlemmene. et tiltres. 10 Andre forslag

12 Kurs, skolering nr. 340 HK region Indre Østland Skolering av tillitsvalgte i omstillingsprosesser. Stadig flere og flere av HK sine konsern og medlemsbedrifter kjører omstillingsprosesser og fatter vedtak om endring uten at de tillitsvalgte har kompetanse eller kunnskap nok om hvordan slike saker konkret skal behandles. HK må derfor prioritere å kjøre kompetansehevende kurs og skolering på dette området. et oversendes forbundsstyret. nr. 341 HK region Midt-Norge Støtte til fagbrev Full økonomisk støtte til fagbrev fra HK. Forutsetter ordinært medlemskap i minst ett år når du søker. Økt kompetanse blant våre medlemmer vil føre til at HKs medlemmer blir mer attraktive på arbeidsmarkedet. Dette gir et direkte økonomisk løft til våre medlemmer. Fagbrev viser at man er villig til å satse på yrket sitt, noe som gjenspeiles i en økt yrkesstolthet. et oversendes forbundsstyret. nr. 342 HK region Østlandet Sør Kursvirksomheten: Flere målrettede kurs med kursbevis arrangert av Handel og Kontor. Kurs med dagsaktuelle temaer. Kursene skal være for alle tillitsvalgte, ikke bare for de som kommer fra konsern eller bransjer. I tillegg ønsker vi oss kurs for alle medlemmer så vi kan rekruttere nye tillitsvalgte Mange ønsker mer skolering når de er ferdig med den trinnvise skoleringen i HK, og det er for få plasser på LO-skolen til at alle kan ta det. Dessuten er det for lite tilbud til medlemmer som ikke er tillitsvalgte, men som kanskje med litt skolering ønsker å bli det. et oversendes forbundsstyret. Andre forslag 11

13 nr. 343 HK region Agder og Rogaland Lærlinger Lærlinger er en viktig ressurs og nødvendig for å sikre kompetanse innenfor de forskjellige fagfelt vi har. De voksne som innehar kunnskapen og kompetansen som skal videreformidles, blir eldre. Uten jevnlig tilstrømming av lærlinger som kan lære seg denne kunnskapen og kompetansen, vil vi få et problem med at dette vil svinne hen. Det er viktig å gi lærlingen en sikker og trygg læreplass hvor lærlingen ikke blir utnyttet. Noen bedrifter utnytter det med å ta inn lærlinger fordi de er rimeligere enn en ordinær ansatt og dermed trer inn i stillinger hvor det egentlig skulle vært en ordinær ansatt. Lærlinger kan også få en arbeidsplan med veldig ugunstige arbeidstider og ofte kan det være en kombinasjon av begge deler. En lærling skal gå på toppen av arbeidsstokken. Det er viktig å få/ha på plass systemer som kan plukke opp disse situasjonene slik at disse kan unngås. De bedriftene som eventuelt blir tatt for utnyttelse av lærlinger, må svartelistes og straffes. et oversendes forbundsstyret. nr. 344 HK region Agder og Rogaland Ungdom i HK Ungdomstillitsvalgte skal være representert i alle viktige organer i organisasjonen fra lokalt, regionalt til sentralt. Handel og Kontor mener at ungdomsrepresentantene er noe av det viktigste forbundet har. Unge tillitsvalgte er våre fremtidige representanter for videre utvikling av HK sitt arbeid i fagligpolitiske spørsmål og utfordringer, lønns- og arbeidsvilkår, samt rekruttering av flere aktive ungdommer. For videreutvikling er det særdeles viktig å bygge deres kompetanse, gi opplæring og la dem delta aktivt i forbundets organer. Forbundsstyrets innstilling. et anses ivaretatt med dagens bestemmelser. nr. 345 Saker av sosial og samfunnsmessig art HK region Midt-Norge Avtalefestet pensjon AFP ordningen skal reforhandles i Konsekvensen av endringene i 2008 er at AFP ordningen gikk fra å være en tidligpensjon til en tilleggspensjon. For å 12 Andre forslag

14 kunne gå av før fylte 67 år må arbeidstakeren ha tjent opp nok i pensjon gjennom livet til å finansiere sin minstepensjon. Har man ikke det, må man vente til 67 år. Dette er en klar forringelse av intensjonen med AFP som nettopp var at arbeidstakerne skulle kunne gå av med alderspensjon fra 62 år når helsa ikke holdt eller kreftene var brukt opp. Svært mange av våre medlemmer har ikke tjent nok til å kunne gå av med tidligpensjon. Hovedgrunnen til dette er at de har jobbet deltid. I tillegg til å måtte jobbe lengre blir de også da minstepensjonister. Handel og kontor skal gå i front for å endre AFP- ordningen fra 2017 for å få fjernet urettferdighetene i dagens system. Derfor skal Handel og Kontor arbeide for å endre AFP- ordningen i 2017 slik at alle skal ha rett til å gå av med fylte 62 år uten avkorting og med fortsatt opptjening av pensjon i folketrygden som om man sto i jobb fram til fylte 67 år. For å ha et godt grunnlag for AFP-forhandlingene er det nødvendig med en kartlegging hvordan endringene i AFP ordningen har påvirket avgangsmønster og økonomi for våre medlemmer. til vedtak: For å ha et godt grunnlag for reforhandlingen av AFP avtalen i 2017 skal forbundet kartlegge og evaluere hvordan endringene i AFP-ordningen har påvirket avgangsmønsteret, årsaker til dette og hvordan AFP-ordningen økonomisk sett har slått ut for Handel og Kontors medlemmer. Grunnlaget skal være bredt. Handel og Kontor må selv ta ansvar for å fremskaffe de nødvendige opplysninger om hvordan endringene i AFP-ordningen har slått ut for våre medlemmer. nr. 346 HK region Midt-Norge Levealdersjusteringen Levealdersjustering eller delingstall som det også kalles, er innført i folketrygden. I praksis betyr det at dersom ditt årskull i snitt lever ett år lengre, må du enten jobbe 8 måneder lengre for å opprettholde samme pensjon, eller du må fordele pensjonen på ytterligere ett år. Levealder varierer på bakgrunn av yrke, inntekt, utdanning. I praksis betyr det at de med de tyngste jobbene, lavest inntekt og lavest utdanning betaler med livsvarige kutt i pensjonen fordi de med lette yrker, høy utdanning og høy inntekt lever lengre. Levealdersjustering innebærer også at de som må gå av tidlig, må fordele pensjonen sin over flere år. Dette er å straffe de som har tunge jobber, fysisk eller psykisk, og som derfor må gi seg tidlig i arbeidslivet. Dette er usosialt og urettferdig. Levealdersjustering er uforenlig med fagbevegelsens verdier og må derfor avvikles. til vedtak: Handel og Kontor er i mot levealdersjustering som prinsipp og skal arbeide for å avvikle levealdersjusteringen i pensjonssystemet. Andre forslag 13

15 Levealdersjustering av alderspensjonene er usosialt og forsterker klasseskillene. Selv LO kongressen i 2005*) godtok ikke en ensidig levealdersjustering slik som den er innført i dag. Her ble det satt en rekke forutsetninger for en evt. innføring. Det er i dag masse dokumentasjon at levealder henger sammen med utdanning, yrke og inntekt. HK og LO kan ikke være bekjent av å støtte et system hvor de fattige og syke betaler for at rike og friske lever lengre. *) Fra LOs folkepensjon vedtatt på LO kongressen 2005 ( ) For LO er det en forutsetning for en slik levealdersjustering at vi får et inkluderende arbeidsliv som gjør at folk både kan og vil fortsette å jobbe lenger enn i dag (.) Når prinsippet vedtas, vil virkningen av det komme gradvis og først kanskje etter 10 år før en kan konstatere en påviselig øking i forventet levealder. Den konkrete utforming av justeringen må vurderes nærmere. En må særlig vurdere hvordan levealdersutviklingen er for ulike grupper. Det er urimelig om økt levealder blant høylønte skal medføre endringer som mest berører grupper med tungt arbeid og kanskje lavere lønn. Trepartssamarbeidet for økt yrkesdeltakelse kan her medvirke i forberedelse av beslutningsgrunnlaget og vurdering av sysselsettingssituasjonen ( ). Dette innebærer at LO ikke godtar en ensidig og automatisk levealdersjustering, slik Pensjonskommisjonen foreslo. Forbundsstyrets innstilling til forslagene nr : ene oversendes forbundsstyret. nr. 347 HK region Midt-Norge Godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste Når medlemmer/tillitsvalgte blir innkalt som representant til forbundets organer gjelder følgende: Representantenes reiseutgifter dekkes av forbundet. Tapt arbeidsfortjeneste forskutteres fortrinnsvis av arbeidsgiver og refunderes av forbundet. Dessuten dekker forbundet utgifter etter forbundets diettregulativ. Reiseutgifter dekkes etter det som er hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig. Medlemmer/tillitsvalgte skal ikke tape grunnlag for feriepenger og pensjon ved arbeidsfravær i forbindelse med fagforeningsarbeid. et oversendes forbundsstyret. nr. 348 HK Region Øst Omsorgsbehov for nære pårørende Arbeide for bestemmelser i avtaleverket vedrørende permisjon med lønn ved akutt sykdom hos nære pårørende. 14 Andre forslag

16 Arbeide for bestemmelser i lovverket vedrørende fri med lønn ved nære pårørendes sykdom (jf. AML Pleie av pårørende) lik bestemmelsene i Lov om folketrygd Forbundsstyrets innstilling et oversendes forbundsstyret. Internasjonalt arbeid nr. 349 HK region Indre Østland Internasjonalt arbeid Handel og Kontor oppretter et internasjonalt utvalg bestående av fem personer. Det grunnleggende prinsippet i all faglig virksomhet er solidaritet mellom arbeidstakere over hele verden. Kapital, varer, tjenester og produksjon blir stadig mer grenseoverskridende. Dette øker fagbevegelsens behov for å kombinere aktivt organisasjonsarbeid med sterke og effektive former for internasjonal solidaritet. I dagens faglig-politiske situasjon vil et aktivt internasjonalt utvalg kunne være med å øke våre medlemmers interesse og innsikt i disse viktige sakene. et avvises. nr. 350 HK region Midt-Norge EWC- og internasjonalt arbeid Det er viktig at forbundet satser mer på EWC- og internasjonalt arbeid. Med dette mener vi at det skal legges til rette for god kompetanse til personer som har dette som sitt arbeidsområde i forbundet. Handel og Kontor må ha en ansatt som jobber med EWC på heltid. I dag er mange av bedriftene i kjeder eller har avdelinger i hele Europa og verden for øvrig. For å kunne ivareta tillitsvalgtes arbeid opp imot EWCarbeidet må forbundet satse mer på dette. et avvises. Andre forslag 15

17 til behandling på LO-kongressen nr. 351 HK region Øst Aldersgrenser Endre 60 årsgrensen for kongressvalgte i tråd med eventuelle endringer i 8.2 i HKs vedtekter. De samme prinsippene gjelder både for LO og HK. et oversendes forbundsstyret. Retningslinjene for bransjerådene nr. 352 HK region Øst Retningslinjene for bransjerådene Under punkt 2, Bransjerådets arbeidsutvalg: Endre all tekst slik at bransjerådene kan velge et styre bestående av minst 3 representanter maksimalt 7. Da beholder de bransjerådene som kun ønsker et AU muligheten til det, samtidig som de av oss som ønsker muligheten til å velge et fullt styre, har muligheten til det. Det virker også noe ulogisk at bransjegruppene skal velge styrer mens bransjerådene ikke har denne muligheten. et avvises. 16 Andre forslag

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram LANDSMØTE 2016 34. ORDINÆRE LANDSMØTE, OSLO KONGRESSENTER 15.-19. OKTOBER Andre forslag Behandling av Faglige og politiske

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Trondheimskonferansen Eystein Garberg

Trondheimskonferansen Eystein Garberg Trondheimskonferansen 2016 Eystein Garberg Hvorfor engasjere oss for pensjon? Gjelder alle Stor mangel på kompetanse Svært alvorlig situasjon for dagens unge Tvers igjennom urettferdighet satt i system

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017

PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017 PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017 Åsne Skjelbred Refsdal, NTL Abelia nettverkssamling NTL HVA FÅR DERE? DERE FÅR IKKE Et kurs som gir svar på absolutt alle spørsmål Et ekspertkurs som tar utgangspunkt i at

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon.

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon. Avtalefestet pensjon (AFP) Søknad om avtalefestet pensjon (http://aipk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person)

Detaljer

Forsvar Offentlig Pensjon

Forsvar Offentlig Pensjon Forsvar Offentlig Pensjon Hvem er aksjon forsvar offentlig pensjon Noen tillitsvalgte fra forskjellige fagforeninger tok initiativet til Forsvar Offentlig Pensjon i etterkant av oppgjøret i privat sektor

Detaljer

"ORGANISASJONSAVTALEN"

ORGANISASJONSAVTALEN "ORGANISASJONSAVTALEN" Tariffavtale for ansatte i lokalavdelinger i Fellesforbundet og målekontorer eid av Fellesforbundets avdelinger Mellom som arbeidsgiver og Fellesforbundet

Detaljer

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret!

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Handel og Kontor i Norge Svarsending 1030 0090 Oslo DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Tid for fellesskap og rettferdighet! Nå er det igjen klart for tariffoppgjør mellom

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2010-007 mellom FELLESFORBUNDET på den ene side og NHO REISELIV på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2010 Riksavtalen samt mellom FELLESFORBUNDET Og bedrifter som

Detaljer

Avtale om ny AFP-ordning

Avtale om ny AFP-ordning Bilag til overenskomsten Avtale om ny AFP-ordning I Innledning I forbindelse med lennsoppgj0ret 1988, ble ordningen med Avtalefestet pensjon (AFP) etablert. Formålet var å gi ansatte i tariffbundne bedrifter

Detaljer

PENSJON FOR ALLE 27. MARS 2017

PENSJON FOR ALLE 27. MARS 2017 PENSJON FOR ALLE 27. MARS 2017 Jorunn Folkvord Utdanningsforbundet Åsne S. Refsdal NTL 1872 - DEN ENKELTES ANSVAR De ansatte maa holde sig friske. Lønudbetalinger standses øjeblikkelig i Tilfælde Sykdom.

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

PENSJON FOR AKERSHUS JUNI 2017

PENSJON FOR AKERSHUS JUNI 2017 PENSJON FOR AKERSHUS JUNI 2017 Jorunn Folkvord Utdanningsforbundet INNHOLD HVA DET IKKE ER Ikke hjelp til utregning av egen pensjon Ikke et kurs som gir svar på absolutt alle spørsmål Ikke et ekspertkurs

Detaljer

Forsvar de solidariske prinsippene i offentlig pensjon. Trondheimskonferansen 2018 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon

Forsvar de solidariske prinsippene i offentlig pensjon. Trondheimskonferansen 2018 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon Forsvar de solidariske prinsippene i offentlig pensjon Trondheimskonferansen 2018 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon Individuelle eller solidariske løsninger Privat ansvar Ikke samfunnet til byrde

Detaljer

Ny AFP. Alexander Henriksen

Ny AFP. Alexander Henriksen Ny AFP Alexander Henriksen Hvorfor trenger jeg å vite noe om pensjonsreformen? Bedriftens bemanningssituasjon Informasjon til arbeidstakerne Tilpassning av bedriftens pensjonsog forsikringsdekninger Bedriftens

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no I forbindelse med at ny AFP innføres fra 1. januar 2011, kan de som er født i 1945-48 og fortsatt jobber, få ulik AFP etter om de velger 2010 eller 2011 som uttaksår. Det er viktig at du setter seg inn

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner 1 Endringer i AML Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner Regjeringen ønsker et trygt, fleksibelt, familievennlig og inkluderende arbeidsliv som skal være preget av trygge og anstendige arbeidsvilkår

Detaljer

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Hvordan møter fagbevegelsen stormen? 1 Forsvant feminismen i LO med Gerd Liv Valla? 2 FO-KONGRESSEN: Ifølge prinsipprogrammet er FO en feministisk organisasjon. Hvor

Detaljer

Fra tidligpensjon til tilleggspensjon?

Fra tidligpensjon til tilleggspensjon? Fra tidligpensjon til tilleggspensjon? Notat, Stein Stugu, De Facto, mai 2011 Avtalefestet pensjon (AFP) i privat og offentlig sektor er nå to fundamentalt forskjellige pensjonssystem. Mens AFP i offentlig

Detaljer

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal Informasjonsmøte Kenneth Edvardsdal 1 Agenda Kort om Vital Pensjonsreformen alderspensjon AFP Uførepensjon Pensjonsforsikring Seniorpolitikk Informasjon Oppsummering 2 DnB NOR - 2,3 mill personkunder -

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad // NOTAT Ved utgangen av 2.kvartal 2016

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-070 mellom NORSK OLJE- OG PETROKJEMISK FAGFORBUND på den ene side og OLJEINDUSTRIENS LANDSFORENING på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Oljeserviceavtalen

Detaljer

HELT ALENE? Ditt bedriftsnavn inn her. HK i Norge PRODUKSJON: LO MEDIA, 2016 FORSIDEFOTO:

HELT ALENE? Ditt bedriftsnavn inn her. HK i Norge PRODUKSJON: LO MEDIA, 2016 FORSIDEFOTO: HELT ALENE? PRODUKSJON: LO MEDIA, 2016 FORSIDEFOTO: WWW.YAYIMAGES.COM HK i Norge Adresse: Youngsgate 11, 0181 Oslo Telefon: 23 06 11 80, E-post: post@hkinorge.no hkinfo.no Ditt bedriftsnavn inn her - Eller

Detaljer

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen Åfjord kommune Sentraladministrasjonen KS Sør-Trøndelag våse Aspås Deres ref. Vår ref. Dato 3143/2016/512/8LNE 28.01.2016 Debatthefte KS - lønnsforhandlinger 2016 Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre -

Detaljer

PENSJONSKURS NTL HELFO 8. MARS Åsne Skjelbred Refsdal

PENSJONSKURS NTL HELFO 8. MARS Åsne Skjelbred Refsdal PENSJONSKURS NTL HELFO 8. MARS 2017 Åsne Skjelbred Refsdal NTL Sentralfor valtningen INNHOLD I KURSET HVA KURSET IKKE ER Ikke hjelp til utregning av egen pensjon Ikke et kurs som gir svar på absolutt alle

Detaljer

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK).

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). Nr: 6/2014/GM Dato: 11.04.2014 Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). TARIFFOPPGJØRET VÅREN 2014 - ENIGHET I FORHANDLINGENE

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Press mot offentlig tjenestepensjon

Press mot offentlig tjenestepensjon Notat 5:2014 Stein Stugu Press mot offentlig tjenestepensjon Innledning 1. Regnskapsreglene legger press på offentlig tjenestepensjon, spesielt i privatisert og fristilt virksomhet. 2. Er påstått kostnadsvekst

Detaljer

Pensjonskonferanse Handel & Kontor, Oslo 20. september 2016 «Om lønnsoppgjør og pensjon strategi framover» Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet

Pensjonskonferanse Handel & Kontor, Oslo 20. september 2016 «Om lønnsoppgjør og pensjon strategi framover» Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet 1 Pensjonskonferanse Handel & Kontor, Oslo 20. september 2016 «Om lønnsoppgjør og pensjon strategi framover» Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Gode venner! Mange takk for at jeg ble invitert til dere

Detaljer

MER KOMPETANSE. i samarbeid. Det lønner seg...

MER KOMPETANSE. i samarbeid. Det lønner seg... MER KOMPETANSE i samarbeid Det lønner seg... KOMPETANSE en trygghet med utløpsdato? Din kompetanse er viktig. Både for deg og bedriften. Det gir utvilsomt styrke for deg enten det skal omorganiseres, eller

Detaljer

for Landsoverenskomsten

for Landsoverenskomsten for Landsoverenskomsten Nå er det din tur! Forhandlinger ble ført mellom HK og SAMFO den 19. og 20. april. Det ble brudd, og meklingen ble gjennomført i tidsrommet 13 og 14. mai. Nå må du bruke din rett

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk FELLESORGANISASJONEN Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret 2014 Høsten 2013 - Avdelingenes representantskap behandler innspill jf. debattheftet. 31. oktober - Frist for innspill fra avdelingene 9. desember

Detaljer

Tillitsvalgt. i Finansforbundet

Tillitsvalgt. i Finansforbundet Tillitsvalgt i Finansforbundet 1 «Finansforbundets tillitsvalgte er en ressurs for medlemmene, forbundet og bedriften» Forankring Avtalestrukturen i finansnæringen består av Hovedavtale, Sentralavtale,

Detaljer

Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god AFP Lønnsoppgjøret april 2008

Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god AFP Lønnsoppgjøret april 2008 Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god AFP Lønnsoppgjøret 8 2. april 8 Hvorfor bidrar Regjeringen? Slitne arbeidstakere skal kunne gå av ved 62 år uten å tape AFP videreføres, men må tilpasses når folketrygden

Detaljer

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML)

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) Generelt Finansforbundet vil understreke at det er høy grad av fleksibilitet

Detaljer

PENSJON PÅ FELLES DAGSKURS 12. SEPTEMBER 2017

PENSJON PÅ FELLES DAGSKURS 12. SEPTEMBER 2017 PENSJON PÅ FELLES DAGSKURS 12. SEPTEMBER 2017 Jorunn Folkvord Utdanningsforbundet Oslo INNHOLD DU FÅR IKKE ALT Ikke hjelp til utregning av egen pensjon Ikke svar på absolutt alle spørsmål Ikke et ekspertopplegg

Detaljer

YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND. Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS

YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND. Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS Hvorfor pensjonsreform Økende levealder Det antas at levealderen øker med ca 1 år per tiår Vi går lenger på skole Økende antall uføre

Detaljer

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Forslag nr. 6.1 Forslagstiller: Avdeling 14 Bergen Viser til forslag til dagsorden punkt 9, prinsipprogrammet, linje 134. FLT ser viktigheten av

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for transportselskaper i Norge

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for transportselskaper i Norge MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-005, 2006-008, 2006-012 og 2006-013 mellom NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND OG YRKESTRAFIKKFORBUNDET på den ene side og TRANSPORTBEDRIFTENES LANDSFORENING på den annen

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2012 oo000oo Dokument 3 15. juni kl 09.00 Foreslåtte endringer i kursiv og understreket.

Detaljer

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Vi er der for deg! Handel og Kontor i Norge (HK) har tariffavtale og organiserer ansatte innen luftfarts- og reiselivsbransjen.

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon Pensjon,. og reform Tirsdag 1. Mars 2011 Geir Sæther, Danica Pensjon 2 Bakgrunn: Alderssammensetning i den norske befolkningen Antall personer over 67 år øker fra dagens 13% til 22% i 2050. Antall unge

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Anne Rønningsbakk klubbleder, Nr 1 Trykk

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Vedlagt oversendes vår høringsuttalelse til pensjonskommisjonens innstilling til ny pensjonsordnong for folketrygden,

Vedlagt oversendes vår høringsuttalelse til pensjonskommisjonens innstilling til ny pensjonsordnong for folketrygden, Vedlagt oversendes vår høringsuttalelse til pensjonskommisjonens innstilling til ny pensjonsordnong for folketrygden, Vennlig hilsen Per Sørensen Leder Arendal Høyre Tel: 37033808 Mob: 92032760 Mail: pso@flosta.com

Detaljer

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale.

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale. Sakens bakgrunn En gruppe eldre ansatte i Ålesund kommune hevder at de er diskriminert av Ålesund kommune. Klagerne er 65 år eller eldre. Klagen er begrunnet med at de ikke omfattes av alle de seniorpolitiske

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer.

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer. TYDAL KOMMUNE Dato: 24.10.2013 Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

OM PENSJON. Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016.

OM PENSJON. Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016. 0,0% 10,0% 20,0% OM PENSJON Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016. Slik skjer opptjeningen: Det må forhandles om pensjon Det er mange utfordringer en

Detaljer

Pensjonsreformen, hva og hvorfor

Pensjonsreformen, hva og hvorfor YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Pensjonsreformen, hva og hvorfor ØRNULF KASTET YS Hva inneholder pensjonsreformen Ny alderspensjon Ny uførestønad Obligatorisk tjenestepensjon Ny AFP Supplerende pensjoner

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Er det behov for strengere regulering av bemanningsbransjen? Avesta Gåskjønli, LO Lornts N. Nagelhus, LO

Er det behov for strengere regulering av bemanningsbransjen? Avesta Gåskjønli, LO Lornts N. Nagelhus, LO Er det behov for strengere regulering av bemanningsbransjen? Avesta Gåskjønli, LO Lornts N. Nagelhus, LO 1. Fast ansettelse Høringsnotatet: «Departementet foreslår en generell lovendring som vil gjelde

Detaljer

En fagorganisasjon for deg som har lederoppgaver og lederansvar innen Vekst- og attføringsbedrifter

En fagorganisasjon for deg som har lederoppgaver og lederansvar innen Vekst- og attføringsbedrifter En fagorganisasjon for deg som har lederoppgaver og lederansvar innen Vekst- og attføringsbedrifter Mer enn 1000 ledere i Vekst- og attføringsbedrifter har meldt seg inn i Lederne. Her får du vite hvorfor

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget.

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. ØKONOMI 3-2 Minstelønn Alle minstelønnssatsene heves med kr. 10.000,- unntatt

Detaljer

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Torunn Jakobsen Langlo, 1.3.11 www.danica.no Agenda Ny alderspensjon i folketrygden Ny alderspensjon i NAV Tilpasning av tjenestepensjonene 2

Detaljer

DOK 1 FRA PBL VEDRØRENDE

DOK 1 FRA PBL VEDRØRENDE DOK 1 FRA PBL VEDRØRENDE NY HOVED- OG HOVEDTARIFFAVTALE MELLOM PBL (Private Barnehagers Landsforbund) på den ene side og FAGFORBUNDET, UTDANNINGSFORBUNDET, DELTA på den annen side for perioden 01.05.2014-30.04.2016

Detaljer

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 17: Intensjonen i forslaget tiltres. Forslaget er ivaretatt i kompetansebestemmelsen i tariffavtalene.

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 17: Intensjonen i forslaget tiltres. Forslaget er ivaretatt i kompetansebestemmelsen i tariffavtalene. Forslag nr. 35: Avd. 72 Rakkestad foreslår: At NNN jobber inn mot videregående skoler for å få rekruttert lærlinger til NNN sine bedrifter. Og gir klubbene beskjed om hvilke lærlinger som er aktuelle for

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Annicken Iversen, Thomas Scheen og Bjarne Brunæs BNL Hovedområder 1. Ny adgang til midlertidig ansettelser på generelt grunnlag, samt endring i "fireårsregelen" 2.

Detaljer

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre ALDERSPENSJON 2011 Beate Fahre 0 Hovedpunkter ny alderspensjon Allårsregel ikke de 20 beste år som i dag Fleksibel pensjonsalder fra 62 år Må minst få garantipensjon (minstepensjon) 2G ved 67 år Innskuddsordning

Detaljer

Velkommen til jobbsøkerkurs!

Velkommen til jobbsøkerkurs! Velkommen til jobbsøkerkurs! www.utdanningsforbundet.no www.pedagogstudentene.no 1 GRATULERER! Du er snart ferdig som student og arbeidslivet venter på deg! Det er et stort behov for barnehagelærere, det

Detaljer

Pensjon for offentlig ansatte

Pensjon for offentlig ansatte Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland Disposisjon 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon gjeldende regler 2.1 Årskullene 1943-1953

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming Bjørnstad //

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter

Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter Morten Jørgensen, Medlem, Econas komite for inntektspolitikk og arbeidsforhold 1 Econas policydokumenter KIA og dagsorden i komiteen. Hvorfor policydokumenter?

Detaljer

HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett

HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett 1 For deg som er tillitsvalgt Arbeidsmiljølovens bestemmelser om fortrinnsrett for deltidsansatte reguleres i paragrafene 14-1, 14-3 og 14-4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner.

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner. Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner Uføretrygd 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjening av alderspensjon

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet

Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet Forslag nr 1: Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet Begrunnelse: Tannreparasjoner må sidestilles med øvrig helsetjeneste, og finansieres

Detaljer

Utfordringer i framtida

Utfordringer i framtida Utfordringer i framtida HVORDAN ER HK BEREDT TIL Å MØTE DEM? Handel og Kontor i Norge Innholdsoversikt 1. Bakgrunn og mandat 2. Utfordringer 3. Ny organisasjonsstruktur 4. Medlemmer 4.1 Medlemstilknytning

Detaljer

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Presentasjon av KIA Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Torger Kyrrestad Strøm. Leder av Econa Troms og Finnmark, styremedlem KIA, Tillitsvalgt Tromsø kommune 1 Beslutningsstruktur Lokalavde linger

Detaljer

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september Velferd eller marked? I Trondheim har en rødgrønn allianse med AP-ordfører og HKmedlem Rita Ottervik i spissen sikret full barnehagedekning. I kommuner som Oslo

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer

Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer Parat 04.03.14 Geir Veland Fafo Innhold Hva vi har lagt bak oss og hva som kommer Ny folketrygd og hva det betyr for oss Ordninger utover folketrygden

Detaljer

Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden

Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden St.meld. nr. 5 (2006 2007) 20. oktober 2006 Svakheter ved dagens pensjonssystem Lite lønnsomt å arbeide Null opptjening for lave inntekter og inntekter

Detaljer

Korpset som arbeidsgiver

Korpset som arbeidsgiver Korpset som arbeidsgiver Ny dirigent? Korpset som arbeidsgiver: Juridiske rammer Ulike modeller for ansettelse Ansvar og ledelse Oppsigelse Frivillighet men ikke helt fritt frem Relevant lovverk: Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

Stiftelseserklæring.

Stiftelseserklæring. 1 Stiftelseserklæring. I dag, 28.februar 2008, ble Fagforbundet Trondheim stiftet. Fire fagforeninger går sammen til en. De fire er Trondhjem kommunale tjenestemenns Forening, som ble stiftet i 1918, Trondhjem

Detaljer

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015 Undersøkelse blant utmeldte medlemmer Fellesforbundet, mai 05 Prosjektinformasjon På oppdrag fra Fellesforbundet har Ipsos MMI gjennomført denne undersøkelsen blant tidligere medlemmer som er utmeldt eller

Detaljer

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse)

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse) Pensjonsreform 2011 Disposisjon 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011 Hvorfor pensjonsreform nå? Hovedendringer Pensjonsreformen i praksis Eksempler 2. Avtalefestet pensjon (AFP) Hovedendringer Eksempler

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo E-post: postmottak@asd.dep.no Endringer i arbeidsmiljøloven Norges Kommunistiske Parti (NKP) i Østfold

Detaljer

tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år.

tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år. VI MÅ PRIORITERE tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år. Blant 1400 aktive medlemmer i Elektrikernes Fagforening Trøndelag er det bare 30 som er over 62 år og fortsatt

Detaljer