ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål"

Transkript

1 ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

2 Andre forslag Organisasjonsstrukturen nr. 322 HK region Østlandet Sør Organisasjonsstrukturen Det må lages et omfattende debattopplegg som skal jobbe med å legge fram et forslag på landsmøtet 2016 om en helhetlig organisasjonsstruktur i Handel og Kontor. Det må settes i gang tidlig i kommende landsmøteperiode og innen utgangen av første halvår et skal ut på høring i alle organisatoriske ledd i forkant av landsmøtet i Dagens organisering er ikke tilfredsstillende. Det er flere deler av organisasjonen hvor det er vanskelig å skape aktivitet. Det har vært forsøk med debatt tidligere, men man har ikke hatt en gjennomgående debatt om hele forbundet. Intensjonen i forslaget tiltres. et oversendes forbundsstyret. nr. 323 HK region Midt-Norge Handel og Kontor må opprettholde sin avtalestruktur i fremtiden Innføring av vertikale avtaler resulterer i at det blir mindre tilpasninger i avtaleverket. Det vil bli mer generelle bestemmelser, og dagens tilpassede bransjebestemmelser vil falle bort. Handel og Kontor må opprettholde horisontal avtalestruktur og ikke gå inn på vertikale avtaler slik bl.a. Fellesforbundet ønsker å gjøre. Intensjonen i forslaget tiltres. et oversendes forbundsstyret. nr. 324 HK region Vest Et samlet og solidarisk LO er avhengig av sterke bransjeavtaler Organisering av fagbevegelsen og tilhørende avtalestruktur har vokst fram gjennom over 100 år med hovedmål om å styrke rettigheter og vilkår på de enkelte arbeidsplassene. Det har vokst fram en variert avtalestruktur med det formålet å gi de organiserte og fagbevegelsen som helhet, mest mulig styrke og gjennomslagskraft. Offentlig sektor har hatt avtaler som omfatter alle grupper, mens privat sektor har hatt Andre forslag 1

3 tariffavtaler som har omfattet hele bransjer og yrkesgrupper. Felles (vertikale) avtaler i offentlig sektor har gitt styrke fordi fagbevegelsen har møtt henholdsvis kommunene og staten som felles arbeidsgiver. I privat sektor har bransje/yrkesgruppeavtalene (horisontale avtaler) gitt styrke fordi en samlet fagbevegelse har kunnet forhandle frem felles ordninger som tusenvis av arbeidsgivere har blitt bundet av. I deler av fagbevegelsen hevdes det at dagens organisasjons- og avtalestruktur er ofte et hinder i arbeidet med å sikre et effektivt organisasjonsarbeid og dermed kunne ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Man vil gå fra brede bransjebaserte tariffavtaler til bedriftsbaserte tariffavtaler som omfatter alle kategorier ansatte i bedriftene. Handel og Kontor understreker at bransjevise overenskomster sikrer gode lønnsog arbeidsvilkår, dette gjelder spesielt i mindre og mellomstore bedrifter. Ved å skifte avtalestruktur må en forhandle bedriftsvis, dette vil svekke våre samlede faglige rettigheter. Dette er særlig alvorlig for svært mange av Handel og Kontors medlemmer i industri- og kontorsektoren. Med en ny avtalestruktur vil vi kunne få et B-lag av medlemmer som bedriftsvis ikke har egen styrke til å forhandle frem gode vilkår uten støtte i en landsomfattende bransjeavtale. De siste årene har fagbevegelsen hatt kampen mot sosial dumping som en av våre absolutt viktigste saker. Ett av de viktigste redskapene i denne kampen har vært mulighetene for å allmenngjøre brede bransjeavtaler som minstevilkår for alle som jobber i en bestemt sektor. Dersom vi skulle møtt utfordringen om sosial dumping med mer bedriftsbaserte avtaler, hadde det vært umulig å lykkes i denne kampen. For eksempel er det umulig å tenke seg å få stoppet sosial dumping i renholdsbransjen dersom det hadde vært hundrevis av ulike bedriftsavtaler som gjaldt, og ikke dagens felles bransjeavtale for hele renholdssektoren. Vi frykter at en ny avtalestruktur vil svekke mulighetene for å slå tilbake mot sosial dumping. En avtalemodell basert på langt flere vertikale avtaler vil også svekke grunnlaget for sterke bransjeavtaler i hele servicesektoren. Arbeidsgiverne i servicesektoren vil få vann på møllen for å få færre og svakere fellesbestemmelser dersom industrien går over til bedriftsbaserte avtaler. Det vil være umulig å styrke organisering og lønns- og arbeidsvilkår i den sterkt voksende men oppsplittede servicesektoren uten sterke bransjeavtaler. Derfor vil også overgang til vertikale avtaler i privat sektor føre til en strategisk svekkelse av LO i forhold til å vokse og møte de neste tiårenes arbeidslivsutfordringer. Landsmøtet i Handel og Kontor vil på det sterkeste motsette seg alle forslag om å endre avtalesystemet i privat sektor til å i større grad basere seg på bedriftsbaserte vertikale avtaler. Resultatet vil bli at bedrifter med svak organisering blir hengende ytterligere etter: forskjellene i lønns- og arbeidsvilkår vil øke mellom bedrifter, landsdeler og ulike sektorer. Sentrale forhold som minstelønnsbestemmelser og arbeidstidsbestemmelser vil etter all sannsynlighet smuldre opp ved en bedriftsbasert avtalemodell. 2 Andre forslag

4 Vi mener at medlemmene i Handel og Kontor sine rettigheter vil bli svekket av å gå til en vertikal avtalestruktur. Vi er opptatt av lik lønn for likt arbeid. Det vil ikke være mulig å ivareta dette innenfor en vertikal avtalestruktur. Handel og Kontors landsmøtet kan derfor ikke akseptere endringer i avtale-strukturen slik bl.a. Fellesforbundet har foreslått. Landsmøtet i Handel og Kontor ber forbundsledelsen sette i verk alle nødvendige tiltak for å sikre at alle Handel og Kontors medlemmer også i fremtiden skal ha bransjedekkende tariffavtaler innenfor alle områder i privat sektor. Landsmøtet i Handel og Kontor ber forbundsledelsen utrede alle alternative organiseringsformer dersom LO-kongressen i 2013 fatter vedtak på dette området som svekker det brede bransjeavtalene i privat sektor. Forbundsstyrets innstilling til forslag nr. 324: Intensjonen i forslaget tiltres. et oversendes forbundsstyret. Innstilles mot 1 stemme). Tariffarbeidet nr. 325 HK region Indre Østland Fond for juridisk bistand Kostnader til juridisk bistand for HK sine medlemmer bekostes av Forhandlingsavdelingen. Handel og Kontor har i dag nedfelt i sine vedtekter i 2 Formål, punkt g) en bestemmelse om ytelse i forbindelse med juridisk bistand hvor det heter: Støtte medlemmene under godkjent arbeidsnedlegging samt yte rettshjelp i faglige tvister. Yte rettshjelp ved oppsigelse og andre tvistesaker i arbeidsforhold etter vurdering og forhåndstilsagn. Denne bestemmelsen tilsier at forbundet og regionene må budsjettere med kostnader til juridisk bistand for hvert år. Problemet er at kostnadene til juridisk bistand varierer fra år til år, noe som gjør det meget vanskelig å foreta budsjettering. Vi har sett regioner som ikke har utgifter til juridisk bistand det ene året, for så det neste året å ha utgifter på flere hundre tusen kroner. Dette er den ene siden av problemet. Den andre siden er regionenes varierende økonomi. Noen regioner har en solid økonomi, mens andre sliter med likviditeten. Alle medlemmer har krav på likebehandling og det må ikke bli slik at de som tilhører regioner med dårlig økonomi, får en dårligere behandling enn de som tilhører regioner med god økonomi. Dette betyr at kostnader til juridisk bistand må dekkes av Handel og Kontor i Norge. Andre forslag 3

5 et avvises. nr. 326 HK region Indre Østland Ingen skal være alene på jobb Det er tidligere vedtatt at HK skal jobbe for å få inn i AML at ingen skal være alene på jobb. Det bør også jobbes for at det legges inn et punkt i tariffavtalene om at ingen bedrifter har lov til å ha ansatte alene på jobb. Dette gjelder på alle tider av døgnet, men er spesielt viktig for de som jobber kveld og natt. Med de åpningstider vi har i varehandelen i dag, blir dette kravet mer og mer viktig. Ingen skal føle utrygghet på jobb. Ran og vold på flere av våre bedrifter er og vil være en belastning for de ansatte. Dette må lovverket ta hensyn til. Ingen skal føle utrygghet i jobbsituasjon. et oversendes forbundsstyret til vurdering i forbindelse med tariffrevisjonen. Hovedavtalene Hovedavtalen LO - NHO nr. 327 HK region Region Østlandet Sør 6-9 Tjenestefri for tillitsvalgte Nytt punkt 3: Ved tjenestefri jf HA 6-9 punkt1 utbetaler bedriften lønn på vanlig måte. Den aktuelle organisasjonen refunderer alle lønnskostnader i forbindelse med permisjonen; herunder lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift, tjenestepensjon og alle andre sosiale utgifter. Forskuttering av lønn under tjenestefri for tillitsvalgte og tjenestefri for arbeidstakere må innarbeides i hovedavtalene. Tillitsvalgte og organiserte i tariffbundne bedrifter taper pensjonspoeng hver gang de blir trukket i lønn for kurs/tillitsvervoppgaver og lignende. et oversendes forbundsstyret og vurderes i forbindelse med hovedavtalerevisjonen. 4 Andre forslag

6 nr. 328 HK region Østlandet Sør 10-6 Tjenestefri for arbeidstakere Nytt punkt 3: Ved tjenestefri jr. HA 10-6 punkt 1 utbetaler bedriften lønn på vanlig måte. Den aktuelle organisasjonen refunderer alle lønnskostnader i forbindelse med permisjonen; herunder lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift, tjenestepensjon og alle andre sosiale utgifter. Tillitsvalgte og organiserte i tariffbundne bedrifter taper pensjonspoeng hver gang de blir trukket i lønn for kurs/tillitsvervoppgaver og lignende. et oversendes forbundsstyret og vurderes i forbindelse med hovedavtalerevisjonen. nr. 329 HK region Øst Innleie/midlertidig ansatte 9.3 Protokolltilførsel: Om innleie av arbeidskraft osv. fjernes og erstattes av følgende nye avsnitt: Innleie av arbeidskraft samt midlertidig ansettelser forutsetter enighet mellom de tillitsvalgte og ledelsen. Samme endring foreslås tatt inn i Hovedavtalen LO-SAMFO 9-3 og Hovedavtalen AAF. Teksten: Innleie av arbeidskraft samt midlertidig ansettelser forutsetter enighet mellom de tillitsvalgte og ledelsen. forslås også tatt inn i Hovedavtalen LO- Virke som nytt 3. avsnitt i a) I lys av heltid - deltidsutfordringene som vi ser i varehandelen, så er erfaringen at flere bedrifter ikke analyserer behovet for økt stillingsprosent som en fast ordning, eller tilbyr deltidsansatte mer timer. Dette tvinger bedriftsledelsen til å vurdere helhetlig bemanning i samråd med tillitsvalgte. et avvises. nr. 330 HK region Øst Til hovedavtalen eller overenskomstene om bruk av advarsler Bruk av skriftlige advarsler er utbredt i arbeidslivet. Det må stilles strengere krav til bruk av advarsler. Det må avklares hvor lenge advarslene gjøres gjeldende og hvilke ankemuligheter den enkelte arbeidstaker har. Det er viktig at skriftlige advarsler ikke blir stående i personalmappen på ubestemt tid. Tiden må Andre forslag 5

7 begrenses til maksimalt 2 år - den fjernes etter dette fra personalmappen og bortfaller i sin helhet. Advarsel som juridisk begrep er ikke omtalt i arbeidsmiljøloven. Advarsel er imidlertid likevel lagt til grunn som formell reaksjonsform, og retningslinjer for bruken er bl.a. trukket opp gjennom rettspraksis og juridisk teori. En skriftlig advarsel arkiveres normalt i arbeidstakers personalmappe uten foreldelse. Denne kan trekkes frem på et senere tidspunkt, men advarselens betydning vil avhenge av hvor langt tilbake denne ligger i tid. Det kan imidlertid avtales med arbeidstakeren at advarselen slettes etter for eksempel 2 år dersom det for eksempel ikke oppstår nye disiplinærmessige forhold. Dersom det er aktuelt med slike løsninger, bør dette innføres som generelle retningslinjer for alle ansatte. Mange bedrifter har ikke slike retningslinjer, og derfor bør dette nedfelles som en avtale mellom partene i arbeidslivet som en del av hovedavtalebestemmelsene. Forbundsstyrets innstilling et avvises. Hovedavtalen LO - Virke nr. 331 HK region Østlandet Sør Møter m.v. innen fagorganisasjonen Avsnitt 4 endres til: I forbindelse med at ansatte får permisjon for deltakelse i sin organisasjons ulike aktiviteter, jf første avsnitt, forskutterer arbeidsgiver den ansattes lønn under permisjonen. Dette forutsetter at organisasjonen fullt ut refunderer den lønn og alle andre sosiale utgifter som slik forskuttering måtte medføre. Lønnsforskutteringen inngår ikke i grunnlaget for beregning av eventuell bonus. Tillitsvalgte og organiserte i tariffbundne bedrifter taper pensjonspoeng og lønn hver gang de blir trukket i lønn for kurs/tillitsvervoppgaver og lignende. Forbundsstyrets innstilling et oversendes forbundsstyret og vurderes i forbindelse med hovedavtalerevisjonen. nr. 332 HK region Øst Medlemsmøter/godtgjøringer: Bruke samme teksten som finnes i Hovedavtalen LO- Samfo vedr. medlemsmøter: Ny bestemmelse inn i Hovedavtalen LO - Virke erstatter siste avsnitt under Merknad. (tilsvarende Hovedavtalen LO - Samfo 6.7.2). 6 Andre forslag

8 Medlemsmøter Medlemsmøter for valg av tillitsvalgte og avstemning over tarifforslag kan holdes i arbeidstiden uten trekk i lønn såfremt dette ikke medfører vesentlige driftsmessige ulemper. Når utvalget av tillitsvalgte i forståelse med bedriftsledelsen er av den oppfatning at avgjørelse i saker må fattes omgående eller at saker av særlig viktighet skal behandles, kan det holdes medlemsmøter i arbeidstiden uten trekk i lønn. Dersom virksomhetens driftstid strekker seg ut over 8 timer, kan medlemsmøte i forståelse med bedriftsledelsen holdes i arbeidstiden uten trekk i lønn. Dersom ikke saken krever omgående avgjørelse, skal bedriften gis minst 8 dagers varsel. Ønsker at teksten i hovedavtalene er likelydende. et oversendes forbundsstyret og vurderes i forbindelse med hovedavtalerevisjonen. nr. 333 HK region Øst Godtgjøring for møter Endre Møter utenfor ordinær arbeidstid endres til: Møter ihht. 3-3 som holdes i fritiden skal godgjøres med timelønn etter reglene for helligdager og 1. og 17. mai. Flere møter som tillitsvalgte deltar i er ulønnet, og holdes når tillitsvalgte har fri. Dersom de tillitsvalgte ikke deltar vil vi miste mye informasjon som kan være svært viktig for tillitsvalgtrollen. Region Øst mener at tillitsvalgte skal ha rett til lønnsmessig kompensasjon for møter som holdes utenom arbeidstiden. Uavhengig overtidsbestemmelsene, så mener Region Øst at disse møtene lønnsmessig kompenseres som etter reglene for helligdager og 1. og 17. mai. Forbundsstyrets innstilling et oversendes forbundsstyret og vurderes i forbindelse med hovedavtalerevisjonen. Andre forslag 7

9 Hovedavtalen LO - SAMFO nr. 334 HK region Østlandet Sør 6-9 Tjenestefri for tillitsvalgte Punkt 3 endres til: I forbindelse med at ansatte får permisjon for deltakelse i sin organisasjons ulike aktiviteter, jf. HA 6-9 nr. 1, forskutterer arbeidsgiver den ansattes lønn under permisjonen. Dette forutsetter at organisasjonen fullt ut refunderer den lønn og alle sosiale utgifter som slik forskuttering måtte medføre. Lønnsforskutteringen inngår ikke i grunnlaget for eventuell bonus. Tillitsvalgte og organiserte i tariffbundne bedrifter taper pensjonspoeng og lønn hver gang de blir trukket i lønn for kurs/tillitsvervoppgaver og lignende. et oversendes forbundsstyret og vurderes i forbindelse med hovedavtalerevisjonen. nr. 335 HK region Østlandet Sør 10-6 Tjenestefri for arbeidstakere Nytt punkt 3: I forbindelse med at ansatte får permisjon for deltakelse i sin organisasjons ulike aktiviteter, jf. HA 10-6 nr. 1, forskutterer arbeidsgiver den ansattes lønn under permisjonen. Dette forutsetter at organisasjonen fullt ut refunderer den lønn og alle sosiale utgifter som slik forskuttering måtte medføre. Lønnsforskutteringen inngår ikke i grunnlaget for eventuell bonus. Tillitsvalgte og organiserte i tariffbundne bedrifter taper pensjonspoeng og lønn hver gang de blir trukket i lønn for kurs/tillitsvervoppgaver og lignende. et oversendes forbundsstyret og vurderes i forbindelse med hovedavtalerevisjonen. Forsikringsordninger nr. 336 HK region Indre Østland Kollektiv uføreforsikring HK Innfører kollektiv uføreforsikring med reservasjonsrett for sine medlemmer med dekning på 4 G tilsvarende Norsk Arbeidsmandsforbund. Sparebank 1 står for innkrevning av premiebeløpet. Ordningen innføres med reservasjonsrett for eksisterende og nye medlemmer. 8 Andre forslag

10 Sannsynligheten for at en arbeidstaker blir uføretrygdet varig for en kvinne på 35 år i 2012 er 40 % tilsvarende 35 % for en mann. For HK sine medlemmer vil dette bety at mange tusen av våre medlemmer ikke vil oppnå ordinær eller tidligpensjonsalder. Mange av HK sine medlemmer vil heller ikke kunne tegne en individuell avtale med egen helseerklæring. HK skal derfor tilby sine medlemmer en kollektiv avtale om dette. Forbundsstyrets innstilling. et avvises mot 1 stemme. nr. 337 HK region Midt-Norge LO Favør LO Favør-konseptet inneholder mange fordeler som oppleves som gode og konkurransedyktige blant medlemmene. Man ser også at man fremdeles har en jobb å gjøre blant medlemmene for å gjøre ordningene mer kjent. Enkelte tilbud, slik som LO favør Master Card, skiller seg ikke nevneverdig ut fra andre tilbydere eks. Coop og YS. Et annet LO favør produkt som har fått blandede kritikker, er LO favør strøm. En undersøkelse i bladet Dine Penger konkluderte med at LO favør strøm ikke er noe godt tilbud til medlemmene. Samarbeidskonferansen til region Midt-Norge mener at de fleste forsikringer som tilbys, eks. kollektiv hjem, LO favør reiseforsikring og LO favør barneforsikring jevnt over er gode forsikringer, med gode betingelser til konkurransedyktige priser. Selv om de fleste av forsikringene må regnes som gode, har man konstatert at flere av de frivillige forsikringene har liten oppslutning blant HK sine medlemmer. Man setter også pris på ar fellesutvalget i større grad har valgt bort produkter som ikke har vist å være gode nok, slik som: bilvedlikehold, drivstoff og blekkpatroner. Følgende vilkår må ligge til grunn for LO favør produktene: - LO favør produktene må være landsomfattende. Dvs. vi kan ikke ha produkter som er avhenging av at du bor i et spesielt område - Det å være et LO favør produkt bør være et kvalitetsstempel et nåløye å komme igjennom. Det bør ikke være slik at kreti og pleti tilbys - Et LO favør produkt skal være bedre enn det du blir tilbudt andre plasser - Nye produkter må i større grad diskuteres igjennom før man tar dem inn - Tilbyderne må være kjent med at de er et LO favør produkt og hvilke fordeler som ligger i det - Forenklet bruk. Du kan få LO favør fordelen ved å henvende deg direkte til tilbyder, ikke gå igjennom LO favør - Kvalitet framfor kvantitet Andre forslag 9

11 Med bakgrunn i at så få av Handel og Kontor sine medlemmer benytter seg av de frivillige LO favør produktene mener Samarbeidskonferansen i region Midt- Norge at forbundet sentralt bør vurdere å foreta en grundig undersøkelse av de produktene som ligger i LO favør konseptet. Undersøkelsen bør være todelt: 1. Sammenligne med konkurrerende produkter. Undersøke om produktene som ligger i konseptet i dag, tilfredsstiller de krav som gruppa mener bør stilles til et LO favør produkt. 2. En undersøkelse blant medlemmene. Denne undersøkelsen kan foregå elektronisk eller pr. telefon. Undersøkelsen bør inneholde spørsmål som: - Kjenner du til LO favør? - Benytter du deg av LO favør produktene? Hvis nei, hvorfor? - Har du oversikt over hvilke forsikringer husstanden har? Hvilke tilbydere? Samarbeidskonferansen i region Midt-Norge mener en slik undersøkelse og gjennomgang er viktig for å sikre at man har et tilbud som tilfredsstiller de behov som Handel og Kontor sine medlemmer har. et oversendes Fellesutvalget for LO favør-ordningene nr. 338 HK region Agder og Rogaland LO favør advokatforsikring Denne innføres som en kollektiv forsikring for HKs medlemmer. Flere forbund har fått inn denne forsikringen kollektiv til en pris av kr. 50,- i måneden. Skal det tas inn kollektive forsikringer i medlemskapet, så er denne bra da prisen er lav. Det må gis reservasjonsrett for de om allerede er medlemmer. et avvises. nr. 339 HK region Øst Medlemsfordelene Jobbe for å fjerne LO Favør Mastercard fra LO Favørordningen. Kredittkort er noe som er farlig for manges privatøkonomi, og bør ikke være noe fagbevegelsen skal presse på medlemmene. et tiltres. 10 Andre forslag

12 Kurs, skolering nr. 340 HK region Indre Østland Skolering av tillitsvalgte i omstillingsprosesser. Stadig flere og flere av HK sine konsern og medlemsbedrifter kjører omstillingsprosesser og fatter vedtak om endring uten at de tillitsvalgte har kompetanse eller kunnskap nok om hvordan slike saker konkret skal behandles. HK må derfor prioritere å kjøre kompetansehevende kurs og skolering på dette området. et oversendes forbundsstyret. nr. 341 HK region Midt-Norge Støtte til fagbrev Full økonomisk støtte til fagbrev fra HK. Forutsetter ordinært medlemskap i minst ett år når du søker. Økt kompetanse blant våre medlemmer vil føre til at HKs medlemmer blir mer attraktive på arbeidsmarkedet. Dette gir et direkte økonomisk løft til våre medlemmer. Fagbrev viser at man er villig til å satse på yrket sitt, noe som gjenspeiles i en økt yrkesstolthet. et oversendes forbundsstyret. nr. 342 HK region Østlandet Sør Kursvirksomheten: Flere målrettede kurs med kursbevis arrangert av Handel og Kontor. Kurs med dagsaktuelle temaer. Kursene skal være for alle tillitsvalgte, ikke bare for de som kommer fra konsern eller bransjer. I tillegg ønsker vi oss kurs for alle medlemmer så vi kan rekruttere nye tillitsvalgte Mange ønsker mer skolering når de er ferdig med den trinnvise skoleringen i HK, og det er for få plasser på LO-skolen til at alle kan ta det. Dessuten er det for lite tilbud til medlemmer som ikke er tillitsvalgte, men som kanskje med litt skolering ønsker å bli det. et oversendes forbundsstyret. Andre forslag 11

13 nr. 343 HK region Agder og Rogaland Lærlinger Lærlinger er en viktig ressurs og nødvendig for å sikre kompetanse innenfor de forskjellige fagfelt vi har. De voksne som innehar kunnskapen og kompetansen som skal videreformidles, blir eldre. Uten jevnlig tilstrømming av lærlinger som kan lære seg denne kunnskapen og kompetansen, vil vi få et problem med at dette vil svinne hen. Det er viktig å gi lærlingen en sikker og trygg læreplass hvor lærlingen ikke blir utnyttet. Noen bedrifter utnytter det med å ta inn lærlinger fordi de er rimeligere enn en ordinær ansatt og dermed trer inn i stillinger hvor det egentlig skulle vært en ordinær ansatt. Lærlinger kan også få en arbeidsplan med veldig ugunstige arbeidstider og ofte kan det være en kombinasjon av begge deler. En lærling skal gå på toppen av arbeidsstokken. Det er viktig å få/ha på plass systemer som kan plukke opp disse situasjonene slik at disse kan unngås. De bedriftene som eventuelt blir tatt for utnyttelse av lærlinger, må svartelistes og straffes. et oversendes forbundsstyret. nr. 344 HK region Agder og Rogaland Ungdom i HK Ungdomstillitsvalgte skal være representert i alle viktige organer i organisasjonen fra lokalt, regionalt til sentralt. Handel og Kontor mener at ungdomsrepresentantene er noe av det viktigste forbundet har. Unge tillitsvalgte er våre fremtidige representanter for videre utvikling av HK sitt arbeid i fagligpolitiske spørsmål og utfordringer, lønns- og arbeidsvilkår, samt rekruttering av flere aktive ungdommer. For videreutvikling er det særdeles viktig å bygge deres kompetanse, gi opplæring og la dem delta aktivt i forbundets organer. Forbundsstyrets innstilling. et anses ivaretatt med dagens bestemmelser. nr. 345 Saker av sosial og samfunnsmessig art HK region Midt-Norge Avtalefestet pensjon AFP ordningen skal reforhandles i Konsekvensen av endringene i 2008 er at AFP ordningen gikk fra å være en tidligpensjon til en tilleggspensjon. For å 12 Andre forslag

14 kunne gå av før fylte 67 år må arbeidstakeren ha tjent opp nok i pensjon gjennom livet til å finansiere sin minstepensjon. Har man ikke det, må man vente til 67 år. Dette er en klar forringelse av intensjonen med AFP som nettopp var at arbeidstakerne skulle kunne gå av med alderspensjon fra 62 år når helsa ikke holdt eller kreftene var brukt opp. Svært mange av våre medlemmer har ikke tjent nok til å kunne gå av med tidligpensjon. Hovedgrunnen til dette er at de har jobbet deltid. I tillegg til å måtte jobbe lengre blir de også da minstepensjonister. Handel og kontor skal gå i front for å endre AFP- ordningen fra 2017 for å få fjernet urettferdighetene i dagens system. Derfor skal Handel og Kontor arbeide for å endre AFP- ordningen i 2017 slik at alle skal ha rett til å gå av med fylte 62 år uten avkorting og med fortsatt opptjening av pensjon i folketrygden som om man sto i jobb fram til fylte 67 år. For å ha et godt grunnlag for AFP-forhandlingene er det nødvendig med en kartlegging hvordan endringene i AFP ordningen har påvirket avgangsmønster og økonomi for våre medlemmer. til vedtak: For å ha et godt grunnlag for reforhandlingen av AFP avtalen i 2017 skal forbundet kartlegge og evaluere hvordan endringene i AFP-ordningen har påvirket avgangsmønsteret, årsaker til dette og hvordan AFP-ordningen økonomisk sett har slått ut for Handel og Kontors medlemmer. Grunnlaget skal være bredt. Handel og Kontor må selv ta ansvar for å fremskaffe de nødvendige opplysninger om hvordan endringene i AFP-ordningen har slått ut for våre medlemmer. nr. 346 HK region Midt-Norge Levealdersjusteringen Levealdersjustering eller delingstall som det også kalles, er innført i folketrygden. I praksis betyr det at dersom ditt årskull i snitt lever ett år lengre, må du enten jobbe 8 måneder lengre for å opprettholde samme pensjon, eller du må fordele pensjonen på ytterligere ett år. Levealder varierer på bakgrunn av yrke, inntekt, utdanning. I praksis betyr det at de med de tyngste jobbene, lavest inntekt og lavest utdanning betaler med livsvarige kutt i pensjonen fordi de med lette yrker, høy utdanning og høy inntekt lever lengre. Levealdersjustering innebærer også at de som må gå av tidlig, må fordele pensjonen sin over flere år. Dette er å straffe de som har tunge jobber, fysisk eller psykisk, og som derfor må gi seg tidlig i arbeidslivet. Dette er usosialt og urettferdig. Levealdersjustering er uforenlig med fagbevegelsens verdier og må derfor avvikles. til vedtak: Handel og Kontor er i mot levealdersjustering som prinsipp og skal arbeide for å avvikle levealdersjusteringen i pensjonssystemet. Andre forslag 13

15 Levealdersjustering av alderspensjonene er usosialt og forsterker klasseskillene. Selv LO kongressen i 2005*) godtok ikke en ensidig levealdersjustering slik som den er innført i dag. Her ble det satt en rekke forutsetninger for en evt. innføring. Det er i dag masse dokumentasjon at levealder henger sammen med utdanning, yrke og inntekt. HK og LO kan ikke være bekjent av å støtte et system hvor de fattige og syke betaler for at rike og friske lever lengre. *) Fra LOs folkepensjon vedtatt på LO kongressen 2005 ( ) For LO er det en forutsetning for en slik levealdersjustering at vi får et inkluderende arbeidsliv som gjør at folk både kan og vil fortsette å jobbe lenger enn i dag (.) Når prinsippet vedtas, vil virkningen av det komme gradvis og først kanskje etter 10 år før en kan konstatere en påviselig øking i forventet levealder. Den konkrete utforming av justeringen må vurderes nærmere. En må særlig vurdere hvordan levealdersutviklingen er for ulike grupper. Det er urimelig om økt levealder blant høylønte skal medføre endringer som mest berører grupper med tungt arbeid og kanskje lavere lønn. Trepartssamarbeidet for økt yrkesdeltakelse kan her medvirke i forberedelse av beslutningsgrunnlaget og vurdering av sysselsettingssituasjonen ( ). Dette innebærer at LO ikke godtar en ensidig og automatisk levealdersjustering, slik Pensjonskommisjonen foreslo. Forbundsstyrets innstilling til forslagene nr : ene oversendes forbundsstyret. nr. 347 HK region Midt-Norge Godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste Når medlemmer/tillitsvalgte blir innkalt som representant til forbundets organer gjelder følgende: Representantenes reiseutgifter dekkes av forbundet. Tapt arbeidsfortjeneste forskutteres fortrinnsvis av arbeidsgiver og refunderes av forbundet. Dessuten dekker forbundet utgifter etter forbundets diettregulativ. Reiseutgifter dekkes etter det som er hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig. Medlemmer/tillitsvalgte skal ikke tape grunnlag for feriepenger og pensjon ved arbeidsfravær i forbindelse med fagforeningsarbeid. et oversendes forbundsstyret. nr. 348 HK Region Øst Omsorgsbehov for nære pårørende Arbeide for bestemmelser i avtaleverket vedrørende permisjon med lønn ved akutt sykdom hos nære pårørende. 14 Andre forslag

16 Arbeide for bestemmelser i lovverket vedrørende fri med lønn ved nære pårørendes sykdom (jf. AML Pleie av pårørende) lik bestemmelsene i Lov om folketrygd Forbundsstyrets innstilling et oversendes forbundsstyret. Internasjonalt arbeid nr. 349 HK region Indre Østland Internasjonalt arbeid Handel og Kontor oppretter et internasjonalt utvalg bestående av fem personer. Det grunnleggende prinsippet i all faglig virksomhet er solidaritet mellom arbeidstakere over hele verden. Kapital, varer, tjenester og produksjon blir stadig mer grenseoverskridende. Dette øker fagbevegelsens behov for å kombinere aktivt organisasjonsarbeid med sterke og effektive former for internasjonal solidaritet. I dagens faglig-politiske situasjon vil et aktivt internasjonalt utvalg kunne være med å øke våre medlemmers interesse og innsikt i disse viktige sakene. et avvises. nr. 350 HK region Midt-Norge EWC- og internasjonalt arbeid Det er viktig at forbundet satser mer på EWC- og internasjonalt arbeid. Med dette mener vi at det skal legges til rette for god kompetanse til personer som har dette som sitt arbeidsområde i forbundet. Handel og Kontor må ha en ansatt som jobber med EWC på heltid. I dag er mange av bedriftene i kjeder eller har avdelinger i hele Europa og verden for øvrig. For å kunne ivareta tillitsvalgtes arbeid opp imot EWCarbeidet må forbundet satse mer på dette. et avvises. Andre forslag 15

17 til behandling på LO-kongressen nr. 351 HK region Øst Aldersgrenser Endre 60 årsgrensen for kongressvalgte i tråd med eventuelle endringer i 8.2 i HKs vedtekter. De samme prinsippene gjelder både for LO og HK. et oversendes forbundsstyret. Retningslinjene for bransjerådene nr. 352 HK region Øst Retningslinjene for bransjerådene Under punkt 2, Bransjerådets arbeidsutvalg: Endre all tekst slik at bransjerådene kan velge et styre bestående av minst 3 representanter maksimalt 7. Da beholder de bransjerådene som kun ønsker et AU muligheten til det, samtidig som de av oss som ønsker muligheten til å velge et fullt styre, har muligheten til det. Det virker også noe ulogisk at bransjegruppene skal velge styrer mens bransjerådene ikke har denne muligheten. et avvises. 16 Andre forslag

LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID

LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID 2 Innholdsfortegnelse 7. ARBEIDSLIV...4 7.1 TARIFFPOLITISKE PRINSIPPER...4 7.1.1 FRONTFAGSMODELLEN...4 7.1.2 TARIFFAVTALENS

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side Avtale nr. 106 Kjemisk teknisk industri Utløp 31.03.2016 O v e r e n s k o m s t mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer

Industrioverenskomsten 2014-2016

Industrioverenskomsten 2014-2016 Industrioverenskomsten 2014-2016 INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2006 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE TARIFFPOLITIKK................ 11 Tariffrevisjonen... 11 Allmenngjøring av tariffavtaler... 24 Arbeidstidsordninger... 26 Avtalefestet pensjon

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL I HOVEDAVTALEN LO - HSH MED TILLEGGSAVTALER (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL II LANDSOVERENSKOMSTEN HK - VIRKE (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL III AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN... 3 1 Overenskomstens

Detaljer

Vekter- overenskomsten

Vekter- overenskomsten Vekter- overenskomsten 2010 2012 OVERENSKOMST Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side vedrørende

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Overenskomst A og A1

Overenskomst A og A1 Til innholdsfortegnelse > Spekter-området Tariffperioden 01.04.2012 31.03.2014 Overenskomst A og A1 OVERENSKOMST mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS representert

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte 2014 1 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Arne Amdal Olav Ellingsen

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer