Finansklagenemnda Eierskifte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansklagenemnda Eierskifte"

Transkript

1 Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN Protector Forsikring ASA Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Virksomhet i nærområdet selger kunnskap? - terrasse avhl. 3-7 og 3-9 annet punktum. Enebolig fra 1925 ble solgt "som den er" for kr 4,2 mill. ved kjøpekontrakt av Huset ble overtatt Etter overtakelsen reklamerte kjøper over opplysningssvikt i forbindelse med utvidelse av en driftsbase for T-banen. Senere har kjøper også reklamert over lekkasje fra terrassen. Kjøpers advokat har krevd prisavslag på kr og erstatning på kr for kostnader til innhenting av takstrapporter. Når det gjaldt driftsbasen, mente kjøper at selger hadde holdt tilbake informasjon som de måtte være kjent med. Kjøper hevdet i den forbindelse at selger hadde vært kjent med at det forelå planer om utvidelse av den aktuelle driftsbasen, uten at dette ble videreformidlet ved salget. Selskapet bestred ansvar og mente at kjøperne hadde fått tilstrekkelig informasjon til at selger hadde oppfylt sin opplysningsplikt etter avhendingsloven. Selskapet bestred videre at det forelå grunnlag for anvendelse av avhl. 3-9 annet punktum. ANTATT ØKONOMISK OMFANG: Kr (prisavslag kr , erstatning kr 5.750). Finansklagenemnda Eierskifte bemerker: Saken reiser to spørsmål om forholdet til avhl Det første er om planene om utvidelse av driftsbasen, slik disse planene forelå før salget av eiendommen, var av en slik art at dette måtte opplyses særskilt, uten at det var tilstrekkelig med en samlet, uspesifisert opplysning om at det forelå planer for T-banen i området. Det andre spørsmålet er om selgeren før salget hadde slik kunnskap om planene for driftsbasen at dette skulle ha vært opplyst til kjøperne. Flertallet, Bergsåker, Vinje og Aanesen, bemerker: Når det gjelder det første spørsmålet, ser flertallet det slik at virksomhet på driftsbasen er noe annet og mer forstyrrende enn det som nødvendigvis følger av driften av T-banen forbi eiendommen. Det er i saken ikke tale om planer om et helt nytt anlegg, men om omlegging og utvidelse av driften på et eksisterende anlegg. Anlegget ligger der fra før, og var synlig for alle og enhver ved visningen av eiendommen før salget. Så vidt flertallet forstår ut fra teksten i avisannonser om planprogram mai 2010, er det tale om at eksisterende vognhall skal tas i bruk som drifts- og vedlikeholdsbase. Det ligger i sakens natur at en slik omlegging og utvidelse av driften vil innebære større belastninger for omgivelsene. Selv om det for flertallet er vanskelig å ha noe klart bilde av betydningen av utvidet virksomhet for omgivelsene, mener flertallet at utvidet drift med større belastninger som konsekvens er en omstendighet som omfattes av selgerens opplysningsplikt etter 3-7. Opplysningen må gis på en måte som leder kjøpernes oppmerksomhet mot nettopp utvidelsen av driftsbasen. Det kan ikke være tilstrekkelig med en opplysning om at det finnes en reguleringsplan for T-banen i området, slik det ble opplyst i salgsprospektet. Flertallet ser det som viktig at planer om generende virksomhet i nærområdet kommer tydelig frem i salgsdokumentasjonen. Dette gjelder selv om planene ikke er endelig vedtatt. Det kan ikke være tilstrekkelig at det gis en ledetråd som kjøperne selv må følge videre, hvis denne ledetråden ikke selv indikerer ny eller utvidet forstyrrende virksomhet. Selv om anlegget lå der fra før, kunne kjøperne forvente en egen opplysning om planer om omlegging og utvidelse av driften ved dette. Spørsmålet er så om selgerne var eller måtte være kjent med disse planene før kjøpernes bud ble akseptert. Dette er et bevisspørsmål, som må vurderes ut fra de opplysningene som finnes i sakens Side 1 av 7

2 dokumenter. Det er dokumentert at selgeren har underskrevet et protestskriv mot planene. Det er likevel ikke helt klart om dette skjedde før eller etter aksept av kjøpernes bud. Heller ikke andre opplysninger i saken gjør det helt klart at selgeren før salget var kjent med de aktuelle planene. Flertallet finner likevel ut fra en samlet vurdering av alle opplysningene i saken, at det er svært lite sannsynlig at selgeren var ukjent med planene knyttet til driftsbasen. Flertallet legger i den forbindelse vekt på at tiltaket var blitt kunngjort ved avisannonse allerede våren 2010, og at det var stor aktivitet i nabolaget med protester mot planene i tiden omkring salget av eiendommen. Det er i lys av dette svært lite sannsynlig at selgeren ikke har fått med seg disse planene før han undertegnet protestoppropet omtrent samtidig med at eiendommen ble solgt til kjøperne. Flertallet forstår for øvrig selskapets anførsler slik at selgeren hevder at det ble opplyst om planene på visning, samtidig som det skal ha blitt uttalt at dette ikke var endelige planer på dette tidspunktet. Selgeren må i så fall ha kjent til planene på visningstidspunktet. Flertallet kan for sin del ikke legge til grunn at det er gitt muntlig opplysning om noe som klart hører hjemme i den skriftlige salgsdokumentasjonen. Det er etter retts- og nemndspraksis selgeren som har bevisbyrden for at en manglende opplysning ikke har virket inn på kjøpet. Bevisbyrden er ikke oppfylt. Konklusjonen blir etter dette at kjøperne kan påberope mangel etter 3-7. Flertallet nevner for ordens skyld at det ikke er holdepunkter for at kjøperne hadde kjennskap til tiltaket før kjøpet. Flertallet kan ikke konkludere med noe bestemt beløp som prisavslag eller erstatning. Kjøperne har lagt frem en takst som viser antatt markedsverdi på kr 3,9 mill. Taksten på eiendommen før salget var kr 4,6 mill., og kjøperne har beregnet krav på prisavslag med utgangspunkt i differansen mellom takstene. Flertallet kan ikke slutte seg til dette. Den nye taksten har ingen begrunnelse knyttet til virksomheten i nærområdet, og det kan ikke legges til grunn at utvidelsen av driftsbasen har ført til en verdireduksjon på kr Flertallet kan ikke ha noen mening om riktigheten av gammel og ny takst, og heller ikke om årsaken til ulikheten mellom takstene. Det følger av dette at flertallet ikke kan ta standpunkt til størrelsen av prisavslag eller erstatning. Flertallet går derfor heller ikke inn på kjøpernes erstatningskrav for utgifter til takstrapporter eller juridisk bistand. Saken gjelder i tillegg lekkasje fra terrassen ned i garasjen. Utbedring er opplyst å koste i størrelsesorden kr inkl. mva. Det er ingen holdepunkter for brudd på avhl. 3-7 eller 3-8 når det gjelder lekkasjen. Omfanget av utbedringskostnadene er ikke tilstrekkelig til at lekkasjen i seg selv utgjør mangel etter 3-9 annet punktum. Flertallet kan ikke ta stilling til om kjøperen kan gjøre dette gjeldende som mangel sammen med manglende opplysning om driftsbasen for T-banen. Mindretallet, Norseth og With, er av den oppfatning at nemnda bør avvise å behandle denne saken grunnet en svært uklar bevissituasjon. Spesielt pga. eiendommens plassering tett inntil T-banelinjen og for så vidt også i kort avstand til driftshallene, finner mindretallet at det er usannsynlig at opplysningene om rehabilitering om T-banen ikke var et tema på visning. Videre finner mindretallet at spørsmål om innvirkning også er uklart. Så lenge ikke verditapet er dokumentert og sannsynliggjort kan innvirkning ikke vurderes fullstendig. Samtidig skal det påpekes at det ikke kunne være upåregnelig at driftshallen også ville bli tatt i bruk så snart T-banen var i drift igjen. Det er i det hele bevismessig så mye usikkerhet knyttet til denne saken at mindretallet finner å ikke kunne vurdere den. Konklusjon: Kjøper gis delvis medhold. Uttalelsen er avgitt under dissens. Ved behandlingen deltok Trygve Bergsåker (leder), Kjetil Norseth, Line Solveig With, Jarle Vinje og Odd Arthur Aanesen. Sekretariatets redegjørelse i FinKN sak AJA av Saken gjelder krav om prisavslag og erstatning etter kjøp av fast eiendom. Det er reklamert over opplysningssvikt i relasjon til planer om utvidelse av en driftsbase for T-banen, samt Side 2 av 7

3 vanninntrengning fra terrassen ned i garasjen og boligen. Prisavslagskravet utgjør kr og erstatningskravet er på kr Det er dessuten krevd erstatning for utgifter til juridisk bistand, men dette er ikke spesifisert. Enebolig bygget i 1925 ble lagt ut for salg på sensommeren i Prisantydningen ble satt til kr Boligen ble omtalt i prospektet som en lys og trivelig enebolig med normalt god standard. Det ble opplyst i meglerrapporten som var vedlagt prospektet, at det var igangsatt en reguleringsplan i relasjon til T-banelinjen. Det ble utarbeidet en verdi- og lånetakst datert , som takserte eiendommen til kr 4,6 mill. Det følger av denne at huset ble ombygget/tilbygget rundt På den samme tiden skal garasjen ha blitt oppført. Det ble bemerket av takstmannen at boligen trengte oppgradering og noe oppussing ute og inne. Det ble videre gjort et fradrag i den tekniske verdien på kr 1,5 mill. Selger fylte ut et egenerklæringsskjema datert , hvor det fremkom at boligen ble kjøpt i Det ble gjennomført en underskriftskampanje i regi av det lokale vellet, som et ledd i protestene mot en planlagt utvidelse av driftsbasen. Kampanjen ble nevnt i en artikkel på lokalavisens nettsider Selger viste sin støtte i saken ved å skrive under i forbindelse med denne kampanjen. Det synes imidlertid noe uklart hvorvidt dette skjedde før eller etter budaksept. Selger aksepterte kjøpers bud på kr 4,2 mill. og kjøpekontrakt ble inngått Vellet utarbeidet et naboskriv datert , hvor det ble redegjort for status, samt planene fremover. Det ble også utarbeidet en slags informasjonsbrosjyre. Eiendommen ble overtatt I forkant av et folkemøte ble det utarbeidet en brosjyre i forbindelse med driftsbasen. Kjøper reklamerte til Protector over planene om utvidelsen av driftsanlegget. Kjøper synes å ha begrunnet reklamasjonen med at selger ikke opplyste om disse planene. Selskapet skrev til kjøper Kravet ble avslått under henvisning til at selger ikke hadde brutt sin opplysningsplikt. Selger skal ifølge selskapet ha bestridt å ha hatt kjennskap til utvidelse av driftsbasen uten å opplyse om dette. Ifølge selskapet skal selger ha fortalt at utbyggingen av T- banelinjen var et sentralt tema både på visning og i budrunden, ettersom tomten grenser til traseen. På visning skal alle som var til stede ha blitt oppfordret til å ta kontakt med kommunen for nærmere detaljer rundt dette. Selskapet viste også til at kjøper i salgsoppgaven ble forelagt kopi av reguleringsplanen KGH, samt at kjøper angivelig hadde bodd i området tidligere. På denne bakgrunn henviste selskapet til avhl og mente at kjøper ikke kunne reklamere over forhold som var kjent på avtaletiden. Selskapet viste videre til at det pr ikke var vedtatt noen reguleringsplan i relasjon til driftsbasen, slik at det ennå ikke var klart hvorvidt utvidelse av denne ville bli noen realitet. Dette skal ifølge selskapet også ha blitt informert om på visning. Fra brevet hitsettes: Selger opplyser at utbyggingen av (T-banelinjen) var et sentralt tema både på visning og i budrunden. Dette følger naturlig ved at tomten grenser til traseen. Selger påpeker at banen fortsatt ikke er i drift, og at reguleringsplan for (A/D) ikke er vedtatt og gjennomført. For øvrig ble alle informert om disse forholdene på visning, hvorpå det ble oppfordret til å ta kontakt med kommunen knyttet til detaljspørsmål rundt dette. En av de interesserte gjorde nettopp dette ifølge selger. Planene ble omtalt flere ganger på lokalavisens nettsider. Det foreligger også en e-post av , som ble sendt til kjøper fra kommunen, hvor det ble oversendt en kunngjøringsannonse datert Kjøpers advokat skrev til selskapet Det fulgte av brevet at kjøper før avtaleinngåelsen skal ha vært kjent med ombyggingen av T-banelinjen i området, men at vedkommende ikke hadde kjennskap til planene om utbygging av driftsbasen. Det ble i den forbindelse bestridt at selger hadde Side 3 av 7

4 gitt opplysninger om driftsbasen på visning. Det ble på denne bakgrunn anført at selger hadde brutt sin opplysningsplikt. Det ble vist til at selger måtte ha kjent til kommunens utbyggingsplaner. Det ble også vist til at selger ikke hadde opplyst om forholdet under punkt 17 i egenerklæringsskjemaet. Videre ble det bestridt at avhl kunne få anvendelse, ettersom selgers undersøkelsesplikt ikke kunne redusere selgers opplysningsplikt. Kjøpers advokat fremsatte et krav om forholdsmessig prisavslag etter avhl første ledd. Kjøpers advokat skrev til megler Det ble anført at det forelå erstatningsbetingende brudd på eiendomsmeglers opplysnings- og undersøkelsesplikt ved gjennomføringen av salget. I forbindelse med et møte i kommunestyret ble det utarbeidet en foreløpig møteprotokoll, datert Av denne fremgår det at planene for driftsbasen var et av temaene som ble tatt opp på møtet. Et forslag til detaljregulering for T-banelinjen, parsell A-D, med driftsbase på A, uten vognhall på D ble vedtatt. Det ble foretatt en verdivurdering av en megler Ifølge denne var eiendommens antatte markedsverdi på dette tidspunktet kr 3,9 mill. Selskapet skrev til kjøpers advokat , hvor det ble bedt om en tilbakemelding på om reklamasjonen fremdeles var aktuell, ettersom resultatet av planarbeidet i kommunen tilsa at den allerede eksisterende driftsbasen skulle tas i bruk, og at dette etter selskapets forståelse var et helt annet tiltak enn det som tidligere var foreslått. Kjøpers advokat skrev til selskapet Det ble bl.a. redegjort for de antatte konsekvensene av kommunens vedtak. Det ble anført at planene om utbyggingen av driftsbasen var "omstende" ved eiendommen som selger hadde plikt til å opplyse om i henhold til avhl Videre ble kravet opprettholdt og nærmere presisert til å utgjøre 15,2 % av kjøpesummen. For å komme frem til denne summen ble det tatt utgangspunkt i differansen mellom markedsverdien i verdi- og lånetaksten og verdivurderingen av Denne differansen utgjorde omtrent 15,2 % av markedsverdien i verdi- og lånetaksten. Kjøpers advokat sendte en klage til Finansklagenemnda Det ble anført at selger hadde misligholdt sin opplysningsplikt etter avhl. 3-7 og det ble krevd prisavslag og erstatning som følge av dette. Det ble videre anført at forholdet, uavhengig av avhl. 3-7, var omfattende nok til at eiendommen måtte anses for å være i vesentlig dårligere stand enn forventbart, jf. 3-9 annet punktum. I den forbindelse ble det vist til verdivurderingen av Selskapet skrev til sekretariatet for Finansklagenemnda og vedla sakens dokumenter. Selskapet mente at saken burde avvises fra nemndsbehandling pga. behov for umiddelbar bevisføring. Takstmann besiktiget eiendommen og utferdiget en skaderapport datert Det ble konstatert vanninntrengning fra terrassen og ned i garasjen. Det ble antatt at årsaken til dette var at vannet trengte gjennom en utett membran. For å utbedre forholdet ble det anbefalt å bytte hele membranen, ettersom denne var gammel og av en type som ikke lenger var i bruk. Kostnadene til dette ble estimert til kr eks. mva. Kjøper betalte kr for rapporten. Kjøpers advokat skrev til selskapet Reklamasjonen ble utvidet til også å gjelde lekkasjen fra terrassen. Det totale krav om prisavslag var nå på kr Det nye forholdet ble også meldt inn til Finansklagenemnda som et tillegg til den opprinnelige klagen. Kjøpers krav omfattet nå også erstatning for utgifter til takstmann, kr Det ble bestridt av kjøpers advokat at Protectors anførsel om behov for umiddelbar bevisførsel kunne føre frem. Takstmann besiktiget eiendommen på ny og en revisjon av den tidligere skaderapporten forelå Bakgrunnen for denne nye besiktigelsen var at omfanget av følgeskadene hadde vist seg å være noe større enn først antatt. Utbedringskostnadene ble denne gangen estimert til kr eks. mva. Kjøper betalte kr for rapporten. Side 4 av 7

5 Kjøpers advokat skrev til selskapet Reklamasjonen ble utvidet til å gjelde også de følgeskader som nylig hadde blitt oppdaget. Det totale krav om prisavslag var nå på kr Utvidelsen av det tidligere avdekkede forholdet ble også meldt inn til Finansklagenemnda som et tillegg til klagen. Kjøpers erstatningskrav var nå kr Selskapet skrev til sekretariatet Det ble anført at skaden i relasjon til terrassen var et resultat av alder og behov for vedlikehold, og at forholdet således måtte holdes utenfor mangelsvurderingen. Det ble videre bestridt at vilkårene i avhl. 3-9 annet punktum var oppfylt. Selskapet opprettholdt for øvrig sin tidligere vurdering i saken, herunder standpunktet om at det ikke forelå noen mangel etter noen av avhendingslovens bestemmelser. Sekretariatet skrev til kjøpers advokat , etter gjennomgang av saken. Sekretariatet var av den oppfatning at det ikke var sannsynliggjort at selger hadde misligholdt sin opplysningsplikt etter avhl. 3-7, men at det kunne synes som om kjøper ikke hadde oppfylt sin undersøkelsesplikt som vedkommende etter omstendighetene kan ha etter avhl annet ledd. Fra brevet hitsettes: På avtaletidspunktet var det ennå ikke truffet noe vedtak om etablering av driftsbasen, og heller ikke da kjøper reklamerte til Protector Forsikring ASA forelå det noe slikt vedtak. Først ble vedtaket truffet. Kjøpers reklamasjon må således vurderes deretter, slik at spørsmålet blir om selger har oppfylt sin opplysningsplikt etter avhendingsloven 3-7 i relasjon til planene om driftsbasen, som det på avtaletidspunktet ennå var usikkert om ble noe av. Slik saken fremstår, kan det synes som om selger opplyste om disse planene på visning, og også oppfordret til å ta kontakt med kommunen for nærmere informasjon. Med tanke på hvor tidlig i prosessen saken var, er det begrenset hvor mye selger kan forventes å ha kjent eller måtte ha kjent til. Dette må også gjelde for selgers representanter, slik at når megler innhenter opplysninger fra kommunen, så må vedkommende megler, i mangel av kjennskap til noe annet, kunne stole på at kommunen oppgir de opplysninger som er relevante for den aktuelle eiendommen på tidspunktet for innhenting. I meglerrapporten fremgår det videre at det kun er igangsatte regulerings- og bebyggelsesplaner som opplyses om. At det kan foreligge planer som er på et tidligere stadium enn dette, følger således implisitt av meglerrapporten. Så lenge selger har gitt uttrykk for at noe kommer til skje, er vi av den oppfatning at selger har oppfylt sin lovpålagte opplysningsplikt. Det antas derfor å være uten betydning at kjøper ikke ble gjort oppmerksom på reguleringsplanarbeidet med nummer... Det kan synes som om kjøper har bodd i det aktuelle området forut for avtaleinngåelsen. Slik sett, hadde selger ikke bedre forutsetninger for å tilegne seg kjennskap til planene enn det kjøper hadde. For det tilfellet at ingen av partene overholder henholdsvis opplysningsplikten etter 3-7 og undersøkelsesplikten etter 3-10, blir selger ansvarlig, ettersom dennes opplysningsplikt går foran kjøpers undersøkelsesplikt, jf tredje ledd. Kjøper vurderes imidlertid etter en strengere aktsomhetsnorm ved vurderingen av hvorvidt undersøkelsesplikten er overholdt, enn den norm selger vurderes etter i relasjon til opplysningsplikten, jf. ordlyden "burde" og "måtte". Mens det nærmest må ha vært uforståelig hvordan selger kan være uvitende om det aktuelle forholdet, er det tilstrekkelig at kjøper burde ha blitt kjent med forholdet ved den undersøkelse som fant sted eller selger oppfordret til. Det er selger som har bevisbyrden for at en opplysning virkelig er blitt gitt. Ifølge brevet fra Protector Forsikring ASA fulgte én av interessentene på visning selgers oppfordring om videre undersøkelse. Dersom dette er riktig, kan det tyde på at forholdet virkelig var et tema på visning. I det foreliggende tilfellet kan det synes som om selger ved sin informasjon og oppfordring om videre undersøkelse på visning har overholdt sin opplysningsplikt, men at kjøper ikke har overholdt sin undersøkelsesplikt, ettersom det synes klart at den kjennskap kjøper angivelig tilegnet seg først etter overtakelsen, var fullt mulig å tilegne seg forut for avtaletidspunktet, og at kjøper på bakgrunn av selgers oppfordring burde ha blitt kjent med forholdet allerede da. Til støtte for dette nevnes at saken sto mer eller mindre likt på avtaletidspunktet og på tidspunktet for reklamasjonen. Ingenting ble endelig avgjort før , og det fremgår av invitasjonen til folkemøtet at planene fremdeles kunne stoppes. Uavhengig av om selger personlig oppfordret kjøper til nærmere undersøkelser, følger slik oppfordring av egenerklæringsskjemaet på side 3. Selv om oppfordringen er utformet som en standardformulering, legges det til grunn i rettspraksis at den like fullt må anses som en oppfordring fra selger om å undersøke eiendommen, jf. RG 2009 s Når det gjelder forholdet knyttet til vanninntrengning fra terrassen, har vi ingen holdepunkter for at dette er noe selger skal ha kjent til. Til støtte for dette vises det til at forholdet oppdages av kjøper først når det nærmer seg ett år etter overtakelsen. Side 5 av 7

6 Når det gjelder avhl. 3-9 annet punktum, var sekretariatet av den oppfatning at hverken terrassen eller utvidelsen av driftsbasen kunne utgjøre nevneverdige avvik fra det forventbare. Fra brevet hitsettes: Vi er av den oppfatning at planene om etablering av driftsbase ikke fremsto nevneverdig annerledes på reklamasjonstidspunktet enn på avtaletidspunktet, og at dette er informasjon som kjøper burde ha blitt kjent med forut for avtaleinngåelsen, jf. avhendingsloven 3-10 annet ledd. At det i ettertid viser seg at planene blir vedtatt, kan ikke representere et avvik fra det kjøper kunne forvente etter avtalen, når forholdet har vært et diskusjonstema på visning. Når det gjelder terrassen, fremgår det av skaderapporten fra takstmann (A) at den eksisterende membranen var av eldre årgang og ikke lenger er vanlig å bruke. Ettersom det ikke fremgår av salgsdokumentene at membranen på noe tidspunkt har vært byttet og kjøper således ikke har hatt noen forventning om nylagt membran, kan det synes som om forholdet må kunne sies å være påregnelig for kjøper. I den forbindelse vises det til at det i verdi- og lånetaksten på side 1 og 3 fremgår at det må påregnes oppgradering og oppussing både innvendig og utvendig. Det er også gjort et meget stort fradrag på kr , jf. side 4 i verdi- og lånetaksten. Dette fradraget er gjort nettopp med tanke på blant annet alder, vedlikeholdsmangler og tilstandssvekkelser. Fradrag av en størrelsesorden som her, tillegges betydelig vekt ved vesentlighetsvurderingen i rettspraksis, jf. eksempelvis RG 2009 s På denne bakgrunn kan vi ikke se at eiendommen avviker vesentlig fra det kjøper hadde grunn til å regne med. Kjøpers advokat skrev til sekretariatet og anmodet om nemndsbehandling. Det ble bestridt at kjøper ble informert om driftsbasen på visning. Det ble videre hevdet at utbyggingen av driftsbasen hadde skjedd separat fra planarbeidet med T-banelinjen, ettersom det forelå en egen reguleringsplan for førstnevnte. Poenget synes å være at kjøper mener å ha fått informasjon kun om utbyggingen av T-banelinjen, ikke driftsbasen. Kjøpers advokat henviste deretter til tidligere praksis fra nemnda angående bevisbyrden for at en opplysning er blitt gitt av selger. Det ble videre redegjort for omfanget av selgers opplysningsplikt, som ble anført å være brutt. Det ble bestridt at kjøpers undersøkelsesplikt var relevant, ettersom kjøpers undersøkelsesplikt ikke kan redusere selgers opplysningsplikt. Det ble videre bestridt at kjøper hadde bodd i nabolaget. I den forbindelse ble det vist til at kjøper skal ha bodd i A i to år før kjøpet av boligen. Alle tidligere anførsler og krav ble opprettholdt i sin helhet. Det ble imidlertid anført at dersom nemnda fant at kjøpesummen skulle legges til grunn som eiendommens markedsverdi i kontraktsmessig stand, har kjøper i alle tilfelle dokumentert et verditap på kr ved verdivurderingen av Selskapet skrev til sekretariatet og opprettholdt sin tidligere vurdering angående lekkasjen fra terrassen. Når det gjelder driftsbasen, bestred selskapet at utbyggingen av T-banelinjen og utbyggingen av driftsbasen kunne ses på som to forskjellige forhold. Selskapet anførte at det på avtaletidspunktet måtte være påregnelig for kjøper med støy fra T-banen og driftsbasen. Til støtte for dette ble det vist til at T-banesporet kun lå noen få meter unna kjøpers hus, samt at driftsbasen var synlig fra boligen idet den ligger kun m fra eiendommen. Selskapet vedla fotografier som viste eiendommens plassering i forhold til T-banelinjen og driftsbasen. Spørsmålet, slik selskapet så det, måtte være hvilken grad av støy som var påregnelig for kjøper allerede på bakgrunn av eiendommens beliggenhet. Selskapet hevdet videre at kjøper ikke har fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon på forholdets betydning for boligens verdi. Sekretariatet tilskrev selskapet Spørsmålet, slik sekretariatet så det, var hvorvidt selger hadde videreformidlet tilstrekkelige opplysninger i relasjon til driftsbasen til at vedkommende hadde oppfylt sin opplysningsplikt. I den forbindelse ba sekretariatet selskapet redegjøre nærmere for hva som ble sagt i den forbindelse på visning. Fra brevet hitsettes: Det synes lite tvilsomt at planene, hvis de gjennomføres, vil medføre store konsekvenser for nabolaget, både i relasjon til boforholdene og eiendommenes økonomiske verdi. Dette taler for at forholdet er av en slik art at kjøper hadde grunn til å regne med å få opplysninger om dette, jf. avhendingsloven 3-7. Når det gjelder innvirkningskriteriet i bestemmelsens annet punktum, kan kjøpers innhentede meglervurdering tyde på at dette er oppfylt. Side 6 av 7

7 Sakens utfall synes således å bero på hvorvidt selgers kjennskap til driftsbasen på... ble videreformidlet til kjøper på en måte som oppfyller selgers lovfestede opplysningsplikt. Det fremgår av selskapets brev av , at (T-banelinjen) og den planlagte driftsbasen på... på én eller annen måte skal ha vært tema under visningen, og at interessentene ble oppfordret til å undersøke nærmere. Nøyaktig hva som ble opplyst, og hva det ble oppfordret om å undersøke, synes imidlertid fremdeles noe uklart. Det bes derfor om at selskapet klargjør hva som ble formidlet på visning, herunder om driftsbasen på... ble nevnt spesielt, eller om det kun var (T-banelinjen) generelt som var et tema. Det bes også om at det presiseres hva oppfordringen til interessentene nærmere bestemt gikk ut på, altså om oppfordringen måtte forstås som en oppfordring til å undersøke nærmere i relasjon til den planlagte driftsbasen på..., eller om oppfordringen var mer generelt utformet. Det bes om en tilbakemelding med selskapets syn på dette. Brevet fra sekretariatet til selskapet av ble sendt før selskapets brev til sekretariatet av var mottatt og lest. Finansklagenemnda Eierskifte bes å ta stilling til om de anførte forhold utgjør mangler som gir kjøper rett til prisavslag og erstatning. Ingen tidligere uttalelser av interesse. Side 7 av 7

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2015-350 30.9.2015 International Insurance Company of Hannover Limited Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Deler av opparbeidet tomt

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2015-166 4.5.2015 AmTrust International Underwriters Ltd. Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Flere forhold drenering båtplass avhl.

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-234 21.6.2010 ACE European Group Limited Kjøperforsikring Lekkasje bad, råteskader, sprekk i grunnmur avvik fra forventbar stand. Hus fra 1964 solgt som

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE - 112 22.12.08

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE - 112 22.12.08 KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE - 112 22.12.08 Saken omhandler: Fukt- og råteskader i vegger og i bærende konstruksjoner. Selgers rettingsadgang etter avhl. 4-10. Eiendom oppført i 1965,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7556 12.12.2008 ACE European Group Limited EIERSKIFTE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7556 12.12.2008 ACE European Group Limited EIERSKIFTE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7556 12.12.2008 ACE European Group Limited EIERSKIFTE Skifte av tak i bygård passivitet avh.l. 3-9 og 4-19. Leilighet oppført i 1916, senere totaloppusset, ble overdratt

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2015-070 4.2.2015 AmTrust International Underwriters Ltd. Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Ufagmessig belegningsstein og støttemur

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4552 10.2.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4552 10.2.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4552 10.2.2003 EIERSKIFTE Borebilleangrep i bjelkelag avh.l. 3-9. Ved kjøpekontrakt av 28.4.00 kjøpte kjøper en enebolig for kr 2,1 mill med overtagelse 1.7.00. Eiendommen

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2012-031 27.1.2012 Protector Forsikring ASA Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Sokkelleilighet, terrasse, bad, kjøkken og elektrisk

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2014-423 30.9.2014 International Insurance Company of Hannover Limited Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Mangelfull rydding utenfor

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2016-227 1.6.2016 International Insurance Company of Hannover Limited Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Ekte hussopp kjøpelyte?

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-324 4.10.2010 If Skadeforsikring AS Rettshjelp Tvist om overformynderiets vedtak om overføring av eiendom sammenheng med arv? Sikrede fikk overført en fritidseiendom

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-291 18.8.2010 Gjensidige Forsikring Husdyr Misdannede valper omfattet av forsikringen avtalt dekning? informasjon/culpa. Sikrede drev med hundeoppdrett.

Detaljer

Protokoll i sak 702/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 702/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 702/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Reklamasjon råteskade i gesims, og feil brukt vindtettplate på vegger ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS Lommebok forsvunnet på reise sannsynliggjort forsikringstilfelle - unntak for mistet. Sikrede var i perioden 14.4.04 16.4.04 på reise

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2014-175 9.4.2014 Inter Hannover Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Rehabilitering av røropplegg i borettslag tilbakeholdte/uriktige

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE Klagenemnda For Eierskifteforsikring (KFE) bemerker:

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE Klagenemnda For Eierskifteforsikring (KFE) bemerker: KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE 519 11.4.2016 Saken omhandler: Manglende sluk på vaskerom. Avhendingsloven 3-8 og 3-9, 2.pkt. Enebolig oppført i 1985, ble i juni 2015 solgt som den er

Detaljer

Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt

Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt Bankklagenemndas uttalelse 2010-133 Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt Klager hadde betalt en reise til Thailand med et reiseselskap

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003 KOMBINERT Hund urinert på parkett misfarging plutselig uforutsett? Den 11.8.00 oppdaget sikrede en stor våt flekk på eikeparketten. Det viste seg at

Detaljer

Protokoll i sak 824/2015. for. Boligtvistnemnda 16.12.15 ------------------------------------

Protokoll i sak 824/2015. for. Boligtvistnemnda 16.12.15 ------------------------------------ Protokoll i sak 824/2015 for Boligtvistnemnda 16.12.15 Saken gjelder: Riper i vindusglass ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Avtalen mellom partene er ikke fremlagt for nemnda,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE Årsakssammenheng akuttsymptomer ikke journalført. Forsikrede (f. 1963) pådro seg skade 6.7.01 etter at han snublet og falt under

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 KRITISK SYKDOM Syk innen tre mnd. etter tegning uklar informasjon - symptomklausul FAL 13-5. Forsikrede (f. 67) tegnet i okt. 96 forsikring mot kritisk

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3978 12.11.2001 EIERSKIFTE Fukt- og råteskader - avh.l. 3-9, jfr. 3-7. Den 8.3.99 ble kjøpekontrakt for den aktuelle eiendommen undertegnet. Eiendommen var overdratt

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. GJELD - Informasjon om invaliditetsdekning. Forsikrede tegnet i 1985 en gjeldsforsikring som omfattet en ren dødsrisikodekning. I juni 89 ble det

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2011-316 24.6.2011 AmTrust International Underwriters Ltd. Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Fukt og skadedyr avh.l. 3-7, 3-8,

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2011-003 12.1.2011 If Skadeforsikring Bygning - innbo (kombinert) Rørbrudd aldersfradrag dekningstilsagn. Den 22.5.09 oppsto det problem med avløpsrørene i sikredes

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5525 14.2.2005 ACE EIERSKIFTE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5525 14.2.2005 ACE EIERSKIFTE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5525 14.2.2005 ACE EIERSKIFTE Dobbeltforsikring når utgifter er dekket under villa og eierskifte? FAL 6-3 og 4-14. Sikrede (selger) ble saksøkt av kjøper etter overdragelsen

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE Bindende dekningstilsagn under yrkesskadeforsikringen - avt.l. 36 og 39. Forsikrede (f. 1979) fikk kort tid etter avtjening av førstegangstjeneste

Detaljer

Protokoll i sak 887/2017. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 887/2017. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 887/2017 for Boligtvistnemnda 02.02.2017 Saken gjelder: Reklamasjon på helningsavvik i himlinger --------------------------------------------------- 1. Sakens faktiske sider Avtalen mellom

Detaljer

Protokoll i sak 873/2017. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 873/2017. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 873/2017 for Boligtvistnemnda 02.02.2017 Saken gjelder: Krav om prisavslag på grunn av manglende håndløper på glassrekkverk. ---------------------------------------------------------------------

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6431 4.12.2006 ACE EIERSKIFTE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6431 4.12.2006 ACE EIERSKIFTE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6431 4.12.2006 ACE EIERSKIFTE Defekt vannpumpe og stokkmaur oppdaget kort tid etter overtakelse avh.l. 3-7 og 3-9. Et hus bygget omkring 1956, med påbygd bad og inngangsparti

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen SALGSOPPGAVE Enebolig i Bahkiljohka Huset og garasjen Prisantydning: 1 750 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 450 000 kr. Verditakst: 1 750 000 kr. Bruksareal (BRA): 190 kvm. Adresse: Henvendelse: Hege Grønnvoll

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015

Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015 Oslo 23. februar 2015 Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015 Lasse Simonsen Sensorveiledning: Utsatt prøve JUR3000 2 Innhold 1 Innledning 3 2 Bakgrunnsretten 3 3 Mangelsspørsmålet 3 3.1 Innledning...

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-102 9.4.2010 ACE European Group Limited Eierskifte Div. mangler passivitet avh.l. 3-7, 3-8, 3-9. Enebolig oppført 1982, solgt som den er for kr 2,68 mill.

Detaljer

Protokoll i sak 720/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14

Protokoll i sak 720/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14 Protokoll i sak 720/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Reklamasjon på skade på dørkarm ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Det er ikke fremlagt noen kontrakt mellom

Detaljer

2010-067 Påstand om manglende frarådning ved låneopptak prioritetsvikelse med borett

2010-067 Påstand om manglende frarådning ved låneopptak prioritetsvikelse med borett 2010-067 Påstand om manglende frarådning ved låneopptak prioritetsvikelse med borett Klager hevdet at hun burde ha vært frarådet å ta opp lån på kr 2.337.000,- sammen med sin daværende ektefelle i juni

Detaljer

Protokoll i sak 627/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12

Protokoll i sak 627/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12 Protokoll i sak 627/2011 for Boligtvistnemnda 24.04.12 Saken gjelder: Krav om prisavslag for arealtap - bolig ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren markedsfører et

Detaljer

Forsikringsklagekontoret

Forsikringsklagekontoret FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5005 26.1.2004 EIERSKIFTE Motfall og fukt på bad drenering - skadedyr avh.l. 3-1, 3-8 og 3-9. Eiendom bygget i 1800, restaurert rundt 2000, overdratt for kr 920.000.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 PENSJON Informasjon om ytelser FAL 11-3. Forsikrede (f. 34) tegnet i 74 individuell pensjonsforsikring med uføredekning. Forsikringen ble senere

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7189& 11.4.2008 GJENSIDIGE KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7189& 11.4.2008 GJENSIDIGE KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7189& 11.4.2008 GJENSIDIGE KOMBINERT Brann dekning av merverdiavgift for kommune. Den 3.9.03 brant en skole ned og kommunen (sikrede) mottok oppgjør etter fullverdiforsikring,

Detaljer

Kjøpekontrakt for boligtomt

Kjøpekontrakt for boligtomt Kontraktsutkast 06.04.2016 Kjøpekontrakt for boligtomt Selger: Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal Org.nr.: 940138051 Telefon: 71664700 Kjøper: Navn: Adresse: Postnr./poststed: Fødselsnr. (11

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6051 13.3.2006 ACE EIERSKIFTE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6051 13.3.2006 ACE EIERSKIFTE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6051 13.3.2006 ACE EIERSKIFTE Feil informasjon om oppgradert elektrisk anlegg avh.l. 3-9 og 4-19. Ved kjøpekontrakt av 14.8.03 ervervet kjøper en tre roms aksjeleilighet

Detaljer

Protokoll i sak 687/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Reklamasjon på skjevheter i vegger stue/gang ------------------------------------

Protokoll i sak 687/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Reklamasjon på skjevheter i vegger stue/gang ------------------------------------ Protokoll i sak 687/2013 for Boligtvistnemnda 04.09.13 Saken gjelder: Reklamasjon på skjevheter i vegger stue/gang ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 16. februar

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004 GJELD Informasjon ved endring av vilkår til skade - FAL 19-6 og 19-8. Forsikrede (f. 49) ble 24.4.91 forsikret i selskap A som medlånetaker for en

Detaljer

3. Forbehold til kontrakt som har økonomisk og/eller risikomessig betydning Kriteriene er ikke oppgitt i prioritert rekkefølge.

3. Forbehold til kontrakt som har økonomisk og/eller risikomessig betydning Kriteriene er ikke oppgitt i prioritert rekkefølge. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale for tiltak beregnet på langtidsledige med behov for veiledning og bistand

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994. LIV - Premiefritak - spørsmål om uriktige helseopplysninger - FAL 13-4. Ved tegning av kapitalforsikring undertegnet forsikrede helseerklæring 28.11.86

Detaljer

Uttalelse i klagesak - spørsmål om diskriminering ved boligsalg

Uttalelse i klagesak - spørsmål om diskriminering ved boligsalg Vår ref.: Dato: 11/1823-16- 06.07.2012 Uttalelse i klagesak - spørsmål om diskriminering ved boligsalg Sakens bakgrunn En eiendom ble lagt ut for salg i september 2011. X og familien var på visning der

Detaljer

KLAGENE PÅ ENEBOLIG GJELDER OFTEST BADEROM, TAK, DRENERING OG ELEKTRISK ANLEGG.

KLAGENE PÅ ENEBOLIG GJELDER OFTEST BADEROM, TAK, DRENERING OG ELEKTRISK ANLEGG. KLAGENE PÅ ENEBOLIG GJELDER OFTEST BADEROM, TAK, DRENERING OG ELEKTRISK ANLEGG. Men... ansvaret ditt som selger gjelder hele eiendommen; både forhold i og utenfor boligen. Det reklameres over naboforhold,

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2011-628 20.12.2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Gruppelivsavtale minst 50 % varig arbeidsufør gyldig avtale om fortsettelsesforsikring?-

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996. Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996. UFØREKAPITAL/PREMIEFRITAK - Mangelfulle helseopplysninger -

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2672* - 4.11.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2672* - 4.11.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2672* - 4.11.1996 FØRER- OG PASSASJERULYKKE - Beregning av renter - hensyn til

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3195-21.12.1998 MOTORVOGN/RETTSHJELP oppsigelse, FAL 4-3,1 jfr. 3-3 + urimelige

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2658-14.10.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2658-14.10.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2658-14.10.1996 FJØRFE - Informasjon vedr. avbruddsdekning - FAL 2-1. Sikrede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Kravet til etterprøvbarhet. Kristiansen Rune Bygg og Tømmermester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Kravet til etterprøvbarhet. Kristiansen Rune Bygg og Tømmermester Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud. Kravet til etterprøvbarhet. Innklagede gjennomfører en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av en rammeavtale på tømrer- og

Detaljer

Protokoll i sak 781/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15

Protokoll i sak 781/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15 Protokoll i sak 781/2014 for Boligtvistnemnda 11.03.15 Saken gjelder: Klage på høyde i/på garasjeplass/biloppstillingsplass i parkeringskjeller ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2013-603 19.12.2013 SpareBank 1 Skadeforsikring AS Bygning - innbo (kombinert) Erstatningsberegning for udeklarerte smykker/"smykkesett" - vilkårsbegrensning og

Detaljer

Protokoll i sak 890/2017. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 890/2017. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 890/2017 for Boligtvistnemnda 06.04.2017 Saken gjelder: Reklamasjoner vedrørende loddavik baderoms vegg. -------------------------------------------------------------- 1. Sakens faktiske

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2011-081 28.2.2011 Codan Forsikring Motorvogn Brann i motor sannsynliggjort svik ved skadeoppgjøret FAL 8-1. Sikrede ringte selskapet 9.2.10 kl 12:20 for å gjenåpne

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2013-432 1.10.2013 If Skadeforsikring Bygning - innbo (kombinert) "Fast bebodde bolig ifølge Folkeregisteret"? I forbindelse med erstatningsoppgjør etter brann ble

Detaljer

Protokoll i sak 828/2015. for. Boligtvistnemnda 15.03.2016

Protokoll i sak 828/2015. for. Boligtvistnemnda 15.03.2016 Protokoll i sak 828/2015 for Boligtvistnemnda 15.03.2016 Saken gjelder: Krav om kompensasjon for entreprenørens uriktige informasjon om antall rom (2 rom eller 3 rom) i forbindelse med kjøp av leilighet.

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2013-072 8.2.2013 Tryg Forsikring Reise/reisegods Tyveri dokumentasjon på eierskap fal. 8-1 første ledd. Den 21.10.10 sto sikredes bil parkert i Oslo sentrum. Da

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2015-302 4.9.2015 NEMI Forsikring ASA Motorvogn Brann i campingvogn tilbakeholdte opplysninger i skademelding? fal. 8-1 og 4-14. Sikredes campingvogn med tilhørende

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP Retten reduserte salærkrav opprinnelig salærkrav krevd dekket - FAL 4-10. Sikrede var part i tvist som gjaldt krav om

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4581 3.3.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4581 3.3.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4581 3.3.2003 REISEGODS Bagasje borte etter flytur svik identifikasjon FAL 8-1, jfr. 4-11. Forsikringstaker med familie hadde vært på ferie i Tunisia, hvor de opprinnelig

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7589 31.12.2008 Gjensidige Forsikring MOTORVOGN

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7589 31.12.2008 Gjensidige Forsikring MOTORVOGN FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7589 31.12.2008 Gjensidige Forsikring MOTORVOGN Nøkkelkjørt gjenfunnet kaskoskadet uriktige opplysninger om skader? FAL 8-1 2. ledd. Sikredes 2001-modell Honda Civic ble

Detaljer

Protokoll i sak 726/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Uenighet vedrørende utvendig malerarbeid ------------------------------------

Protokoll i sak 726/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Uenighet vedrørende utvendig malerarbeid ------------------------------------ Protokoll i sak 726/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Uenighet vedrørende utvendig malerarbeid ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 9. august 2011

Detaljer

Protokoll i sak 629/2011. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 629/2011. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 629/2011 for Boligtvistnemnda 24.04.12 Saken gjelder: Reklamasjon på størrelse på biloppstillingsplass i felles garasje ------------------------------------ I denne saken er det flere "forbrukere".

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra

SALGSOPPGAVE. Hytte Østheim på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra SALGSOPPGAVE Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune Sett nedenfra Prisantydning: 750 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): Adresse: Henvendelse: Sølve Grimkelsrud Tlf: 90756134 Mail: grimkelsrud@gmail.com

Detaljer

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Dok. ref. Dato: 06/1340-23/LDO-312//RLI 22.05.2007 WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eiendom

KJØPEKONTRAKT Eiendom KJØPEKONTRAKT Eiendom MELLOM SØR-ODAL KOMMUNE OG VEDR. Gnr. 41 bnr. 517, Skarnes i Sør-Odal kommune Denne Avtalen er inngått mellom: SELGER: (heretter benevnt Selger) Navn Sør-Odal kommune Orgnr. Adresse

Detaljer

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene.

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene. Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 237-2015. Klager: NN Innklaget: Hammersborg Inkasso AS, Postboks 6620 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/6 Klager: A Innklaget: Christiania Bank og Kreditkasse ASA, Christiania

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-371 14.12.2009 Gjensidige Forsikring Yrkesskade KOLS trygdevedtak i 2001, mén 35-44 % - økt til 65-74 % i 2008 meldt 22.1.08 YFL 15. Forsikrede (mekaniker,

Detaljer

Protokoll i sak 674/2012. for. Boligtvistnemnda 27.02.13. Reklamasjon på levert feil farge på takstein. ------------------------------------

Protokoll i sak 674/2012. for. Boligtvistnemnda 27.02.13. Reklamasjon på levert feil farge på takstein. ------------------------------------ Protokoll i sak 674/2012 for Boligtvistnemnda 27.02.13 Saken gjelder: Reklamasjon på levert feil farge på takstein. ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 9. april

Detaljer

Høyesteretts dom av 31. mai 2017 HR A. Advokat Jarl R. Henstein Advokatfirmaet Riisa & Co

Høyesteretts dom av 31. mai 2017 HR A. Advokat Jarl R. Henstein Advokatfirmaet Riisa & Co Høyesteretts dom av 31. mai 2017 HR- 2017-1073 A Advokat Jarl R. Henstein Advokatfirmaet Riisa & Co Kort om faktum: Saken gjelder kjøp av tolv år gammel bolig i Stavanger Kjøpesum kr. 5 190 000,- Kort

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING Eierskifteforsikringsbrosjyre - 01/01/12 Filipstad Brygge 1, P.b. 1351 Vika, 0113 Oslo. Telefon: 24 13 17 70 Telefax: 24 13 17 97 Mail: eierskifte@protectorforsikring.no. Web: www.protectorforsikring.no

Detaljer

Protokoll i sak 632/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12

Protokoll i sak 632/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12 Protokoll i sak 632/2011 for Boligtvistnemnda 24.04.12 Saken gjelder: Uenighet om maling av utvendig kledning inngår i leveransen ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000 LIV Premiefritak spørsmål om forsikringen kan gjenopptas foreldelse FAL 18-6. Forsikrede tegnet i 80 og 83 kapitalforsikring og pensjons-/livrenteforsikring

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 6. september 2010 i sak 2010/200

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 6. september 2010 i sak 2010/200 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse om parallelle rammeavtaler vedrørende tjenester fra arkitekter og rådgivende ingeniører. Klagenemnda kom til at innklagede

Detaljer

eiendom HVA KAN DU FORVENTE DEG AV DIN NYE BOLIG? BOLIGSELGERFORSIKRING - NØKKELEN TIL EN TRYGG BOLIGHANDEL

eiendom HVA KAN DU FORVENTE DEG AV DIN NYE BOLIG? BOLIGSELGERFORSIKRING - NØKKELEN TIL EN TRYGG BOLIGHANDEL eiendom HVA KAN DU FORVENTE DEG AV DIN NYE BOLIG? BOLIGSELGERFORSIKRING - NØKKELEN TIL EN TRYGG BOLIGHANDEL ANSVAR OG RISIKO De fleste eiendommer selges i dag as is. Dette forbeholdet betyr at når du som

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Praktikum. JUS3111 -Formuerett I - Høst Oppgaven har 5 sider

EKSAMENSOPPGAVE. Praktikum. JUS3111 -Formuerett I - Høst Oppgaven har 5 sider Page 1 of 5 EKSAMENSOPPGAVE JUS3111 -Formuerett I - Høst 2017 Dato: 18.desember 2017 Tid: 10.00-16.00 Oppgaven har 5 sider Praktikum Del I Peder Ås hadde i lengre tid vært arbeidsledig. Han benyttet dagene

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en begrenset anbudskonkurranse for bygging av ny kai på steinfylling i sjøen ved Killingøy i Haugesund. Kontrakt ble inngått etter vedståelsesfristens

Detaljer

2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet?

2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet? 2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet? Klager hadde flere lån i banken. Lånene var sikret i bl.a. en eiendom som var eid av klagers far. Etter farens død var eiendommen overtatt av klager.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3057-21.9.1998 REISE - avbestilling - selskapets ansvar for mangelfull informasjon

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2014-313 26.6.2014 AmTrust International Underwriters Ltd. Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Flere forhold tildekket el-anlegg/branntilløp

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner VEDTAK Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 Klagesak

Detaljer

Reklamasjon ved kjøp av ny bolig

Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Publisert 2013-02-24 20:59 Reklamasjon ved kjøp av bolig - kjøpers rettigheter og muligheter til å klage Av Advokat Trond Wåland trond@advokatsylte.no Her gis en kort oversikt

Detaljer

Protokoll i sak 704/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13. Diverse reklamasjoner på utført arbeid ------------------------------------

Protokoll i sak 704/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13. Diverse reklamasjoner på utført arbeid ------------------------------------ Protokoll i sak 704/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Diverse reklamasjoner på utført arbeid ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 14. juni 2007 "Avtale

Detaljer

Vi viser til hyggelig befaring av ovennevnte eiendom den <*> sammen med deg.

Vi viser til hyggelig befaring av ovennevnte eiendom den <*> sammen med deg. Øyvind Harold Ellingsen Hunstadsvingen 6 a 5053 BERGEN Vår ref.: 34863/AAS BERGEN, 04.04.2016 MEGLERTAKST Godviksvingene 113, andel nr., i i Bergen kommune. Vi viser til hyggelig befaring av ovennevnte

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994. PENSJON - Informasjon. Forsikrede tegnet i 1979 privat pensjonsforsikring i Norsk Kollektiv Pensjonskasse (nå Vital Forsikring). Forsikrede døde 3.1.91,

Detaljer