Finansklagenemnda Eierskifte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansklagenemnda Eierskifte"

Transkript

1 Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN AmTrust International Underwriters Ltd. Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Ufagmessig belegningsstein og støttemur selgers kunnskap avhl. 3-7, 3-10, 3-9 andre pkt. og Den aktuelle eiendommen, en enebolig fra 1989, ble lagt ut for salg med opplysninger om at det var en sprekk i grunnmuren. Etter overtagelse oppdaget kjøper at årsaken til sprekken var at støttemur og belegningsstein var lagt feil slik at dette presset på boligens grunnmur. Kjøper reklamerte til selskapet som anførte at kjøper ikke kunne gjøre forholdet gjeldende som mangel ettersom det var opplyst, jf. avhl Kjøper på sin side mente at selgers opplysningsplikt gikk foran hans undersøkelsesplikt. Kjøper viste i den sammenheng til at selger hadde unnlatt å opplyse om at stein og mur var satt opp som egeninnsats, at selger var kjent med at arbeidet var dårlig, samt at selger hadde unnlatt å opplyse både om at sprekken nylig hadde oppstått og årsaken til denne. Nemnda kom til at det forelå mangelsansvar knyttet til forstøtningsmuren. ANTATT ØKONOMISK OMFANG: kjøpers krav: kr Finansklagenemnda Eierskifte bemerker: Etter nemndas mening har selgeren ikke gitt opplysninger som han satt inne med og som kjøperen måtte regne med å få. Det er tvilsomt om han pliktet å opplyse om at han selv hadde oppført forstøtningsmuren og steinlagt området mellom denne og grunnmuren, jf. at nemnda tidligere (FinKN ) har lagt til grunn at selger ikke plikter å opplyse om at denne type arbeider er utført ved egeninnsats. Men i denne saken er det unødvendig å ta stilling hvor langt dette rekker som en generell regel. Avgjørende i saken her er at selger var klar over at det kunne bli problemer med muren fordi han muligens hadde fylt på for mye masse og fordi dreneringen kanskje burde utbedres, jf. hans e-post kort tid etter overtakelsen. Etter nemndas oppfatning skulle selgeren i hvert fall opplyst om disse svakheter ved muren som han var klar over, og i denne sammenheng også at han hadde bygget den selv. Kjøper får derfor prisavslag som svarer til kostnaden med å oppføre ny forstøtningsmur kr Etter nemndas oppfatning står steinleggingen av inngangspartiet i en annen stilling. Dette er et arbeide mange gjør selv, og kjøperen kunne ikke forvente mer enn hva han har fått, men han må gis et prisavslag som tilsvarer kostnadene med å fjerne steinene som presser mot grunnmuren det er en følge av manglene ved forstøtningsmuren å lage en annen avslutning mot huset. Nemnda setter dette skjønnsmessig til kr , slik at samlet prisavslag blir kr Konklusjon: Kjøper gis delvis medhold. Uttalelsen er enstemmig. Ved behandlingen deltok Christian Fr Wyller (leder), Thalina Kofoed Skramstad, Ole Smedsrud, Claus Listerud, Thomas Iversen og Odd-Arne Eidsmo. Saken reiser flere spørsmål herunder spørsmål om AmTrust kan påberope seg avhl eller om AmTrust alternativt er ansvarlig for det påberopte forholdet som følge av mangel etter avhl. 3-7 Side 1 av 5

2 eller 3-9 andre pkt., samt størrelsen på et eventuelt prisavslag, jf. avhl. 4-12, og krav om forsinkelsesrente. Den aktuelle eiendommen, en enebolig fra 1989, ble lagt ut for salg med en prisantydning på kr 3,9 mill. Boligen ble markedsført som barnevennlig og praktisk. Det ble opplyst i prospektet at eiendommen hadde steinlagt gårdsplass med garasje og at tomten var opparbeidet med bl.a. støttemurer. Bilder av gårdsplass med støttemur var inntatt i prospektet. Under pkt. vedlikehold/tilstand ble det opplyst om at grunnmuren hadde fått en sprekk. Selger tegnet eierskifteforsikring ved utfylling av egenerklæring. Det fremgikk at selger hadde eid boligen siden Selger opplyst om sprekk i mur på vaskerom og bod. I forbindelse med salget ble det innhentet en verdi- og lånetakst. Takstmannen opplyste at grunnforhold og setningsskader ikke var kontrollerte. Boligen fremsto som normalt godt vedlikeholdt med vanlig bruksslitasje. Potensielle kjøpere ble oppfordret til å ha med seg fagmann på befaring før et eventuelt kjøp. Takstmannen opplyste at grunnmuren hadde fått en sprekk. Det ble gjort et fradrag for elde og slitasje på kr Eiendommen ble solgt som den var ved kjøpekontrakt datert for kr 3,7 mill. Overtagelse fant sted som avtalt Kjøper kontaktet selger per e-post pga. at støttemur mot nabo holdt på å skli ut. Kjøper lurte på om denne var satt opp av selger selv, eller om det var noe kjøper kunne reklamere på. Selger opplyste at muren var satt opp som egeninnsats og at det var fylt på mer masse enn nødvendig på baksiden av muren, samt at dreneringen burde utbedres. Den tok kjøper igjen kontakt med selger og megler. Kjøper anførte at selger hadde holdt tilbake opplysninger både om når sprekken hadde oppstått og årsaken til denne. Sprekken hadde oppstått sist vinter og skyldtes at belegningssteinen var lagt for tett inntil grunnmuren slik at den lå i spenn. Det måtte gjøres tiltak for å reparere skaden, samt å hindre videre utvikling. Kjøper reklamerte til selskapet Kjøper viste til at grunnen til at belegningssteinen sto i spenn var den overliggende støttemuren som var dårlig oppsatt. Bakenforliggende skråning seg derfor nedover. Kjøper anførte at det forelå en mangel etter avhl Selger viste til at det ble gitt opplysninger om sprekken både i egenerklæringen og i taksten. Det var blitt fylt på med overskuddsmasse bak støttemuren og det var behov for å utbedre dreneringen i belegningssteinens sør-østre hjørne da store nedbørsmengder hadde gravd ut noe av underlaget. Muren var satt opp dels privat og i regi av foretaket H. Sprekken var blitt oppdaget Selger hadde kontaktet sitt forsikringsselskap som hadde uttalt at sprekken trolig skyldtes frostsprengning. Kjøper innhentet en skadetakst fra T. Skadeårsaken var at presset fra jordskråningen bak støttemuren ble overført til belegningssteinen som igjen presset på grunnmuren da denne var lagt inntil denne. Sprekkene i muren var der hvor steinen presset på grunnmuren. Mye fukt i grunnen som følge av dårlig drenering av gårdsplassen forsterket problemer med frost og frostsprengning. Måten stein og mur var satt opp på var amatørmessig og bar preg av manglende kunnskap. Både støttemur og belegningsstein måtte legges på nytt i tillegg til at sprekken i grunnmuren måtte tettes. Takstmannen estimerte utbedringskostnadene til kr inkl. mva. Kjøper viste til at naboer skulle ha uttalt at selger kjent til årsaken til sprekken i grunnmuren ved salget. I ettertid hadde selger gitt misvisende opplysninger om hvem som hadde satt opp mur og lagt stein, idet selger hadde opplyst om at dette var selvgjort, men naboer hadde opplyst om at det var et foretak. Utbedringskostnadene var på 4,7 % av kjøpesummen, men disse kunne bli høyere. Det var tilstrekkelig til å utgjøre en vesentlig mangel. Hadde kjøper blitt kjent med skadeårsaken, hadde kjøper ikke gitt bud på eiendommen. Kjøper krevde prisavslag lik utbedringskostnadene, samt utgifter til takst. Side 2 av 5

3 Selskapet avviste kjøpers krav. Selskapet anførte prinsipalt at forholdet ikke kunne gjøres gjeldende som mangel, jf. avhl. 3-10, da det var blitt gitt opplysninger om sprekk i grunnmuren i salgsdokumentasjonen. Selger hadde ikke kjent til årsaken til sprekken og det var uansett kjøper som måtte bære risikoen for skadeårsaken, jf. Rt s (Bukkebodommen). Selskapet viste avslutningsvis til at kjøper hadde fått en klar oppfordring i salgsdokumentasjonen om å undersøke forholdet ytterligere, samt å bruke en takstmann. Kjøper innhentet bekreftelse fra nabo K på at selger hadde fortalt at sprekken hadde oppstått som følge av at steinen var lagt helt inn til grunnmur. Steinen på gårdsplassen var blitt lagt sommeren Nabo S bekreftet at steinen var lagt av et foretak. Kjøper brakte saken inn for sekretariatet for Finansklagenemnda. Kjøper anførte at det prinsipalt forelå en mangel etter avhl. 3-7 subsidiært en mangel etter avhl. 3-9 andre pkt. Kjøper viste i den sammenheng til at kostnadene var vesentlige og hadde virket inn på den inngåtte avtalen. Selger hadde holdt tilbake opplysninger både om når sprekken hadde oppstått og om årsaken til at den hadde oppstått. Dersom selger hadde satt opp mur og lagt steinen selv, burde selger også ha opplyst om dette. Selger hadde i alle tilfelle opplysningsplikt om at de utførte arbeidene ikke var gjort tilfredsstillende. Selger hadde i den sammenheng i ettertid opplyst om det var fylt på med mer masse enn nødvendig og at dreneringen måtte utbedres. Vedlagt reklamasjonen fulgte bilder av sprekk i grunnmur og belegningsstein. Sekretariatet ba selskapet om å redegjøre for sitt syn knyttet til følgeskadene av at mur og stein ikke var lagt riktig. Selskapet viste til at det verken var dokumentert at det var nødvendig å utbedre dreneringen, forholdets eksistens eller at forholdet representerte en feil. Det fremsto også som uklart om forholdet knyttet til dreneringen gjaldt gårdsplassen eller dreneringen rundt boligen. Forholdet knyttet til støttemuren var også mangelfullt dokumentert. Selger hadde ikke opplysningsplikt om egenarbeid på eiendommen, jf. LB Det kunne heller ikke kreves at selger gav opplysninger om arbeider utført av ufaglærte når det ikke var pålagt i lov eller forskrift at dette måtte gjøres av fagfolk. Når steinleggingen ikke representerte noen mangel, utgjorde heller ikke følgeskadene en mangel. Deler av støttemuren raste ut Kjøper presiserte at det kun var kostnader forbundet med utbedring av drenering på gårdsplass som ble krevd dekket. Gårdsplassen måtte også senkes 10 cm da belegningssteinen dekket over ventilasjonsluker i kjelleretasjen. Dette fremgikk ikke av den innhentede skaderapporten fra T. Kjøper oversendte to innhentede tilbud på utbedring fra A på kr inkl. mva. og fra D på kr inkl. mva. Sekretariatet ba selskapet redegjøre for hvorfor selskapet var av den oppfatning at saken var for dårlig dokumentert. Sekretariatet bemerket i den sammenheng at både skadeårsak, omfang og utbedringskostnader fremgikk av skaderapporten som kjøper hadde innhentet, men sekretariatet var noe usikker på om årsaksforholdet var korrekt angitt. Når det gjaldt drenering på gårdsplass, ba sekretariatet selskapet undersøke om det var drenerende masser under belegningssteinen. Selskapet innhentet en skaderapport fra B. B var enig i at støttemuren fremsto ufagmessig både i prosjektering og utførelse. Trolig var muren satt opp etter at steinen var blitt lagt. Muren manglet dreneringsrør, filt og drenerende masser. Dette medførte frostskader på muren som var blitt skjev og delvis rast ut. T estimert utbedringskostnadene ved muren til kr inkl. mva. I tillegg, var steinen på gårdsplassen lagt ufagmessig og fremsto som "hjemmegjort". Støttemuren skjøv på steinen som hadde resultert i sprekk i grunnmur. Under steinen var det dårlig grunnarbeid og manglende fundamentering som ikke hadde noe med dreneringen av gårdsplassen å gjøre. Det Side 3 av 5

4 måtte imidlertid skjøtes på eksisterende drenspapp på boligen. Steinen måtte legges på ny for en antatt kostnad på kr inkl. mva. Selskapet anførte at det var kostnadene til T som måtte legges til grunn som rimeligste forsvarlige utbedringsmetode. Kjøper gjorde oppmerksom på at selgers opplysningsplikt gikk foran kjøpers undersøkelsesplikt, jf. avhl tredje ledd. Selger hadde plikt til å gi de opplysninger selger hadde på salgstidspunktet slik at kjøper kunne gjøre nødvendige undersøkelser, jf. Rt 1935 s Kjøper bestred at avhl kom til anvendelse da kjøper ikke kjente eller måtte kjenne til manglene. Salgsdokumentasjonen inneholdt ingen opplysninger om feil ved stein eller støttemur og på visning hadde det vært biler parkert inntil muren. Kjøper var enig i at estimatet fra B på kr for støttemuren kunne legges til grunn som utbedringskostnad, men at kostnadene knyttet til steinen var høyere på bakgrunn av innhentede tilbud. B hadde heller ikke tatt med kostnader til utbedring av grunnmur. Kjøper krevde prisavslag på kr Sekretariatet var ikke uenig i at forhold som kjøper kjente til eller forhold som kjøper burde ha oppdaget på visning i utgangspunktet ikke kunne påberopes som mangel, jf. avhl første og annet ledd. Når det gjaldt første ledd, var imidlertid forutsetningen, jf. Ot prp. nr. 66 ( ) s 93, jf. Ot prp. nr. 80 ( ) s 63, at kjøper i tillegg måtte ha forstått omstendighetenes betydning som mangel. Dersom kjøper ikke hadde nødvendige sakkyndighet til å forstå betydningen av en egenskap som selger gjorde oppmerksom på, ville kjøper allikevel kunne gjøre et mangelskrav gjeldende. Etter det sekretariatet forsto, hadde ikke kjøper noen spesiell bygningsteknisk kompetanse. Det var ikke unormalt med sprekker i en grunnmur og normalt vil dette være en opplysning som kunne gi grunn til bekymring. Slik opplysningen ble gitt, sett i sammenheng med de senere avdekkede forhold, var det sekretariatets oppfatning at det kunne stilles spørsmål ved om kjøper hadde forstått omfanget av problemet før kjøpet. Det syntes lite sannsynlig at en vanlig kjøper ut i fra opplysningen om sprekker i grunnmur burde ha forstått at dette skyldtes jordpress og frostproblematikk knyttet til en oppsatt støttemur flere meter unna i kombinasjon med at belegningsstein var lagt helt inntil boligen. Når det gjaldt hva kjøper burde ha oppdaget på visning, jf. avhl annet ledd, gjorde sekretariatet oppmerksom på at kjøper hadde vist til at det var snø på visningen i tillegg til at det var parkert biler inntil støttemuren. Uansett var det selgersiden som hadde bevisbyrden for at kjøpers kunnskap noe sekretariatet ikke kunne se at selskapet hadde oppfylt så langt i saken. Når det gjaldt eventuelle mangelfulle opplysninger, jf. avhl. 3-7, kunne ikke sekretariatet se at kjøper kunne regne med å få opplysning om når en skade hadde oppstått så lenge det var opplyst om selve skaden. I henhold til FinKN hadde en selger heller ikke opplysningsplikt om oppføring av støttemur da dette er vanlig arbeid som gjerne ble gjort som egeninnsats. Når det gjelder mangelfull opplysninger knyttet til skadeårsak, kunne det, ut i fra uttalelse fra nabo, stilles spørsmålstegn ved om ikke selger var kjent med årsaken til sprekkene i grunnmuren og om ikke selger burde ha opplyst om dette. Dette gjaldt særlig sett i sammenheng til de relativt store kostnadene som var forbundet med å rette forholdet i tillegg til at selger også burde ha forstått at noe måtte gjøres innen neste vinter for å unngå videre skader. Selskapet fastholdt at selger ikke hadde hatt kjennskap til årsaken til sprekken i grummuren. Uttalelsen fra naboen var ikke egnet til å dokumentere selger kjennskap og hadde liten bevismessig betydning. Side 4 av 5

5 Finansklagenemnda Eierskifte bes om å ta stilling flere spørsmål herunder spørsmål om AmTrust kan påberope seg avhl. 3-10, eller om AmTrust alternativt er ansvarlig for det påberopte forholdet som følge av mangel etter avhl. 3-7 eller 3-9 andre pkt., samt størrelsen på et eventuelt prisavslag, jf. avhl. 4-12, og krav om forsinkelsesrente. Tidligere uttalelse: Rettspraksis: LB Side 5 av 5

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2015-350 30.9.2015 International Insurance Company of Hannover Limited Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Deler av opparbeidet tomt

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2015-166 4.5.2015 AmTrust International Underwriters Ltd. Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Flere forhold drenering båtplass avhl.

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2016-227 1.6.2016 International Insurance Company of Hannover Limited Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Ekte hussopp kjøpelyte?

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2014-423 30.9.2014 International Insurance Company of Hannover Limited Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Mangelfull rydding utenfor

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE - 112 22.12.08

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE - 112 22.12.08 KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE - 112 22.12.08 Saken omhandler: Fukt- og råteskader i vegger og i bærende konstruksjoner. Selgers rettingsadgang etter avhl. 4-10. Eiendom oppført i 1965,

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2014-056 12.2.2014 AmTrust International Underwriters Ltd. Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Feil ved avløp og sluk knyttet til

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2012-118 22.3.2012 Protector Forsikring ASA Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Virksomhet i nærområdet selger kunnskap? - terrasse

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2014-175 9.4.2014 Inter Hannover Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Rehabilitering av røropplegg i borettslag tilbakeholdte/uriktige

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-234 21.6.2010 ACE European Group Limited Kjøperforsikring Lekkasje bad, råteskader, sprekk i grunnmur avvik fra forventbar stand. Hus fra 1964 solgt som

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4552 10.2.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4552 10.2.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4552 10.2.2003 EIERSKIFTE Borebilleangrep i bjelkelag avh.l. 3-9. Ved kjøpekontrakt av 28.4.00 kjøpte kjøper en enebolig for kr 2,1 mill med overtagelse 1.7.00. Eiendommen

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE Klagenemnda For Eierskifteforsikring (KFE) bemerker:

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE Klagenemnda For Eierskifteforsikring (KFE) bemerker: KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE 519 11.4.2016 Saken omhandler: Manglende sluk på vaskerom. Avhendingsloven 3-8 og 3-9, 2.pkt. Enebolig oppført i 1985, ble i juni 2015 solgt som den er

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3978 12.11.2001 EIERSKIFTE Fukt- og råteskader - avh.l. 3-9, jfr. 3-7. Den 8.3.99 ble kjøpekontrakt for den aktuelle eiendommen undertegnet. Eiendommen var overdratt

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2015-068 5.2.2015 AmTrust International Underwriters Ltd. Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Lekkasje fra terrasse avhl. 3-7, 3-9,

Detaljer

eiendom HVA KAN DU FORVENTE DEG AV DIN NYE BOLIG? BOLIGSELGERFORSIKRING - NØKKELEN TIL EN TRYGG BOLIGHANDEL

eiendom HVA KAN DU FORVENTE DEG AV DIN NYE BOLIG? BOLIGSELGERFORSIKRING - NØKKELEN TIL EN TRYGG BOLIGHANDEL eiendom HVA KAN DU FORVENTE DEG AV DIN NYE BOLIG? BOLIGSELGERFORSIKRING - NØKKELEN TIL EN TRYGG BOLIGHANDEL ANSVAR OG RISIKO De fleste eiendommer selges i dag as is. Dette forbeholdet betyr at når du som

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2014-313 26.6.2014 AmTrust International Underwriters Ltd. Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Flere forhold tildekket el-anlegg/branntilløp

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7556 12.12.2008 ACE European Group Limited EIERSKIFTE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7556 12.12.2008 ACE European Group Limited EIERSKIFTE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7556 12.12.2008 ACE European Group Limited EIERSKIFTE Skifte av tak i bygård passivitet avh.l. 3-9 og 4-19. Leilighet oppført i 1916, senere totaloppusset, ble overdratt

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Eierskifte

Forsikringsklagenemnda Eierskifte Forsikringsklagenemnda Eierskifte Uttalelse FKN-2011-016 17.1.2011 Anticimex Forsikring NUF Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Uriktig opplysning om at membran var lagt av fagfolk

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2012-031 27.1.2012 Protector Forsikring ASA Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Sokkelleilighet, terrasse, bad, kjøkken og elektrisk

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2014-290 11.6.2014 Protector Forsikring ASA Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Flere forhold opplyst om ufaglærte arbeider avhl.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6497 10.2.2007 ACE KJØPER/EIERSKIFTE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6497 10.2.2007 ACE KJØPER/EIERSKIFTE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6497 10.2.2007 ACE KJØPER/EIERSKIFTE Råteskadet tilbygg opplyst om selvbygging? avh.l. 3-7, 3-9 og 4-19 (3). Aktuelle eiendom er en ½ part av tomannsbolig bygget i 1980,

Detaljer

Forsikringsklagekontoret

Forsikringsklagekontoret FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5005 26.1.2004 EIERSKIFTE Motfall og fukt på bad drenering - skadedyr avh.l. 3-1, 3-8 og 3-9. Eiendom bygget i 1800, restaurert rundt 2000, overdratt for kr 920.000.

Detaljer

Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015

Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015 Oslo 23. februar 2015 Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015 Lasse Simonsen Sensorveiledning: Utsatt prøve JUR3000 2 Innhold 1 Innledning 3 2 Bakgrunnsretten 3 3 Mangelsspørsmålet 3 3.1 Innledning...

Detaljer

Protokoll i sak 687/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Reklamasjon på skjevheter i vegger stue/gang ------------------------------------

Protokoll i sak 687/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Reklamasjon på skjevheter i vegger stue/gang ------------------------------------ Protokoll i sak 687/2013 for Boligtvistnemnda 04.09.13 Saken gjelder: Reklamasjon på skjevheter i vegger stue/gang ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 16. februar

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE Klagenemnda For Eierskifteforsikring (KFE) bemerker:

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE Klagenemnda For Eierskifteforsikring (KFE) bemerker: KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE 534 20.6.2016 Saken omhandler: Vannansamling på tomt. Avhendingsloven 4-19 Avhendingsloven 3-7, 3-8 og 3-9 annet punktum. Enebolig oppført i 1969, ble

Detaljer

Protokoll i sak 720/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14

Protokoll i sak 720/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14 Protokoll i sak 720/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Reklamasjon på skade på dørkarm ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Det er ikke fremlagt noen kontrakt mellom

Detaljer

KLAGENE PÅ ENEBOLIG GJELDER OFTEST BADEROM, TAK, DRENERING OG ELEKTRISK ANLEGG.

KLAGENE PÅ ENEBOLIG GJELDER OFTEST BADEROM, TAK, DRENERING OG ELEKTRISK ANLEGG. KLAGENE PÅ ENEBOLIG GJELDER OFTEST BADEROM, TAK, DRENERING OG ELEKTRISK ANLEGG. Men... ansvaret ditt som selger gjelder hele eiendommen; både forhold i og utenfor boligen. Det reklameres over naboforhold,

Detaljer

alt du vil vite om eierskifteforsikring

alt du vil vite om eierskifteforsikring alt du vil vite om eierskifteforsikring Innhold 5 6 9 10 12 15 16 19 20 23 27 Hva er eierskifteforsikring? Eierskifteforsikring for deg som skal selge bolig Brukt bolig Hva er forventet levetid? Andelsleilighet

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2016-218 23.5.2016 Codan Forsikring Bygning - innbo (kombinert) Utvendig svømmebasseng kraftig nedbør grunnvannspress plutselig hendelse setninger. Sikredes utendørs

Detaljer

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING Innhold 5 6 9 10 12 15 16 19 20 23 27 Hva er eierskifteforsikring? Eierskifteforsikring for deg som skal selge bolig Brukt bolig Hva er forventet levetid? Andelsleilighet

Detaljer

Protokoll i sak 722/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------

Protokoll i sak 722/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------ Protokoll i sak 722/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår

Detaljer

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING Eierskifteforsikringsbrosjyre - 01/01/12 Filipstad Brygge 1, P.b. 1351 Vika, 0113 Oslo. Telefon: 24 13 17 70 Telefax: 24 13 17 97 Mail: eierskifte@protectorforsikring.no. Web: www.protectorforsikring.no

Detaljer

JUR200 1 Kontraktsrett II

JUR200 1 Kontraktsrett II JUR200 1 Kontraktsrett II Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 JUR200, forside Sammensatt Automatisk poengsum 2 JUR200, spørsmål 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 JUR200, spørsmål 2 Skriveoppgave Manuell

Detaljer

TRYGGHET FOR KJØPER: BOLIGKJØPERFORSIKRING Med Boligkjøperforsikring blir boligkjøpet tryggere.

TRYGGHET FOR KJØPER: BOLIGKJØPERFORSIKRING Med Boligkjøperforsikring blir boligkjøpet tryggere. TRYGGHET FOR KJØPER: BOLIGKJØPERFORSIKRING Med Boligkjøperforsikring blir boligkjøpet tryggere. INNHOLD: Hva er Boligkjøperforsikring? Eksempler på løste saker HELP Forsikring Hva betyr Boligkjøperforsikring

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER BOLIGKJØPERFORSIKRING HVA ER DET? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

Høyesteretts dom av 31. mai 2017 HR A. Advokat Jarl R. Henstein Advokatfirmaet Riisa & Co

Høyesteretts dom av 31. mai 2017 HR A. Advokat Jarl R. Henstein Advokatfirmaet Riisa & Co Høyesteretts dom av 31. mai 2017 HR- 2017-1073 A Advokat Jarl R. Henstein Advokatfirmaet Riisa & Co Kort om faktum: Saken gjelder kjøp av tolv år gammel bolig i Stavanger Kjøpesum kr. 5 190 000,- Kort

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eiendom

KJØPEKONTRAKT Eiendom KJØPEKONTRAKT Eiendom MELLOM SØR-ODAL KOMMUNE OG VEDR. Gnr. 41 bnr. 517, Skarnes i Sør-Odal kommune Denne Avtalen er inngått mellom: SELGER: (heretter benevnt Selger) Navn Sør-Odal kommune Orgnr. Adresse

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Protokoll i sak 890/2017. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 890/2017. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 890/2017 for Boligtvistnemnda 06.04.2017 Saken gjelder: Reklamasjoner vedrørende loddavik baderoms vegg. -------------------------------------------------------------- 1. Sakens faktiske

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2259), sivil sak, anke over dom, C (advokat Johan G. Bernander til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2259), sivil sak, anke over dom, C (advokat Johan G. Bernander til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 31. mai 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-1073-A, (sak nr. 2016/2259), sivil sak, anke over dom, A B Protector Forsikring ASA (advokat Jarl R. Henstein) mot C D (advokat Johan

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2011-316 24.6.2011 AmTrust International Underwriters Ltd. Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Fukt og skadedyr avh.l. 3-7, 3-8,

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2014-147 27.3.2014 SpareBank 1 Skadeforsikring AS Bygning - innbo (kombinert) Sprekker i murhus følgeskader av setninger eller spenninger i murverket? Det oppsto

Detaljer

Protokoll i sak 883/2017. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 883/2017. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 883/2017 for Boligtvistnemnda 06.04.2017 Saken gjelder: Krav om retting av uteoppholdsareal slik at dette blir levert i henhold til salgsoppgaven. ------------------------------------------------------------------------

Detaljer

7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp

7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp 7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp Det kan oppstilles 7 viktige regler for reklamasjon på mangel, ved kjøp av brukt bolig. Av advokat Trond Wåland trond@advokatsylte.no Noen regler er viktigere

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjelder for kjøp av bolig og fritidsbolig mellom private, der selgeren ønsker å selge eiendommen «som den er». Kontrakten er tilpasset avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

Protokoll i sak 857/2016. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 857/2016. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 857/2016 for Boligtvistnemnda 11.11.2016 Saken gjelder: Reklamasjon på museinntrengning og krav om utbedring av tetting. ------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Parter Kjøper Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Selger Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstaver

Detaljer

Protokoll i sak 887/2017. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 887/2017. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 887/2017 for Boligtvistnemnda 02.02.2017 Saken gjelder: Reklamasjon på helningsavvik i himlinger --------------------------------------------------- 1. Sakens faktiske sider Avtalen mellom

Detaljer

Klag straks om du finner feil ved boligen. Publisert :11

Klag straks om du finner feil ved boligen. Publisert :11 Klag straks om du finner feil ved boligen Publisert 2014-02-14 13:11 Arkivfoto: DU BØR KLAGE STRAKS OM DU AVDEKKER FEIL OG MANGLER Boligen bør gjennomgås grundig etter overtakelsen, og det bør reklameres

Detaljer

SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE

SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE eiendom SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE EIERSKIFTEFORSIKRING - NØKKELEN TIL EN TRYGG BOLIGHANDEL HVORFOR HA EIERSKIFTEFORSIKRING? Som selger av bolig, uansett boligtype,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. februar 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-345-A, (sak nr. 2016/1293), sivil sak, anke over dom, Didde Sloth Christensen Anita Aamodt Enersen (advokat Jarl R. Henstein) mot

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Some titel for sales document. Some description for first page image

SALGSOPPGAVE. Some titel for sales document. Some description for first page image SALGSOPPGAVE Some titel for sales document Some description for first page image Prisantydning: 2 323 kr. + omk. Lånetakst: 2 323 kr. Bruttoareal (BTA): 80 kvm. Verditakst: 2 323 kr. Bruksareal (BRA):

Detaljer

Casesamling. Nr.1 2011

Casesamling. Nr.1 2011 Casesamling Nr.1 2011 Kundeanbefaling INNHOLD Kundeanbefaling Feil ved bad lang kamp for medhold selveierleilighet Alle leilighetene var like dårlige selveierleilighet Kjøper måtte fjerne ekstra rom Leilighet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5980 13.2.2006 ACE EIERSKIFTE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5980 13.2.2006 ACE EIERSKIFTE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5980 13.2.2006 ACE EIERSKIFTE Div. forhold ved enebolig oppført i 1970 avh.l. 3-7, 3-8, 3-9 og 3-10. Enebolig oppført i 1970 overdratt som den er til kjøper 1.11.01 for

Detaljer

Protokoll i sak 674/2012. for. Boligtvistnemnda 27.02.13. Reklamasjon på levert feil farge på takstein. ------------------------------------

Protokoll i sak 674/2012. for. Boligtvistnemnda 27.02.13. Reklamasjon på levert feil farge på takstein. ------------------------------------ Protokoll i sak 674/2012 for Boligtvistnemnda 27.02.13 Saken gjelder: Reklamasjon på levert feil farge på takstein. ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 9. april

Detaljer

Protokoll i sak 621/2011. for. Boligtvistnemnda 31.01.12. Krav om prisavslag for tap av utnyttbart tomteareal og tapt markedsverdi

Protokoll i sak 621/2011. for. Boligtvistnemnda 31.01.12. Krav om prisavslag for tap av utnyttbart tomteareal og tapt markedsverdi Protokoll i sak 621/2011 for Boligtvistnemnda 31.01.12 Saken gjelder: Krav om prisavslag for tap av utnyttbart tomteareal og tapt markedsverdi ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6431 4.12.2006 ACE EIERSKIFTE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6431 4.12.2006 ACE EIERSKIFTE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6431 4.12.2006 ACE EIERSKIFTE Defekt vannpumpe og stokkmaur oppdaget kort tid etter overtakelse avh.l. 3-7 og 3-9. Et hus bygget omkring 1956, med påbygd bad og inngangsparti

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER BOLIGKJØPERFORSIKRING HVA ER DET? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2014-488 18.11.2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Bygning - innbo (kombinert) Skade på garasje plutselig unntak for setninger naturskade. Saken gjelder

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5243 14.6.2004 EIERSKIFTE Skjult lukt etter kattehold, tvist om utbedring avh.l. 3-9. Den aktuelle enebolig er oppført i 59 og ble overdratt ved kjøpekontrakt av 21.9.00

Detaljer

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE 530 20.6.2016 Saken omhandler: Knirk i gulv på to soverom og i mellomgang, samt luftelekkasjer. Avhendingsloven 3-7, 3-8 og 3-9, 2.pkt. Eierseksjonsleilighet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5525 14.2.2005 ACE EIERSKIFTE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5525 14.2.2005 ACE EIERSKIFTE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5525 14.2.2005 ACE EIERSKIFTE Dobbeltforsikring når utgifter er dekket under villa og eierskifte? FAL 6-3 og 4-14. Sikrede (selger) ble saksøkt av kjøper etter overdragelsen

Detaljer

PROSPEKT FRITTLIGGENDE ENEBOLIG

PROSPEKT FRITTLIGGENDE ENEBOLIG PROSPEKT FRITTLIGGENDE ENEBOLIG Adresse: 6740 Selje. EIENDOM: Gbnr. 56/106 i 1441 Selje. Bolighus med garasje. Stor eiende tomt i Selje sentrum. Kort vei til sjø / sandstrand (ca. 200 m) og til fjellet.

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-102 9.4.2010 ACE European Group Limited Eierskifte Div. mangler passivitet avh.l. 3-7, 3-8, 3-9. Enebolig oppført 1982, solgt som den er for kr 2,68 mill.

Detaljer

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt "Selger") KJØPER: Botngaard AS, org. nr.

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt Selger) KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 2,2 KJØPEKONTRAKT Mellom SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr. 989 946 854 (heretter kalt "Selger") og KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 994 668 420 (heretter kalt "Kjøper") BAKGRUNN OG SALGSGJENSTAND

Detaljer

Reklamasjon ved kjøp av ny bolig

Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Publisert 2013-02-24 20:59 Reklamasjon ved kjøp av bolig - kjøpers rettigheter og muligheter til å klage Av Advokat Trond Wåland trond@advokatsylte.no Her gis en kort oversikt

Detaljer

Protokoll i sak 627/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12

Protokoll i sak 627/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12 Protokoll i sak 627/2011 for Boligtvistnemnda 24.04.12 Saken gjelder: Krav om prisavslag for arealtap - bolig ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren markedsfører et

Detaljer

ULOVFESTET PASSIVITET, MED ET TILSNITT MOT FORELDELSE

ULOVFESTET PASSIVITET, MED ET TILSNITT MOT FORELDELSE ULOVFESTET PASSIVITET, MED ET TILSNITT MOT FORELDELSE DISPOSISJON INNLEDNING - Problemstilling - Definisjon - Hjemmel - Hensyn - Avgrensning - «Landskapet» RETTSKILDER - Rettspraksis: Lagmannsrett og Høyesterett

Detaljer

SALGSPROSPEKT GBNR. 104/114 I VÅGSØY - Ivahavet 6718 Deknepollen. FRITTLIGGENDE ENEBOLIG.

SALGSPROSPEKT GBNR. 104/114 I VÅGSØY - Ivahavet 6718 Deknepollen. FRITTLIGGENDE ENEBOLIG. SALGSPROSPEKT GBNR. 104/114 I VÅGSØY - Ivahavet 6718 Deknepollen. FRITTLIGGENDE ENEBOLIG. EIENDOM: Frittliggende enebolig beliggende ved Ivahavet i Deknepollen oppført i 1996, bestående av hovedetasje

Detaljer

Protokoll i sak 828/2015. for. Boligtvistnemnda 15.03.2016

Protokoll i sak 828/2015. for. Boligtvistnemnda 15.03.2016 Protokoll i sak 828/2015 for Boligtvistnemnda 15.03.2016 Saken gjelder: Krav om kompensasjon for entreprenørens uriktige informasjon om antall rom (2 rom eller 3 rom) i forbindelse med kjøp av leilighet.

Detaljer

Saken omhandler: Fuktinntrengning, fuktskader avhl 3-7, 3-8 og 3-9, annet punktum

Saken omhandler: Fuktinntrengning, fuktskader avhl 3-7, 3-8 og 3-9, annet punktum KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE 531 20.6.2016 Saken omhandler: Fuktinntrengning, fuktskader avhl 3-7, 3-8 og 3-9, annet punktum Innledning Enebolig oppført i 1961 ble i 2015 solgt «som

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Eierskifte

Forsikringsklagenemnda Eierskifte Forsikringsklagenemnda Eierskifte Uttalelse FKN-2011-072 22.2.2011 AmTrust International Underwriters Ltd. Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Diverse mangler for sen reklamasjon

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER Boligkjøperforsikring hva er det? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

Borgarting lagmannsrett - LB-2014-117062

Borgarting lagmannsrett - LB-2014-117062 Utskrift fra Lovdata - 09.06.2015 21:49 Borgarting lagmannsrett - LB-2014-117062 Instans Dato 2015-06-01 Publisert Borgarting lagmannsrett - Dom LB-2014-117062 Stikkord Fast eiendom. Mangel. Prisavslag.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE TrygVesta Forsikring AS ANSVAR

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE TrygVesta Forsikring AS ANSVAR FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7285 30.5.2008 TrygVesta Forsikring AS ANSVAR Eiendomsmegler ansvar for feilopplysning om varmtvann er inkl. i husleie utmåling. Klager (skadelidte) kjøpte en toroms leilighet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6051 13.3.2006 ACE EIERSKIFTE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6051 13.3.2006 ACE EIERSKIFTE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6051 13.3.2006 ACE EIERSKIFTE Feil informasjon om oppgradert elektrisk anlegg avh.l. 3-9 og 4-19. Ved kjøpekontrakt av 14.8.03 ervervet kjøper en tre roms aksjeleilighet

Detaljer

Protokoll i sak 632/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12

Protokoll i sak 632/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12 Protokoll i sak 632/2011 for Boligtvistnemnda 24.04.12 Saken gjelder: Uenighet om maling av utvendig kledning inngår i leveransen ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren

Detaljer

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua Salgsoppgave Fjordveien 11 3490 Klokkarstua OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Eldre industri eiendom med utviklingspotensial til f. eks. bolig. Selger: Rolf Håkon Tønnessen, Kolleveien 15, 3060 Svelvik.

Detaljer

Skadetakstkonferanse Anticimex, 10.-11.01.12. Finansklagenemnda Harald Sverdrup adm.direktør

Skadetakstkonferanse Anticimex, 10.-11.01.12. Finansklagenemnda Harald Sverdrup adm.direktør Skadetakstkonferanse Anticimex, 10.-11.01.12 Finansklagenemnda Harald Sverdrup adm.direktør Tema Noen innspill sett med klageorganets blikk 1. type skadesaker med takst 2. de mest utfordrende sakene 3.

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2015-249 23.6.2015 SpareBank 1 Forsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Fra ytelses- til innskuddspensjon sykmeldt ved omdanning LOF 2-8, 4-11, 4-12

Detaljer

Protokoll i sak 873/2017. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 873/2017. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 873/2017 for Boligtvistnemnda 02.02.2017 Saken gjelder: Krav om prisavslag på grunn av manglende håndløper på glassrekkverk. ---------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll i sak 803/2015. for. Boligtvistnemnda Klage på for lav temperatur på del av gulv i bad

Protokoll i sak 803/2015. for. Boligtvistnemnda Klage på for lav temperatur på del av gulv i bad Protokoll i sak 803/2015 for Boligtvistnemnda 17.06.15 Saken gjelder: Klage på for lav temperatur på del av gulv i bad ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Kontrakten mellom partene

Detaljer

Protokoll i sak 836/2016. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 836/2016. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 836/2016 for Boligtvistnemnda 21.06.2016 Saken gjelder: Reklamasjoner på synlige plateskjøter og skrukket tapet. ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-120 22.4.2010 If Skadeforsikring AS Kombinert Fukskader i garasje dekningsmessig følgeskade eller oppstått før tegning? Sikrede tegnet bygningsforsikring

Detaljer

Boligkjøperforsikring SIKRER DEG ET TRYGT BOLIGKJØP

Boligkjøperforsikring SIKRER DEG ET TRYGT BOLIGKJØP Boligkjøperforsikring SIKRER DEG ET TRYGT BOLIGKJØP Innhold s. 4 Hva er boligkjøperforsikring? s. 6 Hva betyr det for deg som kjøper at selger har eierskifteforsikring? s. 8 5 grunner til at du som kjøper

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2012-401 18.9.2012 International Insurance Company og Hannover Ltd. Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Hytte spm. om forsikringsperiode

Detaljer

Protokoll i sak 566/2010. for. Boligtvistnemnda Krav om erstatning for feiletablert høyde på grunnmur

Protokoll i sak 566/2010. for. Boligtvistnemnda Krav om erstatning for feiletablert høyde på grunnmur Protokoll i sak 566/2010 for Boligtvistnemnda 13.05.11 Saken gjelder: Krav om erstatning for feiletablert høyde på grunnmur ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår

Detaljer

Protokoll i sak 629/2011. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 629/2011. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 629/2011 for Boligtvistnemnda 24.04.12 Saken gjelder: Reklamasjon på størrelse på biloppstillingsplass i felles garasje ------------------------------------ I denne saken er det flere "forbrukere".

Detaljer

PROSPEKT FOR ENEBOLIG PÅ NORDFJORDEID

PROSPEKT FOR ENEBOLIG PÅ NORDFJORDEID PROSPEKT FOR ENEBOLIG PÅ NORDFJORDEID Adresse: Langeland, 6770 Nordfjordeid. EIENDOM: Gbnr. 49/11 i 1443 Eid Kommune. På eiendommen er oppført bolighus. Dobbelgarasje med loftsrom. Enkelt eldre uthus.

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-324 4.10.2010 If Skadeforsikring AS Rettshjelp Tvist om overformynderiets vedtak om overføring av eiendom sammenheng med arv? Sikrede fikk overført en fritidseiendom

Detaljer