DIGITAL INNBYGGERSERVICE, STATUS OG VEIEN VIDERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIGITAL INNBYGGERSERVICE, STATUS OG VEIEN VIDERE"

Transkript

1 Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MAAR-13/ / Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / DIGITAL INNBYGGERSERVICE, STATUS OG VEIEN VIDERE Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. 1

2 DIGITAL INNBYGGERSERVICE, STATUS OG VEIEN VIDERE Hva saken gjelder I denne saken gis det en orientering om dagens eksisterende digitale løsninger innen innbyggerservice samt planer for videre utvikling av disse. Bakgrunn I flertallspartienes budsjettforslag for 2011 fattet bystyret følgende vedtak: «Bedre service Bystyret ber om en sak om hvordan ytterligere bruk av digital teknologi kan bedre kommunens servicemuligheter, for eksempel gjennom et pilotprosjekt for digitalt servicetorg og en egen kommuneapp» Det har over flere år vært arbeidet med å innføre ulike digitale selvbetjeningsløsninger i Stavanger kommune, og status på flere av disse vil bli beskrevet senere i denne saken. Variasjonen er stor - fra tjenester som barnehageplass og renovasjon - til henvendelser om for eksempelvis hull i kommunale veier. Digitalt servicetorg/innbyggerservice Det digitale servicetorg/innbyggerservice kan defineres som alle de elektroniske tjenestene kommunen tilbyr som er til hjelp for sine innbyggere og bedrifter. Målet med det digitale servicetorg er at nettsidene og de elektroniske selvbetjeningsløsningene som tilbys for egnede tjenester skal være innbyggerens og bedriftens førstevalg i sitt møte med kommunen. Skal man få dette til er det av stor betydning at vi har gode administrative system, og en god elektronisk infrastruktur og arkitektur. Regjeringens digitaliseringsprogram Regjeringen har et uttalt ønske om å digitalisere offentlige tjenester. I Regjeringens digitaliseringsprogram fra april 2012 heter det at digital kommunikasjon skal være hovedregelen, og at innsending av søknader, fakturering, timebestillinger, utsending av vedtak og ulike former for rapporteringer skal skje digitalt. Det presiseres at man fortsatt kan velge papirbaserte løsninger hvis man foretrekker det, men at standardvalget skal være digitalt. Digitalt førstevalg og DiFi Regjeringens digitaliseringsprogram er et resultat av Statens kommunikasjonspolitikk (2009) som blir kalt Digitalt førstevalg. Direktoratet for forvaltning og IKT kartlegger status for bruk av digitale tjenester i offentlige virksomheter, og identifiserer og anbefaler utviklingstiltak på ulike områder. Et av disse er bruk av Altinn for kommunikasjon med innbyggere og næringsliv (eksempelet Bergen blir nevnt senere i denne saken). Stavanger kommunes IKT-strategi For å definere et «digitalt servicetorg» er det naturlig også å se dette i sammenheng med IKTstrategien vår og satsingen på «Digital kommune». Denne satsingen berører to av IKT-strategiens tre hovedmål. Disse er nærmere beskrevet i gjeldende Handlings- og økonomiplan (HØP): IKT skal bidra til åpenhet og dialog. IKT skal bidra til effektivitet. 2

3 For å understøtte dette er det et mål å innføre flere digitale tjenester for innbyggerne. Noen selvbetjeningsløsninger er allerede tilgjengelige på internett for brukere av kommunale tjenester. Målet er å utvikle flere. En av utfordringene blir å finne fram til områder hvor selvbetjeningsløsninger er hensiktsmessig og lar seg gjennomføre. Med den digitale kommune menes ikke bare å tilby innsending av skjema elektronisk. Vel så viktig er integrering mot fagsystemer slik at hele arbeidsflyten er digitalisert. VOF, varsle om feil, er et godt eksempel på en gjennomført digital løsning. Det er et mål at kommunens hjemmesider utvikles til et digitalt «servicetorg» der innbyggerne kan få tilgang til all relevant informasjon og utført flest mulig tjenester ut fra egne forutsetninger og behov. Kommunen skal tilby sine tjenester på en måte som sikrer effektiv og brukervennlig dialog mellom oss og våre målgrupper. Våre nettsider skal være førstevalget når en innbygger, ansatt, politiker eller bedrift søker informasjon eller trenger å få utført en tjeneste. Stavanger kommune arbeider aktivt i samsvar med nasjonale føringer, for eksempel gjennom medlemskap i KommIT (Program for IKT-samordning i kommunesektoren) og K10 (IKTsamarbeidet mellom de største kommunene). Samtidig jobber vi selv med egne løsninger tilpasset oss selv og behovene til våre ulike målgrupper. Det har de siste årene blitt brukt betydelige ressurser på å modernisere og utbygge den digitale infrastruktur og arkitektur for å kunne ta i bruk digitale løsninger. Sentralt i dette er sak/arkivsystemet. Det er tatt en beslutning i vedtatt HØP om å anskaffe nytt arkivsystem og arbeidet med utarbeiding av kravspesifikasjon er igangsatt. Anskaffelsen er planlagt gjennomført høsten 2013 og implementering vil starte i Et utvalg av eksisterende digitale løsninger I denne delen vil det bli presentert et utvalg av ulike digitale tjenester som er tilgjengelige for innbyggere i Stavanger kommune i dag. I figuren under, illustreres graden av selvbetjening for ulike tjenester. Øverst i tjenestetrappen finner vi tjenester som er «helautomatiske». Med dette mener vi at saken eller henvendelsen ikke havner hos noen i kommunen, men brukeren får den tjenesten eller informasjonen vedkommende trenger bare ved å bruke selvbetjeningsløsningen. Trinnet «automatisk for brukeren» innebærer fortsatt at brukeren kun benytter seg av selvbetjeningsløsningen på nettet, men at det her også blir brukt menneskelige ressurser til å ta imot, tolke og utføre henvendelsen hos kommunen. Dette trinnet har potensiale for nyansering med mulighet for gjenbruk av personopplysninger for eksempel gjennom en MinID-pålogging (vil bli gjort rede for senere i saken). Nederst i tjenestetrappen finner vi «manuelle løsninger», eksemplifisert med nedlastning av papirskjemaer i PDF-format. Her finner brukeren nødvendige skjemaer selv, men det kreves fortsatt en innsats i å skrive ut, fylle ut og levere disse. Figuren er en grov inndeling og det kan som nevnt være rom for ytterligere nyansering innenfor de ulike trinnene med tanke på interne metoder og arbeidsflyt. 3

4 Figur 1- Tjenestetrappen VOF Varsle om feil VOF er en selvbetjent meldingstjeneste for innbyggerne i Stavanger kommune der man kan registrere feil om vann, avløp, renovasjon, vei, park miljø/forurensning og idrett. Den største fordelen med denne tjenesten er at meldinger går rett til ansvarlig saksbehandler i kommunen og at Servicetorget som mellomledd utgår. Siden lanseringen i desember 2010, har andelen meldinger som kommer inn til BMU via VOF har vært jevnt stigende. Tallene for 2012 viser at 31 % av meldingene som er lagt inn i systemet har kommet via selvbetjeningen i VOF. Tilsvarende tall for 2011 var 22 %. VOF har tatt av en del for arbeidet Servicetorget tidligere har hatt med å legge inn henvendelser, samtidig som at man må regne med at terskelen for at folk melder fra om feil er lavere når innbyggere kan gjøre det via VOF. Ut fra statistikken og de tilbakemeldingene som kommer fra brukerne, må VOF foreløpig kunne sies å ha vært en suksess. Effekten har vært at det er lettere for innbyggere å melde ifra om feil, og at vi internt i kommen har bedre muligheter for loggføring og å lage statistikk på det som blir gjort. Nedlastning av papirskjemaer De fleste av kommunens søknadsskjemaer ligger i dag i blankettlisten på våre nettsider. Innbyggere har muligheten til å laste ned disse enten i Word- eller PDF-format, fylle ut disse og levere enten scannet per epost eller i papirform. Dette kan best beskrives som en manuell løsning. Arbeidet med å erstatte disse skjema med eskjema er startet opp, se nedenfor. Byggsøk Byggesaksavdelingen tar imot byggesøknader via Byggsøk. Byggsøk er den nasjonale løsningen for kommunikasjon i plan- og byggesaker. I 2011 var andelen av søknader som kom inn via Byggsøk på 9 %, mens den i 2012 var på 13 %. Det merkes at man får frigjort ressurser ved at flere søknader kommer inn via Byggsøk, og byggesaksavdelingen anmoder folk om å benytte tjenesten. Samtidig vet man at tjenesten oppleves av mange som vanskelig å bruke. Til sammenligning var tilsvarende andel i Sandnes kommune 27 % i 2011, og 35 % i Dette betyr at det ligger et potensial i Byggsøk i Stavanger med litt mer informasjon og veiledning. Kart-appen «Kommunekart» I disse kartene kan man søke opp reguleringsplaner, se flyfoto, få informasjon om eiendomsgrenser, 4

5 gårds- og bruksnummer, godkjente bygg og å søke i hele kommuneplanen. I tillegg har den ruteplanfunksjon som gjør det enklere å finne veien til en bestemt adresse. Gevinsten med denne appen er at innbyggere slipper å måtte oppsøke kommunen fysisk eller å kontakte oss for informasjon som man finner i appen. Den er tilgjengelig for mobile enheter som kjører på operativsystemet Android og IOS-enheter som Iphone. Elektronisk barnehagesøknad/søknad om bytte av barnehage Alle barnehagesøknader og søknader om bytte av barnehage foregår elektronisk på kommunens hjemmeside. Her fyller man ut skjemaet på nett, og sender det direkte inn fra nettleseren. Innsendte søknader går inn i Extens, som er fagsystemet som brukes av barnehager og skoler. Systemet er imidlertid ikke integrert med systemer for journalføring og arkivering, og et nytt er under planlegging (se omtale senere i saken). Bestilling av bossdunker På Renovasjonens hjemmesider kan man via nettleseren bestille og avbestille avfallsdunk. Ønsker man å endre størrelsen på avfallsbeholderne sine, kan det også gjøres med samme selvbetjeningsløsning. SMS-varsling for tømming av farlig avfall Det er lett å glemme å sette ut den røde boksen for farlig avfall som hentes to ganger i året. På kommunens hjemmesider kan man gratis bestille SMS-varsling som vil komme to dager før tømming. Dette gjøres ved å oppgi adresse og mobilnummer i nettleseren. Tømmedagsoversikt/elektronisk tømmekalender i Outlook Ved å fylle inn sin adresse på kommunens nettside, får man raskt opp hvilken tømmekalender man skal følge, og hva som er tømmedagen. Man kan også integrere sin egen tømmekalender med Outlook-kalender ved hjelp av en ics-fil som kan lastes ned fra samme sted. Foreliggende planer I tillegg til dagens eksisterende digitale selvbetjeningsløsninger, arbeides det med ulike prosjekter. Flere løsninger er på vei, og det arbeides med å få løsninger som ligger høyest mulig i tjenestetrappen der det er mulig, men det kan kreve tekniske løsninger som vi ikke har tilgang på eller mulighet for å ta i bruk. Derfor er det viktig å ha en oppdatert infrastruktur slik at ikke for mange løsninger kommer i konflikt med hverandre og hvor data kan gjenbrukes. Et sentralt element i dette er kjøp av et nytt sak-/arkivsystem. eskjemaløsningen Kommune 24:7 Stavanger kommune har kjøpt eskjemaløsningen Kommune 24:7 fra leverandøren Prokom. Kort fortalt går løsningen ut på at kommunen abonnerer på ferdig utviklede e-skjema som gjøres tilgjengelige på våre nettsider. Vi er i sluttfasen med å få på plass de første «pilotene» og etter test og godkjenning av disse, vil vi invitere organisasjonen til å melde sine behov. Løsningen gjør det enklere for innbyggere å søke tjenester på nett da søkere får interaktiv veiledning gjennom hele søknadsprosessen og data overføres automatisk til kommunens sak-/arkivsystem. Av søknadsskjemaer kan vi enkeltvis bestille blant en stor mengde av ferdige skjemaer, eller få spesialtilpasset skjemaer etter våre behov. Det ventes at flere avdelinger vil benytte seg av muligheten til å digitalisere sine søknadsskjemaer i denne løsningen i løpet av 2013, og flere har allerede meldt sin interesse. Arbeidet med å innføre eskjema som standard i kommunen bør være fullført innen utgangen av Bookingsystemet AktivBy Det vil bli lansert et bookingsystem for idrettshaller, svømmehaller, utendørs arenaer (eksempelvis 5

6 fotballbaner) og møtelokaler. Her vil idrettslag og enkeltpersoner få mulighet til å booke ledige tider. Dette vil bli integrert med MinID, frivillighetsregisteret og fakturering. Lansering er planlagt første halvår 2013, og vil være en helautomatisk løsning. Chat En chat-løsning vil gi kommunens innbyggere en ny kanal for å kommunisere med kommunen, og vi vil i tillegg komme bedre ut på Forbrukerrådets tester av kommunal service. Servicetorget undersøker mulighetene for å innføre en chat-løsning for innbyggerne, fortrinnsvis gjennom en integrering med det eksisterende telefonsystemet Lync. Et viktig element vil være å undersøke andre kommuners erfaringer med slike løsninger. Mobil-versjon av VOF En mobil-versjon av VOF har lenge vært på trappene, og vi har fått en versjon som er under testing. Enkelte småfeil er meldt til leverandøren, og vi venter på at IT skal godkjenne og tilrettelegge løsning for import av filvedlegg (bilder/video). VOF for mobil vil bli publisert for publikum så snart løsningen er klarert, som vi tror vil skje i løpet av Kommunen kan markedsføre denne tjenesten på egne nettsider samt ved bruk av strategisk plasserte QR-koder. Videreutvikling av kommunens nettsider Stavanger kommune har et pågående arbeid for å utvikle og forbedre egne nettsider i den hensikt å modernisere og forenkle brukergrensesnittet. En vurdering av hvor og hvordan vi skal være til stede i andre kanaler som for eksempel sosiale medier som Facebook og Twitter er en del av dette arbeidet. Målet er at kommunens nettsider skal være innbyggernes førstevalg når man er ute etter en tjeneste eller informasjon. Barnehagesøknad og søknad om plass i SFO Oppvekst- og levekårservice har ambisjoner om å innføre en ny selvbetjeningsløsning. Det jobbes mot et konsept der alle parter (foresatte, barnehage/sfo-ledere og sentrale brukere) logger seg på samme webside, som skal være integrert i kommunens hjemmeside. I denne løsningen vil foresatte kunne søke om barnehageplass og/eller SFO-plass, følge med på status og historikk på sine søknader, samt svare på tilbud og plass. MinID skal være den foretrukne metoden for innlogging, og man skal kunne legge inn og korrigere egen personlige informasjon. Barnehagestyrere og SFO-ledere får oversikt over innkomne søknader og plasserte barn, og skal kunne behandle søknader i løsningen som også skal ha muligheter for kommunikasjon mellom partene. Systemet skal integreres mot arkivog fakturasystemer. Det er imidlertid en utfordring å få til integrasjon mellom ulike fagsystemer, og innspill fra andre leverandører har ført til en diskusjon om hvorvidt man må bytte fagsystem ved valg av løsning. Selvbetjent byggekartsløsning på nett Tidligere hadde Stavanger kommune en selvbetjent byggekartmodul på nettsidene der det automatisk ble generert byggekart med naboliste til byggesøknader. Etter en omlegging av IT-systemene for over tre år siden, ble denne liggende nede. Servicetorget bruker i dag mye tid på manuell produksjon av byggekart. Det arbeides med å få på plass en tilsvarende løsning. Dette vil også korte ned bestillingstiden for kundene, da en slik tjeneste vil kunne plasseres helt øverst i tjenestetrappen. MinID Stavanger kommune har allerede tatt i bruk MinID. Første tjeneste er bookingsystemet AktivBy, som nevnt. Rådmannen har besluttet at vi skal innføre SvarUT som løsning for utsendelse av brev, søknadssvar, fakturaer og annen informasjon til innbyggere via Altinn. Denne vil implementeres i løpet av Bergen kommune har på sine nettsider et tilbud som heter «Din side». Denne er knyttet opp mot MinID, og gir den enkelte innbygger oversikt over sine fakturaer, byggesaker og andre søknader til kommunen på en egen personlig side. Denne siden har også en meldingstjeneste knyttet til Altinn, 6

7 som gjør at varslinger fra kommunen om nye dokumenter og lignende vil ligge samme sted som selvangivelsen. Stavanger kommune vil arbeide for å få på plass en lignende løsning. Det er startet et prosjekt med å bruke MinID for å gi innbyggere oversikt over informasjon knyttet til sin egen eiendom. Elementer som areal, eiendomsskatt, avgifter og renovasjon vil være relevant å ha med i dette. Tilrettelegging for bruk av selvbetjeningsløsninger hos Servicetorget Det arbeides kontinuerlig med at innbyggerne i Stavanger kommune skal ta i bruk de selvbetjeningsløsningene som er utviklet. Dette gjøres ved å veilede innbyggere som tar kontakt med servicetorget via telefon og e-post. Etterhvert som nye tjenester gjøres tilgjengelige vil servicetorgets blant annet ha som oppgave å tilrettelegge for at publikum kan utføre selvbetjeningsløsninger med enkel veiledning, både ved at det er utplassert selvbetjenings PCer og infokiosker. Dette er viktig for at digitale løsninger blir førstevalget for alle innbyggerne våre. Servicetorget vil også sitte med informasjon om hvilke tjenester innbyggerne etterspør og hvilke elektroniske selvbetjeningsløsninger de har utfordringer med å ta i bruk. I arbeidet med utvikling av den digitale innbyggerservice vil dette være viktig kunnskap å ta med i arbeidet. Kommune-app Noen kommuner har en egen kommune-app. De fleste av disse benyttes til enkel nyhets- og informasjonsformidling. Noen har også en funksjon med innmelding av feil, mange andre har i stork grad lagt ut uferdige testprodukter med liten funksjonalitet. For å vurdere om det er hensiktsmessig å anskaffe en egen kommune-app, er det viktig å definere hva denne eventuelt skal bidra med. En applikasjon for mobile enheter har sin styrke i å kunne vise/ formidle aktive hendelser, eksempelvis kartdata, info om vær og føreforhold, etc. Den teknologiske utvikling går i retning av at nettsider skal vise informasjon tilpasset ulike flater. Konkret betyr dette at informasjonen vises tilpasset den enhet (PC, nettbrett eller mobiltelefon) den vises på. Stavanger kommune har i dag en veldig enkel mobiltilpasset side som viser et lite utvalg av det nettsidene har å by på. Løsningen bygger på en gratis plugin som er implementert i vår publiseringsløsning. Mobilversjonen har et forbedringspotensial, men det fordrer utviklerkompetanse som må kjøpes eksternt. Når mobil-versjonen av VOF blir lansert, vil denne bli tilgjengelig fra mobilsiden og gjøre det mye enklere for brukere å rapportere inn feil til kommunen, rett fra egen mobil. I følge enkelte analyseselskaper vil trafikken på nettsteder via mobiltelefoner og nettbrett overgå trafikk fra PCer i Denne brukstrenden gjør at det er naturlig å konkludere med at kommunens servicemuligheter kan bedres med en egen kommune-app eller en utvikling av våre mobilsider, selv om trenden sannsynligvis ikke er helt den samme når det gjelder kommunale nettsider. Det må utvikles en tydelig mobilstrategi for at kommune aktivt skal forbedre servicemulighetene for innbyggerne. Dette vil inngå i revideringen av IKT-strategien som starter opp i Det må avklares hva som kan legges ut på Hva skal en app/mobilside gjøre, og hvorfor skal den gjøre det? Eventuelt kan man vurdere å la enkelte av kommunens virksomheter utvikle egne apper der det er et behov for økt grad av selvbetjening. I kommunikasjons- og markedsføringskretser sies det at det å ha en mobiltilpasset nettside er et minimumskrav. Denne har vi på plass, men forbedringspotensialet er stort og rådmannen vil prioritere arbeidet med å forbedre nettsidene for mobilbruk. Konklusjoner Rådmannen har i HØP lagt til grunn en sterkere satsning og enda større framdrift i arbeidet med å utvikle den digitale kommune. Inkludert i dette arbeidet er videreutvikling og tilrettelegging for at digitale kommunikasjonskanaler blir «førstevalget» i kommunikasjonen med innbyggerne og utvikling av flere selvbetjeningsløsninger. Dette vil gjøre kommunen mer effektiv og 7

8 samtidig forenkle brukernes hverdag. Gjennomføringen av gjeldende IKT-strategi med sterk satsning på utvikling av IKT-infrastruktur og arkitektur og pågående prosess med anskaffelse av nytt sakarkivsystem legger et godt grunnlag for å videreutvikle den digitale innbyggerservicen. Arbeidet med å innføre flere elektroniske selvbetjeningsløsninger fortsette i alle tjenesteområder og foregå parallelt og tas inn i revisjonen av kommunens IKT-strategi som starter opp nå i 2013 og skal være ferdig i Rådmannen vil etablere en koordineringsgruppe for utvikling av selvbetjeningsløsninger og det vil bli rapporter på framdriften i arbeidet i forbindelse med tertialrapporteringene. Stavanger kommune sine nettsider bør rigges for å møte et stadig større krav om tilgjengelighet og lesbarhet uansett hvilken digital enhet som brukes, pc, nettbrett eller mobil. En stor del av våre innbyggere forventer digitale selvbetjeningsløsninger og at kommunen tilbyr løsninger som forenkler og effektiviserer samhandling. Arbeidet som er redegjort for i saken, både det som er gjennomført og det som er under gjennomføring/planlegging, vil bidra til å nå målet om bedre innbyggerservice. Forslag til vedtak Saken tas til orientering. Kristine C. Hernes konstituert rådmann Olve Molvik direktør Personal og organisasjon Tor Sveinung Vagle saksbehandler 8

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor Alt du trenger å vite om digital postkasse Informasjon til ansatte i offentlig sektor «Digital postkasse er enkelt for innbyggerne og fjerner tidstyver og kostnader i det offentlige. Innbyggerne får post

Detaljer

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Brev Hva er SvarUt? Sak/Arkiv En løsning for å kunne sende utgående post fra kommunen i et elektronisk format og Fagsystem

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

SvarUt Offentlig digital post

SvarUt Offentlig digital post SvarUt Offentlig digital post eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no Hva er SvarUt? En løsning for å kunne sende digital utgående post fra kommunen i et elektronisk

Detaljer

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Aleksander Øines Informasjon og Kommunikasjon Kommunene? Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter som har 440 000

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

KF Brukerkonferanse 2013

KF Brukerkonferanse 2013 KF Brukerkonferanse 2013 Oslo 22.03.2013 KF Innbyggerprodukter Nasjonal tjenestekatalog KF Skjema KF edialog24 Program Sesjon 1 [10.00 10.55] Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre

Detaljer

Tjenesteutvikling digitalt førstevalg

Tjenesteutvikling digitalt førstevalg Tjenesteutvikling digitalt førstevalg D I G I TA L D Ø G N Å P E N F O R VA LT N I N G - N Y P O R TA L LØ S N I N G F O R F O S E N KO M M U N E N E V/ P R O S J E K T L E D E R E I R I N F O L D E F

Detaljer

Offentlig digitalisering i siget

Offentlig digitalisering i siget Offentlig digitalisering i siget BankID-seminaret Hans Christian Holte, Difi 35 minutter tre tema Offentlig digitalisering Felles løsninger BankID I siget I siget? Dato Direktoratet for forvaltning og

Detaljer

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i din kommune. Evenes, 19. november 2015 Stein C. Tømmer

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i din kommune. Evenes, 19. november 2015 Stein C. Tømmer Smart Kommune digitalisering og mobilitet i din kommune Evenes, 19. november 2015 Stein C. Tømmer Innbyggere ønsker selvbetjening gjennom digitale kanaler også app er Mobile arbeidsverktøy ute i felt er

Detaljer

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Tre elementer i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Hva skal til for å lykkes med de digitale løsningene. Eivind Skogen @eivindskogen

Hva skal til for å lykkes med de digitale løsningene. Eivind Skogen @eivindskogen Hva skal til for å lykkes med de digitale løsningene Eivind Skogen @eivindskogen Det er lett å snuble - Jeg skriver så mye jeg kan om alt jeg vet. Vi bryr oss mest om oss selv Forsiden Dype strukturer

Detaljer

Vi involverer borgerne dine!

Vi involverer borgerne dine! Vi involverer borgerne dine! Appyard AS er et selskap lokalisert på Technopolis IT Fornebu (tidligere IT Fornebu). Appyard ble etablert i 2014 og har 3 ansatte. Appyard tilbyr innovative mobilapplikasjoner

Detaljer

Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften

Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Vedlegg til brev fra KMD til forvaltningen Digital kommunikasjon som hovedregel Digital kommunikasjon er nå hovedregelen

Detaljer

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting En reise gjennom digitalisering av kommunal sektor. 2005-2010

Detaljer

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen?

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Karine Engebretsen Halden kommune Utfordringer Kommunen hadde; enkle publiseringsløsninger

Detaljer

BESTILLING. Hvorfor prosjektet? Hva skulle oppnås? Hvordan gjennomført? Resultater?

BESTILLING. Hvorfor prosjektet? Hva skulle oppnås? Hvordan gjennomført? Resultater? BESTILLING Hvorfor prosjektet? Hva skulle oppnås? Hvordan gjennomført? Resultater? Det Digitale Trøndelag - DDT Et prosjektsamarbeid på digitale tjenester Trondheim, Malvik, Stjørdal, Frosta, Levanger,

Detaljer

Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Mai 2017

Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Mai 2017 Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Mai 2017 Hvorfor digitalisering? Hvordan hadde Bergen kommune sett ut om vi hadde startet etableringen i dag? og kan nye innovative løsninger

Detaljer

Prosjekt E-skjema fase 3. Kundeinformasjon

Prosjekt E-skjema fase 3. Kundeinformasjon Prosjekt E-skjema fase 3 Kundeinformasjon 03.06.2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda Bakgrunn En løsning for eksterne Gevinster Løsningen i hovedtrekk Krav og kostnader Informasjon og utrulling

Detaljer

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter Fagdag IKA Trøndelag 12. desember 2012 Anne Mette Dørum Spesialrådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Dagens tema: Kort om bakteppet

Detaljer

Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning. Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette?

Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning. Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette? Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette? Innlegg på Norsk Arkivråds høstseminar 2010 v/lars Flugstad Agenda Hvem og hva er vi Utfordring SFO innmelding

Detaljer

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole Nettbasert skoleadministrasjon 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole De gode grunnene: Effektiviserer administrasjonen av norske skoler Lar lærerne bruke mer tid på undervisning Sørger for

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

NAVs kanalstrategi Selvbetjeningsløsninger, nav.no og Ditt NAV

NAVs kanalstrategi Selvbetjeningsløsninger, nav.no og Ditt NAV Brukerutvalg 25. november 2015 NAVs kanalstrategi Selvbetjeningsløsninger, nav.no og Ditt NAV Merete Svensson, NAV Østfold Hva vi skal snakke om i dag NAVs kanalstrategi og hvorfor selvbetjeningsløsninger

Detaljer

Kanalstrategi og kanalvalg

Kanalstrategi og kanalvalg Veien videre Kanalstrategi og kanalvalg Espen Sunde kanalsjef NAV John Andrew Firing kommunikasjonssjef/virksomhetsleder Askim kommune Servicekonferansen 2014 Bakgrunn Ingen strukturert tilnærming til

Detaljer

Oppstart digital forsendelse fra sak/arkivsystem og rutiner internt i organisasjonen

Oppstart digital forsendelse fra sak/arkivsystem og rutiner internt i organisasjonen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Oppstart digital forsendelse fra sak/arkivsystem og rutiner internt i organisasjonen v/nina Fossbakken - 27.mai 2014 Digital forsendelse SvarUt Tekniske forutsetninger Riktig

Detaljer

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT KS SvarUt DDT 8. april 2014 Astrid Øksenvåg - Satsingsområder Digital dialog Strategisk ledelse og IKT Kompetanse Arkiv og dokumenthåndtering Personvern og informasjons-sikkerhet Arkitektur og standardisering

Detaljer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer Offentlige informasjonsinfrastrukturer INF 3290 høst 2015 Endre Grøtnes, Difi Dagens agenda 1. Offentlig sektor En heterogen blanding av virksomheter, oppgaver og teknologi 2. Spesielle utfordringer ved

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Økt digital deltagelse med biblioteket

Økt digital deltagelse med biblioteket Økt digital deltagelse med biblioteket Ulike eksempler på opplæring og veiledning i IKT for ikke-digitale Folkebibliotekene i Bergen, Trondheim og Stavanger Sverre Helge Bolstad, Lars Abrahamsen, Liv Edel

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren

Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren Barnehage Skole Eldreomsorg Idrett Vei/tekniske tjenester Helse Kultur Grønn etat Næring/ konkurranse Vann/Avløp Bolig Kirke Kjetil Århus IKTdirektør

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere Utviklingsplan 2016

Digital postkasse til innbyggere Utviklingsplan 2016 Digital postkasse til innbyggere iklingsplan 2016 Endringer i denne versjon Oppdatert med status for 2016 Direktoratet for forvaltning og IKT Digital postkasse til innbyggere Essensen («hva digital postkasse

Detaljer

Hull i vei. Ros & Ris. Formelle

Hull i vei. Ros & Ris. Formelle Hvorfor er ikke all kontakt med det offentlige på nett? Servicekonferansen 2011 Forum for offentlig g service 27. Okt 2001 Ketil Johansen Målebrev Wiki Fredrikstad.kommune.no Eiendomsreg epost Fredrikstad.no

Detaljer

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Opplysninger om fylkeskommunen Fylkenr Fylkeskommunens navn Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig Strategi 1 Har fylkeskommunen

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

Disposisjon. Digitalt førstevalg 22.10.2015

Disposisjon. Digitalt førstevalg 22.10.2015 Disposisjon Digitalt førstevalg Forelesning FINF4001 13.10.2015 Erik Hornnes, Hva er Digitalt førstevalg? Hvorfor Digitalt førstevalg? Hvordan realisere Digitalt førstevalg? Status digitalisering Statuskartlegging

Detaljer

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet?

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Geir Magnus Walderhaug leder av Norsk Arkivråds Region Øst Norsk Arkivråds seminar 5. november 2012 En erkjennelse Jeg er kunde hos Norsk

Detaljer

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Regjeringens mål Et bedre møte med offentlig sektor Frigjøre ressurser til de store oppgavene Norge skal ligge i front internasjonalt 2 På

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere

Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Tema Bakgrunn Endret eforvaltningsforskrift Kontakt- og reservasjonsregister Samspelet med KS SvarUT Finansiering Hvordan komme i gang? Informasjon til innbyggere Fra

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

Felles kommunalt rammeverk for digitalisering - eller Felles kommunal IKT-arkitektur

Felles kommunalt rammeverk for digitalisering - eller Felles kommunal IKT-arkitektur Felles kommunalt rammeverk for digitalisering - eller Felles kommunal IKT-arkitektur SAMDOK-konferansen, 12. november 2015 Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS KS digitaliseringsarbeid Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Vedlegg 2 Beskrivelse av dagens situasjon

Vedlegg 2 Beskrivelse av dagens situasjon Vedlegg 2 Beskrivelse av dagens situasjon SIDE 1 av 8 Innhold 1 Innledning... 3 2 Status... 3 3 Hovedmål... 3 3.1 At innbyggerne skal kunne betjene seg selv på nettet... 3 3.2 Å effektivisere og forenkle

Detaljer

Digitalt førstevalg Norge

Digitalt førstevalg Norge Digitalt førstevalg Norge Den norske regjeringen har en strategisk målsetning om at fornying av offentlig sektor skal være mer velferd og mindre administrasjon. Ett virkemiddel for å redusere omfanget

Detaljer

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014 1 Innovasjon 1 Innovasjonsforum Etablere et internt innovasjonsforum som skal arbeide for å skape verdier for RFK ved å ta i bruk ny IKT-teknologi/nye IKT-systemer og nye metoder for å gjennomføre endringer

Detaljer

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C.

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Tømmer Telenor Internett og mobilitet er den viktigste driveren for endring Den

Detaljer

Stig Hornnes Rådgiver - FAD 19. April 2012

Stig Hornnes Rådgiver - FAD 19. April 2012 Stig Hornnes Rådgiver - FAD 19. April 2012 Bort fra papir Innbyggerne skal få én digital postkasse varsel på sms eller e-post slippe å oppgi opplysninger flere ganger trygg og god elektronisk ID offentlige

Detaljer

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift www.e-learning.no Bruksområder Vi tilbyr en komplett løsning Forfatterverktøy Brukervennlig verktøy for produksjon av kurs Integrerte kunnskapstester

Detaljer

Hva? Disposisjon. Digitalt førstevalg hva hvorfor hvordan?

Hva? Disposisjon. Digitalt førstevalg hva hvorfor hvordan? Disposisjon Digitalt førstevalg hva hvorfor hvordan? Heldagsseminar AFIN 24.0.203 Erik Hornnes, Hva er Digitalt førstevalg? Hvorfor Digitalt førstevalg? Hvordan realisere Digitalt førstevalg? Primært gjennomgang

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram. Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Difis digitaliseringskonferanse 30.

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram. Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Difis digitaliseringskonferanse 30. På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Difis digitaliseringskonferanse 30. mai 2012 Påstander om det offentlige resultater 2012 og 2009 35% Det offentliges

Detaljer

2.0 Om Appyard. Appyard AS er et selskap lokalisert på Technopolis IT Fornebu (tidligere IT Fornebu). Appyard ble etablert i 2014 og har 3 ansatte.

2.0 Om Appyard. Appyard AS er et selskap lokalisert på Technopolis IT Fornebu (tidligere IT Fornebu). Appyard ble etablert i 2014 og har 3 ansatte. Mobile Beacon Apps 2.0 Om Appyard Appyard AS er et selskap lokalisert på Technopolis IT Fornebu (tidligere IT Fornebu). Appyard ble etablert i 2014 og har 3 ansatte. Appyard tilbyr innovative mobilapplikasjoner

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt Kåre Kyrkjeeide Arealplan og planregister Hovedmålsettinger for Statens kartverk bidra til å gjøre kommunene i stand til å ivareta oppgavene knyttet til

Detaljer

Ny innholdsplattform i Helsedirektoratet. Veiledende kunngjøring ny CMS-løsning, underlag for leverandører

Ny innholdsplattform i Helsedirektoratet. Veiledende kunngjøring ny CMS-løsning, underlag for leverandører Ny innholdsplattform i Helsedirektoratet Veiledende kunngjøring ny CMS-løsning, underlag for leverandører Innhold Om Helsedirektoratet Mål med anskaffelsen Nåsituasjon Nøkkelkrav til ny løsning Vedlegg:

Detaljer

Samordning, samarbeid og samhandling

Samordning, samarbeid og samhandling Samordning, samarbeid og samhandling IKT som virkemiddel for effektivisering og bedre tjenester i og med offentlig forvaltning - Hvordan møter vi utfordringene? Statssekretær Tone Toften Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

«Nå kommer kommunene» -Fra innovasjonsprogram til praktisk realitet. Lisbet Nederberg og Håvard Wiik, Skedsmo kommune Altinndagen, 3.

«Nå kommer kommunene» -Fra innovasjonsprogram til praktisk realitet. Lisbet Nederberg og Håvard Wiik, Skedsmo kommune Altinndagen, 3. «Nå kommer kommunene» -Fra innovasjonsprogram til praktisk realitet Lisbet Nederberg og Håvard Wiik, Skedsmo kommune Altinndagen, 3. desember 2015 Innovasjon@altinn fra sist Da svigerfar skulle søke omsorgsbolig

Detaljer

Den digitale veien videre

Den digitale veien videre Den digitale veien videre Avslutning av ekommunekonferansen 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Hva har jeg hørt disse dagene? Aasrud: Virksomheten må samarbeide bak kulissene, brukerne

Detaljer

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet Difi Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor

Digitalisering av offentlig sektor Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no Difi (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Utmarksforvaltning. Forenkling av utmarksforvaltningen i Åfjord kommune. Prosjektbeskrivelse. For Åfjord kommune,.

Utmarksforvaltning. Forenkling av utmarksforvaltningen i Åfjord kommune. Prosjektbeskrivelse. For Åfjord kommune,. Søknad Utmarksforvaltning Forenkling av utmarksforvaltningen i Åfjord kommune Prosjektbeskrivelse For Åfjord kommune,. Åfjord, 15.10.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Bakgrunn 3 Ønsket situasjon

Detaljer

VELKOMMEN TIL DEN DIGITALE STAVANGER BY VELKOMMEN TIL STAVANGERPORTALEN! Offentlig informasjon hånd i hånd med kultur og reiseliv Stavanger kommune har i en årrekke ligget fremst innen utviklingen av gode

Detaljer

ebyggesak 360 «Fagsystem for digital byggesaksbehandling» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation

ebyggesak 360 «Fagsystem for digital byggesaksbehandling» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation ebyggesak 360 «Fagsystem for digital byggesaksbehandling» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation Knut-erik.gudim@tieto.com Dagenssituasjon i mange kommuner Dagens byggesaksystemer er Arkiv-

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 0. Bakgrunn og innledning Kommuneloven 4 fastslår at: "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Utvikling Doffin 2015-2016

Utvikling Doffin 2015-2016 Utvikling Doffin 2015-2016 Plan for forbedringer av Doffin for perioden 2015 til 2016 24 juni 2015 Skisse på Doffin TED KGV Publiserte kunngjøringer Varslingstjeneste Lage kunngjøringer Registrere interesse

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: *

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: * ORIENTERING OM BYDELSKONFERANSENE 2011 INNSTILLING TIL: BYSTYRET Administrasjonens innstilling: 1. Oppsummering

Detaljer

Servicetorget 10 år etter og 10 år fram? Historien om offentlig service, døgnåpen forvaltning og Det Digitale Østfold

Servicetorget 10 år etter og 10 år fram? Historien om offentlig service, døgnåpen forvaltning og Det Digitale Østfold Servicetorget 10 år etter og 10 år fram? Historien om offentlig service, døgnåpen forvaltning og Det Digitale Østfold En dør inn, ett telefonnummer Servicetorg = Verdens beste idé Forenkle kontakten mellom

Detaljer

Nye felles løsninger for eid i offentlig sektor

Nye felles løsninger for eid i offentlig sektor Nye felles løsninger for eid i offentlig sektor BankID konferansen 2010 Tor Alvik Tor.alvik@difi.no Difi skal Bidra til å utvikle og fornye offentlig sektor Styrke samordning og tilby fellesløsninger Målet

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer

Arkivets rolle og erfaringer med Bergen kommunes løsning for digital kommunikasjon med innbyggerne

Arkivets rolle og erfaringer med Bergen kommunes løsning for digital kommunikasjon med innbyggerne Arkivets rolle og erfaringer med Bergen kommunes løsning for digital kommunikasjon med innbyggerne Av ei som er fra Ålesund: Karin Gjelsten Fagsjef for moderne arkiv Bergen Byarkiv DIGITAL KOMMUNIKASJON

Detaljer

Modernisering, fornyelse og forenkling Helhetlig satsning på elektroniske tjenester Finansbyråd Eirik Lae Solberg 08.09.2014

Modernisering, fornyelse og forenkling Helhetlig satsning på elektroniske tjenester Finansbyråd Eirik Lae Solberg 08.09.2014 Modernisering, fornyelse og forenkling Helhetlig satsning på elektroniske tjenester Finansbyråd Eirik Lae Solberg 08.09.2014 " Samhandling mellom innbyggere/næringsliv og kommunen Dagens situasjon Fremtidig

Detaljer

Samordning av digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor KS FIKS. Astrid Øksenvåg

Samordning av digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor KS FIKS. Astrid Øksenvåg Samordning av digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor KS FIKS Astrid Øksenvåg KS har fått i oppdrag å koordinere innsatsen og samordne kommunal sektor innenfor digitaliseringsområdet. Dagens forståelse

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet.

Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet. Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet. Invitasjon Justervesenet skal anskaffe et nytt IKT-system for håndtering av etatens tilsyn og tjenester. Det nye systemet skal fase ut

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2015-2018

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Innholdsfortegnelse (Del 1) Kommunens digitale virksomhet... 1 Overordnet styring... 1 Oppbygging av strategidokumentet... 1 (Del 2) Digitaliseringsstrategi for kommunes

Detaljer

Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund

Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund SvarUt spørsmål inn? Endringer for offentlig avsender og privat mottaker Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund Oslo kommunes program for utvikling av digitale tjenester 2014-2017 Mål Kommunen

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2016 er det enda enklere å levere søknaden om regionalt miljøtilskudd på internett. Vi håper du søker elektronisk. Her får du en beskrivelse av hvordan du søker

Detaljer

KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014

KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014 KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014 KS, Astrid Øksenvåg IKT i kommunal sektor er et program i KS for sam ord ning av IKT i kommune sektoren. Programmets visjon: En samordnet

Detaljer

Elektroniske tjenester for profesjonelle brukere

Elektroniske tjenester for profesjonelle brukere Elektroniske tjenester for profesjonelle brukere Sigrun S. Krumsvik Prosjektleder IKT-Agder Aust-Agder fylkeskommune, sammen med kommunene Arendal, Froland og Grimstad, har tatt i bruk nye innbyggerportaler

Detaljer

SØKNAD OM TILDELING FRA MODUM KOMMUNE - KRAFTFONDET

SØKNAD OM TILDELING FRA MODUM KOMMUNE - KRAFTFONDET SØKNAD OM TILDELING FRA MODUM KOMMUNE - KRAFTFONDET Modum Kommune Søkers navn: Modum Næringsråd Adresse Postboks 225 Poststed: 3371 Vikersund e-mail: post@modumnaeringsrad.no Antall vedlegg: 1, Tilbud

Detaljer

Disposisjon. Digitalt førstevalg og Digitaliseringsprogrammet

Disposisjon. Digitalt førstevalg og Digitaliseringsprogrammet Disposisjon Digitalt førstevalg og Digitaliseringsprogrammet Forelesning FINF4001 09.10.2012 Ved rådgiver Erik Hornnes, 1. Bakgrunn, politikk og Difis rolle 2. Litt om kontekst og brukernes oppfatninger

Detaljer

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk Rådmann og staber Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk Informasjonsavdeling 10,4 årsverk Personalavdelingen 6 årsverk 1 Rådmannen og staber Oppgaver Budsjettseminar Rådmannen, Personalavdelingen, Økonomi-

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Østfoldmuseene

Detaljer

Vi digitaliserer kommunenorge.

Vi digitaliserer kommunenorge. Vi digitaliserer kommunenorge. Om Appyard Appyard AS er et selskap lokalisert på Technopolis IT Fornebu (tidligere IT Fornebu). Appyard ble etablert i 2014 og har 3 ansatte. Appyard tilbyr innovative mobilapplikasjoner

Detaljer

Konsulentbistand på IKT området

Konsulentbistand på IKT området Konsulentbistand på IKT området Dialogkonferanse hos Ruter Endre Angelvik, IT-sjef Innhold Ruter og IT i Ruter Retningen framover Dagens forskjellige rammeavtaler 2 Et administrasjonsselskap Ruter er administrasjonsselskapet

Detaljer

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING epolitiker I ÅS FORSLAG TIL LØSNING Det finnes noen få løsninger i dag som gir politikerne mulighet til å få tilgang til ferdige nedlastede dokumenter, kommentere i utvalgsdokumenter, lagring i sky etc.

Detaljer

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010 Kommunale Kanaler - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler 24.11.2010 www.areca.no Sammendrag Kommunale Kanaler 2010 Undersøkelsen Kommunale Kanaler er gjennomført i september/oktober 2010.

Detaljer

Ny langsiktig strategi for Altinn

Ny langsiktig strategi for Altinn Ny langsiktig strategi for Altinn Brønnøysundregistrenes forslag Avdelingsdirektør Cat Holten, Brønnøysundregistrene HVA er Altinn og for HVEM? Utfordringer for offentlig digitalisering Strategiske satsingsområder

Detaljer

Digital forsendelse i praktisk bruk

Digital forsendelse i praktisk bruk Digital forsendelse i praktisk bruk eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no SvarUt Når det piper i telefonen Som en sjøsyk fiolin Er det kommun som ringer

Detaljer

Kravspesifikasjon for

Kravspesifikasjon for for ANSKAFFELSE AV Utarbeide WEB løsning samt maler for dokumenter og publikasjoner Luftambulansetjenesten ANS 21. juni 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FORORD... 3 2. KRAVSPESIFIKASJONENS OMFANG... 3 2.1

Detaljer

Digitalt verktøy for administrasjon av skoleskyss.

Digitalt verktøy for administrasjon av skoleskyss. Digitalt verktøy for administrasjon av skoleskyss Våre tanker om digitalisering Verdensbildet Digital agenda for Norge 5 prioriteringer Brukeren i sentrum IKT som vesentlig innsatsfaktor for innovasjon

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

Prosjekt Tryggere hverdag

Prosjekt Tryggere hverdag Prosjekt Tryggere hverdag Læringsarena 28. januar 2016 Skisse til kravspesifikasjon Ann-Kristin Smilden, Prosjektleder Tryggere hverdag Lisa Kristine Hagen, Prosjektleder Asker kommune Agenda Forankring

Detaljer