Småbruk og gårdsbruk Eiers egenerklæring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Småbruk og gårdsbruk Eiers egenerklæring"

Transkript

1 Småbruk og gårdsbruk Eiers egenerklæring Boligens adresse Granerud Byrudsstueveien Gårdsnummer Postnr Bruksnummer Poststed Kommune Minnesund Eidsvoll Leilighetsnummer Seksjonsnummer Festenummer 203 / 206 Byggeår /10 Overtatt av nåværende eier i 2005 Kjøpesum ,- Informasjon om boligen Boligen selges "som den er " jfr. Avhendingslovens 3-9 Boligsalgsdokumentasjon (BSD) ) Leilighetstest Boligskifteforsikring Takst/Verdivurdering Boligtype: Våningshus Kårbolig Driftsbygning Hytter Annet Eierform: Eiet Annet Selger/eier Navn Kari Øye Adalberon Tlf. privat Tlf. arbeid Adresse (hvis annet enn boligen) Postnr. Poststed Mobil Telefaks E post adresse Hjemmelshaver - hvis annen enn selger Selgers brukerinformasjon (de 10 siste årene) - skattereglene vedr. alm landbrukseiendommer Har selger selv bebodd eiendommen Hvis nei, hvem har bebodd eiendommen Antall personer Ja 1. Denne egenoppgaven skal fylles ut etter beste evne. Dersom selger har informasjon om skader, reparasjoner og andre forhold før egen overtagelse, bes også dette oppgitt. Egenoppgaven inngår som en del av salgsdokumentasjonen og er grunnlag for salgsoppgave, takst og tilstandsrapport. 2. Noen av spørsmålene vil ikke være relevante for eiendommen. Disse skal man sette strek over. 3. Informasjonen i egenerklæringen omfatter i hovedsak hovedboenhet. Dersom det er tilbygg, uthus, garasje, og lignende som har en tilstand som avviker fra denne hovedboenhet, bes dette oppgitt som kommentar. Bruk ekstra ark for å spesifisere de forhold som er angitt, samt for forklaringer og kommentarer til de enkelte spørsmålene. Ved spesifikasjon, forklaringer og kommentarer oppgi referanse til punkt i egenerklæringen Dokumentasjon Ja Nei Kommentarer Ettersendes 1 Leieavtale 2 Festekontrakt 3 Ikke tinglyste avtaler (forpliktelser/rettigheter) 4 Dokumentasjon på offentlig påbud Som er utbedret 5 Annet: 6 Forsikringskvittering bygning (villa og lignende) Selskap Polisenummer Type forsikring Vesta Villaforsikring Kommentarer: Side 1 av 7

2 Underskrift (Underskrives av begge ektefeller e.l.) Jeg / vi bekrefter at alle opplysninger i denne egenoppgaven er gitt etter beste skjønn, og at jeg / vi er kjent med at dersom jeg / vi har gitt bevisst uriktige, misvisende, eller holdt tilbake relevante opplysninger om eiendommen, vil dette kunne medføre ansvar. Kjenner du til (alle ja-svar skal kommenteres) Kommentarer, eventuelt når 1 Dersom det er flere boliger kommenteres de under Ja Nei 1.01 hvert pkt for seg. Våtrom/bad og vaskerom Kjenner du til om det er, eller har vært skader/problemer med våtrom/bad og vaskerom. Dersom "ja" hva består disse konkret av Kjenner du til om det er foretatt utbedringer, reparasjoner, moderniseringer eller oppgraderinger etter at våtrom/bad og vaskerom var nytt. Hvis "ja" hva 1.02 består disse konkret av og angi årstall. Det har vært registrert en enkeltstående vannlekkasje i forb.m. tett avløpsrør. (Sokk hadde kommet ned i sluket, og tettet dette). Små sprekker i vask. Noen skadede fliser. Eroderte fuger. Er arbeidene utført av autoriserte fagfolk? Kjenner du til om det er registrert at vann renner tregt 1.03 ned i sluk og eller i avløpsrør. (Ikke annet enn det som nevnt i pkt. 1.01) Er sluket i gulvet på laveste nivå? 1.04 Gjelder i dusjnisje. (Ikke for hele baderommet). Blir det stående vannansamlinger på gulvet etter 1.05 dusjing/bading. (Kun hvis dusjforheng ikke blir benyttet, og vann kommer utenfor etablert dusjnisje.) Ved innebygget badekar: Kjenner du til om det er 1.06 inspeksjonsmuligheter til områder under badekar og til sluk. Oppleves "vond lukt" som råte-/mugglukt på badet Kjenner du til om det er vegg- og gulvmembraner på 1.08 bad og eventuelle andre våtrom. Kjøkken 1.09 Kjenner du til om det er, eller har vært skader/problemer Renner tidvis vann på gulvet i forb. m problemer m/avisning kjøleskap. Ved innflytting synes vanntrykk å være lavt. på kjøkken. Dersom "ja" hva består disse konkret av. Toalettrom 1.10 Kjenner du til om det er, eller har vært skader/problemer på toalettrom. Dersom "ja" hva består disse konkret av. Varmvannsbereder Ved innbygget varmtvannsbereder: Kjenner du til om 1.11 det er inspeksjonsmuligheter og er ekspansjonsventil koblet til sluk eller avløp. Skiftet derfor batteri for å forsterke vanntrykk. Krypkjeller / blindkjeller Kjenner du til om det er kryp-/blindkjeller. Dersom ja 1.12 når ble den sist inspisert og ble det registrert fukt- /skadeproblemer. Driftsbygninger Side 2 av 7

3 Andre bygninger - mangler Se eget notat 2 Kjenner du til om det er eller har vært Ja Nei Utbedret dato Kommentar: (alle ja-svar skal kommenteres): 2.01 Råte, sopp, skadeinsekter, skadedyr (mus og rotter) 2.02 Brann, nedsoting 2.03 Lekkasje fra vann-/ avløpledninger (Sprekk i rør dusjkabinett. Utbedret umiddelbart) Pkt. gjelder for badehus Lekkasje/ skade fra/på sentralfyr/ sentralvarmeanlegg Fortløpende Sentralfyr: Generelt løpende drift og vedlikeholdsarbeide. Bla.a. skiftet eksp.tank, termostathode,ventilhus, gearmotor, seteventil etc. Alle arbeider utført av autorisert VVS entreprenør. Bilag forligger Tilbakeslag av avløp-/kloakkvann 2.06 Lekkasje/ skade på /fra brenselstank 2.07 Sprukne fliser i våtrom eller andre rom Problemer med vinduer/ dører og deres 2.08 lukkingsanordninger eller andre funksjoner, f.eks. trekk, lekkasje, ising, råte osv Punkterte/ defekte vindusglass Side 3 av 7 Viser til pkt samt enkeltstående fliser i øvrige rom. Herunder også sprukket flis på veranda. Det må påregnes noe mindre justeringer av vinduskarmer Og noen dører Lekkasje fra yttertak/ pipe, sprekk i pipe Er mulig spor etter mindre, gammel lekkasje fra tak innvendig på limtredrager Lekkasjer ved terrasser 2.12 Sprekk i grunnmur eller setningsskader Observert liten sprekk i gang kjeller 2.13 Vann i kjeller ved ekstreme nedbørsmengder 2.14 Tidligere fukt/ vannskader (med unntak av som nevnt i pkt. 2.10) 2.15 Svikt/ nedbøyning av gulv/ himling 2.16 Radon i grunnen 2.17 Annet Se vedlegg 3 Kjenner du til nåværende eller tidligere problemer vedrørende (alle ja-svar skal kommenteres): Ja Nei Kommentar 3.01 Lydisolering mot annen boenhet 3.02 Trekk i ildsteder/ piper 3.03 Fukt-/vannskader, kondens eller vanninnsig i kjeller/ underetasje 3.04 Elektrisk anlegg: ryker sikringer ofte? Gjelder inne på det ene barnerommet 3.05 Ising/istapper i takrenner/ nedløp

4 3.06 Dersom det er varmekabler fungerer disse som opprinnelig tiltenkt Annet 4 Kjenner du til at det er utført ombygging, rehabilitering eller vedlikehold av (alle ja-svar skal kommenteres) Utført år Ikke utført Spesifikasjon av arbeidene og eventuelt årsaken til dem 4.01 Taktekking, takrenner, beslag 2007 Renset takrenner etc. Ja Yttervegger, isolering, 4.02 Er ev. etterisolering utført ved innblåsing Grunnmur, drenering 4.04 Dører, vinduer, beslag 4.05 Bad / våtrom og vaskerom 4.06 Vann, avløpsledninger Se pkt Nei 4.07 Elektriske anlegg Diverse arbeider. spesifiseres v. forespørsel. Nei 4.08 Ildested/pipe Feier regelmessig pipe. Nei 4.09 Annet Se eget vedlegg Er arbeidene utført som egeninnsats? Eiendomsforhold, formalia, generelt 5 (Alle ja-svar skal kommenteres) Kjenner du til om eiendommen er tilknyttet privat 5.01 avløpssystem og vanntilførsel? Ja Nei Kommentarer. Offentlig vann. Privat septik 5.02 Kjenner du til avtaler ut over de tinglyste Kjenner du til servitutter som veiretter, gangretter, 5.03 naustretter, fiskeretter o.l.? Kjenner du til forpliktelser som følger boligen, 5.04 dugnad, trappevask m.m.? Kjenner du til om det er odel eller konsesjonsplikt 5.05 på eiendommen? 5.06 Kjenner du til om det er boretter, forkjøpsretter o.l. Kjenner du til om det er eller har vært tvister med 5.07 naboer eller andre om eiendommen? Konflikt med selger/tidligere eier. Spesifiseres v. forespørsel Kjenner du til om boligen er endret i forhold til de 5.08 opprinnelige tegninger? Kjenner du til om det fortsatt er arbeider som 5.09 dekket av garantier eller reklamasjonsrett?. Kjenner du til om det er endrede 5.10 reguleringsbestemmelser eller forslag til dette?. Er det installert røykvarsler og brannslukke 5.11 anordning i boligen? Det er montert røykvarslere og brannslukningsapparat 5.12 Annet 6 Kjenner du til (alle ja-svar skal kommenteres) Ja Nei Kommentarer, eventuelt når: Side 4 av 7

5 6.01 Godkjent kontroll av: Elektrisk anlegg 6.02 Godkjent kontroll av: Piper/ildsted (Med unntak av ev. feier) Godkjent kontroll av: Vann og avløp 6.04 Kjenner du til om det er nedgravde tanker o.l. på eiendommen og hvor gammel er den/disse? Kontroll av brensel-/olje-/parafintank. Når ble 6.05 disse/denne sist kontrollert. At det er ferdigattest slik boligen framstår i dag 6.06 Om boligen er endret i forhold til opprinnelige 6.07 tegninger 6.08 Om det er midlertidig brukstillatelse Gjenstående arbeider i forhold til anmerkningene 6.09 ved midlertidig brukstillatelse 6.10 Pålegg/ påbud som ikke er utbedret Annet Se eget vedlegg 2.11 Viser til tom spylt tank som er gravd ned ved siden av ridebane. Brukes til å vanne ridebane. For øvrig eksisterende fungerende olje og septik tank som ble etablert i forb.m. husbygging gjort av tidligere eier. 7 Årlige driftskostnader Kroner / år 7.01 Energiforbruk el/olje/ved Ca ,- i året i olje/ elektrisitet. Gjelder for alle bygninger samlet Vedlikehold Ukjent 7.03 Fellesutgifter Har ikke 7.04 Offentlige avgifter , Eiendomsskatt Ikke innført 7.06 Annet 8 Driftsbygninger, andre bygninger, osv Ja Nei Beløp Navn Kommentar 8.01 Mangler Se over 8.02 Tillatelser 8.03 Regnskap 8.04 Regnskapsfører 8.05 Dyr 8.06 Endringer i fellesutgifter/husleie 8.07 Forhold som ikke fremgår av regnskapet/åreberetningen og lignende Her bes det om å notere alle de mangler som man vet om og ønsker å beskrive ytterligere eller andre forhold rundt eiendommen: Side 5 av 7

6 Vedlegg til egenerklæring. Gnr. 203/206 Bnr. 20/10 Dato: Viser til vedlagte mangelliste og tiltaksplan utført av elektro entreprenør Elrom. Viser også til oppsett og kostnadsoverslag datert av Olav Øye As. For øvrig vises også til problemer med overvann på eiendommen og drenering av denne. Andre punktvise forhold. 1. Markisestoffet over terrasse er revnet/slitt, og må skiftes. 2. Mangler forskriftsmessig plate foran peis. 3. Vannledning for stall bør etterisoleres under badehus. har frosset ved mye kulde 4. Tror ikke boareal/grunnflate er helt over ens med opplysninger jeg har mottat fra tidligere eier/takst. 5. Nevner til slutt at det ikke er gjort noen vesentlige oppgraderinger og vedlikeholdsarbeider på eksisterende bygningsmasse. Trolig må påregnes her et akkumulert generelt vedlikeholdsbehov. Dog er det oppført ny stallinnredning, isolert stall, samt alle nødvendige arbeider tekniske fag. Herunder hestedusj m/ varmt og kaldt vann, automatiske drikkekar etc. Planert store deler av eiendommen og etablert ferdig ridebane inkl. gjerder og paddocker etc. Skiftet fundamenter for stabbur. 6. Side 6 av 7

7 Side 7 av 7

Dokument kilde: Norsk Standard, NS 3600:2013 SALGSOBJEKT (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER)

Dokument kilde: Norsk Standard, NS 3600:2013 SALGSOBJEKT (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER) SALGSOBJEKT (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER) Enebolig eller rekkehus/to- fleremannsbolig med eget gnr/bnr Eierseksjon alle typer leiligheter inkludert fritidsleiligheter Eierseksjon to/fleremannsbolig eller

Detaljer

ENEBOLIG I VAÅSEN BOLIGFELT VENNESLA. Øvrebø - Pent oppusset enebolig innerst i blindvei med flott og solrik beliggenhet Einerlia 12

ENEBOLIG I VAÅSEN BOLIGFELT VENNESLA. Øvrebø - Pent oppusset enebolig innerst i blindvei med flott og solrik beliggenhet Einerlia 12 ENEBOLIG I VAÅSEN BOLIGFELT VENNESLA Prisantydning: Kr. 2 290 000,- + omk. Øvrebø - Pent oppusset enebolig innerst i blindvei med flott og solrik beliggenhet Einerlia 12 MEGLERS KOMMENTAR Solrik og usjenert

Detaljer

MANDAL IDYLL I HOLUM ATTRAKTIV EIENDOM MED LÅVE OG REDSKAPSHUS

MANDAL IDYLL I HOLUM ATTRAKTIV EIENDOM MED LÅVE OG REDSKAPSHUS IDYLL I HOLUM ATTRAKTIV EIENDOM MED LÅVE OG REDSKAPSHUS MANDAL Prisantydning: Kr. 3 680 000,- + omk. Holum - Attraktiv og romslig eiendom med nyoppført redskapshus. Låve og ca 3,2 mål tomt. Oppussing.

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 109 Bnr: 13 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0806 Kommune: Skien Telemark Takst og Byggvurdering AS Uniongata 18 3732 SKIEN Sted/dato Skien/08.09.2011

Detaljer

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Skirvedalsvegen 39 3540 Nesbyen Småbuk - Hestesportsenter på 15,2 da med egen ridehall. NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst RAPPORTANSVARLIG: Gnr 58 Bnr 39 Kommune: 1931 LENVIK Anders Killie Solli Laukhellaveien 3C, Befaringsdato: 25072012

Detaljer

LILLESAND ENEBOLIG SOLRIKT OG SENTRALT

LILLESAND ENEBOLIG SOLRIKT OG SENTRALT ENEBOLIG SOLRIKT OG SENTRALT LILLESAND Prisantydning: Kr 2 850 000,- + omk Lillesand - Fin enebolig med kort vei til sentrum, pusset opp i senere år med pent opparbeidet tomt Solheimveien 8 a MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gate 5 97 6700 MÅLØY Gnr 117 Bnr 155 Kommune: 1439 VÅGSØY Befaringsdato: 12112014 Rapportdato: 16012015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

LEILIGHET SENTRALT M/ GARASJE! MANDAL. Sanden - Pen selveierleilighet med garasje sentralt. Møllebakken 16

LEILIGHET SENTRALT M/ GARASJE! MANDAL. Sanden - Pen selveierleilighet med garasje sentralt. Møllebakken 16 LEILIGHET SENTRALT M/ GARASJE! Prisantydning: MANDAL Sanden - Pen selveierleilighet med garasje sentralt. Møllebakken 16 Kr. 1 270 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Leiligheten ligger på Møllebakken på Sanden.

Detaljer

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk.

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk. Oppdragsnr: 32140208 HAVSTEIN Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM Prisant. kr 3 900 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 3 998 550 P-rom/bra ca. 144/196 kvm. Tomt ca. 588 kvm. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv

Detaljer

EGENERKLÆRINGSSKJEMA Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

EGENERKLÆRINGSSKJEMA Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven EGENERKLÆRINGSSKJEMA Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven Meglerfirma Oppdragsnr. Adresse Postnr. Sted Gnr Bnr Snr./andelsnr./askjenr. Festenr. Med verdi og lånetakst Med boligsalgsrapport

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND Gnr 21 Bnr 5/13/14/35 Kommune: 428 TRYSIL Befaringsdato: 27052014 Rapportdato: 30062014

Detaljer

SALGSOBJEKT (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER) SELGER (1) SELGER (2)

SALGSOBJEKT (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER) SELGER (1) SELGER (2) EGENERKLÆRINGSSKJEMA TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN Dette er et selvstendig skjema som benyttes uavhengig av om det tegnes eierskifteforsikring eller ikke. Dersom det skal

Detaljer

EGENERKLÆRINGSSKJEMA SALGSOBJEKT SELGER (1) SELGER (2) TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER)

EGENERKLÆRINGSSKJEMA SALGSOBJEKT SELGER (1) SELGER (2) TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER) EGENERKLÆRINGSSKJEMA TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN Dette er et selvstendig skjema som benyttes uavhengig av om det tegnes eierskifteforsikring eller ikke. Dersom det skal

Detaljer

Beskrivelse. Kvitfjell Vest, 2634 Fåvang

Beskrivelse. Kvitfjell Vest, 2634 Fåvang ø elinfo Kvitfjell Vest Særegen, praktfull eiendom beliggende i "smørøyet" på Kvitfjells vestside. Eiendommen består av 8 bygninger, bl.a stort gjennoppført "hovedhus" og en "gildehall". Beliggenhet helt

Detaljer

EGENERKLÆRINGSSKJEMA Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

EGENERKLÆRINGSSKJEMA Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven EGENERKLÆRINGSSKJEMA Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven Meglerfirma Oppdragsnr. Adresse Postnr. Sted Gnr Bnr Snr./andelsnr./aksjenr. Festenr. Med verdi og lånetakst Med boligsalgsrapport

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Boligeiendom SERTIFISERT TAKSTMANN Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

Boligsalgsrapport (BSR) ved tegning av eierskifteforsikring.

Boligsalgsrapport (BSR) ved tegning av eierskifteforsikring. EGENERKLÆRINGSSKJEMA TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN Dette er et selvstendig skjema som benyttes uavhengig av om det tegnes eierskifteforsikring eller ikke. Dersom det skal

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Tjenngata 10 4950 RISØR RAPPORTANSVARLIG: Gnr 16 Bnr 649 Morten H Storm Kommune: 901 RISØR Morten Heiberg Storm Befaringsdato: 10032014 Rapportdato:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst SERTIFISERT TAKSTMANN Sivilingeniør Sjur A. Lindheim Haram Telefon: 922 17 065 E-post: slh@bovena.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kvimarka 80 B, 4365 NÆRBØ Gnr 26: Bnr 949 (snr: 1) 1119 HÅ KOMMUNE Del av tomannsbolig m/carport SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Bjørn Espeland Taktsmann MNTF Telefon:

Detaljer

MANDAL FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING!

MANDAL FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING! FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING! MANDAL Prisantydning: Kr. 8 690 000,- + omk. NR 10 - Stor bygård/forretningsbygg med næringsdel, utleieleilighet og toppleilighet på 136 kvm! Heis!

Detaljer

LUND 3-ROMS LEILIGHET UTSIKT MOT GRØNTOMRÅDET. Lys og koselig 3-roms andelsleilighet med vestvendt veranda. St. Olavs vei 15 C

LUND 3-ROMS LEILIGHET UTSIKT MOT GRØNTOMRÅDET. Lys og koselig 3-roms andelsleilighet med vestvendt veranda. St. Olavs vei 15 C 3-ROMS LEILIGHET UTSIKT MOT GRØNTOMRÅDET LUND Prisantydning: Kr. 2 250 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 2 356 473,- + omk. Lys og koselig 3-roms andelsleilighet med vestvendt veranda. St. Olavs

Detaljer

EGENERKLÆRINGSSKJEMA SALGSOBJEKT (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER) SELGER (1) SELGER (2) TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN.

EGENERKLÆRINGSSKJEMA SALGSOBJEKT (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER) SELGER (1) SELGER (2) TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN. EGENERKLÆRINGSSKJEMA TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN. Dette er et selvstendig skjema som benyttes uavhengig av om det tegnes eierskifteforsikring eller ikke. Dersom det skal

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE. Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9

ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE. Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9 ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE Prisantydning: Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9 Kr. 2 490 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Solrik beliggenhet så og si midt i Evje

Detaljer

KANABAKKEN 8 B VADSØ. Halv part av to-mannsbolig med garasje. Prisantydning: 1 050 000,- Eier (Selveier) leilighet BRA: 136 m² / P-ROM: 106 m²

KANABAKKEN 8 B VADSØ. Halv part av to-mannsbolig med garasje. Prisantydning: 1 050 000,- Eier (Selveier) leilighet BRA: 136 m² / P-ROM: 106 m² KANABAKKEN 8 B VADSØ Halv part av to-mannsbolig med garasje Prisantydning: 1 050 000,- Eier (Selveier) leilighet BRA: 136 m² / P-ROM: 106 m² NØKKELINFORMASJON ADRESSE Kanabakken 8 B POSTNUMMER/POSTSTED

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Fagerliveien 87 B 1605 FREDRIKSTAD Seksjon nr. 1 Sameiebrøk: 1/2 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn Hals Oppdrag 33223

Detaljer

Andel/aksje alle typer boliger inkl. fritidsbolig Enebolig eller rekkehus/to- flermannsbolig med eget gnr./bnr. u/boligsalgsrapport

Andel/aksje alle typer boliger inkl. fritidsbolig Enebolig eller rekkehus/to- flermannsbolig med eget gnr./bnr. u/boligsalgsrapport EGENERKLÆRINGSSKJEMA TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN Dette er et selvstendig skjema som benyttes uavhengig av om det tegnes eierskifteforsikring eller ikke. Dersom det skal

Detaljer