Dokument kilde: Norsk Standard, NS 3600:2013 SALGSOBJEKT (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokument kilde: Norsk Standard, NS 3600:2013 SALGSOBJEKT (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER)"

Transkript

1 SALGSOBJEKT (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER) Enebolig eller rekkehus/to- fleremannsbolig med eget gnr/bnr Eierseksjon alle typer leiligheter inkludert fritidsleiligheter Eierseksjon to/fleremannsbolig eller rekkehus med seksjonsnummer Andel/aksje alle typer boliger med andel/aksje herunder og fritidsboliger Tomt Fritidsbolig Annet (spesifiser) Gnr. Bnr. Seksjonsnummer Andelsnummer Festenummer Adresse Post nr. Sted Kommune Byggeår Hvor lenge Når kjøpte du har du bodd i boligen? boligen? I hvilket forsikringsselskap er det tegnet villa-/husforsikring? (ikke innboforsikring) Type villa/husforsikring? Standard Utvidet Polise-/avtalenummer Er det dødsbo? Ja Nei Avdødes navn: Hjemmelshaver: Har du bodd i boligen de siste 12 mnd.? Ja Nei SELGEREN Selger (1) Etternavn: Fornavn: Tlf privat: Mobil: E-post: Ny adresse: Post nr.: Sted Selger (2) Etternavn: Fornavn: Tlf privat: Mobil: E-post: Ny adresse: Post nr.: Sted Initialer Side 1 av 6

2 Spørsmål for alle typer eiendommer Nei Ja 1 Kjenner du til om det er eller har vært feil tilknyttet våtrommene, f. eks. sprekker i fliser, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? 2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? 2.1 Hvis ja, redegjør for hva som ble gjort/utført: (Bruk tilleggsark om nødvendig) 2.2 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? 2.3 Er arbeidet utført av faglært, skal firmanavn, eventuelt også navn opplyses 2.4 Er arbeidet utført av ufaglært/egeninnsats/dugnad? 2.5 Er forholdet byggemeldt/omsøkt? 3 Kjenner du til om det er eller har vært problemer med ildsted eller skorstein, f.eks. dårlig trekk, sprekker, eller lignende? Foreligger det tilsynsrapport? 4 Kjenner du til om det er feil ved utført arbeid/vært kontroll på vann eller avløp? 4.1 Er arbeidet utført av ufaglært/egeninnsats/dugnad? 4.2 Er arbeidet utført av faglært, skal firmanavn, eventuelt også navn opplyses 5 Kjenner du til om det er eller har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjeller/krypekjeller og/eller overflatevann på eiendommen? 6 Kjenner du til om det er eller har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende? 7 Kjenner du til om det er eller har vært f.eks. rissprekker, sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? 8 Kjenner du til om det er eller har vært sopp, råteskader, eller skadedyr i boligen, f.eks. rotter, mus, maur og lignende? 9 Kjenner du til om er eller har vært utettheter i terrasse, garasje, tak eller fasade? 9.1 Har det vært utført arbeid på taktekking, takrenner, nedløp eller beslag? Har ikke/ vet ikke Kommentar Initialer Side 2 av 6

3 Spørsmål for alle typer eiendommer Nei Ja 10 Er hele det elektriske anlegget utført av registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? 10.1 Hvis ja, oppgi firmanavn, eventuelt også navn: 10.2 Kjenner du til om det er mangler ved det elektriske anlegget? 10.3 Foreligger kontrollrapport fra offentlig myndighet hvor det er påpekt mangler ved det elektriske anlegget? 10.4 Har du samsvarserklæring på det elektriske anlegget for alle arbeider utført etter 1. januar 1990? 11 Kjenner du til om ufaglærte personer har utført innvendige eller utvendige arbeider som krever faglige kvalifikasjoner som tømrer, murer eller lignende? 12 Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av eiendommens omgivelser? 13 Kjenner du til manglende tillatelser eller ferdigattest? 13.1 Kjenner du til om det foreligger påbud, heftelser eller krav vedrørende eiendommen som ikke samsvarer med dagens bebyggelse? 14 Selges eiendommen med utleieleilighet eller hybel? 14.1 Er utleieleiligheter godkjent hos bygningsmyndighetene for utleie? 15 Er det innredet/bygd ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen etter at den ble oppført? 15.1 Hvis ja, er det godkjent hos bygningsmyndighetene? 16 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter eller tilstandsvurderinger eller utførte målinger (radon, fukt, setninger, støv osv.) 17 Kjenner du til om det er støy, vibrasjoner eller lydforhold som er vesentlig for kjøper å vite? 18 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om? Hvis ja, redegjør. Eksempelvis støy, lukt, inneklima, elektromagnetiske forhold, om det til eiendommen er bruksrett til byggverk på annen manns eiendom, annet: 19 Tillater eier at den bygningssakyndige under tilstandsanalysen foretar hulltaking i vegger/gulv/himling for undersøkelse av fukt? Har ikke/ vet ikke Kommentar Initialer Side 3 av 6

4 Spørsmål for leiligheter i sameier, borettslag eller aksjeselskap Nei Ja Kommentarer 20 Kjenner du til om sameiet, borettslaget, eller aksjeselskapet er involvert i tvister av noe slag? 21 Kjenner du til vedtak eller forslag til vedtak om forhold vedrørende eiendommen som kan medføre økt husleie eller økte fellesutgifter (f. eks. vedlikeholdsbehov, skadeutbedring) Sjekk styrets årsberetning. 22 Finnes det en tilstandsrapport for fellesdelene yngre Angi dato for rapporten. enn 5 år, og er denne i hht. Norsk Standard NS 3424 eller NS3600? Tilleggskommentarer: (Er det behov for plass til flere kommentarer, kan disse skrives på eget ark) Signering (skal fylles ut) Dato og sted: Signatur selger 1: Signatur selger 2: Eiers plikter i forkant av tilstandsanalysen (NS 3600:2013, pkt. 5) Forut for tilstandsanalysen skal det foreligge en egenerklæring fra eier, og eier skal framskaffe relevant dokumentasjon i henhold til Sjekkliste for forarbeid av eier før tilstandsanalysen (se påfølgende side). Side 4 av 6

5 Eier skal legge forholdene til rette for inspeksjon, inkludert å gi adgang til bygningsdeler og rom. Sjekkliste for forarbeid av eier før tilstandsanalysen Eier skal legge forholdene til rette for inspeksjon, inkludert å gi adgang til bygningsdeler og rom. I dette inngår også tilgang til alle rom, inklusive krypekjeller og loft, yttertak (via stige), utfôrede vegger i rom under terreng, vegger i tilstøtende rom til bad/dusj med mer. Følgende informasjon og dokumentasjon skal legges fram av eier som tillegg til egenerklæringsskjema, dersom det er tilgjengelig. Sjekkpunkt/dokumentasjon Sjekkliste for dokumentasjon for eier Ligger vedlagt Finnes ikke Merknad Nr: 1 Godkjente byggetegninger for Dette skal (kan) være tilgjengelig i boligen (plan, snitt og fasader) da byggesaksmappen hos kommunen den ble bygd, og eventuelle senere byggemeldingspliktige endringer 2 Dokumentasjon på arbeider på bad 3 Teknisk anlegg 3.1 For elektrisk anlegg utført etter : Erklæring om samsvar for det elektriske anlegget, bruksanvisninger for elektrisk utstyr 3.2 Oppdatert kursfortegnelse Finnes normalt i sikringsskapet 3.3 Utstyrsdokumentasjon (på norsk) f. eks. produktinformasjon, bruksanvisninger og funksjonsbeskrivelse for fastmontert utstyr (eksempelvis varmepumpe, alarmanlegg, soneinndeling av lys og varme, sentralstøvsuger, steamdusj, boblebad, ventilasjon, bygningsautomatisering, styring av varme, IT-anlegg, antenne-anlegg, og andre tekniske installasjoner) 3.4 Dokumentasjon på gulv- og takvarme (inklusive vannbåren varme og sentralvarme) med bilde/foto, eventuelt tegninger av varmekabel/folieforlegning og styringsenheters plassering 3.5 Dokumentasjon av belysningsanlegg, f.eks. lavvolt spotlight/downlightssystem Side 5 av 6

6 Sjekkpunkt/dokumentasjon Ligger vedlagt Finnes ikke Merknad Nr: 3.6 Eventuelle tilsynsrapporter fra offentlige myndigheter (Det Lokale El-tilsyn, DLE). Eier kan eventuelt sjekke med DLE om det har vært foretatt el-kontroll på installasjonen og få tilsendt eventuell rapport 3.7 Innreguleringsrapport for luftbehandlingsanlegg 3.8 Tilsynsrapport for oljetanker 3.9 Tilsynsrapport på septiktank 3.10 Dokumentasjon på drikkevannskvalitet hvis boligen ikke er tilkoblet kommunal forsyning 3.11 Serviceavtale på minirenseanlegg og pumpestasjoner 3.12 FDVU-dokumentasjon (ref. Teknisk forskrift TEK 10 til Plan og bygningsloven) 3.13 Dokumentasjon og opplysninger om Situasjonsplan vann- og avløp vann og avløpsanlegg og eventuelle inspeksjoner og utbedringer 4 Dokumentasjon for fellesdeler For boliger med fellesdel skal det innhentes en tilstandsrapport, vedlikeholdsplan, plan over gjennomførte vedlikeholdstiltak og årsmelding fra fellesanlegg der dette finnes 4.1 Tilstandsanalyserapport for fellesdel 4.2 Rapport med vedlikeholdsplan/utbedringsplaner 4.3 Årsmelding for fellesdel inklusive resultatet fra HMS-arbeid (bl.a. elektrisk og brann) 5 Tilsynsrapport fra feievesenet 6 Energiattest for boligen, se 7 Resultat fra eventuelle målinger av radon i boligen i tillegg til dokumentasjon av gjennomførte tiltak Side 6 av 6

7 Tips til selgere som har rekvirert Boligsalgsrapport: Selgers egenerklæring skal/må være ferdig utfylt til takst/befaringsdagen. Kopi av erklæringen sammen med Boligsalgsrapporten vil bli sendt rekvirent/eier og eiendomsmegler. Ha tegninger, kvitteringer på utført arbeid, rapport fra feier, rapport fra el-tilsyn og eventuelt andre rapporter liggende fremme på befaringsdagen. Dette er viktige dokumenter i forbindelse med utarbeidelsen av rapporten. Tenk gjennom om det har vært/eller er, skader, feil, eller mangler ved boligen. Noter gjerne ned på et ark slik at jeg får alle opplysningene. Noter også ned dersom det har vært foretatt oppussing, ombygging, utskiftinger, og eventuelt når boligen sist er malt utvendig, osv. Husk å oppgi årstall når ting er gjort, f.eks. oppussing/renovering av bad, vaskerom og kjøkken. Oppgraderinger av el-installasjoner og eventuelt nye installasjoner. For å kunne foreta en grundig gjennomgang er det er stor fordel at boligen er ryddet. På bad og andre våtrom må sluk være rengjort, og ventilasjon være lett tilgjengelig for inspeksjon. Det bør ryddes i/under servantskap på bad og vaskerom. Vennligst ikke bruk dusjen de siste timene før jeg kommer. Det bør ryddes i kjøkkenbenken/under vasken på kjøkkenet. Sørg for at det er mulig å komme til varmtvannsberederen (dersom det er mulig). Tilrettelegg for inspeksjon av kryperom/krypekjeller, kjeller/ loft og sikringsskap. Husk å reis opp stige for utvendig adkomst til tak. NB stigen må være typegodkjent. Dersom det er nedgravd olje- eller parafintank på eiendommen, ønskes det opplyst om den er av stål eller glassfiber. Oppgi gjerne alder og størrelsen på tanken. Det vil også bli tatt bilder av bygningen/bygningsdeler. Disse bildene er til intern bruk i forbindelse med utarbeidelse av rapporten. Bildene vil ikke bli distribuert til andre, med unntak av ett fasadebilde som vil bli brukt på forsiden på Boligsalgsrapporten. For øvrig finnes det mange nyttige opplysninger/tips på

Boligsalgsrapport (BSR) ved tegning av eierskifteforsikring.

Boligsalgsrapport (BSR) ved tegning av eierskifteforsikring. EGENERKLÆRINGSSKJEMA TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN Dette er et selvstendig skjema som benyttes uavhengig av om det tegnes eierskifteforsikring eller ikke. Dersom det skal

Detaljer

EGENERKLÆRINGSSKJEMA SALGSOBJEKT SELGER (1) SELGER (2) TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER)

EGENERKLÆRINGSSKJEMA SALGSOBJEKT SELGER (1) SELGER (2) TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER) EGENERKLÆRINGSSKJEMA TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN Dette er et selvstendig skjema som benyttes uavhengig av om det tegnes eierskifteforsikring eller ikke. Dersom det skal

Detaljer

Andel/aksje alle typer boliger inkl. fritidsbolig Enebolig eller rekkehus/to- flermannsbolig med eget gnr./bnr. u/boligsalgsrapport

Andel/aksje alle typer boliger inkl. fritidsbolig Enebolig eller rekkehus/to- flermannsbolig med eget gnr./bnr. u/boligsalgsrapport EGENERKLÆRINGSSKJEMA TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN Dette er et selvstendig skjema som benyttes uavhengig av om det tegnes eierskifteforsikring eller ikke. Dersom det skal

Detaljer

SALGSOBJEKT (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER) SELGER (1) SELGER (2)

SALGSOBJEKT (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER) SELGER (1) SELGER (2) EGENERKLÆRINGSSKJEMA TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN Dette er et selvstendig skjema som benyttes uavhengig av om det tegnes eierskifteforsikring eller ikke. Dersom det skal

Detaljer

det gode liv på meland

det gode liv på meland det gode liv på meland Frittliggende enebolig i Beitingvegen 196 50 meter fra golfbanen på Meland BOLIGRIKET.NO Salg : Advokat Morten Lyder Gjesdahl KONTAKTPERSON : Lars Inge Birkeland mail: Lib@boligriket.no

Detaljer

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND Prisantydning: Kr. 3 900 000,- + omk. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

3 181 kr. inkl. oppvarming

3 181 kr. inkl. oppvarming 4 250 000 kr. 76 kvm. 5 000 000 kr. 69 kvm. 3 181 kr. inkl. oppvarming Kontaktperson: Erik Pettersen Kontakttelefon: 401 40 341 Sendes til: erikthp74@gmail.com BUD PÅ EIENDOM Dato: 27.04.2015 Oppdragsnr:

Detaljer

VALNESFJORD. Berglia 3. BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,-

VALNESFJORD. Berglia 3. BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,- VALNESFJORD Berglia 3 BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,- Her kan vi presentere en romslig enebolig på et plan beliggende i attraktive Valnesfjord. Boligen ligger fint og fritt med

Detaljer

SALGSOPPGAVE VINDHOLMHEIA 9B

SALGSOPPGAVE VINDHOLMHEIA 9B SALGSOPPGAVE VINDHOLMHEIA 9B Det tas forbehold mot eventuelle feil i salgsoppgaven NØKKELINFORMASJON Adresse Vindholmheia 9B, 4842 Arendal Selger Marit Fredriksen (privat selger) Mob: 93 06 05 82 Advokat

Detaljer

Enebolig, Tanahus 17, Tana

Enebolig, Tanahus 17, Tana Enebolig, Tanahus 17, Tana Enebolig (tidl. tomannsbolig) beliggende på Tanahus ca 27 km nord for sentrumsområdet Tana bru. Tidligere forsvarets byggefelt. Solrik tomt. Nærhet til allsidig friluftsliv herunder

Detaljer

Tinnheia 2 roms 1.070.000,- Prisantydning: Fellesgjeld 621.625,- Totalpris 1.691.625,-

Tinnheia 2 roms 1.070.000,- Prisantydning: Fellesgjeld 621.625,- Totalpris 1.691.625,- Fin leilighet i blokk, biloppstillingsplass, heis og fine uteområder. Tinnheia 2 roms Nikkelveien 5 P-rom: 61 Prisantydning: 1.070.000,- Fellesgjeld 621.625,- Totalpris 1.691.625,- Caroline Andersen Tlf:

Detaljer

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk.

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk. Oppdragsnr: 32140208 HAVSTEIN Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM Prisant. kr 3 900 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 3 998 550 P-rom/bra ca. 144/196 kvm. Tomt ca. 588 kvm. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv

Detaljer

VENNESLA LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA. Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6

VENNESLA LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA. Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6 LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA VENNESLA Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6 Prisantydning: Kr. 840 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 226 077,- + omk. MEGLERS

Detaljer

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033 GJERSØE - STOKKE Enebolig med alt på ett plan 4 soverom - kjeller - uthus Stor tomt Landlig beliggenhet nær Sem Prisant: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM. Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G

LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM. Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM Prisantydning: Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G Kr. 1 650 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Leiligheten er beliggende

Detaljer

HÅNES ANDELS LEILIGHET GARASJE OG HEIS. Vigvollåsen -Fott 2(3) roms leilighet med stor solrik terrasse, heis og garasjeplass Vigvollåsen 16

HÅNES ANDELS LEILIGHET GARASJE OG HEIS. Vigvollåsen -Fott 2(3) roms leilighet med stor solrik terrasse, heis og garasjeplass Vigvollåsen 16 ANDELS LEILIGHET GARASJE OG HEIS HÅNES Prisantydning: Kr. 1 690 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 2 170 002,- + omk. Vigvollåsen -Fott 2(3) roms leilighet med stor solrik terrasse, heis og garasjeplass

Detaljer

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg.

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. SENTRAL BELIGGENHET PEN TOPPLEILIGHET LUND Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. Prisantydning: Kr. 1 750 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 836 249,- + omk. MEGLERS

Detaljer

EIK - TØNSBERG. www.smartmegling.no

EIK - TØNSBERG. www.smartmegling.no EIK - TØNSBERG Velholdt rekkehus over 2 etasjer med egen hageflekk i barnevennlig boligområde 3 soverom og garasje Prisant: 2 290 000,- Adresse: Årfuglveien 10B P-rom/Bra: 110/116 kvm Fellesutgifter: 200,-

Detaljer

TØNSBERG - SENTRUM. www.smartmegling.no

TØNSBERG - SENTRUM. www.smartmegling.no TØNSBERG - SENTRUM Urban selveierleilighet i 4 etasje Renovert/oppgradert i 2014 Prisant: 860 000,- Adresse: St Olavs gate 22, snr 50 P-rom/Bra: 16/16 kvm Fellesutgifter: 1 423,- pr måned Tomteareal: Soverom:

Detaljer

Velholdt enebolig over ett plan

Velholdt enebolig over ett plan NÆRBØ KVIMARKA 31 Velholdt enebolig over ett plan SELVEIER 128 2 P-ROM 128m² BRA 128m² PRISANTYDNING 3.690.000,- + 2,5% dok. avg SAKSNR 414030 AVD. Jæren KONTAKT Ann Helen Lauvskar MOB. 46 94 00 27 PROSPEKT

Detaljer

ÅSGÅRDSTRAND - HORTEN

ÅSGÅRDSTRAND - HORTEN ÅSGÅRDSTRAND - HORTEN Pen og lys selveierleilighet. 2 (3) soverom - 2 bad - 2 terrasser. Parkeringsplass i garasjeanlegg. Prisant.: 2 990 000,- Adresse: Granåsveien 25B P-rom/Bra: 99/99 kvm Fellesutgifter:

Detaljer

Detteeretse[vstendigskjemasombenyttesUaVhengigavomdettegneseierskifte{orsikringetterikke.Dersomdetska[tegneseierskifeforsikrin9m. likke. E- post.

Detteeretse[vstendigskjemasombenyttesUaVhengigavomdettegneseierskifte{orsikringetterikke.Dersomdetska[tegneseierskifeforsikrin9m. likke. E- post. EGENERKLÆRINGSSKJEMA [S ro*rro*åsfonsun; I nttg TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN. Detteeretse[vstendigskjemasombenyttesUaVhengigavomdettegneseierskifte{orsikringetterikke.Dersomdetska[tegneseierskifeforsikrin9m

Detaljer

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,-

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,- MASI TURISTSENTER Masi Turistsenter P-rom/Bra: /432 Oppdrag: 80212053 Prisantydning: 5.250.000,- Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet DNB Eiendom - Hele Norges

Detaljer

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT!

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! MANDAL Prisantydning: Kr. 4 150 000,- + omk. Sanden - Romslig og attraktivt enderekkehus med høy standard og garasje! Solrik, romslig terrasse med elveutsikt! Nygata

Detaljer

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING.

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING. LILLEVAR - STOKKE KOMBINERT BOLIG OG NÆRING Kombinert bolig- og næringseiendom 2 leiligheter Prisant: 3 400 000,- Adresse: Lillevarskogen 7 P-rom/Bra: 167/239 kvm Tomteareal: 1 020 kvm Oppdragsnr: 2150029

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer

SOLVANG - TØNSBERG. www.smartmegling.no

SOLVANG - TØNSBERG. www.smartmegling.no SOLVANG - TØNSBERG Lys andelsleilighet i 2. etasje. 1 (2) soverom - terrasse. Sentralt beliggende. Prisant.: 1 500 000,- And.Fellesgj.: 31 000,- TOTALT: 1 531 000,- Adresse: Dronning Åsas vei 4B P-rom/Bra:

Detaljer

OLSRØD - TØNSBERG. www.smartmegling.no

OLSRØD - TØNSBERG. www.smartmegling.no OLSRØD - TØNSBERG Selveierleilighet på bakkeplan. Endeleilighet. 2 soverom. Garasje. Prisant.: 2 950 000,- Adresse: Olsrødsvingen 128A P-rom/Bra: 70/70 kvm. Fellesutgifter: 2 558,- Tomteareal: Antall soverom:

Detaljer