Nordby Handelssted 9055 Meistervik. Prisantydning: Kr ,- + omk til staten. Innholdsfortegnelse. Vedlegg til salgsoppgave

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordby Handelssted 9055 Meistervik. Prisantydning: Kr. 6.750.000,- + omk til staten. Innholdsfortegnelse. Vedlegg til salgsoppgave"

Transkript

1 Ben-Ruben Heimstad Mobil: E-post: Ivar Nerdal Mobil: E-post: Vedlegg til salgsoppgave Nordby Handelssted 9055 Meistervik Matrikkel: GNR. 89, BNR. 120 i Balsfjord kommune Prisantydning: Kr ,- + omk til staten Innholdsfortegnelse - verdi- og lånetakst - selgers egenerklæring - målebrev - plankart - planbeskrivelser og bestemmelser - selgers illustrasjoner - budskjema

2

3

4

5

6

7

8

9 Side 1 av 3 EGENERKLÆRINGSSKJEMA FOR SELGER Egenerklæringsskjema fra selger vil være en del av salgsoppgaven.. SALGSOBJEKTET: Eiendommens adresse Nordby Handelssted Postnummer, poststed 9055 Meistervik Kommune Balsfjord Eiendommens offisielle betegnelse: Gnr. 89 Bnr. 120 Når kjøpte selger eiendommen? Byggeår SELGEREN(E): Fornavn/ Etternavn Firmanavn: Nordby Handelssted AS E-post: Tlf. Mobil DOKUMENTASJON/ AVTALER: Foreligger det: JA NEI Kommentar: Leieavtaler, forkjøpsretter, boretter på eiendommen? Festekontrakter? Ikke tinglyste avtaler på eiendommen? Konsesjonsplikt eller odel på eiendommen? Forsikringsavtale bygning Type forsikring Polisenummer Selskap ESTIMERTE DRIFTSKOSTNADER PR. ÅR: Energiforbruk: Kommunale avgifter: Eiendomsskatt: Fellesutgifter: Vedlikehold: Annet: TIL ORIENTERING: I følge Avhendingsloven plikter selger å gi opplysninger om eiendommen som selger kjenner, eller må kjenne til, og som må antas å ha betydning for salget. Spørsmålene skal besvares etter beste skjønn. Noen av spørsmålene vil ikke være relevante. Disse skal man sette strek over. Informasjonen i egenerklæringen omfatter i hovedsak hovedenhet. Dersom det er tilbygg, uthus, garasje, og lignende som har en tilstand som avviker fra denne hovedenhet, bes dette oppgitt som kommentar. Dersom selger har informasjon om skader, reparasjoner og andre forhold før egen overtagelse, bes også dette oppgis. Selgers initialer:

10 Side 2 av 3 NB: Alle JA svar skal utdypes i kommentarfeltet. EIENDOMMENS BESKAFFENHET: Våtrom (bad/ toalett/ vaskerom): 1 Kjenner du til om det er/ har vært skader/ problemer tilknyttet til våtrom (f.eks: sprekk i fliser, lekkasjer, råte, soppskader, feil helning sluk, vannansamling ol.)? Kjenner du til om det mangler vegg- og gulvmembraner på våtrom? Kjenner du til om det er foretatt utbedringer, reparasjoner, moderniseringer eller oppgraderinger etter at våtrom var nytt? Hvis JA: ble arbeidet utført av ufaglærte personer? Dersom det er varmekabler, kjenner du til om det er, eller har vært skader/problemer med disse? 2 Toalettrom: Kjenner du til om det er, eller har vært skader/problemer på toalettrom. Hvis JA: hva består disse konkret av? 3 Kjøkken: Kjenner du til om det er, eller har vært skader/problemer på kjøkken? Hvis JA: hva består disse konkret av? 4 Ved innbygget varmtvannsbereder: Kjenner du til om det er inspeksjonsmuligheter og er ekspansjonsventil koblet til sluk eller avløp? 5 ER det kryp-/blindkjeller: Hvis JA: når ble den sist inspisert og ble det registrert fukt-/skadeproblemer. 6 ER det kryp-/blindloft: Hvis JA: når ble den sist inspisert og ble det registrert fukt-/skadeproblemer. Alle NEI svar bekrefter at man ikke kjente til nevnte mangel. JA NEI Kommentar: Kjenner du til om det er eller har vært: JA NEI Kommentar 8 Fuktighet, kondens, vanninnsig i bygningen eller tilbygg til denne (f.eks i kjeller/ underetasje/ loft/ garasje/ carport/ uthus)? 9 Lekkasje i tak/ pipe/ fasader/ takrenner? 10 Lekkasje fra vann/ avløpsrør eller tilbakeslag av avløp-/ kloakkvann i avløpsrør? 11 Sopp, råteskader eller angrep fra skadedyr/ insekt (f.eks maur, mus, rotter) på bygningen? 12 Lekkasje/skade fra/på sentralfyr /sentralvarmeanlegg/ brenselstank? 13 Problemer med vindu/ dører og deres lukkingsanordninger. ( f.eks. trekk, lekkasje, ising, råte, punkterte/ defekte vindusglass ol.)? 14 Setningsskader på bygningen (f.eks. sprekk i mur, skjeve gulv, svikt i gulv, nedbøyning av himling. )? 15 Problemer med ildsted/ skorstein/ pipe (f. eks dårlig trekk, sprekker, manglende avstand til brennbart materiale eller andre problemer)? 16 Brann, eller nedsoting av bygget? 17 Isdannelse/ istapper i yttertak/ takrenner/ nedløp? 18 Problemer/ feil med ev. varmekabler i bygningen? 19 Radon i grunnen? 20 Tvister med naboer eller andre om eiendommen? Andre forhold: JA NEI Kommentarer: 21 Kjenner du til om det er/ har vært mangler ved det elektriske anlegget eller andre installasjoner? 22 Kjenner du til om det er utført arbeid på det elektriske anlegget etter år 2000? Hvis ja, foreligger samsvarserklæring? 23 Kjenner du til om det er/ har vært offentlige pålegg/ påbud på eiendommen (f.eks pålegg fra feievesenet, pålegg vedrørende det elektriske Selgers initialer:

11 anlegget ol.)? 24 Kjenner du til om bygningen er endret iht. til opprinnelige godkjente tegninger? 25 Kjenner du til manglende ferdigattest, anmerkninger på midlertidig brukstillatelse som ikke er utført, eller andre krav vedrørende eiendommen? 26 Kjenner du til om det fortsatt er arbeider som dekkes av garantier eller reklamasjonsrett? 27 Kjenner du til om det er utført bygningsmessig arbeid av ufaglærte personer? 28 Kjenner du til om eiendommen er tilknyttet privat avløpssystem og vanntilførsel? 29 Kjenner du til om det er nedgravde tanker o.l. på eiendommen og hvor gammel er den/disse? 30 Kjenner du til reguleringsplaner, andre planer eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller eiendommens omgivelser? 32 Mangler det røykvarslere / brannslukings - anordning i bygningen? Når ble det sist foretatt kontroll av følgende anordninger: 37 Brensel-/olje-/parafintank: 38 Pipe/ ildsted: 39 Elektriske anlegget: Årstall Kommentar: Side 3 av 3 Andre kommentarer: (du kan også vedlegge eget notat ark) UNDERSKRIFT SELGERS EGENOPPGAVE: (Underskrives av signaturberettiget / hjemmelshaver) Jeg/ vi bekrefter at alle opplysninger i denne egenoppgaven er gitt etter beste skjønn, og at jeg/ vi er kjent med at dersom jeg/ vi har gitt bevisst uriktige, misvisende, eller holdt tilbake relevante opplysninger om eiendommen, vil dette kunne medføre ansvar. Sted, dato Sted, dato Signatur Signatur Selgers initialer:

12

13

14

15 Dato: Rev: BESTEMMELSER TIL FLATEREGULERINGSPLAN NORDBY HANDELSSTED EIENDOMMENE 89/114OG 89/120 MALANGEN, BALSFJORD KOMMUNE GENERELLE FORHOLD: Bestemmelsenegjelderfor planlagtområdeav eiendommeneog somer vist medplangrense mot eiendommene: Mot vesteiendommen89/28,mot østeiendommene89/63og 89/48og sjøenmot syd. Det totalearealav eiendommensregulerteplanområdeutgjør12638m2 og omfatterfølgende reguleringsformål: Pbl leddnr 1 - ByggeområderRorbuer. Pbl leddnr 6 - Spesialområder. Pbl leddnr 7. - Fellesområder. 1. BYGGEOMRÅDER (PBL 251. ledd nr 1) Byggeområder.Rorbuer. Påbyggeområdermerketrorbuerkandetoppføresrorbuerderform og fargevalgi størstmulig utstrekningtilpassesdeneksisterendebebyggelsen.det tillatesbygningeri to etasjer. Byggegrensenfor bygninger,gjerderellermur fastsettesi bebyggelsesplanen. Byggeområder.Rorbuer på molo. Påbyggeområdermerketrorbuerpåmolo kandet anleggesmolo i sjøderrorbuerkan plasserespåmolo.det skaloppføresrorbuerderform og fargevalgi størstmuligutstrekning tilpassesdeneksisterendebebyggelsen.det tillatesbygningeri to etasjer. Her tillatesviderebyggingav plattingerog gangbaneri treverk. Boligformål. Eksisterendeboligtomtinnenforplanområdet. Utvidelseav bevertningsdelmed overnatting. Områdefor planlagtutvidelseavbevertningsdelmedovernatting. Allmennyttige formål. Områderderdet kanetableresbyggverktil allmennyttigeformål.eksempelfellessittegrupper, grillplass,brygge,gangstierellerannetbyggverktil allmennyttigformål. Offentlig bebyggelse.eksisterendefyrlykt. Ny bebyggelsemåavklaresi forhold til kystverketsnavigasjonsinstallasjon før byggearbeidene starter. 6. SPESIALOMRÅDER (PBL ledd nr 6)

16 Eksisterendebolighus. Bygning for bevaring. Eksisterendebolighusskalbevares. Eksisterendebevertningsdelmed overnatting. Bygning for bevaring. Eksisterendebygning,bevertningsdelmedovernatting,skalbevares. Sjø / Havneområde. Områdei sjøog havneområde. Molo over middel sjø. Skrånenedesteinfylling/moloovermiddelsjøvannstand.Delerav molo kanplankesog det kan fundamenteresog byggesgangbanerav treverkellerbetong-og stålkonstruksjoner. 7. FELLESOMRÅDER (PBL ledd nr 7) Fellesveg-og parkeringsområde. Fellesområdefor adkomstog biloppstillingsplasser. Arealtil snuplass,særligi forbindelsemedsnørydding. FELLESBESTEMMELSER: Dersomdetunderarbeideri markenkommerfremgjenstanderellerlevningersomvisereldre aktivitet i området,måarbeidetstansesog meldingsendestil Sametingetog Troms fylkeskommune,kulturetaten. BEBYGGELSESPLAN: Flatereguleringsplanen etterfølgesav enbebyggelsesplan. Behandlingenav bebyggelsesplanen følgerbestemmelsene i plan-og bygningsloven,og skalgodkjennesav formannskapet i Balsfjordkommune. Planbestemmelser utarbeidetav: Vidar Hauglid Planlegger

17 Selgers illustrasjoner

18 Selgers illustrasjoner

19 KJØPETILBUD For eiendom Nordby Handelssted, 9055 Meistervik Gnr. 89 Bnr. 120 i Balsfjord kommune Oppdragsnummer UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM: Kjøpesum Kr. + omkostninger ihht. opplysninger i salgsoppgave KJØPET VIL BLI FINANSIERT SLIK: Kontant ved kontraktens underskrift : 10% av kjøpesum Låneinstitusjon Referanse & tlf.nr. kr Egenkapital: Totalt kr ØNSKET OVERTAGELSESDATO NÆRVÆRENDE BUD ER BINDENDE FOR UNDERTEGNEDE FREM TIL OG MED DEN EVENTUELLE FORBEHOLD (eks. finansiering, tekniske forbehold, etc.): Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende for meg/oss når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at bud kan kreves fremlagt av kjøper ref. regler for budgiving. Navn/Firma: Personnr.: / Org. nr.: Adresse: Telefon: E-post: Dato: Sign: Navn/Firma: Personnr.: / Org. nr.: Adresse: Telefon: E-post: Dato: Sign: På uendrede vilkår forhøyes budet til: Kroner Akseptfrist Signatur Dato Klokkeslett Akseptert Sted: Dato: Sign: Besoksadresse Telefon Telefaks SNE eiendom AS Storgata 83 B Orgnr

Småbruk og gårdsbruk Eiers egenerklæring

Småbruk og gårdsbruk Eiers egenerklæring Småbruk og gårdsbruk Eiers egenerklæring Boligens adresse Granerud Byrudsstueveien Gårdsnummer Postnr. 2092 Bruksnummer Poststed Kommune Minnesund Eidsvoll Leilighetsnummer Seksjonsnummer Festenummer 203

Detaljer

Nordby Handelssted, 9055 Meistervik

Nordby Handelssted, 9055 Meistervik Nordby Handelssted, 9055 Meistervik NORDBY HANDELSSTED tradisjonelt handelssted i idylliske omgivelser selges! Ben-Ruben Heimstad Mob 97 71 46 29 Email brh@sne.no Fax 94 76 29 34 www.sne.no Selger Eiendom

Detaljer

det gode liv på meland

det gode liv på meland det gode liv på meland Frittliggende enebolig i Beitingvegen 196 50 meter fra golfbanen på Meland BOLIGRIKET.NO Salg : Advokat Morten Lyder Gjesdahl KONTAKTPERSON : Lars Inge Birkeland mail: Lib@boligriket.no

Detaljer

SALGSOBJEKT (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER) SELGER (1) SELGER (2)

SALGSOBJEKT (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER) SELGER (1) SELGER (2) EGENERKLÆRINGSSKJEMA TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN Dette er et selvstendig skjema som benyttes uavhengig av om det tegnes eierskifteforsikring eller ikke. Dersom det skal

Detaljer

Boligsalgsrapport (BSR) ved tegning av eierskifteforsikring.

Boligsalgsrapport (BSR) ved tegning av eierskifteforsikring. EGENERKLÆRINGSSKJEMA TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN Dette er et selvstendig skjema som benyttes uavhengig av om det tegnes eierskifteforsikring eller ikke. Dersom det skal

Detaljer

Dokument kilde: Norsk Standard, NS 3600:2013 SALGSOBJEKT (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER)

Dokument kilde: Norsk Standard, NS 3600:2013 SALGSOBJEKT (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER) SALGSOBJEKT (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER) Enebolig eller rekkehus/to- fleremannsbolig med eget gnr/bnr Eierseksjon alle typer leiligheter inkludert fritidsleiligheter Eierseksjon to/fleremannsbolig eller

Detaljer

EGENERKLÆRINGSSKJEMA SALGSOBJEKT SELGER (1) SELGER (2) TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER)

EGENERKLÆRINGSSKJEMA SALGSOBJEKT SELGER (1) SELGER (2) TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER) EGENERKLÆRINGSSKJEMA TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN Dette er et selvstendig skjema som benyttes uavhengig av om det tegnes eierskifteforsikring eller ikke. Dersom det skal

Detaljer

Andel/aksje alle typer boliger inkl. fritidsbolig Enebolig eller rekkehus/to- flermannsbolig med eget gnr./bnr. u/boligsalgsrapport

Andel/aksje alle typer boliger inkl. fritidsbolig Enebolig eller rekkehus/to- flermannsbolig med eget gnr./bnr. u/boligsalgsrapport EGENERKLÆRINGSSKJEMA TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN Dette er et selvstendig skjema som benyttes uavhengig av om det tegnes eierskifteforsikring eller ikke. Dersom det skal

Detaljer

EGENERKLÆRINGSSKJEMA SALGSOBJEKT (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER) SELGER (1) SELGER (2) TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN.

EGENERKLÆRINGSSKJEMA SALGSOBJEKT (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER) SELGER (1) SELGER (2) TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN. EGENERKLÆRINGSSKJEMA TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN. Dette er et selvstendig skjema som benyttes uavhengig av om det tegnes eierskifteforsikring eller ikke. Dersom det skal

Detaljer

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND Prisantydning: Kr. 3 900 000,- + omk. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

EGENERKLÆRINGSSKJEMA Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

EGENERKLÆRINGSSKJEMA Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven EGENERKLÆRINGSSKJEMA Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven Meglerfirma Oppdragsnr. Adresse Postnr. Sted Gnr Bnr Snr./andelsnr./askjenr. Festenr. Med verdi og lånetakst Med boligsalgsrapport

Detaljer

REKKEHUS LETTSTELT OG BARNEVENNLIG GRIMSTAD. Groosåsen N - Innholdsrikt og påbygd rekkehus med garasje. Barnevennlig. Gjert Sørensensvei 54

REKKEHUS LETTSTELT OG BARNEVENNLIG GRIMSTAD. Groosåsen N - Innholdsrikt og påbygd rekkehus med garasje. Barnevennlig. Gjert Sørensensvei 54 REKKEHUS LETTSTELT OG BARNEVENNLIG GRIMSTAD Prisantydning: Kr. 2 890 000,- + omk. Groosåsen N - Innholdsrikt og påbygd rekkehus med garasje. Barnevennlig. Gjert Sørensensvei 54 MEGLERS KOMMENTAR Innholdsrikt

Detaljer

HYTTE PÅ STOR TOMT MED BÅTPLASS BYGLAND. Prisantydning: Kr. 1 990 000,- + omk. Fossekollen/Reiårsfossen - Flott nyere hytte med alle fasiliteter.

HYTTE PÅ STOR TOMT MED BÅTPLASS BYGLAND. Prisantydning: Kr. 1 990 000,- + omk. Fossekollen/Reiårsfossen - Flott nyere hytte med alle fasiliteter. HYTTE PÅ STOR TOMT MED BÅTPLASS Prisantydning: Kr. 1 990 000,- + omk. BYGLAND Fossekollen/Reiårsfossen - Flott nyere hytte med alle fasiliteter. MEGLERS KOMMENTAR Fritidsboligen ligger på Fossekollen ved

Detaljer

ENEBOLIG I VAÅSEN BOLIGFELT VENNESLA. Øvrebø - Pent oppusset enebolig innerst i blindvei med flott og solrik beliggenhet Einerlia 12

ENEBOLIG I VAÅSEN BOLIGFELT VENNESLA. Øvrebø - Pent oppusset enebolig innerst i blindvei med flott og solrik beliggenhet Einerlia 12 ENEBOLIG I VAÅSEN BOLIGFELT VENNESLA Prisantydning: Kr. 2 290 000,- + omk. Øvrebø - Pent oppusset enebolig innerst i blindvei med flott og solrik beliggenhet Einerlia 12 MEGLERS KOMMENTAR Solrik og usjenert

Detaljer

LUND 3-ROMS LEILIGHET UTSIKT MOT GRØNTOMRÅDET. Lys og koselig 3-roms andelsleilighet med vestvendt veranda. St. Olavs vei 15 C

LUND 3-ROMS LEILIGHET UTSIKT MOT GRØNTOMRÅDET. Lys og koselig 3-roms andelsleilighet med vestvendt veranda. St. Olavs vei 15 C 3-ROMS LEILIGHET UTSIKT MOT GRØNTOMRÅDET LUND Prisantydning: Kr. 2 250 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 2 356 473,- + omk. Lys og koselig 3-roms andelsleilighet med vestvendt veranda. St. Olavs

Detaljer

Leirsund - Enebolig Nedre Enger

Leirsund - Enebolig Nedre Enger Leirsund - Enebolig Nedre Enger Stor og innholdsrik eiendom med flere muligheter. 7.833 kvm tomt. Uregulert område men avsatt til bolig i kommuneplanen. Utsikts eiendom. PRISANTYDNING: Kr 5.500.000,- +

Detaljer

Kolsås / Bærum. Lillehauger 5 1352 Kolsås. Tiltalende endeleilighet med stor terrasse, gode solforhold og garasje. Sentralt på Kolsås

Kolsås / Bærum. Lillehauger 5 1352 Kolsås. Tiltalende endeleilighet med stor terrasse, gode solforhold og garasje. Sentralt på Kolsås Kolsås / Bærum Prisantydning 4.470.000.- + omk. Lillehauger 5 1352 Kolsås Tiltalende endeleilighet med stor terrasse, gode solforhold og garasje. Sentralt på Kolsås Type bolig Leilighet Bta/Bra/P-rom.

Detaljer

MANDAL IDYLL I HOLUM ATTRAKTIV EIENDOM MED LÅVE OG REDSKAPSHUS

MANDAL IDYLL I HOLUM ATTRAKTIV EIENDOM MED LÅVE OG REDSKAPSHUS IDYLL I HOLUM ATTRAKTIV EIENDOM MED LÅVE OG REDSKAPSHUS MANDAL Prisantydning: Kr. 3 680 000,- + omk. Holum - Attraktiv og romslig eiendom med nyoppført redskapshus. Låve og ca 3,2 mål tomt. Oppussing.

Detaljer

MOI. Moiveien 7. Moiveien 7, 4460 MOI. Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm.

MOI. Moiveien 7. Moiveien 7, 4460 MOI. Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm. Oppdragsnr: 50130026 MOI Moiveien 7, 4460 MOI Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm. Moiveien 7 INNHOLD 01 02 03 04 05 07 30 31 32 33 Innhold

Detaljer

LILLESAND ENEBOLIG SOLRIKT OG SENTRALT

LILLESAND ENEBOLIG SOLRIKT OG SENTRALT ENEBOLIG SOLRIKT OG SENTRALT LILLESAND Prisantydning: Kr 2 850 000,- + omk Lillesand - Fin enebolig med kort vei til sentrum, pusset opp i senere år med pent opparbeidet tomt Solheimveien 8 a MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

LEILIGHET SENTRALT M/ GARASJE! MANDAL. Sanden - Pen selveierleilighet med garasje sentralt. Møllebakken 16

LEILIGHET SENTRALT M/ GARASJE! MANDAL. Sanden - Pen selveierleilighet med garasje sentralt. Møllebakken 16 LEILIGHET SENTRALT M/ GARASJE! Prisantydning: MANDAL Sanden - Pen selveierleilighet med garasje sentralt. Møllebakken 16 Kr. 1 270 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Leiligheten ligger på Møllebakken på Sanden.

Detaljer

VERTIKALDELT BOLIG RUNDEVOLLSVEIEN. *3 SOVEROM. EIGERSUND

VERTIKALDELT BOLIG RUNDEVOLLSVEIEN. *3 SOVEROM. EIGERSUND VERTIKALDELT BOLIG RUNDEVOLLSVEIEN. *3 SOVEROM. EIGERSUND OPPDRAGSNR: PRISANT: BTA/P-ROM: SOVEROM: BYGGEÅR: 1-15-0084 2 690 000,- + omk. 125 / 120m2 3 2015 ADRESSE: RUNDEVOLLSVEIEN 67, 4371 EGERSUND EIENDOMSMEGLER

Detaljer

VALNESFJORD. Berglia 3. BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,-

VALNESFJORD. Berglia 3. BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,- VALNESFJORD Berglia 3 BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,- Her kan vi presentere en romslig enebolig på et plan beliggende i attraktive Valnesfjord. Boligen ligger fint og fritt med

Detaljer

SALGSOPPGAVE VINDHOLMHEIA 9B

SALGSOPPGAVE VINDHOLMHEIA 9B SALGSOPPGAVE VINDHOLMHEIA 9B Det tas forbehold mot eventuelle feil i salgsoppgaven NØKKELINFORMASJON Adresse Vindholmheia 9B, 4842 Arendal Selger Marit Fredriksen (privat selger) Mob: 93 06 05 82 Advokat

Detaljer

Øygarden - Fritidsbolig Nordre Sæle

Øygarden - Fritidsbolig Nordre Sæle Øygarden - Fritidsbolig Nordre Sæle Prosjektert fritidsbolig med høy standard og fantastisk beliggenhet for den som søker havet, turer i skjærgården, idylliske badeviker, fiske fra båt og land, men likevel

Detaljer

Prisantydning: 1.690.000, Flott 2 roms selveierleilighet med fjordutsikt. VV/fyring inkl. i felleskost.

Prisantydning: 1.690.000, Flott 2 roms selveierleilighet med fjordutsikt. VV/fyring inkl. i felleskost. Båhusveien 14, 0573 Oslo P rom/bra: 41/42 m 2 Prisantydning: 1.690.000, Flott 2 roms selveierleilighet med fjordutsikt. VV/fyring inkl. i felleskost. Innholdsfortegnelse 5 Nøkkeltall 6 Bilde av stue 7

Detaljer

hel tomannsbolig på Grefsen

hel tomannsbolig på Grefsen hel tomannsbolig på Grefsen meget flott utsikt, to leiligheter + hybel, moderniseringsbehov, dobbeltgarasje Tryms vei 3 megler Kristine Mevik (m:) 9160 9270 eieform prisant takst bta boa tomt eiet 8 700

Detaljer

EGENERKLÆRINGSSKJEMA Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

EGENERKLÆRINGSSKJEMA Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven EGENERKLÆRINGSSKJEMA Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven Meglerfirma Oppdragsnr. Adresse Postnr. Sted Gnr Bnr Snr./andelsnr./aksjenr. Festenr. Med verdi og lånetakst Med boligsalgsrapport

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Østenåslia 33 1344 HASLUM Gnr. 1 Bnr. 812 BÆRUM KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Stein Rølles AUTORISERT FORETAK KSR Eiendom

Detaljer

ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE. Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9

ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE. Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9 ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE Prisantydning: Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9 Kr. 2 490 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Solrik beliggenhet så og si midt i Evje

Detaljer