Kreftkoordinator i primærhelsetjenesten. Prosjektbeskrivelse. Prosjektleder: Tone Steinfeld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kreftkoordinator i primærhelsetjenesten. Prosjektbeskrivelse. Prosjektleder: Tone Steinfeld"

Transkript

1 Kreftkoordinator i primærhelsetjenesten Prosjektleder: Tone Steinfeld 1

2 Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning Bakgrunn Kreftkoordinator i Askøy kommune 4 2 Visjon og Målsetting 5 3 Prosjektorganisasjon Styringsgruppe Prosjektgruppe Referansegruppe 9 4 Prosjektets Budsjett Askøy kommune dekker Kreftforeningen dekker Askøy kommune søker Helsedirektoratet 11 5 Fremdriftsplan 12 6 Kritiske suksessfaktorer 19 7 Evaluering 20 8 Formidling og videreføring Sluttrapport Videreføring 20 9 Referanseliste 21 2

3 1.0 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Kreft er en av våre mest alvorlige og utbredte sykdommer og hvert år får litt under nordmenn en kreftdiagnose. Det lever mer enn personer i Norge i 2013, som har eller har hatt en kreftdiagnose(1). Ny folkehelselov, ny Helse- og omsorgstjenestelov (2) og Stortingsmelding nr. 47, Samhandlingsreformen (3), er sentrale dokumenter som gir kommunene et tydelig ansvar som gjenspeiler folkehelseperspektivet, forebygging og tidlig intervensjon. Kommunenes innsats er derfor sentrale for å møte fremtidens helseutfordringer. De gode, helhetlige pasientforløpene skal i større grad enn i dag bli en felles referanse for alle aktører i helse- og omsorgstjenesten. Et av hovedmålene med Samhandlingsreformen er å dempe veksten i bruk av sykehustjenester ved at en større del av helsetjenestene ytes av kommunehelsetjenesten. Hensikten er at det utvikles tilpassede tilbud før, i stedet for og etter sykehusopphold, slik at behandling og omsorg sikres på beste effektive omsorgsnivå. Askøy kommune ønsker å være beredt på å kunne møte framtidens store utfordringer knyttet til kreftomsorgen både med hensyn til nytt lovverk, omfordeling av oppgaver og økning i antall kreftpasienter. På bakgrunn av ovenstående ser Askøy kommune det som essensielt å bygge opp et kvalitativt godt tjenestetilbud for kreftpasienter og deres pårørende gjennom hele forløpet av sykdommen, fra diagnosetidspunkt til tilbud for etterlatte. I møte med denne pasientgruppens ofte komplekse og helhetlige problemstillinger må pasienter og pårørende bli møtt av et kompetent helsepersonell som yter en offensiv og helhetlig omsorg. Dette innebærer å kunne gi et tilbud som fremstår helhetlig og godt koordinert, noe som understekes i Nasjonal kreftstrategi (4). En slik kompetanse vil også ha overføringsverdi til andre pasientgrupper. Askøy kommune har allerede i flere år arbeidet for å øke kompetansen innen kreftomsorg og lindrende behandling. Kommunen har pr d.d. derfor utdannet fire kreftsykepleiere og to sykepleier med videreutdanning innen palliasjon. To av kommunens fysioterapeuter har også videreutdanning i palliasjon, og ytterligere fire sykepleiere og en ergoterapeut er under utdanning innen fagområdet. Kommunen er aktiv med i «Nettverk for ressurssykepleiere i Kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen Foretaksområde». Nettverket består av ca. 100 ressurssykepleiere, hvorav Askøy kommune har med 4 ressurssykepleiere. Disse er ansatt både i hjemmebasert omsorg og på institusjon og en av dem er også medlem av nettverkets driftsgruppe. Nettverket er basert på en forpliktende samarbeidsavtale mellom Helse Bergen, Kompetansesenteret i Lindrende Behandling, Helseregion Vest (KLB), Kreftforeningen Seksjon Vest, Høgskolen Betanien, Haralds plass Diakonale sykehus og de 22 kommunene i Helse Bergens foretaksområde(5). Målsetningen er å fremme god kvalitet i gjennom klinisk virksomhet på arbeidsplassen, 3

4 planmessig kompetanseheving, klinisk forbedringsarbeid, samhandling og systemarbeid. Nettverket er også sentralt for å ivareta kontinuiteten i pleie- og omsorgstilbudet til kreftpasienter som mottar tjenester både fra primær - og spesialisthelsetjenesten. Høsten 2009 startet Askøy kommune, prosjektet «kreftomsorg i primærhelsetjenesten. Dette tre årige prosjektet er nå avsluttet og var i hovedsak rettet mot hjemmeboende kreftpasienter og deres pårørende. Gjennom prosjektet er det prøvd ut en modell der to av kommunens sykepleiere med videreutdanning innen arbeider på tvers av avdelingene i pleie og omsorg. Prosjektet var tredelt med fokus på direkte pasient- og pårørendekontakt, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, samt kompetanseoppbygging og veiledning. Erfaringene fra dette prosjektet tydeliggjør at modellen som ble utprøvd trenger en ytterligere spissing mot koordinering av de ulike tjenestene samt knytte den institusjonsbaserte og hjemmebaserte omsorgen tettere sammen(6). Videre viser resultatene at det er behov for ytterligere kompetanseheving av helsepersonellet i Askøy kommune innen fagfeltet og ytterligere arbeid med system og samhandling for å sikre de sømløse pasientforløpene. Dette er skisser i Askøy kommune sin Handlingsplan for (7). Askøy kommunen har også etablert Lindrende enhet i samarbeid med Fjell, Sund og Øygarden kommune, Helse Bergen, Kreftforeningen og Kompetansesenteret i lindrande behandling, Helseregion Vest. Enheten er organisert på et halvannen - linje nivå som gir et medisinsk tilbud som hindrer sykehusinnleggelser og /eller forkorter oppholdstiden ved innleggelse. Enheten skal også fungere som et interkommunalt ressurssenter innen for de aktuelle kommunene. Askøy kommune er valgt ut som nasjonal pilotkommune av Kreftforeningen for å se på hvordan lovendring om barn som pårørende i Helsepersonelloven fra 19.juni 2009(8), kan implementeres i kommunal sektor. Barn og unge som pårørende av foreldre med alvorlig sykdom, er spesielt utsatt og sårbare (9). 1.2 Kreftkoordinator i Askøy kommune Ovenstående viser at Askøy kommune gjennom mange år har hatt en målrettet og bevisst satsing på. Ut fra befolkningsgrunnlaget, har kommunen opprettet 1,5 kreftkoordinatorstillinger for å kontinuere påbegynt satsing innenfor fagområdet. Kommunen søkte økonomisk støtte fra Kreftforeningen, som førte til at 75 % av lønnskostnadene til den ene stillingen, dekkes av Kreftforeningen i 3-4 år. Kreftkoordinatorstillingene skal ha hovedfokus på: - samordning av tilbud og tjenester rundt kreftpasientene i kommunen - å være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende - å bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen. - å drive med kompetansehevning og veiledning til annet personell. 4

5 Stillingene er organisert under avdeling for Helse og omsorg som består av hjemmebaserte tjenenester, institusjon og fysio-ergo-servicemanntjenesten. Etablering av kreftkoordinator organiseres som et 3 års prosjekt for å sikre en systematisk og planmessig implementering av et helhetlig samkjørt pasienttilbud i kommunen. Kommunen planlegger å videreføre prosjektkoordinatorstillingene etter prosjektperiodens slutt som en del av kommunens drift. 2.0 VISJON OG MÅLSETTING I sin satsning på fagområdet, har Askøy følgende visjon for fagfeltet: VISJON: At alle kreftpasienter i Askøy kommune får et helhetlig, kvalitativt godt og mest mulig sømløst tjenestetilbud både tverrfaglig og tverretatlig Vi mener at den beste måten å oppnå denne visjonen er gjennom følgende overordnede mål: OVERORDNET MÅL: At en har etablert kreftkoordinatorstillinger i Askøy kommune for systematisk å samkjøre, koordinere og gi en helhetlig kreftomsorg. Det vil gjøres gjennom samordning av tilbud, tilgjengelighet for pasienter og pårørende, samhandling og systemarbeid og kompetanseheving og veiledning. Det overordnede målet skal oppnås gjennom følgende hovedmål og delmål: HOVEDMÅL 1: At tilbud og tjenester rundt kreftpasientene i Askøy kommunen er samordnet for å oppnå helhetlige pasientforløp Delmål 1a: At kreftkoordinator kontinuerlig er oppdatert, er med i naturlige samarbeidsfora, har en aktiv rolle og samarbeider med de ulike tjenestenivåene Delmål 1b: At det er opprettet en egen hjemmeside på Askøy kommune sin inter - og intranett med oppdatert informasjon om tjenestetilbudet innen kreftomsorg og lindrende behandling Delmål 1c: At det er utarbeidet informasjonsbrosjyrer om kreftomsorg og lindrende behandling i Askøy kommune til pasienter og pårørende samt samarbeidspartner Delmål 1d: At det er informert om prosjektet til aktuelle samarbeidspartnere, inkludert politisk miljø HOVEDMÅL 2: At kreftpasienter og deres pårørende får tilbud om tjenester ut fra individuelle behov o Delmål 2a: At alle nye kreftpasienter i Askøy kommune som ønsker, har fått tilbud om samtale, kartlegging og oppfølging rundt sin situasjon 5

6 o Delmål 2b: At alle aktuelle kreftpasienter som har spesielle behov for oppfølging fra kreftkoordinator, som de som ikke har andre tilbud i kommunen enn fastlege eller har mindreårige barn, får vedtak om kreftsykepleie fra Forvaltningsavdelingen i Askøy kommune o Delmål 2c: At ferdigbehandlede kreftpasienter får tilbud om rehabilitering i kommunen eller spesialisthelsetjenesten ut fra sine behov o Delmål 2e: At alle aktuelle kreftpasienter får tilbud om individuell plan og koordinator i kommunen o Delmål 2f: At ESAS-symtomregistreringsskjema og terminalpleie basert på Liverpool Care Pathway (LPC) er implementert å anvendes systematisk innen o Delmål 2g: At kommunen har etablert et tilbud om oppfølging av etterlatte HOVEDMÅL 3: At kommunen har et spesielt fokus på barn som pårørende o Delmål 3a: At det er organisert hvordan lovendring tilknyttet barn som pårørende skal implementeres i kommunen o Delmål 3b: At kreftkoordinator har identifisert og sørget for at barn som pårørende får nødvendig informasjon og oppfølging o Delmål 3c: At kreftkoordinator har tett samarbeid med barneansvarlige i spesialisthelsetjeneste o Delmål 3d: At kreftkoordinator sin kompetanse på området heves o Delmål 3e: At det er arrangert kurs for fastleger og annet helsepersonell o Delmål 3f: At Askøy kommune deltar i forskningsprosjekt tilknyttet sosial nettverksstøtte og kreft Delmål 3g: At kreftkoordinator veileder og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skole og barnehage HOVEDMÅL 4: At det er gode rutiner og systemer for kreftomsorg i Askøy kommune Kommunalt: o Delmål 4a: At det er utarbeidet funksjonsbeskrivelse og opprettet kreftkontakter i avdeling for hjemmebaserte tjenester, tjenester til utviklingshemmede og kommunal institusjoner o Delmål 4b: At det er utarbeidet et flytskjema for pasientforløp i Askøy kommune o Delmål 4c: At det tverrfaglige og tverretatlige ressursteam for kreftomsorg og lindrende behandling er videreutviklet og etablert i samarbeid med Lindrende enhet. o Delmål 4d: At en har etablert rutiner for samarbeid mellom fastlegene og hjemmebaserte tjenester/ institusjoner innen kreftomsorg og lindrende behandling o Delmål 4e: At kreftkoordinator er medlem i Koordinerende enhet i Askøy kommune innen habilitering og rehabilitering 6

7 o Delmål 4f: At det er utarbeidet en Handlingsplan for kreftomsorg og lindrende behandling for Askøy kommune Interkommunalt: o Delmål 4g: At kommunene er aktivt i Nettverk for kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde gjennom ressurssykepleiere og som medlem av driftsgruppen i nettverket o Delmål 4h: At det er etablert en felles samhandlingsarena for ressurssykepleierne interkommunalt for kommunene Askøy, Fjell, Sund og Øygarden o Delmål 4i: At det er arrangert Livslystkurs for pasienter og pårørende o Delmål 4j: At kreftkoordinator er aktivt deltakende i den interkommunale lindrende enhet på Kleppestø sykehjem som en del av Vurderingsutvalget for palliative plasser Spesialisthelsetjenesten: o Delmål 4k: At en har etablert et planmessig samarbeid og møteplasser med pasientkoordinator i spesialisthelsetjenesten o Delmål 4l: At en har etablert et planmessig samarbeid med planlagt Vardesenteret på Haukeland Universitetssykehus o Delmål 4m: At kreftkoordinator har et tett samarbeid med Palliativt team på Haukeland Universitetssykehus vedrørende aktuelle pasienter o Delmål 4n: At en har gjennomført samarbeidsmøter på aktuelle sykehusavdelinger vedrørende planlegging av videre oppfølgingstilbud for utskrivningsklare pasienter. Frivillige organisasjoner og andre: o Delmål 4o: At det er etablert et tett og systematisk samarbeid med frivillige organisasjoner som Kreftforeningen og ulike pasientforeninger Delmål 4p: At kreftkoordinator er aktivt deltakende i ressursgruppe for Videreutdanning i kreftsykepleie ved Høgskolen Betanien HOVEDMÅL 5: At kvaliteten på tjenestetilbudet til kreftpasienter er hevet gjennom systematisk kompetanseheving bygget på planmessig opplæring og veiledning Delmål 5a: At det er utarbeidet og gjennomført en kompetansehevingsplan for kreftkontaktene i Askøy kommune Delmål 5b: At kreftkoordinator har veiledet ansatte innen hjemmebaserte tjenester, tjenester for psykisk utviklingshemmede og institusjon etter behov, og fungerer som rollemodell i direkte pasientsituasjoner Delmål 5c: At en har arrangert minimum en tverrfaglig, tverretatlig og interkommunal temadag innen hvert år Delmål 5d: At det er arrangert faste veiledningsgrupper for kreftkontaktene ledet av kreftkoordinator Delmål 5e: At det er utviklet rutiner for hospitering både kommunalt, interkommunalt og i spesialisthelsetjenesten 7

8 Delmål 5f: At kommunen har tilbud om praksisplasser for studenter ved videreutdanning i kreftsykepleie og at kreftkoordinator har hovedansvar for veiledningen av disse. Delmål 5g: At kreftkoordinator arbeider aktivt for å stimulere og initiere fagutvikling innen gjennom kvalitetssikrings- og forskningsprosjekt. 3.0 PROSJEKTORGANISASJON For å sikre tilfredsstillende implementering av kreftkoordinator, ønsker kommunen å gjøre dette som et 3 årig prosjekt med tilhørende prosjektorganisasjon med styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe. 3.1 Styringsgruppen: Styringsgruppen har hovedansvarlig for prosjektet og skal se til at målsetting, framdriftsplan og prosjektets økonomiske rammer følges. Styringsgruppen består av personer med lederansvar i kommunen samt personer med høy kompetanse og sentrale stillinger innen samarbeidende nivåer. Disse er som følger: Leder for styringsgruppen: fagsjef for helse og omsorg i Askøy kommune: Anne Kjersti Drange, Sykepleier og forsker ved Senter for krisepsykologi: May Aasebø Hauken Ordfører i Askøy kommune: Siv Høgtun, Leder for legetjenesten og nestleder for kommuneoverlegen i Askøy kommune: Amy Bruvik Næss Fagsjef for avdeling barn og familie i Askøy kommune: Torgeir Sæter Pårørenderepresentant: Roger Granheim Leder for Kreftforeningen i Bergen: Geir Vangsnes 8

9 3.2 Prosjektgruppe Prosjektleder: Prosjektleder er kreftsykepleier Tone Steinfeld. Prosjektleder er ansatt i 100 % stilling som kreftkoordinator og har lang klinisk erfaring med kreftpasienter og prosjektarbeid. Hun er ansvarlig for daglig drift med oppfølging av mål, fremdriftsplan og drifter prosjektet i henhold til økonomiske rammer. Prosjektleder rapporterer til styringsgruppen og fungerer som styringsgruppens sekretær. For å sikre kontinuitet og styring av prosjektet avholdes det jevnlige møter mellom prosjektleder og styringsgruppens leder. Prosjektleder er leder av prosjektgruppen og ansvarlig for fremdrift av prosjektets oppgaver her i henhold til prosjektbeskrivelsen. Sykepleier med videreutdanning i palliasjon: Monica Moe. Hun er ansatt i 50 % stilling som kreftkoordinator/ Sykehjemslege og medisinskansvarlig: rådgiver Ingvil Austbø Saksbehandler i Forvaltningsavdelingen: Ingvill Helen Gravdal Hilt Avdelingsleder i hjemmebaserte tjenester: Annlaug Furnes 3.3 Referansegruppen Prosjektet vil også knytte til seg en referansegruppe som kan gi faglige råd og innspill på ulike områder innen prosjektets nedslagsfelt etter behov. Representant fra pasientorganisasjon: Avdelingsleder Lindrende enhet: Britt Søilen Diakon m/videreutdanning i palliasjon: Jannike Monstad Eldre psykolog: Fredrik Hansen Sykehjemsoverlege: Kjellaug Enoksen Folkehelsekoordinator i Askøy kommune: Jens Harald Garden Leder i NAV: Helga Torgersen Haukeland sykehus, Palliativt team: Mona Grindheim Rådgiver i Stabsavdeling: Øyvind Haugland Konsulent innen IT-Helse og omsorgsavdelingen: Jørn Grane Økonomisk rådgiver: Sølvi Helen Fagerdal Karlsen Fysioterapeut m/ videreutdanning i palliasjon: Berit Krøger 9

10 Ergoterapeut: Anne-Marthe Sweetmore Koordinator for barneansvarlige i Helse Bergen: Randi Hansen Spesialrådgiver i Kreftforeningen: Randi Værholm Undervisningssykepleier Kompetansesenteret i lindrande behandling, Helseregion Vest: Ragnhild Helgesen Leder for Frisklivssentralen: Åshild Wergeland Overlege og PHD-stipendiat ved Sunniva Klinikk: Katrin Sigurdadottir Prosjektleder i Senter for Undervisningssykehjem og hjemmetjenester: Synnøve Teigen Leder i Prostatakreftforeningen i Bergen: Arvid Haukås Rektor ved Høyskolen Betanien Anneline Røssland 4.0 PROSJEKTETS BUDSJETT I budsjettet settes opp hva Askøy kommune skal bidra med økonomisk og hva en søker henholdsvis Kreftforeningen og Helsedirektoratet om. Budsjettet for hvert år blir som følger: 4.1 Askøy kommune dekker Askøy kommune dekker følgende utgifter: Type utgift % delfinansiering til kreftkoordinatorstillinger. Stipulert 4 % lønnsøkning Frikjøp av øvrige ansatte i prosjektorganisasjonen. Stipulert 4% lønnsøkning Kontorleie Merkantile utgifter PC og telefonutgifter Produsere/ trykke brosjyrer Møteutgifter/temadager Kurs og kompetanseheving

11 Kjøregodtgjørelse Litteratur Sum Kreftforeningen dekker Kreftforeningen dekker 75 % av lønnskostnadene for kreftkoordinator inkl. sosiale kostnader med inntil 35 % av brutto lønn. På bakgrunn av kommunens befolkningsantall og meget stor forventet befolkningsvekst søker Askøy kommune Kreftforeningen om lønnsutgifter til og med Type utgift Kreftkoordinator: 75 % av lønnsutgifter. Stipulert 4 % lønnsøkning Askøy kommune søker Helsedirektoratet For å oppnå en sømløs tjeneste til kreftpasienter og deres pårørende er det sentralt med oppretting av kreftkontakter i hver sone og avdeling i kommunen, øke deres kompetanse spesifikt samt arrangere tverrfaglige temadager for helsepersonell i hele kommunen og mestringskurs for pasienter og pårørende. Også spesifikk satsing på barn som pårørende i et folkehelseperspektiv, gjør at Askøy kommune søker om: Type utgift i 50 % stilling, Stipulert 4 % lønnsøkning Totalt 50 % frikjøp av kreftkontaktene Arrangere kurs for pasienter og pårørende. Og frikjøp til kompetanseheving av helsepersonell Sum

12 5.0 FRAMDRIFTSPLAN Prosjektet er planlagt gjennomført i løpet av en 3-års periode med oppstart nov Fremdriftsplanen er i det følgende satt opp for hvert halvår. Fremdriftsplan høst 2013 Tiltak tid mål hovedansvar Gjennomføre møter i Prosjektgruppe nov. Prosjektleder Styringsgruppe nov. Informere om prosjektet på nettet nov. Delmål 1 b Prosjektleder Internt i kommunen Nettsiden til Kreftforeningen Utarbeide informasjonsbrosjyre nov. Delmål 1 c Prosjektleder Opprettet og utarbeide kompetansehevingsplan for kreftkontakter nov. Delmål 4 a, 5a Gjennomføre informasjonsmøte for helsesøstertjenesten Kreftkoordinator skal være aktiv deltagende i Vurderingsutvalget for Lindrende enhet des. Delmål 1d Prosjektleder x 1 pr. uke Delmål 4j, Direkte pasient- og pårørendekontakt Bruk av ESAS symptomregistreringsskjema nov. Delmål 2a, 4m, 4n Delmål 2 f Utarbeide vedtak om kreftsykepleie nov. Delmål 2 b Prosjektleder Utarbeide registreringsskjema nov. Prosjektleder Direkte pasientkontakt Veiledning Studenter hospitanter Kompetanseheving Undervisning og presentasjon av prosjektet 12

13 Planlegge å gjennomføre temadag nov. Delmål 5c Prosjektleder Veilede kreftsykepleierstudent i praksis nov., des. Delmål 5f Delta på ressurssykepleiemøter i Nettverk for nov. Delmål 4 g Etablere arbeidsgruppe: Barn som pårørende des. Delmål 3a Prosjektleder Delta på møter i Koordinerende enhet x 1 pr mnd Delmål 4 e Prosjektleder Delta på ledermøte i avd. for Helse og omsorg x 2 pr mnd. Delmål 1a Prosjektleder Fremdriftsplan vår 2014 Tiltak tid mål hovedansvar Gjennomføre møter i Prosjektgruppe hver annen mnd. Prosjektleder Styringsgruppe jan. Direkte pasient og pårørendekontakt jan. Delmål 2 a Bruk av ESAS symptomregistreringsskjema jan. Delmål 2 f Etablere tverrfaglig og tverretatlig ressursteam for Gjennomføre lunsjmøter på alle fastlegekontorene febr. Delmål 4 c mars Delmål 4 d Utarbeidet funksjonsbeskrivelse for kreftkontakter jan. Delmål 4 a, 5a Møte med kreftkontaktene x 2 hvert halvår Delmål 4a, 5b, 5d Informere om prosjektet i Utvalg for oppvekst og levekår Informere og etablere kontakt med aktuelle pasientforeninger april Delmål 1d Prosjektleder mars Delmål 4o Prosjektleder 13

14 Etablere en interkommunal samhandling arena for ressurssykepleiere Delta i ressursgruppemøte for videreutdanning i kreftsykepleie ved Betanien Diakonale Høgskole feb. Delmål 4h jan. Delmål 4p Prosjektleder Veilede kreftsykepleierstudent i praksis april, mai Delmål 5f Møte i arbeidsgruppen: Barn som pårørende mars Delmål 3a Prosjektleder Opprette kontakt med forskingsprosjekt: Sosial nettverksstøtte og kreft Delta på ressurssykepleiemøter i Nettverk for Delta i driftsgruppemøter i Nettverk for april Delmål 3f Prosjektleder x 2 pr halvår Delmål 4 g x 2 pr halvår Delmål 4 g Delta på møter i Koordinerende enhet x 1 pr mnd Delmål 4 e Prosjektleder Delta på ledermøte i avd. for Helse og omsorg x 2 pr mnd Delmål 1a Prosjektleder Være aktiv deltakende Vurderingsutvalget for Lindrende enhet jan. Delmål 4j, 4m Fremdriftsplan høst 2014 Tiltak tid mål hovedansvar Gjennomføre møter i Prosjektgruppe hver annen mnd. Prosjektleder Styringsgruppe nov. Direkte pasient- og pårørendekontakt aug. Delmål 2 a Bruk av ESAS og individuell plan aug. Delmål 2 f Implementere tverrfaglig og tverretatlig ressursteam for kreftomsorg og lindrende behandling Utarbeide skriftlige rutiner for samarbeid med fastlegene aug. Delmål 4 c sept. Delmål 4 d 14

15 Møte med kreftkontakter x 2 hvert halvår Delmål 5b, 5d Utarbeide flytskjema for pasientforløp sept. Delmål 4 b Prosjektleder Møte med interkommunal ressurssykepleiergruppe sept. Delmål 4h Planlegge å gjennomføre temadag nov Delmål 5c Prosjektleder Veilede kreftsykepleiestudent i praksis nov, des. Delmål 5f prosjektleder Møte i arbeidsgruppen: Barn som pårørende sept. Delmål 3a Prosjektleder Delta på ressurssykepleiemøter i Nettverk for Delta i driftsgruppemøter i Nettverk for x 2 pr halvår Delmål 3 g x 2 pr halvår Delmål 3 g Prosjektleder Delta på møter i Koordinerende enhet x 1 pr mnd Delmål 3 e Prosjektleder Delta på ledermøte i avd. for Helse og omsorg x 2 pr mnd Delmål 1a Prosjektleder Kreftkoordinator skal være aktiv deltakende i Vurderingsutvalget for Lindrende enhet aug. Delmål 3 c, 3 i 15

16 Fremdriftsplan vår 2015 Tiltak tid mål hovedansvar Gjennomføre møter i Prosjektgruppe hver annen mnd. Prosjektleder Styringsgruppe mai Direkte pasient- og pårørendekontakt Individuell plan og koordinatorrollen jan. jan. Delmål 2 a, 2b Delmål 2c Videreutvikle tverrfaglig og tverretatlig ressursteam for kreftomsorg og lindrende behandling febr. Delmål 4 b Veilede kreftsykepleiestudent i praksis april, mai Delmål 5f Møte med kreftkontakter x 2 hvert halvår Delmål 2g, 4a Utarbeide Handlingsplan i kreftomsorg og lindrende behandling for år jan Delmål 4 f Planlegge kurs for pasienter og pårørende april Delmål 3 d Delmål 4 m Delta i ressursgruppemøte for videreutdanning i kreftsykepleie ved Betanien Diakonale Høgskole jan. Delmål 4 p Prosjektleder Møte i arbeidsgruppen: Barn som pårørende april Delmål 3a Prosjektleder Delta på ressurssykepleiemøter i Nettverk for Delta i driftsgruppemøter i Nettverk for x 2 pr halvår Delmål 3 g x 2 pr halvår Delmål 3 g Prosjektleder Delta på møter i Koordinerende enhet x 1 pr mnd Delmål 2 a, 4 f Prosjektleder Delta på ledermøte i avd. for Helse og omsorg x 2 pr mnd Delmål 1a Prosjektleder Kreftkoordinator skal være aktiv deltakende i Vurderingsutvalget for Lindrende enhet jan. Delmål 3 c, 3 i 16

17 Fremdriftsplan høst 2015 Tiltak tid mål hovedansvar Gjennomføre møter i Prosjektgruppe hver annen mnd. Delmål 1 b Prosjektleder Styringsgruppe nov. Direkte pasient og pårørendekontakt aug. Delmål 3 c Delmål 3 e Etablere tverrfaglig og tverretatlig ressursteam for Ferdigstille skriftlige rutiner for samarbeid med fastlegene sept. Delmål 4 b okt. Delmål 4 c Møte med kreftkontakter x 2 hvert halvår Delmål 3 a, 5b, 5d Veilede kreftsykepleierstudent i praksis nov., des. Delmål 5f Møte med interkommunal ressurssykepleiegruppe sept. Delmål 4h Planlegge mestringskurs for pasienter og pårørende sept. Delmål 3 d Delmål 4 m Sluttføre Handlingsplan for kreftomsorg og lindrende behandling nov. Delmål Planlegge å gjennomføre temadag nov Delmål 4 c Delta på ressurssykepleiemøter i Nettverk for x 2 pr halvår Delmål 2 a, 4 f Delta i driftsgruppemøter i Nettverk for x 2 pr halvår Delmål 4 f Prosjektleder Delta på møter i Koordinerende enhet x 1 pr mnd Delmål 2 a, 4 f Prosjektleder Delta på ledermøte i avd. for Helse og omsorg x 2 pr mnd Delmål 1a Prosjektleder 17

18 Kreftkoordinator skal være aktiv deltakende i Lindrende enhet aug. Delmål 3 c, 3 i Fremdriftsplan vår 2016 Tiltak tid mål hovedansvar Gjennomføre møter i Prosjektgruppe hver annen mnd. Delmål 1 b Prosjektleder Styringsgruppe mai Direkte pasient og pårørendekontakt jan. Delmål 2a Bruk av ESAS og IP jan. Delmål 2e, 2f Utarbeide retningslinjer for ivaretakelse av barn som pårørende febr. Delmål 4 b Evaluere samarbeid med fastlegene mars Delmål 4 c Møte med kreftkontakter x 2 hvert halvår Delmål 5d Veilede kreftsykepleierstudent i praksis april, mai Delmål 5f Arrangere mestringskurs for pasienter og pårørende april Delmål 3 d Delmål 4 m Delta i ressursgruppemøte for videreutdanning i kreftsykepleie ved Betanien Diakonale Høgskole jan. Delmål 4 n Prosjektleder Delta på ressurssykepleiemøter i Nettverk for x 2 pr halvår Delmål 2 a, 4 f Delta i driftsgruppemøter i Nettverk for x 2 pr halvår Delmål 4 f Prosjektleder Delta på møter i Koordinerende enhet x 1 pr mnd Delmål 2 a, 4 f Prosjektleder Delta på ledermøte i avd. for Helse og omsorg x 2 pr mnd Delmål 1a Prosjektleder 18

19 Kreftkoordinator skal være aktiv deltakende i Vurderingsutvalget for Lindrende enhet jan. Delmål 3 c, 3 i Evaluere prosjektet og skrive sluttrapport jan Distribuere sluttrapport til aktuelle samarbeidsparter juni 6.0 Kritiske suksessfaktorer Kompetanse og forankring Askøy kommune har allerede høy kompetanse innen fagområde kreftomsorg og lindrende behandling. Også i prosjektorganisasjonen er det høy faglig kompetanse både innen fagfeltet og prosjektarbeid. Kommunens ledelse er positiv til prosjektet og ønsker å delta i prosjektorganisasjonen. Samarbeid Dette vil være et samarbeidsprosjekt, både gjennom arbeidet og prosjektorganisasjonen, med sentrale aktører både innad i kommunen og eksternt. Kreftforeningen, frivillige pasientorganisasjoner, Høyskolen Betanien, Kompetansesenteret i Lindrande behandling, Helseregion Vest og Haukeland Universitetssykehus er viktige samarbeidsaktører. Med nettverk av ressurspersoner innen i Helse Bergens foretaksområde er det allerede etablert et tett samarbeid, der Askøy kommune er deltagende både med ressurssykepleiere og i driftsgruppen. Senter for undervisningssykehjem og hjemmetjenester er representert i Referansegruppen. Økonomi Prosjektet er også et økonomisk samarbeid, der ulike aktører både innad i Askøy kommune og eksterne samarbeidspartnere bidrar i form av tid og kompetanse. I tilegg delfinansiere Kreftforeningen en kreftkoordinatorstilling med 75 % av lønnskostnadene. Utfordring i prosjektet vil være frikjøp til ne og frigitt tid til øvrig personell til kompetanseheving. 19

20 7.0 Evaluering Det vil utføres kontinuerlig evaluering gjennom hele prosjektperioden. Registreringsskjema for direkte pasientkontakt, veiledning, kompetanseheving, hospitanter/studenter og undervisningsoppdrag vil bli brukt og det vil føres fortløpende logg. Det vil også foretas evalueringmøter på legekontor og en vil tilstrebe og gjennomføre fokusgruppeintervju. 8.0 Formidling og videreføring 8.1 Sluttrapport Resultatet vil bli presentert i en sluttrapport. Rapporten vil bli distribuert til: Askøy kommune ved Utvalg for oppvekst og levekår Kreftforeningen Haukeland sykehus ved Palliativt team Betanien Diakonale høgskole Helsedirektoratet Sluttrapporten vil bli lagt ut på nettsiden til Askøy kommune og Kreftforeningen. Resultatene av prosjektet vil også bli presentert i ulike fora og på aktuelle konferanser. 8.2 Videreføring I prosjektet vil en prøve ut og etablere måter å ivareta kreftpasientens og deres pårørendes behov i hele sykdomsforløpet. Det vil gjennom prosjektet etableres ulike samarbeidsformer som vi tar sikte på å videreføre, hvis de evalueres positivt. 20

21 9.0 Referanseliste 1. Kreftregisteret: 2. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven), Lovdata: 3. St.meld. nr. 47 ( ) Samhandlingsreformen. Rett behandling på rett sted til rett tid, Helse- og omsorgsdepartementet 4. Nasjonal kreftstrategi : Sammen mot kreft 5. Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling Helse Bergen HF sitt foretaksområde: 6. Rapport Kreftomsorg i primærhelsetjenesten: ISBN Handlingsplan for kreftplan-2012/file 8. Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven), Lovdata: 9. Dyregrov, K, Dyregrov A. (2011). Barn og unge som pårørende ved kreft. Hvordan kan barns situasjon og foreldres omsorgskapasitet styrkes i et rehabiliteringsperspektiv? Bergen: Senter for Krisepsykologi 21

Avtalen er basert på Plan for nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde (mars 2006).

Avtalen er basert på Plan for nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde (mars 2006). Avtale om etablering og drift av nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling mellom Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus, kommunene i Helse Bergen foretaksområde, Kreftforeningen Seksjon Vest

Detaljer

Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune

Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune Etter hvert som flere lever lengre med sin kreftsykdom, må oppmerksomheten i større grad rettes mot tiltak for bedre livskvalitet for dem som lever med kreft.

Detaljer

Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier

Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier Generelt om nettverket Historie Nettverket ble etablert i 1993 som et samarbeid mellom Kreftforeningen og Rådgivningsgruppen for alvorlig syke og døende

Detaljer

PROSJEKTARBEID. Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13

PROSJEKTARBEID. Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13 PROSJEKTARBEID Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13 May Aasebø Hauken Sykepleier, cand polit, PHD stipendiat, prosjektnerd Hemil, UIB/Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

Detaljer

Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling.

Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling. Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling. Et vedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon mellom Helse Stavanger og kommunene i Helse Stavanger foretaksområde

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde ÅRSPLAN 2017 Årsplanen bygger på følgende dokumenter: Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse

Detaljer

HOSPITERINGSPLAN FOR RESSURSSYKEPLEIERE I NETTVERK I KREFTOMSORG OG LINDRENDE BEHANDLING

HOSPITERINGSPLAN FOR RESSURSSYKEPLEIERE I NETTVERK I KREFTOMSORG OG LINDRENDE BEHANDLING HOSPITERINGSPLAN FOR RESSURSSYKEPLEIERE I NETTVERK I KREFTOMSORG OG LINDRENDE BEHANDLING 10.sept 2008, sist rev juli 2013 Hospitering er en del av nettverkets kompetanseplan hvor det anbefales at nye ressurssykepleiere

Detaljer

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet.

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet. PROSJEKTINFORMASJON Lindrende behandling; kompetanseheving og samhandling Navn på prosjektet LINDRING PÅ TVERS Deltakere: Lindring på tvers er et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Tiltak Introdusere kriterier fra Gold Standards Framework Utvikle kartleggings skjema. Tiltak 1.1. Tiltak 1.2

Tiltak Introdusere kriterier fra Gold Standards Framework Utvikle kartleggings skjema. Tiltak 1.1. Tiltak 1.2 Interkommunalt tverrfaglig samarbeidsprosjekt i palliasjon ( kommunene i Stavanger HF) 5.0 FRAMDRIFTSPLAN Delmål 1 Alle pasienter med behov for palliasjon har tilbud om IP for å sikre et koordinert og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens

Detaljer

KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT OKTOBER 2012- MARS 2013.

KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT OKTOBER 2012- MARS 2013. KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT OKTOBER 2012- MARS 2013. Innledning. 1.oktober 2012 startet Lindesnes regionen opp med kreftkoordinator i 50% stilling. Den første tiden gikk med til å gjøre seg kjent

Detaljer

HOSPITERINGSPLAN FOR RESSURSSYKEPLEIERE I NETTVERK I KREFTOMSORG OG LINDRENDE BEHANDLING

HOSPITERINGSPLAN FOR RESSURSSYKEPLEIERE I NETTVERK I KREFTOMSORG OG LINDRENDE BEHANDLING HOSPITERINGSPLAN FOR RESSURSSYKEPLEIERE I NETTVERK I KREFTOMSORG OG LINDRENDE BEHANDLING 10.sept 2008, sist rev mars 2016 Hospitering er en del av nettverkets kompetanseplan hvor det anbefales at nye ressurssykepleiere

Detaljer

Innledning og resultater. 3-årig interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon. Prosjektkoordinator Arnt Egil Ydstebø

Innledning og resultater. 3-årig interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon. Prosjektkoordinator Arnt Egil Ydstebø Innledning og resultater 3-årig interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon. Prosjektkoordinator Arnt Egil Ydstebø ..å gi et helhetlig og kvalitetsmessig godt tilbud til pasienter som trenger lindrende

Detaljer

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Utred framtidig tilrettelegging av lindrende omsorg og behandling ved livets slutt i institusjon og hjemmetjenester. 1 Bakgrunn Ut fra

Detaljer

Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Stavanger foretaksområde. Kunnskap Samarbeid Trygghet mot felles mål

Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Stavanger foretaksområde. Kunnskap Samarbeid Trygghet mot felles mål Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Stavanger foretaksområde Kunnskap Samarbeid Trygghet mot felles mål Definisjon Et nettverk av ressurspersoner med definert ansvarsområde og funksjon

Detaljer

Samhandlingsprosjekt etablering av lindrende enhet lokalisert på Askøy

Samhandlingsprosjekt etablering av lindrende enhet lokalisert på Askøy Samhandlingsprosjekt etablering av lindrende enhet lokalisert på Askøy Samhandlingskonferanse Region Vest 1.Juni 2011 Anne Kjersti Drange Fagsjef åpen omsorg i Askøy Kommune Bakgrunn for samhandlingsprosjektet

Detaljer

Bakgrunn for stillingen

Bakgrunn for stillingen Bakgrunn for stillingen Stilling som Kreftkoordinator ble besatt 10.09.2012. Kreftforeningen betaler 75% og kommunen 25% av lønnen i 3-4 år og intensjonen er at kommunen viderefører stillingen etter at

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Målsetting. Formålet. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helseregion Vest

Målsetting. Formålet. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helseregion Vest lindrende behandling Helse Bergen foretaksområde Ann-Kristin Øren leder av driftsgruppen for sykepleienettverket Tone-Lise Frantzen leder av driftsgruppen for fysio- og ergoterapinettverket Haukeland universitetssjukehus

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Interkommunalt tverrfaglig samarbeidsprosjekt i palliasjon

Interkommunalt tverrfaglig samarbeidsprosjekt i palliasjon Interkommunalt tverrfaglig samarbeidsprosjekt i palliasjon November-11 Hvilke kommuner? Oktober-11 Tverrfaglig interkommunalt nettverk September-10 Hva er palliasjon? WHO definisjon Palliasjon er en tilnærming

Detaljer

Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling

Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling Avtalen er mellom Sykehuset Telemark HF og kommunene Vedtak: Opprinnelig dokument ble vedtatt i de 4 regionale

Detaljer

Palliativ omsorg og behandling i kommunene

Palliativ omsorg og behandling i kommunene Palliativ omsorg og behandling i kommunene Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 02.12.13 Nina Aass Seksjonsleder, professor i palliativ medisin Avdeling for kreftbehandling,

Detaljer

Kreftomsorg i primærhelsetjenesten

Kreftomsorg i primærhelsetjenesten Skriftserien 1 2013 Kreftomsorg i primærhelsetjenesten Sluttrapport fra et 3 årig prosjekt innen kreftomsorg og lindrende behandling i Askøy kommune Tone Steinfeld May Aasebø Hauken I SAMARBEID MED Tone

Detaljer

KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT FOR APRIL-SEPTEMBER 2013.

KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT FOR APRIL-SEPTEMBER 2013. KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT FOR APRIL-SEPTEMBER 2013. Innledning. 1.oktober 2012 startet kreftkoordinator opp i Lindesnesregion. Dette er en 50 % stilling fordelt på de fem kommunene i Lindesnesregionen;

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune. Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune. Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland WHO`S definisjon av palliasjon Aktiv behandling, pleie og omsorg

Detaljer

Program. Innlegg ved Marit Myklebust, leder Gatehospitalet, Oslo

Program. Innlegg ved Marit Myklebust, leder Gatehospitalet, Oslo Program Velkommen, Arnt Egil Ydstebø Stokka sykehjem Utviklingssenter for sykehjem Innlegg ved Marit Myklebust, leder Gatehospitalet, Oslo Presentasjon av prosjektet, Aart Huurnink prosjektleder og Ingrid

Detaljer

Et samarbeids- og utviklingsprosjekt mellom:

Et samarbeids- og utviklingsprosjekt mellom: Et samarbeids- og utviklingsprosjekt mellom: Fjell kommune Sund kommune Øygarden kommune Kompetansesenter i lindrende behandling Helseregion Vest Kreftforeningen seksjon Vest Litle Sotra Sanitetsforening

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 27.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

Registreringspakke for bruk av. Livets siste dager Plan for lindring i livets sluttfase

Registreringspakke for bruk av. Livets siste dager Plan for lindring i livets sluttfase Registreringspakke for bruk av Livets siste dager Plan for lindring i livets sluttfase HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Kompetansesenter i lindrende behandling INNHOLD I REGISTRERINGSPAKKEN

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsteam i Hemnes Kommune

Etablering av rehabiliteringsteam i Hemnes Kommune Etablering av rehabiliteringsteam i Hemnes Kommune Hemnes midt mellom Rana og Vefsn Rana Hemnes Vefsn Hemnes kommune; 4600 innbyggere fordelt på 5 tettsteder Hemnesberget Finneidfjord Bjerka Korgen Bleikvassli

Detaljer

HELSENETTVERK LISTER - 2011

HELSENETTVERK LISTER - 2011 Lindring i Lister HELSENETTVERK LISTER - 2011 Formålet til Helsenettverk Lister: «Styrke samarbeidet og den konkrete samhandlingen mellom de seks Lister kommunene, og mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten»

Detaljer

Årsrapport 2011 for prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune

Årsrapport 2011 for prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Prosjekt lindrende behandling i Haugesund kommune Årsrapport 2011 for prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Budsjettkapittel 0761.67. Budsjettår 2011 Haugesund kommune

Detaljer

Særavtale til Tenesteavtale 6 for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering

Særavtale til Tenesteavtale 6 for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering Særavtale til Tenesteavtale 6 for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Bergen

Detaljer

Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn

Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn En viktig oppgave for kommunen er å gjøre det mulig for den enkelte innbygger å kunne bo i eget hjem så lenge som mulig, også når sykdom og skade

Detaljer

Fra medikamentskrin til LCP og

Fra medikamentskrin til LCP og Fra medikamentskrin til LCP og håndbok. i lindring Et pilotprosjekt i Hol Kommune i samarbeid med Utviklingssenteret for sjukeheimar i Buskerud 2014-2015 Prosjektleiar Rita O. Nestegard Innhold: Medikamentskrin

Detaljer

Omsorg for alvorlig syke og døende i Ringerike kommune

Omsorg for alvorlig syke og døende i Ringerike kommune Omsorg for alvorlig syke og døende i Ringerike kommune 1. Innledning Ringerike kommune har i flere år arbeidet for å bedre omsorgen for alvorlig syke og døende og deres pårørende. I Ringerike kommune er

Detaljer

KREFTKOORDINATOR 12/ Kreftkoordinator

KREFTKOORDINATOR 12/ Kreftkoordinator KREFTKOORDINATOR 12/3-2014 LYNGDAL/HÆGEBOSTAD: LINDESNESREGIONEN: SØGNE/SONGDALEN: KRISTIANSAND: VENNESLA/IVELAND: ASTRI CECILIE S. MOE EVA MARIE LINDBAKK LINDA HANISCH HAFDIS HELGADOTTIR SOLFRID FREDRIKSEN

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde: Rapport fra evaluering

Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde: Rapport fra evaluering Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde: Rapport fra evaluering May Aasebø Hauken Skriftserien 12009 Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling Helse Bergen foretaksområde

Detaljer

Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP

Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP Prosjekt i Østre Agder i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder. Prosjektet er en del av den nasjonale satsingen gjennom KS og Nasjonalt

Detaljer

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Glemmen sykehjem USH Østfold Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Prosjekter 1. Initiere og igangsette tiltaksplanen Liverpool Care Pathway (LCP) i livets sluttfase på sykehjem

Detaljer

Disposisjon. Utfordringer. Kreftomsorg. Å få kreft

Disposisjon. Utfordringer. Kreftomsorg. Å få kreft Disposisjon Kreftomsorg og lindrende behandling: Hva kjennetegner fagfeltet og hva kjennetegner den palliative pasienten? Dagny Faksvåg Haugen Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest Kreftomsorg

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering, Lillestrøm, 19.mai 2016 Overordnede prinsipper

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011 Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 6.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Prosjekt Veiviser. Møte med Kreftforeningen, Kristiansand kommune og LMS 07.02.14

Prosjekt Veiviser. Møte med Kreftforeningen, Kristiansand kommune og LMS 07.02.14 Prosjekt Veiviser Møte med Kreftforeningen, Kristiansand kommune og LMS 07.02.14 Bakgrunn Tiltak Innspill Rolleavklaring Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare

Detaljer

Workshop 1, spørsmål 1:

Workshop 1, spørsmål 1: Workshop 1, spørsmål 1: Hvordan ønsker dere å samarbeide med Kreftforeningen? 1. Nettforum. a- for kreftkoordinatorer, støtte til å finne gode IKT løsninger der alle kan ha tilgang b- Bygge opp et nettforum

Detaljer

«Med grep om samhandling» -interkommunalt planarbeid om rehabilitering i Troms kommunene Bardu/Målselv/Lavangen/Salangen

«Med grep om samhandling» -interkommunalt planarbeid om rehabilitering i Troms kommunene Bardu/Målselv/Lavangen/Salangen «Med grep om samhandling» -interkommunalt planarbeid om rehabilitering i Troms kommunene Bardu/Målselv/Lavangen/Salangen Omsorg i Plan 27 august 2014 Radisson Blu Tromsø, Hege Hammer Bech, Prosjektleder

Detaljer

Kreftkoordinators årsrapport 2016

Kreftkoordinators årsrapport 2016 Kreftkoordinators årsrapport 2016 Innhold 1.0 INNLEDNING 1.1 Årsrapport 1.2 Prosjektplan 1.3 Bakgrunn 1.4 Pasientene blir meldt fra 1.5 Hensikt og mål 1.6 Kreftkoordinators rolle og forventninger til den

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna

Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna Voss 12.07.08 Spesialrådgiver Bjørg Røstbø Helse Fonna Voss 12.06.2008 2 Helse Fonna - kommunesamarbeidet Helse Fonna HF:

Detaljer

Palliasjon. Historikk og organisering. Introduksjonskurs innen kreftomsorg og palliasjon Arild Stegen 2014

Palliasjon. Historikk og organisering. Introduksjonskurs innen kreftomsorg og palliasjon Arild Stegen 2014 Palliasjon Historikk og organisering Introduksjonskurs innen kreftomsorg og palliasjon Arild Stegen 2014 Historikk 1967 - St.Cristophers Hospice. London Dame Cecily Saunders 1984 NOU 1984:30 Pleie og omsorg

Detaljer

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell avdeling i Eidsberg og Askim Fremtidens

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

KREFTFORENINGENS SATSNING KREFTKOORDINATOR. Rmontebello 8 april

KREFTFORENINGENS SATSNING KREFTKOORDINATOR. Rmontebello 8 april KREFTFORENINGENS SATSNING KREFTKOORDINATOR Rmontebello 8 april Om Kreftforeningen Over 111 000 medlemmer og ca 17 000 frivillige Kreftforeningen jobber for at: Færre skal få kreft Flere skal overleve kreft

Detaljer

Statusrapport TRUST. Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester

Statusrapport TRUST. Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester Statusrapport TRUST Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester 1. juni 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 INNLEDNING... 2 3 STATUS... 2 3.1 KOM-UT SENGENE... 2 3.2 FELLES

Detaljer

Dette er nytt.. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Dette er nytt.. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Dette er nytt.. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Regional konferansen i Oslo 3 desember. 2012 May Cecilie Lossius, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og

Detaljer

Samhandlingsreformen er samhandlingen blitt bedre?

Samhandlingsreformen er samhandlingen blitt bedre? Samhandlingsreformen er samhandlingen blitt bedre? Fylkesmannen i Nordland, Høstkonferansen 18.Oktober 2016 Anne Serine Fottland Bakgrunn for reformen Fragmenterte tjenester; pasientenes behov for koordinerte

Detaljer

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Fremtidens kommunehelsetjeneste Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Hva vi har gjort Hva vi planla, men ikke har fått gjort Hva vi planlegger nå Lokale forhold

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Fylkesmannens høstkonferanse 01.10.13 Samhandling i Telemark helse- og omsorgstjenesten Bjørnar Nyen Kommuneoverlege Samhandlingsreformen

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren. Arbeidstakerperspektiv

Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren. Arbeidstakerperspektiv Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren Arbeidstakerperspektiv Problemet er: IDEAL = Hvordan det bør være VIRKELIGHET= Hvordan hverdagen er

Detaljer

Palliativ koordinator i Molde Kommune

Palliativ koordinator i Molde Kommune MOLDE KOMMUNE Sluttrapport for kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Pleie og omsorg i Molde kommune 2012-2015. Palliativ koordinator i Molde Kommune Gjelsten Anne

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2013 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 90 15 37 00 Sted:

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Helsedirektoratets rolle

Helsedirektoratets rolle Nasjonale føringer og suksesskriterier for gode koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering Konferanser høsten 2010 avdelingsdirektør Bente Moe og seniorrådgiver Sigrunn Gjønnes Avd minoritetshelse

Detaljer

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 2013. Levanger kommune og Verdal kommune. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 2013. Levanger kommune og Verdal kommune. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjekt - organisasjon Linje - organisasjon PROSJEKTPLAN TEMA: Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 2013 Levanger kommune og Verdal kommune Prosjektet i PLP-sammenheng

Detaljer

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane 1. Bakgrunn Hausten 2004 starta Kreftforeningen seksjon Vest,

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Tom Alkanger Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst RHF 1 Min referanseramme Sykepleier på Sunnaas Har jobbet mye med pasienter med svært

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Koordinerende enhet i Nord-Trøndelag Kommuner og spesialisthelsetjeneste

Koordinerende enhet i Nord-Trøndelag Kommuner og spesialisthelsetjeneste Koordinerende enhet i Nord-Trøndelag Kommuner og spesialisthelsetjeneste Tilbakeblikk hva har vi gjort i Nord-Trøndelag? Anneki Sørvig, Namsos kommune Nancy Haugan, Helse Nord-Trøndelag 1999: Samordnet

Detaljer

Ved årsskiftet 2016/2017 er det 130 ressurssykepleiere i nettverket.

Ved årsskiftet 2016/2017 er det 130 ressurssykepleiere i nettverket. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Stavanger foretaksområde Kunnskap Samarbeid Trygghet mot felles mål ÅRSRAPPORT 2016 Formål med nettverket: Bidra til kompetanseheving og bedre samhandling

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA U Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA Målet er gode helse- og omsorgstjenester som setter pasienter,

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. (Tilkuddsmidler 2010-2011)

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. (Tilkuddsmidler 2010-2011) Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. (Tilkuddsmidler 2010-2011) STATUSRAPPORT LCP FASE 1 Videreføring til fase 2 Tittel på tiltak /prosjekt: Liverpool Care Pathway

Detaljer

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Et strategisk verktøy Bergen 09.09.2010 Disposisjon Hvorfor behandlingslinjer Hva er en behandlingslinje Utarbeiding av Behandlingslinje

Detaljer

Vågan Nordland. Gjestefløya. Bakgrunn. Vågan kommune. Forts. bakgrunn. Samarbeidspartnere 27.03.2012. Lindrende enhet i Vågan kommune

Vågan Nordland. Gjestefløya. Bakgrunn. Vågan kommune. Forts. bakgrunn. Samarbeidspartnere 27.03.2012. Lindrende enhet i Vågan kommune Vågan Nordland Svolvær Lindrende enhet i Vågan kommune Svolvær 27.mars 2012 Anita B. Brendeford Vågan kommune Digermulen Bakgrunn Vågan kommune ca 9 500 innbyggere 75 km til lokalsykehuset. Sentrale føringer-

Detaljer

Fagdag Sundvollen. Palliativ enhet. amhandling alvorlig syke pasienter. Onsdag 30.05.12

Fagdag Sundvollen. Palliativ enhet. amhandling alvorlig syke pasienter. Onsdag 30.05.12 Fagdag Sundvollen amhandling alvorlig syke pasienter Onsdag 30.05.12 Markset Lia tsykepleier Sykehuset Telemark Ronny Dalene HF Lege Palliativ enhet Palliasjon i Telemark Palliativ enhet - Kompetansebase

Detaljer

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 1 Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 2 1. Sammendrag... 3 2. Hvem er vi og hva skal vi drive med?... 3 3. Kompetansebehov... 3 3.1. Hva trenger vi av kompetanse i 2014?... 4 3.2.

Detaljer

Dette er nytt.. Koordinerende enhet, individuell plan og koordinator

Dette er nytt.. Koordinerende enhet, individuell plan og koordinator Dette er nytt.. Koordinerende enhet, individuell plan og koordinator NSH 27 mai 2013 May Cecilie Lossius, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering 1 To forskrifter blir til EN ny Forskrift

Detaljer

Koordinerende enhet (KE) Individuell plan (IP) Koordinator

Koordinerende enhet (KE) Individuell plan (IP) Koordinator Koordinerende enhet (KE) Individuell plan (IP) Koordinator 2013 Formål Å sikre at personer som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering, tilbys og ytes tjenester

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nettverk for læring og mestring, Helse Vest, 10. nov 2016 Helhet,

Detaljer

UTVIKLINGSMÅL Ottestad sykehjem, Undervisningssykehjem i Hedmark 2010 2013

UTVIKLINGSMÅL Ottestad sykehjem, Undervisningssykehjem i Hedmark 2010 2013 UTVIKLINGSMÅL Ottestad sykehjem, Undervisningssykehjem i Hedmark 2010 2013 Ingen kan klare alt, heller ikke vi! Det er derfor nødvendig å velge ut noen satsningsområder som gjør oss i stand til å målrette

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Glemmen sykehjem, Fredrikstad Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Innhold 1. Glemmen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 4 2.1 Visjon... 4 2.2. Hovedmål... 4 3.

Detaljer

Presentasjon av Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling, Helse Sør

Presentasjon av Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling, Helse Sør Presentasjon av Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling, Helse Sør Nina Aass overlege dr. med. Leder Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling, Helse Sør Regionalt kompetansesenter

Detaljer

Særavtale til Tenesteavtale 6 for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering

Særavtale til Tenesteavtale 6 for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering Særavtale til Tenesteavtale 6 for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Bergen

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Felles samarbeidsavtale Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1. Parter... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Formål... 2 4. Virkeområde...

Detaljer

Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten

Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten Bakgrunn: Lørenskog sykehjem: Søkt om midler i 2009, oppstart høsten 2010 Aurskog sykehjem: Søkt om midler i 2011, oppstart våren 2011 Gjerdrum

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Felles samarbeidsavtale Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4 3. Formål...4 4.

Detaljer

MØTEPLASSEN Nettverk for koordinerende enhet (KE) i Helse Fonna foretaksområde Merete Røthing

MØTEPLASSEN Nettverk for koordinerende enhet (KE) i Helse Fonna foretaksområde Merete Røthing MØTEPLASSEN 2016 Nettverk for koordinerende enhet (KE) i Helse Fonna foretaksområde 24.10.16 Merete Røthing Hvem er målgruppe for arbeidet? Pasienter/brukere med langvarige og/eller komplekse behov; Alvorlig

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Inger Merete Skarpaas og Sigrunn Gjønnes, Helsedirektoratet Trondheim, 25.april

Detaljer