Stokke kommune Kontrollutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke kommune Kontrollutvalget"

Transkript

1 Stokke kommune Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtested: Møtetidspunkt Rådhuset - Formannskapssalen 2. mars 2016 Kl SAKSLISTE Saksnr 09/16 10/16 11/16 12/ / Terna Godkjenning av møteprotokoller Forvaltningsrevisjon - tilskudd til private barnehager Årsrapport og skatteregnskapet for Stokke kommune Oppfølging av virksomhetskontroll Vear skole Kontroll av arkiv- og journalrutiner Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Orientering fra Distriktsrevisjonen Årsmelding fra kontrollutvalget Tilsynsrapport Beredskap i Stokke kommune Tilsyn styrerressurs - SU Trekanten barnehage Eventuelt Varamedlemmer får tilsendt innkalling og sakspapirer, men møter kun ved særskilt innkalling. Eventuelt forfall kan meldes til sekretariatet på telefon eller epost Det vil være en enkel servering på møtet. Stokke, 24. februar 2016 Bjørn Auglend Leder Gunnar Hoff Kontrollutvalgssekretær

2 Kontrollutvalget i Stokke kommune SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunnar Hoff Arkivsak: Sak nr. 09/16 Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Vedlegg Protokoll fra møte Saksfremstilling Protokollen er i henhold til avtalt praksis sendt ut på epost for godkjenning. Protokollen legges frem for endelig godkjenning og signatur. Forslag til vedtak: Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra møtet Gunnar Hoff Kontrollutvalgssekretær

3 Kontrollutvalget i Stokke kommune PROTOKOLL Møte i kontrollutvalget onsdag , kl Tilstede: Fra kontrollutvalget: Bjørn Auglend, Jahn Magnus Jahnsen, Bjørg Rasmussen, Kari Sverdrup og Jan Semb Døvle Fra sekretariatet: Fra revisjonen: Gunnar Hoff og Birte Jonassen Berg Linn Karlsvik Leder ved Soletunet, Anne-Brit Greff møtte under sak 02/16. Følgende saker ble behandlet; Sak 01/15 Godkjenning av protokoller fra møtene og Protokollene ble gjennomgått og signert i møte. Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig): Kontrollutvalget bekrefter vedtakene som ble gjort per epost. Protokoll er enstemmig vedtatt. Protokoll vedtatt mot en stemme. Sak 02/16 Virksomhetskontroll Soletunet Revisjonssjef gjennomgikk og kommenterte hovedpunktene i rapporten. Leder ved Soletunet gav supplerende informasjon om enhetens rutiner og de endringene som vil bli gjennomført. Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig): Kontrollutvalget tar rapporten etter virksomhetskontroll ved Soletunet til etterretning. Kontrollutvalget er positiv til at rådmannen i sak til politisk nivå opplyser at rutiner ved Soletunet vil bli endret i samsvar med anbefalingene i rapporten etter virksomhetskontrollen. Sak 03/16 Virksomhetskontroll Vear skole Revisjonssjef gjennomgikk og kommenterte hovedpunktene i rapporten. Spørsmålog kommentarer fra kontrollutvalget ble besvart underveis i orienteringen. Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig): Kontrollutvalget tar rapporten etter virksomhetskontroll ved Vear skole til etterretning.

4 Kontrollutvalget er bekymret over de avvik som ble påpekt ved branntilsyn i 2014 og ber om en tilbakemelding på hvordan avvikene er fulgt opp, herunder å få oversendt handlingsplan som er under utarbeidelse. Kontrollutvalget ønsker at rådmannen gir en tilbakemelding til utvalget om kommunens rutiner for kartlegging, vurdering og dokumentasjon av vedlikeholdsbehov for kommunens eiendommer, samt prinsipper for prioritering av vedlikeholdsmidler. Sak 04/16 Rapport sykelønnsrefusjon Revisjonssjef gjennomgikk og kommenterte hovedpunktene i rapporten. Spørsmålog kommentarer fra kontrollutvalget ble besvart underveis i orienteringen. Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig): Kontrollutvalget tar rapporten etter sykelønnsrefusjon til etterretning. Kontrollutvalget ber om at revisjonen gir utvalget en tilbakemelding på hvordan kommunen har fulgt opp de enkelte anbefalingene i rapporten. Sak 05/16 Orientering fra Sandefjord Distriktsrevisjon Revisjonssjef gjennomgikk engasjementsbrev og oppsummerte arbeidet med løpende revisjon og enhetskontroller for Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig): Kontrollutvalget tar revisjonens orientering til etterretning. Sak 06/16 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon Revisjonssjef gjennomgikk og kommenterte hovedpunktene i den overordnede analysen. Spørsmålog kommentarer fra kontrollutvalget ble besvart underveis i orienteringen. Kontrollutvalget drøftet hva som kunne være aktuelle tema for kontrollutvalget å fokusere på i 2016, og hvordan kontrollen skulle utøves inneværende år. Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig): Kontrollutvalget ber om at sekretariatet utarbeider et forslag til plan for forvaltningsrevisjon basert på kontrollutvalgets drøftelse og prioriteringer av tema. Sak 07/16 Avtale om sekretariatstjeneste for kontrollutvalget Kontrollutvalget drøftet politisk sak som var oversendt fra rådmannen, om eventuell forlengelse av avtalen om sekretariatstjeneste for kontrollutvalget.

5 Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig): Kontrollutvalget er enig i rådmannens innstilling hvor det går frem at: «Avtale med Deloitte AS om kontrollutvalgssekretariatet forlenges og avsluttes Nødvendig etterarbeid etter avtales særskilt.» Sak 08/16 Eventuelt Det ble ikke meldt noen saker under eventuelt. Neste møte i kontrollvalget er onsdag 2. mars 2016, kl Stokke, 13. januar 2016 Bjørn Auglend Leder Jahn Magnus Jahnsen Bjørg O. Rasmussen Kari Sverdrup Jan Semb Døvle Gunnar Hoff Kontroll utva Ig ssekretær

6 Kontrollutvalget i Stokke kommune SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunnar Hoff Arkivsak: Sak nr Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: FORVALTNINGSREVISJON BARNEHAGERISTOKKE - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE Vedlegg Forvaltningsrevisjon av tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Stokke kommune Saksfremstilling BDO har gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt i henhold til bestilling fra kontrollutvalget. Formålet med revisjonen har vært å vurdere om kommunen har rutiner som sikrer at tilskuddet bygger på en likeverdig behandling, og om kommunen har gode rutiner for håndtering av eventuelle klager. Forvaltningsrevisjonen er etter sekretariatets vurdering gjennomført i henhold til standard for forvaltningsrevisjon og dekker de problemstillingene som prosjektet ifølge godkjent prosjektplan skulle belyse. Revisor har i rapporten konkludert på følgende problemstillinger som skulle undersøkes: Problemstilling 1 Har kommunen rutiner og system som sikrer at prinsippene i forskrift om likeverdig behandling blir fulgt? Konklusjon: Kommunen har rutiner og system som sikrer likebehandling av de private barnehagene. Beregningene er korrekte og også utmåling av tilskuddene til de private barnehagene, både for 2015 og for 2016 basert på de foreløpige satsene. Problemstilling 2: Har kommunen rutiner for behandling av klager på tilskudd til private barnehager? Konklusjon Kommunen har et godt fungerende system og rutiner for behandling av klager på tilskudd til private barnehager. Representanter fra BDO vil i møtet presentere rapporten og vil kunne svare på spørsmål fra kontrollutvalget.

7 Forvaltningsrevisjonen viser at Stokke kommune har gode rutiner for behandling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager og det er derfor ikke fremmet forslag til tiltak om endringer eller forbedringer. Forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten barnehager i Stokke kommune til etterretning. om tilskudd til ikke-kommunale Kontrollutvalget er svært tilfreds med at forvaltningsrevisjonen viser at Stokke kommune har gode rutiner for behandling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager og at revisor derfor ikke har funnet grunnlag for å fremme forslag til tiltak om endringer eller forbedringer. Forslag til innstilling: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten barnehager i Stokke kommune til etterretning. om tilskudd til ikke-kommunale Gunnar Hoff Kontrollutvalgssekretær

8 Kontrollutvalget i Stokke kommune SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunnar Hoff Arkivsak: Sak nr. 11/16 Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: ÅRSRAPPORT OG SKATTEREGNSKAPET 2015 FOR STOKKE KOMMUNE Vedlegg Årsrapport og skatteregnskap Stokke kommune Hva saken gjelder Skatteoppkreveren i Stokke kommune har utarbeidet og fremlagt årsrapport for 2015 som omhandler sentrale sider ved skatteoppkreverens virksomhet, herunder kompetanse, ressurser og internkontroll. Årsrapporten omfatter også skatteregnskapet og skatteoppkreverens kommentarer og vurderinger av regnskapsposter, samt status og utvikling innenfor sentrale områder av virksomheten. Skatteoppkreveren vil delta under behandlingen av saken for å gi utfyllende informasjon om innholdet i rapporten og vil kunne svare på spørsmål fra kontrollutvalget. Forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar årsrapporten inklusive skatteregnskapet for 2015 til etterretning. Kontrollutvalget har ikke kommentarer til skatteregnskapet ut over det som fremgår av årsrapporten fra skatteoppkreveren. Gunnar Hoff Kontrollutvalgssekretær

9 Re kommune Stabstjenester Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Lise Wåden Tandberg /159/16/627 FE-212 Skatt Sør Postboks TØNSBERG Dato: Arsrapport skatteregnskap Stokke Med dette oversendes årsrapport skatteregnskapet 2015 for Stokke kommune inkludert vedlegg. Skulle det være spørsmål, kan undertegnede kontaktes. Med hilsen J8e~~' Lise Wåden Tandberg skatteoppkrever Skatteoppkreveren i Hof, Holmestrand, Re og Stokke Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Arsrapport skatteregnskap Stokke Arsregnskap Stokke 2015 Kopi til: Kontrol-:-lu""'tv-a~1 -e"""t ~i SIoRRe Rådmann Vidar Andersen Økonomisjef Torunn Arset Stokke kommune 3161 STOKKE Postadresse: Besøksadresse: E-post: Postboks 123, 3164 Revetal Regata 2 Telefon: Telefaks: Internett: Bank: Org.nr.:

10 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Stokke kommune Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i Stokke

11 2 Innhold l. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet Skatteoppkreverkontoret Ressurser Organisering '" Ressurser og kompetanse Internkontroll Vurdering av skatteinngangen Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret Skatteutvalg 5 2. Skatteregnskapet Avleggelse av skatteregnskapet Margin Margin for inntektsåret Margin for inntektsåret Kommentarer til marginavsetningen 6 3. Innfordring av krav Restanseutviklingen Totale restanser og berostilte krav Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser Restanser eldre år Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år Innfordringens effektivitet, Vurdering av kontorets resultat pr Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat Omtale av spesielle forhold Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen Sæmamskompetanse 9 4. Arbeidsgiverkontroll Organisering av arbeidsgiverkontrollen Planlagte og gjennomførte kontroller Resultater fra arbeidsgiverkontrollen Vurdering av arbeidsgiverkontrollen Samarbeid med andre kontrollaktører Gjennomførte informasjonstiltak 10 Arsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i Stokke

12 3 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret Regjeringen fremmet i 2015 forslag om statliggjøring av de kommunale skatteoppkreverne; både i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett før sommeren og i forslag til statsbudsjett i høst. Begge gangene gikk Stortinget i mot regj eringens forslag. Dersom forslaget hadde gått igjennom ville det betydd en vesentlig omorganisering, med en betydelig reduksjon i antall skatteoppkreverkontorer (fra 288 til33) og en dramatisk reduksjon i antall stillinger. Usikkerheten omkring fremtidig arbeidssted og arbeidsoppgaver har i lange perioder i 2015 påvirket og forstyrret de daglige oppgavene med innkreving, arbeidsgiverkontroll og regnskapsfører. Undertegnede har sittet som leder av Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund avd. Vestfold hele året og har vært med å bidra i arbeidet med å overbevise politikerne på Stortinget om ikke gå for regjeringens forslag om statliggjøring. Vi håper på et roligere år, i så måte, for Ressurser Ressu rsfordeling Arsverk %-andel fordelt Antall årsverk ved skatteoppkreverkontoret som kun er benyttet 7 til skatteoppkreverfunksionen i reanskaosåret 100 % Ressursbruk ved skatteoookreverkontoret, fordelinq av årsverk... _---- _... _- skatterecnskec 2 29 % Innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift 2,8 40 % Arbeidsgiverkontroll 1,9 27 % Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige 0,1 1 % Og regnskapsførere/revisorer Skatteutvalg O O % Administrasion 0,2 3 % (Andel fordelt skal være 100 %) Sum 100 % Organisering Fra ble det opprettet et felles skatteoppkreverkontor for kommunene Hof, Holmestrand og Re. Fra tiltrådte også Stokke kommune dette samarbeidet. Kontoret er lokalisert til Re kommune og har følgende bemanning: Lise Wåden T andberg Skatteoppkrever I I I I I I I Maria Sommer Linda E. Johansen Steinar Strand Monica Fimreite Ole Sundhaug Morten Johansen Saksbehandler Nestiederi Konsulent Konsulent Konsulent 1. konsulent Skatteregnskap Konsulent Kontrollør Kontrollør Skatteregnskap Innfordring Innfordring Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i Stokke

13 Ressurser og kompetanse Det er skatteoppkreverens vurdering at det har vært tilstrekkelig med ressurser i 2014 til å løse de oppgaver som er pålagt. De ansatte ved kontoret har betydelig erfaring fra mange års arbeid innenfor skatteområdet og annet relevant arbeid. Det har i 2015 vært deltakelse på kurs/opplæring i regi av Skatt Sør, Skattedirektoratet, Oslo kemnerkontor og Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund. 1.2 Internkontroll For å kunne ivareta internkontrollen har skatteoppkreveren begrenset tilganger og fullmakter i skatteregnskapssystemet Sofie til det som er nødvendig. Rollesettt er satt opp og autorisasjon i bank er gitt i henhold til ny skatteoppkreverinstruks av Det er utarbeidet rutinebeskrivelser for områdene omtalt i SKD's brev av Rutinebeskrivelsene er oversendt Skatt Sør. 1.3 Vurdering av skatteinngangen Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret Sum Ukvider Skyidig skattekreditorene s Skyldig andre Innestående margin Udisponert resultat -3-2 Arbeidsgiveravgift Kildeskatt m.v % til stat O Personlige skatteytere Selskapsskatt Renter Innfordring Sum Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift Fordelt til Fylkeskommunen Fordelt til kommunen Fordelt til Staten Krav som er ufordelt 1 O Videresending plassering mellom kommuner Sum Sum totalt O O O Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i Stokke

14 1.3.2 Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret Kommunens andel av skatteinngangen i 2015 ble på kr Dette er en økning på kr i forhold ti Budsjettert skatteinngang for 2015 i kommuneregnskapet er på kr Økningen i kommunens andel av de totale skatteinntektene er på 6,6 %, mens landsgjennomsnittet lå på en økning på 5,9 % De totale innbetalte skatter/avgifter til Stokke kommune hadde en økning fra 1 189,4mill i 2014 till 236,2 mill i 2015 dvs. 46,8 mill kr - 3,9 %. Gjennomsnittet i Vestfold lå på 6,9 % mens landet hadde en nedgang på 5,2 % Skatteutvalg I henhold til den nye skattebetalingsloven ble det kommunale skatteutvalg erstattet avet skatteutvalg for hver region fra Det er, fra Stokke kommune, sendt l sak til det regionale skatteutvalg i Skatteregnskapet 2.1 Avleggelse av skatteregnskapet Skatteoppkreveren i Stokke kommune bekrefter at skatteregnskapet for 2014 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere 3-1. Det er, i 2015, mottatt 2 pålegg og 1 anbefaling etter stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen for kommunene Hof, Holmestrand, Re og Stokke. Årsregnskapet for 2015 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatteoppkreveren. 2.2 Margin Ved hvert periodeoppgjør (månedlig) i inntektsåret skal det holdes tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt som margin. Slik margin er innestående på bankkonto for skatt. Marginen skal helt eller delvis brukes til oppgjør med skatteytere som rar overskytende forskudd (til gode) ved skatteavregningen. Deretter foreles gjenstående margin til skattekreditorene; staten, kommunen og fylket. Marginprosenten fastsettes av kommunestyret etter forslag fra skatteoppkreveren. Prosenten skal være minimum 8 % og bør ikke overstige 12 %. Grunnlaget for beregningen skal være forholdet mellom overskytende og totalt utlignet beløp for personlige skatteytere i kommunen de tre nærmest foregående skatteoppgjørene. Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i Stokke

15 Margin for inntektsåret 2014 Innestående margin for inntektsåret 2014, pr For mye avsatt margin for inntektsåret 2014 kr kr Marginprosent Prosentsats marginavsetning: 10 %. Gyldig fra: Margin for inntektsåret 2015 Marginavsetning for inntektsåret 2015 pr kr Gjeldende prosentsats marginavsetning: 10 %. Gyldig fra: Kommentarer til marginavsetningen Marginavsetningen for 2014 viste seg å være tilstrekkelig. Prosentsatsen er fortsatt for %. I og med det var en solid overskytende marginavsetning for 2014 vurderes derfor, på det nåværende tidspunkt, ikke å endre avsetningsprosenten. Gjeldende prosentsats: 10 % 3. Innfordring av krav 3.1 Restanseutviklingen Totale restanser og berostilte krav Restanse Herav Restanse Herav Endring i Endring i berostilt berostilt restanse berostilt Skatteart restanse restanse restanse Reduksjon (-) Reduksjon (-) Øknina (+) Øknina (+) Sum restanse O pr. skatteart Arbeidsgiveravgift O Artistskatt O O O O O O Forsinkelsesrenter O O O Forskuddsskatt O O O O Forskuddsskatt O O O person Forskuddstrekk O Gebyr O O O O o O Innfordrinasinntekter O Inntekt av summarisk O O O O O O fellesooooiør Kildeskatt O O O O O O Restskatt O O O Restskatt person O O O Sum restanse O O O O diverse krav Diverse krav O O O O Sum restanse O O O pr. skatteart inkl. diverse krav Årsrapport är/dato: Skatteoppkreveren i Stokke

16 3.1.2 Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser Den gledelige nedgangen i de totale restansene har fortsatt i Fra utgangen av 2014 til utgangen av 2015 gikk de totale restansene ned med kr Dette gjelder først og fremst nedgang i restanser på restskatt upersonlige skatteytere og forskuddsskatt personlige. Bare de tre siste årene har de totale restansene hatt en nedgang på kr Etter skatteoppkreverens vurdering, kommer dette som et positivt resultat av flyttingen avansvaret for skatteoppkreverfunksjonen. Det "nye" kontorets arbeidsmåte ved at vi kommer i tett dialog med skatteytere, enten via telefon eller når vi er ute på utleggsforretninger klarer vi, veldig ofte, å hjelpe skatteytere med å firme løsninger. Dette vises også på innfordringsresultatene (se punkt 3.2). Det har vært en økning i utlignet skatt, personlige skatteytere, fra 819,98 mill for 2013 til 846,5 mill for Samtidig har sum kravarbeidsgiveravgift hatt en nedgang fra 278,8 mill i 2014 til 277,8 i Det er totalt avskrevet/ettergitt krav for l hvorav kr er postering av avskrivninger i konkursbo/dødsbo uten dekning Restanser eldre år Inntektsår Sum restanse Herav skatteart (debet) "Restskatt - person" XX _..._ _..._ Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år Kontoret har gjermomgått rapporten "Restanseliste-forelda krav" dato t.o.m og sikret at krav ikke foreldes uten at det er iverksatt tiltak/vurderinger. Antall krav som var foreldet pr : 3 Samlet beløp påkrav som var foreldet pr : kr Innfordringens effektivitet Kontoret oppnådde følgende resultater pr på de skatte-/avgiftsarter der det var fastsatt konkrete styringsmål av Skatt sør: (Andel irmbetalt i % i forhold til sum krav) Skatte-/avgiftsart Resultat Mål Resultat Mål Forskuddsskatt, 99,24 99,60 99,66 99,00 person Forskuddstrekk 99,99 99,90 99,96 99,90 Arbeidsgiveravg. 99,93 99,90 99,90 99,90 Restskatt, person 94,36 96,00 97,46 97,00 Andelinnfordret 55,96 65,00 81,94 70,00 restskatt, person av sum krav til irmfordr. F orskuddsskatt,{ firma) 99,98 99,90 100,00 99,90 Restskatt, (finna) 99,71 99,30 96,29 99,50 7 Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i Stokke

17 3.2.1 Vurdering av kontorets resultat pr Til de oppnådde resultater har undertegnede følgende kommentarer. Som det fremgår av tabellen under punkt 3.2 er de alle fleste resultatkrav oppnådd, med unntak av de for personlige skatteytere. Årsaken til manglende måloppnåelse her er at det sensommeren 2015 ble foretatt etterligninger på flere skatteytere, som til sammen fikk ca i restskatt for Disse utgjør ca 40 % av aktive restanser på Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat På bakgrunn av de oppnådde resultater av innfordringen, må det kunne sies at det har vært iverksatt riktig innfordringstiltak til riktig tid, som enkeltvis har bidratt til at oppgjør har skjedd så hurtig og effektivt som mulig. Skatteoppkreveren er av den oppfatning at det er viktig å oppnå dialog med skattepliktige som har forfalte utestående restanser. Når den skattepliktige tar kontakt for en nedbetalingsavtale fordi vedkommende har betalingsvansker vises det betalingsvilje. Skatteoppkreveren må da foreta en skjønnsmessig vurdering av hvilket innfordringstiltak som er riktig. Skatteoppkreveren mener den praksisen som nå blir benyttet ved det nyetablerte Skatteoppkreverkontoret er med på å bygge opp et positivt omdømme for hele skatteetaten. Det er i 2015 inngått 1 betalingsavtale mens det er sendt 182 pålegg om trekk. Det mottatt og behandlet 7 bistandsanmodninger fra andre skatteoppkrevere og det er foretatt 285 motregninger for interne og eksterne krav. Det er sendt 13 varsel før tvangssalg/tvangsdekning hvorav 5 har gått til begjæring om tvangssalg/tvangsdekning. Det er meldt krav i 11 konkurser begjært av andre. Skatteoppkreveren i Stokke har sendt 4 begjæringer om konkurs i Omtale av spesielle forhold Skatteoppkreverkontoret har, i samarbeid med skattekontoret, de siste årene gjort enjobb i forkant av ligning med tanke på å få flest mulig til å levere selvangivelse og dermed unngå skjønnsligninger. Høsten ble denne samarbeidsrutinen omarbeidet slik at skattekontoret skulle foreta all purringlkontakt med skatteyterne. Vi skulle kun bistå med informasjon vi hadde. Vi konstaterer at andel skjønnsligninger har økt betraktelig, som følge av endrede rutiner. Fra å ha andel skjønn på 2,9 % (0,8 mill) er det denne høsten andel skjønn på 6,5 % (1,9 mill). Det er for tidlig å si hvorvidt dette vil påvirke innfordringsresultatet neste år. Dersom det skulle vise seg at det blir tilfellet, ønsker vi å gå tilbake til den tidligere samarbeidsrutinen hvor vi tok større del i å få skatteytere til å sende inn selvangivelse og næringsoppgave. Det jobbes også med å ta tak i vanskeligstilte skatteytere med bl.a. personlige konkurser bak seg. Det å få disse vanskeligstilte i tale er av stor betydning for resultatene Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen Ved opprettelsen avet det felles skatteoppkreverkontor ble det forsøkt å ta det beste fra de tre tidligere kontorene, og samlet dette til felles effektive rutiner, som kan være med på å bedre innfordringsresultatene. Dette har vist seg å være en suksess. Vi ser også at det gode omdømme vi har jobbet for å opparbeide oss nå virkelig kan sies å viser resultater. Disse gode/effektive rutiner er nå videreført til også å gjelde skatteoppkreverfunksjonen i Stokke. Skatteoppkreveren er av den oppfatning at de innforingsresultatene vi nå har oppnådd for viser at rutiner og arbeidsmetoder er effektive og gir svært gode resultater. Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i Stokke

18 3.3 Særnamskompetanse Det ble i 2015 avholdt 58 utleggsforretninger i Stokke kommune for ubetalte skatter. Det ble imidlertid sendt 155 varsler om utleggsforretning. Dette har medført en gebyrinntekt til Stokke kommune på kr for Arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreverkontoret er innvilget tillatelse til å rapportere kontroller samlet for de fire kommunene. Stokke kommune hadde en avtale med Sandefjord kemnerkontor om utførelse av arbeidsgiverkontroll. Dette ble avsluttet i l. august Organisering av arbeidsgiverkontrollen Skatteoppkreverkontoret skal i gjennomføre den stedlige arbeidsgiverkontrollen (bokettersyn) blant arbeidsgiverne i kommunene. Den kontormessige kontroll som løpende avstemning av skattetrekk og arbeidsgiveravgift, samt kontroll og avstemning av årsoppgavene blir også utført ved skatteoppkreverkontoret. Videre er det skatteoppkreverens ansvar å informere og veilede nyetablerte arbeidsgivere. Skattekontoret har etter forslag fra skattedirektoratet fastsatt et resultatkrav på minimum 5 % kontroll av antall arbeidsgivere i kommunen. Kontrollplanen er satt opp med en klar målsetning om å oppfylle dette kravet. Skatteoppkreveren har i 2015 hatt fokus på å ta i bruk det nye kontrollsystemet KOSS på alle typer kontroller, også Personallistekontroller (PLK). Kontrollobjektene er bl.a. hentet ut i fra lister fra Datavarehuset og i tillegg tips/erfaringer gjennom Når det gjelder kandidater for PLK kontroll mottok vi en liste fra Skatt Sør på disse. Skatteoppkreverkontoret har en meget positiverfaring med hensyn til samarbeid om kontroller med etater som Biltilsyn, Arbeidstilsynet og NAV. Vi er inne med ressurser i Akrim samarbeidet. Både med en kontrollør i operativ gruppe og undertegnede i strategisk gruppe. Begge sitter som representanter for alle skatteoppkreveme i Vestfold. Skatteoppkreveren finner det hensiktsmessig at det ved behov blir avholdt kontroll av konkursboer. 4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller Antall planlagte kontroller for 2015: 75 Som utgjør: 5 % av totalt antallleverandører av L TO i kommunen. Antall gjennomførte kontroller 2015: 117 Som utgjør: 7,9 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen. Antall gjennomførte kontroller i 2014: 74 Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i Stokke

19 4.3 Resultater fra arbeidsgiverkontrollen Det har i 2015 vært gjennomført 117 kontroller, hvorav 23 PLK kontroller, ved kontoret. Dette har avstedkommet forslag til økning av grunnlag for arbeidsgiveravgift med kr og forslag til økning av inntektsgrunnlag med kr Vurdering av arbeidsgiverkontrollen Som det fremgår av rapporteringen har kontoret oppnådd lagt over målsettingen med å kontroliere 5 % av arbeidsgiverne i de fire kommunene Hof, Holmestrand, Re og Stokke. Hele 7,9 % av arbeidsgiverne i de fire kommunene har blitt kontrollert. Dette er meget bra! 4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører Vi har i 2015 hatt feiles kontroller i samarbeid med både Arbeidstilsynet, NAV, Skatteetaten og Biltilsynet. Det ble i mai 2015 igangsatt et omfattende og spennende A-krim prosjekt i Skatt sør hvor kontoret er inne med flere ressurser. KontrolIør hos oss, Steinar Strand, er i operativ gruppe og undertegnede i strategisk gruppe. Begge som representanter for skatteoppkreverkontorene i Vestfold. 4.6 Gjennomførte informasjonstiltak V år veiledning til arbeidsgivere gis i hovedsak kun ved henvendelse hit, men relevant informasjon søkes også meddelt i andre sammenhenger, for eksempel i forbindelse med purringer/innfordringsarbeidet generelt og ved kontroll av terminoppgaver og lønns- og trekkoppgaver. Det er utarbeidet et enkelt informasjonsbrev som blir sendt ut til alle nyregistrerte foretak i de fire kommunene utgjorde dette 196 foretak totalt. Alle disse er tilskrevet i De nyregistrerte i 2015, totalt 174, er også tilskrevet i Sted/dato: Re, Skatteoppkreveren i l Hof, Holmestrand, ~. Re og Stokke Vedlegg: Årsregnskapet for signert av skatteoppkreveren. Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i Stokke

20 Arsregnskap kommune - sammendrag Utvalgskriterier; Komm nr; '0720', Ar: '2015', Hovedbokstype : 'k' Valgtår Forrige år likvider Skyldig skattekreditorene Skyldig andre Innestående margin Udispenert resultat -3-2 Sum O O Arbeidsgiveravgift Kildeskatt mv - 100% stat Personlige skatteytere Upersonlige skatteytere Renter Innferdring Sum -i Fordeli til F?lketrygden - arbeidsgiveravgift ) Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift Fordel! til Fylkeskommunen Fordeli til kommunen FordellIiI Stalen Krav som er ufordelt O Videresending plassering mellem kommuner Sum Sum totalt O O ) 7e \ ~~.a\ lb Skatteoppkreveren i Hof, Holmestrand, ~ke eke w.1~<r Dato: Arsregnskap kommune - sammendrag Side 1

21 Kontrollutvalget i Stokke kommune SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunnar Hoff Arkivsak: Sak nr. 12/16 Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: OPPFØLGING A V VIRKSOMHETSKONTROLL VEAR SKOLE Sakspapirene vil bli ettersendt

22 Kontrollutvalget i Stokke kommune SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunnar Hoff Arkivsak: Sak nr Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: KONTROLL AV ARKIV-OG JOURNALRUTINER Vedlegg Revisors rapport - vurdering av arkivtjenesten, 25. januar 2016 Hva saken gjelder Kontrollutvalget ba i sak revisjonen gjennomgå kommunens arkiv- og journalførings rutiner og vurdere disse opp mot krav i arkiv- og offentlighetsloven, samt komme med forslag til forbedringer. Sandefjord Distriktsrevisjon har med utgangspunkt i kontrollutvalgets vedtak, vurdert om Stokke kommune har etablert rutiner og system som sikrer at dokumenter i kommunen blir behandlet i tråd med aktuelle lover og forskrifter for området. Revisjonens hovedkonklusjon er at kommunen har etablert arkiv- og journalføringsrutiner i tråd med arkiv- og offentlighetsloven. Det fremgår videre at etterlevelse, oppfølging og kontroll er sentralt for å sikre kvaliteten i kommunens arkiv og at dette ansvaret ligger på den enkelte saksbehandler og leder. Revisjonen presiserer at de ikke har vurdert kvalitet i etterlevelsen av enkeltsaker, men utelukkende vurdert Stokke kommunes rutiner opp mot etablert lovverk. Det fremgår av rapporten at kommunens arkivplan er oppdatert, med unntak av siste avlevering til depotinstitusjon (IKA Kongsberg) og politisk organisering etter valget, men at det arbeides med oppdatering av dette på nåværende tidspunkt. For øvrig vil vi trekke frem følgende observasjoner og vurderinger i rapporten: System Stokke kommune benytter sak- og arkivsystemet Web-sak. Systemet er et fullverdig sak- og arkivsystem og er godkjent etter NOARK5 standarden. Systemet har de funksjonaliteter Stokke kommune har behov for, er satt opp for å passe kommunens organisering og imøtekommer alle lovkrav som stilles til sak- og arkivsystemer. Systemet er ikke direkte integrert i kommunens e-post system, men bygger på at den enkelte ansatte må gjøre en vurdering av hvorvidt mottatt epost er arkivverdig og deretter importere

23 mottatt e-post til sak- og arkivsystemet. Dette fordrer at den enkelte saksbehandler har kompetanse til å gjøre korrekte vurderinger og er nøye med å følge etablerte rutiner og registrere arkivverdig post uten unødig opphold Rutiner Stokke kommune har ikke egne rutiner som avgrenser hva som skiller arkivverdige dokumenter fra andre dokumenter. Denne vurderingen er lagt til den enkelte saksbehandler basert på arkivloven med forskrifter. Kommunens rutiner angir ingen frist for når dokumentet skal journalføres, men fastsetter at det ikke skal påbegynnes produksjon av utgående dokumentasjon i en sak før inngående dokumentasjon er journalført. Arkivloven med forskrift gir heller ikke en absolutt frist for journalføring, men veiledninger og uttalelser på området fastsetter at det skal skje fortløpende og uten ugrunnet opphold. Revisjonen registrerer at Servicekontoret har rutiner som ivaretar journalføring enten samme virkedag eller maksimalt innenfor tre dager, og at saksbehandlere er kjent med forventningen til journalføring uten ugrunnet opphold. Revisjonen anbefaler at kommunen fastsetter en frist for journalføring innen tre virkedager i sine interne rutiner. Saksbehandling og kontroll Når en saksbehandler registrerer en sak, vil denne legge seg i en mappe i Web-sak, Denne mappen gjennomgås av Servicekontoret før journalføring. Kontrollen som da gjøres er på et overordnet nivå i forhold til tekst og andre opplagte feil i gradering og/eller sakshenvisning. Det er således en kontroll før offentliggjøring av dokumenter fra saksbehandler. Når saksbehandler påbegynner sak i Web-sak, får saken status «R» (reservert av saksbehandler - under arbeid). For at saken skal ferdigstilles ogjournalføres, krever det aktiv handling fra saksbehandler gjennom oppdatering i Web-sak, Ved vår kontroll er det avdekket et relativt høyt antall saker med kode «R» i Web-sak. Dette kan enten skyldes at: Saksbehandler har opprettet sak, men blir oppmerksom på at det allerede er registret sak og journalfører på denne. Det gis ikke beskjed til Servicesenteret at opprettet sak skal slettes. At det er saker som tar lang tid å behandle. At det er saker som er ferdigbehandlet som ikke er oppdatert. Revisjonen anbefaler at arkivleder innfører en fast månedlig kontroll med antall saker registret med «R» i Web-sak for å sikre at systemet til enhver tid er oppdatert i forhold til at ferdigstilte dokumenter journalføres. Arkivleder og servicekontoret opplyser at arbeidet med å følge opp alle saker med status <<R» allerede er påbegynt. Dette er viktig for å sikre at arkivet Stokke kommune avslutter er komplett. Publisering Registret post er tilgjengelig via postlister på kommunes nettside. Det gir publikum tilgang til å bestille dokumenter det er ønsket innsyn i. Publisering av postlister gjøres løpende og daglig. Stokke kommune har valgt å legge inn en automatisk forsinkelse på tre dager fra Servicekontoret godkjenner postlisten for publisering til den faktisk blir publisert. Hensikten med dette er å gi saksbehandlere og Servicekontoret mulighet til å kvalitetssikre at dokumentasjon unntatt offentlighet ikke publiseres. Kommunens praksis er etter revisjonens vurdering i tråd med offentlighetsloven, og gir en trygghet knyttet til at opplysninger unntatt offentlighet ikke publiseres.

24 Utfordringer Stokke kommunes folkevalgte, inkludert ordfører har ikke tilgang til Web-sak. Dokumenter fra folkevalgte kan oversendes Servicekontoret for journalføring. Alle dokumenter som utarbeides til folkevalgt behandling er registrert i Web-sak. Servicekontoret har ansvar for dette, og er møtesekretær i ulike utvalg. Vurdering av skillet mellom politikk og administrasjon er en utfordring. Folkevalgte må gjøre en vurdering av hvilken dokumentasjon som er arkivverdig mot det som er å anses som politisk korrespondanse. Servicekontoret kan bistå med råd og veiledning, og det vil være opp til de folkevalgte selv å melde inn det som oppfattes som arkivverdig dokumentasjon. Det er etter revisjonens oppfatning tilfredsstillende at folkevalgte gis anledning til journalføring gjennom Servicekontoret. Dette er både av praktiske hensyn i forhold opplæring og tilgangsstyring, og kvalitetssikring av dokumenter som journalføres. Det er imidlertid også her viktig at folkevalgte er sitt ansvar bevisst og har kompetanse til å gjøre vurdering av arkivverdighet. Forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar revisors rapport etter vurdering av arkivtjenesten til etterretning. Kontrollutvalget er tilfreds med at kommunen, etter revisjonens vurdering, har etablert arkiv- og journalføringsrutiner i tråd med arkiv- og offentlighetsloven. Kontrollutvalget registrerer samtidig at det er utfordringer knyttet til å sikre fullstendig og korrekt håndtering aveposter, og at korrekt praktisering av rutinene forutsetter at den enkelte som produserer arkivverdig materiale har kompetanse og er sitt ansvar bevisst. Kontrollutvalget vil derfor understreke betydningen av at kommunen løpende følger opp at etablerte arkiv- og journalføringsrutiner etterleves i praksis. Gunnar Hoff Kontrollutvalgssekretær

25 Sandefjord Distriktsrevisjon Til Kontrollutvalget, Stokke kommune Kopi: rådmann, ass.rådmann, arkivleder REVISORS RAPPORT - VURDERING AV ARKIVTJENESTEN 1. INNLEDNING Kommuner og offentlige organer har ansvar for å dokumentere sin egen aktivitet både i et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. I tillegg har arkivene en samfunnsmessig betydning for demokratisk aktivitet, forskning og kulturell virksomhet. En velfungerende post journal og arkivordning er grunnleggende forutsetninger for å ivareta dette. 1.1 Mandat Kontrollutvalget i Stokke kommune fattet i sak 48/15 følgende vedtak: «Kontrollutvalget ber om at revisjonen gjennomgår kommunens arkiv- og journalføringsrutiner og vurderer disse opp mat krav i arkiv- og offentlighetsloven, samt kommer med forslag til forbedringer.» Sandefjord Distriktsrevisjon har med utgangspunkt i overnevnte vedtak, vurdert om Stokke kommune har etablert rutiner og system som sikrer at dokumenter i kommunen blir behandlet i tråd med aktuelle lover og forskrifter for området. 1.2 Avgrensning Det presiseres at gjennomgangen er begrenset til vurderingen av hvorvidt etablerte rutiner er i tråd med gjeldene lowerk. Etterlevelse i form av kontroll avenkeitsaker er ikke vurdert. Vårt arbeid er utført med utgangspunkt i ISRS 4400, Avtalte kontrollhandlinger. 2. SENTRALE LOVBESTEMMELSER 2.1 Beskrivelse av regelverket Vår gjennomgang er utført med utgangspunkt i kommuneloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven og arkivloven, som med forskrifter er sentrale lover i denne vurderingen, i tillegg er kommunens interne rutiner og regler på området gjennomgått. Overordnet ansvar og innsynsrett reguleres i kommuneloven og offentlighetsloven. Kommuneloven fastsetter i 23, nr 2 at det er administrasjonssjefens ansvar å sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende

26 Sandefjord Distriktsrevisjon kontroll. Rådmannen i Stokke kommune har således det overordnede ansvaret for kommunens arkivordning. Krav til arkiver regulert i arkivloven med tilhørende forskrift. Arkivloven 6 fastsetter kommunens plikt som følger: Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse sko/ vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskje/der for samtid og ettertid. Forskrift til arkivloven gir mer konkrete krav til kommunens arkiv: 2-l.0rganisering avarkivarbeidet Arkivarbeidet i ett offentleg organ skal som hovudrege/ utferast av ei eiga eining, ei arkivteneste, under dag/eg leiing av ein orkivansvorleq. Arkivtenesta ska/ vere felles for organet. Dersom ikkje sær/ege omsyn ti/seier noko anna, skal ha vere underlagd den administrasjonseininga som har ansvaret for organets feltessaker. 2-2.Arkivp/an Eit offent/eg organ skal til kvar tid ha ein ajourført sam/ep/an, ein arkivplan, som viser kva arkivet omfattar og kor/eis det er organisert. Arkivplanen ska/ også vise kva s/ags instruksar, reg/or, p/anar m. v. som gjeld for arkivarbeidet. Offentlighetsloven 3 og kommunelovens 4 krever at kommunen aktivt legger til rette for innsyn i kommunens saksbehandling. Basert på de krav lovverket setter har vi i vår gjennomgang valgt å vurdere om Stokke kommune ivaretar følgende: Kommunen skal ha egen arkivtjeneste med en arkivansvarlig Kommunen skal ha en arkivplan eller tilsvarende som ivaretar lovverket Kommunen skallegge til rette for innsyn 3. KOMMUNENS ORGANISERING 3.10rganisering Det er servicekontoret i Stokke kommune som har ansvar for arkiv- og journalføring. Servicekontoret er organisert under «Organisasjonsstab» ledet av personal- og organisasjonssjef med rådmann som øverste leder. Servicekontoret ledes av Jahn Pettersen, som er arkivleder for kommunen. Stokke kommune har, basert på eksisterende organisering, etablert en egen arkivtjeneste med en arkivleder, hvilket er i tråd med kravene i forskrift til arkivloven 2-1. Stokke kommune er medeier i IKA Kongsberg. IKA Kongsberg er et interkommunalt selskap, og selskapets fulle navn er Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS. IKA Kongsbergs hovedoppgave er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og 2

27 Sandefjord Distriktsrevisjon effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser, samt å bevare og formidle deponerte arkiver som har rettslig, forvaltningsmessig og kulturell verdi. Kommunen har de siste årene benyttet rådgivning fra IKA Kongsberg til blant annet å utvikle arkivplan og anskaffelse av nytt sak- og arkivsystem, Web-sak. Nå benyttes selskapet hovedsakelig som depotleverandør og som rådgiver ved arkivfaglig spørsmål. IKA Kongsberg benyttes også som rådgiver for anskaffelse av nytt arkivsystem i nye Sandefjord kommune. 3.2 System Stokke kommune benytter sak- og arkivsystemet Web-sak. Systemet er et fullverdig sak- og arkivsystem og er godkjent etter NOARKS standarden. Det er mange kommuner som benytter dette systemet, som leveres av Acos. Systemet har de funksjonaliteter Stokke kommune har behov for, er satt opp for å passe kommunens organisering og imøtekommer alle lovkrav som stilles til sak- og arkivsystemer. Alle kommunens medarbeidere, som håndterer dokumenter som omfattes av offentlighetsloven og arkivloven m/forskrift, har tilgang til Web-sak. Systemet er ikke direkte integrert i kommunens e-post system, men bygger på at den enkelte ansatte må gjøre en vurdering av hvorvidt mottatt epost er arkivverdig og deretter importere mottatt e-post til sak- og arkivsystemet. Saksbehandler kan trykke seg fra epost-systemet og inn i Web-sak for registering avepost. Kommunen og saksbehandlere mottar mye e-post som ikke er arkivverdig. Dette fordrer at den enkelte saksbehandler har kompetanse til å gjøre korrekte vurderinger og er nøye med å følge etablerte rutiner og registrere arkiwerdig post uten unødig opphold. 3.3 Ansvarsfordeling Servicekontoret har ansvar for all post som sendes til Stokke kommune og på e-post Servicekontoret fører post daglig, og all arkivverdig post føres normalt sett samme dag som den mottas. I perioder med ferie kan det være noe lengre behandlingstid (maksimalt tre dager). Saksbehandler er selvansvarlig for vurdering og eventuelt registering ave-post som kommer direkte til han eller henne. Saksbehandler må selv vurdere om den mottatte e-posten er å anse som sakspost til kommunen. Servicekontoret bistår den enkelte saksbehandler der det er tvilom et dokuments arkiwerdighet, basert på forespørsel fra saksbehandler. Revisjonen vurderer ansvarsfordelingen som hensiktsmessig. Servicekontoret har tilstrekkelig kapasitet til å håndtere post til kommunen, samt bistå saksbehandlere ved spørsmål. Vår gjennomgang viser at saksbehandlere tar kontakt for å diskutere enkeltsaker. Det er ikke mulig for Servicekontoret å ha oversikt over epost som sendes direkte til saksbehandler, og ansvaret for vurdering av dette ligger derfor på den enkelte saksbehandler. 3

28 Sandefjord Distriktsrevisjon 4. KOMMUNENS RUTINER OG PRAKSIS 4.1 Arkivplan Stokke kommune har etablert en arkivplan basert på mal fra IKA Kongsberg, og den er utarbeidet med bistand fra rådgivere i IKA Kongsberg. Kommunens arkivplan er i tråd med lowerkets krav, og er elektronisk tilgjengelig via arkivplan.no. Det er arkivleders ansvar å holde arkivplanen oppdatert. Vår kontroll viser at arkivplanen er oppdatert, med unntak av siste avlevering depotinstitusjon (IKA Kongsberg) og politisk erganisering etter valget. Det arbeides med oppdatering av dette på nåværende tidspunkt. Kommunen har i tillegg til arkivplanen utarbeidet: En brukerveiledning for den enkelte saksbehandler. Brukerveiledningen er kort og praktisk, og gir en stegvis oversikt over hvordan personlig mottatt epost skal importeres til kommunens sak- og arkivsystem. Rutiner for dokumentforvaltning i mappe på kommunens fellesområdet. Arbeidsfordeling for ansatte på servicekontoret. Dette er en fordeling av ulike arbeidsoppgaver knyttet til registering av arkiwerdig post. 4.2 Rutiner Kommunens rutiner for dokumentforvaltning av arkivverdige dokumenter er utarbeidet av Servicekontoret. Det er også Servicekontoret som har ansvar for oppdatering av rutinene. Rutinene er skriftlig og dekker alle deler av prosessen, fra mottak/utsendelse til avslutning. Det er også tilgjengelig relevant kursdokumentasjon og systembeskrivelser. Alt er lagret og enkelt tilgjengelig for alle ansatte via en mappe på kommunens fellesområdet. Kommunen har også sammenfattet de mest sentrale rutinene og systembeskrivelse for Web-sak i en kortfattet brukerveiledning. Ansvarsfordelingen mellom Servicekontoret og saksbehandler kommer klart frem i rutinebeskriveisene, jfr. punkt 3.3. Stokke kommune har ikke egne rutiner som avgrenser hva som skiller arkiwerdige dokumenter fra andre dokumenter. Denne vurderingen er lagt til den enkelte saksbehandler basert på arkivloven med forskrifter. Revisjonen er av den oppfatning at det er vanskelig å lage rutiner som er dekkende og uttømmende for dette, og at det vil være en konkret vurdering fra sak til sak. Kompetansen til den enkelte saksbehandler er avgjørende for å sikre god kvalitet i vurderingene. Det er derfor viktig at kommunen legger til rette for opplæring og oppdatering av lovverket for å bygge og vedlikeholde saksbehandlernes kompetanse på området. Det er fagpersoner som sitter ute i enhetene, og det er å anta at disse har god kompetanse til å vurdere arkivverdighet av dokumenter knyttet til sin enhet/virksomhets fagområde. Kommunen opplyser å ha dedikerte ledere som er lojale brukere av sak- og arkiv systemet. Kommunen har ikke et felles opplærings- og oppdateringsprogram for Web-sak eller arkiv- og dokumentasjonsrutiner. For Web-sak har hver sektor en «superbruker» som har spesielt god 4

29 Sandefjord Distriktsrevisjon kompetanse på systemet. Disse «superbrukerne» gjennomfører opplæring i sin sektor ved behov. I tillegg er Servicekontoret tilgjengelig for råd og veiledning. Kommunen sier selv at mye av opplæring og kunnskapsoverføring skjer gjennom superbrukerne og kollegastøtte. Kollegastøtte er det som benyttes mest i arbeidshverdagen, og superbrukere og Servicekontoret involveres ved mer kompliserte vurderinger og tvilstilfeller. Servicekontoret har god kompetanse, og er tilgjengelig for bistand og veiledning ved behov. Revisjonen har gjennomgått arbeidsrutiner og bisittet medarbeidere ved Servicekontoret. Vår vurdering er at det er etablert tilfredsstillende arbeidsdeling og at medarbeiderne har god kompetanse og innsikt i aktuelle problemstillinger. Kommunens rutiner angir ingen frist for når dokumentet skal journalføres, men fastsetter at det ikke skal påbegynnes produksjon av utgående dokumentasjon i en sak før inngående dokumentasjon er journalført. Arkivloven med forskrift gir heller ikke en absolutt frist for journalføring, men veiledninger og uttalelser på området fastsetter at det skal skje fortløpende og uten ugrunnet opphold. Formålet er å sikre offentligheten innsyn, og en periode opptil tre dager anses å være akseptert. Servicekontoret har rutiner som ivaretar journalføring enten samme virkedag eller maksimalt innenfor tre dager. Saksbehandlere er kjent med forventningen til journalføring uten ugrunnet opphold. Selvom regelverket ikke fastsetter en absolutt frist, kan kommunen sette krav i sine rutiner for å sikre at alle har en felles oppfatning av hva som legges i begrepet «uten ugrunnet opphold». Revisjonen anbefaler at kommunen fastsetter en frist for journalføring innen tre virkedager i sine interne rutiner. Revisjonen vurderer Stokke kommunes rutiner til å være i tråd med regelverket og at kravet til etablert arkivplan er oppfylt. Vi anbefaler imidlertid at kommunen i sine rutiner inkluderer en vurdering av hva som legges i begrepet «ugrunnet opphold» for å sikre at alle ansatte har en felles forståelse av hva kommunen forventer. 4.3 Oppfølgning og kontroll Servicekontoret har opparbeidet seg lang erfaring og god kompetanse på arkiv- og dokumentbehandling. Vurderinger som gjøres av Servicekontoret følges løpende opp av arkivleder, og det god kontroll og oppfølgning på det arbeidet som utføres. Servicekontoret tilbyr igjen veiledning til saksbehandlere ved behov. Oppfølging og kontroll av saksbehandler ligger til nærmeste leder. Det er opp tilleder å gjennomføre de kontroller som anses nødvendig. Når en saksbehandler registrerer en sak, vil denne legge seg i en mappe i Web-sak. Denne mappen gjennomgås av Servicekontoret før journalføring. Kontrollen som da gjøres er på et overordnet nivå i 5

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Agdenes kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget ' SAK008/17 SKA TTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2016 Møtedato 27.03.2017 Saksnr. Arkiv 008/17 419-1724-5.3 Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens

Detaljer

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015 1 MOTTATT 22 JAN. 215 /)/z,:c(_ // _ /25? /PM «Ga _ J I g \\ Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Overhalla kommune i Årsrappon 2.1.215 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

Skatteoppkreveren i Verdal kommune

Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport 215/dato: 2.1.216 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2

Detaljer

Skatteoppkreveren i Sørum

Skatteoppkreveren i Sørum 1 Årsrapport for 2010 Skatteoppkreveren i Sørum kommune 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc mx///bi T Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Søgne kommune i,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.._...3

Detaljer

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411 1 MOTTATT 26 JAN. 212 428-1-1-411 Årsrapport for 211 Skatteoppkreveren i Overhalla kommune Arsrapport ardato: 18.1.212 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

Detaljer

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 1 Årsrapport for 2014 Sel kommune Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser (Gjeld kontora i samarbeidet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603402 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 Bystyret 01.03.2011 ÅRSRAPPORT

Detaljer

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen 1 &Q2 v Årsrapportfor 2014 Skatteoppkreveren kommune i Rissa 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/ Skatteoppkreveren i

Detaljer

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik 1 Årsrapportfor 211 Skatteoppkreveren i Gamvik kommune Årsrapport211/19.1.212 Skatteoppkrevereni Gamvik 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen 1 Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren i Ørland kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren 1018 Søgne Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon 2 InnhOld 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 I I.1 Ressurser

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Åfjord kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen k f i lolb/1>(o S 1 \ Årsrapport for 2016 Skatteoppkreveren Åfjord kommune i Årsrapport år/dato: 2016/12.01.2017 Kemnerkontoret for Fosen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1

Detaljer

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011 1 Årsrapport for kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret SKATT- INNFORDRINGS- OG KONTROLLAVDELINGEN Sentrale hovedoppgaver Skatteregnskap, inn-/utbetalinger,

Detaljer

Stokke kommune Kontrollutvalget

Stokke kommune Kontrollutvalget Stokke kommune Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Møtetidspunkt: 1. september 2014 Kl. 15.00 SAKSLISTE Saksnr Tema 19/14 Godkjenning av protokoll fra møte 26.5.2014 20/14

Detaljer

PS 09/42 Referatsaker

PS 09/42 Referatsaker PS 09/42 Referatsaker Side 237 T' I DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT Statsråden 0 6' lo^3 1q8-53 Bodø kommune v/ordfører Odd Tore Fygle "Tidl ref Vår ref 2006/3948 2006/04006-489/FD V/JTE Dato 2009 BODØ

Detaljer

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport for 2013 Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport 2013/Verran Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag 20.01.2013 2 Innhold Generelt om skatteoppeverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppeverkontoret

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL Skatteoppkreveren i Hallingdal 1 HISTORIKK Skatteoppkreveren i Hallingdal er et samarbeid mellom Hallingdalskommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 4. mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt ~NIES KOMMINE Vestnes kommune 639 VESTNES Deres ref: Vår ref: Saksbeh: 211/45 Steinar Mundal 23 31.1.211 Årsrapport 21 for Vestnes kommune. Vedla t følger

Detaljer

16 JAN JAN 2017

16 JAN JAN 2017 MOTTATT 'RISMKUMMUNE 16 JAN 217 19 JAN 217 mm KOMMUNE aksnr 1 [52:1 Kemnerkontoret for Fosen 5 --~ 712 Leksvik, den 16.1.217 Økonomisjef Ørland, Rissa, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik VEDRØRENDE ÅRSRAPPORT

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato:

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato: Årsrapport for 2010 Eigersund kommune ArsrappOIt år/dato: 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordelin!! Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

KONTROLLUTVALGET. Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad

KONTROLLUTVALGET. Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad Kontrollutvalgets medlemmer Torbjørn Øgle Rud Herbjørn Karlsen Marianne Lappegård Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen Kopi av innkallingen sendes: Revisjon Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad

Detaljer

Skatteoppkreveren i Krødsherad

Skatteoppkreveren i Krødsherad 1 Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Krødsherad kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2013 Møtetid: Kl. 08.30 (mrk tida) Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 3. april 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus - formannskapssalen. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets

Detaljer

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i HJARTDAL kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014 I Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Stavanger kommune :. - 1 dj I pt e e * 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser 3 1.1.2 Organisering

Detaljer

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009 Saksfremlegg Saksnr.: Arkiv: Sakbeh.: Sakstittel: 10/1740-4 232 Ester Nilsen SKATTEREGNSKAP 2010 - ÅRSRAPPORT Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Kontrollutvalget vil gjennomføre eget besøk ved teknisk enhet som en del av møtet. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Kontrollutvalget vil gjennomføre eget besøk ved teknisk enhet som en del av møtet. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 19.03.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Bjarte Madland FE - 026 15/104 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Høyring - overføring

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Rita Larsen 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018044 2017/72998 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2015/194598 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Skatteoppkreveren i Vestnes kommune

Skatteoppkreveren i Vestnes kommune 1 Saksnr. (D6 O8 F12.2c,If 1/F,S.INILS i i :, Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Vestnes kommune Årsrapport år/dato:215/22.1.215 Skatteoppkreveren i Molde og Vestnes 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR

u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR DeresdatoArkivVår dato 21221. januar 2015 DeresreferanseVår referansesaksbehandler 2015/151Hilde Sveås Verran kommune Liavegen 1 7790 MALM Årsra pport og skatteregnskap

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Trondheim kemnerkontor var i 2015 kr. 25 593 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr. 4 834,6

Detaljer

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor Årsregnskap og årsrapport 2010 Skatteoppkreverkontor 1.1 Innledning/oppsummering 1.2 Organisering, ressurser og kompetanse 1.3 Intern kontroll 1.4 Diverse nøkkeltall 1.5 Skatteinngang 1.6 Betaling og regnskap

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2016/ 146486 Kommunestyret i Herøy kommune, postmottak@heroy.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000672 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 Bystyret 02.03.2010 20/10 ÅRSRAPPORT-SKATTEREGNSKAPET

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Møtested: Møterom 2 Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 7/13 Godkjenning av protokoll frå forrige møte

Detaljer

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2016 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Kemneren i Trondheimsregionen var i 2016 kr. 26 882,3 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr.

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Møtedato: Onsdag 4. mai 2016 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Møtedato: Onsdag 4. mai 2016 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Møtedato: Onsdag 4. mai 2016 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 68/10 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 9. juni 2010 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf. 959

Detaljer

Skatt nord. Gøril Heitmann. Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord

Skatt nord. Gøril Heitmann. Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord Skatt nord Gøril Heitmann Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord Kort om skatteoppkrevernes oppgaver Føring av skatteregnskap Innkreving av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, selskapsskatt, personskatt

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Marit Rinnan Arkivsaknr.: 2013/1580-13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Likvider 41 551 068 39 787 738. Sum -475 420 312-474 127 476. Fordelt til kommunen 102 720 141 104 268 780 Fordelt til Staten 166 500 996 168 598 218

Likvider 41 551 068 39 787 738. Sum -475 420 312-474 127 476. Fordelt til kommunen 102 720 141 104 268 780 Fordelt til Staten 166 500 996 168 598 218 Arsregnskap - kommune - sammendrag Utvalgskriterier: Komm nr: '1621', År: '2014', Hovedbokstype : 'k' Valgt àr Forrige àr Likvider 41 551 068 39 787 738 Skyldig skattekreditorene -1 271 291-345 546 Skyldig

Detaljer

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune 1 Årsrapport for 2013 Skatteoppkreveren i Alta kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 14. Mars 2013 Møtetid: Kl. 14.15 Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MOSS KOMMUNE. Årsrapport for 2016 Moss kemnerkontor

MOSS KOMMUNE. Årsrapport for 2016 Moss kemnerkontor MOSS KOMMUNE Årsrapport for 2016 2 Innhold 1. Generelt om kemnerkontorets virksomhet... 3 1.1 Kemnerkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 4 1.1.3 Ressurser og kompetanse... 4 Skatteregnskap

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 1 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107

Detaljer

Ulf Halvorsen (leder), Magnus Theiste Østlie, Geir Morten Stenhaug, Turid Evensen

Ulf Halvorsen (leder), Magnus Theiste Østlie, Geir Morten Stenhaug, Turid Evensen MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Re Dato: 07.04.2016 kl. 18:00 Sted: Lokalene til VIKS, Revetalgata 10 Arkivsak: 15/00006 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møteleder: Protokollfører: Ulf

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møte nr. 2/2012 SAKLISTE EVENTUELT REFERATSAKER/MELDINGAR

Møte nr. 2/2012 SAKLISTE EVENTUELT REFERATSAKER/MELDINGAR ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 2/2012 Kontrollutvalet i Hå VERT KALLA INNKALLES TIL MØTE 25. april 2012 KL. 12.00 I Møterom 3. etasje i rådhuset - liten sal Møtet er opent for publikum

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 24.09.2015 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 05.06.2012 kl. 18:00 21:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Dato: 15.03.2011 Tid: NB! Ny tid 11.30 for oppmøte i kantina. Møtet er kl 12.00-15.30 Sted: Kommunehuset, møterom Synken

Dato: 15.03.2011 Tid: NB! Ny tid 11.30 for oppmøte i kantina. Møtet er kl 12.00-15.30 Sted: Kommunehuset, møterom Synken Vår ref. 11/176-2 033 /VOLH Medlemmer og varamedlemmer Dato 08.03.2011 Bamble kommune - kontrollutvalget Det kalles inn med dette til møte i kontrollutvalget: Dato: 15.03.2011 Tid: NB! Ny tid 11.30 for

Detaljer

Tjøme kommune, ordfører Bente Bjerke Tjøme kommune, rådmann Christine Norum ««, økonomisjef Laila Rognaldsen KPMG, revisor Rune Johansen

Tjøme kommune, ordfører Bente Bjerke Tjøme kommune, rådmann Christine Norum ««, økonomisjef Laila Rognaldsen KPMG, revisor Rune Johansen MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Tjøme Dato: 10.05.2016 kl. 9:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/00013 Tilstede: Dag Erichsrud, Anne Marie Indseth Møtende varamedlemmer: Forfall: Einar Hagelund Per

Detaljer

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Halvårsberetning 2007 SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Innledning Marginavsetning Skatteinngang Fordelingsprosenter Resultatkrav/oppnådd resultat Oversikt restanser

Detaljer

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 16.01.2015 Fanny Voldnes / tlf. 23064615 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Det var ikke merknader til innkalling og saksliste utover at ref. 04 ble satt opp som sak 5.

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Det var ikke merknader til innkalling og saksliste utover at ref. 04 ble satt opp som sak 5. AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/16 Dato: 28.01.16 kl. 14.00 16.15. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Rakel Håland, nestleder Marita Fiddan Bø, medlem

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 03.05.2011 kl. 17:00 19:50 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Formannskapsalen, Rådhuset Gunnar Lohse, leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

Saknr. Sakstittel Tid Type

Saknr. Sakstittel Tid Type INNKALLING TIL MØTE I : Tid: Fredag 14. mars 2014. Klokken: 09.00 Møtested: Ringebu rådhus, Kvitfjell møterom (Grønt). SAKLISTE Saknr. Sakstittel Tid Type Møteinnkalling og sakliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning Agder IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS Hovedkontor Postboks 2805, 3702 Skien TIf.:3591 7030 Fax:3591 7059 e-post post-tkr@tekomrev.no www.tekomrev.no Kontrollutvalget i Porsgrunn kommune cio Temark - og

Detaljer

v/ KomSek Trøndelag IKS

v/ KomSek Trøndelag IKS Til kontrollutvalget v/ KomSek Trøndelag IKS i Steinkjer kommune Deres ref.: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: AHa 15/1540 O-O3.03 05.11.2015 Engasjementsbrev Steinkjer kommune 1. Innledning KomRev Trøndelag

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/15 Dato: 29.01.15 kl. 09.00 11.00. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal, medlem

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg

Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møtedato: 22.11.2011, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 20.05 Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 11/45 11/49 Frammøteliste: Medlemmer

Detaljer

Til. Kommunestyret i Krødsherad kommune

Til. Kommunestyret i Krødsherad kommune Til Kommunestyret i Krødsherad kommune Årsrapport om kontrollutvalgets virksomhet i 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: side 1. Kontrollutvalgets oppgaver og ansvar.. 1 2. Kontrollutvalgets sammensetning. 1 3. Kontrollutvalgets

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/477. Kommunestyret

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/477. Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/477 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 07.03.2016 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 07.03.2016 1. Saksprotokoll fra formannskapet 22.02.2016,

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24.04.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 22.01.2014, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19:30 Møtested: Gamle rådhus, møterom 1, 1.etg. Fra til saksnr.: 14/1-14/10 Frammøte: Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 07.03.2013 13/109 418 5.4 PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG Møtedato: Torsdag 7. mars 2013 kl. 13.00 15.30 Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Leinesfjord Saksnr.:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Ekstraordinært møte Arkivsak: 11/100-3 Møtedato/tid: 21.03.2011, kl. 12:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Deltagere: Geir Rostad (leder) Eldbjørg

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 02/ 2016 Sak 11/ 2015 (forts) Sak 03/2016 04/2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Heggenes Møtedato: Tirsdag 08.03. 2016 Møtetidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Følgende deltok

Detaljer

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/15 Møtedato: 18.11.2015 Tid: kl 13.00 kl 16.35 Møtested: Nye Formannskapssal, Eide rådhus Sak nr: 30/15 38/15 Møteleder: Kåre Vevang, leder (Ap)

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2010/796-4 Solgunn Normann,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2010/796-4 Solgunn Normann, VIKNA KOMMUNE Sentraladministrasjon BDO AS Postboks 169 sentrum 7801 NAMSOS MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2010/796-4 Solgunn Normann, 74 39 33 16 215 15.03.2012 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til etterretning.

Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til etterretning. 18.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/09 Skatteoppkrevers årsrapport for 2008. 1. Kontrollutvalget forventer at skatteoppkrever

Detaljer

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2010 KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, som på vegne av kommunestyret skal føre det løpende tilsynet med den

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 3. september 2008 kl 18:00 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører! Publikum bes ta kontakt på tlf. 92 01 64

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 29.01.2008 kl 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 29.01.2008 kl 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 29.01.2008 kl 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker Saksliste: 1/08 08/189 ORIENTERING OM FINANSFORVALTNINGEN I

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis Helleberg

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis Helleberg Møtebok Tid Tirsdag 13. mai 2014, kl. 10.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 28.08.13 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleiar Arild Forgard, medlem

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&&

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/375-2 Arkiv: 232 &13 Saksbehandler: Ester Nilsen Sakstittel: HØRINGSBREV OM Å OVERFØRE SKATTEINNKREVINGEN FRA KOMMUNENE TIL STATEN. HØRINGSUTTALELSE FRA ALTA Planlagt behandling:

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 /tid: 14.02.2013 kl. 17:00 18:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Formannskapssalen, rådhuset Per Walseth,

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 16.03.2015 Møtested: Storstua, Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36, eller mobil 95 13 31 87 til sekretariatet, som sørger for innkalling

Detaljer