Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet sak 72-09: 11. Fra Guttorm Alvsaker (FrP):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 100609 sak 72-09: 11. Fra Guttorm Alvsaker (FrP):"

Transkript

1 Skriftlige spørsmål KHSO Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet sak 72-09: 11. Fra Guttorm Alvsaker (FrP): "Rehabiliteringsreiser til utlandet. Kommunal RAPPORT nr.14 gir en grei og interessant utredning om hvordan kommunalt ansatte i Kristiansand og Levanger, både de som er sykmeldte og de som er i ferd med å bli det, får støtte til behandlings- rehabiliterings- opphold i Montenegro. Staten er ikke villig til være med på et spleiselag, selv om den tjener to kroner for hver krone som kommunene legger ut. Erfaringer som det vises til, er positive både for de som har benyttet seg av tilbudet, og kostnadseffektivt for kommunen som har fått et langt mindre sykefravær. Å få staten til å bidra, blir politikk på Stortingsnivå. Oslo kommune har etter anbud inngått en liknende kontrakt med A/S Humania. Informasjon om dette tilbudet finnes på Oslo kommune/sykehjemsetatens hovedsider: Referanseperson: Byråd Jøran Kallmyr. Anmodning. For å forsøke noe som har vært vellykket for økt trivsel og mindre sykefravær i andre kommuner, ber jeg derfor byråden om å utrede sak om muligheten av en slik kommunal organisering av økonomisk støttete behandlings - rehabiliteringsreiser til utlandet for kommunalt ansatte i de tjenestegruppene som vurderes å ha behov for et slikt tilbud." "Jeg vil først gjerne takke for stor interesse for nærværsarbeidet i Bergen Kommune og for å ha brakt frem et interessant tiltak. Nærværsarbeidet har begynt å gi resultater og det er utfordrende å få satt i gang tiltak som treffer bredt i hele vår organisasjon. Vi har frem til nå valgt en tilnærming hvor hovedinnretningen har vært å mobilisere de lokale enhetene og stimulere dem til å komme opp med egne tiltak. I tillegg har vi valgt å sette i gang noen få sentrale tiltak som til sammenligning har relativt beskjeden økonomisk ramme. I dette ligger at vi har valgt å prioritere mange og små tiltak, fremfor store og relativt kostbare tiltak. I forbindelse med behandling av ulike diagnoser arrangeres det jevnlig behandlingsreiser til forskjellige behandlingssteder i Europa. Behandlingsoppholdene er helt eller delvis finansiert av NAV. Behandlingsstedene har spesialkompetanse knyttet til både diagnose og behandlingsmetodikk, og kan være ett av tiltakene som iverksettes for mennesker med kroniske og/eller langvarige lidelser. Søknad og utvelgelse til slik behandling foregår som et samarbeid mellom pasient, lege og NAV. Behandlingstilbudet er økonomisk ressurskrevende. Det er derfor strenge kriterier for utvelgelse til denne type behandling. Dette medfører at mange pasienter ikke får innvilget sin søknad tilbud om behandlingsopphold i utlandet og dermed er det skapt et marked for privat kjøp av slike tjenester. Tjenestene kjøpes enten av pasienten selv eller av pasientens arbeidsgiver. 1

2 Noen kommuner har valgt å inngå samarbeidsavtaler med behandlingsinstitusjoner i utlandet. Erfaringene er positive, men samtidig meget ressurskrevende. Det er store kostnader knyttet til både administrasjon av ordningen og selve behandlingsreisene. Bergen kommune har valgt å iverksette er systematisk nærværsarbeid ut i fra et breddeperspektiv. Nærværsarbeidet har som målsetting å bidra til et bedre arbeidsmiljø og arbeidsliv for samtlige arbeidstakere i Bergen kommune. De avsatte midlene til nærværsarbeid er bevisst knyttet til dette. Det har derfor ikke vært ønskelig for byrådet å binde opp store midler for å gjennomføre behandlingsreiser til utlandet. Behandlingsreiser til utlandet er en del av det eksisterende trygdesystemet i Norge, og Bergen kommune anser det derfor som forsvarlig å la NAV håndtere dette videre." 12. Fra Hallgeir Utne Hatlevik (A): "Kvalitetskontroll på Bergen kommunes helsetjenester. Vedtak om konkurranseutsetting av hjemmesykepleien aktualiserer behovet for troverdige og pålitelige måter å måle og /eller evaluere kvaliteten på pleie- og omsorgstjenestene som leveres, både på sykehjem og i private hjem. I Norge har det vært vanlig å anvende ulike former for brukerundersøkelser, som stort sett har det til felles at de måler brukeropplevd tjenestekvalitet. I hvilken grad denne henger sammen med faglig forsvarlig tjenesteutøvelse vet vi mindre om. Flere forskere og profesjonsforbund hevder at det ikke er grunnlag for å konkludere med at høy brukertilfredshet betyr høy kvalitet på tjenesteutøvelsen. Bergen kommunes eldreråd har selv satt i gang egen kartlegging av hendinger ved utvalgte sykehjem. USA har lang erfaring med private leverandører av helsetjenester. Her undersøkes kvaliteten på sykehjem på bakgrunn av blant annet Quality of Care, og alle sykehjem må levere årlige rapporter basert på fysisk målbare indikatorer på pleiekvalitet. Eksempel på slike er utvikling av liggesår, antall innleggelser og reinnleggelser på sykehus, fallulykker, antall urinveisinfeksjoner, antall luftveisinfeksjoner m.m. Quality of Care konseptet omfatter også undersøkelser av tilbyderens evne til å levere tjenester av høy kvalitet, noe som blant annet inkluderer bemanningsnormer (staffing ratios), personalpolitikk og prosedyrer, satsing på internundervisning og kompetanseutvikling. Spørsmål: 1. Det er ikke grunnlag for å konkludere med at høy brukertilfredshet betyr høy kvalitet på tjenesteutøvelsen. I hvilken grad vil byråden ta i bruk metodikken fra Quality of Care konseptet for å utvikle kvaliteten på Bergen kommunes helsetjenester? 2. Vil byråden fremme egen sak om Quality of Care konseptet som kvalitetskontroll av Bergen kommunes helsetjenester?" 1. "Byråden er kjent med at denne metodikken kan anvendes i forhold til vurdering av kvalitet, og dermed til kvalitetsutvikling. Byråden er enig med 2

3 spørsmålsstiller at det ikke er åpenlyst at brukeropplevd kvalitet er ensbetydende med faglig kvalitet. I Bergen kommune har en i flere år, som supplement til brukerundersøkelser, benyttet egne skjema/maler for kvalitetsoppfølging, både i institusjoner og i forhold til hjemmetjenester. Det et lagt opp til et system med egne drifts- og kvalitetsoppfølginger 1 2 ganger i året, basert på en rekke spesifikke sjekkpunkter og dokumentasjonskrav - eksempelvis i forhold til bemanning, gjennomgang av kvalitetsarbeider og kvalitetsystem, håndtering av legemidler, smittevernregimer, aktivitetstilbud, samarbeidsrelasjoner m.v. Det er til nå gode erfaringer med bruk av denne metodikken. Byråden tar sikte på å videreutvikle denne metodikken. Bergen kommune medvirker for øvrig på nasjonalt nivå (KS) for å videreutvikle bruk av kvalitetsindikatorer. 2. Bystyret vil få seg forelagt sak om kvalitet i eldreomsorgen til høsten. Der vil det bli redegjort for kvalitetssystemer, metodikk og kvalitetsvurdering, samt forslag til forbedringsområder innenfor kvalitetsområdet." 13. Fra Britt Frøyen (SV): "Vikarteneste/rekruttering og sosial dumping. Spørjaren tok i komitemøte 22. oktober i fjor skriftleg opp spørsmålet om mogleg sosial dumping innan open omsorg og sjukeheimar. Dåverande byråd for Helse og omsorg, Liv Røssland, peika på at i sommarmånadene i fjor hadde rekrutteringssituasjonen innan pleie- og omsorgssektoren vore svært vanskeleg. Dei tre vikarbyråa Bergen kommune hadde (har?) avtale med, hadde store problem med å skaffa vikarar. Difor hadde ein måtta opna for kjøp av vikartenester frå byrå ein ikkje hadde avtale med, og i slike tilfelle hadde ein ikkje hatt kontraktsmessig forsikring vedrørande dei tilsette sine løns- og arbeidsforhold. Byråden avslutta sitt skriftlege svar med å forsikra: "Byrådsavdelingen vil innskjerpe overfor resultatenhetene at en overfor alle eksterne kjøp av vikartjenester må sikre at sosial dumping ikke forekommer." No står ein ny sommarferie for døra. Då KHSO nyleg hadde inne verksemder i samband med arbeidet med årsmelding og årsrekneskap, melde fleire resultateiningsleiarar om store vanskar med å rekruttera personale både til helg og natt - og vikarar ved vakansar. Kanskje kan verknadene av finanskrisa gjera det lettare for kommunen å rekruttera (sommar)vikarar direkte og utan å gå om vikarbyrå. Med det er ein i alle fall sikra mot sosial dumping! Røynslene i frå i fjor sommar, og problema med å rekruttera også elles i året, gir uansett Bergen kommune all grunn til å vera på vakt mot sosial dumping. Spørsmål: Kva åtgjerder set byrådet i verk for å sikra seg mot sosial dumping, både året igjennom og når det gjeld sommarferie-avviklinga især? Meiner byråden at tenestene i byrådsavdelinga for Helse og Omsorg har gode nok rutiner til å vera sikre på at sosial dumping ikkje førekjem?" 3

4 "Våren og sommeren 2008 var en rekrutteringsmessig vanskelig tid. Arbeidsmarkedet var stramt, og vi hadde vansker med å fylle ledige stillinger med kvalifisert personell. Spesielt så sommeren ut til å bli vanskelig. Vi innførte derfor spesielle rekrutteringstiltak i ferieavviklingsperioden ved at utsetting av ferie ble honorert med kr 3000 pr. uke og ved å foreta en kraftig økning av helge-, kvelds- og nattetilleggene. Det var særlig sykepleiere vi har hatt vansker med å rekruttere. Vi har derfor jobbet målrettet med å styrke den generelle rekrutteringssituasjonen av sykepleiere langs følgende tre akser: I samarbeid med de tre sykepleierhøyskolene og studentenes organisasjon har vi laget en praksisprosedyre som både sikrer studentene en kvalitativt god utdanning og får Bergen kommune til å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver. Sykepleiergruppene har vært prioritert i tariffoppgjørene, slik at vi nå er lønnsmessig konkurransedyktig i forhold til bl.a. Helse Bergen. Det er iverksatt et etterutdanningsprogram for høyskolegruppene som sikrer spesielt sykepleiergruppene nødvendig og etterspurt påfyll i jobbsituasjonen. Det er inngått avtale med høyskolene om å gjennomføre 4 uavhengige moduler pr år a 10 studiepoeng, 2 i hvert semester. Hver modul har plass til 30 ansatte. Tiltakene hadde hurtig effekt. Gjennom halvårlige målinger av bemanningssituasjonen, ble det fort registrert en bedring av sykepleierdekningen. Vi har likevel økt opp helge-, kvelds- og nattilleggene i ferieavviklingen også for sommeren Behovet for å kjøpe vikartjenester bør nå være sterkt redusert. Det er sendt ut beskjed til enhetene om å være aktive i arbeidet med å rekruttere nok folk i ledige stillinger. Dersom de likevel må kjøpe vikartjenester, så skal vedtatt prosedyre følges i forhold til de byråene kommunen har avtale med. Andre byråer kan kun benyttes som en siste utvei. I slike tilfeller skal enhetene forsikre seg om at ansatte har en fullt ut akseptabel arbeidskontrakt og at ansatte har godkjent autorisasjon. I denne sammenheng kan det nevnes at da det i fjor ble hevdet at en av aktørene drev med sosial dumping, tok byrådsavdelingen umiddelbart kontakt med firmaet og fikk seg forelagt kopi av de arbeidskontraktene som ble benyttet. Det ble konkludert med at ryktene om sosial dumping var grunnløse." 14. Fra Kjersti Toppe (Sp): "Ang. Ny praksis for reaksjoner på overtredelser av alkoholloven. Viser til sak nr. 110/08 i Bergen bystyre: Nye retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Bergen for perioden fra I denne saken ble det vedtatt følgende om det som blir definert som svært alvorlige brudd på alkoholloven: SVÆRT ALVORLIGE BRUDD, 5 TIL 8 PRIKKER Skjenking/ salg ut over tillatt skjenketid/ salgstid Åpenbart beruset gis adgang til skjenkestedet/ blir ikke vist ut før kontrolløren gjør oppmerksom på forholdet Det skjenkes/ selges til åpenbart beruset person Det skjenkes/ selges til eller av personer som ikke oppfyller alderskravene 10.4 Ved brudd på retningslinjenes pkt og skal det som hovedregel reageres med en inndragning av bevillingen på 2 uker allerede etter første 4

5 gangs overtredelse, dersom det ikke foreligger særlig formildende eller skjerpende forhold. Andre gangs overtredelse av disse bestemmelsene kan føre til inndragning av bevillingen i inntil 1 måned, tredje gangs overtredelse til inndragning av bevillingen i inntil 2 måneder. Gjentagelse ut over dette kan føre til inndragning i resten av bevillingsperioden. Ved andre overtredelser enn de nevnte kan bevillingen inndras i 2 uker dersom summen av prikker kommer opp i 8, ved gjentagelse kan bevillingen inndras i inntil 1 måned, mens tredje gangs overtredelse kan føre til en inndragning i 2 måneder. Gjentagelse ut over dette kan føre til inndragning i resten av bevillingsperioden. Bystyret vedtok i altså saken at som hovedregel skal det reageres med inndragning av bevillingen på 2 uker allerede etter første gangs overtredelse dersom det 1)skjenkes/selges til åpenbart beruset person eller 2)det skjenkes/selges til eller av personer som ikke oppfyller alderskravene. Men i Saksnr. 85/09 i Bergen bystyre: Årsrapport Kontroll av skjenkesteder kan vi lese følgende: I 2008 endret nytt byråd praksis i forhold til reaksjon på overtredelser. Skjenkesteder ble dermed hovedsakelig tildelt prikker for svært alvorlige overtredelser fremfor inndragning av bevilling, slik praksis var i Virkningen av endring i praksis i 2008 vil først bli tydelig innen utgangen av inneværende år. Spørsmålsstiller forstår ikke at byrådet kan ha fullmakter til å endre et bystyrevedtak på denne måten, uten en gang å informere bystyret om det. Uansett er det uforståelig at byrådet bøyer av og går inn for mildere reaksjoner enn det som er vedtatt, når litt av poenget med de umiddelbare reaksjonene på de svært alvorlige overtredelsene er nettopp å gi tydelig signal om at slik praksis er totalt uakseptabelt. Om det virkelig er tilfelle at byrådet har innført mildere praksis enn det bystyret vedtok i 2008, er det bekymringsfullt fordi det sender ut uheldige signal om at kommunen ikke lenger ser så alvorlig på slike overtredelser lengre. Dersom byrådet bruker argumentet om at klagebehandling har gjort det vanskelig, (for eksempel diskusjonen om hva er en åpenbart beruset person), så er jo ikke svaret å bøye av når det gjelder sanksjoner. Da undergraver vi jo våre egne kontrollører, den opplæring som gis og det arbeidet og vurderingene som gjøres. Spørsmål: Kan byrådet informere om byrådets nye praksis i forhold til reaksjoner på alvorlige overtredelser av alkoholloven. I hvilket vedtak er denne nye praksisen hjemlet? Har byrådet fullmakter til å gå vekk fra retningslinjer nylig vedtatt av bystyret?" "I følge årsrapporten for kontroll med skjenkesteder har antallet grove overtredelser av alkoholloven gått ned med over 50 % fra 2007 til Årsaken til nedgangen er ikke 5

6 klarlagt, men det kan ha hatt en innvirkning at kontrollapparatet er styrket og at det har blitt foretatt flere kontroller som har ført til inndragning av bevillinger i de siste to år. I forhold til den praksis som ble fulgt i de tilfeller hvor det ble avdekket alvorlige overtredelser av alkoholloven i 2007 og hvor bevillingene ble inndratt dersom det ikke var andre omstendigheter i saken som tale for et annet resultat, ble det i 2008 ikke inndratt noen bevillinger. Disse alvorlige bruddene på alkoholloven er som nevnt skjenking til åpenbart påvirkede personer, åpenbart påvirkede personer ikke blir vist ut av lokalet/ blir gitt tilgang til skjenkelokalet skjenking til mindreårige Alkohollovens 1-8 gir kommunen stor valgfrihet mht fastsettelse av reaksjoner ved overtredelse av alkoholloven. Det tilligger den aktuelle myndighet å fastsette om en bevilling bør inndras eller ikke, og i tilfelle, for hvor lang tid en bevilling bør inndras. En praksis i overensstemmelse med lovens bestemmelser finner byrådet å ligge innefor de fullmakter som byrådet innehar jf. Byrådets fullmakter 16 " Byrådet er delegert fullmakt til å treffe avgjørelser på alle områder som reguleres av aktuelle lover på helse-, omsorgs- og sosialområdet, der loven ikke uttrykkelig sier at det er kommunestyret selv som har slik myndighet, eller bystyret gjennom vedtak har lagt slik avgjørelsesmyndighet til bystyret" 15. Fra Britt Frøyen (SV): "Festspel av fiiin årgang.. I Bergens Tidende 27. mai kunne vi lesa at Frieda Fasmers Minne i år høgtidar 10 års jubileum for eige festspel. Sidan oppstarten i 1999 har sjukeheimen bede både bebuarar både på eigen og andre sjukeheimar til konsertar, kabaret og teater. Det er aktivitørane ved sjukeheimen som saman med andre tilsette og frivillige syter for at festspela i Loddefjord kan arrangerast. Årets festspel varte i fylgje Bergens Tidende i tre dagar og baud på fleire konsertar. Kulturopplevingar, store eller små, er med og kvelvar ein himmel over kvardagen til det einskilde menneske. Ulik smak har vi i alle aldrar, og festspela i Loddefjord, som dei store Festspela, ser ut til å ha noko for einkvar smak. Samspelet mellom aktivitørane, andre tilsette og frivillige er heilt nødvendig for å få til eit slikt tiltak utanom det vanlege - og fortel at aktivitørane har ein heilt sjølvsagd og naudsynt plass i eldreomsorga. Spørjaren er kjend med at mange sjukeheimar arrangerer ulike kulturtilbod. Å laga eigne festspel under Festspela, når Bergen by er i generell feststemning med både Oioifestival og Nattjazz attåt dei tradisjonelle tilskipingane, er å setja dei eldste og mest hjelpetrengjande innbyggjarane på det kulturelle kartet. Spørsmålet underteikna stiller seg, er om dette er eit så godt tiltakat ein burde arbeida 6

7 for å få til liknande opplegg også ved andre institusjonar og bufellesskap? No er det jo ofte slik at det er ikkje lett å "institusjonalisera" eller generalisera eit kreativt påhitt, men på hi sida er det jo nett slik mange større kulturtilskipingar har kome til. Det går sjølvsagt an å tenkja seg mange modellar for eit slikt engasjement om ein tek i ferde med det, alt frå heilt lokale tilskipingar til å prøva å samarbeida med Festspela om tiltak. Spørsmål: Vil byråden ta initiativ med tanke på å få arrangert "Festspel av fiin årgang" ved sjukeheimane i Bergen kommune, slik at også våre eldste og mest hjelpetrengjande innbyggjarar kan få ta del i vårlege festspel?" "Ved alle sykehjemmene i Bergen kommune - både de kommunale og de private - legges det til rette for kulturarrangementer som en viktig del av livet i institusjonen. I kvalitetsforskriftene som gjelder for virksomhetene heter det at det skal det være aktivisering og sosiale aktiviteter. Hvordan dette løses, er innenfor den frihet som lederen av institusjonen har. Omfanget og innretning på kulturarrangementene varierer, alt etter de mulighetene som ledelsen og personalet på den enkelte sykehjem ser. De fleste har kontakt med amatørvirksomhet, fra kor, orkester, skoleklasser og barnehager, som kommer på jevnlig besøk. Totalt sett har denne aktiviteten et betydelig omfang, en undersøkelse i regi av Byrådavdeling for kultur viser at det er i snitt er 2-3 arrangementer pr enhet hver måned med eksterne aktører. Fra 2007 har Bergen kommune fått midler fra Den kulturelle spaserstokken (i tillegg til kommunal delfinansiering) som har til formål å gi eldre tilbud om kulturtilbud på profesjonelt nivå. Gjennom dette tiltaket får hver av institusjonene tilbud om minst 2 slike arrangement pr år. Tilbudene er sang, teater, dans, musikk, film, filosofi etc Byråden ser svært positivt på et slikt arrangement som er gjennomført på Frieda Fasmers minne og andre tiltak, men ser det som mest hensiktsmessig at initiativ og gjennomføring av kulturtiltak ligger hos den enkelte institusjon." 16. Fra Hallgeir Utne Hatlevik (A): "Det har vært et tilbakevendende tema i diskusjon om ulikheter i tjenestetilbudet i de ulikebydelene innen tjenesteområdet helse og sosial. For å få et bedre vurderingsgrunnlag omdet er systematiske forskjeller mellom forvaltningspraksis mellom sosialkontorene når det gjelder tildeling av sosiale tjenester, ønsker vi å få en sammenligning, basert regnskapstall /årsregnskap 2008, mellom sosialkontorene på følgende regnskapsområder: 1. Utgifter til midlertidig bolig uten tilsyn. 2. Utgifter til boliger med tilsyn. 3. Utgifter til rusbehandling utenfor Hordaland. 4. Utgifter knyttet til kronisk syke sosialhjelpsmottakere: Hva blir dekket av utgifter knyttet til egenandelstaket? 5. Muligheter for å få lån for sosialhjelpsmottakere: Hvor mye har det enkelte 7

8 sosialkontor gitt i 2008? I tillegg er det interessant for komiteen å få en oversikt over ankesaker til byombud /fylkesmann fra de enkelte sosialkontorer." "Når det gjelder bruken av midlertidige botilbud med kvalitetsavtale og midlertidige botilbud med døgntilsyn er kommunens målsetting å redusere dette, særlig når det gjelder ungdom under 25 år. Strategien er å gi flest mulig egne botilbud og om nødvendig individuell tilpasset booppfølging. Behovet for å benytte midlertidige botilbud gjenspeiler i stor grad ulikheter i bydelenes levekår, størrelse og tilgangen til boliger. Utgiftene(hele 1000 kr) fordelt på bydeler var i 2008 som følger: Midlertidige botilbud med døgntilsyn: Arna 636 Fana 1518 Fyllingsdalen 1968 Laksevåg 1820 Bergenhus 5811 Ytrebygda 1226 Årstad 7847 Åsane 2877 Midlertidige døgntilbud med kvalitetsavtale: Arna 368 Fana 1130 Fyllingsdalen 847 Laksevåg 681 Bergenhus 1325 Ytrebygda 514 Årstad 4298 Åsane 1381 Når det gjelder rusbehandling vurderes behandlingstilbud av Inntakskontoret ved Skuteviksklinikken, og det er helseforetakets ansvar å sørge for behandlingstilbud. Tilbud kan gis ved tilbud drevet av Helse Vest, hos aktører som har avtale med Helse Vest, eller ved kjøp av gjesteplasser. Kommunen har ikke betalingsansvar ved slike behandlingsopphold. I noen tilfeller anbefales private omsorgs-/behandlingstilbud uten avtaler med helseforetaket,i en ventetid på annen behandlingsplass eller etter særskilte individuelle vurderinger. Utgiftene til slike tilbud i 2008 var som følger: Arna 108 Fana 486 Fyllingsdalen 663 Laksevåg 43 Bergenhus 809 Ytrebygda 6 Årstad 1701 Åsane 287 8

9 Sosialtjenesten dekker utgifter til lege/medisiner, samtidig som det påses at frikortordingen benyttes når de relevante utgiftene har nådd egenandelstaket. Utgiftene til lege- og medisinutgifter fordeler seg slik(utgifter til fysioterapi, psykolog og tannbehandling er ikke tatt med): Arna 301 Fana 238 Fyllingsdalen 368 Laksevåg 259 Bergenhus 913 Ytrebygda 283 Årstad 1305 Åsane 367 Lån fra sosialkontoret er ikke en egen ytelse. Størrelsen på stønadene til sosialhjelpsmottakerne blir ikke påvirket om hjelpen blir gitt som lån eller bidrag. Utmålingen skal skje på grunnlag av lovverk og kommunale retningslinjer. Om hjelpen skal gis som bidrag eller lån er kun et spørsmål om stønadsform, og hjelpen skal kun gis som lån dersom brukeren har realistiske inntektsutsikter som gir tilbakebetalingsmulighet(for eksempel søknad om studielån), eller om stønaden blir gitt til nedbetaling av boliglån og blir gitt som lån med pant i bolig. Sosialhjelp som lån utgjør dermed en svært liten andel av de totale utbetalingene, og fordeler seg som følger: Arna 141 Fana 1211 Fyllingsdalen 302 Laksevåg 793 Bergenhus 2009 Ytrebygda 108 Årstad 2574 Åsane 758 Når det gjelder statistikk over ankesaker til Fylkesmannen og henvendelser til Byombudet har vi nå tatt kontakt med disse instansene med forespørsel om slike oversikter kan gjøres tilgjengelige". Sesjon for framføring av synspunkt og forslag fra Eldrerådet i Bergen. Det foreligger ingen synspunkt og forslag til dagens møte. 9

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Tilsyn som pågikk i 2015. Innhold Sidetall Tabell 1: Hva tilsynene omfattet, funn, svar fra kommunen og om tilsynet

Detaljer

Byrådssak 181/16. Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 ESARK

Byrådssak 181/16. Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 ESARK Byrådssak 181/16 Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 MADH ESARK-0221-201609442-6 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015.

Detaljer

Resultatet av systemtilsynet ble at det ikke ble avdekket avvik i forhold til krav iht. lovgivningen i tjenesten.

Resultatet av systemtilsynet ble at det ikke ble avdekket avvik i forhold til krav iht. lovgivningen i tjenesten. Byrådssak 119/17 Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2016 KJMD ESARK-0221-201609442-13 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2016.

Detaljer

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Vedtatt av Namsos kommunestyre 29.5.2008 1. Innledning Det påligger så vel bevillingsinnehavere og det offentlige et stort

Detaljer

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Tilsyn som pågikk i 2016. Innhold Sidetall Tabell 1: Hva tilsynene omfattet, funn, svar fra kommunen og om tilsynet

Detaljer

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg Byrådssak 106/17 Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg GHAL ESARK-41-201706451-4 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200602604-71 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Prinsippsak - retningslinjer - reaksjoner ved overtredelse av alkohollovens bestemmelser ved arrangementer over kortere perioder Arkivsaksnr.: 05/38028 Forslag til vedtak: Rådmannen ber formannskapet

Detaljer

Byrådssak /12. Melding om statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenestene SARK

Byrådssak /12. Melding om statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenestene SARK Byrådssak /12 Melding om statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenestene INSA SARK-43-201200225-3 Hva saken gjelder: Byrådet fremlegger melding om statlige tilsyn pr. 311211. Det er laget oversikter for

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for Helse og omsorg Møtestad: Herøy rådhus, formannskapssalen Dato: 16.05.2013 Tid: 12:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn:

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn: ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR VESTBY KOMMUNE Innledning Vestby kommunes alkoholpolitiske retningslinjer er utformet på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter og gir de alkoholpolitiske føringer

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol MØTEINNKALLING Møtetid: 28.01.2014 kl. 18:00 Møtested: Husvik møterom Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING STORE HØVDING AS CLUB GOSSIP Arkivsaksnr.: 09/13692

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING STORE HØVDING AS CLUB GOSSIP Arkivsaksnr.: 09/13692 Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING STORE HØVDING AS CLUB GOSSIP Arkivsaksnr.: 09/13692 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar skjenkebevillingen

Detaljer

SØKNAD OM SKJENKING AV ALKOHOLHALDIG DRIKK

SØKNAD OM SKJENKING AV ALKOHOLHALDIG DRIKK Lindås kommune Kvernhusmyrane 20 5914 ISDALSTØ SØKNAD OM SKJENKING AV ALKOHOLHALDIG DRIKK Søkjar (1) Namn: F.dato/org. nr Adresse: Telefonnr. Epost: : SØKNADEN GJELD SKJENKING FOR Gebyr kr. 290,- Det blir

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Saksframlegg. Brudd på forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 8. juni 2005 nr og 4-2.

Saksframlegg. Brudd på forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 8. juni 2005 nr og 4-2. Saksframlegg Inndragning av skjenkebevilling - Klokkesvingen Bar og Pub Arkivsaksnr.: 04/39951 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer for reaksjoner

Detaljer

Praksis ved skjenkekontroll Reaksjonsmønster ved brudd på skjenkereglene

Praksis ved skjenkekontroll Reaksjonsmønster ved brudd på skjenkereglene Praksis ved skjenkekontroll Reaksjonsmønster ved brudd på skjenkereglene Ansvar Bevillingshavers ansvar, jf. alkoholloven, alkoholforskriften og lovens forarbeider: Bevillingen skal utøves på en slik måte

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Nytt prikktildelingssystem ved inndragning

Nytt prikktildelingssystem ved inndragning Nytt prikktildelingssystem ved inndragning Det årlige alkohollovsseminaret for Oslo, Nytt prikksystem trådte i kraft 01.01.2016 Alkoholloven 1-8 og alkoholforskriften kapittel 10 Helsedirektoratets merknader

Detaljer

ORGANISASJON Servicetorvet. Prikktildeling. Kristiansand kommunes erfaringer med innføring av nytt regelverk

ORGANISASJON Servicetorvet. Prikktildeling. Kristiansand kommunes erfaringer med innføring av nytt regelverk ORGANISASJON Servicetorvet Prikktildeling Kristiansand kommunes erfaringer med innføring av nytt regelverk Kristiansand inngikk sommeren 2013 et samarbeid med utelivsbransjen Aktørene som var med i avtalen

Detaljer

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 26. januar 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 26. januar 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200004487-209 Emnekode: SFS-7502 Saksbeh: KJVO Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16.

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16. Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 01.07.12 30.06.16. 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kap. 2 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 18.06.15 30.06.16. Redigerte retningslinjer vedtatt i kommunestyret 18.06.15 sak 051/15 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 3 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 4. Salgsbevilling... 4 5. Ansvar og myndighet...

Detaljer

Prikktildeling ved overtredelse

Prikktildeling ved overtredelse Prikktildeling ved overtredelse Endring i alkoholloven i 2015 samt endring i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.m. (alkoholforskriften) (Normerte regler for inndragning av bevilling) Problemstillingen

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post: line.ertsaas@verdal.kommune.no eller tlf 740 48257.

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post: line.ertsaas@verdal.kommune.no eller tlf 740 48257. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 09.10.2014 Tid: 12:00 (etter

Detaljer

Alkoholpolitiske retningsliner for Flora kommune

Alkoholpolitiske retningsliner for Flora kommune Alkoholpolitiske retningsliner for Flora kommune Perioden 2016-2020 Vedteke i Flora bystyre 15. mars 2016, bystyresak 021/16 1. Innleiing Flora kommune sin alkoholpolitikk skal i løyveperioden 2016-2020

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN 2012 2016 Vedtatt av Leka kommunestyre 7994 Leka Telefon 74 38 70 00 Telefaks 74 38 70 10 1 Innledning: Alle kommuner er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/2319 SCANDIC ALTA - SKJENKEBEVILLING Saksbehandler: Britt Hågensen Arkiv: U63 Saksnr.: Utvalg Møtedato DS 138/16 Kommunestyret 21.06.2016 PS 4/17 Hovedutvalg

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Helse- og omsorgsdepartementet Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Kristine Wexels, rådgiver i folkehelseavdelingen Stavanger, 4. november 2015 Bakgrunn

Detaljer

Melding om statlige systemtilsyn med helse-, omsorgs- og barnevernstjenesten i 2015

Melding om statlige systemtilsyn med helse-, omsorgs- og barnevernstjenesten i 2015 Byrådssak 147/16 Melding om statlige systemtilsyn med helse-, omsorgs- og barnevernstjenesten i 2015 JLOL ESARK-41-201600177-5 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med

Detaljer

Prikktildelingssystemet

Prikktildelingssystemet Prikktildelingssystemet Bakgrunn/formål Tidligere få kommuner som brukte inndragning sett i sammenheng med antall innrapporterte overtredelser - øke bruken av inndragning Manglende reaksjoner gir useriøse

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2017

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2017 Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2017 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelforskning v/øystein Skjælaaen Postboks 4404 Nydalen 0403 OSLO Tlf: 21077132 / 99643461 E-post: oesk@fhi.no Dette

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2015 Osen kommune Innhold Formål Innholdsfortegnelse 1. Alkoholpolitiske målsetninger 2. Definisjon av alkoholholdig drikk 3. Avgjørelsesmyndighet 4. Behandlingstid 5.

Detaljer

Fagnotat - Engen 24, Spisestedet Engen - Klage på inndragning av skjenkebevilling for en periode på 2 uker (14 dager)

Fagnotat - Engen 24, Spisestedet Engen - Klage på inndragning av skjenkebevilling for en periode på 2 uker (14 dager) BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201221682-29 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling Nord-Aurdal kommune Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling 1 Alkoholpolitisk handlingsplan for Nord-Aurdal kommune Formål I henhold

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Retningslinjene gir føringer for Gildeskål kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012-2016. De enkelte søknader om salgs- og skjenkebevillinger

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer RANDABERG KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 22.06.2016 RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: eldrerådet, rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 25.4.2013. Tilsynsrapporter

Detaljer

Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2

Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2 Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2 Kapittel 5. Kunnskapsprøve 5-1. Styrer og stedfortreder og kontrollør må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den.

Detaljer

Ønsker alle velkommen til felles informasjonsmøte for innehavere av salgs- og skjenkebevillinger i Ørland og Bjugn. 8. Juni 2016 kl.

Ønsker alle velkommen til felles informasjonsmøte for innehavere av salgs- og skjenkebevillinger i Ørland og Bjugn. 8. Juni 2016 kl. Ønsker alle velkommen til felles informasjonsmøte for innehavere av salgs- og skjenkebevillinger i Ørland og Bjugn. 8. Juni 2016 kl. 18:00 Agenda: Innledning Presentasjon deltakere Gjennomgang nytt i lovverket

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016 Alle innbyggere i Rissa kommune skal få tilbud tilpasset egne forutsetninger og behov. Kommuneplanen 2007 2019 MÅL for kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 29.04.2014 Kl. 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemmar

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 27.04.2016 sak 20/16 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2016-2020 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer ROAN KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Roan kommune 2015-2016 Behandlet i HSOK 07.05.2015, sak 10/15 Vedtatt i Roan kommunestyre 28.05.2015, sak 37/15 1. Innledning Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk

Detaljer

SAL- OG SKJENKEREGLEMENT

SAL- OG SKJENKEREGLEMENT SOGNDAL KOMMUNE SAL- OG SKJENKEREGLEMENT Utdrag frå RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN for Sogndal kommune 2009-2012 7. KOMMUNALE REGLAR FOR SAL OG SKJENKING AV ALKOHOL Dette kapitlet skal omhandle følgjande område:

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR NORDKAPP KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR NORDKAPP KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR NORDKAPP KOMMUNE 2015 2019 Korrigerte retningslinjer. Behandles i avdelingsstyret for helse, omsorg og sosiale tjenester 16. mars 2016. Endelig vedtak ble fattet i kommunestyret

Detaljer

Vår ref. 2014/1235-78. Høyringsuttale til tannhelsetenesta sin klinikkstrukturplan

Vår ref. 2014/1235-78. Høyringsuttale til tannhelsetenesta sin klinikkstrukturplan Fellestenester Politisk sekretariat HFK Tannhelseavdelinga Postboks 7900 Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato Tid 09:00 SAKSLISTE. Tittel

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato Tid 09:00 SAKSLISTE. Tittel MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 19.10.2016 Tid 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/16 16/3471 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET

Detaljer

1. JULI 2012-30. JUNI 2016

1. JULI 2012-30. JUNI 2016 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 1. JULI 2012-30. JUNI 2016 Vedtatt av kommunestyret i møte 6. mars 2012 sak 15/12 Endret av kommunestyret i møte 18. juni 2013 sak 51/13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER.....

Detaljer

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune utkast Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider for

Detaljer

Gjelder for perioden 2012-2016

Gjelder for perioden 2012-2016 Gjelder for perioden 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret den xxxxx (arkivsak 12/435) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012 til

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommune Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester Notat Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommunes alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret

Detaljer

TENESTESTANDARD RUSVERNTENESTAR

TENESTESTANDARD RUSVERNTENESTAR Omsorg TENESTESTANDARD RUSVERNTENESTAR 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i brukaren sine ressursar,

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016.

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. 1 Innhold Kommunens kontroll og bevillingspolitikk... 3 Generelt om salgs- og skjenkebevillinger... 3 Definisjon

Detaljer

Tilbakemelding og tiltaksplan fra Engen sykehjem etter tilsyn fylkesmannen 8. og 9. mars 2012.

Tilbakemelding og tiltaksplan fra Engen sykehjem etter tilsyn fylkesmannen 8. og 9. mars 2012. Tilbakemelding og tiltaksplan fra Engen sykehjem etter tilsyn fylkesmannen 8. og 9. mars 2012. Fleire av punkta går inn i kvarandre, og vi har slik sett ein plan på alle dei punkta vi har fått avvik på.

Detaljer

Måsøy kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av alkoholvarer.

Måsøy kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av alkoholvarer. ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret 03.03.16 sak 1/16 Revidert av kommunestyret 08.12.16 sak 67/16 Utarbeidet med hjemmel i alkoholloven av 2.06.1989

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune 2016-2020 Innhold: 1. Generelt 2. Skjenkebevilling 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol 4. Salgsbevilling 5. Ansvar og myndighet 6. Andre forhold

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Saksframlegg Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer for

Detaljer

Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial

Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial Vår ref. Dato 4195/2016/U31/8EBR 07.02.2016 RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLING I ÅFJORD KOMMUNE Vedtatt i Åfjord kommunestyre 13.12.2006. Revidert 1. gang

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE 01.07.16-30.9.20 1.MÅLSETTING Målsettingen med disse retningslinjene er i størst mulig grad å redusere fysiske, psykiske og sosiale helseskader,

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen Helse- og omsorgsdepartementet Deres ref: Vår ref: LIER 2005/5008 Dato: 17.01.2014 Høringsuttalelse - forslag på endringer i alkoholregelverket Verdal formannskap behandling ovennevnte

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 2024 Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 1 INNLEDNING... 2 2 MÅLSETTING... 2 3 RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSPOLITIKKEN I FET

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO SDAH1-13/13568-2 1988/14 31.01.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Skjenkeutvalget 21/13 04.12.2013 Enstemmig

Detaljer

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis Delavtale 4.3.6. Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 6 og 7) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle ordfører om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle ordfører om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Sjøvang grendehus på Sjøli (MERK!) Møtedato: 17.09.2009 Tid: Kl. 09:00 Saksliste: Saksnr. Tittel 48/09 SANKSJONSSAK BJØRNEHIET PUB; BRUDD PÅ ALKOHOLLOVENS

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn med helse- og omsorgstjenesten pr

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn med helse- og omsorgstjenesten pr Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn med helse- og omsorgstjenesten pr. 31.12.2014 Saksnr. wwwsaknr. 201314967 (saksdokument fra tidligere år: 201200253, 201000849, 201000849, 200804429). Tabell 1:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 14.04.2010 Møtested: Rådhuset - Rådstua Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 36. Varamedlemmer møter

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt NORE OG UVDAL KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2014 2018. De enkelte søknader om salgs-

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Vedlegg 19: Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten

Vedlegg 19: Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten Vedlegg 19: Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten Byrådssak 193/05 KVALITETSMÅLING I HJEMMETJENESTEN Sammendrag: Byrådet foreslår at det etableres et kvalitetsmålingssystem som skal være felles for alle hjemmetjenestene

Detaljer

Medisinsk kompetanse på sykehjem

Medisinsk kompetanse på sykehjem Fra: KS Dato: 04.03.2015 Til: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Medisinsk kompetanse på sykehjem Nasjonalt råd for kvalitet

Detaljer

Saksframlegg. Inndragningen er begrunnet i følgende avdekket ved skjenkekontroll 7. juli 2007:

Saksframlegg. Inndragningen er begrunnet i følgende avdekket ved skjenkekontroll 7. juli 2007: Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING - SAUPSTAD PUB Arkivsaksnr.: 04/9851 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar skjenkebevillingen til Ayzel Øzdemir, org.nr 985 531 544 Saupstad Pub, Saupstadringen

Detaljer

Høringsuttalelse - alkoholloven og alkoholforskriften

Høringsuttalelse - alkoholloven og alkoholforskriften FREDRIKSTAD KOMMUNE Vedlegg til løpenr. 168089/2013, saksnr. 2013/23075 Klassering: U60 Gradering: Dato: 11.11.2013 Høringsuttalelse - alkoholloven og alkoholforskriften 2.7 FORSLAG OM PRIKKTILDELINGSSYSTEM

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. november 2009

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. november 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200916959-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING- TRONDHEIM ARRANGEMENT AS- ROCKHEIM Arkivsaksnr.: 10/29872

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING- TRONDHEIM ARRANGEMENT AS- ROCKHEIM Arkivsaksnr.: 10/29872 Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING- TRONDHEIM ARRANGEMENT AS- ROCKHEIM Arkivsaksnr.: 10/29872 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar å inndra skjenkebevillingen

Detaljer

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg Årsrapport 2012 Bistand og omsorg Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten Bistand og omsorg Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Per Arne Olsen Institusjon Heidi

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer