ÅRSBERETNING Årsberetning SAAVEL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2010. Årsberetning SAAVEL 2010 1"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2010 Årsberetning SAAVEL

2 Årsberetning for SAAVEL driftsåret Styrets sammensetning: Styret har denne periode bestått av: Jens Krystad, formann (valgt av styret) Hans Edvardsen, forretningsfører (Fam. Rennemo s repr.) Heidi Wang, bedriftenes representant Tore Horrigmo, ABIL s representant Svein Ustad, A-Veteran s representant vararepr. Steinar Nilsen vararepr. Svein Skogstad vararepr. Toril Sneisen vara: Rune Harald Hestmo vararepr. Asbjørn Tokstad 2. SAAVEL s utvalgs- og avdelingskontors kontakter i 2010: UTVALG KONTAKT 2010 E-post Telefon Hallutvalg Tor Arne Kammen SOMUS Svein Skogstad KAFFE Marita Eidem Modellklubben Dag Vegar Tveitå Teknoklubben Robert Larsen Småbåtkompaniet Øistein Juul Autronica Motor Klubb Trond Furberg Autronica BIL Helle Stjern/ T Horrigmo Autronica Radioklubb Jan-Inge Jenssen Autronica Data & Fotoklubb Per-Otto Larsen Autronica Veteranen Svein Ustad SAAVEL Harstad Alf-Eirik Johansen SAAVEL Bergen Stian Sigvaldsen SAAVEL Stavanger Thor Egil Hafnor SAAVEL Oslo Arne Boye Hansen SAAVEL Spikkestad Elisabeth Fjeldstad SAAVEL Tønsberg Robert Johansen Innhold i årsberetningen: Årsberetningen inneholder årsberetning og regnskap for SAAVEL og Autronica-Hallen, samt årsmeldinger og regnskap for de respektive underutvalg. 4. Styrets virksomhet: Styret har i perioden avholdt 9 styremøter hvor de viktigste saker har vært som følger: A) Ferdigstilling av SAAVEL-huset. Økonomi og forhandlinger med hovedentreprenør Næringbygg AS er i sluttfasen. Det er uenighet om et sluttoppgjør på kr ,- og p.g.a. av dette forhold er det endelige byggeregnskap ikke avsuttet. Pr. dato er imidlertid sluttoppgjør redusert til kr ,- og forretningsfører & byggherreombud sluttfører forhandlingene. Årsberetning SAAVEL

3 Pr er imidlertid byggeomkostninger som følger: - Arkitekt & byggherreombud akkum. fra 2008 kr ,- - Byggesaksomkostninger Tr. heim Kommune kr ,- - Næringsbygg AS ( inkl. kjøkkenleveranse) kr ,- Totalt kr , Inkludert i dette beløp er ca. kr ,- relatert til nødvendige reparasjoner og utbedring i hallen. I tillegg er det innkjøpt stoler, bord og kjøkkenutstyr for kr ,- som er belastet Autronica-Hallen driftskostnader i regnskapsåret. I tillegg er det også investert kr ,- i A/V utstyr som ikke er inkludert i byggeprosjekt-omkostninger. Styret har også vært sterkt involvert i Hall-kommiteens arbeid (hvor Jens Krystad og Hans Edvardsen er medlemmer) se årsmelding fra Autronica-Hallen / Hall-kommiteen. B) Fordeling av tilskudd til til underutvalg: Innkomne søknader representerte tot. kr ,- og hvor innbevilget beløp ble kr ,- basert på de gjeldende retningslinjer i SAAVEL. Pr er utbetalt kr ,- hvor det resterende beløp på kr ,- fordeler seg som følger. - Autronica BIL kr ,- gjenstår hvor utbetaling av kr ,- er relatert til -09 bevilgning men er regnskapsmessig postert som 2010 utgift. - Avd. Bergen / Vest 7.630,- Ikke innrapportert spesifisert behov i.h.t. krav. - Avd. Harstad / Nord 5.000,- Ønsker overført 2010 bevilgn. til Avd. Tønsberg ,- Ikke innrapportert spesifisert behov i.h.t. krav. C) Søknad om tilskudd / støtte fra bedriftene AFS, Kongsberg Marine og TPI. For 2010 fikk SAAVEL tot. kr ,- fra bedriftene. Fra AFS kr ,- fra Kongsberg Maritime kr ,- fra TPI kr ,- hvilket utgjør ca. 50% av bevilget aktivitetstilskudd til utvalgene og avd. kontorer. Vi takker bedriftene for denne støtte til SAAVEL s drift. D) Generell økonomi: Nybyggprosjektet har resultert i at alle likvide reserver (bankinnskudd) nå er investert. Det har ført til at styret har funnet det nødvendig å oppløse fondet Allegro Balansert Trippel. Innløsning ble foretatt pr hvor markedsverdi på fondet var kr ,- (Imidlertid er fondet innfridd/ utbetalt med kr ,-) Årsregnskapet er gjort opp med et overskudd på kr , som i hovedsak er gitt av oppskrivning av Storebrand Eiendom aksjene. Se forøvrig noter i regnskapet for detaljer. E) Forberedelse og gjennomføring av rådsmøtet 17 mars Kun interne (Lade-baserte) representanter for utvalgene møtte. I tillegg til gjennomgåelse av Årsberetning og regnskaper ble følgende saker diskutert, generell økonomi, drift av det nye SAAVEL-huset, ny / oppdatert web-side for SAAVEL og Autronica-Hallen. Et ad-hoc utvalg ble etablert for å utrede oppdatering / evt. ny web-side. Årsberetning SAAVEL

4 5. SAAVEL medlemmer. Ved årets utgang var det totalt 791 personer tilsluttet SAAVEL. Dette fordeler seg som følger: - Ansatte i AFS inkl. avd. kontorer i Norge 380 personer - Ansatte i Kongsberg Maritime AS, Trondheim 118 personer - Ansatte i TPI, Trondheim 12 personer - Ansatte i Lade Fresing AS og Lade Gravering AS 7 personer - Medlemmer i A-Veteran 274 personer - 6. Sluttord fra styret. En av hovedoppgavene for styret i 2010 har vært å tilrettelegge for øket utleie og øket inntektspotensiale for SAAVEL-huset som nå fremstår som attraktive selskaps og konferanselokaler. Arbeidet med å forberede ny - og oppdatere eksisterende web-side er i gang og vi forventer at dette er på plass i Ellers er det hyggelig å konstatere at aktivitetsnivået fortsatt er relativt høyt og at alle nye utvalg og nye underutvalg i Autronica BIL har skapt interesse og engasjement. Imidlertid tillater vi oss å sakse fra ABIL s årsmelding hva angår fremtiden og veien fremover: Det er et faktum at vi nå ser et generasjonsskifte der hvor aktive medlemmer gjennom års ansettelse nå er på tur inn i pensjonisttilværelsen. Mange av disse personene har representert en kontinuitet i ABIL og det er ikke enkelt å rekruttere avtagere fra disse i utvalgene. Så dette med å få engasjert kollegaer i utvalg / aktiviteter er absolutt forutsetning både for å sikre kontinuitet og utvikle aktivitetene. Hvis ikke er det lett å se konsekvensene. Alle er vel enige om at det har vært en trend de siste årene med dreiing mot mer tilrettelagt aktivitet, men det er fortsatt rom for selvgenerert aktivitet i et fellesskap utenom arbeidstid. Ellers finner styret det betimelig å minne om budsjettbehandling/tilskuddssøknader for 2011, hvor det er viktig at alle planlagte aktiviteter og kostnadsestimater det søkes støtte for er realistiske og dokumenterte. Egenandel skal også være definert. Til slutt vil styret takke alle utvalgene og enkeltpersoner som med interesse og glød har bidratt til aktivitetene i SAAVEL i Trondheim Jens Krystad Svein Ustad Tore Horrigmo Heidi Wang Hans Edvardsen Årsberetning SAAVEL

5 SAAVEL resultatregnskap 2010: Noter År 2010 År 2009 Inntekter: Tilskudd fra bedriftene (kr.400 / ansatt) Tilskudd Autronica-Hallen Renteinntekter / utbytte 1) Sum inntekter Kostnader: Overføringer til underaktiviteter / utvalg Andre kostnader drift 2) Gebyrer Sum kostnader Underskudd drift (3.100) ( ) Finanskostnader/inntekter: Oppskrivning av aksjer / fond 3) ( ) Netto kostnader Allegro (11 022) Årsresultat ( ) Balanse pr : Eiendeler: Anleggsmidler Autronica-Hallen 4) Omløpsmidler Allegro Balansert Trippel (fond) Aksjer (Storebrand) 3) Innestående i bank Sparekonto (54,-) - Sparekonto Brukskonto , Sum omløpsmidler Sum eiendeler: (Omløpsmidler + Autronica-Hallen) Egenkapital Grunnkapital Fond Sum egenkapital Trondheim 10 mars 2011 Styret i SAAVEL Årsberetning SAAVEL

6 Noter: 1) Renteinntekter Sparebank 1 MidtNorge: Brukskonto kr. 27, Sparekonto kr. 0, Sparekonto kr ,- Totalt kr ,- 2) Div. kostnader drift: Kostnader relatert til nybygg og renovering av SAAVEL-huset kr ,- er ikke kostnadsført drift, men aktivert i balansen. Kostnadene innbefatter A/V anlegg, arkitekt /byggeombud og byggearbeider / hovedentrepenør. 3) Aksjer / fond. Både Allegro Balansert Tripple fond og Storebrand Privat er for 2010 bokført med markedsverdi. Denne verdi er definert i årsrapportene og definerer relevant salg/omsetnings-verdi og fremkommer i resultat-regnskapet. Storebrand Privat Invest er oppskrevet med kr ,- 4) Anleggsmidler - Autronica-Hallen Verdi på Autronica-Hallen er regnskapsmessig oppjustert med kr fra kr til kr jfr. note 2) Årsberetning SAAVEL

7 Årsberetning SAAVEL

8 Årsberetning SAAVEL

9 Årsmelding for Hallutvalget og Autronica-Hallen 2010 Hallutvalget har i perioden bestått av: - Tor Arne Kammen, formann - Olav Viken - Geir Iversen, Hallforvalter - Jens Krystad - Hans Edvardsen I tillegg har Jan Inge Jenssen vært konstituert utvalgsmedlem iforb. med arbeidet med ny / revidert nettside. 1. Oppgaver: Den viktigste oppgavene for utvalget har vært ferdigstilling av SAAVEL-huset, med evalue-ring, innkjøp og installasjon av et komplett A/V anlegg samt innkjøpsprosessen av bord og stoler. I tillegg har det også vært fokusert på forbedring av SAAVEL s nettside, hvor det tas sikte på å utvikle en helt ny side. Arbeidsomfang og økonomi er hovedfaktorer i det fremtidige arbeidet. Andre oppgaver har vært: - Ny utleiekontrakt og ordensreglement er utarbeidet. - Hallforvalter er tildelt gullklokke som erkjentlighet for 25 års ansettelse. - Vurdering av nyansettelse til renholdsoppgaver. 2. SAAVEL-huset. Lokalene fremstår nå som meget attraktive utleieobjekter, hvor vi kan tilby selskaps og konferansefasiliteter av høy standard. Alt er lagt til rette for at AFS og Kongsberg vil benytte lokalene til større konferanser og møter. En prisliste som er tilpasset dette forhold er under utarbeidelse. Det er opprettet kontakt med leverandører av catering-tjenester hvor vi kan tilby catering som en del av vårt tilbud. Markedsføringen av lokalene vil bli intensivert med sikte på tilby et konferanse-tilbud til næringslivet, i første rekke rundt Lade, for å øke omsetningen. En info-brosjyre er under utarbeidelse og planen er å arrangere info-møter med aktuelle interessenter i løpet av Økonomi. Regnskapet viser et underskudd på kr ,-. Dette har sammenheng med at vi har frigjort midler i A-Hallen iforb. med nyinvesteringer i nybygget. Bl. a. er investeringer (nye bord og stoler) belastet drift med kr ,-. I tillegg er overført SAAVEL kr ,- men dette lånet er tilbakeført i og med at SAAVEL har betalt A/V anlegget med kr ,- Ut over dette er det relativt små avvik fra 2009 regnskap - bortsett fra El-utgifter som for 2010 er økt med ca. kr ,- Likviditeten er fortsatt tilfredsstillende hvor bankbeholding er ca. kr ,- NB. I og med at omlegging av skoletilbudet på Lade vil bli gjennomført i løpet av de neste 2 år er det overveiende sannsynlig at vi vil miste vesentlige utleieinntekter fra A-Hallen. Derfor er det viktig å arbeide for å få alternative leietakere på kontrakt, samt øke utleie og inntektspotensiale på SAAVEL-huset vesentlig. 4. Sluttord. Det har vært et begivenhetsrikt år med mange oppgaver å løse. En spesiell takk til vår hallforvalter som har lagt ned mye ekstraarbeide for å få ting på plass. Også en ekstra takk til A- Veteranene som stilte til dugnad for å montere de nye stolene - en oppgave som var ganske omfattende. Trondheim Hallutvalget Årsberetning SAAVEL

10 AUTRONICA-HALLEN RESULTATREGNSKAP Inntekter Noter Utleie Autronica-hallen , ,00 Utleie møtelokaler , ,00 Reklameinntekter Autronica-hallen 5 800, ,00 Diverse inntekter 1 997, ,60 Sum inntekter , ,60 Kostnader Lønn , ,31 Arbeidsgiveravgift , ,00 Andre driftskostnader , ,86 Sum kostnader , ,17 Driftsresultat , ,43 Finansinntekter/Finanskostnader Renteinntekter 5 460, ,33 Rentekostnader 4 182, ,22 Netto finansinntekter 1 278, ,11 Årsresultat , ,54 Som foreslås disponert slik Til egenkapitalen , ,43 Sum disponert , ,43 Årsberetning SAAVEL

11 BALANSE Note Eiendeler Omløpsmidler Kundefordringer , ,88 Innestående i bank , ,51 Kontanter 86,00 114,50 Sum omløpsmidler , ,89 Sum eiendeler , ,89 Egenkapital og gjeld Egenkapital Egenkapital , ,34 Resultat , ,54 Overført SAAVEL ,00 Egenkapital , ,88 Gjeld Skyldig nøkkeldepositum , ,00 Skyldig forskuddstrekk , ,00 Skyldig arbeidsgiveravgift , ,00 Skyldig fagforeningskontingent 0,00 0,00 Sum gjeld , ,00 Sum egenkapital og gjeld , ,88 Trondheim, Styret i Autronica-hallen Årsberetning SAAVEL

12 Noter til regnskapet for 2010 Andre driftskostnader Note 1 Elektrisitet , ,34 Fyringsolje , ,96 Kommunale avgifter , ,00 Vedlikehold/reparasjoner , ,71 Programvare/årlig vedlikehold 7 972, ,00 Arbeidsklær 1 597, ,90 Vaktselskap , ,00 Kontorrekvisita 0,00 0,00 Vaskerekvisita/lyspærer , ,37 Inventar , ,50 Forsikring , ,00 Andre driftsutgifter , ,07 Telefon 9 831, ,11 Kilometergodtgjørelse 5 719, ,00 Gaver 3 230, ,90 Administrasjonskostnader 1 410,00 149,00 Markedsføringskostnader 1 300,00 0,00 Tap på fordring 823,88 0,00 Sum andre driftskostnader , ,86 Innestående i bank Note 2 Brukskonto bank , ,49 Bank nøkkeldepositum 204,09 202,50 Skattetrekkskonto , ,72 Sparekonto bank , ,80 Sum innestående bank , ,51 Årsberetning SAAVEL

13 Årsberetning SAAVEL

14 Årsberetning SAAVEL

15 Årsmelding ABIL 2010 Bedriftsidrettsåret 2010 Autronica Bedriftsidrettslag (ABIL) har gjennom et langt liv opplevd variasjoner hvor antall utvalg og aktive medlemmer har gått opp og ned. Normalt er det en sammenheng mellom antallet ansatte og aktivitetsnivå. Hvis vi summerer antallet medlemmer (ansatte) så ligger dette tallet nå på ca. 450 personer. Til tross for et relativt stort antall ansatte har vi de siste årene sett en nedgang i deltagelsen. Dette igjen har medført at noen utvalg ikke driver seg like lett da vi alle vet at interessen er avhengig av deltagelsen og vice versa. I tillegg drives utvalgene av frivillige sjeler som ofrer i gjennomsnitt mere en den vanlige ansatte, og dette er en viktig bidragsyter for å kunne opprettholde aktivitetene. Dette er noe vi i ABIL styret setter stor pris. Det er tydelig at noe er i endring, og at dette kan spores i at tradisjonelle aktiviteter erstattes av en mere moderne utfoldelse. I tillegg er også tilgangen til organiserte aktiviteter gjennom aktivitetssentra ala 3T også en medvirkende årsak til at mange velger denne nye arenaen. En annen og trolig årsak til at antallet aktive medlemmer er redusert, er et lavere aktivitetsnivå på dagens ansatte. Hvordan veien blir videre er vanskelig å spå, men alt formes og blir til underveis heter det. Dette er noe vi må ta følgene av. Det som helt sikkert er et faktum i ABIL s historie, er at vi nå ser et generasjonsskifte der hvor aktive medlemmer som gjennom års ansettelse, nå er på tur ut i pensjonisttilværelsen. Disse personene har representert en kontinuitet i det som ABIL er bygd opp av, og det er ikke enkelt å rekruttere arvtagere for å representere disse utvalgene. Til tross for en litt negativ trend er det dog muligheter der ute, og denne må vi alle gripe ved å finne nye aktivitetsformer som engasjerer oss. Det er både oppbyggende psykisk og det er positive helsemessige grunner til å ha et bedriftsidrettslag som kan tilby de ansatte noe annet enn jobb utenom den vanlige arbeidsdagen. Det er faktisk berikende å møtes på en annen arena hvor agendaen er alt annet en jobb. Det styrker samholdet. I årsberetningen for 2009 informerte vi om at ABIL ønsket å kjøpe en vanndispenser til styrkerommet i Autronica Hallen. Observante medlemmer har nok sett at denne enda ikke er kommet på plass. Grunnen er at ABIL i 2010 ble bevilget mindre støtte fra Saavel enn det vi hadde søkt om og budsjettert med. For fremtiden håper vi at våre bedrifter ser fordelene og det særdeles positive bidraget Saavel og underutvalgene bidrar med til de ansattes helse og sosiale velferd. Og at dette gjenspeiles i støtten som blir gitt. Takket være frivillig innsats og ivrige enkeltmennesker har vi et velfungerende idrettslag som favner mange aktiviteter. På vegne av idrettslaget takker vi for året som har gått, og vi ønsker alle medlemmer til lykke med det nye som vi allerede er på god vei inn i! Årsberetning SAAVEL

16 Med hilsen styret i ABIL Fra venstre: Rune Hestmo, Enrique Esteva, Helle K.Stjern, Tore Horrigmo og Per J. Sæterhaug. For årsmelding for de enkelte lag se ABILs egen årsmelding! Årsberetning SAAVEL

17 Årsberetning SAAVEL

18 Årsberetning SAAVEL

19 ÅRSBERETNING 2010 FOR AUTRONICA RADIOKLUBB Vinterstemning ved klubbens lokale på taket På årsmøtet i AUTRAC den 25.februar 2010 ble styrets sammensetning som følger: Formann: Kasserer: Materialforvalter: Romforvalter: Varamann: LA5HIA Jan-Inge LA7VV Jan Stewart Kjell Kristian Steen LA9JV Per Johan LA9JH Emil Klubbens virksomhet: Medlemstallet holder seg stabilt på 16. Det har vært avholdt 4 møter i løpet av året. Et PA-trinn type AL-800X er kjøpt inn. Noe arbeid har blitt utført på taket av Autronica, både i og utenfor klubblokalet. Autronica For styret i Autronica Radioklubb: Jan-Inge Jenssen Årsberetning SAAVEL

20 Årsberetning SAAVEL

21 9.mars-2011 Tilstede: Leif Engan (kasserer) Christian Berg (Materialforvalter) Geir Atle Belsås (Printeransvarlig1) Steinar Johansen (Printeransvarlig2) Dan Rosen Fraværende: Per Otto Larsen ( Leder) Rune Harald Hestmo (Styremedlem) Årsmøte Fotoklubben Dette ble et kort og lite planlagt møte! Årsak: Vår leder, Per Otto Larsen, har permisjon, og har dermed ikke registrert eller tenkt på at årsmøte skulle avholdes nå. Jeg, Steinar Johansen, tok kontakt med leder i SaaVel, og fikk da vite at alt skulle være inne til SaaVel innen 11. mars. Styret i fotoklubben ble innkalt, og møtet ble avholdt i lunchen 9. mars. Kasserer Leif Engan, gikk igjennom regnskapet med oss. Godkjent! Det har skjedd lite i Kjøpte en flott printer. Den er installert og kjørt i gang. Den står i det gamle fotorommet i kjelleren i hovedbygget. I følge materialforvalteren, er det nesten ikke noe utleie lenger. Planer for 2011: Tre stk, av oss i styret, skal på kurs i Lightroom3.(programmet som brukes mot printeren) 3x1600 kr. Dekkes av klubben. Så skal Printeransvarlig 1 og 2. lage en enkel bruksanvisning, og prøve og holde kurs i bruk av printeren, for interesserte. Det ble også bestemt at all drift av printeren, papir, lerret og blekk, sponses 100 % av klubben. På budsjettet for 2011, søker vi om kr. til disse utgiftene, med mulighet for og søke om mer senere i år, hvis interessen for utskrift av bilder blir stor. Valg: Ny leder: Dan Rosen Kasserer: Leif Engan, ett år Materialforvalter: Christian Berg, ett år til Printeransvarlig 1 : Geir Atle Belsås, ett år til Printeransvarlig 2 : Steinar Johansen, ett år til Styremedlem: Rune Hestmo, ett år til Vi takker avtroppende leder Per Otto Larsen, for innsatsen de tre årene han har sittet. Vil samtidig ønske ny leder, Dan Rosen velkommen! Årsberetning SAAVEL

22 Regnskap ADFK 2010 : Dato : Tekst : Inn : Ut : Saldo : Saldo bank/kasse 08679, Fotokurs Per Otto 04000, , Servering arbeidsmøte 00880, , Fra Saavel 25000, , Innkjøp av foto printer 14840, , Innkjøp av fotoprogram 02350, , Renter , , Saldo bank/kasse 11665, ,50 Lade 09 mars 2010 Leif Engan Kass. Steinar Johansen Rev. Årsberetning SAAVEL

23 Årsberetning KAFFE 2010 Vi kom litt sent i gang med våre aktiviter, men det som vi fikk gjennomført er: Aktiviteter vi har gjort i 2010: Zumba (3-5 kvelder april/mai) > 5-10stk var med her Sommeravslutning 24/6 Bakgården/ Tapas ca 20 damer på bespisning Høsttur Hitra 10-12/9 -> 8 damer på tur! Indisk mat/ kokkekurs 25/10 -> 8 damer Julekonsert og middag 8/12 -> 15 damer Kansellerte aktiviteter 2010: Drivstua gartneri ble avlyst 11/5 pga liten interesse (dato passet ikke) Kvinners arena 24/9 ikke påmeldt noen pga for dyrt Økonomi kurs (nov) ekstern foredragsholder avlyst pga sykdom Vi satser på flere trivelige aktiviteter til neste år! På vegne av styret, Mvh Marita Årsberetning SAAVEL

24 KAFFE REGNSKAP 2010 Inntekter Tilskudd fra SAAVEL ,00 Renteinntekter 12,21 Inn fra medlemmer ,00 Sum ,21 Utgifter Utgifter til turer ,71 Utgifter til møter 3 594,00 Diverse utgifter 596,00 Sum ,71 Resultat ,50 BALANSE 2010 Inngående balanse Kasse pr ,75 Bank pr ,75 Overskudd , ,00 Utgående balanse Kasse pr ,75 Bank pr , ,00 Årsberetning SAAVEL

25 Årsmelding 2010 Modellklubben Modellklubben har i 2010 hatt følgende styre: Leder: Dag Vegar Tveitå Kasserer: Jørn Ivar Fiskvik Vara: Rune Aune Modellklubben har hatt ulike aktiviteter i Det har blitt satset på sosialt samhold, som felles flyging og byggekvelder. Det har primært vært byggekvelder på våren og høsten i dårlig vær. Mye flyging har foregått utendørs, gjerne i lunsj-pauser og etter arbeidstid. Aktiviteten har også foregått i Autronicahallen. Klubben har vært behjelpelig med å gi støtte til modellutstyr til aktive medlemmer forutsatt en egenandel. Medlemmene har bidratt med hele 43,84% i egenandel i forhold til fjorårets 38,25% (jf. regnskapet). Dette viser til høyt engasjement og aktivitetsnivå, ikke minst vilje til å bidra personlig til denne hobbyen. Det må legges til at byggekveld aktiviteten har vært noe redusert i år sammenliknet med fjoråret. Styret vil forsøke å bli flinkere til å kalle inn og oppmuntre til oppmøte. Modellklubben har også sponset HiST med en modell i år. Dette førte til blest om SAAVEL på skolen og kan føre til økt søkermasse til AFS/Kongsberg. I 2011 vil det bli økt satsing på rekruttering. Kommentarer til søknaden: Forsikring: NAK (Norges Aeroklubb) tilbyr forsikring til modellflygere. Vi vil for 2011 tilby støtte med 50% egenandel til alle som vil bli medlem av en NAK tilknyttet klubb. Andre utgifter: Vi vil satse mer på vedlikehold av klubbens modeller, flykurs og sosiale kvelder med mat. Det er også ønske om innkjøp av felles verktøy til klubben. Innkjøp: Sponsing av modellflyutstyr har vært en suksess. Dette har ført til økt sosial omgang og interesse for hobbyen. Vi vil fortsatt satse på innkjøpsrunder, men også gi rom for postene over. Vennligst, Formann i Modellklubben Årsberetning SAAVEL

26 Årsberetning SAAVEL

27 Modellklubben Regnskap 2010 Inntekter Overføring fra SAAVEL 20000,00 Renteinntekter 14,00 SUM 20014,00 Utgifter Fly til medlem, m/egenandel 18897,00 Deler til klubbfly 1001,00 Pizza medlemsmøte 604,00 Gebyrer 64,00 SUM 20566,00 Resultat -552,00 Balanse 2010 Inngående Bank 4702,02 Overskudd -552,00 SUM 4150,02 Utgående Bank 4150,02 SUM 4150,02 Årsberetning SAAVEL

28 Mål/retningslinjer for årsrapport til SAAVEL's årsmøte: Autronica Motor Klubb Formann Trond Furberg Kasserer Per Erling Olsen Materialforvalter Marius Hafstad Aktiviteter i perioden: Innkjøp og salg av olje. Utleie av hengere. Utleie av verktøy. Vedlikehold av hengere. Rabattavtaler på kjøp av bilrekvisita. Eventuelle kommentarer til vedlagte regnskap: Nei Først må utvalget få ønske Marius Hafstad velkommen in i styret som ny materialforvalter. Utvalget vil fortsatt drive med de aktivitetene som som er blitt gjort det siste året. D.v.s. utleie av hengere, salg av olje og utleie av verktøy. Dette er hoveddelen av utvalgets aktivitet. Det synes som at vi har truffet med de aktivitetene vi har. Utvalget vil også i denne perioden se på mulighetene for bygging av garasje/carport til hengere. Utvalget ønsker tidlig info fra SAVEL når det er planer for videre utbygging av idrettshall. Den minste henger med plasttopp blir leid ut uten plasttopp. Plasttopp er funnet ubrukelig. Det er kommet innspill fra medlem angående utvidelse av førerkort til kl BE. Heimdal trafikkskole har kommet med et pakketilbud for de som ønsker å melde seg på. Trenger 4-8 deltager for å få gjenomført kurset med dette tilbudet.det blir oppslag om dette i bygget for intreserte til å tegne seg på. Kurset med Førerprøve koster : Kr. 3900,00 Styret i Autronica Motor Klubb Årsberetning SAAVEL

29 REGNSKAP AUTRONICA MOTOR KLUBB Inntekter: Renteinntekter 2010 PEO ,00 Leieintekter tilhengere ,00 Solgt olje ,00 Kostnader: Innkjøp av olje ,00 Forsikring på hengere ,00 Gegyr Bank 250, , ,00 Overskudd ,00 BALANSE Kasse ,00 Varelager (olje) ,00 Overskudd , ,00 Kass ,00 TRONDHEIM Per Erling Olsen Kasserer Årsberetning SAAVEL

30 SOMUS (Sang- Og MusikkUtvalget i SAAVEL) Årsrapport 2010 til SAAVEL's rådsmøte. SOMUS-styret har i 2010 bestått av: Signar Kulseth Leder Svein Skogstad Kasserer. Elin Rian Styremedlem Anne Øye Styremedlem SOMUS har i året som har gått hatt de tradisjonelle virksomhetene i gang. Gitargruppene som ble startet i 2006 har fortsatt sin virksomhet, med bidrag til underholdning både til juleavslutninger og dansekvelder for veteraner og avdelinger i firmaet. Gruppa har også spilt for publikun utenfor og fått gode tilbakemeldinger på sin utøvelse. De har regelmessige treff (ofte ukentlig) på kantina, de har også startet med lydopptak på PC. Opptaksutstyret brukes foreløpig bare av Signar`s, men vil kunne brukes av alle grupper i SOMUS. Styret i SOMUS har besluttet en leieordning på lyd og lysutstyr dersom dette skal brukes utenfor firmaenes landemerker, noe som har vist seg å være ønskelig for blant andre gitargruppa (Signar`s), som ved noen anledninger også har spilt for publikun utenfor Lade. Det er god inspirasjon og følelse å få aksept for utøvelsen, også utenfor egne rekker. Leieordningen har vært praktisert slik at evt. inntekter ved utenomhus aktiviteter har blitt direkte pløyd tilbake i form av anskaffelse av tilleggsutstyr, uten at dette (av bekvemmelighetshensyn) er gjenspeilet i regnskapene Det har også vært noen få tilfeller der ansatte har forespurt om lån av lyd-utstyr ved private arrangementer i SAAVEL-huset. Dette har så langt blitt tillatt uten nevneverdig vederlag. Oppstart av musikkverksted for utøvere av flere type instrumenter ser fortsatt ut til å være vanskelig å få i gang, men som sagt tidligere - tiden vil vise. Både KongsbergBrannkorps, Signars`s, og Viljen fortsetter sin aktivitet som tidligere med å glede ansatte ved flere anledninger igjennom året. Se egne rapporter. Vedrørende årets bevilgning fra SAAVEL, stor kr ,-, ble det av kasserer Hans anmodet om å avvente overføring inntil evt. utgifter oversteg innestående beholdning. Slik overstigelse inntraff aldri og ingen overføring ble gjennomført i Det anses å være en inntil visshet grensende sannsynlighet for at tilsvarende situasjon vil oppstå også i Trekkspill gruppa Fellestrekk er nedlagt. Cafe au Lait har ingen aktivitet for tiden. Selbu Styret. Signar Kulseth Årsberetning SAAVEL

31 REGNSKAP SOMUS Bilag Inntekter: Tilskudd fra SAAVEL 0,00 1 Renteinntekter kto ,09 Kostnader: 77,09 Bankomkostninger 0,00 Overskudd ,09 BALANSE Kasse 0,00 1 Bankkonto , ,73 1 Bank pr ,64 Overskudd 77,09 77,09 1 Bank pr ,73 Trondheim, Svein Skogstad Kasserer Årsberetning SAAVEL

32 Årsmelding 2010 fra Teknoklubben Teknoklubbens styre har i perioden bestått av Helle Kristin Stjern (kasserer), Robert Brevik Larsen (leder), Reidar Kløven Sether (materialforvalter) og Per Johan Sæterhaug (astrokomitéen). Det har vært lav aktivitet i klubben i 2010, og vi kommer til å måtte gjøre noen strategiske grep i 2011 for å øke oppmerksomheten om teknoklubben, og ikke minst astro/taf. Budsjettet har sprukket totalt - ingen har kjøpt inn noe som helst. Noe som betyr at heller ikke i år kommer teknoklubben til å søke om ekstra midler fra SAAVEL. Klubben abonnerer fortsatt på Astronomi via vårt medlemsskap i NAS. Reten av klubbens abonnementer har ikke blitt fornyet pga vanskelige forhold for sirkulering av magasiner innenfor SAAVEL. Teknoklubben eier andeler i TAF's (Trondheim Astronomiske Forening) teleskop som står i observatoriet på Bratsberg. Ettersom TAF opprinnelig har utsprunget fra Autronica Astronomiske Forening er alle våre medlemmer også "assosierte medlemmer" av TAF og kan benytte observatoriet og delta på TAF's møter uten å betale medlemskontingent til TAF. Alle medlemmer med interesse for astronomi anbefales å benytte seg av dette tilbudet. Nærmere informasjon om TAF finner man på deres internettsider og de har i tillegg en mailing-liste som anbefales alle med interesse for astronomi; det sendes blant annet ut varsel om mulige observasjonskvelder oppe på observatoriet. Nå også på facebook! Alle medlemmer oppfordres fortsatt til jevnlig å følge med på SAAVEL's nettsider, som av og til blir oppdatert med nytt stoff (ihvertfall minst én gang i året etter hvert årsmøte) Trondheim, Robert Larsen Leder Årsberetning SAAVEL

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5.

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5. Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 24. februar 2015 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer

Vintergeneralforsamling

Vintergeneralforsamling Vintergeneralforsamling Referat Tirsdag 21. februar 2012 Auditorium S3 kl. 17.15 Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 21. februar 2012 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2: Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 1892 2014, 122 år KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 INNHOLD: 1. ASKER SKOLEKORPS 2013 2 2. STYRET 5 3. MUSIKKUTVALGET 8 4. ARRANGEMENTSUTVALGET 11 5. DUGNADSUTVALGET 12 6. MATERIELLUTVALGET 15 7. REGNSKAP 2013 16 8. BUDSJETT

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2005 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Aktiv deltakelse på årsmøte Oslo 16. april 2005 R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland Endelig er sommeren her! Den vi har ventet på, og lengtet etter. Vi

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014 Sak 1) Godkjenning av stemmeberettigede Kommentarer: Ingen Sak 2) Godkjenning av innkallelse og sakliste Kommentarer: Ingen Sak 3) Valg av møteleder, referent

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer