ÅRSBERETNING Årsberetning SAAVEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2010. Årsberetning SAAVEL 2010 1"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2010 Årsberetning SAAVEL

2 Årsberetning for SAAVEL driftsåret Styrets sammensetning: Styret har denne periode bestått av: Jens Krystad, formann (valgt av styret) Hans Edvardsen, forretningsfører (Fam. Rennemo s repr.) Heidi Wang, bedriftenes representant Tore Horrigmo, ABIL s representant Svein Ustad, A-Veteran s representant vararepr. Steinar Nilsen vararepr. Svein Skogstad vararepr. Toril Sneisen vara: Rune Harald Hestmo vararepr. Asbjørn Tokstad 2. SAAVEL s utvalgs- og avdelingskontors kontakter i 2010: UTVALG KONTAKT 2010 E-post Telefon Hallutvalg Tor Arne Kammen SOMUS Svein Skogstad KAFFE Marita Eidem Modellklubben Dag Vegar Tveitå Teknoklubben Robert Larsen Småbåtkompaniet Øistein Juul Autronica Motor Klubb Trond Furberg Autronica BIL Helle Stjern/ T Horrigmo Autronica Radioklubb Jan-Inge Jenssen Autronica Data & Fotoklubb Per-Otto Larsen Autronica Veteranen Svein Ustad SAAVEL Harstad Alf-Eirik Johansen SAAVEL Bergen Stian Sigvaldsen SAAVEL Stavanger Thor Egil Hafnor SAAVEL Oslo Arne Boye Hansen SAAVEL Spikkestad Elisabeth Fjeldstad SAAVEL Tønsberg Robert Johansen Innhold i årsberetningen: Årsberetningen inneholder årsberetning og regnskap for SAAVEL og Autronica-Hallen, samt årsmeldinger og regnskap for de respektive underutvalg. 4. Styrets virksomhet: Styret har i perioden avholdt 9 styremøter hvor de viktigste saker har vært som følger: A) Ferdigstilling av SAAVEL-huset. Økonomi og forhandlinger med hovedentreprenør Næringbygg AS er i sluttfasen. Det er uenighet om et sluttoppgjør på kr ,- og p.g.a. av dette forhold er det endelige byggeregnskap ikke avsuttet. Pr. dato er imidlertid sluttoppgjør redusert til kr ,- og forretningsfører & byggherreombud sluttfører forhandlingene. Årsberetning SAAVEL

3 Pr er imidlertid byggeomkostninger som følger: - Arkitekt & byggherreombud akkum. fra 2008 kr ,- - Byggesaksomkostninger Tr. heim Kommune kr ,- - Næringsbygg AS ( inkl. kjøkkenleveranse) kr ,- Totalt kr , Inkludert i dette beløp er ca. kr ,- relatert til nødvendige reparasjoner og utbedring i hallen. I tillegg er det innkjøpt stoler, bord og kjøkkenutstyr for kr ,- som er belastet Autronica-Hallen driftskostnader i regnskapsåret. I tillegg er det også investert kr ,- i A/V utstyr som ikke er inkludert i byggeprosjekt-omkostninger. Styret har også vært sterkt involvert i Hall-kommiteens arbeid (hvor Jens Krystad og Hans Edvardsen er medlemmer) se årsmelding fra Autronica-Hallen / Hall-kommiteen. B) Fordeling av tilskudd til til underutvalg: Innkomne søknader representerte tot. kr ,- og hvor innbevilget beløp ble kr ,- basert på de gjeldende retningslinjer i SAAVEL. Pr er utbetalt kr ,- hvor det resterende beløp på kr ,- fordeler seg som følger. - Autronica BIL kr ,- gjenstår hvor utbetaling av kr ,- er relatert til -09 bevilgning men er regnskapsmessig postert som 2010 utgift. - Avd. Bergen / Vest 7.630,- Ikke innrapportert spesifisert behov i.h.t. krav. - Avd. Harstad / Nord 5.000,- Ønsker overført 2010 bevilgn. til Avd. Tønsberg ,- Ikke innrapportert spesifisert behov i.h.t. krav. C) Søknad om tilskudd / støtte fra bedriftene AFS, Kongsberg Marine og TPI. For 2010 fikk SAAVEL tot. kr ,- fra bedriftene. Fra AFS kr ,- fra Kongsberg Maritime kr ,- fra TPI kr ,- hvilket utgjør ca. 50% av bevilget aktivitetstilskudd til utvalgene og avd. kontorer. Vi takker bedriftene for denne støtte til SAAVEL s drift. D) Generell økonomi: Nybyggprosjektet har resultert i at alle likvide reserver (bankinnskudd) nå er investert. Det har ført til at styret har funnet det nødvendig å oppløse fondet Allegro Balansert Trippel. Innløsning ble foretatt pr hvor markedsverdi på fondet var kr ,- (Imidlertid er fondet innfridd/ utbetalt med kr ,-) Årsregnskapet er gjort opp med et overskudd på kr , som i hovedsak er gitt av oppskrivning av Storebrand Eiendom aksjene. Se forøvrig noter i regnskapet for detaljer. E) Forberedelse og gjennomføring av rådsmøtet 17 mars Kun interne (Lade-baserte) representanter for utvalgene møtte. I tillegg til gjennomgåelse av Årsberetning og regnskaper ble følgende saker diskutert, generell økonomi, drift av det nye SAAVEL-huset, ny / oppdatert web-side for SAAVEL og Autronica-Hallen. Et ad-hoc utvalg ble etablert for å utrede oppdatering / evt. ny web-side. Årsberetning SAAVEL

4 5. SAAVEL medlemmer. Ved årets utgang var det totalt 791 personer tilsluttet SAAVEL. Dette fordeler seg som følger: - Ansatte i AFS inkl. avd. kontorer i Norge 380 personer - Ansatte i Kongsberg Maritime AS, Trondheim 118 personer - Ansatte i TPI, Trondheim 12 personer - Ansatte i Lade Fresing AS og Lade Gravering AS 7 personer - Medlemmer i A-Veteran 274 personer - 6. Sluttord fra styret. En av hovedoppgavene for styret i 2010 har vært å tilrettelegge for øket utleie og øket inntektspotensiale for SAAVEL-huset som nå fremstår som attraktive selskaps og konferanselokaler. Arbeidet med å forberede ny - og oppdatere eksisterende web-side er i gang og vi forventer at dette er på plass i Ellers er det hyggelig å konstatere at aktivitetsnivået fortsatt er relativt høyt og at alle nye utvalg og nye underutvalg i Autronica BIL har skapt interesse og engasjement. Imidlertid tillater vi oss å sakse fra ABIL s årsmelding hva angår fremtiden og veien fremover: Det er et faktum at vi nå ser et generasjonsskifte der hvor aktive medlemmer gjennom års ansettelse nå er på tur inn i pensjonisttilværelsen. Mange av disse personene har representert en kontinuitet i ABIL og det er ikke enkelt å rekruttere avtagere fra disse i utvalgene. Så dette med å få engasjert kollegaer i utvalg / aktiviteter er absolutt forutsetning både for å sikre kontinuitet og utvikle aktivitetene. Hvis ikke er det lett å se konsekvensene. Alle er vel enige om at det har vært en trend de siste årene med dreiing mot mer tilrettelagt aktivitet, men det er fortsatt rom for selvgenerert aktivitet i et fellesskap utenom arbeidstid. Ellers finner styret det betimelig å minne om budsjettbehandling/tilskuddssøknader for 2011, hvor det er viktig at alle planlagte aktiviteter og kostnadsestimater det søkes støtte for er realistiske og dokumenterte. Egenandel skal også være definert. Til slutt vil styret takke alle utvalgene og enkeltpersoner som med interesse og glød har bidratt til aktivitetene i SAAVEL i Trondheim Jens Krystad Svein Ustad Tore Horrigmo Heidi Wang Hans Edvardsen Årsberetning SAAVEL

5 SAAVEL resultatregnskap 2010: Noter År 2010 År 2009 Inntekter: Tilskudd fra bedriftene (kr.400 / ansatt) Tilskudd Autronica-Hallen Renteinntekter / utbytte 1) Sum inntekter Kostnader: Overføringer til underaktiviteter / utvalg Andre kostnader drift 2) Gebyrer Sum kostnader Underskudd drift (3.100) ( ) Finanskostnader/inntekter: Oppskrivning av aksjer / fond 3) ( ) Netto kostnader Allegro (11 022) Årsresultat ( ) Balanse pr : Eiendeler: Anleggsmidler Autronica-Hallen 4) Omløpsmidler Allegro Balansert Trippel (fond) Aksjer (Storebrand) 3) Innestående i bank Sparekonto (54,-) - Sparekonto Brukskonto , Sum omløpsmidler Sum eiendeler: (Omløpsmidler + Autronica-Hallen) Egenkapital Grunnkapital Fond Sum egenkapital Trondheim 10 mars 2011 Styret i SAAVEL Årsberetning SAAVEL

6 Noter: 1) Renteinntekter Sparebank 1 MidtNorge: Brukskonto kr. 27, Sparekonto kr. 0, Sparekonto kr ,- Totalt kr ,- 2) Div. kostnader drift: Kostnader relatert til nybygg og renovering av SAAVEL-huset kr ,- er ikke kostnadsført drift, men aktivert i balansen. Kostnadene innbefatter A/V anlegg, arkitekt /byggeombud og byggearbeider / hovedentrepenør. 3) Aksjer / fond. Både Allegro Balansert Tripple fond og Storebrand Privat er for 2010 bokført med markedsverdi. Denne verdi er definert i årsrapportene og definerer relevant salg/omsetnings-verdi og fremkommer i resultat-regnskapet. Storebrand Privat Invest er oppskrevet med kr ,- 4) Anleggsmidler - Autronica-Hallen Verdi på Autronica-Hallen er regnskapsmessig oppjustert med kr fra kr til kr jfr. note 2) Årsberetning SAAVEL

7 Årsberetning SAAVEL

8 Årsberetning SAAVEL

9 Årsmelding for Hallutvalget og Autronica-Hallen 2010 Hallutvalget har i perioden bestått av: - Tor Arne Kammen, formann - Olav Viken - Geir Iversen, Hallforvalter - Jens Krystad - Hans Edvardsen I tillegg har Jan Inge Jenssen vært konstituert utvalgsmedlem iforb. med arbeidet med ny / revidert nettside. 1. Oppgaver: Den viktigste oppgavene for utvalget har vært ferdigstilling av SAAVEL-huset, med evalue-ring, innkjøp og installasjon av et komplett A/V anlegg samt innkjøpsprosessen av bord og stoler. I tillegg har det også vært fokusert på forbedring av SAAVEL s nettside, hvor det tas sikte på å utvikle en helt ny side. Arbeidsomfang og økonomi er hovedfaktorer i det fremtidige arbeidet. Andre oppgaver har vært: - Ny utleiekontrakt og ordensreglement er utarbeidet. - Hallforvalter er tildelt gullklokke som erkjentlighet for 25 års ansettelse. - Vurdering av nyansettelse til renholdsoppgaver. 2. SAAVEL-huset. Lokalene fremstår nå som meget attraktive utleieobjekter, hvor vi kan tilby selskaps og konferansefasiliteter av høy standard. Alt er lagt til rette for at AFS og Kongsberg vil benytte lokalene til større konferanser og møter. En prisliste som er tilpasset dette forhold er under utarbeidelse. Det er opprettet kontakt med leverandører av catering-tjenester hvor vi kan tilby catering som en del av vårt tilbud. Markedsføringen av lokalene vil bli intensivert med sikte på tilby et konferanse-tilbud til næringslivet, i første rekke rundt Lade, for å øke omsetningen. En info-brosjyre er under utarbeidelse og planen er å arrangere info-møter med aktuelle interessenter i løpet av Økonomi. Regnskapet viser et underskudd på kr ,-. Dette har sammenheng med at vi har frigjort midler i A-Hallen iforb. med nyinvesteringer i nybygget. Bl. a. er investeringer (nye bord og stoler) belastet drift med kr ,-. I tillegg er overført SAAVEL kr ,- men dette lånet er tilbakeført i og med at SAAVEL har betalt A/V anlegget med kr ,- Ut over dette er det relativt små avvik fra 2009 regnskap - bortsett fra El-utgifter som for 2010 er økt med ca. kr ,- Likviditeten er fortsatt tilfredsstillende hvor bankbeholding er ca. kr ,- NB. I og med at omlegging av skoletilbudet på Lade vil bli gjennomført i løpet av de neste 2 år er det overveiende sannsynlig at vi vil miste vesentlige utleieinntekter fra A-Hallen. Derfor er det viktig å arbeide for å få alternative leietakere på kontrakt, samt øke utleie og inntektspotensiale på SAAVEL-huset vesentlig. 4. Sluttord. Det har vært et begivenhetsrikt år med mange oppgaver å løse. En spesiell takk til vår hallforvalter som har lagt ned mye ekstraarbeide for å få ting på plass. Også en ekstra takk til A- Veteranene som stilte til dugnad for å montere de nye stolene - en oppgave som var ganske omfattende. Trondheim Hallutvalget Årsberetning SAAVEL

10 AUTRONICA-HALLEN RESULTATREGNSKAP Inntekter Noter Utleie Autronica-hallen , ,00 Utleie møtelokaler , ,00 Reklameinntekter Autronica-hallen 5 800, ,00 Diverse inntekter 1 997, ,60 Sum inntekter , ,60 Kostnader Lønn , ,31 Arbeidsgiveravgift , ,00 Andre driftskostnader , ,86 Sum kostnader , ,17 Driftsresultat , ,43 Finansinntekter/Finanskostnader Renteinntekter 5 460, ,33 Rentekostnader 4 182, ,22 Netto finansinntekter 1 278, ,11 Årsresultat , ,54 Som foreslås disponert slik Til egenkapitalen , ,43 Sum disponert , ,43 Årsberetning SAAVEL

11 BALANSE Note Eiendeler Omløpsmidler Kundefordringer , ,88 Innestående i bank , ,51 Kontanter 86,00 114,50 Sum omløpsmidler , ,89 Sum eiendeler , ,89 Egenkapital og gjeld Egenkapital Egenkapital , ,34 Resultat , ,54 Overført SAAVEL ,00 Egenkapital , ,88 Gjeld Skyldig nøkkeldepositum , ,00 Skyldig forskuddstrekk , ,00 Skyldig arbeidsgiveravgift , ,00 Skyldig fagforeningskontingent 0,00 0,00 Sum gjeld , ,00 Sum egenkapital og gjeld , ,88 Trondheim, Styret i Autronica-hallen Årsberetning SAAVEL

12 Noter til regnskapet for 2010 Andre driftskostnader Note 1 Elektrisitet , ,34 Fyringsolje , ,96 Kommunale avgifter , ,00 Vedlikehold/reparasjoner , ,71 Programvare/årlig vedlikehold 7 972, ,00 Arbeidsklær 1 597, ,90 Vaktselskap , ,00 Kontorrekvisita 0,00 0,00 Vaskerekvisita/lyspærer , ,37 Inventar , ,50 Forsikring , ,00 Andre driftsutgifter , ,07 Telefon 9 831, ,11 Kilometergodtgjørelse 5 719, ,00 Gaver 3 230, ,90 Administrasjonskostnader 1 410,00 149,00 Markedsføringskostnader 1 300,00 0,00 Tap på fordring 823,88 0,00 Sum andre driftskostnader , ,86 Innestående i bank Note 2 Brukskonto bank , ,49 Bank nøkkeldepositum 204,09 202,50 Skattetrekkskonto , ,72 Sparekonto bank , ,80 Sum innestående bank , ,51 Årsberetning SAAVEL

13 Årsberetning SAAVEL

14 Årsberetning SAAVEL

15 Årsmelding ABIL 2010 Bedriftsidrettsåret 2010 Autronica Bedriftsidrettslag (ABIL) har gjennom et langt liv opplevd variasjoner hvor antall utvalg og aktive medlemmer har gått opp og ned. Normalt er det en sammenheng mellom antallet ansatte og aktivitetsnivå. Hvis vi summerer antallet medlemmer (ansatte) så ligger dette tallet nå på ca. 450 personer. Til tross for et relativt stort antall ansatte har vi de siste årene sett en nedgang i deltagelsen. Dette igjen har medført at noen utvalg ikke driver seg like lett da vi alle vet at interessen er avhengig av deltagelsen og vice versa. I tillegg drives utvalgene av frivillige sjeler som ofrer i gjennomsnitt mere en den vanlige ansatte, og dette er en viktig bidragsyter for å kunne opprettholde aktivitetene. Dette er noe vi i ABIL styret setter stor pris. Det er tydelig at noe er i endring, og at dette kan spores i at tradisjonelle aktiviteter erstattes av en mere moderne utfoldelse. I tillegg er også tilgangen til organiserte aktiviteter gjennom aktivitetssentra ala 3T også en medvirkende årsak til at mange velger denne nye arenaen. En annen og trolig årsak til at antallet aktive medlemmer er redusert, er et lavere aktivitetsnivå på dagens ansatte. Hvordan veien blir videre er vanskelig å spå, men alt formes og blir til underveis heter det. Dette er noe vi må ta følgene av. Det som helt sikkert er et faktum i ABIL s historie, er at vi nå ser et generasjonsskifte der hvor aktive medlemmer som gjennom års ansettelse, nå er på tur ut i pensjonisttilværelsen. Disse personene har representert en kontinuitet i det som ABIL er bygd opp av, og det er ikke enkelt å rekruttere arvtagere for å representere disse utvalgene. Til tross for en litt negativ trend er det dog muligheter der ute, og denne må vi alle gripe ved å finne nye aktivitetsformer som engasjerer oss. Det er både oppbyggende psykisk og det er positive helsemessige grunner til å ha et bedriftsidrettslag som kan tilby de ansatte noe annet enn jobb utenom den vanlige arbeidsdagen. Det er faktisk berikende å møtes på en annen arena hvor agendaen er alt annet en jobb. Det styrker samholdet. I årsberetningen for 2009 informerte vi om at ABIL ønsket å kjøpe en vanndispenser til styrkerommet i Autronica Hallen. Observante medlemmer har nok sett at denne enda ikke er kommet på plass. Grunnen er at ABIL i 2010 ble bevilget mindre støtte fra Saavel enn det vi hadde søkt om og budsjettert med. For fremtiden håper vi at våre bedrifter ser fordelene og det særdeles positive bidraget Saavel og underutvalgene bidrar med til de ansattes helse og sosiale velferd. Og at dette gjenspeiles i støtten som blir gitt. Takket være frivillig innsats og ivrige enkeltmennesker har vi et velfungerende idrettslag som favner mange aktiviteter. På vegne av idrettslaget takker vi for året som har gått, og vi ønsker alle medlemmer til lykke med det nye som vi allerede er på god vei inn i! Årsberetning SAAVEL

16 Med hilsen styret i ABIL Fra venstre: Rune Hestmo, Enrique Esteva, Helle K.Stjern, Tore Horrigmo og Per J. Sæterhaug. For årsmelding for de enkelte lag se ABILs egen årsmelding! Årsberetning SAAVEL

17 Årsberetning SAAVEL

18 Årsberetning SAAVEL

19 ÅRSBERETNING 2010 FOR AUTRONICA RADIOKLUBB Vinterstemning ved klubbens lokale på taket På årsmøtet i AUTRAC den 25.februar 2010 ble styrets sammensetning som følger: Formann: Kasserer: Materialforvalter: Romforvalter: Varamann: LA5HIA Jan-Inge LA7VV Jan Stewart Kjell Kristian Steen LA9JV Per Johan LA9JH Emil Klubbens virksomhet: Medlemstallet holder seg stabilt på 16. Det har vært avholdt 4 møter i løpet av året. Et PA-trinn type AL-800X er kjøpt inn. Noe arbeid har blitt utført på taket av Autronica, både i og utenfor klubblokalet. Autronica For styret i Autronica Radioklubb: Jan-Inge Jenssen Årsberetning SAAVEL

20 Årsberetning SAAVEL

21 9.mars-2011 Tilstede: Leif Engan (kasserer) Christian Berg (Materialforvalter) Geir Atle Belsås (Printeransvarlig1) Steinar Johansen (Printeransvarlig2) Dan Rosen Fraværende: Per Otto Larsen ( Leder) Rune Harald Hestmo (Styremedlem) Årsmøte Fotoklubben Dette ble et kort og lite planlagt møte! Årsak: Vår leder, Per Otto Larsen, har permisjon, og har dermed ikke registrert eller tenkt på at årsmøte skulle avholdes nå. Jeg, Steinar Johansen, tok kontakt med leder i SaaVel, og fikk da vite at alt skulle være inne til SaaVel innen 11. mars. Styret i fotoklubben ble innkalt, og møtet ble avholdt i lunchen 9. mars. Kasserer Leif Engan, gikk igjennom regnskapet med oss. Godkjent! Det har skjedd lite i Kjøpte en flott printer. Den er installert og kjørt i gang. Den står i det gamle fotorommet i kjelleren i hovedbygget. I følge materialforvalteren, er det nesten ikke noe utleie lenger. Planer for 2011: Tre stk, av oss i styret, skal på kurs i Lightroom3.(programmet som brukes mot printeren) 3x1600 kr. Dekkes av klubben. Så skal Printeransvarlig 1 og 2. lage en enkel bruksanvisning, og prøve og holde kurs i bruk av printeren, for interesserte. Det ble også bestemt at all drift av printeren, papir, lerret og blekk, sponses 100 % av klubben. På budsjettet for 2011, søker vi om kr. til disse utgiftene, med mulighet for og søke om mer senere i år, hvis interessen for utskrift av bilder blir stor. Valg: Ny leder: Dan Rosen Kasserer: Leif Engan, ett år Materialforvalter: Christian Berg, ett år til Printeransvarlig 1 : Geir Atle Belsås, ett år til Printeransvarlig 2 : Steinar Johansen, ett år til Styremedlem: Rune Hestmo, ett år til Vi takker avtroppende leder Per Otto Larsen, for innsatsen de tre årene han har sittet. Vil samtidig ønske ny leder, Dan Rosen velkommen! Årsberetning SAAVEL

22 Regnskap ADFK 2010 : Dato : Tekst : Inn : Ut : Saldo : Saldo bank/kasse 08679, Fotokurs Per Otto 04000, , Servering arbeidsmøte 00880, , Fra Saavel 25000, , Innkjøp av foto printer 14840, , Innkjøp av fotoprogram 02350, , Renter , , Saldo bank/kasse 11665, ,50 Lade 09 mars 2010 Leif Engan Kass. Steinar Johansen Rev. Årsberetning SAAVEL

23 Årsberetning KAFFE 2010 Vi kom litt sent i gang med våre aktiviter, men det som vi fikk gjennomført er: Aktiviteter vi har gjort i 2010: Zumba (3-5 kvelder april/mai) > 5-10stk var med her Sommeravslutning 24/6 Bakgården/ Tapas ca 20 damer på bespisning Høsttur Hitra 10-12/9 -> 8 damer på tur! Indisk mat/ kokkekurs 25/10 -> 8 damer Julekonsert og middag 8/12 -> 15 damer Kansellerte aktiviteter 2010: Drivstua gartneri ble avlyst 11/5 pga liten interesse (dato passet ikke) Kvinners arena 24/9 ikke påmeldt noen pga for dyrt Økonomi kurs (nov) ekstern foredragsholder avlyst pga sykdom Vi satser på flere trivelige aktiviteter til neste år! På vegne av styret, Mvh Marita Årsberetning SAAVEL

24 KAFFE REGNSKAP 2010 Inntekter Tilskudd fra SAAVEL ,00 Renteinntekter 12,21 Inn fra medlemmer ,00 Sum ,21 Utgifter Utgifter til turer ,71 Utgifter til møter 3 594,00 Diverse utgifter 596,00 Sum ,71 Resultat ,50 BALANSE 2010 Inngående balanse Kasse pr ,75 Bank pr ,75 Overskudd , ,00 Utgående balanse Kasse pr ,75 Bank pr , ,00 Årsberetning SAAVEL

25 Årsmelding 2010 Modellklubben Modellklubben har i 2010 hatt følgende styre: Leder: Dag Vegar Tveitå Kasserer: Jørn Ivar Fiskvik Vara: Rune Aune Modellklubben har hatt ulike aktiviteter i Det har blitt satset på sosialt samhold, som felles flyging og byggekvelder. Det har primært vært byggekvelder på våren og høsten i dårlig vær. Mye flyging har foregått utendørs, gjerne i lunsj-pauser og etter arbeidstid. Aktiviteten har også foregått i Autronicahallen. Klubben har vært behjelpelig med å gi støtte til modellutstyr til aktive medlemmer forutsatt en egenandel. Medlemmene har bidratt med hele 43,84% i egenandel i forhold til fjorårets 38,25% (jf. regnskapet). Dette viser til høyt engasjement og aktivitetsnivå, ikke minst vilje til å bidra personlig til denne hobbyen. Det må legges til at byggekveld aktiviteten har vært noe redusert i år sammenliknet med fjoråret. Styret vil forsøke å bli flinkere til å kalle inn og oppmuntre til oppmøte. Modellklubben har også sponset HiST med en modell i år. Dette førte til blest om SAAVEL på skolen og kan føre til økt søkermasse til AFS/Kongsberg. I 2011 vil det bli økt satsing på rekruttering. Kommentarer til søknaden: Forsikring: NAK (Norges Aeroklubb) tilbyr forsikring til modellflygere. Vi vil for 2011 tilby støtte med 50% egenandel til alle som vil bli medlem av en NAK tilknyttet klubb. Andre utgifter: Vi vil satse mer på vedlikehold av klubbens modeller, flykurs og sosiale kvelder med mat. Det er også ønske om innkjøp av felles verktøy til klubben. Innkjøp: Sponsing av modellflyutstyr har vært en suksess. Dette har ført til økt sosial omgang og interesse for hobbyen. Vi vil fortsatt satse på innkjøpsrunder, men også gi rom for postene over. Vennligst, Formann i Modellklubben Årsberetning SAAVEL

26 Årsberetning SAAVEL

27 Modellklubben Regnskap 2010 Inntekter Overføring fra SAAVEL 20000,00 Renteinntekter 14,00 SUM 20014,00 Utgifter Fly til medlem, m/egenandel 18897,00 Deler til klubbfly 1001,00 Pizza medlemsmøte 604,00 Gebyrer 64,00 SUM 20566,00 Resultat -552,00 Balanse 2010 Inngående Bank 4702,02 Overskudd -552,00 SUM 4150,02 Utgående Bank 4150,02 SUM 4150,02 Årsberetning SAAVEL

28 Mål/retningslinjer for årsrapport til SAAVEL's årsmøte: Autronica Motor Klubb Formann Trond Furberg Kasserer Per Erling Olsen Materialforvalter Marius Hafstad Aktiviteter i perioden: Innkjøp og salg av olje. Utleie av hengere. Utleie av verktøy. Vedlikehold av hengere. Rabattavtaler på kjøp av bilrekvisita. Eventuelle kommentarer til vedlagte regnskap: Nei Først må utvalget få ønske Marius Hafstad velkommen in i styret som ny materialforvalter. Utvalget vil fortsatt drive med de aktivitetene som som er blitt gjort det siste året. D.v.s. utleie av hengere, salg av olje og utleie av verktøy. Dette er hoveddelen av utvalgets aktivitet. Det synes som at vi har truffet med de aktivitetene vi har. Utvalget vil også i denne perioden se på mulighetene for bygging av garasje/carport til hengere. Utvalget ønsker tidlig info fra SAVEL når det er planer for videre utbygging av idrettshall. Den minste henger med plasttopp blir leid ut uten plasttopp. Plasttopp er funnet ubrukelig. Det er kommet innspill fra medlem angående utvidelse av førerkort til kl BE. Heimdal trafikkskole har kommet med et pakketilbud for de som ønsker å melde seg på. Trenger 4-8 deltager for å få gjenomført kurset med dette tilbudet.det blir oppslag om dette i bygget for intreserte til å tegne seg på. Kurset med Førerprøve koster : Kr. 3900,00 Styret i Autronica Motor Klubb Årsberetning SAAVEL

29 REGNSKAP AUTRONICA MOTOR KLUBB Inntekter: Renteinntekter 2010 PEO ,00 Leieintekter tilhengere ,00 Solgt olje ,00 Kostnader: Innkjøp av olje ,00 Forsikring på hengere ,00 Gegyr Bank 250, , ,00 Overskudd ,00 BALANSE Kasse ,00 Varelager (olje) ,00 Overskudd , ,00 Kass ,00 TRONDHEIM Per Erling Olsen Kasserer Årsberetning SAAVEL

30 SOMUS (Sang- Og MusikkUtvalget i SAAVEL) Årsrapport 2010 til SAAVEL's rådsmøte. SOMUS-styret har i 2010 bestått av: Signar Kulseth Leder Svein Skogstad Kasserer. Elin Rian Styremedlem Anne Øye Styremedlem SOMUS har i året som har gått hatt de tradisjonelle virksomhetene i gang. Gitargruppene som ble startet i 2006 har fortsatt sin virksomhet, med bidrag til underholdning både til juleavslutninger og dansekvelder for veteraner og avdelinger i firmaet. Gruppa har også spilt for publikun utenfor og fått gode tilbakemeldinger på sin utøvelse. De har regelmessige treff (ofte ukentlig) på kantina, de har også startet med lydopptak på PC. Opptaksutstyret brukes foreløpig bare av Signar`s, men vil kunne brukes av alle grupper i SOMUS. Styret i SOMUS har besluttet en leieordning på lyd og lysutstyr dersom dette skal brukes utenfor firmaenes landemerker, noe som har vist seg å være ønskelig for blant andre gitargruppa (Signar`s), som ved noen anledninger også har spilt for publikun utenfor Lade. Det er god inspirasjon og følelse å få aksept for utøvelsen, også utenfor egne rekker. Leieordningen har vært praktisert slik at evt. inntekter ved utenomhus aktiviteter har blitt direkte pløyd tilbake i form av anskaffelse av tilleggsutstyr, uten at dette (av bekvemmelighetshensyn) er gjenspeilet i regnskapene Det har også vært noen få tilfeller der ansatte har forespurt om lån av lyd-utstyr ved private arrangementer i SAAVEL-huset. Dette har så langt blitt tillatt uten nevneverdig vederlag. Oppstart av musikkverksted for utøvere av flere type instrumenter ser fortsatt ut til å være vanskelig å få i gang, men som sagt tidligere - tiden vil vise. Både KongsbergBrannkorps, Signars`s, og Viljen fortsetter sin aktivitet som tidligere med å glede ansatte ved flere anledninger igjennom året. Se egne rapporter. Vedrørende årets bevilgning fra SAAVEL, stor kr ,-, ble det av kasserer Hans anmodet om å avvente overføring inntil evt. utgifter oversteg innestående beholdning. Slik overstigelse inntraff aldri og ingen overføring ble gjennomført i Det anses å være en inntil visshet grensende sannsynlighet for at tilsvarende situasjon vil oppstå også i Trekkspill gruppa Fellestrekk er nedlagt. Cafe au Lait har ingen aktivitet for tiden. Selbu Styret. Signar Kulseth Årsberetning SAAVEL

31 REGNSKAP SOMUS Bilag Inntekter: Tilskudd fra SAAVEL 0,00 1 Renteinntekter kto ,09 Kostnader: 77,09 Bankomkostninger 0,00 Overskudd ,09 BALANSE Kasse 0,00 1 Bankkonto , ,73 1 Bank pr ,64 Overskudd 77,09 77,09 1 Bank pr ,73 Trondheim, Svein Skogstad Kasserer Årsberetning SAAVEL

32 Årsmelding 2010 fra Teknoklubben Teknoklubbens styre har i perioden bestått av Helle Kristin Stjern (kasserer), Robert Brevik Larsen (leder), Reidar Kløven Sether (materialforvalter) og Per Johan Sæterhaug (astrokomitéen). Det har vært lav aktivitet i klubben i 2010, og vi kommer til å måtte gjøre noen strategiske grep i 2011 for å øke oppmerksomheten om teknoklubben, og ikke minst astro/taf. Budsjettet har sprukket totalt - ingen har kjøpt inn noe som helst. Noe som betyr at heller ikke i år kommer teknoklubben til å søke om ekstra midler fra SAAVEL. Klubben abonnerer fortsatt på Astronomi via vårt medlemsskap i NAS. Reten av klubbens abonnementer har ikke blitt fornyet pga vanskelige forhold for sirkulering av magasiner innenfor SAAVEL. Teknoklubben eier andeler i TAF's (Trondheim Astronomiske Forening) teleskop som står i observatoriet på Bratsberg. Ettersom TAF opprinnelig har utsprunget fra Autronica Astronomiske Forening er alle våre medlemmer også "assosierte medlemmer" av TAF og kan benytte observatoriet og delta på TAF's møter uten å betale medlemskontingent til TAF. Alle medlemmer med interesse for astronomi anbefales å benytte seg av dette tilbudet. Nærmere informasjon om TAF finner man på deres internettsider og de har i tillegg en mailing-liste som anbefales alle med interesse for astronomi; det sendes blant annet ut varsel om mulige observasjonskvelder oppe på observatoriet. Nå også på facebook! Alle medlemmer oppfordres fortsatt til jevnlig å følge med på SAAVEL's nettsider, som av og til blir oppdatert med nytt stoff (ihvertfall minst én gang i året etter hvert årsmøte) Trondheim, Robert Larsen Leder Årsberetning SAAVEL

Årsberetning 2010. Fra innvielsen av SAAVEL-huset, 11. mars 2010. Hans Edvardsen Harry Amundsen Svein Ustad. Hans og Signar, med gitarkamerater

Årsberetning 2010. Fra innvielsen av SAAVEL-huset, 11. mars 2010. Hans Edvardsen Harry Amundsen Svein Ustad. Hans og Signar, med gitarkamerater Årsberetning 2010 Fra innvielsen av SAAVEL-huset, 11. mars 2010. Hans Edvardsen Harry Amundsen Svein Ustad Svein Røstvik med utstilling Hans og Signar, med gitarkamerater Årsberetning 2010. Innhold: Side.

Detaljer

Årsberetning Styrets og komiteenes sammensetning.

Årsberetning Styrets og komiteenes sammensetning. Årsberetning 2008. Korrigert noe etter årsmøtet. Når en skal oppsummere A-Veteranens aktiviteter i 2008, så kan en bruke ordet Rekordstor. Antall medlemmer har øket fra 230 til 250. En av grunnene til

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 3. mars 2016 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: Web:

Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: Web: Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: 91105265 Web: www.vfkm.no, Email: post17@vfkm.no Årsmøte i Valdres Flyklubb (Modellgruppa) Leira 06.02.17

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 Muruvik Vel hadde et overskudd på kr. 34 623 i 2011 mot et underskudd i 2010 på kr. 14 774. Budsjettet for 2011 stipulerte et overskudd på kr. 15 540. Muruvik Vel har hatt

Detaljer

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken.

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken. Årsmelding 2002 Årsmøtet Årsmøtet ble holdt 29. mai 2002 på Munkholmen. 20 medlemmer var til stede. Forut for selve årsmøtet ble det holdt et foredrag av historiker Terje V. Brattberg om Klosteret på Munkholmen

Detaljer

Velkommen til årsmøte 15. mars 2016

Velkommen til årsmøte 15. mars 2016 Velkommen til årsmøte 15. mars 2016 Ås Turlag ønsker velkommen til årsmøte tirsdag 15. mars kl 19.00 i Ås kulturhus, lille sal. Her finner du sakspapirer til årsmøtet. Det er ikke kommet inn noen forslag

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2013 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2008

Innkalling til årsmøte 2008 Innkalling til årsmøte 2008 10 april 2008 Det innkalles med dette til årsmøte i Marinevold Velforening Onsdag 16. april kl 1900 i huset (inngang mellom Magnus den Godes gt 17 og 19) Saksliste: 1. Valg

Detaljer

Årsmelding 2009 Regnskap 2009

Årsmelding 2009 Regnskap 2009 Årsmelding 2009 Regnskap 2009 Saksliste: 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste 4. Valg av møteleder 5. Valg av sekretær 6. Styrets årsberetning 7. Regnskap 2009 8.

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Årsberetning. Bjørgvin Seniorklubb

Årsberetning. Bjørgvin Seniorklubb Årsberetning Bjørgvin Seniorklubb 2012 Styrets sammensetning. Leder: Kjell Sellevold Nestleder: Geir Ole Tellnes Kasserer: Øyvind Nilsen Sekretær: Johannes Boga Valgkomité: Max Marinas, Øystein Kårbø og

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse

Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse Årsberetning 2006 Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse er en ideell, privat stiftelse, med formål å tilgodese barn, unge og voksne med cerebral parese og lignende hjerneskader

Detaljer

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag Årsmøte i Åsen Museum og Historielag 20.02.2017 Sak 5. Regnskap På neste sider følger balanse og samlet resultat før regnskapet er revidert. Revisors beretning blir framlagt på årsmøtet. Spesifikke tall

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 14. NOVEMBER 2012 KL. 19.30 i klubblokalene til Bergens Selskaps- og Brukshundklubb, Kringsjåveien 69 på Laksevåg.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse

Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse Årsberetning 2002 Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse er en ideell, privat stiftelse, med formål å tilgodese barn, unge og voksne med cerebral parese og lignende hjerneskader

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 1 Mars 2008 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Torsdag 27 mars 2008 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010 Årsmøte Tau Bedehus 06.01.2010 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Onsdag 06.01.2010 kl 19.30 Andakt ved Arne Helleland Bevertning Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 2. mars 2017 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2016

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2016 Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund Innhold: Side 1: Forside Side 2: Resultat 2016 Side 4: Balanse 2016 Side 5: Noter org. Nr. 971 516 437 Rapporten følger Foreløpig Norsk Regnskapsstandard, NRS(F),

Detaljer

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015.

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Foreningens styre har i 2015 bestått av: Leder: Sekretær, nestleder: Kasserer: Styremedlem, turansvarlig: Styremedlem, arrangement: Styremedlem,

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 29.03.2017 kl. 1600-1800. Sted: Bergstaden Hotell, Røros Tilstede: Olav Lien, Haldor Tryggestad,

Detaljer

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010 Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 16. februar 2010 Oppmøte: 18 medlemmer inkl. 4 fra styret. 1. Godkjenning av innkalling Vedtak: Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Vedtak: Johan Petter Thue

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2012 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannesen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen (vertsansvarlig)

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 Klubbhuset Setnesmoen, mandag 09.desember 2013 kl.18.00 Åpning Klubbens leder Lars Ramstad åpnet møtet og ønsket de frammøtte hjertelig velkommen. Det var gledelig at

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Dagsorden: 1. Årsberetning 2. Regnskap 3. Budsjett 4. Valg 1. Formann på valg 1 år Espen Krogh 2. Viseformann på valg 2 år Olav Frang 3.

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 6-8. februar 2009 Dato Tid Aktivitet 06.feb 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter i konferansesenteret,

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Fagernes 2.2.05. Årsmøte 2004, 2/2-2005 kl.18:00

Fagernes 2.2.05. Årsmøte 2004, 2/2-2005 kl.18:00 Årsmøte 2004, 2/2-2005 kl.18:00 Fagernes 2.2.05 Valdres Flyklubb Modell årsmøte: Hovedklubben har årsmøte 19.februar kl.17:00 på Sanderstølen 14 tilstede, 11 stemmeberettigede 1. Valg av Dirigent. Kåre

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer 2010 Årsberetning 2010 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 37 medlemmer 15 medlemmer 6 medlemmer Sum

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 29. august 2015

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 29. august 2015 Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 29. august 215 Generalforsamlingen for 215 ble avholdt i den nye Bjørn West hytten lørdag 29. august 215 kl. 15. Til stede: Fra styret: Oddvar Fyllingen,

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2012

BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2012 BALANSE OSLO KAJAKKLUBB Konto Kontonavn Noter 2011 Eiendeler Varige driftsmidler 1000 Nye invest. båhaller/utv.anlegg 1 274 842 0 1001 Nye invest. tårnet/klubbhus 1 33 750 0 1100 Nybygg 1 17 199 0 1101

Detaljer

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT Mandag 10.desember 2012 kl.19:00 Marchè Lier Sør v/shell stasjon og Plantasjen (E18 retning Oslo) Adresse: St. Hallvardsvei 1, 3400 Lier Dagsorden 1. Godkjenning

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte.

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte. Til medlemmer i Sørlandets R/C Modellflyklubb (SRCM) og Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet som avholdes tirsdag 26.02.2013 kl 19 i kaffebar/lunsjrom på Kjevik bak militærhangar.

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 4. April 2017, kl. 19:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 7 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

1. Nyttårsfest 2. Årsmøteinnkalling 3. Valg av nytt styre

1. Nyttårsfest 2. Årsmøteinnkalling 3. Valg av nytt styre Informasjon fra Larvik Dykkeklubb ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nr 1 - År 2009 ~~~~~ Innhold: 1. Nyttårsfest 2. Årsmøteinnkalling 3. Valg av nytt styre Innleveringsfrist neste Bunn & Grunn 19. Februar

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt.

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt. ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00 Møtested: Antall fremmøtte: Muruvik Grendahus 21 medlemmer Pkt. 1 Formann Geir R. Larsen åpnet møtet og ønsket velkommen. Ingen bemerkninger til innkalling. Pkt.

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Sted: Brattås skole Tidspunkt: Torsdag 08.04.2010 kl. 19:00 Saksliste: Sak 2010-1 Konstituering Valg av møteleder Valg av referent Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Pensjonistuniversitetet. Årsmøte. 21. februar 2017

Pensjonistuniversitetet. Årsmøte. 21. februar 2017 Pensjonistuniversitetet Årsmøte 21. februar 2017 Dagsorden. Styrets årsberetning. Årsregnskap med revisorberetning. Valg av styre. Valg av revisor med vararevisor. Valg av valgkomitè etter forslag fra

Detaljer

Årsmelding 2012 Regnskap 2012

Årsmelding 2012 Regnskap 2012 Årsmelding 2012 Regnskap 2012 Saksliste: 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste 4. Valg av møteleder 5. Valg av referent 6. Styrets årsberetning 2012 7. Regnskap 2011-2012

Detaljer

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18.

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18. NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18.30 NORSK LHASA APSO KLUBB. Sandefjord, 26. mars 2016 Innkalling

Detaljer

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING L.AMARKTUNET KL.1830 SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 PROFO VESTERÅLEN 0Ai. 4p ri i. 4. REVISOR 2. 2 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR 3. i MEDLEM TIL VALGKOMMITE 1. LEDER FOR i ÅR E. VALG 1. UROLOGITILBUDET VED

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900 Roan Hytteforening innkaller til årsmøte onsdag 16.03.2016 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder 2. Årsmelding for 2015 3.

Detaljer

ÅRSMELDING. 2014 Hageselskapet Horva hagelag

ÅRSMELDING. 2014 Hageselskapet Horva hagelag ÅRSMELDING «Petter Dass II» Litografi av Kaare Espolin Johnson Horva «De syv søstre» ses i bakgrunnen. 2014 Hageselskapet Horva hagelag For fremme av hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie,

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag har i 2007 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien

Detaljer