DIPS Fase 2 STHF og Betanien. Sluttrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIPS Fase 2 STHF og Betanien. Sluttrapport"

Transkript

1 1 / 26 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal Malversjon godkjent

2 2 / 26 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG PROSJEKTETS NAVN OG PROSJEKTEIER BAKGRUNN FOR OG MÅL MED PROSJEKTET BAKGRUNN MÅL VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE GJENNOMFØRING OG LEVERANSER GJENNOMFØRING I FORHOLD TIL PROSJEKTPLAN Tid Kost Kvalitet Risiko Endringshåndtering PROSJEKTORGANISERING OG RESSURSDISPONERING ORGANISERING AV PROSJEKTET Styringsgruppe Program for regional klinisk dokumentasjon (RKD) Prosjektledelse Delprosjekt Løsning Delprosjekt EDS Delprosjekt Operasjonsplan Delprosjekt Digital samhandling Delprosjekt Integrasjoner/teknisk Delprosjekt Test Forankring, samarbeid og kommunikasjon GEVINSTREALISERING OVERFØRING TIL LINJE VIKTIGE ERFARINGER POTENSIALE FOR FORBEDRING: ANBEFALES VIDEREFØRT:... 26

3 3 / 26 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel Endring Produsent Godkjent av Alle Alle Yrjan Schaug Utkast sendt til Halfrid Waage og Benedicte Børge-Ask Rettinger og innspill på hele dokumentet Halfrid Waage og Benedicte Børge-Ask Kvalitetssikring og innspill Øyvind Tobiassen Halfrid Waage Yrjan Schaug Benedicte Børge-Ask Sendt til SG for godkjenning (utenom kost, som godkjennes i Q3 2014) Godkjent, utenom kost kost 8 overføring til linje VEDLEGG: Ny Endring i tabell 10 Nr. Dokumentnavn Dok.id. Versjon Dato 1 Delprosjekt Løsning Delprosjekt Integrasjon/teknisk 3 Delprosjekt Test Delprosjekt EDS Delprosjekt Operasjonsplan delprosjekt Digital samhandling 1.0

4 4 / 26 1 SAMMENDRAG Prosjektperioden for DIPS Fase 2 har vart fra august juni Prosjektet har lagt til rette for optimalisering av DIPS PAS/EPJ løsningen, og sikret innføring av ny funksjonalitet. Flere nye fagsystemer er integrert med DIPS og det er gjort utbedringer på teknisk løsning for å sikre målet om bedre pasient-/informasjonsflyt. Gjennom arbeidet med digital samhandling har STHF og Betanien tatt et langt steg i retning av elektronisk utveksling med primærhelsetjenesten. Organisatorisk har prosjektet bestått av 6 delprosjekter. Delprosjektene har vært sammensatt tverrfaglig med ressurser fra STHF, Betanien, Sykehuspartner og DIPS/Deloitte. Prosjektet har vært nødt til å redusere omfang underveis innen digital samhandling og integrasjoner, i hovedsak grunnet avhengighet til regionale prosjekter og 3 partsleverandører. Det har vært behov for noen forskyvinger av sentrale milepæler. Prosjektet har likevel levert justert omfang innenfor total tidsramme. Reduksjon av omfang har vært mye av årsaken til underforbruk i budsjetterte kostnader. Formålet med denne sluttrapporten er å gi en oppsummering av prosjektgjennomføringen, samt beskrive erfaringer det er viktig å ta med seg videre i lignende prosjekter. For utfyllende informasjon vises det også til delprosjektenes sluttrapporter. 2 PROSJEKTETS NAVN OG PROSJEKTEIER Prosjektets navn har vært, og prosjekteier har vært Administrerende direktør STHF, Bess Margrethe Frøyshov. 3 BAKGRUNN FOR OG MÅL MED PROSJEKTET 3.1 Bakgrunn 13.mai 2013 gjennomførte STHF og Betanien systembytte fra journalsystemene IMX Lege/Infomedix/BUP data til DIPS PAS/EPJ. Systembyttet ble gjennomført som et organisasjonsutviklingsprosjekt, noe som innebar store endringer i arbeidsprosesser for sluttbrukerne ved de to sykehusene. Til sammen ble det etablert i overkant av 200 nye/endrede arbeidsprosesser, samt gjennomført opplæring av ca ansatte. Fase 1 var i all hovedsak et systembytte med tilhørende arbeidsprosesser. For å ta et ytterligere steg mot å realisere gevinster har det vært viktig å fortsette arbeidet med å stabilisere den allerede etablerte løsningen, samt å videreutvikle og forbedre arbeidsprosesser med mål om bedre pasient/informasjonsflyt. I tillegg hadde sykehusene behov for ytterligere integrasjoner mot andre spesialistsystemer, og ikke minst behov for å ta i bruk ytterligere funksjonalitet etter oppstart. Disse aktivitetene ble vedtatt gjennomført som et prosjekt, basert på samme modell og ide som DIPS Fase 1.

5 5 / Mål Direktivet for DIPS fase 1 beskrev seks overordnede effektmål. Innføringen av et nytt PAS/EPJ i seg selv var ett steg på veien mot å realisere disse. For DIPS fase 2 ble derfor disse seks overordnede effektmål videreført: Bedre pasientbehandling; kvalitet, sikkerhet og effektivitet God informasjonssikkerhet Effektive og standardiserte arbeidsprosesser God og tilgjengelig styringsinformasjon Bedre samhandling God og forutsigbar teknisk drift og forvaltning På bakgrunn av disse overordnede målene ble det utarbeidet følgende resultatmål for DIPS fase 2: Nummer Resultatmål 1 EDS skal være rullet ut ved alle døgnenheter ved STHF og Betanien 2 DIPS operasjonsplan skal være tatt i bruk ved alle relevante enheter ved STHF og Betanien 3 Begge sykehus skal ha innført tjenestebasert adressering, som åpner for full bredding av elektroniske epikriser og henvisninger 4 Alle svarmeldinger skal være migrert til regional meldingsplattform, og Amtrix skal være avviklet 5 PLO meldinger skal være innført til alle kommuner som har lagt til rette for dette 6 Arena sengepostliste skal være tatt i bruk ved akuttmottak i Skien og på Notodden 7 Optimaliseringstiltak skal være gjennomført i henhold til plan for DP løsning (ref. kapittel i direktiv) 4 VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE Av tabell 1 fremgår en beskrivelse/vurdering av prosjektets måloppnåelse. Tabell 1 Vurdering av prosjektets måloppnåelse Resultatmål for fase 2 Nummer Resultatmål Vurdering av måloppnåelse 1 EDS skal være rullet ut ved alle døgnenheter ved EDS innført på alle døgnenheter og Dialyse. Rjukan ikke STHF og Betanien innført etter klinikkens eget ønske. 2 DIPS operasjonsplan skal være tatt i bruk ved alle relevante enheter ved STHF og Betanien 3 Begge sykehus skal ha innført tjenestebasert adressering, som åpner for full bredding av elektroniske epikriser og henvisninger 4 Alle svarmeldinger skal være migrert til regional meldingsplattform, og Amtrix skal være avviklet Resultatmål vurderes som oppnådd. DIPS Operasjonsplan er innført på sykehusene i Skien, Porsgrunn, Notodden, Rjukan, Kragerø og Betanien Resultatmål vurderes som oppnådd. STHF og Betanien har klargjort sine adresser som er distribuert i NHN adresseregister. Resultatmålene for prosjektet er oppnådd. Det er pilotert Flexlab og Sympathy svarmeldinger mot to legekontor. Pga. tekniske utfordringer er det ikke klargjort for pilotering av AGFA i prosjektperioden. Bredding (videre utrulling) med flere legekontor har derfor

6 6 / 26 5 PLO meldinger skal være innført til alle kommuner som har lagt til rette for dette 6 Arena sengepostliste skal være tatt i bruk ved akuttmottak i Skien og på Notodden 7 Optimaliseringstiltak skal være gjennomført i henhold til plan for DP løsning (ref liste i kap ) ikke vært mulig. Amtrix var planlagt avviklet, men på grunn av tekniske utfordringer har ikke dette vært mulig å gjennomføre, og dette ble derfor tatt ut av prosjektet. Resultatmål er kun delvis oppnådd Prosjektet har innført for alle kommuner som er klargjort for elektronisk meldingsutveksling. 15 av 18 kommuner har dermed utveksling av elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger med STHF. For Betanien har tekniske hindringer vært i veien Disse ble avklart sent i prosjektet, men man rakk å teste 15 av 18 kommuner, og innføring av elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger for Betanien gjøres til høsten 2014(overleveres). Resultatmålene for prosjektet er oppnådd. Arena sengepostliste er innført på Akuttmottaket på Skien. Notodden ønsket ikke å ta i bruk DIPS Arena sengepostliste. Resultatmål er oppnådd Alle resultatmål er gjennomført med unntak av rapportveileder som er tatt ut av omfanget grunnet en vurdering av ressursutfordringer i forhold til de oppgaver som skulle gjennomføres Med bakgrunn i reduksjon av omfang er resultatmål oppnådd. 5 GJENNOMFØRING OG LEVERANSER 5.1 Gjennomføring i forhold til prosjektplan I det følgende gid det en beskrivelse av tid, kost, kvalitet, risiko og endringshåndtering Tid I tabell 2 fremgår en oversikt over planlagt fremdrift vs. faktisk fremdrift i prosjektperioden. Tabell 2 Planlagt versus faktisk fremdrift DIPS Fase 2 Milepæl Dato planlagt Faktisk dato Overordnet Planleggingsfasen Når B4 beslutning foreligger for Fase Når Fase 2 er avsluttet DP Løsning Når tiltak er implementert i organisasjonen Når DIPS Arena sengepostliste er implementert ved STHF Når skanningsliste er godkjent i journalutvalget Når EPJ dato er oppnådd (Betanien) DP EDS Når EDS er ferdig konfigurert og klar til test Når EDS pulje 1 er produksjons satt Når utrulling på alle enheter er gjennomført DP Operasjonsplan Når konfigurasjon er ferdig og klar for test Løsning overlevert Betanien Se sluttrapport DP løsning, kap for detaljer.

7 7 / 26 Når Operasjonsplan er produksjons satt ved Rjukan/Notodden/Kragerø Når Operasjonsplan er produksjons satt ved Betanien Når Operasjonsplan er produksjons satt ved Skien/Porsgrunn Digital samhandling PLO Når pilot med første kommune er gjennomført PLO Når overlevering til forvaltning er gjennomført Epikrise Når oppfølgingsaktiviteter av delprosjekt mot aktuelle legekontor er gjennomført Når STHF og Betanien har klargjort tjenester som skal publiseres gjennom NHN (STHF) (Betanien) Når elektroniske svar er produksjonssatt på ny integrasjonsplattform (pilot) DP Teknisk/Integrasjoner Når pulje 1 integrasjoner er overlevert til drift Når pulje 2 integrasjoner er overlevert til drift Når pulje 3 integrasjoner er overlevert til drift Når pulje 4 integrasjoner er overlevert til drift Når lokal klienttrafikk for DIPS er kryptert N/A 3 Når lesetilgang ved bortfall av Digiplex er sikret N/A 4 Test Når overordnet testplan er godkjent Når siste testrapport er godkjent Løsning: Har opprettholdt fremdrift så å si etter plan med unntak av Arena sengepostliste. I forhold til opprinnelig planlagt implementering , ble dette utsatt til Hovedgrunnen til dette var at det ble gjennomført en omfattende prosess i forhold til vurdering av funksjonalitet, og delprosjektet anbefalte i samråd med akuttmottak å utsette oppstart. EDS og Operasjonsplan: Fremdrift i henhold til plan. Digital samhandling: Det har vært krevende å følge planlagt fremdrift i delprosjektet digital samhandling og det har vært store forsinkelser hele veien. Delprosjektet har vært helt avhengig av Regionalt prosjekt Digital samhandling og leverandører av EPJ i kommuner. Prosjektet har hatt en tett dialog underveis, men fremdriften har i realiteten vært styrt de eksterne partene. Integrasjoner: Det har vært krevende å følge planlagt fremdrift i delprosjekt Teknisk/integrasjoner og det har vært store forsinkelser hele veien. I tillegg har det vist seg at målsetningen for flere av integrasjonene ikke var realistiske eller hensiktsmessig å gjennomføre. Det er flere grunner til dette: Kost-nytte forhold var ikke tilstrekkelig for implementering av funksjonalitet 2 Kragerø ønsket å utsette oppstart 1 uke, startet Se sluttrapport delprosjekt Teknisk/Integrasjoner for detaljert beskrivelse 4 Se sluttrapport delprosjekt Teknisk/Integrasjoner for detaljert bekskrivelse 5 Pulje 1 Integrasjoner: Nissy, Portør Com 6 Pulje 2 og 3 Integrasjoner: GoTreatIt folkeregisteroppslag, Agfa RIS DIPS statusmelding, DIPS- Agfa RIS Pop Up, DIPS Flexlab rekvisisjon LID, DIPS Fastlegeregister, Redundant applikasjonsserver

8 8 / 26 Funksjonalitet var/er tatt hånd om og implementert av andre prosjekter Funksjonalitet er overført til andre prosjekter Alle endringene er behandlet som endringshåndtering og behandlet i prosjektets styringsgruppe Kost Prosjektets regnskap er avsluttet. I den forbindelse ble det gjort en grundig regnskapsmessig vurdering av budsjettet for å se om en større del av arbeid og leveranser skaper varige verdier og dermed kan aktiveres. Det er samtidig vurdert hvorvidt finansieringen for de ulike arbeidene og leveransene skal være regional eller lokal. På bakgrunn av denne gjennomgangen ble det konkludert med at 1,3 MNOK av den lokale finansieringen reklassifiseres fra direkte kostnadsføring til investering. Dette er knyttet til delprosjekt Løsning, hvor Arena sengepostliste medfører bygging av en ny løsning og dermed inngår i investeringene lokalt. Vurderingene er tuftet på Helse Sør-Øst RHF sine økonomirutiner for IKT-prosjekter skillet mellom driftskostnader og investeringer. Tabellen nedenfor inneholder resultat sett opp mot justert budsjett. DIPS Fase 2, inklusive forprosjekt, leverer totalt sett 18 MNOK under budsjett. Kostnader fordeles mellom Betanien Hospital og Sykehuset Telemark HF etter samme nøkkel som i fase 1, dvs henholdsvis 6,7 % og 93,3 %, med unntak av enkelte anskaffelser og aktiviteter som bare har begunstiget det ene helseforetaket. Fase Delprosjekt Finansieringskilde Finansieringsform Regnskap Budsjett Avvik Forprosjekt Innføring DIPS STHF fase 2 Regional Investering Gjennomføring Prosjektledelse og fellesfunksjoner Lokal Drift Gjennomføring Prosjektledelse og fellesfunksjoner Regional Investering Gjennomføring Løsning Lokal Investering Gjennomføring Løsning Lokal Drift Gjennomføring EDS Lokal Drift Gjennomføring Operasjonsplan Lokal Drift Gjennomføring Operasjonsplan Regional Investering Gjennomføring Digital samhandling Lokal Drift Gjennomføring Integrasjon/teknisk Regional Investering Gjennomføring Test Lokal Drift Gjennomføring Test Regional Investering Totalsum Det er til dels store avvik for delprosjektene. Dette dreier seg i hovedsak om: I EDS ble opplæringen i nesten utelukkende gjennomført av interne ressurser, slik at konsulentbruken ble mindre enn forutsatt. Etter klinikkens eget ønske ble EDS ikke innført på Rjukan i prosjektperioden. I delprosjekt digital samhandling gjorde tekniske årsaker det umulig å bredde svarmeldinger fra fagsystemene Sympathy og Flexlab til legekontor. Det var heller ikke mulig å få pilotert svarmeldinger fra Agfa. Overgang fra Amtrix til regional meldingsplattform ble ikke realisert. Videre var det noe restanse på PLO-meldinger, dels på grunn av tekniske utfordringer, dels på grunn av at kommunene ikke var klare.

9 9 / 26 Innenfor delprosjekt integrasjoner ble omfanget betydelig redusert i løpet av prosjektperioden, i.e. fra 15 til 8 integrasjoner. Av de resterende 8 integrasjoner som prosjektet skulle levere ble 6 ferdigstilt og overlevert. Produksjonssetting av 8-sifret LID, samt Agfa statusmeldinger ble overleveres til forvaltning. Ulike årsaker gjorde at integrasjoner ikke var mulig å realisere. Redusert omfang i delprosjekt test er en konsekvens av redusert omfang i andre delprosjekter. I tillegg til det som fremkommer av prosjektregnskapet, har sykehusene hatt et ikke ubetydelig inntektstap knyttet til opplæring av ansatte, redusert drift og bortfall av aktivitet/inntjening Kvalitet Prosjektet har videreført kvalitetsrutiner fra fase 1. Det er i prosjektet utarbeidet en detaljert plan over de ulike leveranser. Denne planen viser en oversikt over og beskrivelse av kvalitetssikringsprosessen knyttet til hver enkelt leveranse i prosjektet, samt hvem som godkjenner disse Risiko Prosjektet har videreført rutiner for identifisering, oppfølging og rapportering av risiko fra fase 1. Totalt gjennom prosjektperioden er det identifisert 84 prosjektrisiki. Risiki er rapportert fra delprosjektledere til prosjektledelsen i ukentlig statusrapporteringer. Ved prosjektets slutt er alle prosjektrisiki eliminert. I oktober 2013 ble det gjennomført møter mellom prosjektet, Teknologi og ehelse, samt Sykehuspartner for å iverksette ROS-analyse. Det ble vurdert hvilke områder som var gjenstand for risiko og sårbarhetsanalyse, og håndtering av dette videre. Leveransen på enkelte områder har uteblitt til tross for purringer fra prosjektleder. RKD har vært involvert i problemstillingen og har adressert dette til aktuell instans i forhold til forbedring av prosessen generelt. Prosjektledelsen har samlet de vurderinger som foreligger, og vil i dialog med Teknologi og ehelse ved STHF diskutere hvordan organisasjonen skal håndtere dette videre Endringshåndtering Prosjektet har hatt rutiner for endringshåndtering. Endringer i omfang og ressursbruk for delprosjektene, som ikke har påvirket direktivet, er endringshåndtert og godkjent av prosjektleder. Endringshåndteringer som omfatter større endring av tid, kostnad eller kvalitet er meldt som sak og behandlet av Styringsgruppen.

10 10 / 26 6 PROSJEKTORGANISERING OG RESSURSDISPONERING 6.1 Organisering av prosjektet Av figur 1 fremgår planlagt struktur for og prosjektorganisering av DIPS Fase 2. Prosjekteier Styringsgruppe Program Journalutvalg Lokal forvaltning SP - forvaltning Prosjektleder Benedicte Børge Ask/Halfrid Waage Ass. Prosjektleder SP Øyvind Tobiassen Ass. Prosjektleder DIPS Yrjan Schaug DP Løsning Elisabeth Sagafos DP EDS Liv Torunn Myrene DP Operasjonsplan Bjarne Lia DP Digital samhandling Ulf K. Rønneberg Dp Integrasjoner/ teknisk Esben Kristoffersen/Øyvind Tobiassen DP Test Gyda Riis/Olaug Haslemoen Figur 1 DIPS Fase 2, prosjektorganisering Prosjektet har vært organisert i 6 ulike delprosjekt. Delprosjektledere har hatt ansvar for å styre delprosjektet innenfor fastsatte rammer (tid, kost og kvalitet). Delprosjektledere har i ukentlig møter rapportert status til prosjektleder på blant annet tid, kost, kvalitet, ressurser og risiko Styringsgruppe Ved prosjektstart besto Styringsgruppen av følgende deltakere: Navn Halfrid Waage Agnete Dalevoll Anlaug Botnen Berit Kvarø Unhammer Kirsten Ekeland Harald Strøm Inger Ann Aasen Tine Benedicte Sand Wirsching Terje Danielsen Tor Arne Viksjø Kjell Arne Grøtting Bengt D. Nilssen Bengt Nilssen Stilling/rolle Styringsgruppeleder, Fagdirektør STHF Styringsgruppemedlem, Kirurgisk klinikk Styringsgruppemedlem, Medisinsk klinikk Styringsgruppemedlem, Klinikk Notodden/Rjukan Styringsgruppemedlem, Psykiatrisk klinikk Styringsgruppemedlem, IKT sjef STF Styringsgruppemedlem, NSF Styringsgruppemedlem, Sykehuspartner Administrerende Direktør Betanien Hospital Administrerende Direktør DIPS Observatør, Program for Digital Samhandling Observatør, Program for Regional Klinisk Dokumentasjon Observatør, HSØ Fra ble det gjort en del endringer i prosjektledelse og Styringsgruppe. Endringene har vært: Prosjektleder Benedicte Børge Ask gikk over i ny stilling, Halfrid Waage gikk ut av SG Terje Danielsen gikk inn som styringsgruppeleder Bengt Nilsen gikk ut av SG som observatør og Benedicte Børge Ask, nå som prosjektleder for Regional Klinisk Dokumentasjon i HSØ, gikk inn som observatør i SG

11 11 / 26 Kjell Arne Grøtting ble erstattet av John Vestengen. Gjeldende fra For mer detaljer vises det til Styringsgruppesak som ble godkjent av SG i mars 5. Styringsgruppemøter har vært gjennomført månedlig fra prosjektstart til og med juni Samarbeidet med styringsgruppen har vært konstruktivt og positivt Program for regional klinisk dokumentasjon (RKD) Prosjektet har vært regionalt finansiert, og dermed en del av prosjektporteføljen til Program for Regional Klinisk Dokumentasjon i HSØ. Prosjektledelsen har hatt dialogmøter med programledelsen hver 14 dag gjennom hele prosjektperioden. Skriftlig statusrapportering har blitt gjennomført en gang i måneden. Programleder frem til var Bengt Nilssen, deretter har Benedicte Børge-Ask vært programleder Prosjektledelse Benedicte Børge-Ask frem til deretter Halfrid Waage, Prosjektleder (STHF) Øyvind Tobiassen, Ass. Prosjektleder (Sykehuspartner) Yrjan Schaug, Ass. Prosjektleder,(DIPS/Deloitte) Elisabeth Sagafos, DPL Løsning (Betanien) Bjarne Lia, DPL Operasjonsplan (STHF) Gyda Riis ut mars, deretter Olaug Haslemoen, DPL Test (Sykehuspartner) Esben Kristoffersen til mars, deretter Øyvind Tobiassen, DPL Integrasjoner/teknisk (Sykehuspartner) Ulf Kristian Rønneberg, DPL Digital samhandling (STHF) Liv Torunn Myrene, DPL EDS (STHF) Prosjektet har også samarbeidet med og jevnlig informert Direktørens ledergruppe ved STHF om prosjektet, fremdrift og relevante problemstillinger. I tillegg har prosjektleder orientert styret ved STHF Delprosjekt Løsning Arbeidet i Delprosjekt Løsning har blitt ledet av Elisabeth Sagafos. I tabell 3 fremkommer det en beskrivelse av resultatmål for delprosjektet og vurdering av måloppnåelse. Tabell 3 Vurdering av måloppnåelse DP Løsning Vurdering av måloppnåelse resultatmål Resultatmål Vurdering av måloppnåelse 1. Stabilisering/Optimalisering: a. Stabilisere og optimalisere innført DIPS PAS/EPJ løsning mht utvalgte fokusområder DP Løsning har i henhold til besluttede områder, slik dette fremgår av delprosjektets direktiv, stabilisert og optimalisert DIPS PAS/EPJ løsningen. Endringer i omfanget av optimaliseringsområder er tatt høyde for gjennom endringsanmodning til prosjektledelsen. Se sluttrapport Løsning for detaljert beskrivelse av leveransene. 5 Sak Endringer i roller og oppgaver for prosjektledelse fase 2 versjon 1.0

12 12 / Skanning: a. Etablering av en Full elektronisk pasientjournal ved Betanien Hospital b. Kvalitetssikring av dokumenttyper som skannes til DIPS ved STHF 3. Arena sengepostliste: a. Erstatte dagens støttesystem for registrering/triagering ved Akuttmottak (STHF) med Arena sengepostliste I løpet av prosjektperioden har DP Løsning faglig og juridisk kvalitetssikret skanningslisten ved STHF, herunder skanningsliste for pasientrelatert innkommende post og produksjon skanningslisten. En detaljert beskrivelse av kvalitetssikringsprosessen fremgår av arbeidsgruppens sluttrapport («Kvalitetssikring av skanningsliste ved STHF v 1.0). DP Løsning har i tillegg faglig og juridisk kvalitetssikret skanningslisten ved Betanien og overlevert anbefalinger til arbeidsprosesser for Full EPJ ved sykehuset. En detaljert beskrivelse sistnevnte fremgår av sluttrapporten «Arbeidsprosesser Full EPJ Betanien v 1.0». Se sluttrapport Løsning for en oppsummering av leveransene fra arbeidsgruppen Skanning. DIPS Arena sengepostliste er blitt implementert og har erstattet IMATIS Visi/elektronisk whiteboard ved Akuttmottaket på STHF. Arena sengepostliste anvendes i forhold til øyeblikkelig hjelp innleggelser og elektive innleggelser i akuttmottaket. Løsning har gjennomført målinger av definerte gevinstindikatorer både før (0-linjemålinger), under (mellommålinger) og kort tid etter implementering av optimaliseringstiltak(1- linjemålinger). Oversikt over resultater fra 0- og 1-linjemålinger, samt anbefalinger til oppfølging på sykehusnivå og klinikknivå er gjort kjent for Direktørens ledergruppe og for klinikk og seksjonsledere ved STHF og Betanien. Presentasjonene ansees som gode verktøy for videre oppfølging av optimaliseringstiltak knyttet til aktuelle områder. Løsning har gjennomført en rekke opplæringstiltak ute i klinikkene, men har opplevd at oppmøte har vært varierende. Dette reflekteres i kartleggingsresultatene, der man ser fremgang på enkelte områder, mens andre områder er lik eller forverret fra før man startet optimaliseringsarbeidet. Dette må også sees i lys av at organisasjonen har vært gjennom en krevende situasjon både økonomisk og organisatorisk, noe som kan ha vært et forstyrrende element for stabilisering- og optimaliseringsarbeidet. Likevel har mange STHF og Betanien ansatte gjennom prosjektperioden opparbeidet seg betydelig kunnskap om arbeidsprosesser/arbeidsflyt og dokumentasjon i DIPS. Det er i tillegg lagt et godt grunnlag for videre oppfølging av dette arbeidet i samarbeid mellom Funksjonell forvaltning, superbrukere, ledere og sluttbrukere. Skanning: Prosjektet har gjennom faglig og juridisk kvalitetssikring av skanningsliste ved Betanien anbefalt arbeidsprosesser for full-elektronisk pasientjournal (Full EPJ) ved Betanien. Videre ble det utarbeidet forslag til fremdriftsplan for oppnåelse av EPJ dato ved sykehuset. Dette ble overlevert til Betanien i henhold til plan. I august 2013 besluttet STHF å ikke etablere Full EPJ. STHF sitt ambisjonsnivå var å gå i retning av Full EPJ gjennom en kvalitetssikret skanningsliste. Løsning har faglig og juridisk kvalitetssikret skanningsliste for innkommende post og produksjonskanning, samt revidert skanningsliste for historisk skanning. Kvalitetssikringsprosessen ble gjennomført i tett samarbeid med jurist ved Kvalitetsseksjonen på STHF, samt Fagdirektør og journalutvalget ved STHF og Betanien. Arena Sengepostliste:

13 13 / 26 Arena sengepostliste skulle erstatte dagens støttesystem for registering av pasientdata og registrering av triagering ved akuttmottak i Skien og Notodden. Gjennom første halvdel av prosjektet så Notodden at de ikke hadde det samme behov som Skien i forhold til triagering. De besluttet derfor å ikke være med videre i innføringsløpet. På akuttmottaket har overgangen til Arena sengepostliste gått bra. Rapportuttak er ett av områdene som har gitt størst gevinst, mens det fortsatt er ønske om mer funksjonalitet knyttet til DIPS Arena sengepostliste. STHF har en tett dialog med DIPS ASA på dette området og det er forventet mer funksjonalitet basert på endringsønsker ved neste oppgradering av DIPS. Etter innføringen oppsto det problemer med Context sync som førte til feilmeldinger i DIPS på alle lokalisasjoner (foruten akuttmottaket). Dette opplevde sluttbrukere som svært problematisk. Det ble jobbet intenst med å løse feilen. Feilen knyttet til Context sync ble løst etter hvert i tett samarbeid med DIPS ASA, Sykehuspartner forvaltning og en egen Task Force gruppe som ble etablert i Sykehuspartner. Det er fortsatt utfordringer rundt brukeropplevelser knyttet til ustabilitet, fryssituasjoner, ulike feilmeldinger i Dips, treghet etc. Årsaksforhold er fremdeles uavklart. Det er viktig med høyt fokus for å identifisere årsak, etablere en konkret beskrivelse av problemområder, samt iverksette nødvendige tiltak vedr ovennevnte utfordringer. Arbeidet knyttet til dette har blitt overført i linjen og ivaretas videre av Teknologi og ehelse, jf SG-sak 08/03. Samtidig ble Task Force gruppen nedlagt. Sykehuspartner ønsker at STHF og Betanien presiserer krav til ytelse i DIPS og at de kommer med en spesifikk bestilling på oppgaver og tiltak vedrørende utfordringene over. For detaljert beskrivelse av Arena sengepostliste, se sluttrapport for Arena Sengepostliste Delprosjekt EDS Arbeidet i EDS har blitt ledet av Liv Torunn Myrene. Hovedmålet har vært å innføre EDS på alle døgnenheter inkl. Dialysen i STHF og Betanien. I tabell 4 fremkommer delprosjektets resultatmål samt en vurdering av måloppnåelse. Tabell 4 Vurdering av måloppnåelse DP EDS Vurdering av måloppnåelse resultatmål Resultatmål Vurdering av måloppnåelse Etablert DP EDS Dette er gjennomført. Levert prosjektdirektiv for EDS Dette er gjennomført. Etablert arbeidsgrupper i DP EDS Dette er gjennomført. Forankret på alle nivå, arbeide med interessentanalyse og informasjonsplan Utarbeidet interesseanalyse for delprosjektet. Lagt informasjon ut på Pulsen, sendt ut nyhetsbrev og arrangert informasjonsmøter for EDS til andre faggrupper og ledere. Kartlagt nå- situasjon i forhold til sykepleiedokumentasjonen ut 0- linje målinger utført fra utvalgte indikatorer Identifisert gevinster Dette er gjennomført. Utarbeidet brukerveiledere/ prosedyrer for bruk av EDS Delprosjektet har utarbeidet 18 brukerveiledninger og 17 prosedyrer. Disse er publisert på TQM. Avklart med kvalitetsseksjonen/lokal forvaltning om EDS Dette ble avklart forvaltning som gjelder i prosjektperioden Avklart EDS forvaltning etter utrulling med lokal forvaltning Forvaltingsplan for EDS ble presentert i direktørens 6 Arena sengepostliste versjon 1.0

14 14 / 26 Gjennomført opplæring av eliteinstruktører, superbrukere og brukere Avklart videreføring av EDS arbeidsgruppe Implementert regionale standarder for oppsett, prosedyrer, opplæring og forvaltning av EDS i regi av HSØ prosjekt for regional standardisering DIPS Etablert EDS referansegruppe Utarbeidet informasjonsplan Avklart samarbeid med HiT ledermøte 19.mars Dette er gjort etter plan. Dette ble avklart i september 2013, og gruppen har hatt jevnlige møter. Dette er gjennomført. Dette er gjennomført. Dette er gjennomført. Dette er gjennomført. Delprosjekt EDS implementerte elektronisk dokumentasjon for sykepleiere i henhold til utrullingsplan. Unntaket er Rjukan, som etter eget ønske besluttet å ikke innføre EDS i prosjektperioden. Det har vært totalt 8 utrullingspuljer. Puljene har omfattet til sammen ca sluttbrukere som har gjennomført kurs. Kursene har hatt en oppmøteprosent tilsvarende 96 %. Innføring av EDS har vært et stort faglig løft, og det har vært stort engasjement hos faggruppen. Gjennom prosjektperioden har man sett behov for å følge opp enheter utover oppstartstøtte, for å sikre bistand til bruk og oppfølging av elektronisk sykepleiedokumentasjon. For at grunnlaget med arbeidsrutiner og dokumentasjon videreføres etter hensikt, er det avgjørende at ansvarlige i klinikkene sammen med forvaltning følger opp det dette videre. Se for øvrig EDS Delprosjekt Operasjonsplan Bjarne Lia har ledet arbeidet med innføring av operasjonsplan. Målet har vært å innføre DIPS Operasjonsplan på sykehusene i Skien, Porsgrunn, Notodden, Rjukan, Kragerø og Betanien. I tabell 5 fremkommer delprosjektets resultatmål samt en vurdering av måloppnåelse. Tabell 5 Vurdering av måloppnåelse DP Operasjonsplan Vurdering av måloppnåelse resultatmål Resultatmål Vurdering av måloppnåelse Mål oppnådd, og ny operasjonsplan er tatt i bruk ved alle lokasjoner DIPS operasjonsplan er i bruk og erstatter eksisterende systemer for operasjonsplanlegging ved sykehusene i Skien, Porsgrunn, Notodden, Rjukan, Kragerø og Betanien Opplæring gjennomført for alle brukere ved alle lokasjoner Utarbeidet brukerveiledninger Forslag til regional standard til Regional standardisering klinisk dokumentasjon (RSKD) Alle brukere har fått tilbud om opplæring Oppmøteprosent nær 100% ved sykehusene på Rjukan, Notodden, Kragerø og Betanien Oppmøteprosent i Skien/ Porsgrunn fra % i de ulike yrkesgruppene Mål vurderes som oppnådd Brukerveiledning er utarbeidet og ligger på TQM. Mål er oppnådd Forslag er overlevert til RSKD ved delprosjektets slutt. Mål er oppnådd Delprosjektet har arbeidet systematisk og tross utfordringer underveis, klart å holde fremdriften og levert i henhold til plan. Det har vært utfordrende å få tilstrekkelig med fagpersoner inn i delprosjektet, noe som gjorde at man underveis var bekymret for forankring og utarbeidelse av løsningen. Dette har delprosjektet løst ved å spille inn saker til ledergruppen for Medisinsk faglig 7 EDS versjon 1.0

15 15 / 26 seksjon (MFS), samt sikret et veldig godt samarbeid med klinikkledelsen i Kirurgisk klinikk. Det oppsto også en feil etter oppstart der pasienter på operasjonsprogrammet ble borte ved to anledninger. Prosjektet har gjort tiltak der noe av funksjonaliteten som utløste feilen ble fjernet, slik at ikke dette oppstår igjen. Dette omfattet funksjonalitet som ikke inngår i brukerveiledere og har således liten konsekvens for bruken av operasjonsplan. Delprosjektet har ved flere anledninger deltatt i regionale samlinger knyttet til utarbeidelse av regional løsning før operasjonsplan, og ved prosjektets slutt overlevert forslag/innspill til den regionale løsningen. Delprosjektet overleverte DIPS operasjonsplan til forvaltning Ved delprosjektets slutt gjensto det noen restanser. Beskrivelse av restanser fremkommer i kapittel 8. For en mer detaljert beskrivelse av arbeidet knyttet til DIPS operasjonsplan vises det til sluttrapport Operasjonsplan Delprosjekt Digital samhandling Arbeidet knyttet til digital samhandling er ledet av Ulf Kristian Rønneberg. Delprosjektet har vært inndelt i tre arbeidsgrupper; Epikrise/henvisning/adressering, Migrering (KITH svarmeldinger), og Pleie- og omsorgsmeldinger. I tabellen 6 fremkommer delprosjektets resultatmål og en vurdering av måloppnåelse. Tabell 6 Vurdering av måloppnåelse DP Digital samhandling Vurdering av måloppnåelse resultatmål Resultatmål Vurdering av måloppnåelse STHF og Betanien skal motta elektronisk applikasjonskvittering på Epikrise fra alle legekontor og kommunale enheter som mottar elektroniske epikriser (fra STHF og Betanien). Vi har pr i dag ikke sumrapport som viser hvor mange legekontor vi mottar applikasjonskvittering fra. Papirsvar er fortsatt hovedforsendelse av epikrise, og det er ikke igangsatt systematisk overvåking av applikasjonskvittering på epikriseforsendelse. Utkast til lokal organisering av overvåking og rutine for slik overvåking foreligger i STHF. Ingen kommuner mottar epikriser kun elektronisk ved prosjektslutt. Papir forventes å kunne avvikles i løpet av året for legekontor og kommuner som har integrasjon med NHNadresseregister. Prosjektet anbefaler fortløpende vurderinger i linjen i forhold til avvikling av papir. STHF og Betaniens helsetjenste er publisert og i bruk i NHN adressregister Hovedtyngden av innsatsen for å få dette på plass lå hos SP (via det regionale prosjektet) og leverandører av legekontorenes EPJ, og var nært knyttet til utrulling av integrasjon for legekontor med NHN-adresseregister. Delprosjektets oppgave var i denne sammenheng å være pådriver for fremdrift, en oppgave som ble ivaretatt i forbindelse med arbeidsgruppemøtene, og ved direkte kontakt med nøkkelpersonell hos de ulike aktører. Publisert og i bruk i STHF fra nov Torsdag 22. Mai 2014 endret Betanien Hospital i Skien til egen EDI-adresse i NHN-adresseregister. Egne tjenesteadresser for Betanien er lagt ut på NHN adresseregister, men ikke publisert. De vil bli publisert når det åpnes for innsending av henvisninger til Betanien, antatt 8 Operasjonsplan versjon 1.0

16 16 / 26 Primærhelsetjeneste og kommuner sender elektroniske henvisninger basert på tjenesteoppslag i NHN adresseregisteret, og mottak av henvisninger rutes riktig i arbeidsflyt KITH xml svarmelding v1.3 er innført for fagsystemene innen medisinsk biokjemi (Flexlab), patologi (Sympathy), og radiologi (Agfa), og rutes via ny integrasjonsplattform, og med mottak av applikasjonskvittering. Videre skal Amtrix integrasjonsløsningen være avviklet. Det må tas forbehold om måloppnåelse da manglende kvalitet på visning/mottak i fagsystem på legekontor og kommune kan bremse overgang til KITH xml v1.3 Elektroniske PLO meldinger er innført og breddet internt på STHF og Betanien, og mot de kommunene som er klare og forberedt for mottak/sending av PLO meldinger innen prosjektavslutning Overvåkingsløsning av applikasjonskvittering basert på tilgjengelig overvåking i fagsystemer, supplert med overvåking i Message Tracking Monitor (MTM) skal klargjøres. Dette danner grunnlag for avvikling av papirmeldinger. august Sending av elektroniske henvisninger basert på tjenesteoppslag i NHN følger omlegging til integrasjon med NHN-adresseregister i regi av OSEAN-prosjektet. Til nå har ca 60% av legekontorene i Telemark etablert integrasjon med adresseregisteret. Mottatte henvisninger i STHF rutes i riktig arbeidsflyt. Papirkopier benyttes fortsatt, men forventes å kunne avvikles i løpet av året for legekontor og kommuner som har integrasjon med NHN-adresseregister. Prosjektet anbefaler at Teknologi og ehelse driver denne prosessen videre, og vurderer avvikling fortløpende. Betanien har ikke igangsatt elektronisk mottak av henvisninger ved prosjektslutt. (Fortsatt kun henvisninger på papir) Planlagt oppstart er august Som under resultatmål 1, var delprosjektets oppgave også her å være pådriver for fremdrift. Fremdriften var avhengig av eksterne ressurser som delprosjektet ikke hadde kontroll med. Pådriverrollen ble ivaretatt i arbeidsgruppemøter, og ved direkte kontakt med nøkkelpersonell hos de ulike aktører. Pilot gjennomført for medisinsk biokjemi og patologi med to legekontor med fagsystemene SystemX og InfoDoc (Plenario) Radiologi arbeider fortsatt med feilretting inn mot disse to fagprogrammene. Både medisinsk biokjemi, patologi og radiologi har testet med Winmed 3. Pilot ikke startet for dette fagsystemet. For andre fagsystemer i legekontor, som Winmed 2 og Vision, er test stanset, pga mange feil, og at disse systemene skal fases ut. Bredding ble ikke påbegynt i prosjektperioden. For detaljer, se kap 5.3, i delprosjektdirektiv digital samhandling. For restanser se kapittel 8 i dette dokument. Resultatmålet anses som delvis oppnådd. Avvikling av Amtrix ble tatt ut av prosjektet, da avvikling av denne serveren ikke kan gjøres før alle legekontor, som i dag har elektronisk kommunikasjon med STHF, har etablert integrasjon med NHN-adresseregister. Prosjektets oppgave var å innføre elektronisk kommunikasjon av PLO-meldinger for de kommuner som var klare for dette. Alle heldøgnsposter ved STHF, både psykiatri og somatikk, har tatt i bruk PLO-meldinger. 15 av 18 kommuner sender og mottar PLO-meldinger med STHF. Dette dekker ca 80% av befolkningen. Kragerø kommune er ferdig testet, men starter meldingsutvekslingen i august Porsgrunn og Hjartdal er ikke klare ved prosjektslutt. Betanien har testet ferdig med 15 kommuner, men har måttet utsette oppstart av elektronisk sending til over ferien. Resultatmålet anses som oppnådd. Det er tatt i bruk overvåkingsfunksjoner i fagprogrammene DIPS, Agfa og FlexLab. Det er ikke overvåking i Sympathy. MTM er tatt i bruk som supplerende overvåking i forbindelse med pilot for svarmeldinger innen patologi og med.biokjemi. Nøkkelpersonell for disse to fagområdene, samt for radiologi, har fått opplæring. Prosjektet har utarbeidet forslag til rutiner for overvåking i MTM, men disse er ikke godkjent grunnet en feil i MTM. Feilen er

17 17 / 26 Utrede og anbefale plan for innføring av Interaktiv Henvisning og Rekvisisjon (IHR) ved STHF Rutiner for avvikshåndtering er etablert og fungerer som forutsatt meldt og rutiner vil godkjennes av systemeier for fagsystem når feilen er rettet. Videre benyttes MTM for overordnet oppfølging av PLO-meldinger. MTM er ikke tatt i bruk lokalt ved STHF for overvåking av epikriser eller henvisninger. Resultatmålet anses som oppnådd. Avvikling av papir inngikk ikke i prosjektet, men det er laget forslag til prosedyre for avviklingsarbeidet. IHR ble i prosjektperioden etablert som eget prosjekt utenfor delprosjekt Digital samhandling, ledet av seksjon Teknologi og ehelse. Dette resultatmålet utgår. Det er utarbeidet og etablert rutiner for meldingsovervåking og håndtering av nedetid for PLO-meldinger. Det er også utarbeidet rutiner for meldingsovervåking av svarmeldinger som benyttes under pilot. Utkast til meldingsovervåking av epikriser foreligger. Utkast til rutiner for overvåkning av svarmeldinger er utarbeidet. Avvikshåndtering følges opp via TQM, og som beskrevet i aktuelle delavtaler hvor bruk av elektronisk meldingsutveksling inngår. PLO-avviksmelding benyttes ikke av STHF/Betanien. Kommunene benytter PLO-avviksmelding. Epikrise/henvisning/adressering: Fremdrift og omfang har i stor grad vært styrt av det regionale adresseringsprosjektet. Prosjektet har hatt en pådriverrolle. I tillegg er det startet et arbeid med prosess rundt oppfølging av elektronisk forsendelse og hvordan dette skal overvåkes. Prosjektet har utarbeidet forslag til rutiner for dette. Denne prosessen må drives videre etter prosjektets slutt og oppgaver er adressert i overleveringsmøtet til aktuelle mottakere. Pleie og omsorgsmeldinger: STHF har tatt et stort steg i å ta i bruk elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger. For Betanien har prosjektet bidratt med testing slik at mye av forberedelsene til oppstart av elektroniske meldinger kan starte til høsten i regi av Betanien. KITH meldinger: Prosjektet har klart å pilotere svarmelding fra Flexlab og Sympathy mot to EPJ systemer mot legekontor. Det har vært mange tekniske utfordringer her som har ligget utenfor prosjektets styring og kontroll. Tett oppfølging og dialog med det regionale prosjektet, samt aktuelle legekontor har vært viktig. Dette arbeidet har ikke hatt ønsket fremdrift og har derfor ikke klart å levere som planlagt. Oppsummert har prosjektet hatt ressurser og levert fra STHF siden, men pga. avhengighet til andre har man ikke oppnådd resultatmål som satt innledningsvis i prosjektet. Restanser og oppfølgingsoppgaver er adressert i overleveringsmøter til Seksjon for teknologi og ehelse, samt systemeier for fagsystemene (Flexlab, AGFA og Sympathy). Se for øvrig Integrasjon/teknisk 9 for mer detaljert beskrivelse. 9 Digital Samhandling versjon 1.0

18 18 / Delprosjekt Integrasjoner/teknisk Delprosjektet har vært ledet av Esben Kristoffersen frem til mars. Fra mars til juni er det Øyvind Tobiassen som har vært delprosjektleder. I tabell 7 fremkommer delprosjektets resultatmål og en vurdering av måloppnåelse. Tabell 7 Vurdering av måloppnåelse DP Integrasjoner/teknisk Resultatmål Implementering av 15 integrasjoner (8 medisinsk serviceapplikasjoner, 2 kliniske spesialistapplikasjoner, 1, administrativ applikasjon og 4 kliniske fellesapplikasjoner) Vurdering av måloppnåelse resultatmål Vurdering av måloppnåelse Omfanget av integrasjoner er redusert fra 15 til 8 integrasjoner. Ulike årsaker har gjort at integrasjoner ikke er mulig å realisere. SG ble fortløpende orientert og ble saken oppsummert og behandlet i SG. For detaljer henvises det til styringsgruppesak 10 Av de resterende 8 integrasjoner som prosjektet skal levere er 6 ferdigstilt og overlevert. De siste 2 integrasjonene er en restanse som overleveres til forvaltning. Resultatmål er delvis oppnådd Sikre høy tilgjengelighet for DIPS applikasjon. Det ble innført redundant applikasjonsserver Katastrofesikre DIPS applikasjon. Dette kravet ble løftet til RKD programnivået, og løftet inn i Infrastruktur Moderniserings programmet (IMP) for videre oppfølging Kvalitetssikre lokal nødrapportmaskin. Prosjektet vurderte at det var uhensiktsmessig å ha ansvaret for det videre arbeidet i sitt mandat. Dels fordi nødvendige avklaringer og beslutninger ligger i linjen for videre fremdrift, og dels fordi lokal DIPS forvaltning ved STHF og Betanien allerede har overtatt ansvaret i praksis. Dette er avklart med sikkerhetsansvarlig ved STHF og ble tatt ut av prosjektets omfang Sikring av klienttrafikk. Etter vurdering og i enighet med seksjon for Teknologi og ehelse ved STHF, ble det besluttet å løfte dette kravet ut av prosjektet. Se endringsanmodning med begrunnelse Delprosjekt Teknisk/Integrasjon har hatt en krevende oppgave ved å følge opp og implementere alle krav knyttet til integrasjoner mellom DIPS og andre fagsystem, samt infrastrukturendringer knyttet til tilgjengelighet og sikkerhet. I tillegg har delprosjektet hatt ansvar for å følge opp alle tekniske oppgaver fra de øvrige delprosjekt, med bestilling og utplassering av PCer, SW pakking og distribusjon av DIPS klienter, samt tilrettlegging av infrastruktur for PPS. Dette har medført at oppgavene er av veldig forskjellig karakter, både i størrelse, omfang og hvor påvirkningen er, samt hvilken kompetanse som må bistå. Dette har medført at det vært omfattende og komplisert å holde fremdrift og kontroll på de ulike leveransene. I tillegg har det vært en kompliserende faktor at man har vært avhengig av leveranser fra 3. part, samt leveranser fra Integrasjonsfabrikken. Delprosjektet burde hatt høyere bemanning knyttet til styring og kontroll av det store mangfold av leveranser. Prosjektet har også hatt en for stor utskifting på kritiske nøkkelpersoner i prosjektet. Integrasjonsarkitekten ble skiftet ut etter halvført løp, noe som var uheldig i en kritisk fase i 10 Beslutningssak 09_03_Integrasjoner_endring av omfang

19 19 / 26 prosjektet. I tillegg gjorde man et bytte av delprosjektleder, hvor assisterende delprosjektleder overtok denne rollen med svært begrenset tid for dette arbeidet. Bestilling fra Integrasjonsfabrikken har vært krevende. Det var en forventning om at Integrasjonsfabrikken skulle ivareta nødvendig løsningsbeskrivelse, ende til ende inkludert fagsystemene. Dette ble ikke gjort. I stede ble det satt forutsetninger som prosjektet måtte klargjøre i fagsystemene, noe delprosjektet ikke var bemannet for. Under prosjektets gjennomføringsfase ble omfanget i delprosjektet vesentlig redusert. Årsaken var at det tok lang tid å klargjøre krav i forhold til hva som er mulig å realisere i de ulike systemene, og i flere tilfeller måtte man etablere et testsystem for å finne ut hva som var mulig å realisere. Man bør vurdere om man i tilsvarende prosjekt bør legge inn en tidlig kravavklaringsfase i prosjektet, hvor nødvendig kompetanse er samlet og jobber tett for å avklare krav og løsning. Se for øvrig sluttrapport Integrasjoner/teknisk Delprosjekt Test Fra prosjektets oppstart og frem til mars var delprosjektet ledet av Gyda Riis. Fra mars og ut prosjektperioden har det vært Olaug Haslemoen som har vært delprosjektleder. Hovedmålet for test har vært å måle kvaliteten på leveranser, samt avdekke så mange feil, så tidlig i prosessen som mulig for å kunne gi en trygghet for at leveransen er klar for produksjonssetting. I tabell 8 fremkommer delprosjektets resultatmål, samt en vurdering av måloppnåelse. Tabell 8 Vurdering av måloppnåelse DP Test Vurdering av måloppnåelse resultatmål Resultatmål Vurdering av måloppnåelse 1. DP EDS Akseptansetest/brukertest og produksjonstest gjennomført. Planlagte testobjekter ble testet ihht plan og godkjente testrapporter foreligger. Det gjenstår ingen åpne defecter. 2. DP Operasjonsplanlegging Akseptansetest/brukertest og produksjonstest gjennomført. Planlagte testobjekter ble testet ihht plan og godkjente testrapporter foreligger. Det gjenstår ingen åpne defecter. 3. DP Løsning/Optimalisering Akseptansetest/brukertest og produksjonstest gjennomført. a. Arena sengepostliste Planlagte testobjekter ble testet ihht. plan, men kritiske feil medførte ny leveranse, både av Arena klient og av DIPS dw2 klient, og re-test måtte utføres to ganger. Godkjente 4. DP Digital Samhandling a. PLO meldinger b. KITH XML svarmeldinger v 1.3 c. Elektronisk henvisning, tjenestebasert adressering testrapporter foreligger. Det gjenstår ingen åpne defecter. a) PLO meldinger: For STHF ble det gjennomført SIT/brukertest/PT for 16 av 18 kommuner i Telemark. Leveransen ble forsinket klargjort til funksjonell test. Godkjente testrapporter foreligger. Det gjenstår ingen åpne defecter. For Betanien ble det ikke teknisk klargjort før mai måned, og i løpet av to uker ble det gjennomført SIT/brukertest/PT for 15 av 18 kommuner i Telemark. Godkjente testrapporter foreligger. Det gjenstår ingen åpne defecter, men en kommune må testes på nytt etter sommeren, sammen med de to utestående kommunene. b)kith XML svarmeldinger: Det ble gjennomført SIT/PT 11 Integrasjoner/teknisk versjon 1.0

20 20 / 26 mot 5 legekontor i prosjektperioden. Leveransene til DP Test ble svært forsinket, noe som resulterte i forsinket oppstart av pilot. Planlagt pilot var mot fem legekontor med ulike EPJ, men flere kritiske feil førte til at to av fem legekontor utgikk fra pilot og et legekontor ble ikke påbegynt testing før pilot. Godkjente testrapporter foreligger. Pilot ble gjennomført mot to legekontor av svarmeldinger fra FlexLab og Sympathy mot EPJ systemene System-X og Infodoc. Agfa svarmelding kom aldri i pilot grunnet kritiske feil. Ved pilotoppstart var det 11 åpne defecter, se kapittel for en detaljert beskrivelse av testresultat. 5 defecter ble lukket ila pilotperioden, og det gjenstår derfor 4 åpne defecter mot de legekontor som var pilot. Etter pilot er det testet på et nytt EPJ (WinMed 3), og resultatet er 6 åpne defecter. Denne testen er ikke komplett ved prosjektets slutt. 5. DP Integrasjoner a. Pulje 1 b. Pulje 2 og 3 c)elektronisk henvisning, tjenestebasert adressering: Det ble gjennomført SIT/brukertest fra STHF mot alle legekontor som har vært klargjort for OSEAN/teknisk klargjorte, i alt 14 av 60 legekontor. Betanien har ikke har vært teknisk klare for å ta imot elektroniske henvisninger, og er dermed ikke testet i prosjektperioden. Planlagte testobjekter ble testet ihht klargjorte legekontor. Godkjent testrapport foreligger. Det gjenstår ingen åpne defecter. a)pulje 1: Det ble gjennomført SIT og PT. Planlagte testobjekter ble testet ihht plan og godkjente testrapporter foreligger. Det gjenstår ingen åpne defecter. b)pulje 2 og 3: Det ble gjennomført SIT og PT for de fleste integrasjoner. Leveransene til DP Test ble svært forsinket, og resulterte i at flere integrasjoner utgikk fra scoope og heller ikke alle tester ble ferdige ila prosjektperioden. Det er åpne defecter på en integrasjon,. Godkjente testrapporter foreligger. Delprosjektet har dokumentert alle testcase og testresultat i testverktøyet HP ALM. Test har adressert utestående feil til de respektive delprosjekt, og gjennom deres overlevering til forvaltning/linje, vil disse feilene jobbes med og ivaretas videre av aktuelle mottakere. Se for øvrig sluttrapport Test 12 for mer detaljert beskrivelse. Av tabell 9 fremgår utestående feil ved delprosjektets slutt. Tabell 9 Totalt antall defects fordelt på alvorlighetsgrad_alle testløp EDS Operasjonsplanlegging Arena sengepostliste PLO meldinger Elektroniske henvisninger A-Kritisk feil B-Alvorlig feil C-Mindre alvorlig feil D-Ikke alvorlig <Total> KITH XML Svarmeldinger Integrasjoner Pulje 1 12

DIPS Hovedprosjekt. Sykehuset Telemark og Betanien. Forprosjekt DIPS fase 2

DIPS Hovedprosjekt. Sykehuset Telemark og Betanien. Forprosjekt DIPS fase 2 1 / 12 Sykehuset Telemark og Betanien Forprosjekt DIPS fase 2 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPSUMMERING OG ANBEFALING...3 2 BAKGRUNN FOR FASE 2...4 2.1 FØRINGER FRA

Detaljer

Prosjektdirektiv DIPS FASE 2. STHF og Betanien

Prosjektdirektiv DIPS FASE 2. STHF og Betanien 1 / 26 DIPS FASE 2 STHF og Betanien 2 / 26 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 3 / 26 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN...5 2 PROSJEKTEIER...5 3 BAKGRUNN OG BESKRIVELSE AV

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Rapportering på status og kritiske faktorer i DIPS prosjektet og gevinstrealisering knyttet til implementering av DIPS Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNING for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Program Regional klinisk dokumentasjon Dato /11-1 B Fullført G Tilfredsst. Y Krever tiltak R Kritisk IP Ikke påbegynt Samlet status G Y Fremdrift Y Kostnader G Ressurser

Detaljer

Bærum kommune. Sluttrapport

Bærum kommune. Sluttrapport Bærum kommune Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLKOMMUNE Bærum den 13.06.08 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 5 5.

Detaljer

Prosjektmandat. Regional multimedia. Side: 1 / 7. Dato: Regional klinisk løsning. Referanse til regnskap: 58879

Prosjektmandat. Regional multimedia. Side: 1 / 7. Dato: Regional klinisk løsning. Referanse til regnskap: 58879 1 / 7 Prosjektmandat 2 / 7 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel Endring Produsent Godkjent av 0.1 20.10.2015 Alle Dokumentet opprettet Mona Kristine Andersen 0.9 Flere Oppdatert etter tilbakemeldinger fra

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 14. februar 2013 Saksbehandler: Medisinsk direktør Einar S. Hysing Vedlegg: Prosjektdirektiv Regional EPJ ved Oslo universitetssykehus Gjennomføringsfasen

Detaljer

Prosjekt Regional standardisering klinisk dokumentasjon. Utarbeidelse av regionale standarder Prosedyrer, brukerveiledere og opplæring

Prosjekt Regional standardisering klinisk dokumentasjon. Utarbeidelse av regionale standarder Prosedyrer, brukerveiledere og opplæring Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Prosjekt Regional standardisering klinisk

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SLUTTRAPPORT

SKIEN KOMMUNE SLUTTRAPPORT SKIEN KOMMUNE SLUTTRAPPORT Tilrettelegge for meldingsutveksling mellom Skien kommune og Klosterhagen legekontor 18. juni 2008 Innhold. 1.0 Sammendrag s. 3 2.0 Gjennomføring s. 3 3.0 Målrealisering s. 3

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5. Overordnet risikorapport for SØ, mai 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5. Overordnet risikorapport for SØ, mai 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07075 Overordnet risikorapport for SØ, mai 2015 Sammendrag: Overordnet risikorapport for mai omfatter samlet plan SØ 2015,

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 16/16 Vedlegg til Orienteringssaker Helseplattformen Saksbehandler Ansvarlig direktør Mads E. Berg Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/502 Dato for styremøte 4.februar 2016 Forslag

Detaljer

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Dato: 09.03.2016 Tid: 10.00-15.00 Sted: Park Inn Oslo Airport, Gardermoen Sak Tid Ansvar Velkommen 10-00-10.10 Agenda NHN Informasjon fra sekretariat 35/16 Referansekatalogen

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017 Produktstyre e-helsestandarder 14. juni 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 4/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 5/17 Oppsummering eksisterende meldingsstandarder - Drøfting prioritering

Detaljer

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Under presenteres pågående prosjekter og utredninger i programmet i 2015. Noen av disse er i sluttfasen og vil ferdigstilles i løpet av 2015, slik

Detaljer

SAK NR TERTIALRAPPORT FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING

SAK NR TERTIALRAPPORT FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 040-2015 TERTIALRAPPORT 1 2015 FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING Forslag til vedtak: Styret tar status for gjennomføringen

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

20131203 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO pilot- STN.pptx PLO v1 6 RHF.pptx 2013_1203_SamUT meldingerv 1 6- KP.ppt

20131203 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO pilot- STN.pptx PLO v1 6 RHF.pptx 2013_1203_SamUT meldingerv 1 6- KP.ppt 20131203 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO pilot- STN.pptx PLO v1 6 RHF.pptx 2013_1203_SamUT meldingerv 1 6- KP.ppt Pilot av pleie- og omsorgsmeldinger v1.6 Gardermoen, 3. desember 2013 Ståle Tunang-Nybakk

Detaljer

Pleie- og omsorgsmeldinger i Helse Sør-Øst i 2011

Pleie- og omsorgsmeldinger i Helse Sør-Øst i 2011 Pleie- og omsorgsmeldinger i Helse Sør-Øst i 2011 Evalueringskonferanse ELIN-k Gardermoen 15. februar 2011 Kjell Arne Grøtting Temaer Forventninger Litt om meldingsløftet i Helse Sør-Øst Prioriteringer

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

STYREMØTE 20. juni 2016 Side 1 av 5. Ledelsens gjennomgåelse II-2016

STYREMØTE 20. juni 2016 Side 1 av 5. Ledelsens gjennomgåelse II-2016 STYREMØTE 20. juni 2016 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/01010 Ledelsens gjennomgåelse II-2016 Sammendrag: direktør, gjennomført mai/juni 2016. Områdene med høyest risiko i perioden

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 021-2013 INNFØRING AV REGIONAL PAS/EPJ VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 021-2013 INNFØRING AV REGIONAL PAS/EPJ VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 021-2013 INNFØRING AV REGIONAL PAS/EPJ VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Styret tar Oslo universitetssykehus

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Elektronisk samhandling

Elektronisk samhandling Elektronisk samhandling Gunn Elin Blakkisrud Ahus Gunn- Elin Blakkisrud Bakgrunn Prosjekt finansiert fra Høykom 3,45 mill Prosjektperiode fra høsten 2006 til ut 2007 Samarbeid mellom Ahus og Ullensaker

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Regionale ehelse-seminarer 2008 Haugesund, 21. oktober 2008 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT AS Nøkkeltall: Etablert 01.11.2004 Aksjeselskap

Detaljer

Elektronisk henvisning og epikrise Hvor står vi i dag? KITH. 15. Mai 2006

Elektronisk henvisning og epikrise Hvor står vi i dag? KITH. 15. Mai 2006 Elektronisk henvisning og epikrise Hvor står vi i dag? KITH 15. Mai 2006 Kilder for denne presentasjonen Telefonrunde til utvalgte kontaktpersoner i alle RHF Hovedfokus i spørreundersøkelsen var status

Detaljer

Status fra IKT-forum og meldingsløftet. v/irene Henriksen Aune og Geir Vareberg

Status fra IKT-forum og meldingsløftet. v/irene Henriksen Aune og Geir Vareberg Status fra IKT-forum og meldingsløftet v/irene Henriksen Aune og Geir Vareberg Status mottak av elektroniske epikriser fra SSHF: Kommuner som mottar epikriser: Arendal kommune, pleie og omsorg + helsestasjonene

Detaljer

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Styringsgruppe: Fra prosjektleder: Prosjektperiode: Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn

Detaljer

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Under presenteres pågående prosjekter og utredninger i programmet i 2015. Noen av disse er i sluttfasen og vil ferdigstilles i løpet av 2015, slik

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.06.11 Harald Noddeland 974 02 0 40 Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksnr. Møtedato

Detaljer

Prosjektplan Elektronisk samhandling

Prosjektplan Elektronisk samhandling Prosjektplan Elektronisk samhandling Heidi Jacobsen 1 BAKGRUNN OG BEHOV...3 2 FORANKRING AV PROSJEKTET...3 3 FORMÅL OG MÅL...3 4 GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET...4 4.1 ALLE LEGEKONTOR I REGIONEN SKAL KUNNE

Detaljer

Prosjektdirektiv. Regional Radiologiløsning

Prosjektdirektiv. Regional Radiologiløsning 1 / 12 Regional Radiologiløsning GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal Malversjon godkjent 10.01.11 1.1 2 / 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 4 2 PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR, HENSIKT

Detaljer

Skedsmo kommune. Sluttrapport. Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene.

Skedsmo kommune. Sluttrapport. Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene. Skedsmo kommune Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene. 02.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3

Detaljer

Prosjektmandat. Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7

Prosjektmandat. <STHF> Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7 1 / 7 Prosjektmandat GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 2 / 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 3 2 PROSJEKTEIER... 3 3 ORGANISERING...4 3.1 STYRINGSGRUPPE...4. 3.2 REFERANSEGRUPPE...4.

Detaljer

Programmandat. Regional klinisk løsning

Programmandat. Regional klinisk løsning 1 / 9 Programmandat Regional klinisk løsning Versjoner Versjon Navn Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN... 4 2 PROGRAMEIER... 4 3 FORMÅL, BAKGRUNN OG

Detaljer

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten Skjervøy kommune Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten 01.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold

Detaljer

«Mottaks og utredningspost på SUS»

«Mottaks og utredningspost på SUS» «Mottaks og utredningspost på SUS» Forprosjekt direktiv og rapport Nasjonalt topplederprogram Erna Harboe, Avdelingsoverlege medisinsk avdeling, SUS. Høsten 2014, Stavanger Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/16 Orienteringssaker Vedlegg Kunngjøring anskaffelse Helseplattformen Saksbehandler Ansvarlig direktør Mads E. Berg Saksmappe 15/637 Torbjørg Vanvik Dato for styremøte

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. april 2013 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: 1. Sluttrapport Gjennomføringsprosjektet uten vedlegg

Detaljer

Meldingsløftet Sykehuset i Vestfold Psykiatrien i Vestfold. Prosjektleder Espen Skalvik

Meldingsløftet Sykehuset i Vestfold Psykiatrien i Vestfold. Prosjektleder Espen Skalvik Meldingsløftet Sykehuset i Vestfold Psykiatrien i Vestfold Prosjektleder Espen Skalvik Meldingsløftet SiV-PiV Et felles prosjekt lokalt på SiV-PiV Felles prosjektleder i meldingsløftet Godt forankret i

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser 08/12/10 SAK NR 069-2010 Oppdatert rekvisisjonspraksis innen området direkteoppgjør Forslag til vedtak:

Detaljer

EBIR Prosjektdefinisjon

EBIR Prosjektdefinisjon Versjon 0.1 Avslutning og overlevering til linjen Dato: 26.04.2011 Prosjektleder / assisterende prosjektleder Marit Nielsen/ Alexander Løberg GODKJENNING Rolle Navn Dato Signatur Prosjekteier, EBIR Gøran

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 67/16 Orienteringssaker Vedlegg Helseplattformen orientering om status og kunngjøring av prekvalifisering Saksbehandler Mads E. Berg Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe

Detaljer

Håndtering av fristbrudd og kapasitetsplanlegging i SSHF.

Håndtering av fristbrudd og kapasitetsplanlegging i SSHF. Side: 1 / 5 Håndtering av fristbrudd og kapasitetsplanlegging i SSHF. ENDRINGSLOGG: Versjon Dato Endring Endring utført av Godkjent av REFERANSER TIL ANDRE DOKUMENTER (VEDLEGG): Nr. Dokumentnavn Obl. Ja

Detaljer

SSP i 2011 Planer og prioriteringer

SSP i 2011 Planer og prioriteringer SSP i 2011 Planer og prioriteringer Brukerforum Oslo 24. mars 2011 www.kith.no SSP - Formål Formålet med standardiserings- og samordningsprogrammet (SSP) er å gjennomføre standardiseringsarbeidet slik

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Anbefalinger til regionale standarder for område. Prinsipper for skanning. Regional standardisering klinisk dokumentasjon RSKD

Anbefalinger til regionale standarder for område. Prinsipper for skanning. Regional standardisering klinisk dokumentasjon RSKD 1 / 8 Anbefalinger til regionale standarder for område Prinsipper for skanning Regional standardisering klinisk dokumentasjon RSKD GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Benedicte Børge-Ask Programleder

Detaljer

Meldingsløftet i kommunene Om MiK, status og veien videre. HelsIT 2011 Kjersti Skavik, avdeling e-helse

Meldingsløftet i kommunene Om MiK, status og veien videre. HelsIT 2011 Kjersti Skavik, avdeling e-helse Meldingsløftet i kommunene 20102011 Om MiK, status og veien videre HelsIT 2011 Kjersti Skavik, avdeling ehelse S@mspill 2.0 Nasjonal strategi for elektronisk samhandling Visjon Helhetlig pasient og brukerforløp

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

PLO Prosjektet Styringsgruppe sak 1/2015 Ressursmangler og restanse av oppgaver etter prosjektperiodens sluttdato

PLO Prosjektet Styringsgruppe sak 1/2015 Ressursmangler og restanse av oppgaver etter prosjektperiodens sluttdato PLO Prosjektet Styringsgruppe sak 1/2015 Ressursmangler og restanse av oppgaver etter prosjektperiodens sluttdato 1 Introduksjon PLO prosjektet ble startet høsten 2011, og i løpet av 2014 ble det igangsatt

Detaljer

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley Prosjektledersamlingen, 29.januar

Detaljer

Utprøving av NHN-adresseregister

Utprøving av NHN-adresseregister Utprøving av NHN-adresseregister Prosjektleder: Sissel Skarsgaard Norsk Sykepleierforbund Prosjektansvarlig: Merete Lyngstad Norsk Sykepleierforbund Godkjent av: Side 2 av 5 1. Innholdsfortegnelse 2. Sammendrag

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 Innledning Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har vært en treårig kampanje som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. I trygge hender

Detaljer

Utfordring, tiltak og status:

Utfordring, tiltak og status: Utfordring, tiltak og status: Organisasjon, bemanning og kompetanse Komplisert og tidkrevende for systemeierskap å få et helhetlig bilde av både utfordringer og ansvarsområde, spesielt i forhold til NISSY.

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5. Status - samlet plan SØ 2015 per mars-april 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5. Status - samlet plan SØ 2015 per mars-april 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07069 Status - samlet plan SØ 2015 per mars-april 2015 Sammendrag: Styret får en rapport om status for samlet plan SØ 2015

Detaljer

SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS

SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS Prosjekt/ program 1. FAKT-programmet (programrapport) Avgrensing og innhold Eksterne avhengigheter 1.1. FAKT Migrering 1.2. FAKT 1.3. FAKT Sentralt kjøremiljø 1.4. FAKT Helhetlig

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - videreføring etter avslutning av FIKSprogrammet, oppfølging av styresak

DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - videreføring etter avslutning av FIKSprogrammet, oppfølging av styresak Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bengt F. Nilsfors Bodø, 2.12.2016 Styresak 151-2016 DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - videreføring etter avslutning av FIKSprogrammet,

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Prosjektledelse: Sissel Skarsgaard NSF Annebeth Askevold KITH Finansiering:

Detaljer

Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt.

Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt. Delavtale 4.3.7 Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt. (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 9) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark NN kommune 1 Avtaleparter Partene

Detaljer

ASU Nord- Trøndelag Sak om etablering av Regionalt fagråd digital samhandling Midt-Norge

ASU Nord- Trøndelag Sak om etablering av Regionalt fagråd digital samhandling Midt-Norge ASU Nord- Trøndelag 15.06.2017 Sak om etablering av Regionalt fagråd digital samhandling Midt-Norge Aslaug Skarsaune Svenning- Regional koordinator e-melding Midt-Norge og Tjenesteansvarlig e-melding Hemit

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN)

Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) 1 Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) Innledning Informasjon og henvendelser om oppkobling mellom PLO-kommuner

Detaljer

Overordnet oppstartsplan

Overordnet oppstartsplan 1 / 18 Overordnet oppstartsplan 2013 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal Malversjon godkjent 10.01.11 1.1 2 / 18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 4 1.1 MÅL MED OVERORDNET OPPSTARTSPLAN... 4 2

Detaljer

Elektronisk henvisning og rekvirering av laboratorieanalyser og radiologiske undersøkelser

Elektronisk henvisning og rekvirering av laboratorieanalyser og radiologiske undersøkelser Elektronisk henvisning og rekvirering av laboratorieanalyser og radiologiske undersøkelser Vårmøtet 2013 for fastleger i SØ Lørdag 9. Mars, kl. 10:00 10:20 Prosjektleder Janne Lind, Helse Sør Øst Utkast

Detaljer

Kurveløsning i Helse Sør-Øst. Harald Noddeland ehelse 2017 Oslo, 3. mai 2017

Kurveløsning i Helse Sør-Øst. Harald Noddeland ehelse 2017 Oslo, 3. mai 2017 Kurveløsning i Helse Sør-Øst Harald Noddeland ehelse 2017 Oslo, 3. mai 2017 Innledning Overordnet status regionalt kurve- og medikasjonsprosjekt i Helse Sør-Øst: Oppgradering til Metavision versjon 6.7

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder

Produktstyre e-helsestandarder Produktstyre e-helsestandarder Møte 2/2017 Dato 14. juni Tid 11:00-12:00 Sted Medlemmer Direktoratet for e-helse Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) Anne Bjørlykke (Helse

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT

OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT Samspill Oppdal kommune April 2009 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 3 4. Prosjektorganisering... 4 5. Erfaringer

Detaljer

Integrasjonsfabrikken Norges største integrasjonsprosjekt? Integrasjonsdagene, Halden 4-5. september 2014

Integrasjonsfabrikken Norges største integrasjonsprosjekt? Integrasjonsdagene, Halden 4-5. september 2014 Integrasjonsfabrikken Norges største integrasjonsprosjekt? Integrasjonsdagene, Halden 4-5. september 2014 Agenda Sykehuspartner IKT Integrasjonsfabrikken og Helse Sør Øst strategi om digital fornying Leveranser

Detaljer

Elin-k Meldingsutveksling PLO-fastlege. Drammen kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Elin-k Meldingsutveksling PLO-fastlege. Drammen kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Elin-k Meldingsutveksling PLO-fastlege Drammen kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Elektronisk rekvirering og svar Nytt Lab-system i SØ

Elektronisk rekvirering og svar Nytt Lab-system i SØ Vårmøte for leger 14/3-15 Elektronisk rekvirering og svar Nytt Lab-system i SØ Anne Eide Saratha Uthayakumar Nytt labdatasystem i SØ Vellykket oppstart av LVMS på SØHF 28/2 Medisinsk biokjemi, allergi

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: Styret godkjenner fremforhandlet

Detaljer

Dialogmeldinger. Anne Bjørlykke Programleder Støtte til Samhandling i Helse Vest

Dialogmeldinger. Anne Bjørlykke Programleder Støtte til Samhandling i Helse Vest Dialogmeldinger Anne Bjørlykke Programleder Støtte til Samhandling i Helse Vest Program Støtte til samhandling Kunsten å gå i takt Behov Programmet Støtte til samhandling - et program i Helse Vest Fokus

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 38-2015 Statusrapportering prosjekt Mine pasientreiser per 30.04.15 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2030 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Evalueringsrapport for. Prosjekt. Program Gevinst

Evalueringsrapport for. Prosjekt. Program Gevinst Evalueringsrapport for Prosjekt Program Gevinst 03.05.2011 INNHOLD 1 Innledning og bakgrunn for prosjektet...3 1.1 Arbeid med gevinstrealisering i SunHF 2009...3 2 Suksesskriterier...5 3 Styring og organisering...5

Detaljer

20 år med PACS Hvor går veien videre i Helse Sør-Øst? Thomas Bagley. Direktør Teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF

20 år med PACS Hvor går veien videre i Helse Sør-Øst? Thomas Bagley. Direktør Teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF 20 år med PACS Hvor går veien videre i Helse Sør-Øst? Thomas Bagley Direktør Teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst skal tilby rett behandling på rett sted og dette krever en sikker og effektiv

Detaljer

Sluttrapport for konsekvensutredning av elektronisk sykemelding

Sluttrapport for konsekvensutredning av elektronisk sykemelding Sluttrapport for konsekvensutredning av elektronisk sykemelding Prosjektnummer 1004 - Konsekvensutredning av elektronisk sykemelding Behandlet dato 2.12.2016 Beslutning Godkjent Journalnummer [Journalnummer]

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016 Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Status og risiko pr. 15.august 2016 Innhold I II Status pr. 15.august 2016 Risikorapportering pr. 15.august 2016 Arbeidsstrømleder rapport uke 33 Status Arbeidsstrøm

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Gir ny funksjonalitet i EPJ forbedret brukeropplevelse? Regional EPJ i Helse Sør-Øst Delprosjekt Arena

Gir ny funksjonalitet i EPJ forbedret brukeropplevelse? Regional EPJ i Helse Sør-Øst Delprosjekt Arena Gir ny funksjonalitet i EPJ forbedret brukeropplevelse? Regional EPJ i Helse Sør-Øst Delprosjekt Arena Agenda Oslo universitetssykehus innførte ny versjon av elektronisk pasientjournal høsten 2016. I den

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt

Prosjektmandat Hovedprosjekt Prosjektmandat Hovedprosjekt Implementering regional sak/arkivløsning og etablering av digitale arkiver 01.04.16 Side 2 av 5 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen har tidligere gjennomført

Detaljer

Elektroniske dokumenter Til rett person og riktig sted!

Elektroniske dokumenter Til rett person og riktig sted! Elektroniske dokumenter Til rett person og riktig sted! Prosjekt elektronisk samhandling 1 Presentasjon Mål må man ha! Status januar 2007 Test legekontor Hva må til for å lykkes? Tiltak for å nå målet

Detaljer

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid. Statusrapport til styremøte i Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid. Statusrapport til styremøte i Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Statusrapport til styremøte i 20. juni 2013 2 Tittel på rapporten 1 Status i arbeidet Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt

Detaljer

Oppdrag 2016 Regionalt senter for kliniske IKT løsninger Oslo Universitetssykehus HF

Oppdrag 2016 Regionalt senter for kliniske IKT løsninger Oslo Universitetssykehus HF Oppdrag 2016 Regionalt senter for kliniske IKT løsninger Oslo Universitetssykehus HF Regionalt senter for kliniske IKT løsninger i 2016 Fornyingsstyret Etablert for å utvikle og ivareta regionale standarder,

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/2015 SAK NR 26-2015 Statusrapportering prosjekt Mine pasientreiser pr 31.mars 2015 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Oslo kommune og sektorsykehusene Ahus, Diakonhjemmet, Lovisenberg og OUS

Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Oslo kommune og sektorsykehusene Ahus, Diakonhjemmet, Lovisenberg og OUS Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Oslo kommune og sektorsykehusene Ahus, Diakonhjemmet, Lovisenberg og OUS Retningslinjene er hjemlet i Samarbeidsavtale mellom Oslo

Detaljer

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge Saken behandles i: Administrativt samarbeidsutvalg Møtedato 15.06.2017 Møtesaksnummer 12/2017 Saksbehandler: Aslaug Skarsaune

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 05.12. 2013 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Ingrid Venanger Tor Strømme Kari

Detaljer

Åfjord kommune. Sluttrapport vedrørende forprosjekt. ELIN-k Meldingsutveksling mellom pleie og omsorg og fastlegene

Åfjord kommune. Sluttrapport vedrørende forprosjekt. ELIN-k Meldingsutveksling mellom pleie og omsorg og fastlegene Åfjord kommune vedrørende forprosjekt ELIN-k Meldingsutveksling mellom pleie og omsorg og fastlegene Godkjent av: Eli Braseth Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen...

Detaljer