Brukermøte i tinglysingen 24. mars Status og veien videre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermøte i tinglysingen 24. mars 2015. Status og veien videre"

Transkript

1 Brukermøte i tinglysingen 24. mars 2015 Status og veien videre 1

2 Viktigste testperiode i eiendoms-norge Eiendoms-Norges viktigste testperiode er nå i gang, og Kartverket er et steg videre på det som skal bli et helhetlig fagsystem for e-tinglysing er definert som et viktig år for at Kartverket skal komme i land med å utvikle et fagsystem for elektronisk tinglysing. Testperioden er i gang, og nå har tre aktører undertegnet testavtale. Enkelte av aktørene er i gang med testinnsending eller de gjør siste forberedelsene til å starte testing. Kartverket er i dialog med flere aktører, som ønsker å være med å teste i senere faser. Sju rettsstiftelser -Vi åpner for innsending av sju forskjellige rettstyper elektronisk til tinglysing i testperioden. I denne første testversjonen er det begrenset validering og ingen støtte for elektronisk signatur, men ellers gir løsningen status og kvittering på de innsendte dokumenter, sier prosjektleder Jan Olav Knutsen i Kartverket. De sju rettsstiftelsene er hjemmelsovergang av fast eiendom, hjemmelsovergang borettslagsandel, hjemmelsovergang festeavtaler, pantedokumenter, tilhørende slettinger. De to siste er for Kartverkets offentlige samarbeidspartnere Konkursregisteret og SIAN (administrert av Statens Innkrevingssentral) som kan sende inn anmerkning på person og utleggsforretninger. Dubliserer testmiljøene Kartverket har dublert testmiljøene slik at det både kan tilbys pilottesting på stadig ny funksjonalitet eller testes mot et noe mer stabilt testmiljø som oppdateres kun ved hver milepæl. Disse miljøene vil være tilgjengelig gjennom hele 2015, og brukere kan selv velge når de er klare til å ta tilbudet i bruk. -Vi ønsker å få flest mulig aktører til å være med å teste systemet, og vi vet at flere har meldt sin interesse. Vi er avhengig av tilbakemeldinger fra de profesjonelle brukerne i denne fasen, slik at vi får utviklet et fagsystem som ivaretar deres behov, men ikke minst at vi får en funksjonalitet som er brukervennlig og ivaretar de juridiske aspektene ved elektronisk tinglysing, sier tinglysingsdirektør Turid Ellingsen. Valideringer og saksbehandlerklient Åpningen av testperioden defineres som den viktigste leveransen i milepæl én, som ble formelt avsluttet ved utgangen av februar. -Ellers er vi godt i gang med milepæl to hvor det blir fokus på forbedringer som ytterligere valideringer, tilbud av validering gjennom web-tjenester, og fokus på elektronisk signatur-håndtering. Vi starter også arbeidet med saksbehandlerklienten. Dette arbeidet er omfattende da vi ved driftssetting av ny løsning samtidig må fase ut våre to fagsystemer som håndterer tinglysing i dag. Her vil det ikke være mulig med parallell drift. Milepæl to skal ferdigstilles per medio juni, sier prosjektleder Jan Olav Knutsen. Milepæl tre og fire Milepæl tre medio september og milepæl fire ved utgangen av året, vil forbedre systemet både på arkitektur, eksterne grensesnitt, bruk av felleskomponenter i det 2

3 offentlige og nødvendige forbedringer som meldes inn etter hvert som brukere får erfaring med testing og ser potensiale for styrking av løsningen. Eiendomsmeglernes hverdag med elektronisk tinglysing En eiendomsmeglerforretning foretar årlig et stort antall registreringer i tinglysing av fast eiendom og av borettsandeler. Det nye fagsystemet for e- tinglysing vil gi en mer effektiv hverdag for eiendomsmeglere, hvor tinglysingsprosessen blir enklere, raskere og rimeligere. For eiendomsmeglerne og boligkjøperne er det å forvente at boligsalgsprosessen fra A til Å vil gå raskere og mer effektivt, når fagsystemet for e-tinglysing er klart i løpet av Tinglysingen vil bli en helautomatisert prosess der dokumenter som oppfyller krav til tinglysing skal kunne registreres automatisk og gis umiddelbar prioritet i grunnboken fra det klokkeslettet de kommer inn. Elektronisk signatur I fremtiden trenger ikke boligkjøperen å møte på eiendomsmeglerens kontor for å signere dokumentene. De vil få mulighet til å signere elektronisk eksempelvis hjemme i stuen ved hjelp av Bank ID. Siden tinglysingsprosessen også vil gå raskere, vil boligkjøperen også oppleve at perioden for mellomfinansiering blir kortere. Eiendomsmegleren på sin side vil kunne sende inn elektroniske dokumenter og fylle inn nødvendig informasjon i egne systemer, med grensesnitt mot systemet hos Kartverket. Systemet vil selv kunne samle inn nødvendige signaturer uten at det medfører merarbeid for eiendomsmegleren. Når alt er klart sendes dokumentet inn elektronisk for tinglysing i grunnboken. Løpende kontroller Eiendomsmegleren vil få en lettere hverdag ved at det innføres løpende kontroller av de ulike dokumentene som sendes inn til tinglysing. Det vil gis raske tilbakemeldinger ved mangler og feil elektronisk, og det vil spares tid ved at dokumentet ikke sendes i retur per post for å rette mangler. I dagens manuelle system vil feil i innsendte tinglysingsdokumenter innebære at saksbehandlere i tinglysingen skriver returbrev til eiendomsmegler der feilen påpekes. Ved en automatisk prosess vil det verken påløpe ekstra tid ved å skrive returbrev eller portokostnader. Feil og mangler i innsendte dokumenter fanges opp umiddelbart i det nye fagsystemet, og innsender få rask tilbakemelding, slik at feil kan rettes. Når dokumentet er tinglyst vil saksbehandler i løpet av sekunder motta en elektronisk grunnboksutskrift i retur fra tinglysingsmyndigheten som bekrefter at tinglysingen er gjennomført slik den skal. Gir raskere rettsvern Ved at det innføres klokkeslettsprioritet på innsendte rettsstiftelser, vil tinglysingstiden på fire dager bli kraftig redusert. Elektronisk tinglysing vil gi store gevinster for boligkjøperen ved raskere saksbehandling i alle ledd, herunder kortere mellomfinansiering. For meglerne vil raskere rettsvern og frigjorte ressurser kunne gi 3

4 økt kundetilfredshet og økt anseelse, dersom man satser på å tilby disse praktiske og trygge løsningene for kunden. Raskere saksgang for eiendomsmegleren Saksgangen for eiendomsmegleren vil bli lettere, når fagsystemet for elektronisk tinglysing er klar til bruk i løpet av Her er noen av gevinstene som kan hentes ut i de ulike delene av prosessen. Salgsforberedelser: Sikringsobligasjoner kan signeres elektronisk og eiendomsmegler kan oppnå umiddelbar sikkerhet. Slettinger kan skje raskere, og mangelfulle slettebegjæringer oppdages raskere og tilbakemeldingene gis elektronisk Etter hver tinglysing mottar man grunnboksutskrift fra tinglysingen, som gir sikkerhet for hva som er tinglyst på eiendommen Kontraktsmøtet: Elektronisk signering av dokumenter vil kunne bidra til at alle nødvendige dokumenter vil kunne signeres raskt av partene og at man ikke må vente på at noen av hjemmelshaverne skal dukke opp. Dokumentene kan signeres elektronisk og overføres direkte til oppgjørsavdeling som kan gjøre depotføringer og kvalitetssikre dokumentene slik at de ikke må returneres megler for retting. Unngår portokostnader og flere dager i post før dokumentene når frem til oppgjørsavdelingen. Overtagelse/Oppgjør: Bankene vil kunne produsere sine lånedokumenter raskere etter at kjøper har vært hos megler på kontraktsmøtet da kunden kan signere pantedokumentet elektronisk. Opplysningene kan verifiseres mot grunnboken, slik at sikkerheten for at opplysningene er riktig, er størst mulig. Partene kan avtale en raskere overtagelse uten å måtte ta hensyn til at banken trenger lang behandlingstid før signerte pantedokumenter og oppgjør kan oversendes megler. Det elektroniske pantedokumentet vil kunne føres direkte inn til depot/oppgjørsavdeling, og man kan få raskere tilbakemelding fra oppgjørsmedarbeider om dokumentet lar seg tinglyse. Skjøtet og bankens pantedokument sendes inn til tinglysing av oppgjørsmedarbeider etter at oppgjør er innbetalt og overtakelse er bekreftet gjennomført. Etter sekunder ser man at dokumentene er tinglyst i korrekt stand og tilbake i depot. Oppgjørsarbeidet kan fortsette umiddelbart uten at saksbehandler må vente flere dager på postgang og tinglysing. Når skjøtet/hjemmelsdokument er tinglyst på ny eier kan oppgjør utbetales. Selger vil dermed få utbetalt oppgjøret sitt vesentlig raskere. 4

5 Mellomfinansiering Når eiendom omsettes er kjøper ofte avhengig av mellomfinansiering. Det betyr at før selger har fått oppgjør for sin egen eiendom fra eiendomsmegler, må han låne hele kjøpsbeløpet for den nye eiendommen. Klientmidler utbetales først til selger når nødvendige dokumenter er tinglyst, og med elektronisk tinglysing vil således perioden med mellomfinansiering kortes ned. Sletting av pantedokument Etter at selgers lån er innfridd av eiendomsmegler vil selgers bank raskere kunne slette sitt pantedokument. Eiendomsmegler vil raskere kunne slette sikringsobligasjonen og få bekreftelse om at grunnboken kun viser kjøpers pant med rett prioritet, samt at selgers heftelser og sikringsdokument er slettet. Eiendomsmegler vil raskere kunne sende ferdig tinglyst pantedokument med grunnboksutskrift til kjøpers bank for å bekrefte rett hjemmelshaver og at pantedokument har fått rett prioritet. Saken vil dermed raskere kunne avsluttes og arkiveres. Høringsnotat om endringer i tinglysingsforskriften Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider med et høringsnotat til endringer i tinglysingsforskriften. Planen er at notatet skal ut på høring i løpet av våren. Endringslov til tinglysingsloven ble vedtatt i Stortinget 20. juni 2014, på bakgrunn av Prp. 53 L ( ) «Endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing)». Det er foreløpig ikke satt noe tidspunkt for ikrafttredelse, men tidspunktet for ikrafttredelse vil følge tidspunktet for produksjonssetting av nytt system for elektronisk tinglysing medio E-tinglysing forskriftsendringer Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider med et høringsnotat til endringer i tinglysingsforskriften. Både Kartverket og Løsøreregisteret er med i dette arbeidet. Bakgrunnen for dette arbeidet er at innføring av elektronisk tinglysing krever flere endringer i dagens forskrift, samt at det i endringsloven er lagt opp til en del nye forhold skal løses i forskrift. Eksempelvis er det bestemt at man i fremtiden skal kunne tinglyse både elektronisk og på papir. Det er i ny 7 første ledd i endringsloven fastsett at et «dokument som kreves tinglyst, skal registreres når det kommer inn». Denne bestemmelsen er oppfattet slik at den innfører registrering i grunnboken på klokkeslett. 5

6 Prioritet av elektroniske og papirdokumenter For elektronisk innsendte dokumenter vil 7 første ledd i endringsloven være uproblematisk ettersom de vil blir registrert fortløpende i den rekkefølge de kommer inn dersom den elektroniske valideringen tillater det. Men papirdokumenter vil som hovedregel komme inn per post og vil bli saksbehandlet og registrert i løpet av dagen. Det ville være urimelig dersom dokumentets prioritert skulle bero på rekkefølgen i saksbehandlingen. Endringsloven fastsetter derfor at tidspunkt for når slike dokumenter skal regnes som registrert i henhold til loven skal fastsettes i forskrift. Administrative hensyn tilsier at registrering av innkomne papirdokumenter vil bli registrert først på kvelden den dagen de har kommet inn. Som hovedregel vil derfor dokumenter som sendes inn elektronisk få prioritet før papirdokumenter som tinglysingen mottar samme dag. Ikke vitnekrav av elektroniske skjøter Videre er det ventet at det ikke vil bli stilt krav om vitner ved innsendelse av elektroniske skjøter. Ved integrasjon mot tinglysingens grensesnitt vil en kunne få tilgang til informasjon fra grunnboken for å validere dokumentenes innhold, og ved ferdig tinglysing vil en alltid motta en elektronisk grunnboksutskrift som bekreftelse på gjennomført tinglysing. Konsesjons- og matrikkelregelverket Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet arbeider med nye og mer moderne løsninger for å kunne kontrollere forholdet til konsesjonsregelverket og delingsforbudet i jordloven i forbindelse med elektronisk tinglysing. Både Kartverket og Landbruksdirektoratet bistår departementene i dette arbeidet. En mulig løsningen vil kunne være at nødvendige opplysninger fra egenerklæringsskjema og konsesjonsskjema registreres i matrikkelen. På den måten vil tinglysingen kunne få elektronisk tilgang til disse opplysningene og dette vil kunne legge til rette for automatisert kontroll rundt elektronisk innsendte skjøter. For å få til dette vil det være behov for enkelte endringer i både konsesjonsregelverket og matrikkelregelverket, og slike endringer må på høring. Planen er at høringsnotatene skal sendes ut i løpet av våren. 6

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM AdvokatOppgjør AS (Selgboligselv.no/AO.no) Sist oppdatert 29.04.2014 VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM VED BRUK AV ADVOKATOPPGJØR AS TJENESTER 1- AO S ROLLE, KJØPESUM OG BETALINGER AdvokatOppgjør

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 En felles meldingsboks Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utredet en løsning for elektronisk meldingsutveksling mellom forvaltningen

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Innføring av earkiv i offentlig forvaltning

Innføring av earkiv i offentlig forvaltning Riksarkivet 20.1.2015 Innføring av earkiv i offentlig forvaltning Kortversjon av rapport datert 19. januar 2015 av Sopra-Steria på oppdrag fra og i samarbeid med Riksarkivet. Innspill fra Arkivverket til

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

En vanlig dag på jobb

En vanlig dag på jobb En vanlig dag på jobb Arbeidshverdagens elektroniske spor Oktober 2012 Hva registreres om deg i løpet av en vanlig arbeidsdag? Kan hele arbeidsdagen rekonstrueres ned til minste detalj og minutt for minutt?

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING'

VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING' VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING' Utarbeidet av: Matrikkel- og stedsnavnavdelingen og Tinglysingen ENDRINGSLOGG Versjon Dato Utført av Endring 1.2 2014-02-17 Even S. Enger 4.1.5 Ny anleggseiendom fra

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 d mag Et magasin fra DIPS ASA 2 2011 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 DIPS Arena forenkler klinikerens arbeidsdag SIDE 14 DIPS OPERASJONSPLANLEGGING: Engasjerte kunder gir bedre

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

ANALYSE NYTT 01I2015. Hvordan få kunnskap om etterlevelse? Modeller for effektiv utvelgelse til kontroll

ANALYSE NYTT 01I2015. Hvordan få kunnskap om etterlevelse? Modeller for effektiv utvelgelse til kontroll Hvordan få kunnskap om etterlevelse? 10 Modeller for effektiv utvelgelse til kontroll Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 16 30 ANALYSE NYTT Utgitt av Skatteetaten 01I2015 Skatteetatens

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Skatteetatens språkprofil mer om hver enkelt retningslinje

Skatteetatens språkprofil mer om hver enkelt retningslinje Skatteetatens språkprofil mer om hver enkelt retningslinje 1 Grundige forklaringer og flere eksempler I dette dokumentet har vi samlet mer informasjon om de 13 retningslinjene i Skatteetatens språkprofil.

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer