Brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 14. september 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 14. september 2016"

Transkript

1 Brukermøte Kartverket 14. september 2016 Program Velkommen v/turid Ellingsen Gevinstrealisering v/kine Eide Pause Veien videre og hvordan videreutvikle den gode dialogen med brukergruppene våre v/turid Ellingsen Lunsj Status lov og forskriftsarbeid v/jens Christian Leonthin Status i prosjektet v/jan Olav Knutsen utvikling Altinn grensesnitt test -og pilotperioder dokumenthåndtering tilbud fra KV/Altinn Vel hjem! 1

2 Dokumentavgiften Dokumentavgiften blir i Kartverket SAFIR utvikles ikke til å kunne håndtere dokumentavgiften Årsaken er dagens brukervennlighet, ikke ønskelig med økt ressursbruk og økt risiko for SAFIR-prosjektet dersom dokumentavgiften skulle innkreves av Skatteetaten. Ny eiendomsdivisjon fra 1. januar 2017 Prosess : Eiendomsdivisjon etablert: Matrikkel- og stedsnavnsavdelingen og Tinglysingsdivisjonen samles Matrikkel, grunnbok, stedsnavn og adresser i samme divisjon Ny eiendomsdivisjon ferdig utredet og ny organisasjon iverksettes 2

3 Tinglysingsdirektør Turid Ellingsen Aust-Agder Vest-Agder Akershus Rogaland Telemark Vestfold Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Sogn og Fjordane Østfold Buskerud Oppland Hedmark Troms Spitsbergen Oslo Nordland Finnmark Hordaland Møre og Romsdal Kundesenter for Kartverket Tinglysing av borettslagsandeler for hele landet Systemforvaltning Digitalisering Dagsskanning Etterskanning av pantebok Arbeidsgrupper Kommunikasjon mot brukerne og internt Brukeravtaler Føring av konsesjon i matrikkelen Arbeidsmiljø og HR Interne rutiner og kompetansebygging Gevinstrealiseringsplan 3

4 brukermøter hovedorganisasjoner folder/ brosjyre film tekniske brukermøter Klart språk Jira deltakelse på seminar og konferanser 4

5 Nye brukeravtaler 5

6 Konsesjon i matrikkelen -opplæring I det elektroniske tinglysingssystemet skal kommunene registrere opplysninger om konsesjonsforhold i en tilleggsdel direkte i matrikkelen Tinglysingssystemet vil hente konsesjonsavklarende informasjon fra matrikkelen 6

7 Gevinstrealisering hvordan kan vi sammen bidra til å ta ut mulig effekt? Prosjektmål: - 50 % kommer inn elektronisk innen , - 25 % saksbehandles automatisk innen , - 80 % kommer inn elektronisk innen , - 60 % saksbehandles automatisk innen Gevinstrealiseringsplan

8 Gevinstbildet Effektiviseringsgevinst for Kartverket (Poyry: 50 ÅV + 9 mill kr i porto) Kvalitative gevinster for Kartverket Effektiviseringsgevinst for profesjonelle/innsender (Poyry: «ca 100 ÅV» + 14 mill kr i porto) Kvalitative gevinster for profesjonelle/innsender Finansielle gevinster for borgerne Andre gevinster for samfunnet Effektiviseringsgevinst for profesjonelle/innsender Kurs med DFØ Workshop Hvilke prosesser hos dere påvirkes av elektronisk tinglysing Risikofaktorer - hva hindrer dere i å ta det i bruk? 8

9 Prosesser i KV som kan påvirkes av nytt fagsystem - Poståpning - Journalføring - Adm. fordeling av saker - Rådgivning enhetene - Returer - Føring - Konferering deler etter dok. type Vedtak enhetene - Vedtak juristene - Rådgiving - juristene - Juristsaker ikke vedtak - Rettinger - Dagsskanning - avvikshåndtering - Utsendelse Tidstudier gjennomført i uke 35 Effektiviseringsgevinster omfang hvor hvem når? Beskrivelse av gevinster Gev nr. Gevinst tittel Beskrivelse Type (økonomisk eller ikke økonomisk) 1 Porto Færre saker sendes i posten, disse sendes elektronisk. Økonomisk 6,5 mill. (80% av 7 mill i TD + 1 mill ØT) Verdi Måleenhet Gevinstansvarlig i linjen Kr Ledergruppen TD, Lederen av Fellestjenesten og økonomidirektøren i Økonomitjenesten Hvor realiseres gevinsten Fellestjenesten via ressursavtale fra TD. Økonomitjeneste n for utsendelse av faktura. Ordinær utsendelse av saker Ullensvang Startdato for uttak av gevinster Sluttdato for uttak av gevinster Primært når målet i prosjektet er nådd, sekundært når utvikling av flere rettsstiftelser digitalt stoppes. 9

10 Mål, metoder, tidspunkt og ansvarlig Porto Måle-enhet Målemetode Resultat Målsetning (akkumulert) Avvik Beskrivelse av gevinstmålinger Gevinst Målingstype Måletidspunkt nummer Måleansvarlig Nullpunkt Kr Porto regnskapsåret 2016 Økonomians varlig i TD og økonomidire ktør ØT Etter ett år Kr Differansen i porto mellom regnskapsåret 2016 mot mill Økonomians varlig i TD og økonomidirektør ØT Etter to år Kr Differansen i porto mellom regnskapsåret 2017 mot 2018 Økonomians varlig i TD og økonomidirektør ØT Etter x-år??? 6,5 mill Økonomians varlig i TD og økonomidire ktør ØT Hvilke prosesser hos dere påvirkes? Bank Megler? 10

11 Veien videre Hvordan kan vi sammen dokumentere den samfunnsøkonomiske gevinsten som er beregnet? Hvilket mulighetsrom gir etinglysing for å forenkle prosessene hos dere Ny workshop senhøstes? Innhold i gevinstplan (prosess) Oversikt over gevinster type størrelse Hvem er gevinstansvarlige og hvor vil gevinstene oppstå? Når kan de forventes å kunne realiseres Målindikatorer (gode sådanne!) Datakilde og måletidspunkt 0-punkts- målinger Risikovurderinger og risikodempende tiltak 11

12 Veien videre Egne brukermøter fram til produksjonssetting: Gevinstrealiseringsplan Teknisk brukermøte med dataleverandørene Brukermøte med hovedorganisasjonene Hvor lenge og hvor ofte? Hvordan ivareta åpenhet og trygghet i dialogen med dere? før under etter produksjonssetting Matrikkelen og tinglysingen = eiendomsdivisjonen Kommunene blir en ny brukergruppe Veien videre - kommunikasjon Testing - brukerne må ha testet over tid ha kvalitet. Teknisk: Inn i JIRA Trude og Jorun besvarer fortløpende Fag: Faggruppen besvarer fortløpende Pilot fra desember oppfølgingsgruppe opprettes for kontroll Egne møter med brukerne/dataleverandørene Møte med dataleverandør og hovedorg. hver for seg jan./april? Konkrete aktiviteter produksjonssetting: Gjenpartsløsning, utlån, avslutning av signerte dokumenter etc Nyhetsbrev hvor godt leses de? Nettsidene fortløpende avklaringer flere spør om benyttes til enklere avklaringer fag/teknisk Kompliserte saker: Teknisk og fag som før produksjonssetting Nettsidene fortløpende avklaringer Statustjeneste lages status på innsendingsløsningen Møte med dataleverandør og hovedorg. hver for seg mai/juni? Tilbakemeldinger - erfaring så langt Hva med ny brukergruppe kommunene? 12

13 Status lov og forskrift m.m. Status lov og forskriftsarbeid Endringslov til tinglysingsloven publisert Tinglysingsforskrift (høring avsluttet) Konsesjonsregler (høring avsluttet) Endringer i tvangsfullbyrdelseslov og tinglysingslov (høring avsluttet) Kort om endringsloven De vesentlige endringene: Klokkeslettsprioritet Dagbokføring fjernes som begrep (og konsept) Teknologinøytrale lovbestemmelser Grunnboksutskrift ved alle tinglysinger Nye forskriftshjemler 13

14 Endringer i lov = endringer i forskrift Endrede lovbestemmelser fordrer endringer i forskriftsbestemmelser I tillegg flere ny forskriftshjemler: Bestemmelser knyttet til elektronisk kommunikasjon Standardiserte «nettskjemaer» Innlevering av gjenpart ved papirtinglysing Prioritetstidspunkt for papirdokumenter Melding til rettighetshaver ved tinglysing eller sletting Tinglysingsattest og grunnboksutskrift Retting av inkurietilfeller Men var dette nok? Vi forholder oss også til en rekke andre regelverk, som i større eller mindre grad ville påvirke elektronisk tinglysing Konsesjonsloven Matrikkelloven Dokumentavgiftsloven 14

15 Særlig om konsesjon Tinglysingen har en plikt til å kontrollere at forholdet til konsesjonsregelverket er avklart før tinglysing, jf. konsesjonsloven 15 Hovedregel: Erverv av fast eiendom krever konsesjon Mange unntak fra dette utgangspunktet Hovedregel for unntakene: Konsesjonsfrihet skal dokumenteres med en egenerklæring Mange unntak fra unntakene Særlig om konsesjon forts En løsning for konsesjonskontrollen lages i tilleggsdel i matrikkelen Kommunene (som er lokal konsesjonsmyndighet) kan registrere inn avklart konsesjonsforhold i denne tilleggsdelen I tillegg et sett med regler som kan validere de enkleste unntakene fra unntakene En slik løsning fordrer regelverksendringer; høring om endringer i konsesjonsforskriften og matrikkelforskriften pågår nå 15

16 Andre endringer i tinglysingsregelverket? Endringsloven ga oss ikke alt vi trengte, og vi så et behov for klargjøring av enkelte andre forhold Negotiable vs. ikke-negotiable pantedokumenter Overdragelse og frempantsettelse av panterett Dobbeltregistrering av ektepakt Tinglysing i grunnboken i tilfeller hvor fullgodt rettsvern kan oppnås på andre måter Andre aktørers behov og ønsker? Andre enn Kartverket blir naturligvis berørt av de nevnte endringene, noe som også reiste spørsmål rundt annet tilgrensende regelverk Særlig to lover byr på utfordringer: Tvangsfullbyrdelsesloven Finansavtaleloven 16

17 Så hva skjer egentlig nå? Tinglysingsforskriften må ferdigbehandles i departementet (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) Endringene i konsesjonsforskriften og matrikkelforskriften må ferdigbehandles i departementene (Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet) Justis- og beredskapsdepartementet jobber på sin side med endringer relatert til de lovene som er underlagt det departementet To spørsmål fra NEF seksjonert eiendom Spørsmål 1 Det fremkommer ikke på seksjonens grunnboksblad hvilken eiendom (hovedbøl) den er utskilt fra. Det kan man riktig nok se på matrikkelbrevet, men da må man være noe mer erfaren/rutinert. Matrikkelbrevet, må bestilles fra kommunen og koster penger. Vi trenger å sjekke eiendommens hovedbøl for å finne ut om det er forpliktelser som følger seksjonen i form av tinglyste servitutter. Spørsmål 2 Vi har tidligere snakket om at det er utfordringer for oss meglere når eiendommen er seksjonert. Seksjonens Tinglyste rettigheter fremkommer ikke av seksjonens grunnboksblad, her er et eksempel fra en sak, som viser det jeg nettopp har beskrevet: GRUNNDATA SEKSJONERING Opprettet seksjoner: Seksjon: 0235 / 116 / 181 / / 1 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning og grunn Sameiebrøk: 1 / 2 EIENDOMMENS RETTIGHETER Ingen rettigheter registrert Eiendommen fikk før seksjoneringen tgl. veirett over 116/52 den , men rettigheten fremkommer ikke på seksjonens grunnboksblad eller når man søker på eiendommens rettigheter som du ser i nederste felt. Det gir oss utfordringer, om en megler bare forholder seg til informasjonen som gis ved innhenting av grunnboken ifht. eiendommens rettigheter og forpliktelser. Om du søker på opprinnelse gnr. Bnr. Før eiendommen ble seksjonert får du opp melding om at matrikkelenheten ikke eksisterer lengre og kommer da heller ikke videre i forhold til bestilling av grunnbok. Kan du ta det opp på neste brukermøte med Statens Kartverk, da vi som eiendomsmegler plikter å opplyse om rettigheter og forpliktelser som følger en eiendom eller seksjon og som følger seksjonen selv om rettigheten/forpliktelsen er tinglyst før seksjoneringen. 17

18 Status teknisk utvikling Jan Olav Knutsen, Disposisjon Resultatmålene Status i prosjektet Fokusområder i løsningen Test og pilot tilbud framover Roadmap neste versjoner 18

19 Prosjektmål Prosjektet har følgende overordnede prosjektmål: Utvikle et helhetlig fagsystem for elektronisk tinglysing i fast eiendom og borettslagsandeler, slik at de vanligste rettsstiftelser støttes funksjonelt i forhold elektronisk innsending og automatisert saksbehandling (uberørt av saksbehandler). Fagsystemet skal også ivareta saker som sendes inn på papir. Fagsystemet skal være etablert innen og skal minst omfatte de rettsstiftelser som støttes funksjonelt i Pilotløsningen, med tillegg av skjøter/hjemmelsoverganger. Saksbehandlerklient ferdig utviklet innen , og skal omfatte registrering av alle mulige rettsstiftelser, slettinger, rettinger, nekting og ankeprosess. Herunder også manuell behandling av enkelte dokumenter innsendt elektronisk. Fagsystemet skal utvikles i samarbeid med brukerne slik at minst: 50 % av samlet antall rettstiftelser kommer inn elektronisk innen , 25 % av samlet antall rettstiftelser saksbehandles automatisk innen , 80 % av samlet antall rettstiftelser kommer inn elektronisk innen , 60 % av samlet antall rettstiftelser saksbehandles automatisk innen E-tinglysing - systemarkitektur Web Service APIer Registreringsmotor Portalløsning Enhetsregisteret Tinglysingsmotor Rapporter Signering Fakturering Inndata eksterne registre Folkeregisteret Domenemodell og tjenester Endringsmanager Matrikkelen Grunnbok 19

20 Viser alle eiendommer i Norge eiendomsgrenser eiendomskart gårds- og bruksnummer. Du kan se grunnboksutskrift 20

21 Kartverket E-tinglysing Matrikkel og grunnbok 428 kommuner Konsesjonsbehandling Matrikkelen Grunnbok Grunneiendom SLF Landbruksdirektoratet 21

22 Status lov og forskrift m.m. Status lov og forskriftsarbeid Endringslov til tinglysingsloven publisert Tinglysingsforskrift (høring avsluttet) Konsesjonsregler (høring avsluttet) Endringer i tvangsfullbyrdelseslov og tinglysingslov (høring avsluttet) Elektronisk tinglysing påsken 2017 Klokkeslettsprioritet; mottak hos TD Kun for profesjonelle brukere p.t. Elektronisk signerte dokumenter Skjøter Pantedokumenter Sletting Utlegg Konkurs Eksplisitt prioritet Umiddelbar tilbakemelding om feil før og etter signatur Konsesjonsrelatert informasjon synlig i konsesjonsmodulen i matrikkelen Bekreftelse grunnboksutskrift 22

23 Noe av det som er nytt! Elektronisk signert og innsendt tinglysing på sekunder Dagens gjenpartsløsning blir borte Utlån av dokumenter for retting blir borte Innsender og mottager av dokumentene kan være forskjellig Skjøter kan sendes inn elektronisk Elektronisk signatur ikke vitner Konsesjon skal føres i matrikkelen Ferdig tinglyst, retur grunnboksutskrift ikke pantattest Servitutter og pengeheftelser kommer samlet Grunnboksutskriften viser «foreløpig registrert» Ny grunnboksutskrift foreløpig registrert 23

24 Hva er besluttet i nytt fagsystem Dokumentene sorteres på nivå før registrering Innsender og mottager kan være forskjellig Embetenummer vil presenteres Grunnboksutskriften vises med foreløpig registrering Grunnboksutskriften vil ikke lenger inndele i pengeheftelser og servitutter Pantattest erstattes med grunnboksutskrift (kvittering på tinglysing) Konsesjon skal føres i konsesjonsmodulen Noen teksttyper blir egne rettsstiftelser, som for eksempel borett, veirett, vannrett Mulighet for forhåndsvisning, resultater før endelig tinglysing En faktura dersom samme innsender tinglyser både i borett og fast eiendom (samlefaktura funksjon i Agresso) Referansenummer skal ikke lengre ha begrensning til 6 sifre/bokstaver Status utvikling august 2016 Status Rettstyper: Totalt: 57 Alle ferdig utviklet denne sprinten Retting og korrigert fakturering; kompleksitet som krever nøyaktighet Framdriftsplan utvikling Sprint august Sprint august Sprint september Sprint september Frys av kjernesystem 1.oktober! Status testing og fag Modultesting godt i gang; over 20 tester i hver testperiode Lite faglige feil funnet Fortsatt noe teknisk ustabilitet og problemer med ytelse Virtuell prosessorkraft er fordoblet på to testservere Fokus på teknisk ytelse Fortsatt jobbing med test-case, kravarbeid, backlogg. 24

25 Planlagt testing i Fase 1: to uker i januar, kun faggruppen. Faggruppen utarbeidet test cases, prioriterte tid, og satte opp grupper. Fase 2: tre uker i februar, 16 saksbehandlere ledet av faggruppen (25-30 ukesverk). Fase 3: 6 uker april-juni, inntil 25 saksbehandlere ledet av faggruppen (40 ukesverk), 1 uke per måned ganske intensivt. Fase 4: Modultesting juni-september 2016 (50 ukesverk). Fase 5: System- / Akseptansetesting oktober-desember 2016 (112 ukesverk) Fase 6: Pilotering løpende med økende fokus september desember 2016, gjerne dobbeltinnsending felles planlegging nødvendig! Fase 7: Regresjonstesting/retesting våren Status i prosjektet Nærmer oss med stormskritt Store forventninger til løsningen og grad av automatisering både internt og eksternt Usikkerhet rundt hvor mange som er klare ved produksjonssetting påsken 2017 Tinglysingen tar høyde for mye papir. Påsken 2017 blir travel ny løsning settes i produksjon ! Vær med fra første dag godkjenning per februar

26 Road Map aktiviteter Nye dokumenttyper tilbys elektronisk! Nye kommunestrukturer Må være på plass til Felles eid innen EU (Prosjekt STORK / EIDAS) Herunder elektronisk signering (ID Porten) SKATE; Fellesmodul for Fullmakts håndtering Utvidelser i Enhetsregisteret Nytt modernisert Folkeregister Bedre Innbygger støtte Altinn og Sikker Digital Post (SDP) Næringsliv versus Innbygger Publikumsportalen er vedtatt implementert Eiendomsdataportal Dokumentpakker Brukermøtet, 6. september

27 Fokus hos eiendomsmeglere er pakker De skal ha full kontroll på sine skjøtepakker Behov for en «samle dokumenter» funksjon Enkelte utvikler egen løsning Kartverket invitert til å utvikle en løsning Altinn har tilsvarende funksjon for Konkursregisteret og Bobestyrer Møter med hovedaktørene i meglerprogramvaresektoren Kartverket blir tjeneste eier og konfigurerer løsningen Arbeidsgruppe etablert sammen med BRREG Løsningen knytter ikke produksjonssetting opp mot versjon 1.0 KV, e-tinglysing 1) Validering fortløpende Altinn formidling 2) Melding til KV og Kvitteringer tilbake 7) Individuell løsning Markedsaktør Banker Eiendomsmeglere 4), 6) Dokument lagring i integrert database Altinn innsending - Skjøte, pdf - Pant A, SDO - Pant B, SDO - Sletting, SDO ALTINN PORTAL Åpne sak i Altinn Case-ID Org.nr + Beskrivelse 4) 6) 3) Motta dokumenter, pakke disse i melding og signere med innsenders VS. Motta dokumenter, pakke disse i melding og signere med innsenders VS. Innsending til Altinn Følge opp dokumenter Rydde hvis nødvendig PEKE ut dokumenter til skjøtepakken! 5) Tredje part / internt eiendoms-megler system 27

28 Varsling til rettighetshaver Økt sikkerhet siden den offisielle dialogen er mellom TD og innsender Benytte KRR som nå inneholder 3,7 millioner kontaktdata (16 80) DIFI har inngått samarbeidsavtaler i markedet Løsning for varsling er utarbeidet av Fram Web AS Prosjektet vil evaluere denne etter sommeren Fleksibel lovformulering ift ikrafttreden Løsningen knytter ikke produksjonssetting opp mot versjon 1.0 SMS 28

29 29

Elektronisk tinglysing. GeoForum, 6. desember 2016 Jan Olav Knutsen

Elektronisk tinglysing. GeoForum, 6. desember 2016 Jan Olav Knutsen Elektronisk tinglysing GeoForum, 6. desember 2016 Jan Olav Knutsen Prosjektmål Prosjektet har følgende overordnede prosjektmål:.. Fagsystemet skal utvikles i samarbeid med brukerne slik at minst: 50 %

Detaljer

E-tinglysing Bits konferanse «Privat- offentlig samarbeid om digitalisering»

E-tinglysing Bits konferanse «Privat- offentlig samarbeid om digitalisering» E-tinglysing Bits konferanse «Privat- offentlig samarbeid om digitalisering» 30. september 2016 Juridisk direktør Jens Christian Leonthin Elektronisk tinglysing 2017 Dette innebærer: - nytt internt saksbehandlingssystem

Detaljer

Brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 19. januar 2016

Brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 19. januar 2016 Brukermøte Kartverket, 19. januar 2016 Program for dagen 10.00 10.10 Velkommen Turid Ellingsen, direktør 10.10 10.40 Gevinstrealisering Turid Ellingsen, direktør 10.40 11.40 Status i forhold til utvikling

Detaljer

Konsesjon og elektronisk tinglysing. Bø, 2. mars 2017 Karen Kavli Setnes, juridisk rådgiver

Konsesjon og elektronisk tinglysing. Bø, 2. mars 2017 Karen Kavli Setnes, juridisk rådgiver Konsesjon og elektronisk tinglysing Bø, 2. mars 2017 Karen Kavli Setnes, juridisk rådgiver Prosjektmål e-tinglysing Ny løsning med navn ELIDA, har følgende eksterne målsetning: Fagsystemet skal utvikles

Detaljer

Konsesjon og elektronisk tinglysing. Loen, 7. mars 2017 Karen Kavli Setnes, juridisk rådgiver

Konsesjon og elektronisk tinglysing. Loen, 7. mars 2017 Karen Kavli Setnes, juridisk rådgiver Konsesjon og elektronisk tinglysing Loen, 7. mars 2017 Karen Kavli Setnes, juridisk rådgiver Prosjektmål e-tinglysing Ny løsning med navn ELIDA, har følgende eksterne målsetning: Fagsystemet skal utvikles

Detaljer

Teknisk brukermøte i e tinglysingsprosjektet, 22. september 2015

Teknisk brukermøte i e tinglysingsprosjektet, 22. september 2015 Teknisk brukermøte i e-tinglysingsprosjektet 22. September 2015 Foto: istock Dataleverandørmøte 22. September 2015 www.kartverket.no/e tinglysing 1 Program 10.00 10.10 Velkommen Turid Ellingsen, direktør

Detaljer

Konsesjon og elektronisk tinglysing. Lillehammer, 29. mars 2017 Ola Høydal, juridisk rådgiver

Konsesjon og elektronisk tinglysing. Lillehammer, 29. mars 2017 Ola Høydal, juridisk rådgiver Konsesjon og elektronisk tinglysing Lillehammer, 29. mars 2017 Ola Høydal, juridisk rådgiver Elektronisk tinglysing 18. april 2017 Klokkeslettsprioritet; mottak hos TM Kun for profesjonelle brukere p.t.

Detaljer

Prosjektet E-tinglysing

Prosjektet E-tinglysing Prosjektet E-tinglysing Prosjektmål Prosjektet har følgende overordnede prosjektmål: Utvikle et helhetlig fagsystem for elektronisk tinglysing i fast eiendom og borettslagsandeler, slik at de vanligste

Detaljer

Teknisk brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 6. september 2016

Teknisk brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 6. september 2016 Teknisk brukermøte Kartverket 6. september 2016 Program 10.00 10.30 Åpning og velkommen v/turid Ellingsen 10.30 11.15 Status utvikling, Altinn grensesnitt, test og pilot v/jan Olav Knutsen 11.15 11.30

Detaljer

Brukermøte i tinglysingen 24. mars 2015. Status og veien videre

Brukermøte i tinglysingen 24. mars 2015. Status og veien videre Brukermøte i tinglysingen 24. mars 2015 Status og veien videre 1 Viktigste testperiode i eiendoms-norge Eiendoms-Norges viktigste testperiode er nå i gang, og Kartverket er et steg videre på det som skal

Detaljer

Rettslig og praktisk

Rettslig og praktisk Rettslig og praktisk - nytt med elektronisk tinglysing Eiendomsrettsseminar, 06.09.2017 Registerfører Anders Iversen Oppstarten Nytt fagsystem for tinglysingen, og ny løsning for elektronisk innsending

Detaljer

Nyheter fra Tinglysingsmyndigheten Bergen

Nyheter fra Tinglysingsmyndigheten Bergen Nyheter fra Tinglysingsmyndigheten Bergen 27.04.2017 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk Tinglysing Temaer: Formålet med tinglysing, troverdighet Rettsvernsvirkninger Hva innebærer e-tinglysing

Detaljer

Velkommen til Brukermøte i Kartverket. 24. Mars 2015

Velkommen til Brukermøte i Kartverket. 24. Mars 2015 Velkommen til Brukermøte i Kartverket 24. Mars 2015 Program 10.00 10.30 Velkommen m/presentasjon 10.30 11.00 Tinglysingsstatistikk utviklingstrekk og sesongvariasjoner 11.00 11.15 Pause 11.15 12.30 Status

Detaljer

Konsesjon og elektronisk tinglysing. Ola Høydal, registerfører Trondheim og Steinkjer, oktober 2017 Ola Høydal, juridisk rådgiver

Konsesjon og elektronisk tinglysing. Ola Høydal, registerfører Trondheim og Steinkjer, oktober 2017 Ola Høydal, juridisk rådgiver Konsesjon og elektronisk tinglysing Ola Høydal, registerfører Trondheim og Steinkjer, 17-18. oktober 2017 Ola Høydal, juridisk rådgiver Elektronisk tinglysing 18. april 2017 Klokkeslettsprioritet; mottak

Detaljer

Brukermøte om elektronisk tinglysing, 7. juni 2017

Brukermøte om elektronisk tinglysing, 7. juni 2017 Brukermøte Hønefoss, 7. juni 2017 Program for dagen 10.00 10.50 Velkommen v/turid Ellingsen Status fra oss: Mengde og tall Kvalitet og leveranser Kommune- og regionreform Tilbakemeldinger om overgang til

Detaljer

Elektronisk tinglysing det rettslige grunnlaget

Elektronisk tinglysing det rettslige grunnlaget Elektronisk tinglysing aktuelle problemstillinger Best Western Oslo Airport Hotell, 14.01.2014 Registerfører/seniorrådgiver Anders Iversen Elektronisk tinglysing det rettslige grunnlaget Tinglysingsloven

Detaljer

Teknisk brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 2. februar 2016

Teknisk brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 2. februar 2016 Velkommen Kartverket, 2. februar -16 Program brukermøte 2. februar 2016 10.00 10.10 Velkommen Turid Ellingsen, direktør 10.10 11.20 Status i forhold til utvikling av versjon 1.0 innhold og konsekvenser

Detaljer

Fagseminar i tinglysing 2016 Lakselv

Fagseminar i tinglysing 2016 Lakselv Fagseminar i tinglysing 2016 Lakselv registerfører Ola Høydal registerfører Arne Kristian Boiesen www.seeiendom.no Disposisjon fagseminar 09:30 Innledning - Kartverket og tinglysingsdivisjonen Tinglysing

Detaljer

På vei mot klokketidsprioritet. Teknisk brukermøte 18. november 2014 Tinglysingsdirektør Turid Ellingsen

På vei mot klokketidsprioritet. Teknisk brukermøte 18. november 2014 Tinglysingsdirektør Turid Ellingsen På vei mot klokketidsprioritet Teknisk brukermøte 18. november 2014 Tinglysingsdirektør Turid Ellingsen Nedtellingen har startet Mot klokkeslettsprioritet Enda raskere tinglysing Kortere periode for mellomfinansiering

Detaljer

Brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 10. januar 2017

Brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 10. januar 2017 Brukermøte Hønefoss, 10. januar 2017 Program for dagen 10.00 10.30 Velkommen v/turid Ellingsen 10.30 11.00 Status i prosjektet v/jan Olav Knutsen 11.00 11.15 Pause 11.15 11.45 Produksjonssetting v/geir

Detaljer

Teknisk brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 20. januar Hønefoss, 20. januar Vi er i rute!

Teknisk brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 20. januar Hønefoss, 20. januar Vi er i rute! Teknisk brukermøte Hønefoss, 20. januar 2017 Vi er i rute! 1 folder/brosjyrer Jira www.kartverket.no utvikling seminarer/ konferanser buskapsplattform dokumenthåndtering brukermøter lov- og forskriftsarbeid

Detaljer

Prop 53 L ( ) Endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing)

Prop 53 L ( ) Endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing) KARTVERKETS FAGDAG MATRIKKEL, MOLDE ENDRINGER I TINGLYSINGSREGELVERKET FRA 18.04.2017 GRUNNET INNFØRING AV ELEKTRONISKE DOKUMENTER UTVALGETE EMNER 09.05.2017 v/registerfører Hugo Torgersen, Statens kartverk

Detaljer

Brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 19. mai 2016

Brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 19. mai 2016 Brukermøte Kartverket, 19. mai 2016 10.00 10.05 Velkommen v/turid Ellingsen, direktør 10.05 10.45 Informasjon fra prosjekteier v/turid Ellingsen, direktør Ny dato for produksjonssetting Status gevinstrealisering

Detaljer

10/21/2013. Innhold. Innledning For kommunen som matrikkelfører er det to vinklinger til tinglysing:

10/21/2013. Innhold. Innledning For kommunen som matrikkelfører er det to vinklinger til tinglysing: Kartverkets opplæring i føring av matrikkelen Tinglysing (v. 1.1) Sentral matrikkelmyndighet, 2013 1. Grunnbokutskrift 2. Hvordan forstå et grunnboksblad Innhold 3. Litt om servitutter 4. Urådighetserklæringer

Detaljer

Dokumenter som skal inngå i en melding kan opprettes og signeres uavhengig av hverandre.

Dokumenter som skal inngå i en melding kan opprettes og signeres uavhengig av hverandre. Systembeskrivelse for eksterne aktører Med milepæl 3 gir Kartverket neste innblikk i den kommende løsningen for elektronisk tinglysing. Milepæl 3 gir eksterne aktører mulighet til å få innsikt i grensesnitt

Detaljer

Elektronisk tinglysning

Elektronisk tinglysning Elektronisk tinglysning Lovsamling 1. juni 2017 Øivind Fredlund Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen 1 TINGLYSING AV EIENDOMSERVERV MV. Erverver av en eiendom eller rettighet må dokumentere overfor

Detaljer

Samspillet matrikkel - grunnbok. Lakselv, 6. oktober 2016 registerførere Arne Kristian Boiesen og Ola Høydal

Samspillet matrikkel - grunnbok. Lakselv, 6. oktober 2016 registerførere Arne Kristian Boiesen og Ola Høydal Samspillet matrikkel - grunnbok Lakselv, 6. oktober 2016 registerførere Arne Kristian Boiesen og Ola Høydal Innhold Temaer: Bakgrunn for matrikkelloven Grunnbokens innhold Matrikkelens innhold Samspillet

Detaljer

Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene

Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene Nina Josefine Halsne og Åge-Andre Sandum Disposisjon Presentasjon av Tinglysingen Formålet med tinglysing Hvorfor tinglyser vi? Hva er

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Samspillet matrikkel - grunnbok

Samspillet matrikkel - grunnbok Samspillet matrikkel - grunnbok Harstad og Tromsø 30. september og 1. oktober 2014 Registerførere Åge-Andre Sandum og Nina Josefine Halsne Innhold Temaer: Bakgrunn for matrikkelloven Grunnbokens innhold

Detaljer

Brukermøte om elektronisk tinglysing, 2. november 2017

Brukermøte om elektronisk tinglysing, 2. november 2017 Brukermøte Hønefoss, 2. november 2017 Program for dagen 10.00 10.20 Velkommen m/turid Ellingsen Status e-tinglysing: Mengde og tall OU-Eiendom 10.20 10.45 Kommune- og regionreformene v/wenche Rognås 10.45

Detaljer

Høringsnotat forslag til endringer i matrikkelforskriften og forskriften om konsesjonsfrihet som følge av innføringen av elektronisk tinglysing

Høringsnotat forslag til endringer i matrikkelforskriften og forskriften om konsesjonsfrihet som følge av innføringen av elektronisk tinglysing Høringsnotat forslag til endringer i matrikkelforskriften og forskriften om konsesjonsfrihet som følge av innføringen av elektronisk tinglysing 1. Høringsnotatets hovedinnhold... 2 2. Bakgrunnen for høringsnotatet...

Detaljer

Essensen («hva Matrikkelen er» pr. 2017) Hovedpunkter fra utviklingsplanene Spesielt viktig

Essensen («hva Matrikkelen er» pr. 2017) Hovedpunkter fra utviklingsplanene Spesielt viktig Matrikkelen Essensen («hva Matrikkelen er» pr. 2017) Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Det er pr. 1. januar 2017 registrert 3163956 matrikkelenheter

Detaljer

INTRODUKSJON 2 KORT OM REGISTRERING AV KONSESJONSINFORMASJON I MATRIKKELEN OG ENDRINGER I SAKSFLYTEN FOR SLIK INFORMASJON. 2

INTRODUKSJON 2 KORT OM REGISTRERING AV KONSESJONSINFORMASJON I MATRIKKELEN OG ENDRINGER I SAKSFLYTEN FOR SLIK INFORMASJON. 2 Praktisk informasjon om konsesjon i matrikkelen Innhold INTRODUKSJON 2 KORT OM REGISTRERING AV KONSESJONSINFORMASJON I MATRIKKELEN OG ENDRINGER I SAKSFLYTEN FOR SLIK INFORMASJON. 2 SAKSFLYT HITTIL I ALLE

Detaljer

Modell og konsepter. for. Ny grunnbok

Modell og konsepter. for. Ny grunnbok Modell og konsepter for Ny grunnbok Møter pilotaktører - Kartverket oktober 2013 Tinglysingsloven, fast eiendom 12. Såfremt ikke annet er bestemt ved lov, kan et dokument bare anmerkes i grunnboken når

Detaljer

Essensen («hva Matrikkelen er» pr 2015) Hovedpunkter fra utviklingsplanene Spesielt viktig

Essensen («hva Matrikkelen er» pr 2015) Hovedpunkter fra utviklingsplanene Spesielt viktig Matrikkelen Essensen («hva Matrikkelen er» pr 2015) Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Det er pr 1.okt 2015 registrert 3163956 matrikkelenheter

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. mars 2017 kl. 13.35 PDF-versjon 20. mars 2017 08.03.2017 nr. 297 Forskrift om endring

Detaljer

Høringsnotat. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 3. april 2017

Høringsnotat. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 3. april 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet 3. april 2017 Høringsnotat Forslag til endringer i forskrift 18.12.2013 nr. 1634 om gebyr for tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken og kraftledningsregisteret

Detaljer

Bekreftet utskrift fra grunnboken

Bekreftet utskrift fra grunnboken // '. 55 i ; Vidar Olderkjær.. Wergelandsgate 1D 2821 GJØVIK I)eresreferanse: Nettbestilling / ordrenr 0785495 I)ato Vedlagt følger en bekreftet utskrift fra den elektroniske grunnboken for Knr: Gnr: 153

Detaljer

Informasjonstjenester Nr Navn Beskrivelse Endring GB1 (tidl. IF1 og IB5)

Informasjonstjenester Nr Navn Beskrivelse Endring GB1 (tidl. IF1 og IB5) Informasjonstjenester Nr Navn Beskrivelse Endring GB1 IF1 IB5) Pengeheftelser Oversikt over alle tinglyste, gjeldende pengeheftelser som er registrert på en registerenhet, rettsendringer, anmerkninger

Detaljer

TINGLYSING OG KOMMUNENS FORHOLD TIL GRUNNBOKSDATA VED MATRIKKELARBEID TRONDHEIM, 15.02.2012

TINGLYSING OG KOMMUNENS FORHOLD TIL GRUNNBOKSDATA VED MATRIKKELARBEID TRONDHEIM, 15.02.2012 TINGLYSING OG KOMMUNENS FORHOLD TIL GRUNNBOKSDATA VED MATRIKKELARBEID TRONDHEIM, 15.02.2012 STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Lene Cecilie Bakler registerfører e.f. HVA SKAL VI GJENNOMGÅ? Grunnbokens

Detaljer

Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo

Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 18.10.2016 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk Hva betyr det å tinglyse? Registrere dokument for å sikre rettsvern for rettsstiftelser som

Detaljer

Høringsnotat forslag til ny forskrift om elektronisk kommunikasjon ved tinglysing av salgspant og leasing av motorvogn

Høringsnotat forslag til ny forskrift om elektronisk kommunikasjon ved tinglysing av salgspant og leasing av motorvogn Høringsnotat forslag til ny forskrift om elektronisk kommunikasjon ved tinglysing av salgspant og leasing av motorvogn 1. Innledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på alminnelig

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Antall tinglysinger pr måned etter type rettsstiftelse, andeler i borettslag. Januar dd

Antall tinglysinger pr måned etter type rettsstiftelse, andeler i borettslag. Januar dd Januar 2008 3 208 0 20 15 5 918 46 9 245 116 532 1 509 375 20 984 Februar 2008 3 189 0 21 14 6 690 33 7 645 142 543 2 179 291 20 747 Mars 2008 3 161 1 14 12 6 347 37 6 203 90 413 2 051 317 18 646 April

Detaljer

Matrikkelen en nasjonal felleskomponent -kommunereform faggruppemøte 10.02-11.02 2015

Matrikkelen en nasjonal felleskomponent -kommunereform faggruppemøte 10.02-11.02 2015 Matrikkelen en nasjonal felleskomponent -kommunereform faggruppemøte 10.02-11.02 2015 Den digitale virkelighet Den digitale virkelighet 1993 Veikart for nasjonale felleskomponenter : Bakgrunn Skate

Detaljer

Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 08.03.2016

Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 08.03.2016 Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 08.03.2016 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk Hva betyr det å tinglyse? Registrere dokument for å sikre rettsvern for rettsstiftelser som

Detaljer

Matrikkelopplæring. Tinglysing

Matrikkelopplæring. Tinglysing Matrikkelopplæring Tinglysing Innledning... - 3 - Funksjonsdelingen mellom matrikkel og grunnbok... - 4 - Sammenhengen mellom matrikkel og grunnbok... - 4 - Særlig om arealoverføring... - 4 - Om melding

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Endringer i eiendomsinformasjon levert fra EVRY som følge av nytt saksbehandlingssystem for tinglysing hos Statens kartverk fra 18.

Endringer i eiendomsinformasjon levert fra EVRY som følge av nytt saksbehandlingssystem for tinglysing hos Statens kartverk fra 18. Endringer i eiendomsinformasjon levert fra EVRY som følge av nytt saksbehandlingssystem for tinglysing hos Statens kartverk fra 18. april 2017 Side 1 Dokumentet og endringshistorikk Dokumentversjon: Dato:

Detaljer

Digitalt verktøy for administrasjon av skoleskyss.

Digitalt verktøy for administrasjon av skoleskyss. Digitalt verktøy for administrasjon av skoleskyss Våre tanker om digitalisering Verdensbildet Digital agenda for Norge 5 prioriteringer Brukeren i sentrum IKT som vesentlig innsatsfaktor for innovasjon

Detaljer

TINGLYSING FAST EIENDOM Universitetet i Oslo 14.10.2011 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk

TINGLYSING FAST EIENDOM Universitetet i Oslo 14.10.2011 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk TINGLYSING FAST EIENDOM Universitetet i Oslo 14.10.2011 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET HVA BETYR DET Å TINGLYSE? Registrere rettighet som har

Detaljer

Høringsnotat forslag til endringer i tinglysingsforskriften m.m. (elektronisk tinglysing)

Høringsnotat forslag til endringer i tinglysingsforskriften m.m. (elektronisk tinglysing) Høringsnotat forslag til endringer i tinglysingsforskriften m.m. (elektronisk tinglysing) Innholdsfortegnelse 1. Høringsnotatets hovedinnhold... 3 2. Bakgrunnen for høringsnotatet... 3 2.1. Prøveordning

Detaljer

Tinglysing - servitutter

Tinglysing - servitutter Tinglysing - servitutter Nina Josefine Halsne og Åge-Andre Sandum Disposisjon Hva er en servitutt Etablering av heftelser Særlig om tinglysing av avtaler/erklæringer Matrikuleringsplikt Sletting av heftelser

Detaljer

Modernisering av Folkeregisteret

Modernisering av Folkeregisteret 30. Sep 2016 Modernisering av Folkeregisteret Konferanse om offentlig-privat samarbeid om digitalisering «Vi gjør det enklere sammen» Bilde: visitnorway.com Dagens Folkeregister Alle bosatte har etter

Detaljer

Statens vegvesen. Høringsuttalelse om endringer i tinglysingsforskriften som følge av elektronisk tinglysing

Statens vegvesen. Høringsuttalelse om endringer i tinglysingsforskriften som følge av elektronisk tinglysing Statens vegvesen Samferdselsdepartementet Postbok 8010 Dep 0030 OSLO Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Marit Gagnat - 22073682 2015/081799-004

Detaljer

Kommunereform praktiske konsekvenser. Sandefjord Anders Braaten

Kommunereform praktiske konsekvenser. Sandefjord Anders Braaten Kommunereform praktiske konsekvenser Sandefjord 15.10.2014 Anders Braaten 2020 Innhold 1. Litt om kommunesammenslåing 2. Eksempler på behov for nasjonale avklaringer 3. Kommunereform utfordringer for et

Detaljer

Hvem er Tinglysingen?

Hvem er Tinglysingen? Hvordan forstå grunnboken m.m. Gardermoen 14. januar 2015 Registerfører Åge-Andre Sandum Hvem er Tinglysingen? Kartverket - Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing, Gardermoen, 14. januar 2015 1 Tinglysingsdivisjonenansvar

Detaljer

T, r_ ; - 6. Vi returnerer med dette dokumentet som er tinglyst med dokumentnummer

T, r_ ; - 6. Vi returnerer med dette dokumentet som er tinglyst med dokumentnummer DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE RÅDHUSVEIEN 24 9845 TANA MC - 6 T, r_ ; 2017 Kartverket Deres ref: Sak: Dato: 2017/1172 11463932 01.06.2017 Retur av tinglyst dokument Vi returnerer med dette dokumentet som

Detaljer

Matrikkelen som nasjonal felleskomponent

Matrikkelen som nasjonal felleskomponent Matrikkelen som nasjonal felleskomponent Geomatikkdagene 2016, Ålesund Lars Elsrud, avdelingsdirektør Matrikkel- og stedsnavnavdelingen SKATE Innhold 1. Innledning 2. Nasjonale felleskomponenter pr mars

Detaljer

Høringsuttalelse til høringsnotat om endringer i tinglysingsforskriften som følge av elektronisk tinglysing

Høringsuttalelse til høringsnotat om endringer i tinglysingsforskriften som følge av elektronisk tinglysing 1 av 6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Vår saksbehandler Kristin Bjerkestrand Eid Deres dato Deres referanse 22.06.2015 Høringsuttalelse til høringsnotat om endringer

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen

Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen Fastsatt av Miljøverndepartementet 18. desember 2013 med hjemmel i lov av 6. juni 1935 nr 2 om tinglysing

Detaljer

Insights Grants. Søknadsportal for BUFDIR og Fordelingsutvalget

Insights Grants. Søknadsportal for BUFDIR og Fordelingsutvalget Insights Grants Søknadsportal for BUFDIR og Fordelingsutvalget Hvor var vi i 2006? Søknader på papir Kunne forsvinne i posten eller lagres feil i arkivsystem Manuell saksbehandling med excel-ark, ephorte,

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Fra ide til salgsobjekt Kommunens arbeid med eiendomsdannelse

Fra ide til salgsobjekt Kommunens arbeid med eiendomsdannelse Fra ide til salgsobjekt Leikny Gammelmo fagleder oppmåling Gran kommune Gran kommune 2 3 Gran kommune ligger i søndre del av Oppland og er den største av hadelandskommunene. Kommunen har arealer på begge

Detaljer

Sak:

Sak: ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS POSTBOKS 1400 VIKA 0115 OSLO Kartverket Deres ref.: Sak: Dato: 11541557 20.06.2017 Retur av tinglyst dokument Vi returnerer med dette dokumentet som er tinglyst med dokumentnummer

Detaljer

Kommunikasjonsaktiviteter i forbindelse med elektronisk tinglysing

Kommunikasjonsaktiviteter i forbindelse med elektronisk tinglysing 2014 25. mars Status prosjekter og tema - tinglysing Storbrukere og hovedorg. Møte Turid 01. april Statusmøte og informasjon Toll- og avgiftsdir Møte Jens 04. april Endelig rapport A2 Internt i prosjektet

Detaljer

Høringsuttalelse - endringer i tinglysingsforskriften som følge av elektronisk tinglysing

Høringsuttalelse - endringer i tinglysingsforskriften som følge av elektronisk tinglysing Kommunal- og moderniseringsdepartementet postmottak@kmd.dep.no Dato: 18.09.2015 Vår ref.: 15-1036 Deres ref.: 15/2917 Høringsuttalelse - endringer i tinglysingsforskriften som følge av elektronisk tinglysing

Detaljer

Om tilsyn etter matrikkelloven

Om tilsyn etter matrikkelloven Om tilsyn etter matrikkelloven Praktisk seminar i matrikkel og tinglysing 14. januar 2014 Anders Fekjær Tema for innlegget Hva tilsyn er, dvs. hva det går ut på Hjemmel for å utøve tilsyn? Hva er det Kartverket

Detaljer

Vi returnerer med dette dokumentet som er tinglyst med dokumentnummer 411037/2016.

Vi returnerer med dette dokumentet som er tinglyst med dokumentnummer 411037/2016. DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE RÅDHUSVEIEN 24 9845 TANA 5 Kartverket Deres ref.: Vår ref.: Dato: Sak/dok.: 10131786/411037 12.05.2016 Retur av tinglyst dokument Vi returnerer med dette dokumentet som er tinglyst

Detaljer

Introduksjon til kurset

Introduksjon til kurset Introduksjon til kurset Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.4 Innhold Hvorfor er dere på kurs? Myndighetsroller Enkeltvedtak etter forvaltningsloven Tilgrensende lovverk Felleskomponenter

Detaljer

KS TROMS HØSTKONFERANSE oktober 2017

KS TROMS HØSTKONFERANSE oktober 2017 KS TROMS HØSTKONFERANSE - 13. oktober 2017 Astrid Øksenvåg Digitaliseringsavdelingen «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Digitaliseringsarbeidet i KS innrettes etter: Overordnede mål i digitaliseringsstrategien

Detaljer

Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene

Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene Ingelin Killengreen Direktør, Difi Digitalisering forenkler samhandling med forvaltningen St.meld 22: Digital agenda for Norge Digital kommunikasjon

Detaljer

Resultater NNUQ Altinn

Resultater NNUQ Altinn Resultater NNUQ2 2010 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 15. juni til 8.

Detaljer

Krav til digitalisering i stat og kommune

Krav til digitalisering i stat og kommune Kommunal- og moderniseringsdepartementet Krav til digitalisering i stat og kommune Seniorrådgiver Mona Naomi Lintvedt og Timothy Szlachetko Bergen, 30. mai 2017 Norge i Europa-toppen på digitalisering

Detaljer

Trafikkstasjon på nett

Trafikkstasjon på nett Trafikkstasjon på nett Utvikling av selvbetjeningsløsninger for publikum og næringsliv Erfaringer med bruk av offentlige felleskomponenter Sjefingeniør Ketil Moen Vegdirektoratet Om våre tjenester og om

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket

Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket Forankring og formål Denne kartleggingen følger opp brev av 10.06. 2013 fra Helsedirektoratet og brev 28.02. 2013 fra statsrådene

Detaljer

Hvordan sikre rettigheter for ettertiden? Tinglysing og private avtaler. Frode Aleksander Borge Høyskolelektor

Hvordan sikre rettigheter for ettertiden? Tinglysing og private avtaler. Frode Aleksander Borge Høyskolelektor Hvordan sikre rettigheter for ettertiden? Tinglysing og private avtaler Frode Aleksander Borge Høyskolelektor Oversikt over forelesningen 1. Kort oversikt over systemet matrikkelføring og tinglysing 2.

Detaljer

Elektronisk tinglysing av Opprett ny grunneiendom ved fradeling. Det er fradelt en eiendom fra 47/2 som har fått gnr. 47 bnr. 263

Elektronisk tinglysing av Opprett ny grunneiendom ved fradeling. Det er fradelt en eiendom fra 47/2 som har fått gnr. 47 bnr. 263 Elektronisk tinglysing av Opprett ny grunneiendom ved fradeling Det er fradelt en eiendom fra 47/2 som har fått gnr. 47 bnr. 263 Under forretningsdata kommer det ved avhuking - Skal tinglyses - opp en

Detaljer

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet?

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Geir Magnus Walderhaug leder av Norsk Arkivråds Region Øst Norsk Arkivråds seminar 5. november 2012 En erkjennelse Jeg er kunde hos Norsk

Detaljer

Regler for utlevering av matrikkeldata. Karttreff i Rogaland 2014 Even S. Enger

Regler for utlevering av matrikkeldata. Karttreff i Rogaland 2014 Even S. Enger Regler for utlevering av matrikkeldata Karttreff i Rogaland 2014 Even S. Enger Innhold Generelt om utlevering av matrikkelopplysninger Lovhjemmel Utleveringsforskriften Utlevering av opplysninger fra matrikkelen

Detaljer

Lovkrav. Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring. Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland

Lovkrav. Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring. Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland Lovkrav Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland Skal snakke om.. 1. Hvilke krav stiller matrikkelloven til dokumentasjon 2. Kontroll

Detaljer

Tinglysing - Servitutter. registerfører Arne Kristian Boiesen registerfører Ola Høydal

Tinglysing - Servitutter. registerfører Arne Kristian Boiesen registerfører Ola Høydal Tinglysing - Servitutter registerfører Arne Kristian Boiesen registerfører Ola Høydal Disposisjon Hva er en servitutt Tinglysing av servitutter og heftelser Særlig om tinglysing av avtaler/erklæringer

Detaljer

STATENS KARTVERK. Justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo. Deres ref.: Vår ref. Dato: Hønefoss 4.10.2010 201007547 EP.

STATENS KARTVERK. Justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo. Deres ref.: Vår ref. Dato: Hønefoss 4.10.2010 201007547 EP. Justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo STATENS KARTVERK Deres ref.: Vår ref. Dato: 201007547 EP Hønefoss 4.10.2010 KSI/mk Høring : Rapport fra arbeidsgruppe Elektronisk tinglysing

Detaljer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer Offentlige informasjonsinfrastrukturer INF 3290 høst 2015 Endre Grøtnes, Difi Dagens agenda 1. Offentlig sektor En heterogen blanding av virksomheter, oppgaver og teknologi 2. Spesielle utfordringer ved

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Personbrukerundersøkelse 2016

Personbrukerundersøkelse 2016 Arbeids- og tjenesteavdelingen/analyseseksjonen Personbrukerundersøkelse 2016 Brukernes møter med NAV Personbrukerundersøkelse 2016 Endringer i datainnsamling, brukersammensetning og spørreskjema gjør

Detaljer

Velkommen til brukermøte

Velkommen til brukermøte Velkommen til brukermøte 25. Mars 2014 M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun Program: Kl 10.00 Kl.10.15 Kl.11.15 Kl.12.15 Kl.13.15 Kl.14.00 Velkommen v/divisjonsdirektør

Detaljer

Oppgave M9 Seksjonering av grunneiendom (ingen seksjoner med eksklusivt uteareal)

Oppgave M9 Seksjonering av grunneiendom (ingen seksjoner med eksklusivt uteareal) 9/4/2015 Matrikkelenhet Oppgave M9 Seksjonering av grunneiendom (ingen seksjoner med eksklusivt uteareal) Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan seksjonere en grunneiendom som er bebygd.

Detaljer

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013)

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Finn Martinsen, avd miljø og helse, Helsedirektoratet Årskonferansen om miljø

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Produkt fra matrikkelen

Kurs i matrikkelføring. Produkt fra matrikkelen Kurs i matrikkelføring Produkt fra matrikkelen Innhold Oppslag i matrikkelklienten... 3 Oppslag i publikumsløsningen... 5 Rapporter fra matrikkelen... 7 Utlevering av informasjon og leveranser til andre

Detaljer

Sikker digital post. Først 2015. Christian Skotte Posten Norge AS, Digipost

Sikker digital post. Først 2015. Christian Skotte Posten Norge AS, Digipost Sikker digital post Først 2015 Christian Skotte Posten Norge AS, Digipost 1. Status 2. Digitalisering i offentlig sektor 3. «Send til nettbank» 4. Gevinster 5. Muligheter i dag Fordelene ved et nasjonalt

Detaljer

Digital forsendelse i praktisk bruk

Digital forsendelse i praktisk bruk Digital forsendelse i praktisk bruk eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no SvarUt Når det piper i telefonen Som en sjøsyk fiolin Er det kommun som ringer

Detaljer

SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag

SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag Versjon 6 25.08.2014 Som ansvarlig for regjeringens IKT- og fornyingspolitikk, skal Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vurdere departementenes

Detaljer

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen.

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen. Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/1520 Dato 12. juli 2017 Høring - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften - Forslag knyttet til bindende pristilbud

Detaljer