Fra ide til salgsobjekt Kommunens arbeid med eiendomsdannelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra ide til salgsobjekt Kommunens arbeid med eiendomsdannelse"

Transkript

1 Fra ide til salgsobjekt Leikny Gammelmo fagleder oppmåling Gran kommune

2 Gran kommune 2

3 3

4 Gran kommune ligger i søndre del av Oppland og er den største av hadelandskommunene. Kommunen har arealer på begge sider av Randsfjorden. Ca innbyggere Totalt areal er 760 km2: 63% skog 10% jordbruksareal 27% vann og annet areal. 4

5 Fordeling av matrikkelføring Eiendommer Oppmåling oppretter nye og gjør rettelser for eksisterende Ansvar: Oppmåling Saksregistrering på eiendom Registrering av grunnerverv (vegvesenet), jordskiftesak. Føring av sluttførte saker. Ansvar: Oppmåling Adresser Oppmåling legger inn adresser ved opprettelse av eiendom eller ved behov. Knytter adressen til eksisterende bygg. Ansvar: Oppmåling Bygg Byggesak legger inn bygningsdata på nye og endringer i eksisterende bygg. Knytter til g/bnr (fnr og snr) og adresse. Ansvar: Byggesak Seksjonering Oppmåling seksjonerer eiendommen evnt. legger inn tilleggsareal grunn og knytter til boenheter og bygningsnr når dette finnes Ansvar: Oppmåling Sammenføying Oppmåling slår eiendommene sammen i matrikkelen og skriver ut og sender melding til tinglysing Ansvar: Oppmåling

6 Vinterforskrift i Gran Tidsfrister i henhold til matrikkellova som krever oppmålingsarbeid, løper ikke i tidsrommet fra 1. november til og med 15. april. 6

7 søknad om deling etter PBL 20-1 m Kontakt med publikum Plan- og bygningsloven Matrikkelloven Arbeidsbeskrivelser / rutiner Sjekklister Standardbrev / -vedtak Oppmåling 7

8 «Fra ide til salgsobjekt» Forhåndskonferanse Tillatelse PBL Tinglysing av nytt g/bnr (og rettigheter) En bit av Norge Søknad om deling og oppmåling Oppmåling ML Matrikkelføring 8

9 Forhåndskonferanse (PBL 21-1) Ved oppstart av en plan, ønske om en deling av eiendommen eller ved søknad om byggetillatelse kan det være lurt å ha en forhåndskonferanse eller uformell samtale angående eksisterende og eventuelle nye grenser. Avklare uklarheter. Planer som går på tvers av eksisterende grenser kan ofte bli vanskelig å realisere hvis ikke alle hjemmelshavere er med. Det kan være nødvendig å klarlegge eksisterende grenser eller foreta grensejustering / arealoverføring for å få hensiktsmessige eiendommer. PBL 21-4 gir mulighet til å sette vilkår om oppmåling i byggetillatelsen. 9

10 Søknad med vedlegg (PBL 21-2) Huskeliste ved søknad om deling og oppmåling Huskelisten kan brukes ved forhåndskonferanse Ligger på nettsiden og kan brukes av søker Skjema med uthevet skrift fås ved henvendelse i kommunetorget Vedleggs liste på søknadsskjema Hadelandskommunene har utarbeidet eget skjema for søknad om deling og oppmåling Skjema har en liste over aktuelle vedlegg som søker må ta stilling til Sjekkliste for saksbehandler 10

11 Deling av eiendom behandling etter pbl Mangler sendes inn Søknad med vedlegg skannes og post føres Sjekke saken i forhold til pbl og gjeldende planer se sjekkliste. Sjekklisten og evnt. andre dokumenter vi har fått fra dok. senter legges i gul plastmappe Saken har mangler Søknaden kan ikke godkjennes slik den foreligger Sende mangelbrev Sende brev Disp. saker må sendes på høring. Saker som må behandles etter jordloven må få tillatelse fra Landbrukskontoret Søker endrer søknaden Søker trekker søknaden Søknaden er komplett og kan behandles Avslag Klagefrist 3 uker Tillatelse Klagefrist 3 uker Kopi av tillatelsen legges i gul plastmappe. Saken legges til oppmåling for utførelse av arbeid etter matrikkellova NB! Matrikkellovas 16 ukers frist starter når klagefristen på pbl vedtaket er ute!

12 Fradeling av eksiterende hytter og boliger (gjelder ikke festegrunn til grunneiendom) Mangler sendes inn Søknad med vedlegg skannes og post føres Sjekke saken i forhold til pbl og gjeldende planer. Sjekklisten og evnt. andre dokumenter vi har fått fra dok. senter legges i gul plastmappe Saken har mangler Søknaden kan ikke godkjennes slik den foreligger Sende mangelbrev Sende brev Søker endrer søknaden Disp. saker må sendes på høring (i hovedsak gjelder dette fradeling i LNFområde) Søker trekker søknaden Søknad i tråd med planformål Behandling etter jordloven, tillatelse gis av Landbrukskontoret Søknaden er komplett og kan behandles Avslag Klagefrist 3 uker Tillatelse Klagefrist 3 uker Kopi av tillatelsen legges i gul plastmappe. Saken legges til oppmåling for utførelse av arbeid etter matrikkellova NB! Matrikkellovas 16 ukers frist starter når klagefristen på pbl vedtaket er ute!

13 Tillatelse til deling av grunneiendom Vedtak: Søknad, i henhold til plan- og bygningsloven 20-1 m, om @festetomt til grunneiendom på m 2 godkjennes på følgende vilkår: 1. Det må sikres vegrett for den nye tomten. Vegretten må tinglyses. 2. Det må foreligge samtykke til fradeling fra Landbrukskontoret for Hadeland før fradeling fullføres. 3. Det må i etterkant av fradelingen søkes om avkjøringstillatelse for tunet. 4. Tillegget må etter fradeling søkes sammenføyd Saksbehandlingsgebyret på må betales til kommunen. Faktura sendes rekvirent separat. Det vises til kommunens gebyrregulativ for behandling av bygge- og delesaker, vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven Vedtaket er fattet i samsvar med plan- og bygningsloven med siste endringer og forskrifter. Vedtaket er fattet administrativt i henhold til Gran kommunestyres delegasjonsvedtak. Tillatelse til tiltak etter 20-1 første ledd bokstav m faller bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom matrikkelføring vil være i strid med matrikkellova. 13

14 AVSLAG 3 uker klagefrist i henhold til forvaltningsloven Arbeidsbeskrivelse KLAGEBEHANDLING Ikke klage Klage Sende på høring hvis den ikke allerede har vært på høring. Saken avsluttes i P360 og legges i arkivet Politisk behandling Klagen tas til følge Vedtak sendes søker og fylkesmannen med klagerett Avslag opprettholdes Vedtaket påklages ikke Fylkesmannen påklager vedtaket Klagen sendes fylkesmannen for endelig avgjørelse Fortsette ordinær saksbehandling Søker orienteres om resultat

15 Oppmåling og andre oppgaver etter ML Krav om oppmålingsforretning for saker som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven Tillatelse foreligger og klagefristen er utløpt. 16 uker frist for behandling starter. Krav om oppmålingsforretning Aktuelle saker: - Utsetting av eksisterende grense - Klarlegging av eksisterende grense - Grensejustering Utskrift av grunnboken: sjekke heftelser / servitutter og hjemmelsforhold Kalle inn til oppmålingsforretning. Egen mal i P360 for innkalling med partsliste, fullmaktsskjema og oppmøtested. Avholde oppmålingsforretning Når tinglyst melding returneres fra tinglysingen skrive ut Matrikkelbrev Oversende protokoll til parter som ikke har møtt med klagefrist på 3 uker Utferdige og legge protokoll inn i saken. Matrikkelbrev sendes hjemmelshaver og annen nødvendig informasjon (kartskisse) sendes parter i saken. Standard brev for matrikkelføring og avslutting. Beregne målinger m.m. Matrikkelføre forretningen Saken avsluttes! Ta ut «Melding til tinglysing» og sende denne til tinglysing med nødvendige vedlegg

16 @ - Underretning om føring i matrikkelen og avslutning av saken Matrikkelbrev for oversendes hjemmelshaver *og fester. *Matrikkelbrevet er skrevet ut etter at matrikkelenheten ble tinglyst. * Matrikkelbrevet er skrevet ut etter at matrikkelenheten er ført i matrikkelen i henhold til oppmålingsforretning *Vedlagt er også tinglyst «Erklæring om rettighet i fast eiendom». *Partene sørger selv for tinglysing av adkomstrett. I henhold til matrikkellova med forskrift skal alle berørte parter underrettes om føring i matrikkelen. *Vedlagte kartskisser viser området før saken ble gjennomført og slik den nå er ført i matrikkelen. Føring i matrikkelen er et enkeltvedtak og kan påklages, jfr. forvaltningslovens 28. Klagefristen er 3 uker etter mottak av dette brev, jfr. forvaltningsloven 29 og matrikkelforskriften 21 «Klagefristen løper fra det tidspunktet parten har mottatt matrikkelbrev eller underretning om føringen i matrikkelen». Klagen sendes Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren. Ønskes flere opplysninger ang. klage, kan henvendelse rettes til undertegnede. *Matrikkelbrevet erstatter matrikkelbrev skrevet ut i forbindelse med matrikulering uten fullført oppmålingsforretning. Eiendommen er nå matrikulert i henhold til oppmålingsforretning avholdt *Da parsellen er tillegg og skal sammenføyes med denne er krav om sammenføying vedlagt brevet som sendes hjemmelshaver av denne eiendommen. Det er viktig at De setter Dem inn i kravene for å få sammenføyd eiendommene som også er å finne på vedlagt informasjon. Sammenføying av eiendommer er kostnadsfritt. *Ved overdragelse av eiendom må egenerklæring for konsesjonsfrihet fylles ut og sendes kommunen for bekreftelse. Partene må selv sørge for dette og tinglysing av skjøte. *Dette brevet sendes alle berørte parter i saken. 16

17 Alle parter mottar informasjon om matrikulering, saken avsluttes i kommunen og eiendommen kan omsettes! 17

18 Erfaringer med matrikkelloven 18

19 Hovedpunkter Oppmålingsforretning Matrikulering uten fullført oppmålingsforretning Grensejustering og arealoverføring Retting av eiendomsgrenser Jordskiftesaker Mye er bra og det finnes mye god veiledning på men savner ny versjon av «blåboka» 19

20 Retting i matrikkelen Krav om feilretting post føres og legges til saksbehandler Sjekke innsendte dokumentasjon og hva vi har i egne registre. Sende varsel til alle berørte parter hvor de underrettes om at retting vil utføres og frist for å komme med ytterligere opplysninger. Matrikkelføre forretningen: Utføre retting i matrikkelen. NB! Ta vare på dokumentasjon for før og etter situasjon. Underrette alle berørte. Sende dokumentasjon for før og etter situasjon. Klagefrist på matrikkelføring: 3 uker. Hvis ingen klager når fristen er løpt ut: Saken avsluttes og legges til arkiv!

21 JORDSKIFTESAKER Jordskiftesak registreres inn i sakssystemet Registrere «Jordskifte krevd» i matrikkelen på berørte eiendommer. Saksreferanse settes til kommunens saksnr. Avskriv dokumentet med kode TE (tatt til etterretning) og føre inn at det er matrikkelført Jordskiftesaken er avsluttet og rettsbok m.m. sendes kommunen for føring. Dette registreres inn i saken. Matrikkelføre og legge på jordskiftesakens nummer som en tilleggs referanse på føringen. Fjerne jordskifte krevd. Sende underretning om matrikkelføring og kartskisse som viser ny situasjon til partene.

22 Takk for oppmerksomheten! Send gjerne innspill og kommentarer til: 22

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Innhold Sakstyper... 3 Matrikkelenhet... 3 Bygning... 4 Adresse... 4 Felles sakstyper for matrikkelenhet, bygning og adresse... 4 Sammenheng

Detaljer

Søknad om deling av eiendom. Forklaring - framgangsmåte - behandling

Søknad om deling av eiendom. Forklaring - framgangsmåte - behandling Søknad om deling av eiendom Forklaring - framgangsmåte - behandling 1 Hva er en delesak? DELI ELLER RESEJUSTERI? Ved deling av eiendom blir et areal av en eksisterende eiendom oppmålt, beskrevet i et matrikkelbrev

Detaljer

Håndbok for retting av matrikkelen

Håndbok for retting av matrikkelen Håndbok for retting av matrikkelen Basert på et prosjekt med å føre inn eksisterende eiendomsgrenser og en opprydding i matrikkelen Matrikkelprosjektet i Gran v/leikny Gammelmo Håndbok for retting av matrikkelen

Detaljer

Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering

Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06.08 32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen?

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen? Kurs i matrikkelføring Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen? Innhold Innledning... 3 Saker som oppstår i plan- og bygningsloven... 3 Saker som oppstår i eierseksjonsloven...

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1.

FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1. FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1.2013 Forhåndsvarsling: 1.10-30.10.2012 Vedtatt av Ski kommunestyre

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015 PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Forslag til vedtak, med hjemmel i plan- og bygningsloven av 2008 33-1, lov om eiendomsregistrering

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 (Trådt i kraft 01.01.2010)

32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 (Trådt i kraft 01.01.2010) 6.1. Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06 32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005

Detaljer

Føringsinstruks. for. matrikkelen

Føringsinstruks. for. matrikkelen Kartverket 3507 Hønefoss Føringsinstruks for matrikkelen Versjon: 3.4 Oppdatert dato: 2015.02.11 Forfatter: Godkjenner: Matrikkel- og stedsnavnavdelingen Sti og filnavn: ENDRINGSLOGG FØR 1.1.2011 ENDRINGSLOGG

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014 Betalingssatser for Tinn kommune K-sak 89/13 Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2013 INNHOLD Oppholdsbetaling barnehage s.3 Oppholdsbetaling SFO s.3 Gebyr for

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 M = 2140,- T = 1015,- R = 860,- Tinglysingsgebyr = 525,- side 1 av 29 sider Vedtatt av Bodø bystyre i møte 11.12.2014,

Detaljer

VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING'

VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING' VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING' Utarbeidet av: Matrikkel- og stedsnavnavdelingen og Tinglysingen ENDRINGSLOGG Versjon Dato Utført av Endring 1.2 2014-02-17 Even S. Enger 4.1.5 Ny anleggseiendom fra

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 Vedtatt av Bodø bystyre i møte 12.12 2013, PS-sak 13/168. Regulativet trer i kraft etter kunngjøring i Norsk

Detaljer

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk 13/8497 15 Dato 19.12.2014 GEBYRREGULATIV AREALFORVALTNING 2015 Melhus kommune Byggesak Kart og oppmåling Planbehandling Miljø Landbruk Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 Gjeldende fra 1.1.2015 2

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Sakstyper matrikkelenhet - Registrering av eksisterende matrikkelenheter

Kurs i matrikkelføring. Sakstyper matrikkelenhet - Registrering av eksisterende matrikkelenheter Kurs i matrikkelføring Sakstyper matrikkelenhet - Registrering av eksisterende matrikkelenheter Innhold Sakstyper... 3 Matrikulering av umatrikulert grunneiendom og festegrunn... 3 Vilkårene for matrikulering

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

Prosjektnotat: Registrering av seterretter

Prosjektnotat: Registrering av seterretter Prosjektnotat: Registrering av seterretter Versjon 3.62 10.01.2014 SIM_Prosjektnotat: Registrering av seterretter Versjon 3.62_10.01.2014 Side 1 av 25 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 Endringslogg:...

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Lars Rasmussen

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

KOMMUNALE GEBYRER. Opplysninger til revidert gebyrregulativ 2011 for oppmåling, plan- og byggesaker.

KOMMUNALE GEBYRER. Opplysninger til revidert gebyrregulativ 2011 for oppmåling, plan- og byggesaker. HOLE KOMMUNE KOMMUNALE GEBYRER 2011 Opplysninger til revidert gebyrregulativ 2011 for oppmåling, plan- og byggesaker. Ny lov om eiendomsregistrering ble gjordt gjeldende fra 01.01.2010. Det er også foretatt

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som ikke krever oppmålingsforretning

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som ikke krever oppmålingsforretning Kurs i matrikkelføring Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som ikke krever oppmålingsforretning Innhold Saker som ikke krever oppmålingsforretning... 3 Ikke krav om tillatelse... 3 Krav eller

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering.

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Sammenligning av nytt gebyrreglement for 2012 og eksisterende for 2011. Nytt gebyrreglement er satt opp i høyre kolonne og gebyrreglement for 2011 står på venstre side. PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011

Detaljer

Eksempelsak 2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr - Eksempel fra Lærdal

Eksempelsak 2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr - Eksempel fra Lærdal Eksempelsak 2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr - Eksempel fra Lærdal Versjon 1.0 03.12.2014 SIM_EksSak2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr Side 1 av 8 I N H O L D S F O R T E G N E L S E: 1 INNLEDNING...

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING A. Generelle bestemmelser B. Gebyrer for behandling etter plan- og bygningsloven C. Gebyrer for behandling

Detaljer