Teknisk brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 6. september 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teknisk brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 6. september 2016"

Transkript

1 Teknisk brukermøte Kartverket 6. september 2016 Program Åpning og velkommen v/turid Ellingsen Status utvikling, Altinn grensesnitt, test og pilot v/jan Olav Knutsen Gevinstrealisering v/kine Eide Lunsj Dokumenthåndtering, tilbud fra KV/Altinn v/jan Olav Knutsen Teknisk oversikt v/trude Kristensen Altinn/elektronisk innsending v/gunn Marie Eriksen og Bjørn Bjerkeli > Spørsmål og avslutning v/jan Olav Knutsen 1

2 Dokumentavgiften Dokumentavgiften blir i Kartverket SAFIR utvikles ikke til å kunne håndtere dokumentavgiften Årsaken er dagens brukervennlighet, ikke ønskelig med økt ressursbruk og økt risiko for SAFIR-prosjektet dersom dokumentavgiften skulle innkreves av Skatteetaten. Ny eiendomsdivisjon fra 1. januar 2017 Prosess : Forhandling om endring av organisering Ny Eiendomsdivisjon etablert: Matrikkel- og stedsnavnsavdelingen og Tinglysingsdivisjonen samles Matrikkel, grunnbok, stedsnavn og adresser i samme divisjon Ny eiendomsdivisjon ferdig utredet og ny organisasjon iverksettes 2

3 Arbeidsgrupper Kommunikasjon mot brukerne og internt Brukeravtaler Føring av konsesjon i matrikkelen Arbeidsmiljø og HR Interne rutiner og kompetansebygging brukermøter hovedorganisasjoner folder/ brosjyre film tekniske brukermøter Klart språk Jira deltakelse på seminar og konferanser 3

4 Nye brukeravtaler 4

5 Konsesjon i matrikkelen -opplæring I det elektroniske tinglysingssystemet skal kommunene registrere opplysninger om konsesjonsforhold i en tilleggsdel direkte i matrikkelen Tinglysingssystemet vil hente konsesjonsavklarende informasjon fra matrikkelen 5

6 6

7 Status teknisk utvikling Jan Olav Knutsen, Disposisjon Resultatmålene Status i prosjektet Fokusområder i løsningen Test og pilot tilbud framover Roadmap neste versjoner 7

8 Prosjektmål Prosjektet har følgende overordnede prosjektmål: Utvikle et helhetlig fagsystem for elektronisk tinglysing i fast eiendom og borettslagsandeler, slik at de vanligste rettsstiftelser støttes funksjonelt i forhold elektronisk innsending og automatisert saksbehandling (uberørt av saksbehandler). Fagsystemet skal også ivareta saker som sendes inn på papir. Fagsystemet skal være etablert innen og skal minst omfatte de rettsstiftelser som støttes funksjonelt i Pilotløsningen, med tillegg av skjøter/hjemmelsoverganger. Saksbehandlerklient ferdig utviklet innen , og skal omfatte registrering av alle mulige rettsstiftelser, slettinger, rettinger, nekting og ankeprosess. Herunder også manuell behandling av enkelte dokumenter innsendt elektronisk. Fagsystemet skal utvikles i samarbeid med brukerne slik at minst: 50 % av samlet antall rettstiftelser kommer inn elektronisk innen , 25 % av samlet antall rettstiftelser saksbehandles automatisk innen , 80 % av samlet antall rettstiftelser kommer inn elektronisk innen , 60 % av samlet antall rettstiftelser saksbehandles automatisk innen E-tinglysing - systemarkitektur Web Service APIer Registreringsmotor Portalløsning Enhetsregisteret Tinglysingsmotor Rapporter Signering Fakturering Inndata eksterne registre Folkeregisteret Domenemodell og tjenester Endringsmanager Matrikkelen Grunnbok 8

9 Viser alle eiendommer i Norge eiendomsgrenser eiendomskart gårds- og bruksnummer. Du kan se grunnboksutskrift 9

10 Kartverket E-tinglysing Matrikkel og grunnbok 428 kommuner Konsesjonsbehandling Matrikkelen Grunnbok Grunneiendom SLF Landbruksdirektoratet 10

11 Status lov og forskrift m.m. Status lov og forskriftsarbeid Endringslov til tinglysingsloven publisert Tinglysingsforskrift (høring avsluttet) Konsesjonsregler (høring avsluttet) Endringer i tvangsfullbyrdelseslov og tinglysingslov (høring avsluttet) Elektronisk tinglysing påsken 2017 Klokkeslettsprioritet; mottak hos TD Kun for profesjonelle brukere p.t. Elektronisk signerte dokumenter Skjøter Pantedokumenter Sletting Utlegg Konkurs Eksplisitt prioritet Umiddelbar tilbakemelding om feil før og etter signatur Konsesjonsrelatert informasjon synlig i konsesjonsmodulen i matrikkelen Bekreftelse grunnboksutskrift 11

12 Noe av det som er nytt! Elektronisk signert og innsendt tinglysing på sekunder Dagens gjenpartsløsning blir borte Utlån av dokumenter for retting blir borte Innsender og mottager av dokumentene kan være forskjellig Skjøter kan sendes inn elektronisk Elektronisk signatur ikke vitner Konsesjon skal føres i matrikkelen Ferdig tinglyst, retur grunnboksutskrift ikke pantattest Servitutter og pengeheftelser kommer samlet Grunnboksutskriften viser «foreløpig registrert» Ny grunnboksutskrift foreløpig registrert 12

13 Hva er besluttet i nytt fagsystem Dokumentene sorteres på nivå før registrering Innsender og mottager kan være forskjellig Embetenummer vil presenteres Grunnboksutskriften vises med foreløpig registrering Grunnboksutskriften vil ikke lenger inndele i pengeheftelser og servitutter Pantattest erstattes med grunnboksutskrift (kvittering på tinglysing) Konsesjon skal føres i konsesjonsmodulen Noen teksttyper blir egne rettsstiftelser, som for eksempel borett, veirett, vannrett Mulighet for forhåndsvisning, resultater før endelig tinglysing En faktura dersom samme innsender tinglyser både i borett og fast eiendom (samlefaktura funksjon i Agresso) Referansenummer skal ikke lengre ha begrensning til 6 sifre/bokstaver Status utvikling august 2016 Status Rettstyper: Totalt: 57 Alle ferdig utviklet denne sprinten Retting og korrigert fakturering; kompleksitet som krever nøyaktighet Framdriftsplan utvikling Sprint august Sprint august Sprint september Sprint september Frys av kjernesystem 1.oktober! Status testing og fag Modultesting godt i gang; over 20 tester i hver testperiode Lite faglige feil funnet Fortsatt noe teknisk ustabilitet og problemer med ytelse Virtuell prosessorkraft er fordoblet på to testservere Fokus på teknisk ytelse Fortsatt jobbing med test-case, kravarbeid, backlogg. 13

14 Planlagt testing i Fase 1: to uker i januar, kun faggruppen. Faggruppen utarbeidet test cases, prioriterte tid, og satte opp grupper. Fase 2: tre uker i februar, 16 saksbehandlere ledet av faggruppen (25-30 ukesverk). Fase 3: 6 uker april-juni, inntil 25 saksbehandlere ledet av faggruppen (40 ukesverk), 1 uke per måned ganske intensivt. Fase 4: Modultesting juni-september 2016 (50 ukesverk). Fase 5: System- / Akseptansetesting oktober-desember 2016 (112 ukesverk) Fase 6: Pilotering løpende med økende fokus september desember 2016, gjerne dobbeltinnsending felles planlegging nødvendig! Fase 7: Regresjonstesting/retesting våren Status i prosjektet Nærmer oss med stormskritt Store forventninger til løsningen og grad av automatisering både internt og eksternt Usikkerhet rundt hvor mange som er klare ved produksjonssetting påsken 2017 Tinglysingen tar høyde for mye papir. Påsken 2017 blir travel ny løsning settes i produksjon ! Vær med fra første dag 14

15 Gevinster for brukere tid og ressurser Portobesparelser Kan kontrollere dokumentet før signatur Kan kontrollere dokumentet før innsending Rask tilbakemelding og saksbehandling Elektronisk sekund Papir to dager? Høyere kvalitet og færre returer Kortere mellomfinansiering for brukerne Road Map aktiviteter Nye dokumenttyper tilbys elektronisk! Nye kommunestrukturer Må være på plass til Felles eid innen EU (Prosjekt STORK / EIDAS) Herunder elektronisk signering (ID Porten) SKATE; Fellesmodul for Fullmakts håndtering Utvidelser i Enhetsregisteret Nytt modernisert Folkeregister Bedre Innbygger støtte Altinn og Sikker Digital Post (SDP) Næringsliv versus Innbygger Publikumsportalen er vedtatt implementert Eiendomsdataportal 15

16 Gevinstrealisering hvordan kan vi sammen bidra til å ta ut mulig effekt? Prosjektmål: - 50 % kommer inn elektronisk innen , - 25 % saksbehandles automatisk innen , - 80 % kommer inn elektronisk innen , - 60 % saksbehandles automatisk innen Gevinstrealiseringsplan 2016 Gevinstbildet Effektiviseringsgevinst for Kartverket (Poyry: 50 ÅV + 9 mill kr i porto) Kvalitative gevinster for Kartverket Effektiviseringsgevinst for profesjonelle/innsender (Poyry: «ca 100 ÅV» + 14 mill kr i porto) Kvalitative gevinster for profesjonelle/innsender Finansielle gevinster for borgerne Andre gevinster for samfunnet 16

17 Innhold i gevinstplan (prosess) Oversikt over gevinster type størrelse Hvem er gevinstansvarlige og hvor vil gevinstene oppstå? Når kan de forventes å kunne realiseres Målindikatorer (gode sådanne!) Datakilde og måletidspunkt 0-punkts- målinger Risikovurderinger og risikodempende tiltak Effektiviseringsgevinster omfang hvor hvem når? Beskrivelse av gevinster Gev nr. Gevinst tittel Beskrivelse Type (økonomisk eller ikke økonomisk) 1 Porto Færre saker sendes i posten, disse sendes elektronisk. Økonomisk 6,5 mill. (80% av 7 mill i TD + 1 mill ØT) Verdi Måleenhet Gevinstansvarlig i linjen Kr Ledergruppen TD, Lederen av Fellestjenesten og økonomidirektøren i Økonomitjenesten Hvor realiseres gevinsten Fellestjenesten via ressursavtale fra TD. Økonomitjeneste n for utsendelse av faktura. Ordinær utsendelse av saker Ullensvang Startdato for uttak av gevinster Sluttdato for uttak av gevinster Primært når målet i prosjektet er nådd, sekundært når utvikling av flere rettsstiftelser digitalt stoppes. 17

18 Mål, metoder, tidspunkt og ansvarlig Porto Måle-enhet Målemetode Resultat Målsetning (akkumulert) Avvik Beskrivelse av gevinstmålinger Gevinst Målingstype Måletidspunkt nummer Måleansvarlig Nullpunkt Kr Porto regnskapsåret 2016 Økonomians varlig i TD og økonomidire ktør ØT Etter ett år Kr Differansen i porto mellom regnskapsåret 2016 mot mill Økonomians varlig i TD og økonomidirektør ØT Etter to år Kr Differansen i porto mellom regnskapsåret 2017 mot 2018 Økonomians varlig i TD og økonomidirektør ØT Etter x-år??? 6,5 mill Økonomians varlig i TD og økonomidire ktør ØT Effektiviseringsgevinst for profesjonelle/innsender Involvering fra brukerne: Kurs med DFØ Workshop Hvilke prosesser hos dere påvirkes av elektronisk tinglysing Risikofaktorer - hva hindrer dere i å ta det i bruk? Ny workshop senhøstes 18

19 Dokumentpakker Brukermøtet, 6. september 2016 Fokus hos eiendomsmeglere er pakker De skal ha full kontroll på sine skjøtepakker Behov for en «samle dokumenter» funksjon Ambita utvikler egen løsning Kartverket invitert til å utvikle en løsning Altinn har tilsvarende funksjon for Konkursregisteret og Bobestyrer Møter med hovedaktørene i meglerprogramvaresektoren Vitec Software, Websystemer, WebTop og EVRY Kartverket blir tjeneste eier og konfigurerer løsningen Arbeidsgruppe: Ole Anders Idstad (TD), Trine Engnestangen (FMT), Hilde Moen Hansen (DnB Meglerservice) Løsningen knytter ikke produksjonssetting opp mot versjon

20 KV, e-tinglysing 1) Validering fortløpende Altinn formidling 2) Melding til KV og Kvitteringer tilbake 7) Brukersystemer Bank A Bank B Altinn innsending - Skjøte, PDF - Pant A, SDO - Pant B, SDO - Sletting, SDO ALTINN PORTAL Åpne sak i Altinn Case-ID Org.nr + Beskrivelse Følge opp dokumenter Rydde hvis nødvendig PEKE ut dokumenter til skjøtepakken! 4) 6) 3) 5) Bank C Motta dokumenter, pakke disse i melding, sekvensere og signere med eget VS. Eiendomsmeglere KV, e-tinglysing 1) Validering fortløpende Altinn formidling 2) Melding til KV og Kvitteringer tilbake 7) Individuell løsning Markedsaktør Banker Eiendomsmeglere 4), 6) Dokument lagring i integrert database Altinn innsending - Skjøte, pdf - Pant A, SDO - Pant B, SDO - Sletting, SDO ALTINN PORTAL Åpne sak i Altinn Case-ID Org.nr + Beskrivelse 4) 6) 3) Motta dokumenter, pakke disse i melding og signere med innsenders VS. Motta dokumenter, pakke disse i melding og signere med innsenders VS. Innsending til Altinn Følge opp dokumenter Rydde hvis nødvendig PEKE ut dokumenter til skjøtepakken! 5) Tredje part / internt eiendoms-megler system 20

21 Varsling til rettighetshaver Økt sikkerhet siden den offisielle dialogen er mellom TD og innsender Benytte KRR som nå inneholder 3,7 millioner kontaktdata (16 80) DIFI har inngått samarbeidsavtaler i markedet Løsning for varsling er utarbeidet av Fram Web AS Prosjektet vil evaluere denne etter sommeren Fleksibel lovformulering ift ikrafttreden Løsningen knytter ikke produksjonssetting opp mot versjon 1.0 SMS 21

22 22

23 E-tinglysing Teknisk oversikt Brukermøte 6. september 2016 Trude Kristensen, Bjørn Bjerkeli, Gunn Marie Eriksen, Henrik Fredholm IT Systemutvikling Melding til tinglysing Beskriver de dokumenter med rettsstiftelser som ønskes tinglyst En melding kan inneholde flere dokumenter Ett dokument kan inneholde flere rettsstiftelser Representerer en bestilling til systemet En tinglysingstransaksjon alt eller ingenting Ikke-relaterte dokumenter bør sendes hver for seg All registrering i grunnboken skjer via meldinger Papirdokumenter, omfatter alle typer rettsstiftelser Elektroniske dokumenter, begrenset antall typer rettsstiftelser i første versjon Skal kunne produseres dekoblet fra systemet 23

24 Overordnet systemflyt Mottak Melding lagres og registreringstidspunkt (prioritet) reserveres Meldinger med feil format avvises umiddelbart Foreløpig registrering i grunnboken Mottatte dokumenter registreres som foreløpige registreringer (ny type objekter) i grunnboken - eller Dokumentene har åpenbare feil og kan avvises Endelig registrering i grunnboken Dokumentene registreres som endelige registreringer i grunnboken når endelig utfall av behandlingen er klart tinglyst eller nektet Forsendelse 24

25 Prioritetsbestemmelse Pantet som viker må ligge i samme dokument Pantet det vikes for må ligge i samme melding Visning av prioritetsbestemmelsen omfatter begge pant Testsystem versjon Støtte for alle rettsstiftelser for elektronisk innsending i første versjon Eierskifte matrikkelenhet Prioritetsbestemmelse for dokumentnummer Overdragelse av festerett Sletting Eierskifte borettslagsandel Tvangsforretning (Statens innkrevingssentral) Pant Anmerkning på person (Konkursregisteret) Annen heftelse InnsendingsAPI Validering av usignert og signert melding Validering via webservice og Altinn Tinglysing av usignert (kun i test) og signert melding Tinglysing via webservice (midlertidig) og Altinn API-er er under arbeid og kan endres 25

26 Elektronisk signering Alle dokumenter som sende elektronisk må ha signert følgebrev og signaturer fra rettighetshaver Det er ikke nødvendig å registrere sertifikater i Kartverkets systemer før de brukes Signeringen benytter BankIDXML med xsl for visning for rettighetshaver som skal signere 26

27 Elektronisk signering I produksjon er det kun signerte dokumenter som kan sendes til tinglysing. Sertifikatenes gyldighet valideres mot BankId, og vi brukes VA tjenesten for å slå opp identifikasjonsnummer I test støtter vi innsending av både signerte og usignerte data. De signerte dataene valideres mot BankId i test Validering støtter signerte og usignerte data i test og produksjon Elektronisk signering Dokumenter og følgebrev hver for seg Ett eller flere dokumenter som signeres individuelt av en eller flere rettighetshavere Et følgebrev som er signert med brukerstedssertifikat Dokumenter og følgebrev sammen Dokumenter og følgebrev legges i samme signerte dokument og signeres med brukerstedssertifikat. Dette brukes typisk for maskin til maskin kommunikasjon 27

28 Elektronisk signering <usignertmelding> <dokumenter> </dokumenter> <foelgebrev> </foelgebrev> </usignertmelding <forsendelse> <forsendelsesreferanse> ref#1 </forsendelsesreferanse> <signertmelding> <dokumenterogfoelgebrev> <SDODokument>. <SDODokument> </dokumenterogfoelgebrev> </signertmelding> </forsendelse> Elektronisk signering Brukerstedssertifikat Må være utstedt til en juridisk enhet som er aktiv i enhetsregisteret Må ha policy OID: (Soft Merchant) (HSM Merchant) Må har organisasjonsnummer som en del av subject, dette ligger i IdAtSerialNumber( ), viktig å sjekke dette når sertifikatet bestilles 28

29 Innsending via Altinn Formidlingstjeneste Kartverket tilbyr to grensesnitt for innsending til tinglysing: Altinn formidlingstjeneste Webservices Altinn vil være primær kanal som skal benyttes for innsending Kun valider vil være tilgjengelig via Webservices i produksjon Altinn formidlingstjeneste Tjeneste for å transportere data mellom en eller flere avgivere til en eller flere mottakere Altinn formidler data mellom partene og bryr seg ikke om innholdet Både formidler og mottaker må benytte Altinns grensesnitt for overføring Finnes både WS og SFTP grensesnitt, Kartverket benytter WS 29

30 Overføring basert på Zip-filer Innhold pakkes inn i en zip-fil før overføring Zip-filen som lastes opp til Altinn skal inneholde nøyaktig en fil payload på format definert av innsending.xsd Altinn legger til manifest.xml i Zip-filen Innsending Initiere oversendelse Input: Operation, Mottaker/avsender, Senders reference Respons: filereference Last opp fil Input: filereference og zip-filen Respons: receiptid Følg med på kvitteringsstatus OK: Forsendelse mottatt i tinglysingen, respons og statusoppdateringer i en eller flere filer tilbake VALIDATION_FAILED: Forsendelsen feilet i mottak, response i egen fil ERROR: Klarte ikke å ta i mot filen, feilmelding i kvittering 30

31 Innsending Nedlasting av respons Innsender må polle kontinuerlig etter filer Mottar liste av filer tilgjengelige for nedlasting Laster ned og bekrefter at filen er mottatt Matcher responser mot innsendte filer sendtiltinglysing og valider: forsendelsesreferanse hvis denne finnes sendersreference hvis manglende forsendelsereferanse hentstatus: innsendingsid hvis denne finnes sendersreference hvis manglende innsendingsid 31

32 Nedlasting av response Eksempel på Altinn request <soapenv:envelope xmlns:soapenv=" xmlns:ns=" xmlns:ns1=" <soapenv:header/> <soapenv:body> <ns:initiatebrokerservicebasic> <ns:systemusername>1234</ns:systemusername> <ns:systempassword>passord</ns:systempassword> <ns:brokerserviceinitiation> <ns1:manifest> <ns1:externalservicecode>4433</ns1:externalservicecode> <ns1:externalserviceeditioncode>02</ns1:externalserviceeditioncode> <ns1:propertylist> <ns1:property> <ns1:propertykey>operation</ns1:propertykey> <ns1:propertyvalue>sendtiltinglysing</ns1:propertyvalue> </ns1:property> </ns1:propertylist> <ns1:reportee> </ns1:reportee> <ns1:sendersreference>selvvalgtreferanse</ns1:sendersreference> </ns1:manifest> <ns1:recipientlist> <ns1:recipient> <ns1:partynumber> </ns1:partynumber> </ns1:recipient> </ns1:recipientlist> </ns:brokerserviceinitiation> </ns:initiatebrokerservicebasic> </soapenv:body> </soapenv:envelope> 32

33 Eksempelklient Eksempelklient i java som viser hvordan Altinn grensesnittet benyttes for innsending til tinglysing tilgjengelig på GitHub: Oppsett i Altinn Sluttbrukerløsning systempassword systemusername 33

Elektronisk tinglysing. GeoForum, 6. desember 2016 Jan Olav Knutsen

Elektronisk tinglysing. GeoForum, 6. desember 2016 Jan Olav Knutsen Elektronisk tinglysing GeoForum, 6. desember 2016 Jan Olav Knutsen Prosjektmål Prosjektet har følgende overordnede prosjektmål:.. Fagsystemet skal utvikles i samarbeid med brukerne slik at minst: 50 %

Detaljer

Brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 14. september 2016

Brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 14. september 2016 Brukermøte Kartverket 14. september 2016 Program 10.00 10.30 10.30 10.50 10.50 11.00 11.00 11.30 11.30 12.30 12.30 13.00 Velkommen v/turid Ellingsen Gevinstrealisering v/kine Eide Pause Veien videre og

Detaljer

Konsesjon og elektronisk tinglysing. Bø, 2. mars 2017 Karen Kavli Setnes, juridisk rådgiver

Konsesjon og elektronisk tinglysing. Bø, 2. mars 2017 Karen Kavli Setnes, juridisk rådgiver Konsesjon og elektronisk tinglysing Bø, 2. mars 2017 Karen Kavli Setnes, juridisk rådgiver Prosjektmål e-tinglysing Ny løsning med navn ELIDA, har følgende eksterne målsetning: Fagsystemet skal utvikles

Detaljer

Brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 19. januar 2016

Brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 19. januar 2016 Brukermøte Kartverket, 19. januar 2016 Program for dagen 10.00 10.10 Velkommen Turid Ellingsen, direktør 10.10 10.40 Gevinstrealisering Turid Ellingsen, direktør 10.40 11.40 Status i forhold til utvikling

Detaljer

E-tinglysing Bits konferanse «Privat- offentlig samarbeid om digitalisering»

E-tinglysing Bits konferanse «Privat- offentlig samarbeid om digitalisering» E-tinglysing Bits konferanse «Privat- offentlig samarbeid om digitalisering» 30. september 2016 Juridisk direktør Jens Christian Leonthin Elektronisk tinglysing 2017 Dette innebærer: - nytt internt saksbehandlingssystem

Detaljer

Konsesjon og elektronisk tinglysing. Loen, 7. mars 2017 Karen Kavli Setnes, juridisk rådgiver

Konsesjon og elektronisk tinglysing. Loen, 7. mars 2017 Karen Kavli Setnes, juridisk rådgiver Konsesjon og elektronisk tinglysing Loen, 7. mars 2017 Karen Kavli Setnes, juridisk rådgiver Prosjektmål e-tinglysing Ny løsning med navn ELIDA, har følgende eksterne målsetning: Fagsystemet skal utvikles

Detaljer

Prosjektet E-tinglysing

Prosjektet E-tinglysing Prosjektet E-tinglysing Prosjektmål Prosjektet har følgende overordnede prosjektmål: Utvikle et helhetlig fagsystem for elektronisk tinglysing i fast eiendom og borettslagsandeler, slik at de vanligste

Detaljer

Konsesjon og elektronisk tinglysing. Lillehammer, 29. mars 2017 Ola Høydal, juridisk rådgiver

Konsesjon og elektronisk tinglysing. Lillehammer, 29. mars 2017 Ola Høydal, juridisk rådgiver Konsesjon og elektronisk tinglysing Lillehammer, 29. mars 2017 Ola Høydal, juridisk rådgiver Elektronisk tinglysing 18. april 2017 Klokkeslettsprioritet; mottak hos TM Kun for profesjonelle brukere p.t.

Detaljer

Teknisk brukermøte i e tinglysingsprosjektet, 22. september 2015

Teknisk brukermøte i e tinglysingsprosjektet, 22. september 2015 Teknisk brukermøte i e-tinglysingsprosjektet 22. September 2015 Foto: istock Dataleverandørmøte 22. September 2015 www.kartverket.no/e tinglysing 1 Program 10.00 10.10 Velkommen Turid Ellingsen, direktør

Detaljer

Dokumenter som skal inngå i en melding kan opprettes og signeres uavhengig av hverandre.

Dokumenter som skal inngå i en melding kan opprettes og signeres uavhengig av hverandre. Systembeskrivelse for eksterne aktører Med milepæl 3 gir Kartverket neste innblikk i den kommende løsningen for elektronisk tinglysing. Milepæl 3 gir eksterne aktører mulighet til å få innsikt i grensesnitt

Detaljer

Velkommen til Brukermøte i Kartverket. 24. Mars 2015

Velkommen til Brukermøte i Kartverket. 24. Mars 2015 Velkommen til Brukermøte i Kartverket 24. Mars 2015 Program 10.00 10.30 Velkommen m/presentasjon 10.30 11.00 Tinglysingsstatistikk utviklingstrekk og sesongvariasjoner 11.00 11.15 Pause 11.15 12.30 Status

Detaljer

Brukermøte i tinglysingen 24. mars 2015. Status og veien videre

Brukermøte i tinglysingen 24. mars 2015. Status og veien videre Brukermøte i tinglysingen 24. mars 2015 Status og veien videre 1 Viktigste testperiode i eiendoms-norge Eiendoms-Norges viktigste testperiode er nå i gang, og Kartverket er et steg videre på det som skal

Detaljer

Nyheter fra Tinglysingsmyndigheten Bergen

Nyheter fra Tinglysingsmyndigheten Bergen Nyheter fra Tinglysingsmyndigheten Bergen 27.04.2017 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk Tinglysing Temaer: Formålet med tinglysing, troverdighet Rettsvernsvirkninger Hva innebærer e-tinglysing

Detaljer

Konsesjon og elektronisk tinglysing. Ola Høydal, registerfører Trondheim og Steinkjer, oktober 2017 Ola Høydal, juridisk rådgiver

Konsesjon og elektronisk tinglysing. Ola Høydal, registerfører Trondheim og Steinkjer, oktober 2017 Ola Høydal, juridisk rådgiver Konsesjon og elektronisk tinglysing Ola Høydal, registerfører Trondheim og Steinkjer, 17-18. oktober 2017 Ola Høydal, juridisk rådgiver Elektronisk tinglysing 18. april 2017 Klokkeslettsprioritet; mottak

Detaljer

Teknisk brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 2. februar 2016

Teknisk brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 2. februar 2016 Velkommen Kartverket, 2. februar -16 Program brukermøte 2. februar 2016 10.00 10.10 Velkommen Turid Ellingsen, direktør 10.10 11.20 Status i forhold til utvikling av versjon 1.0 innhold og konsekvenser

Detaljer

Brukermøte om elektronisk tinglysing, 7. juni 2017

Brukermøte om elektronisk tinglysing, 7. juni 2017 Brukermøte Hønefoss, 7. juni 2017 Program for dagen 10.00 10.50 Velkommen v/turid Ellingsen Status fra oss: Mengde og tall Kvalitet og leveranser Kommune- og regionreform Tilbakemeldinger om overgang til

Detaljer

Teknisk brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 20. januar Hønefoss, 20. januar Vi er i rute!

Teknisk brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 20. januar Hønefoss, 20. januar Vi er i rute! Teknisk brukermøte Hønefoss, 20. januar 2017 Vi er i rute! 1 folder/brosjyrer Jira www.kartverket.no utvikling seminarer/ konferanser buskapsplattform dokumenthåndtering brukermøter lov- og forskriftsarbeid

Detaljer

På vei mot klokketidsprioritet. Teknisk brukermøte 18. november 2014 Tinglysingsdirektør Turid Ellingsen

På vei mot klokketidsprioritet. Teknisk brukermøte 18. november 2014 Tinglysingsdirektør Turid Ellingsen På vei mot klokketidsprioritet Teknisk brukermøte 18. november 2014 Tinglysingsdirektør Turid Ellingsen Nedtellingen har startet Mot klokkeslettsprioritet Enda raskere tinglysing Kortere periode for mellomfinansiering

Detaljer

Brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 10. januar 2017

Brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 10. januar 2017 Brukermøte Hønefoss, 10. januar 2017 Program for dagen 10.00 10.30 Velkommen v/turid Ellingsen 10.30 11.00 Status i prosjektet v/jan Olav Knutsen 11.00 11.15 Pause 11.15 11.45 Produksjonssetting v/geir

Detaljer

Rettslig og praktisk

Rettslig og praktisk Rettslig og praktisk - nytt med elektronisk tinglysing Eiendomsrettsseminar, 06.09.2017 Registerfører Anders Iversen Oppstarten Nytt fagsystem for tinglysingen, og ny løsning for elektronisk innsending

Detaljer

Endringer i eiendomsinformasjon levert fra EVRY som følge av nytt saksbehandlingssystem for tinglysing hos Statens kartverk fra 18.

Endringer i eiendomsinformasjon levert fra EVRY som følge av nytt saksbehandlingssystem for tinglysing hos Statens kartverk fra 18. Endringer i eiendomsinformasjon levert fra EVRY som følge av nytt saksbehandlingssystem for tinglysing hos Statens kartverk fra 18. april 2017 Side 1 Dokumentet og endringshistorikk Dokumentversjon: Dato:

Detaljer

Brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 19. mai 2016

Brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 19. mai 2016 Brukermøte Kartverket, 19. mai 2016 10.00 10.05 Velkommen v/turid Ellingsen, direktør 10.05 10.45 Informasjon fra prosjekteier v/turid Ellingsen, direktør Ny dato for produksjonssetting Status gevinstrealisering

Detaljer

Informasjonstjenester Nr Navn Beskrivelse Endring GB1 (tidl. IF1 og IB5)

Informasjonstjenester Nr Navn Beskrivelse Endring GB1 (tidl. IF1 og IB5) Informasjonstjenester Nr Navn Beskrivelse Endring GB1 IF1 IB5) Pengeheftelser Oversikt over alle tinglyste, gjeldende pengeheftelser som er registrert på en registerenhet, rettsendringer, anmerkninger

Detaljer

Elektronisk tinglysing det rettslige grunnlaget

Elektronisk tinglysing det rettslige grunnlaget Elektronisk tinglysing aktuelle problemstillinger Best Western Oslo Airport Hotell, 14.01.2014 Registerfører/seniorrådgiver Anders Iversen Elektronisk tinglysing det rettslige grunnlaget Tinglysingsloven

Detaljer

Fagseminar i tinglysing 2016 Lakselv

Fagseminar i tinglysing 2016 Lakselv Fagseminar i tinglysing 2016 Lakselv registerfører Ola Høydal registerfører Arne Kristian Boiesen www.seeiendom.no Disposisjon fagseminar 09:30 Innledning - Kartverket og tinglysingsdivisjonen Tinglysing

Detaljer

10/21/2013. Innhold. Innledning For kommunen som matrikkelfører er det to vinklinger til tinglysing:

10/21/2013. Innhold. Innledning For kommunen som matrikkelfører er det to vinklinger til tinglysing: Kartverkets opplæring i føring av matrikkelen Tinglysing (v. 1.1) Sentral matrikkelmyndighet, 2013 1. Grunnbokutskrift 2. Hvordan forstå et grunnboksblad Innhold 3. Litt om servitutter 4. Urådighetserklæringer

Detaljer

Essensen («hva Matrikkelen er» pr 2015) Hovedpunkter fra utviklingsplanene Spesielt viktig

Essensen («hva Matrikkelen er» pr 2015) Hovedpunkter fra utviklingsplanene Spesielt viktig Matrikkelen Essensen («hva Matrikkelen er» pr 2015) Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Det er pr 1.okt 2015 registrert 3163956 matrikkelenheter

Detaljer

Essensen («hva Matrikkelen er» pr. 2017) Hovedpunkter fra utviklingsplanene Spesielt viktig

Essensen («hva Matrikkelen er» pr. 2017) Hovedpunkter fra utviklingsplanene Spesielt viktig Matrikkelen Essensen («hva Matrikkelen er» pr. 2017) Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Det er pr. 1. januar 2017 registrert 3163956 matrikkelenheter

Detaljer

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT KS SvarUt DDT 8. april 2014 Astrid Øksenvåg - Satsingsområder Digital dialog Strategisk ledelse og IKT Kompetanse Arkiv og dokumenthåndtering Personvern og informasjons-sikkerhet Arkitektur og standardisering

Detaljer

KS SvarUt Brukermanual for å konfigurere, bruke og administrere tjenesten

KS SvarUt Brukermanual for å konfigurere, bruke og administrere tjenesten KS SvarUt Brukermanual for å konfigurere, bruke og administrere tjenesten Versjon 05, juli 2013 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no org.nr. 989 466 852 Telefon: 901 14 042 KS

Detaljer

TILGANG OG BRUK AV SYSTEM FOR ELEKTRONISK TINGLYSING

TILGANG OG BRUK AV SYSTEM FOR ELEKTRONISK TINGLYSING AVTALE OM TILGANG OG BRUK AV SYSTEM FOR ELEKTRONISK TINGLYSING ER INNGÅTT MELLOM Statens kartverk (heretter kalt Kartverket) og (heretter kalt Bruker) 1. AVTALENS FORMÅL OG OMFANG Formålet med denne avtalen

Detaljer

Sikker digital post. Først 2015. Christian Skotte Posten Norge AS, Digipost

Sikker digital post. Først 2015. Christian Skotte Posten Norge AS, Digipost Sikker digital post Først 2015 Christian Skotte Posten Norge AS, Digipost 1. Status 2. Digitalisering i offentlig sektor 3. «Send til nettbank» 4. Gevinster 5. Muligheter i dag Fordelene ved et nasjonalt

Detaljer

Prop 53 L ( ) Endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing)

Prop 53 L ( ) Endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing) KARTVERKETS FAGDAG MATRIKKEL, MOLDE ENDRINGER I TINGLYSINGSREGELVERKET FRA 18.04.2017 GRUNNET INNFØRING AV ELEKTRONISKE DOKUMENTER UTVALGETE EMNER 09.05.2017 v/registerfører Hugo Torgersen, Statens kartverk

Detaljer

Digital forsendelse i praktisk bruk

Digital forsendelse i praktisk bruk Digital forsendelse i praktisk bruk eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no SvarUt Når det piper i telefonen Som en sjøsyk fiolin Er det kommun som ringer

Detaljer

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Brev Hva er SvarUt? Sak/Arkiv En løsning for å kunne sende utgående post fra kommunen i et elektronisk format og Fagsystem

Detaljer

Brukermøte om elektronisk tinglysing, 2. november 2017

Brukermøte om elektronisk tinglysing, 2. november 2017 Brukermøte Hønefoss, 2. november 2017 Program for dagen 10.00 10.20 Velkommen m/turid Ellingsen Status e-tinglysing: Mengde og tall OU-Eiendom 10.20 10.45 Kommune- og regionreformene v/wenche Rognås 10.45

Detaljer

Antall tinglysinger pr måned etter type rettsstiftelse, andeler i borettslag. Januar dd

Antall tinglysinger pr måned etter type rettsstiftelse, andeler i borettslag. Januar dd Januar 2008 3 208 0 20 15 5 918 46 9 245 116 532 1 509 375 20 984 Februar 2008 3 189 0 21 14 6 690 33 7 645 142 543 2 179 291 20 747 Mars 2008 3 161 1 14 12 6 347 37 6 203 90 413 2 051 317 18 646 April

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. mars 2017 kl. 13.35 PDF-versjon 20. mars 2017 08.03.2017 nr. 297 Forskrift om endring

Detaljer

Modell og konsepter. for. Ny grunnbok

Modell og konsepter. for. Ny grunnbok Modell og konsepter for Ny grunnbok Møter pilotaktører - Kartverket oktober 2013 Tinglysingsloven, fast eiendom 12. Såfremt ikke annet er bestemt ved lov, kan et dokument bare anmerkes i grunnboken når

Detaljer

Høringsuttalelse til høringsnotat om endringer i tinglysingsforskriften som følge av elektronisk tinglysing

Høringsuttalelse til høringsnotat om endringer i tinglysingsforskriften som følge av elektronisk tinglysing 1 av 6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Vår saksbehandler Kristin Bjerkestrand Eid Deres dato Deres referanse 22.06.2015 Høringsuttalelse til høringsnotat om endringer

Detaljer

AP226 Use Case Diagram - SBL

AP226 Use Case Diagram - SBL AP226 Use Case Diagram - SBL Use Case Diagram Figuren under (Figur 1) viser en oversikt over alle use case for Sluttbrukerløsningen i Altinn 2 versjon 1. Den innerste firkanten inneholder alle use case

Detaljer

Digital postkasse Ragnar Sturtzel, løsningsarkitekt ECM

Digital postkasse Ragnar Sturtzel, løsningsarkitekt ECM Norsk Arkivråds høstseminar 2014 2014-11-03 Digital postkasse Ragnar Sturtzel, løsningsarkitekt ECM Digital postkasse i praksis, hva kreves Både ESA og ephorte leveres med støtte for KS SvarUt og Digipost

Detaljer

INTRODUKSJON 2 KORT OM REGISTRERING AV KONSESJONSINFORMASJON I MATRIKKELEN OG ENDRINGER I SAKSFLYTEN FOR SLIK INFORMASJON. 2

INTRODUKSJON 2 KORT OM REGISTRERING AV KONSESJONSINFORMASJON I MATRIKKELEN OG ENDRINGER I SAKSFLYTEN FOR SLIK INFORMASJON. 2 Praktisk informasjon om konsesjon i matrikkelen Innhold INTRODUKSJON 2 KORT OM REGISTRERING AV KONSESJONSINFORMASJON I MATRIKKELEN OG ENDRINGER I SAKSFLYTEN FOR SLIK INFORMASJON. 2 SAKSFLYT HITTIL I ALLE

Detaljer

Tekniske forutsetninger - fakturadistribusjon. Drift torsdag 17. sept 1030-1115

Tekniske forutsetninger - fakturadistribusjon. Drift torsdag 17. sept 1030-1115 Tekniske forutsetninger - fakturadistribusjon Drift torsdag 17. sept 1030-1115 Elektronisk fakturadistribusjon, oversikt efaktura og Avtalegiro - NETS Andre selskap internt (Epost faktura sendes på epost)

Detaljer

Matrikkelen en nasjonal felleskomponent -kommunereform faggruppemøte 10.02-11.02 2015

Matrikkelen en nasjonal felleskomponent -kommunereform faggruppemøte 10.02-11.02 2015 Matrikkelen en nasjonal felleskomponent -kommunereform faggruppemøte 10.02-11.02 2015 Den digitale virkelighet Den digitale virkelighet 1993 Veikart for nasjonale felleskomponenter : Bakgrunn Skate

Detaljer

Elektronisk tinglysing av Opprett ny grunneiendom ved fradeling. Det er fradelt en eiendom fra 47/2 som har fått gnr. 47 bnr. 263

Elektronisk tinglysing av Opprett ny grunneiendom ved fradeling. Det er fradelt en eiendom fra 47/2 som har fått gnr. 47 bnr. 263 Elektronisk tinglysing av Opprett ny grunneiendom ved fradeling Det er fradelt en eiendom fra 47/2 som har fått gnr. 47 bnr. 263 Under forretningsdata kommer det ved avhuking - Skal tinglyses - opp en

Detaljer

Sak:

Sak: ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS POSTBOKS 1400 VIKA 0115 OSLO Kartverket Deres ref.: Sak: Dato: 11541557 20.06.2017 Retur av tinglyst dokument Vi returnerer med dette dokumentet som er tinglyst med dokumentnummer

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Produkt fra matrikkelen

Kurs i matrikkelføring. Produkt fra matrikkelen Kurs i matrikkelføring Produkt fra matrikkelen Innhold Oppslag i matrikkelklienten... 3 Oppslag i publikumsløsningen... 5 Rapporter fra matrikkelen... 7 Utlevering av informasjon og leveranser til andre

Detaljer

Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene

Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene Nina Josefine Halsne og Åge-Andre Sandum Disposisjon Presentasjon av Tinglysingen Formålet med tinglysing Hvorfor tinglyser vi? Hva er

Detaljer

Utfordringer med å sende direkte til mottaker

Utfordringer med å sende direkte til mottaker 25. april 2012 Bakgrunn Utfordringer med å sende direkte til mottaker E-post til nå eneste mulighet for utsendelse direkte til mottakers egen postkasse Andel som fortatt må gå fysisk fordi innholdet ikke

Detaljer

Høringsuttalelse - endringer i tinglysingsforskriften som følge av elektronisk tinglysing

Høringsuttalelse - endringer i tinglysingsforskriften som følge av elektronisk tinglysing Kommunal- og moderniseringsdepartementet postmottak@kmd.dep.no Dato: 18.09.2015 Vår ref.: 15-1036 Deres ref.: 15/2917 Høringsuttalelse - endringer i tinglysingsforskriften som følge av elektronisk tinglysing

Detaljer

T, r_ ; - 6. Vi returnerer med dette dokumentet som er tinglyst med dokumentnummer

T, r_ ; - 6. Vi returnerer med dette dokumentet som er tinglyst med dokumentnummer DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE RÅDHUSVEIEN 24 9845 TANA MC - 6 T, r_ ; 2017 Kartverket Deres ref: Sak: Dato: 2017/1172 11463932 01.06.2017 Retur av tinglyst dokument Vi returnerer med dette dokumentet som

Detaljer

Antall tinglysinger pr måned etter type rettsstiftelse, fast eiendom. Januar dd

Antall tinglysinger pr måned etter type rettsstiftelse, fast eiendom. Januar dd , Januar 2008 1 073 13 389 19 348 2 388 1 569 22 937 2 143 42 451 452 3 309 12 205 102 283 Februar 2008 955 12 193 12 322 2 322 1 981 25 409 2 036 35 366 258 3 251 11 953 96 058 Mars 2008 962 10 302 29

Detaljer

Samspillet matrikkel - grunnbok

Samspillet matrikkel - grunnbok Samspillet matrikkel - grunnbok Harstad og Tromsø 30. september og 1. oktober 2014 Registerførere Åge-Andre Sandum og Nina Josefine Halsne Innhold Temaer: Bakgrunn for matrikkelloven Grunnbokens innhold

Detaljer

Spørsmål. https://sli.do. #brukar

Spørsmål. https://sli.do. #brukar Spørsmål https://sli.do #brukar Nasjonal løsning som gir offentlige virksomheter sikker og enkel utveksling av dokumenter INTEGRASJONSPUNKT FOR eformidling Utfordringene som vi står overfor Norges inntekter

Detaljer

Samspillet matrikkel - grunnbok. Lakselv, 6. oktober 2016 registerførere Arne Kristian Boiesen og Ola Høydal

Samspillet matrikkel - grunnbok. Lakselv, 6. oktober 2016 registerførere Arne Kristian Boiesen og Ola Høydal Samspillet matrikkel - grunnbok Lakselv, 6. oktober 2016 registerførere Arne Kristian Boiesen og Ola Høydal Innhold Temaer: Bakgrunn for matrikkelloven Grunnbokens innhold Matrikkelens innhold Samspillet

Detaljer

Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen

Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen Fastsatt av Miljøverndepartementet 18. desember 2013 med hjemmel i lov av 6. juni 1935 nr 2 om tinglysing

Detaljer

KS TROMS HØSTKONFERANSE oktober 2017

KS TROMS HØSTKONFERANSE oktober 2017 KS TROMS HØSTKONFERANSE - 13. oktober 2017 Astrid Øksenvåg Digitaliseringsavdelingen «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Digitaliseringsarbeidet i KS innrettes etter: Overordnede mål i digitaliseringsstrategien

Detaljer

Olav Skarsbø

Olav Skarsbø Olav Skarsbø olav.skarsbo@difi.no Manuelle prosesser blir digitale Difi leverer nasjonale fellesløsninger til hele offentlig sektor. Bakgrunn Nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens

Detaljer

SvarUt Offentlig digital post

SvarUt Offentlig digital post SvarUt Offentlig digital post eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no Hva er SvarUt? En løsning for å kunne sende digital utgående post fra kommunen i et elektronisk

Detaljer

Kommunereform praktiske konsekvenser. Sandefjord Anders Braaten

Kommunereform praktiske konsekvenser. Sandefjord Anders Braaten Kommunereform praktiske konsekvenser Sandefjord 15.10.2014 Anders Braaten 2020 Innhold 1. Litt om kommunesammenslåing 2. Eksempler på behov for nasjonale avklaringer 3. Kommunereform utfordringer for et

Detaljer

SvarUT i Trondheim kommune

SvarUT i Trondheim kommune SvarUT i eller DDT 09.04.14 Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no Fremtidig kommunikasjon med kommunen 2 SvarUt SMS 3 Altinn 4 Dokument sendt via SvarUT Følgebrev

Detaljer

Sikker Digital Post og Public 360. Norsk Arkivråd

Sikker Digital Post og Public 360. Norsk Arkivråd Sikker Digital Post og Public 360 Norsk Arkivråd Et ledende skandinavisk programvarehus Mer enn 29 års erfaring med programvare for dokumenthåndtering og saksbehandling 350 ansatte fordelt på kontorer

Detaljer

KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014

KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014 KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014 KS, Astrid Øksenvåg IKT i kommunal sektor er et program i KS for sam ord ning av IKT i kommune sektoren. Programmets visjon: En samordnet

Detaljer

Statens vegvesen. Høringsuttalelse om endringer i tinglysingsforskriften som følge av elektronisk tinglysing

Statens vegvesen. Høringsuttalelse om endringer i tinglysingsforskriften som følge av elektronisk tinglysing Statens vegvesen Samferdselsdepartementet Postbok 8010 Dep 0030 OSLO Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Marit Gagnat - 22073682 2015/081799-004

Detaljer

Høringsnotat forslag til ny forskrift om elektronisk kommunikasjon ved tinglysing av salgspant og leasing av motorvogn

Høringsnotat forslag til ny forskrift om elektronisk kommunikasjon ved tinglysing av salgspant og leasing av motorvogn Høringsnotat forslag til ny forskrift om elektronisk kommunikasjon ved tinglysing av salgspant og leasing av motorvogn 1. Innledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på alminnelig

Detaljer

Verdien av eiendomsinformasjon. Frokostmøte Norsk Kredittforum 11.2.2016 Tore Torvildsen, KAM i Ambita AS

Verdien av eiendomsinformasjon. Frokostmøte Norsk Kredittforum 11.2.2016 Tore Torvildsen, KAM i Ambita AS Verdien av eiendomsinformasjon Frokostmøte Norsk Kredittforum 11.2.2016 Tore Torvildsen, KAM i Ambita AS Agenda Ambita Kort om selskapet Eiendomsregisteret Innhold Reguleringer Hvilke begrensninger er

Detaljer

Modernisering av Folkeregisteret

Modernisering av Folkeregisteret 30. Sep 2016 Modernisering av Folkeregisteret Konferanse om offentlig-privat samarbeid om digitalisering «Vi gjør det enklere sammen» Bilde: visitnorway.com Dagens Folkeregister Alle bosatte har etter

Detaljer

Trafikkstasjon på nett

Trafikkstasjon på nett Trafikkstasjon på nett Utvikling av selvbetjeningsløsninger for publikum og næringsliv Erfaringer med bruk av offentlige felleskomponenter Sjefingeniør Ketil Moen Vegdirektoratet Om våre tjenester og om

Detaljer

Høringsnotat forslag til endringer i tinglysingsforskriften m.m. (elektronisk tinglysing)

Høringsnotat forslag til endringer i tinglysingsforskriften m.m. (elektronisk tinglysing) Høringsnotat forslag til endringer i tinglysingsforskriften m.m. (elektronisk tinglysing) Innholdsfortegnelse 1. Høringsnotatets hovedinnhold... 3 2. Bakgrunnen for høringsnotatet... 3 2.1. Prøveordning

Detaljer

Digital postkasse til innbyggerne. Sikker Digitalisering 2015 Birgitte Egset, Difi

Digital postkasse til innbyggerne. Sikker Digitalisering 2015 Birgitte Egset, Difi Digital postkasse til innbyggerne Sikker Digitalisering 2015 Birgitte Egset, Difi Sikkerhet, robusthet og personvern Tilpasset regelverk Digital kommunikasjon som hovedregel Privatpersoner kan reservere

Detaljer

Straffesaksforsendelse som tjeneste i Altinn

Straffesaksforsendelse som tjeneste i Altinn Brukerveiledning Straffesaksforsendelse som tjeneste i Altinn Digitale aktorater og fengslinger Dokumentinformasjon VERSJON 1.0 KOMMENTAR Godkjent PRODUSERT DATO 23. mars 2017 SIST OPPDATERT 24.08.2017

Detaljer

Elektronisk tinglysing av Sammenslåing av matrikkelenheter

Elektronisk tinglysing av Sammenslåing av matrikkelenheter Elektronisk tinglysing av Sammenslåing av matrikkelenheter Vi ønsker å slå sammen to matrikkelenheter. 91/367 og 91/369 skal sammenføyes. 91/367 skal bestå. Vi søker opp matrikkelenhetene og velger Neste.

Detaljer

Insights Grants. Søknadsportal for BUFDIR og Fordelingsutvalget

Insights Grants. Søknadsportal for BUFDIR og Fordelingsutvalget Insights Grants Søknadsportal for BUFDIR og Fordelingsutvalget Hvor var vi i 2006? Søknader på papir Kunne forsvinne i posten eller lagres feil i arkivsystem Manuell saksbehandling med excel-ark, ephorte,

Detaljer

Kommunereform i en digital virkelighet Kartverket en koordinator for samhandling og informasjon Unn D. Kihle prosjektleder

Kommunereform i en digital virkelighet Kartverket en koordinator for samhandling og informasjon Unn D. Kihle prosjektleder Kommunereform i en digital virkelighet Kartverket en koordinator for samhandling og informasjon Unn D. Kihle prosjektleder Dette skal jeg si noe om: Løst og fast om kommunesammenslåing Erkjennelsen Forprosjekt

Detaljer

Bekreftet utskrift fra grunnboken

Bekreftet utskrift fra grunnboken // '. 55 i ; Vidar Olderkjær.. Wergelandsgate 1D 2821 GJØVIK I)eresreferanse: Nettbestilling / ordrenr 0785495 I)ato Vedlagt følger en bekreftet utskrift fra den elektroniske grunnboken for Knr: Gnr: 153

Detaljer

Oppstart digital forsendelse fra sak/arkivsystem og rutiner internt i organisasjonen

Oppstart digital forsendelse fra sak/arkivsystem og rutiner internt i organisasjonen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Oppstart digital forsendelse fra sak/arkivsystem og rutiner internt i organisasjonen v/nina Fossbakken - 27.mai 2014 Digital forsendelse SvarUt Tekniske forutsetninger Riktig

Detaljer

Elektronisk tinglysning

Elektronisk tinglysning Elektronisk tinglysning Lovsamling 1. juni 2017 Øivind Fredlund Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen 1 TINGLYSING AV EIENDOMSERVERV MV. Erverver av en eiendom eller rettighet må dokumentere overfor

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse og gevinstrealisering ved elektronisk tinglysing (etinglysing)

Samfunnsøkonomisk analyse og gevinstrealisering ved elektronisk tinglysing (etinglysing) Samfunnsøkonomisk analyse og gevinstrealisering ved elektronisk tinglysing (etinglysing) Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1 Innledning... 2 1.1 Bakgrunnen for analysen... 2 1.2 Metode

Detaljer

SvarUt fra Websak Fokus

SvarUt fra Websak Fokus SvarUt fra Websak Fokus SvarUt er en løsning for kommuner til å formidle digital post fra Websak Fokus til innbyggere, næringsliv, offentlige og private organ. SvarUt er godkjent for forsendelser som har

Detaljer

Tinglysing - Servitutter. registerfører Arne Kristian Boiesen registerfører Ola Høydal

Tinglysing - Servitutter. registerfører Arne Kristian Boiesen registerfører Ola Høydal Tinglysing - Servitutter registerfører Arne Kristian Boiesen registerfører Ola Høydal Disposisjon Hva er en servitutt Tinglysing av servitutter og heftelser Særlig om tinglysing av avtaler/erklæringer

Detaljer

Innhold 23.10.2014. Matrikkelen-felleskomponent innhold- styring og organisering

Innhold 23.10.2014. Matrikkelen-felleskomponent innhold- styring og organisering Matrikkelen-felleskomponent innhold- styring og organisering UIO-23.10.2014 Unn Disch Kihle, Systemforvaltningsseksjonen Matrikkel- og stedsnavnavdelingen Innhold 1. Litt om vår organisasjon 1. Matrikkelen

Detaljer

Matrikkelen som nasjonal felleskomponent

Matrikkelen som nasjonal felleskomponent Matrikkelen som nasjonal felleskomponent Geomatikkdagene 2016, Ålesund Lars Elsrud, avdelingsdirektør Matrikkel- og stedsnavnavdelingen SKATE Innhold 1. Innledning 2. Nasjonale felleskomponenter pr mars

Detaljer

Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 08.03.2016

Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 08.03.2016 Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 08.03.2016 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk Hva betyr det å tinglyse? Registrere dokument for å sikre rettsvern for rettsstiftelser som

Detaljer

EIENDOMSINFORMASJON TILGANG, VILKÅR OG PRIS

EIENDOMSINFORMASJON TILGANG, VILKÅR OG PRIS EIENDOMSINFORMASJON TILGANG, VILKÅR OG PRIS 1. INNHOLD 2. AVTALENS INNHOLD... 4 3. BETALINGSBETINGELSER OG PRIS... 4 3.1. BETALINGSBETINGELSER... 4 4. ENDRINGLOGG. 5 4.1. ENDRINGSLOGG/ MASSIVUTTREKK FRA

Detaljer

Kommunikasjonsaktiviteter i forbindelse med elektronisk tinglysing

Kommunikasjonsaktiviteter i forbindelse med elektronisk tinglysing 2014 25. mars Status prosjekter og tema - tinglysing Storbrukere og hovedorg. Møte Turid 01. april Statusmøte og informasjon Toll- og avgiftsdir Møte Jens 04. april Endelig rapport A2 Internt i prosjektet

Detaljer

Presentasjon KPR plan, bygg og geodata ebygg-prosjektet. Foto: Carl-Erik Eriksson

Presentasjon KPR plan, bygg og geodata ebygg-prosjektet. Foto: Carl-Erik Eriksson Presentasjon KPR plan, bygg og geodata 11.09.2015 ebygg-prosjektet Foto: Carl-Erik Eriksson Organisering av ebyggprosjektet Styringsgruppe Digitalt førstevalg Programleder Digitalt førstevalg Prosjektet

Detaljer

Kommunereform i en digital virkelighet Kartverket en koordinator for samhandling og informasjon Kommunal Geomatikkkonferanse Unn D.

Kommunereform i en digital virkelighet Kartverket en koordinator for samhandling og informasjon Kommunal Geomatikkkonferanse Unn D. Kommunereform i en digital virkelighet Kartverket en koordinator for samhandling og informasjon Kommunal Geomatikkkonferanse 01.12.2015 Unn D. Kihle prosjektleder Dette skal jeg si noe om: Løst og fast

Detaljer

2. Hvordan opprette og sende dokument via SvarUT (ekspedere)

2. Hvordan opprette og sende dokument via SvarUT (ekspedere) 1. Hva er SvarUT? SvarUT er en løsning for kommuner til formidling av digital post. Som saksbehandler i WebSak kan du gjennom SvarUT sende digital post til innbyggere, næringsliv og offentlige organ. NB!

Detaljer

Tinglysing - servitutter

Tinglysing - servitutter Tinglysing - servitutter Nina Josefine Halsne og Åge-Andre Sandum Disposisjon Hva er en servitutt Etablering av heftelser Særlig om tinglysing av avtaler/erklæringer Matrikuleringsplikt Sletting av heftelser

Detaljer

Boligsameie. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016

Boligsameie. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Boligsameie Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Versjon 2.1 1. september 2015 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1

Detaljer

Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Mai 2017

Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Mai 2017 Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Mai 2017 Hvorfor digitalisering? Hvordan hadde Bergen kommune sett ut om vi hadde startet etableringen i dag? og kan nye innovative løsninger

Detaljer

Erklæringer (vei-, vann-, avlopsrettigheter)

Erklæringer (vei-, vann-, avlopsrettigheter) KVINNHERAD KOMMUNE RÅDHUSET 5470 ROSENDAL Arkivsaksnr Arkwkodn S IArkivkncle, P KVIN HERAD KOMMUNE 25 OKT, 2011 3 ok eks boh., - Kop; STATENS KARTVERK Deres ref.: Vår ref.: magkri Sak/dok.: 5227944/ Dato:

Detaljer

Regler for utlevering av matrikkeldata. Karttreff i Rogaland 2014 Even S. Enger

Regler for utlevering av matrikkeldata. Karttreff i Rogaland 2014 Even S. Enger Regler for utlevering av matrikkeldata Karttreff i Rogaland 2014 Even S. Enger Innhold Generelt om utlevering av matrikkelopplysninger Lovhjemmel Utleveringsforskriften Utlevering av opplysninger fra matrikkelen

Detaljer

SvarUt. SvarUt er en løsning i Websak Fokus som gjør at vi kan sende digital post til innbyggere, næringsliv, offentlige og private organ.

SvarUt. SvarUt er en løsning i Websak Fokus som gjør at vi kan sende digital post til innbyggere, næringsliv, offentlige og private organ. SvarUt SvarUt er en løsning i Websak Fokus som gjør at vi kan sende digital post til innbyggere, næringsliv, offentlige og private organ. SvarUt er godkjent for forsendelser som har innhold med sensitive

Detaljer

Matrikkelopplæring. Tinglysing

Matrikkelopplæring. Tinglysing Matrikkelopplæring Tinglysing Innledning... - 3 - Funksjonsdelingen mellom matrikkel og grunnbok... - 4 - Sammenhengen mellom matrikkel og grunnbok... - 4 - Særlig om arealoverføring... - 4 - Om melding

Detaljer

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Dette dokumentet beskriver de juridiske problemstillingene ved overgang til elektronisk avgitt egenerklæring, og avskaffelse av erklæring ved

Detaljer

KOM I GANG-GUIDE AKTØRPORTALEN

KOM I GANG-GUIDE AKTØRPORTALEN KOM I GANG-GUIDE AKTØRPORTALEN www.domstol.no/aktorportalen INNHOLD: VELKOMMEN TIL AKTØRPORTALEN! Pålogging... 4 Registrere bruker... 5 Startsiden... 6 Delegater... 7 Opprette ny sak... 8 Laste opp dokumenter...10

Detaljer

SvarUt Offentlig digital post

SvarUt Offentlig digital post SvarUt Offentlig digital post eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no Agenda Digital forsendelse med SvarUt Hvordan fungerer løsningen Erfaringer og hva er

Detaljer