Brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 10. januar 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 10. januar 2017"

Transkript

1 Brukermøte Hønefoss, 10. januar 2017 Program for dagen Velkommen v/turid Ellingsen Status i prosjektet v/jan Olav Knutsen Pause Produksjonssetting v/geir Vidar Mørner og Svein Ringheim Lunsj Status lov og forskriftsarbeid, brukeravtaler v/jens Christian Leonthin og Marita Aarhus Dokumenthåndtering v/jens Christian Leonthin Innmeldte tema Kommunikasjonsaktiviteter v/turid Ellingsen Avslutning 1

2 VP nøkkeltall Bemanning: Ordinær bemanning 300,7 ÅV Ekstraordinær bemanning 18,4 ÅV Innspill til budsjett: Kontantramme totalt 307,6 mill kr 2

3 Oppsummert målsetting Brukerne får svar på eiendomsinformasjon ett sted Behov for økt profesjonalisering av systemforvaltningsmiljøet Publikumsportalen bør bli felles for eiendomsinformasjon Vi bør tilrettelegge for felles kvalitetshevning av eiendomsdata Vi bør ha flere medarbeidere som har kompetanse både på matrikkel og tinglysing samt forholdet mellom dem Vi bør arbeide for ytterligere samordning og harmonisering både av teknologi og av regelverk Sentrale oppgaver fra 2017 Sentral matrikkelmyndighet Opplæring i og tilsyn av føring i matrikkelen Oppdatere valgkretser i forkant av valg Ensartet adressering i matrikkelen Drifte, forvalte og formidle fra matrikkelen Tinglysingsmyndighet Tinglyse rettigheter Drifte, forvalte og formidle fra grunnboken Stedsnavnsmyndighet Fastsette skrivemåten Drifte stedsnavnregisteret Administrative grenser Forvalter og formidler av kommune- og fylkesgrensene som er registrert i matrikkelen Riksgrenser delegert ansvar fra UD om god skjøtsel av riksgrensegate mot Finland og Sverige 3

4 Overordnede mål 2017 Kommune- og regionreformene Koordinere og gjennomføre 4 parallelle kommunesammenslåinger Hof/Holmestrand Nøtterøy/Tjøme Larvik/Lardal Rissa/Leksvik 1 fylkessammenslåing (Nord og Sør Trøndelag) Økt digitalisering og automatisering Juridisk tjeneste skal i 2017 gjennomgå lov og forskrift innenfor Kartverkets myndighetsområde for å tilrettelegge for digitale tjenester. Ny løsning for panteboken med ny datamodell, nye tjenester og ny funksjonalitet for skanning Økt digitaliseringsgrad fra 74,4% til 85% av manuell pantebok Overordnede mål 2017 forts.: Tildelingsbrev 2017: Sette i drift første versjon av elektronisk tinglysing Forslag til gevinstrealiseringsplan innen Internt overordnet mål: 95% - behandles på 2 dager fra 2. tertial Forutsetning for å lykkes: Elektronisk signatur andel? Dokumenthåndtering 4

5 Hvem har avtale med oss? Pr i dag har vi totalt 145 «piloter», fordelt slik: Direkte: 2 av de største bankene Statens Innkrevingssentral Brønnøysundregistrene Ambita som leverandør: 120 banker 18 meglere 3 inkassobyrå + 5 nye piloter (3 banker og 2 meglere) Hva gjør vi nå? Eksternt: Teknisk brukermøte 20.1 Fornyelse av nettsiden i februar e-tinglysing Nyhetsbrev og brev til profesjonelle brukere: Januar: Klokkeslettsprioritet Februar: Gjenpartsløsning Mars: Produkjonssetting og opprydding før påske! Markering 18.4 Internt: Opplæring gjennomført Føring både i Regina og Elida Testing 18.1.,

6 Elektronisk tinglysing Status, januar 2017 Jan Olav Knutsen Prosjektmål e-tinglysing Ny løsning, med navn ELIDA, har følgende eksterne målsetning:.. Fagsystemet skal utvikles i samarbeid med brukerne slik at minst: 50 % av samlet antall rettstiftelser kommer inn elektronisk innen , 25 % av samlet antall rettstiftelser saksbehandles automatisk innen , 80 % av samlet antall rettstiftelser kommer inn elektronisk innen , 60 % av samlet antall rettstiftelser saksbehandles automatisk innen

7 Status eksterne brukere 18/4 God testing på pantedokumenter og slettinger Skjøter; sent ut fra startblokka Mange aktører har inngått avtale med Ambita Konkursregisteret har testet vil være klare SISMO i startfase testing vil nok være på plass Fortsatt rom for nye aktører! Utfordringer på brukersiden Gjenpartsordningen forsvinner! Integrasjon med signeringsleverandører Kartverkets krav om bruk av vår signeringsløsning Presentasjonskrav; XSLT script KV har utformet Skjøtepakker Pantedokumenter skal «finne» rett eiendomsmegler Løsning diskuteres fortsatt Altinn en utfordring! 7

8 Elektroniske sertifikater; Bank ID Innsender; alltid virksomhetssertifikat (identifiserer org.nr.) Rettighetshaver; kan være både personlige- og virksomhets sertifikat Valideringstjenester; kan validere sertifikater (men unødvendig) Signering og tilleggs autentisering koster kr. 6,- per tjenestekall Autentisering varierer Brukerstedet har tilrettelagt for signering som tillater at innkapslet personnummer i OCSP responsen mottas fra valideringstjenesten, Brukerstedet har ikke tilrettelagt for at denne informasjonen kan innkapsles i den vedlagte OCSP responsen. I dette tilfellet så må autentiseringstjenesten kalles, Ved autentisering får man fullt navn og fødselsdato, en PID (kan betraktes som en digital versjon av personnummer), hvilken Bank som har utstedt sertifikatet, når det er utstedt og om det er gyldig. Kartverket kan også få fnr/orgnr direkte. Elida - systemarkitektur Web Service APIer Registreringsmotor Portalløsning Enhetsregisteret Tinglysingsmotor Rapporter Signering Fakturering Inndata eksterne registre Folkeregisteret Domenemodell og tjenester Endringsmanager Matrikkelen Grunnbok 8

9 Matrikkel og grunnbok 428 kommuner Konsesjonsbehandling Matrikkelen Grunnbok Grunneiendom SLF Landbruksdirektoratet Konsesjon i matrikkelen - opplæring I dag må som hovedregel den som ønsker å tinglyse erverv av eiendomsrett til fast eiendom sende inn skriftlig dokumentasjon fra kommunen på at konsesjonsforholdet er i orden I det elektroniske tinglysingssystemet skal kommunene registrere opplysninger om konsesjonsforhold direkte i matrikkelen Tinglysingssystemet vil hente konsesjonsavklarende informasjon fra matrikkelen Mal for kommunenes registrering er utarbeidet og klar for utvikling. Opplæring av de som skal registrere konsesjon i kommunene før påsken 2017 Informasjon til samtlige kommuner i løpet av september 2016 Dialog med noen kommuner i høst Vi vil benytte e-læring i deler av kurset 9

10 Ny Statustjeneste Tjeneste som gir operativ status for elektronisk tinglysing Tjenesten er basert på teknisk plattform REST/JSON Resulterer i en av i følgende statuser: UP DOWN REDUCED UNKNOWN Gir status på tre deler av løsningen: Innsendingstjenestene Valideringstjenesten Grunnbokstjenestene Status er aggregert opp av flere undersystemer og når deler av systemet er utilgjengelig vil man få litt mer detaljer om hva som ikke er tilgjengelig. 10

11 Eksempel på status { "innsendingstjenestestatus": { "status": "DOWN", "Grunnboken server": { "status": «UP»}, "Altinn innsending": {"status": "DOWN«}, "BankId integrasjon": {"status": «UP»} }, "valideringstjenestestatus": {"status": "UP«}, "grunnbokstjenesterstatus": {"status": "UP«} } Altinn formidlingstjenester Kartverket E-tinglysing 11

12 Planlagt testing i Fase 1: to uker i januar, kun faggruppen. Faggruppen utarbeidet test cases, prioriterte tid, og satte opp grupper. Fase 2: tre uker i februar, 16 saksbehandlere ledet av faggruppen (25-30 ukesverk). Fase 3: 6 uker april-juni, inntil 25 saksbehandlere ledet av faggruppen (40 ukesverk), 1 uke per måned ganske intensivt. Fase 4: Modultesting juni-september 2016 (50 ukesverk). Fase 5: Systemtesting oktober-desember 2016 (112 ukesverk) Fase 6: Akseptansetesting januar-mars 2017 Pilotering fra eksterne innsendere, gjerne dobbeltinnsending felles planlegging nødvendig! Ytelsestesting, stresstesting (16/1, 10/2, 11/2) Fase 7: Godkjenningsprosedyre mars-april Varsling til rettighetshaver Økt sikkerhet siden den offisielle dialogen er mellom TM og innsender Benytte KRR som nå inneholder 3,7 millioner kontaktdata (16 80) DIFI har utviklet løsning vi kan bygge på Prosjektet vil evaluere denne Fleksibel lovformulering ift. ikrafttreden Løsningen knytter ikke produksjonssetting opp mot versjon

13 SMS / epost Takk for oppmerksomheten 13

14 Produksjonssetting av Elida Før produksjonssetting Produksjonssetting Etter produksjonssetting Hvordan få til en smidig overgang til nytt fagsystem? Prioritetstidspunktet er viktig alt innkommet til og med 12.april må ferdigbehandles før nytt system er klar for tinglysing den 18.april

15 Tidslinje for overgang til nytt fagsystem Tidslinje for overgang til nytt fagsystem 15

16 Før produksjonssetting Hva er allerede utført? Tilpasset en del data til ny struktur Ny database Tilpasset grunnboksutskrift Vises i seeiendom.no Vises i offisiell grunnboksutskrift pr desember 2016 Fokus: Redusere risiko ved produksjonssetting Produksjonssetting påsken 2017 Oppstart onsdag kveld (12/04) (Hvis all saksbehandling i gammelt system (Regina) er ferdig) Stenge Regina (Mulig å hente status og artifakter for elektronisk innsending fram til 25/04) Etablere Elida - ca 36 timer Oppstart test fredag morgen (14/04) Intern test Ekstern test Stenge miljøet i løpet av fredagen Risikobuffer fram til tirsdag.. Gjennomføring 16

17 Produksjonssetting påsken 2017 Resultat Ny database Nye innsendingstjenester Nye valideringstjenester Ny saksklient Nye rutiner Tilpasset grunnboksutskrift Klokkeslett prioritet Ny presentasjon av data Foreløpig føring Innsending elektronisk 24/7 Innsending/retur via Altinn Resultat Produksjonssetting påsken 2017 Oppstart - tirsdag 18/04 Kl

18 Produksjonssetting påsken 2017 Under produksjonssetting (påsken 2017) Direkte telefonnummer i perioden Lov og forskrift Jens Christian Leonthin 18

19 Status Det ligger prp. i Stortinget vedrørende transport og sletting med mer. Skal behandles i januar. Departementet er i ferd med å vedta forskriftene, endringer i tinglysingsforskriften og konsesjonsforskriften Dokumenthåndtering Jens Christian Leonthin 19

20 Samhandling mellom aktørene Beskrivelse av stegene i samhandlingen 1. Selger(e) initierer kontakt med megler om å selge angitte matrikkelenhet, kan partene signere elektronisk? 2. Selger(e) signerer på urådighet og sikringsobligasjon som tinglyses på matikkelenheten 3. Megler bruker fagsystemet for å sende urådighet signert av selger med megler som rettighetshaver, på denne måten har man sperret for enderinger på matrikkelenheten uten at megler er involvert Fullmakt må utstedes til oppgjørsavdeling, dette sendes Kartverket på papir (enn så lenge) 4. Kjøper(e) signerer pantedokument på matrikkelenheten, kan involverte parter signere elektronisk? 5. Kjøpers bank formidler signert pantedokument til oppgjørsavdeling, alle kjøpere har signert 6. Selger signerer dokument for hjemmelsovergang som viser selger(e)/kjøper(e) kjøpesum og annen informasjon som typisk fremkommer i ett skjøte 7. Kjøpers bank overfører salgssummen til oppgjørsavdeling hos megler 8. Oppgjørsavdeling samler hjemmelsovergang signert av selger(e), pantedokument signert av kjøpere, signerer følgebrev som sendes til tinglysing 9. Oppgjørsavdeling sletter urådighet med en oppgjørsfullmakt. Denne fullmakten er tidligere sendt Kartverket på papir som da sier at oppgjørsavdeling kan slette urådighet der megler er rettighetshaver 10.Oppgjørsavdeling sender signert grunnboksutskrift til bank som viser bank med rett prioritet 11.Oppgjør overføres til selgers bank 12.Oppgjørsavdeling sender grunnboksutskrift til kjøper(e) som viser ny eier med pant der kjøpers bank er rettighetshaver 20

21 Løsning fra 18.4 Det lages en testløsning for forsendelse av pantedokumenter fra en aktør til en annen. Løsningen bruker Altinn formidlingstjenester Det må angis hvem som er avsender og adressat Ved bruk av øvrig informasjon i pantedokumentet så vil dokumentet finne sin saksbehandler/megler Løsningen åpner for alle nevnte type dokumenter kan sendes på denne måten (kjøpekontrakt m.m.) EiendomNorge tydelig på at denne løsningen har stor betydning konkurransemessig og at banker som ikke er med vil kunne falle utenfor. Websystemer, Ambita og Evry er med. Informasjon om dette vil bli delt med øvrige aktører. Men det er dere som kunder som bestemmer om dette skal prioriteres Brukeravtaler og fullmakter 21

22 AVTALENS FORMÅL OG OMFANG Formålet med denne avtalen er å regulere bruken av Kartverkets system for elektronisk tinglysing. Denne avtalen regulerer kun bruken av det tekniske systemet. Avtalen griper ikke inn i rettsreglene inntatt i tinglysingsloven med forskrifter eller tilstøtende regelverk. Avtalen gjelder bruk av SKs system for elektronisk tinglysing og gir tilgang til nytt Web Service basert API for elektronisk innsending av dokumenter til tinglysing. Grensesnittet vil gi tilgang til alle nødvendige tjenester for validering av dokumenter før innsending, samt tjenester for innsending til tinglysing og tjenester for uthenting av tinglysingsresultat. I tillegg gis det tilgang til informasjonstjenester fra grunnboken for oppslag i prosessen med tinglysing m.m. Omfanget av Kartverkets system for elektronisk tinglysing er slik dette til enhver tid fremstår i lenken; Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, hvilke tjenester som tilbys, tilgjengelige rettsstiftelser, hvem som kan benytte systemet, oppdateringer og andre endringer, kravene til sertifikater, SKs validering med mer. Opplysninger i og fra private registre er ikke grunnboksopplysninger, og omfattes ikke av denne avtalen. Bruk av opplysninger fra private registre må eventuelt avtales direkte mellom Bruker og tjenesteyter. AVTALENS VARIGHET Avtalen trer i kraft den dato den er undertegnet av partene og kan sies opp med en frist på 3 måneder fra den første dagen i påfølgende måned. 22

23 GENERELT OM SYSTEMET FOR ELEKTRONISK TINGLYSING Kartverket har utviklet et system for elektronisk tinglysing av rettigheter i matrikkelenheter og borettslagsandeler. Bruker oppretter elektroniske dokumenter på den form og med den fremgangsmåte som tinglysingen har lagt til rette for. Nødvendige opplysninger for utfylling og validering blir tilgjengeliggjort i grensesnittet. Brukers system sender en melding til tinglysing via Altinn. En melding kan inneholde ett eller flere dokumenter, hvert dokument bestående av en eller flere rettsstiftelser. Hvert dokument må være elektronisk signert av de rettighetshavere som registrering av dokumentet berører eller av en fullmektig til rettighetshaver hvis fullmakten er mottatt og registrert hos tinglysingsmyndigheten. I tillegg inneholder meldingen et følgebrev som må være elektronisk signert av innsender. Følgebrevet sikrer integriteten til forsendelsen gjennom å referere til de signerte dokumentene, samt angi rekkefølgen for behandling av disse. GENERELT OM SYSTEMET FOR ELEKTRONISK TINGLYSING Alle dokumenter i en melding får samme behandlingsutfall. Dette innebærer at alle dokumentene enten blir avvist, nektet tinglyst eller tinglyst. Dette med hjemmel i tinglysingsregelverket. Avvisning skjer dersom det er åpenbare mangler eller feil i et eller flere av dokumentene. Dersom det ikke foreligger slike åpenbare feil eller mangler vil dokumentene bli foreløpig registrert i grunnboken. Videre automatisk og/eller manuell behandling avgjør om dokumentene blir nektet tinglyst eller blir endelig godkjent. Meldingene sendes via formidlingstjenestene til Altinn og rettsstiftelsene får prioritet fra det tidspunkt det ankommer systemet for elektronisk tinglysing hos SK. 23

24 BRUKERS PLIKTER 4.1 Bruker er ansvarlig for å ha tilgjengelig en teknisk løsning som fungerer mot det systemet Kartverket har utviklet og benytter for elektronisk tinglysing. Kartverket bestemmer formen og oppsett på elektroniske dokumenter som skal sendes til tinglysing, herunder innholdet i dokumentene og fremgangsmåten for korrekt utfylling av dokumentene. Bruker plikter å bruke elektroniske dokumenter og systemløsninger som oppfyller disse vilkårene. Bruker kan sette bort utvikling og drift av slik løsning til tredjepart og benytte tjenester fra andre tjenesteytere, men Bruker er også i slike tilfeller ansvarlig overfor Kartverket etter denne avtalen. BRUKERS PLIKTER 4.2. Bruker plikter å sikre oversendelsen til Kartverket med betryggende metode. Kartverket fastsetter hva som anses som betryggende metode. Dersom dette innebærer bruk av virksomhetssertifikat skal Bruker gi melding til Kartverket om hvilket virksomhetssertifikat som anvendes av virksomheten ovenfor tinglysingsmyndigheten. Bruker avgjør selv om sertifikatet skal brukes av en eller flere fysisk person autorisert av virksomheten eller en prosess under virksomhetens kontroll, for eksempel en server. Tinglysingsmyndigheten fører ingen kontroll på dette. 24

25 BRUKERS PLIKTER 4.3 Bruker skal til beste for begge parter fortløpende rapportere feil og avvik som oppdages i Kartverkets system, slik at feilen kan rettes opp raskest mulig. Det er tilgjengelig et oppfølgingssystem (JIRA GAPI) hvor Bruker elektronisk skal registrere feil/mangler. Bruker er forpliktet til å foreta de tekniske endringer som er nødvendig ved nye versjoner av systemet. Bruker forplikter seg også til å delta i testing som Kartverket anser nødvendig for å drifte og videreutvikle systemet. Bruker har ansvar for å drive sin virksomhet i samsvar med gjeldende norsk lov, og for å ha interne systemer og rutiner som sikrer at denne avtalen blir oppfylt. BRUKERS PLIKTER 4.4. Bruker plikter å sette seg inn i og etterfølge de rettsregler som gjelder for de dokumenter og data som sendes elektronisk til Kartverket. Bruker er forpliktet til å legge opp driften av sine systemer slik at disse til enhver tid er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vilkår i eventuelle tillatelser. Bruker skal etter anmodning fra Kartverket foreta de tilpasninger av systemene som er nødvendig for å møte endringer i lover og forskrifter. Virksomheten er også pliktig etter anmodning fra Kartverket å foreta tilpasninger av systemene der dette er nødvendig ut fra sikkerhetshensyn, personvernhensyn, systemendringer m.v. Bruker skal ikke på noen måte foreta endringer i utstyr og programvare som er en del av Kartverkets system eller tjenester. 25

26 5 PLIKTER FOR KARTVERKET Kartverket gir Bruker tilgang til systemet for elektronisk tinglysing, slik det til enhver tid er definert i lenken; Kartverket har en forventet tilgjengelighetsprosent for det elektroniske systemet i avregningsperioden, målt etter følgende formel: Tilgjengelighet % = (Måleperiode-unntatt tid) nedetid (Måleperiode-unntatt tid) x 100 Måleperiode = Ett av årets fire kvartaler (tilsvarer avregningsperioden) Nedetid = Tiden systemet var utilgjengelig for Bruker i måleperioden Unntatt tid = Tid som ikke blir betraktet som nedetid, men der systemet ikke er tilgjengelig Kartverkets plikter Kartverkets elektroniske system vil etterstrebe å ha følgende tilgjengelighet: 98 % målt på server 24/7 per kvartal. Sammenhengende nedetid skal ikke overstige 8 timer. Siste torsdag i hver måned blir det utført mindre systemvedlikehold, som patching og sikkerhetsoppdateringer på operativsystemer og underliggende infrastruktur samt mindre endringer, omkonfigureringer og reparasjoner. Dette kan medføre noe ustabilitet etter normal arbeidstid og utover kvelden. Denne tiden regnes som Unntatt tid og vil komme til fradrag i beregning av tilgjengelighet. Større planlagte vedlikeholdsoppgaver som medfører at systemet vil være nede over lengre tid skal varsles minimum 1 uke på forhånd og normalt legges til helger. Denne tiden regnes som Unntatt tid og vil komme til fradrag i beregning av tilgjengelighet. 26

27 Kartverkets plikter En tjeneste anses som utilgjengelig dersom denne ikke kan sende eller motta trafikk, og dette skyldes forhold som Kartverket er ansvarlig for. Nedetid vil basere seg på situasjoner fanget opp av Kartverket s driftssystemer eller feil meldt av Bruker. Nedetid er tiden fra en feil oppstår til feilen er rettet og beregnes pr tjeneste. Nedetid vil bli loggført automatisk i Kartverkets overvåkingssystem og tilgjengeliggjøres for Bruker via en web-side. Kartverkets plikter Kartverket overvåker og feilretter tjenester, databaser og generell IT-infrastruktur 24/7. Henvendelser besvares i kontortid. Kartverket plikter å ha tilgjengelig testmiljø der Bruker skal kunne teste tjenestene. Nye versjoner av systemet skal varsles Bruker i god tid. Det vil være to aktive versjoner av systemet tilgjengelig. Normalt vil systemet være kompatible på to versjoner, men i særskilte tilfeller, ved strukturelle endringer o.l. kan Kartverket være nødt til å løfte Kunde over til siste versjon. Varsel før produksjonssetting av ny versjon er 5 måneder? Varsel når siste versjon er klar til test er 3 måneder? 27

28 Kartverkets plikter Kontortid hos Kartverket er kl i perioden 15. september til 15. mai og kl til 1500 i perioden 15. mai 14. september på ordinære arbeidsdager (mandag - fredag), med unntak for julaften og nyttårsaften. Kundesenteret er tilgjengelige i kontortiden for faglige spørsmål på telefon 08700, e-post og chat på kartverket.no Kartverket skal ha 24/7 beredskapsvakt på infrastrukturen og internettjenestene. Ved spørsmål om driftsproblematikk og i akuttsituasjoner kan SK kontaktes etter arbeidstid og i helger frem til kl på vakttelefon Hvem svarer på hva ett Kartverk. Kartverket skal varsle på sin internettside dersom stans i tjenestene går ut over SK sine plikter 6.VEDERLAG Det betales ikke vederlag for bruk av SKs system for elektronisk tinglysing utover tinglysingsgebyr for hver registrering etter de til enhver tid gjeldende gebyrregler. Hver av partene dekker egne kostnader i forbindelse med utvikling og drift 28

29 7.KRAV TIL INFORMASJONSSIKKERHET Behandling av informasjon må skje på en trygg og forsvarlig måte, i tråd med gjeldende regelverk. Bruker plikter å overholde alle lover og regler knyttet til formidling av data, herunder Lov om behandling av personopplysninger. Bruker må ha rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger for å kunne formidle data. Bruker plikter også å ha/etablere rutiner som forhindrer at tildelte tilgangskoder til SKs systemer, og andre opplysninger som mottas fra SK, gjøres tilgjengelig for uvedkommende. EIENDOMSRETT OG IMMATERIELLE RETTIGHETER Bruker får ingen eiendomsrett til Kartverkets system for elektronisk tinglysing. Systemet med data og tekniske løsninger, herunder men ikke begrenset til grensesnitt, kildekoder, dokumentasjon og tilknyttet materiale, er opphavsrettslig beskyttet og alle immaterielle rettigheter tilhører Kartverket. 29

30 MISLIGHOLDSBEFØYELSER Bruk av systemet for elektronisk tinglysing skjer fullt ut for Brukers eget ansvar. Det kan således ikke reises noen form for misligholdsbeføyelser eller andre krav mot SK knyttet til bruk av det elektroniske systemet for tinglysing utover det som faller innenfor bestemmelsen i tinglysingsloven 35, arbeidsgiveransvaret slik dette er regulert i lov om skadeserstatning eller som er avtalt i denne avtalen. Dersom Bruker direkte eller indirekte benytter opplysninger fra private registre, vil ikke krav kunne reises etter tinglysingsloven 35. Ingen andre misligholdsbeføyelser eller krav kan heller rettes mot Kartverket dersom Bruker eller tredjemann har stolt på opplysninger i private registre eller kravet på annen måte skyldes forhold som kan knyttes til et privat system. MISLIGHOLDSBEFØYELSER Kartverket er kun ansvarlig for direkte tap Bruker er påført som følge av vesentlige brudd på SK sine plikter etter denne avtalen. Ingen andre misligholdsbeføyelser, inkludert erstatning for andre typer krav enn nevnt i denne avtalen, kan gjøres gjeldende mot SK. Kartverket er ikke under noen omstendighet ansvarlig dersom det erstatningsbetingende skyldes en force majure begivenhet. Avtalen kan heves av begge parter som følge av vesentlig mislighold 30

31 MISLIGHOLDSBEFØYELSER Kartverket har ensidig rett til umiddelbart å stanse Brukers tilgang til systemet for elektronisk tinglysing, dersom Kartverket anser at tekniske, økonomiske, sikkerhetsmessige eller andre relevante hensyn tilsier at tilgangen bør stanses. Kartverket skal snarest gi Bruker melding om at tilgangen er stanset og årsaken til dette. Kartverket forbeholder seg rett til dekning av ethvert direkte og indirekte tap som skyldes Brukers misbruk av systemet. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, brudd på immaterielle rettigheter og eiendomsrett. TVISTER/VERNETING Dersom det oppstår tvist i tilknytning til denne avtalen, og den ikke blir løst ved forhandling, kan partene forsøke å løse tvisten ved mekling. Den nærmere fremgangsmåten for meklingen bestemmes av mekleren i samråd med partene. Dersom tvisten ikke blir løst ved forhandling eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten løst ved norske domstoler. Kommunal og moderniseringsdepartementet vil i så fall være part på vegne av Kartverket. Dette avsnittet gjelder ikke der Bruker er annen statlig instans. Verneting er Oslo tingrett. 31

32 Kommunikasjonsaktiviteter Etter produksjonssetting nytt innvalg Chat E-post Kontaktliste (brukeravtalen) Påskeuken hjelp oss med å lykkes med overgangen til nytt fagsystem! 32

Teknisk brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 20. januar Hønefoss, 20. januar Vi er i rute!

Teknisk brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 20. januar Hønefoss, 20. januar Vi er i rute! Teknisk brukermøte Hønefoss, 20. januar 2017 Vi er i rute! 1 folder/brosjyrer Jira www.kartverket.no utvikling seminarer/ konferanser buskapsplattform dokumenthåndtering brukermøter lov- og forskriftsarbeid

Detaljer

TILGANG OG BRUK AV SYSTEM FOR ELEKTRONISK TINGLYSING

TILGANG OG BRUK AV SYSTEM FOR ELEKTRONISK TINGLYSING AVTALE OM TILGANG OG BRUK AV SYSTEM FOR ELEKTRONISK TINGLYSING ER INNGÅTT MELLOM Statens kartverk (heretter kalt Kartverket) og (heretter kalt Bruker) 1. AVTALENS FORMÅL OG OMFANG Formålet med denne avtalen

Detaljer

Elektronisk tinglysing. GeoForum, 6. desember 2016 Jan Olav Knutsen

Elektronisk tinglysing. GeoForum, 6. desember 2016 Jan Olav Knutsen Elektronisk tinglysing GeoForum, 6. desember 2016 Jan Olav Knutsen Prosjektmål Prosjektet har følgende overordnede prosjektmål:.. Fagsystemet skal utvikles i samarbeid med brukerne slik at minst: 50 %

Detaljer

Brukermøte om elektronisk tinglysing, 7. juni 2017

Brukermøte om elektronisk tinglysing, 7. juni 2017 Brukermøte Hønefoss, 7. juni 2017 Program for dagen 10.00 10.50 Velkommen v/turid Ellingsen Status fra oss: Mengde og tall Kvalitet og leveranser Kommune- og regionreform Tilbakemeldinger om overgang til

Detaljer

Brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 19. januar 2016

Brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 19. januar 2016 Brukermøte Kartverket, 19. januar 2016 Program for dagen 10.00 10.10 Velkommen Turid Ellingsen, direktør 10.10 10.40 Gevinstrealisering Turid Ellingsen, direktør 10.40 11.40 Status i forhold til utvikling

Detaljer

Konsesjon og elektronisk tinglysing. Bø, 2. mars 2017 Karen Kavli Setnes, juridisk rådgiver

Konsesjon og elektronisk tinglysing. Bø, 2. mars 2017 Karen Kavli Setnes, juridisk rådgiver Konsesjon og elektronisk tinglysing Bø, 2. mars 2017 Karen Kavli Setnes, juridisk rådgiver Prosjektmål e-tinglysing Ny løsning med navn ELIDA, har følgende eksterne målsetning: Fagsystemet skal utvikles

Detaljer

Konsesjon og elektronisk tinglysing. Lillehammer, 29. mars 2017 Ola Høydal, juridisk rådgiver

Konsesjon og elektronisk tinglysing. Lillehammer, 29. mars 2017 Ola Høydal, juridisk rådgiver Konsesjon og elektronisk tinglysing Lillehammer, 29. mars 2017 Ola Høydal, juridisk rådgiver Elektronisk tinglysing 18. april 2017 Klokkeslettsprioritet; mottak hos TM Kun for profesjonelle brukere p.t.

Detaljer

Prosjektet E-tinglysing

Prosjektet E-tinglysing Prosjektet E-tinglysing Prosjektmål Prosjektet har følgende overordnede prosjektmål: Utvikle et helhetlig fagsystem for elektronisk tinglysing i fast eiendom og borettslagsandeler, slik at de vanligste

Detaljer

Konsesjon og elektronisk tinglysing. Loen, 7. mars 2017 Karen Kavli Setnes, juridisk rådgiver

Konsesjon og elektronisk tinglysing. Loen, 7. mars 2017 Karen Kavli Setnes, juridisk rådgiver Konsesjon og elektronisk tinglysing Loen, 7. mars 2017 Karen Kavli Setnes, juridisk rådgiver Prosjektmål e-tinglysing Ny løsning med navn ELIDA, har følgende eksterne målsetning: Fagsystemet skal utvikles

Detaljer

Brukermøte i tinglysingen 24. mars 2015. Status og veien videre

Brukermøte i tinglysingen 24. mars 2015. Status og veien videre Brukermøte i tinglysingen 24. mars 2015 Status og veien videre 1 Viktigste testperiode i eiendoms-norge Eiendoms-Norges viktigste testperiode er nå i gang, og Kartverket er et steg videre på det som skal

Detaljer

Nyheter fra Tinglysingsmyndigheten Bergen

Nyheter fra Tinglysingsmyndigheten Bergen Nyheter fra Tinglysingsmyndigheten Bergen 27.04.2017 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk Tinglysing Temaer: Formålet med tinglysing, troverdighet Rettsvernsvirkninger Hva innebærer e-tinglysing

Detaljer

Rettslig og praktisk

Rettslig og praktisk Rettslig og praktisk - nytt med elektronisk tinglysing Eiendomsrettsseminar, 06.09.2017 Registerfører Anders Iversen Oppstarten Nytt fagsystem for tinglysingen, og ny løsning for elektronisk innsending

Detaljer

Teknisk brukermøte i e tinglysingsprosjektet, 22. september 2015

Teknisk brukermøte i e tinglysingsprosjektet, 22. september 2015 Teknisk brukermøte i e-tinglysingsprosjektet 22. September 2015 Foto: istock Dataleverandørmøte 22. September 2015 www.kartverket.no/e tinglysing 1 Program 10.00 10.10 Velkommen Turid Ellingsen, direktør

Detaljer

Brukermøte om elektronisk tinglysing, 2. november 2017

Brukermøte om elektronisk tinglysing, 2. november 2017 Brukermøte Hønefoss, 2. november 2017 Program for dagen 10.00 10.20 Velkommen m/turid Ellingsen Status e-tinglysing: Mengde og tall OU-Eiendom 10.20 10.45 Kommune- og regionreformene v/wenche Rognås 10.45

Detaljer

Dokumenter som skal inngå i en melding kan opprettes og signeres uavhengig av hverandre.

Dokumenter som skal inngå i en melding kan opprettes og signeres uavhengig av hverandre. Systembeskrivelse for eksterne aktører Med milepæl 3 gir Kartverket neste innblikk i den kommende løsningen for elektronisk tinglysing. Milepæl 3 gir eksterne aktører mulighet til å få innsikt i grensesnitt

Detaljer

Velkommen til Brukermøte i Kartverket. 24. Mars 2015

Velkommen til Brukermøte i Kartverket. 24. Mars 2015 Velkommen til Brukermøte i Kartverket 24. Mars 2015 Program 10.00 10.30 Velkommen m/presentasjon 10.30 11.00 Tinglysingsstatistikk utviklingstrekk og sesongvariasjoner 11.00 11.15 Pause 11.15 12.30 Status

Detaljer

E-tinglysing Bits konferanse «Privat- offentlig samarbeid om digitalisering»

E-tinglysing Bits konferanse «Privat- offentlig samarbeid om digitalisering» E-tinglysing Bits konferanse «Privat- offentlig samarbeid om digitalisering» 30. september 2016 Juridisk direktør Jens Christian Leonthin Elektronisk tinglysing 2017 Dette innebærer: - nytt internt saksbehandlingssystem

Detaljer

Konsesjon og elektronisk tinglysing. Ola Høydal, registerfører Trondheim og Steinkjer, oktober 2017 Ola Høydal, juridisk rådgiver

Konsesjon og elektronisk tinglysing. Ola Høydal, registerfører Trondheim og Steinkjer, oktober 2017 Ola Høydal, juridisk rådgiver Konsesjon og elektronisk tinglysing Ola Høydal, registerfører Trondheim og Steinkjer, 17-18. oktober 2017 Ola Høydal, juridisk rådgiver Elektronisk tinglysing 18. april 2017 Klokkeslettsprioritet; mottak

Detaljer

Brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 14. september 2016

Brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 14. september 2016 Brukermøte Kartverket 14. september 2016 Program 10.00 10.30 10.30 10.50 10.50 11.00 11.00 11.30 11.30 12.30 12.30 13.00 Velkommen v/turid Ellingsen Gevinstrealisering v/kine Eide Pause Veien videre og

Detaljer

Teknisk brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 2. februar 2016

Teknisk brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 2. februar 2016 Velkommen Kartverket, 2. februar -16 Program brukermøte 2. februar 2016 10.00 10.10 Velkommen Turid Ellingsen, direktør 10.10 11.20 Status i forhold til utvikling av versjon 1.0 innhold og konsekvenser

Detaljer

Høringsnotat forslag til ny forskrift om elektronisk kommunikasjon ved tinglysing av salgspant og leasing av motorvogn

Høringsnotat forslag til ny forskrift om elektronisk kommunikasjon ved tinglysing av salgspant og leasing av motorvogn Høringsnotat forslag til ny forskrift om elektronisk kommunikasjon ved tinglysing av salgspant og leasing av motorvogn 1. Innledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på alminnelig

Detaljer

Elektronisk tinglysing det rettslige grunnlaget

Elektronisk tinglysing det rettslige grunnlaget Elektronisk tinglysing aktuelle problemstillinger Best Western Oslo Airport Hotell, 14.01.2014 Registerfører/seniorrådgiver Anders Iversen Elektronisk tinglysing det rettslige grunnlaget Tinglysingsloven

Detaljer

På vei mot klokketidsprioritet. Teknisk brukermøte 18. november 2014 Tinglysingsdirektør Turid Ellingsen

På vei mot klokketidsprioritet. Teknisk brukermøte 18. november 2014 Tinglysingsdirektør Turid Ellingsen På vei mot klokketidsprioritet Teknisk brukermøte 18. november 2014 Tinglysingsdirektør Turid Ellingsen Nedtellingen har startet Mot klokkeslettsprioritet Enda raskere tinglysing Kortere periode for mellomfinansiering

Detaljer

AP226 Use Case Diagram - SBL

AP226 Use Case Diagram - SBL AP226 Use Case Diagram - SBL Use Case Diagram Figuren under (Figur 1) viser en oversikt over alle use case for Sluttbrukerløsningen i Altinn 2 versjon 1. Den innerste firkanten inneholder alle use case

Detaljer

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO Avtale om informasjonsdeling (heretter Avtalen) er inngått mellom: Forbrukerrådet ved finansportalen.no (heretter kalt Lisensgiver) og (heretter

Detaljer

Endringer i eiendomsinformasjon levert fra EVRY som følge av nytt saksbehandlingssystem for tinglysing hos Statens kartverk fra 18.

Endringer i eiendomsinformasjon levert fra EVRY som følge av nytt saksbehandlingssystem for tinglysing hos Statens kartverk fra 18. Endringer i eiendomsinformasjon levert fra EVRY som følge av nytt saksbehandlingssystem for tinglysing hos Statens kartverk fra 18. april 2017 Side 1 Dokumentet og endringshistorikk Dokumentversjon: Dato:

Detaljer

Lagring av forskningsdata i Tjeneste for Sensitive Data

Lagring av forskningsdata i Tjeneste for Sensitive Data AVTALE OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER Lagring av forskningsdata i Tjeneste for Sensitive Data Tekst i kursiv skal fjernes og erstattes med relevant tekst, evt. velges ett av flere alternativer. 1

Detaljer

Høringsnotat. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 3. april 2017

Høringsnotat. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 3. april 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet 3. april 2017 Høringsnotat Forslag til endringer i forskrift 18.12.2013 nr. 1634 om gebyr for tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken og kraftledningsregisteret

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. mars 2017 kl. 13.35 PDF-versjon 20. mars 2017 08.03.2017 nr. 297 Forskrift om endring

Detaljer

Teknisk brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 6. september 2016

Teknisk brukermøte i e-tinglysingsprosjektet, 6. september 2016 Teknisk brukermøte Kartverket 6. september 2016 Program 10.00 10.30 Åpning og velkommen v/turid Ellingsen 10.30 11.15 Status utvikling, Altinn grensesnitt, test og pilot v/jan Olav Knutsen 11.15 11.30

Detaljer

Fagseminar i tinglysing 2016 Lakselv

Fagseminar i tinglysing 2016 Lakselv Fagseminar i tinglysing 2016 Lakselv registerfører Ola Høydal registerfører Arne Kristian Boiesen www.seeiendom.no Disposisjon fagseminar 09:30 Innledning - Kartverket og tinglysingsdivisjonen Tinglysing

Detaljer

INTRODUKSJON 2 KORT OM REGISTRERING AV KONSESJONSINFORMASJON I MATRIKKELEN OG ENDRINGER I SAKSFLYTEN FOR SLIK INFORMASJON. 2

INTRODUKSJON 2 KORT OM REGISTRERING AV KONSESJONSINFORMASJON I MATRIKKELEN OG ENDRINGER I SAKSFLYTEN FOR SLIK INFORMASJON. 2 Praktisk informasjon om konsesjon i matrikkelen Innhold INTRODUKSJON 2 KORT OM REGISTRERING AV KONSESJONSINFORMASJON I MATRIKKELEN OG ENDRINGER I SAKSFLYTEN FOR SLIK INFORMASJON. 2 SAKSFLYT HITTIL I ALLE

Detaljer

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80 Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter Leverandøren) og (heretter Kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor Brochs gate 2,

Detaljer

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Blinken a.s, Gressvik Versjon 2014A Innholdsfortegnelse: 1. VARIGHET OG OPPSIGELSE... 4 1.1. TILGJENGELIGHET... 4 2. MISLIGHOLD... 4 3. AVTALENS OMFANG...

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

Utlevering av eiendomsinformasjon

Utlevering av eiendomsinformasjon Trine Engnestangen, Segmentansvarlig eiendom og Camilla Walløe, juridisk rådgiver Utlevering av eiendomsinformasjon Gjennomgang av regelverket med praktiske eksempler Innledning Generelt om utleveringsforskriften

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Avtale om utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater

Avtale om utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater Avtale om utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater mellom og Buypass AS Dokumentversjon 1.3 1 Avtaleparter Denne avtalen er inngått mellom , heretter kalt

Detaljer

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T Gjelder fra 08.05.2017 Administrasjonsverktøyet til MobilePay (heretter admin) gir bedriften mulighet

Detaljer

10/21/2013. Innhold. Innledning For kommunen som matrikkelfører er det to vinklinger til tinglysing:

10/21/2013. Innhold. Innledning For kommunen som matrikkelfører er det to vinklinger til tinglysing: Kartverkets opplæring i føring av matrikkelen Tinglysing (v. 1.1) Sentral matrikkelmyndighet, 2013 1. Grunnbokutskrift 2. Hvordan forstå et grunnboksblad Innhold 3. Litt om servitutter 4. Urådighetserklæringer

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

KBN vil gi tilgang til en brukeradministrator hos Kunden, som utpekes av Kunden.

KBN vil gi tilgang til en brukeradministrator hos Kunden, som utpekes av Kunden. 1. Generelt a. Avtalens gyldighet Denne bruksrettsavtalen gjelder mellom Kommunalbanken (heretter KBN), og bruker av KBN Finans (heretter Kunden). Gjennom innlogging i KBN Finans aksepterer Kunden denne

Detaljer

Avtalevilkår for bestilling og bruk av Commfides Virksomhetssertifikat

Avtalevilkår for bestilling og bruk av Commfides Virksomhetssertifikat Avtalevilkår for bestilling og bruk av Commfides Virksomhetssertifikat 1. Kort beskrivelse av sertifikatstjenesten Commfides Virksomhetssertifikat er en elektronisk offentlig godkjent legitimasjon av en

Detaljer

Høringsuttalelse - endringer i tinglysingsforskriften som følge av elektronisk tinglysing

Høringsuttalelse - endringer i tinglysingsforskriften som følge av elektronisk tinglysing Kommunal- og moderniseringsdepartementet postmottak@kmd.dep.no Dato: 18.09.2015 Vår ref.: 15-1036 Deres ref.: 15/2917 Høringsuttalelse - endringer i tinglysingsforskriften som følge av elektronisk tinglysing

Detaljer

Prop 53 L ( ) Endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing)

Prop 53 L ( ) Endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing) KARTVERKETS FAGDAG MATRIKKEL, MOLDE ENDRINGER I TINGLYSINGSREGELVERKET FRA 18.04.2017 GRUNNET INNFØRING AV ELEKTRONISKE DOKUMENTER UTVALGETE EMNER 09.05.2017 v/registerfører Hugo Torgersen, Statens kartverk

Detaljer

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4)

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) ABONNENTAVTALE BUYPASS VIRKSOMHETSSERTIFIKATER ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) 1 INNLEDNING Dette dokumentet (Del 1) utgjør sammen med Registreringsskjema (Del 2), Bestillingsskjema for Virksomhetssertifikater

Detaljer

Høringsnotat forslag til endringer i tinglysingsforskriften m.m. (elektronisk tinglysing)

Høringsnotat forslag til endringer i tinglysingsforskriften m.m. (elektronisk tinglysing) Høringsnotat forslag til endringer i tinglysingsforskriften m.m. (elektronisk tinglysing) Innholdsfortegnelse 1. Høringsnotatets hovedinnhold... 3 2. Bakgrunnen for høringsnotatet... 3 2.1. Prøveordning

Detaljer

Matrikkelopplæring. Tinglysing

Matrikkelopplæring. Tinglysing Matrikkelopplæring Tinglysing Innledning... - 3 - Funksjonsdelingen mellom matrikkel og grunnbok... - 4 - Sammenhengen mellom matrikkel og grunnbok... - 4 - Særlig om arealoverføring... - 4 - Om melding

Detaljer

Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Oslo kommune og sektorsykehusene Ahus, Diakonhjemmet, Lovisenberg og OUS

Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Oslo kommune og sektorsykehusene Ahus, Diakonhjemmet, Lovisenberg og OUS Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Oslo kommune og sektorsykehusene Ahus, Diakonhjemmet, Lovisenberg og OUS Retningslinjene er hjemlet i Samarbeidsavtale mellom Oslo

Detaljer

Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene

Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene Nina Josefine Halsne og Åge-Andre Sandum Disposisjon Presentasjon av Tinglysingen Formålet med tinglysing Hvorfor tinglyser vi? Hva er

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter.

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Antall tinglysinger pr måned etter type rettsstiftelse, andeler i borettslag. Januar dd

Antall tinglysinger pr måned etter type rettsstiftelse, andeler i borettslag. Januar dd Januar 2008 3 208 0 20 15 5 918 46 9 245 116 532 1 509 375 20 984 Februar 2008 3 189 0 21 14 6 690 33 7 645 142 543 2 179 291 20 747 Mars 2008 3 161 1 14 12 6 347 37 6 203 90 413 2 051 317 18 646 April

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

Elektronisk tinglysning

Elektronisk tinglysning Elektronisk tinglysning Lovsamling 1. juni 2017 Øivind Fredlund Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen 1 TINGLYSING AV EIENDOMSERVERV MV. Erverver av en eiendom eller rettighet må dokumentere overfor

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse: RAMMEAVTALE STORTINGET Eksemplar nummer x av 2 Journalnummer Utstedt av Stortinget av: Avtalenummer: 2014-xxxxx Stortingets administrasjon 0026 Oslo heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Detaljer

AVTALE OM TILGANG TIL DATA MELLOM STATENS KARTVERK, HERETTER KARTVERKET

AVTALE OM TILGANG TIL DATA MELLOM STATENS KARTVERK, HERETTER KARTVERKET AVTALE OM TILGANG TIL DATA MELLOM STATENS KARTVERK, HERETTER KARTVERKET OG.. ORG.NR.: Dato: mandag, 19. oktober 2015 1. INNHOLD 2. GENERELT... 4 2.1. DEFINISJONER... 4 2.2. FORMÅL... 4 2.3. OMFANG... 4

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Høringsuttalelse til høringsnotat om endringer i tinglysingsforskriften som følge av elektronisk tinglysing

Høringsuttalelse til høringsnotat om endringer i tinglysingsforskriften som følge av elektronisk tinglysing 1 av 6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Vår saksbehandler Kristin Bjerkestrand Eid Deres dato Deres referanse 22.06.2015 Høringsuttalelse til høringsnotat om endringer

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og INSTITUSJON INN HER ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til.

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til. LISENSAVTALE MELLOM FØLGENDE PARTER: KUNDE: Bruker av StyrerAssistenten (programvaren) LEVERANDØR: Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren

Detaljer

Søknad om bruk av elektronisk grensesnitt for trekkhåndtering

Søknad om bruk av elektronisk grensesnitt for trekkhåndtering II Søknad om bruk av elektronisk grensesnitt for trekkhåndtering 1. 0 I snin er om søkeren etat, or an Søkeren: Postadresse: Kontaktperson: Telefonnummer: E-postadresse kontaktperson: Informasjon om bruk

Detaljer

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta Disse lisensvilkårene utgjør Lisensavtalen mellom Stiftelsen Asta (heretter kalt Leverandøren) og kunden som er angitt i Vedlikeholdsavtalen (heretter kalt

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4)

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) ABONNENTAVTALE BUYPASS VIRKSOMHETSSERTIFIKATER ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) 1 INNLEDNING Dette dokumentet (Del 1) utgjør sammen med Registreringsskjema (Del 2), Bestillingsskjema for Virksomhetssertifikater

Detaljer

Spørsmål. https://sli.do. #brukar

Spørsmål. https://sli.do. #brukar Spørsmål https://sli.do #brukar Nasjonal løsning som gir offentlige virksomheter sikker og enkel utveksling av dokumenter INTEGRASJONSPUNKT FOR eformidling Utfordringene som vi står overfor Norges inntekter

Detaljer

evry.com Avtalevilkår

evry.com Avtalevilkår evry.com Avtalevilkår SPING 1 Vilkår for tjenesten SPING Disse kontraktsvilkår skal gjelde for EVRY Norge AS, org. nr. 933 012 867 («EVRY» eller «Leverandøren») leveranse av tjenester. Kontraktsvilkårene

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

Modell og konsepter. for. Ny grunnbok

Modell og konsepter. for. Ny grunnbok Modell og konsepter for Ny grunnbok Møter pilotaktører - Kartverket oktober 2013 Tinglysingsloven, fast eiendom 12. Såfremt ikke annet er bestemt ved lov, kan et dokument bare anmerkes i grunnboken når

Detaljer

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Avtalen er inngått mellom: ------------------ Heretter kalt leverandøren og ------------------ Heretter kalt kunden Sted og dato: --------------- Kundens navn Leverandørens

Detaljer

Utlevering av eiendomsinformasjon

Utlevering av eiendomsinformasjon Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.6 Utlevering av eiendomsinformasjon Gjennomgang av regelverket Innledning Generelt om utleveringsforskriften Hvilke regelverk kommer til

Detaljer

Essensen («hva Matrikkelen er» pr. 2017) Hovedpunkter fra utviklingsplanene Spesielt viktig

Essensen («hva Matrikkelen er» pr. 2017) Hovedpunkter fra utviklingsplanene Spesielt viktig Matrikkelen Essensen («hva Matrikkelen er» pr. 2017) Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Det er pr. 1. januar 2017 registrert 3163956 matrikkelenheter

Detaljer

Sak:

Sak: ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS POSTBOKS 1400 VIKA 0115 OSLO Kartverket Deres ref.: Sak: Dato: 11541557 20.06.2017 Retur av tinglyst dokument Vi returnerer med dette dokumentet som er tinglyst med dokumentnummer

Detaljer

Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen

Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen Fastsatt av Miljøverndepartementet 18. desember 2013 med hjemmel i lov av 6. juni 1935 nr 2 om tinglysing

Detaljer

Samspillet matrikkel - grunnbok

Samspillet matrikkel - grunnbok Samspillet matrikkel - grunnbok Harstad og Tromsø 30. september og 1. oktober 2014 Registerførere Åge-Andre Sandum og Nina Josefine Halsne Innhold Temaer: Bakgrunn for matrikkelloven Grunnbokens innhold

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4)

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) ABONNENTAVTALE BUYPASS VIRKSOMHETSSERTIFIKATER ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) 1 INNLEDNING Dette dokumentet (Del 1) utgjør sammen med Registreringsskjema (Del 2), Bestillingsskjema for Virksomhetssertifikater

Detaljer

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt "Selger") KJØPER: Botngaard AS, org. nr.

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt Selger) KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 2,2 KJØPEKONTRAKT Mellom SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr. 989 946 854 (heretter kalt "Selger") og KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 994 668 420 (heretter kalt "Kjøper") BAKGRUNN OG SALGSGJENSTAND

Detaljer

Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. En veiledning til fylkesmennene

Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. En veiledning til fylkesmennene Stadfesting og registrering av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for stadfesting og registrering av attest

Detaljer

Digitalt førstevalg. Digital postkasse som en del av digitalt førstevalg i forvaltningen. FINF 4001 høst 2016

Digitalt førstevalg. Digital postkasse som en del av digitalt førstevalg i forvaltningen. FINF 4001 høst 2016 Digitalt førstevalg Digital postkasse som en del av digitalt førstevalg i forvaltningen FINF 4001 høst 2016 stig.hornnes@difi.no Agenda Del I: Fra samtykke til reservasjon Regelverk for digitalt førstevalg

Detaljer

mellom Kunden Conexus AS

mellom Kunden Conexus AS Generelle betingelser og avtalevilkår vedrørende Relemo mellom Kunden og Conexus AS #206667/1 1 Definisjoner og fortolkning Lisensavtale er denne avtale som er inngått mellom Conexus og Kunden, som er

Detaljer

Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS)

Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS) Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS) Fastsatt av styret i NICS Operatørkontor 06.07.2010 etter behandling i Bransjestyre bank og betalingsformidling

Detaljer

Lagring av forskningsdata i Tjeneste for

Lagring av forskningsdata i Tjeneste for AVTALE OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER Databehandleravtale Lagring av forskningsdata i Tjeneste for Sensitive Data 1 l 1. Avtalens parter 1.1 Parter Avtalen inngås mellom databehandlingsansvarlig:

Detaljer

KONTRAKT NR.: D

KONTRAKT NR.: D Side 1 av 5 KONTRAKT NR.: D-2015-083 Om LEVERANSE AV UTSTYR mellom

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Matrikkelen som nasjonal felleskomponent. Fylkeskartsjef Geir Mjøen, Molde 29. nov. 2016

Matrikkelen som nasjonal felleskomponent. Fylkeskartsjef Geir Mjøen, Molde 29. nov. 2016 Matrikkelen som nasjonal felleskomponent Fylkeskartsjef Geir Mjøen, Molde 29. nov. 2016 Innhold Nasjonale felleskomponenter Status fra prosjektet «Kommunereform i en digital virkelighet» Oppgaver i 2017

Detaljer

Lovkrav. Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring. Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland

Lovkrav. Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring. Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland Lovkrav Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland Skal snakke om.. 1. Hvilke krav stiller matrikkelloven til dokumentasjon 2. Kontroll

Detaljer

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig Mellom selger Selger. Organisasjonsnummer Fødsels-og personnr Adresse. E-post:.. og kjøper Kjøper Kvinnherad kommune Organisasjonsnummer. Adresse. E-post:.. er i dag inngått

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

Praktiske erfaringer med bruk av SSA-L Senioradvokat Stian Oddbjørnsen i samarbeid med Difi

Praktiske erfaringer med bruk av SSA-L Senioradvokat Stian Oddbjørnsen i samarbeid med Difi Praktiske erfaringer med bruk av SSA-L Senioradvokat Stian Oddbjørnsen i samarbeid med Difi Tema for innlegget Overordnet innføring i avtalen Erfaringer - basert på bruk i praksis og tilbakemeldinger på

Detaljer

Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper

Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper Versjon-2 1 av 8 Kjøper Denne abonnementsavtale med vedlegg ( Abonnementsavtalen ) er i dag, , inngått mellom: IBX Norge AS, Postboks

Detaljer

BILAG 1 DATABEHANDLERAVTALE

BILAG 1 DATABEHANDLERAVTALE BILAG 1 DATABEHANDLERAVTALE Inngått iht.personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kap. 2 mellom UNINETT AS ("Databehandler") og Virksomheten ("den Behandlingsansvarlige") heretter

Detaljer

Rutiner for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene på Romerike, i Follo, Rømskog kommune og Ahus

Rutiner for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene på Romerike, i Follo, Rømskog kommune og Ahus Rutiner for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene på Romerike, i Follo, Rømskog kommune og Ahus Rutinene er hjemlet i delavtale 9 samarbeid om lokale IKT-løsninger 1. Rutinene

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Versjon-2 1 av 8 Avtaleforvalter Denne avtaleforvalteravtale med vedlegg ( Avtaleforvalteravtalen ) er i dag, ,

Detaljer

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: 1. INNHOLD 2. KONTAKTPERSONER... 3 3. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer