LOVFORSLAG E-TINGSLYSING -muligheter og begrensninger. Adv Gunnar Harstad FNO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOVFORSLAG E-TINGSLYSING -muligheter og begrensninger. Adv Gunnar Harstad FNO"

Transkript

1 LOVFORSLAG E-TINGSLYSING -muligheter og begrensninger Adv Gunnar Harstad FNO Trondheim,

2 Hva bankene har lov til å gjøre elektronisk Etablering av kundeforhold ja Utstedelse av banklegitimasjon nei, og vil neppe bli det heller Kontoavtale ja Elektroniske betalingsordre/-oppdrag - ja Låneavtale ja Kausjonsavtale nei, ikke overfor forbruker Panteavtale ja Tinglysing - nei Løsøreregisteret; prøveprosjekt om salgspant Statens kartverk; prøveprosjekt Lovforslaget som vi skal se på Tvangsfullbyrdelse - nei Eksigibelt gjeldsbrev Lovavdelingen og domstolene har sagt nei Pantedokument må være tinglyst (registrert) for å være direkte tvangsgrunnlag Lovforslaget som vi skal se på

3 Unøyaktig tinglysingsstatistikk Antall tinglysinger fast eiendom og boretter Totalt ca Ca av tinglysingene er panteretter (inkl slettinger) % av pantsettingene kommer fra bank(?) Antall tinglysinger i Løsøreregisteret Totalt ca Ca av tinglysingene er panteretter (inkl slettinger) % av pantsettingene kommer fra bank(?)

4 Lovarbeidsgruppe for el tinglysing Lovgruppe nedsatt: Våren 2009 Opprinnelig mandat: Lovendringer for elektronisk innsending av meldinger til tinglysing i grunnboka (det vil si fast eiendom og borettslag) Tilleggsmandat: Bruk av elektroniske dokumenter som direkte tvangsgrunnlag Lovgruppa utvidet selv oppgaven sin: Legge til rette for automatisering av tinglysingsprosessen så langt det lar seg gjøre E-tinglysing av løsøre Banknæringen hadde én deltaker i lovarbeidsgruppa Opprinnelig leveringsfrist: 1. mars 2010 Lovgruppa levert 1. juni 2010 Lovforslag sendt på høring 21. juni, høringsfrist 24. september Ligger til behandling i Justisdepartementets lovavdeling

5 Kort oppsummering for sjefene: Hovedinnholdet i forslaget Vil tillate elektronisk pantsetting fast eiendom og løsøsre Ukjent krav til sikkerhetsnivå (kvalifisert sertifikat eller annet sikkerhetsnivå fastsatt i forskift) Sertifikatet må ikke ha ansvarsgrenser som er lavere enn verdien av den tinglyste transaksjon Krav om vitnepåtegning (med e-signatur) på e-pantedokumenter Vil tillate elektroniske eksigible dokumenter Dvs elektronisk gjeldsbrev med inndrivelsesklausul Dvs elektronisk leieavtale med utkastelsesklausul Uklart krav til sikkerhetsnivå (kvalifisert signatur eller annet sikkerhetsnivå fastsatt i forskrift) Krav om vitnepåtegning (med e-signatur) på e-gjeldsbrev

6 Kanskje sjefene burde vite dette også: Hovedinnvendinger mot forslaget Foreslår lovarbeidsgruppa bare å gjøre loven teknologinøytral? Fokus på ord som dokument, underskrift, gjenpart, påskrift Fokus på hva som kan gå galt, særlig falske underskrifter Ingen beskrivelse av hvordan e-tinglysingen kan gjennomføres Har lovgruppa forståelse for e-teknikken og lovreguleringen omkring denne? Tar ikke stilling til sikkerhetsnivået for e-signaturer Noen feilskjær i begrepsbruk og sammenblanding av teknikker Selv om e-signaturer anses sikrere enn håndskrevne, foreslås en rekke ekstra sikringstiltak for å avverge falsk Vitnepåtegninger for å bekrefte e-signaturer Minst hundre ganger økning i ansvaret for sertifikatutstedere

7 Nærmere kikk på lovutredningen

8 Lovarbeidsgruppa: Konsekvens av automatisering Rettigheter og ikke dokumenter som skal tinglyses I dag er det dokumentet som tinglyses, men det som får vern er de rettigheter som er beskrevet i dokumentet Datamaskiner vil ikke kunne klare å skille ut hva som er rettighet av en ustrukturert informasjon i et dokument vanskelig nok for mennesker Det vil si først og fremst rettigheter av standardisert art som kan tinglyses Muliggjør automatisert kontroll/prøving og automatiserte avslag Velge sikringsmåte for elektroniske dokumenter Men det vil altså ikke lovarbeidsgruppa gjøre Nevner ikke bruk av Altinn

9 Lovarbeidsgruppa: Risiko ved e-tinglysing Utgangspunkt: Risikoen ved e-signaturer i tinglysingen er samlet sett lavere enn for nåværende fysiske signaturer Identitetsrisikoen noen utgir seg uriktig som eier vanskeligere å lage falske skjøter etc. om det brukes elektroniske signaturer. Hjemmelshaver taper ikke sin rett pga falske dokumenter Likevel fremhever lovarbeidsgruppa: Fare for at nøkkelen for tilgang av e-signaturen brukes av andre I ettertid vanskeligere å se om en e-signatur er falsk enn en fysisk Tinglysingsmyndighetene kan i særlige tilfelle bli erstatningsansvarlig overfor den som stolte på en feil grunnbokshjemmel Disposisjonsrisikoen eier mente likevel ikke å disponere Alt går så raskt; kan overføre hjemmel til boligen ved et tastetrykk Fullmaktsrisikoen uformelle fullmakter/låner andres eid Systemsviktrisikoen noe nytt og uprøvet

10 Lovarbeidsgruppa: Forslag til (ekstra) sikkerhetstiltak Tar ikke stilling sikkerhetsnivå for eid..kvalifisert sertifikat eller etter annen standard fastsatt i forskrift Drøfter ikke om Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor bør legge føringer Kommer tilbake til dette i senere foiler Varsel til den som mister en rettighet for eksempel pr brev Vitnebekreftelse ved e-signatur på skjøte og pant Vitnepåtegningen bør kunne skje elektronisk Vitnene bør bekrefte identiteten til underskriver og at han har vedkjent seg disposisjonen Ikke vitnepåtegning ved virksomhetssignatur (?) fordi mange kan bruke et virksomhetssertifikat Både NHD og Kartverket går i høringen mot kravet om vitnebekreftelse Ikke tinglyse transaksjoner over eventuelle ansvars- /bruksbegrensninger i det elektroniske sertifikatet Kommer tilbake til dette i senere foiler

11 Sikkerhetskrav til eid kvalifisert sertifikat eller... Teori forskjellige begreper E-signaturloven Elektronisk signatur for eksempel PIN Avansert signatur PKI løsning Kvalifisert sertifikat tilfredsstiller krav i e-signaturlov og meldt PT Kvalifisert signatur skapt ved kvalifisert sertifikat og godkjent sikkert signaturfremstillingssystem Annet Digital signatur Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor sikkerhetskrav til sertifikater Person-Standard kan benyttes for transaksjoner på risikonivå 3 Person-Høyt kan benyttes for transaksjoner på risikonivå 4 Virksomhetssertifikater

12 Sikkerhetskrav til eid kvalifisert sertifikat eller... Teori rettledning for forvaltningen 1 Rammeverk for autentisering og uavviselighet i elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor: Risikonivå 1: Ikke fare for tap av liv/helse, intet økonomisk tap, ikke skade på renommé, ingen bidrag til å hindre straffeforfølgning, ingen ulempe/bryderi Risikonivå 2: Kan forekomme mindre helseskader, mindre økonomisk tap, bagatellmessig skade på renommé, minimalt bidrag til å hindre straffeforfølgning,. noe ulempe/bryderi Risikonivå 3: Kan forekomme mindre helseskader, moderat økonomisk tap, svekket renommé i kortere tidsrom, moderat bidrag til å hindre straffeforfølgning, krever Person-Standard Risikonivå 4: Kan forekomme tap av liv/store helseskader, store økonomiske tap, svekket renommé i lengre tidsrom, kan hindre straffeforfølgning, krever Person-Høyt

13 Pantavtale Rettsvernsakt Panteloven regulerer hva som kan pantsettes samt pantavtalen 1-17: Krav i eller i medhold av loven her om at varsel, Pantsettermelding, bekreftelse, samtykke eller liknende skal gis skriftlig, er ikke til hinder for bruk av elektronisk kommunikasjon. Bank (innsender) Tinglysingsloven regulerer hvordan man kan få rettsvern for den privatrettslige avtalen 38 Departementet kan gi nærmere forskrifter om hvorledes dokumenter skal være avfattet for å kunne tinglyses, herunder om godkjenning av blanketter for bestemte dokumenttyper og om bruk av godkjente blanketter. Tinglysing

14 Forslaget krav til sikker e- Forslag tinglysingslov 6 Den som forlanger noe tinglyst, kan sende meldingen til registerføreren elektronisk ved hjelp av en betryggende metode som autentiserer innsenderen og sikrer meldingens integritet dersom det er lagt til rette for slik innsending. Meldingen skal bekrefte disposisjonen eller annet som skal tinglyses med elektronisk signatur. Det kan legges ved utfyllende dokumentasjon i elektronisk form etter forskrift fastsatt av Kongen. Skriftlighetskrav i lov eller avtale er ikke til hinder for elektronisk innsending etter bestemmelsene i dette ledd. Elektroniske signaturer etter første ledd skal være basert på et kvalifisert sertifikat etter lov 15. juni 2001 nr. 81 om elektronisk signatur (esignaturloven) eller etter annen standard fastsatt i forskrift. Saklige eller beløpsmessige begrensninger i signaturen må ikke overskrides. Dersom metoden for autentisering av innsenderen ikke er knyttet til en fysisk person, skal navnet på den fysiske personen som har benyttet autentiseringsmetoden oppgis. Melding om tinglysing kan også sendes på papir etter forskrift gitt av Kongen

15 Innsending Hva 6 foreslår sikkerhetsnivået for(?) Elektroniske signaturbasert på et kvalifisert sertifikat eller etter annen standard Bank (innsender) Pantsetter Vitnebekreftet panteerklæring Betryggende metode som autentiserer innsenderen og sikrer meldingens integritet (dvs ikke krav til ansvarsgrense i sertifikatet) Tinglysing

16 Saklige eller bruksmessige begrensninger i signaturen må ikke overskrides I Utkast tinglysingslov 6 annet ledd annet punktum e-tinglysingslovutkastet: At begrensninger i sertifikatets bruksområde må respekteres innebærer at det ikke foreligger en gyldig signatur med mindre disse respekteres. Begrunnelse: Ved falsk signatur skal så vel de som blir narret som tinglysingsmyndighetene kunne kreve erstatning av sertifikatutsteder Lovutredningen forutsetter en automatisk/programmert avvisning av transaksjoner med høyere beløp BankID har en ansvarsgrense på kr , basert på at det er opp til mottaker å velge om han stoler på BankID for den aktuelle transaksjonen

17 Saklige eller bruksmessige begrensninger i signaturen må ikke overskrides II Bakgrunnen for bruksbegrensningen i BankID E-signaturloven 22 tillater bare ansvarsbegrensning for utsteder hvis det er en korresponderende bruksgrense i sertifikatet Forarbeider e-signaturloven: Ot prp 82 ( )..angående forholdet mellom begrensninger i sertifikatets anvendelsesområde og signaturens rettsvirkninger: Selve signaturens rettsvirkninger vil ikke påvirkes av at undertegner har gått ut over disse begrensningene Utsteder har behov for å begrense sitt potensielle ansvar; en eid skal brukes i alle situasjoner Kan problemet løses ved at BankID stiller særskilt garanti overfor tinglysingsmyndighetene?

18 Mulig erstatningssituasjon Hvem har lidt tap ved å stole på det uriktig utstedte sertifikatet? Falsk overdragelse fra rett hjemmelshaver til godtroende kjøper Utsteder sertifikat til feil person Sertifikatutsteder Tinglysing Kjøper lider tap kjøpt og betalt, men får ingen eiendom. Kan krev erstatning av sertifikatutsteder Rett person og hjemmelshaver Hjemmelshaver lider sannsynligvis ikke øk tap, men får ubehageligheter Tinglysingsmyndighetene er IKKE erstatningsansvarlig, verken overfor godtroende kjøper eller rett hjemmelshaver

19 Mulig erstatningssituasjon Hvem har lidt tap ved å stole på det uriktig utstedte sertifikatet? Falsk overdragelse fra rett hjemmelshaver til seg selv Utsteder sertifikat til feil person Overdrar til godtroende tredjemann ved bruk av eget sertifikat Sertifikatutsteder Tinglysing Kjøper lider tap kjøpt og betalt, men får ingen eiendom. Godtroende kan kreve erstatning av tinglysingsmyndighetene for å ha stolt på grunnboka. Kan antagelig også kreve erstatning av sertifikatutsteder. Rett person og hjemmelshaver Hjemmelshaver lider sannsynligvis ikke øk tap, men får ubehageligheter Tinglysingsmyndighetene er erstatningsansvarlig overfor godtroende kjøper

20 Eksigible dokumenter (ikke pantedokumenter) Vil tillate elektroniske eksigible gjeldsbrev Vil tillate tvangsutkastelse på grunnlag av elektroniske leieavtaler Elektronisk dokumentasjon likestilles med skriftstykke i tvfl 7-2 bokstav f) dvs blir direkte tvangsgrunnlag Krever kvalifisert signatur eller annet sikkerhetsnivå fastsatt i forskrift Krav om vitnepåtegning (med e-signatur) på e-gjeldsbrev for å være tvangsgrunnlag for utlegg Bankene har alltid vært unntatt fra vitnekravet på gjeldsbrev

21 Dessuten sier lovarbeidsgruppa Negotiabilitet Foreslår ikke å gi elektroniske dokumenter negotiabilitetsvirkninger etter gjeldsbrevloven Hvem bør kunne tinglyse elektronisk? Foreslås ingen begrensning Utfasing av papirbasert tinglysing Foreslår ingen avvikling av papirbasert tinglysing Økonomiske/administrative konsekvenser Tinglysingsmyndighetene må ha systemer og programmer Storbrukerne må ha systemer og programmer Åpenbart rasjonaliseringspotensial Besparelser for tinglysingsmyndighetene, økt kvalitet(?) Størst besparelse for utlånere i privatmarkedet (standardiserte transaksjoner) Reduserte renteutgifter for låntaker (tilsvarende renteinntektstap for ulåner)

22 Takk for oppmerksomheten Spørsmål applaus buing? Pause kaffe Andre forslag?

Overdragelse av næringseiendom.

Overdragelse av næringseiendom. Overdragelse av næringseiendom. Rettslige problemstillinger i forbindelse med ulike metoder for eiendomstransaksjoner. Kandidatnummer: 689 Leveringsfrist: 25.11.2012 Antall ord: 16 674 Innholdsfortegnelse

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Brukermøte i tinglysingen 24. mars 2015. Status og veien videre

Brukermøte i tinglysingen 24. mars 2015. Status og veien videre Brukermøte i tinglysingen 24. mars 2015 Status og veien videre 1 Viktigste testperiode i eiendoms-norge Eiendoms-Norges viktigste testperiode er nå i gang, og Kartverket er et steg videre på det som skal

Detaljer

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013 Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor 2 Innhold Personvernprinsippene... 4 Personvernutfordringer i offentlig sektor... 6 Digitalisering av offentlige tjenester På nett med

Detaljer

Avtalevilkår for PersonBankID

Avtalevilkår for PersonBankID 1. januar 2013 Avtalevilkår for PersonBankID 1. Kort beskrivelse av tjenesten PersonBankID er ett eller flere elektronisk(e) sertifikat(er) som en sertifikatholder (heretter benevnt Kunden) kan benytte

Detaljer

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Nofa Medlem Pluss kredittkort utstedes i samarbeid med Medlemstjenester AS. Kortholder vil ved aksept

Detaljer

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Pangea Ecocard utstedes i samarbeid med Pangea AS og stiftelsen Pangeas miljøfond. Kortholder vil

Detaljer

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer

INTERKREDITORAVTALER

INTERKREDITORAVTALER INTERKREDITORAVTALER En juridisk analyse av sentrale bestemmelser i interkreditoravtaler Kandidatnummer: 172873 Veileder: Vidar Løhre Antall ord: 13 171 JUS399 Masteroppgave/JUS398 Masteroppgave Det juridiske

Detaljer

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT 1. Avtalen gjelder: Avtalens parter er Nordea Bank Norge ASA (heretter benevnt Nordea ) og

Detaljer

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA FINANS NORGE AS OG KORTINNEHAVER FRA 01. JANUAR 2012

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA FINANS NORGE AS OG KORTINNEHAVER FRA 01. JANUAR 2012 VILKÅR Smart Club MasterCard KORT FORKLARING AV KREDITTKORT FORBRUKER Du er i ferd med å inngå en avtale om kredittkort for forbruker. Kredittkortet er et betalingskort hvor pengene du bruker lånes fra

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2007: 2

NOU Norges offentlige utredninger 2007: 2 NOU Norges offentlige utredninger 2007: 2 Lovtiltak mot datakriminalitet Delutredning II Utredning fra Datakrimutvalget oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. januar 2002. Avgitt til Justis- og politidepartementet

Detaljer

KONTRAKT MED KONTO-/KORTINNEHAVERE FRA 01.03.2004

KONTRAKT MED KONTO-/KORTINNEHAVERE FRA 01.03.2004 KONTRAKT MED KONTO-/KORTINNEHAVERE FRA 01.03.2004 1. Avtalens parter Den person/firma denne kontrakt er inngått med, er heretter kalt konto-/ kortinnehaver. Kortutsteder og kredittgiver er Nordea Bank

Detaljer

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Utstedt av SpareBank 1 Kredittkort AS 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort og en betalingsløsning som kan brukes i

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666 FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN - HØRINGSNOTAT HØRINGSUTTALELSE Rådmannens innstilling: 1. Herøy formannskap

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

Oppgjør av eiendomshandler gjennom mellommann

Oppgjør av eiendomshandler gjennom mellommann 0 FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHOR1TY OF NORWAY Notat Oppgjør av eiendomshandler gjennom mellommann Vediegg til forslag om endringer i eiendomsmeghngslov- og forskrift II 2 I Finanstilsynet

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

ARTIKKEL AD. ORGANISERING AV LEILIGHETSKOMPLEKS

ARTIKKEL AD. ORGANISERING AV LEILIGHETSKOMPLEKS Dato: 13.01.07 Til eiendoms utbyggere i Norge ARTIKKEL AD. ORGANISERING AV LEILIGHETSKOMPLEKS Vi har sett på mulige måter å organisere et leilighetskompleks på - og vil i det følgende gi en kort redegjørelse

Detaljer

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per 20.02.

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per 20.02. Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Oppdatert per 20.02.12 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKSISTERENDE FORSKRIFTER OG UTKAST TIL NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV ENDRINGENE I FORSIKRINGSVIRKSOMHETSLOVEN OM SKADEFORSIKRING (KAPITTEL 12 MV.) Finanstilsynet

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

Innst. O. nr. 30. (1998-99)

Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innstilling fra justiskomiteen om midlertidig lov om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven). Ot.prp. nr. 6 (1998-99). Til Odelstinget. 1.

Detaljer

TINGLYSING OG KOMMUNENS FORHOLD TIL GRUNNBOKSDATA VED MATRIKKELARBEID TRONDHEIM, 15.02.2012

TINGLYSING OG KOMMUNENS FORHOLD TIL GRUNNBOKSDATA VED MATRIKKELARBEID TRONDHEIM, 15.02.2012 TINGLYSING OG KOMMUNENS FORHOLD TIL GRUNNBOKSDATA VED MATRIKKELARBEID TRONDHEIM, 15.02.2012 STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Lene Cecilie Bakler registerfører e.f. HVA SKAL VI GJENNOMGÅ? Grunnbokens

Detaljer

9. Vern om kort og kode. Melding ved tap

9. Vern om kort og kode. Melding ved tap Avtalevilkår for NAF Xtra kredittkort, Levert av Terra Finans og Kredittbank AS: 1. Kort beskrivelse av betalingsløsningen Med betalingsløsning menes standard kredittkort, kredittkort med kontaktløs betaling

Detaljer

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2 Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon Rapport 2012 2 FORORD Actecan har på oppdrag for Norsk Pensjon AS gjennomført en analyse av mulige løsninger som vil kunne bidra til at utenlandske

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge.

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. 20. juni 2002 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Gruppens mandat og sammensetning, kort om arbeidet 1.2 Om

Detaljer