Kongsvinger kommune Ordførers kommentar Rådmanns kommentar Politisk organisering Administrativ organisering...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kongsvinger kommune... 3. Ordførers kommentar... 4. Rådmanns kommentar... 5. Politisk organisering... 7. Administrativ organisering..."

Transkript

1 1 Årsrapport 2013

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Kongsvinger kommune... 3 Ordførers kommentar... 4 Rådmanns kommentar... 5 Politisk organisering... 7 Administrativ organisering... 8 Kommunens styringssystem... 9 Måloppnåelse og nøkkeltall Tjenesteområde: Samfunn Tjenesteområde: Oppvekst Tjenesteområde: Helse- og omsorg Organisasjon og medarbeidere Likestillingsredegjørelse Grunnlagsdata for tjenesteområdene

3 Kongsvinger kommune Kongsvinger kommune er en bykommune i Hedmark fylke som grenser mot kommunene Eidskog, Sør-Odal, Grue samt Sverige. Kommunen er også regionsenter for Glåmdalsregionen, som består av områdene Odal, Vinger, Eidskog og Solør. Byens beliggenhet deles av elva Glomma, med Kongsvinger festning som et landemerke på en høyde i den nordlige delen. Kommunesenteret ligger i dalbunnen på omtrent 150 meter over havet. Kommunen er i hovedsak dekket av skog, men langs Glomma er det likevel en del landbruk. Det høyeste punktet i kommunen er Rafjellet nord i kommunen med sine 576 meter over havet, og lengst øst i kommunen finnes det kjente Finnskogområdet. Kongsvinger kommune utvalgte nøkkeltall Folketall Antall fødte i året Tilflyttingsoverskudd Antall arbeidsplasser Andel arbeidsledige årsgj. snitt % 3,6 % 3,5 % 3,0 % 3,4 % Alle Kostratall for 2013 i dokumentet er foreløpige tall pr. 15. mars. Endelige tall for 2012 vil først foreligge pr. 15. juni. 3

4 Ordførers kommentar 2013 vil gå over i historien som året der det igjen løsnet i Kongsvinger. Innbyggertallet økte mer enn det prognosene tilsa, økonomien er under kontroll og regnskapsresultatet viste et fint overskudd. Det er med stor optimisme vi ser på mulighetene framover fordi grunnlaget nå er der. Kommunen har ikke mye penger, men vi har kontroll på økonomien og virkemidlene. Kongsvinger er blitt knyttet nærmere til Oslo med nye kommunikasjonstilbud og bybildet har vært under stadig utvikling, blant annet med ny Glommengate. På helse og omsorgsektoren har det skjedd betydelige forbedringer med ny legevakt og øyeblikkelig hjelp tilbud på sykehuset. Tiltakene som er iverksatt er gode eksempel på interkommunale samarbeidsprosjekter mellom kommunene sør i Glåmdal. Driften av kommunen må betegnes som stabil og god med god måloppnåelse. og rådmannen og ansatte i hele organisasjonen gjør en kjempejobb. Regionalt har kommunen inntatt en posisjon der vi har hatt regionrådsleder og vært førende i det regionale samarbeidsprosjekt. Kongsvinger har også vært i førersetet for å beholde sykehuset. Det har også skjedd en del spennende ting i næringslivet i kommunen, blant annet med åpning av hotell på festningen og utbygging av veteransenteret på Bæreia. Dette medfører tusenvis av nye besøksdøgn i Kongsvinger. Politisk er det et godt klima i Kongsvinger, med konstruktive og pragmatiske parter, både i posisjon og i opposisjon. Jeg mener 2013 har vært et meget godt år for Kongsvinger kommune, og at vi har et godt utgangspunkt for en fin utvikling av byen i årene fremover. 4

5 Rådmanns kommentar Året 2013 vil bli husket som året da omstilling og innsparing var et gjennomgående tema for alle tjenesteområder. Det er blitt nedlagt en massiv innsats i hele organisasjonen, og rådmannen er imponert over den ståpåvilje som hver enkelt medarbeider har bidratt med og at tilstedeværelsen faktisk har økt i Mange steiner er snudd, og vi ser allerede resultater av det arbeidet som er gjort. Det viktigste for en kommune er tilfredse brukere, og rådmannen er meget fornøyd med at organisasjonen ikke bare har klart å opprettholde et godt tjenestetilbud, men også sikret nødvendig endring og fornying. Hovedresultater Følgende hovedresultater som er nærmere redegjort for på tjenesteområdene er oppnådd: Befolkningsveksten i Kongsvinger viser en positiv trend, og økte for 5 år på rad. I 2013 har kommunen hatt en befolkningsvekst på 187 personer Kommunikasjonstilbudet mot Osloregionen er styrket som følge av timesavganger på Kongsvingerbanen, og det er avsatt midler til videre utbygging av E16 i ny nasjonal transportplan Utredning av ny ungdomsskole er videreført Byutviklingen er videreført ved ferdigstillelse av flere bygater, forlenget strandpromenade, ny Kongshall, inkludert en liten is-rink til bruk for barn og unge og videreutvikling av Øvrebyen og festningen. Etablering av flere strategiske forum og gjennomført en sentralisering av vedtaksfunksjonen, som skal bidra til å effektivisere og samordne tilbudene for brukere. Tjenestetilbud Arbeidet med en endring i tjenestetilbudet innenfor Helse- og omsorg mot hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering er startet opp, og fremtidig bruk av velferdsteknologi vil gi innbyggerne bedre forutsetninger til å bo lengre hjemme. Kommunens myndighet til å prioritere praksisendringen er utfordret av ulike tilsynsmyndigheters krav om å øke ressursbruken ytterligere i boliger med fast tilknyttet bemanning. Etablert interkommunalt samarbeid for øyeblikkelig hjelp tilbud og ny legevakt. Begge er lokalisert ved Sykehuset Innlandet. Etablering av fem nye somatiske HDO-plasser og seks nye HDO-plasser for brukere med psykiatriske lidelser. I tillegg er tilbudet til rusavhengige ved Jobben og Linken er videreført. Det er positiv utvikling med hensyn til tilpasset opplæring. Læringsresultatene er på riktig vei, selv om det er en nedgang i grunnskolepoeng sammenlignet med Flere ungdommer fullfører videregående opplæring. Lokal barnehagegaranti er erstattet med en nasjonal norm, og fire avdelinger er nedlagt i barnehagesektoren. 5

6 Næringsutviklingsarbeidet kommunen bidrar til gir resultater. Etter flere år med nedgang, økte antall arbeidsplasser med 207. Selv om kommunen i hovedtrekk kan vise til gode resultater, har kommunen fortsatt store utfordringer på en del områder. Dette gjelder særlig: Demografisk utvikling med en stor økning i eldre over 67 år i de kommende årene Økende arbeidsløshet og flere mottakere av sosialhjelp Økende utfordringer innenfor rus og psykiatri Skoleresultater som fortsatt er for ujevne Fortsatt utfordringer rundt intern samhandling og helhetlig tjenestetilbud Kommunen har fortsatt et stort potensial for vekst og forbedring. Påbegynte strukturendringer vil imidlertid bidra til at kommunen står sterkere i å finne tilfredsstillende løsninger for fremtiden. Totalt sett vet jeg at vi gjennom 2013 har lagt et godt grunnlag for veien videre. Kongsvinger, 27. mai 2014 Torleif Lindahl Rådmann 6

7 Politisk organisering Kommunestyre (33) Kontrollutvalg (3+2) Formannskap/ Klagenemd (9) Komitè oppvekst (9) Komitè Helse og omsorg (7) Komitè Næring/kultur/miljø (7) Planutvalg (9) Rådmann Sentrale politiske posisjoner Ordfører Varaordfører Leder komité oppvekst Leder komité helse- og omsorg Leder komité næring/kultur miljø Leder planutvalg Leder kontrollutvalg Øystein Østgaard (H) Helge Thomassen (PP) Eli Wathne (H) Haavard Noer (V) Lasse Andreassen (V) Johan Aas (FrP) Randi Ryan (A) 7

8 Administrativ organisering Kommunalsjef Helse- og omsorg Marianne Birkeland Rådmann Torleif Lindahl Kommunalsjef Oppvekst Unni Strøm Kommunalsjef Samfunn Rune Lund Service- og strategienheten Lars Gillund HR Tove Hendnes Økonomienheten Karin Nagell Teknisk forvaltning Lena Andersson Brandval oppvekstsenter Mari Anne Rapstad Vinger barnehage May Elin Solheim Aktivitet- og bistandsenheten Birger A. Bråthen Kultur og fritidsenheten Stig Fonås Langeland Skole Tommy Seigerud Sentrum barnehage Jorunn Arnesen Hjemmebaserte tjenester Sentrum Linda Aarskog NAV Tom Østhagen Marikollen skole Kari Nystuen (kst) Marikollen barnehage Liv Sutterud Brandval omsorgsenhet Mary Kordahl KKeiendom Uno Frivoll Vennersberg skole Hanne Stolt Wang Austmarka barne- og ungdomsskole Brit-Marie Paulsson Roverud barne- og ungdomsskole Paul Inge Tønseth Vangen barnehage Inger Leer Sandstad Barn- og ungeenheten Anne Regi Ring Langelandshjemmet Marianne Vikertorpet (kst) Austmarka omsorgsenhet May Helene Wolden Helse- og rehabiliteringsenheten Anne Christine Ringstad Holt ungdomsskole Jørgen Bo Gundersen Tråstad ungdomsskole Berit Johnsrud 8

9 Kommunens styringssystem Tjenesteproduksjonen i en kommune er sammensatt og omfatter mange tjenesteområder. For å kunne kvalitetssikre tjenesteproduksjonen og samtidig sikre at alle kommunale instanser arbeider mot de samme overordnede målsettinger, er rådmannen avhengig av gode styringssystemer. Et styringssystem skal sikre at alle kommunens instanser arbeider mot de samme mål, og sikre mulighet for etterprøving av de prosesser som er blitt gjennomført. For å ivareta målstyring har Kongsvinger kommune har i dag etablert følgende formelle styringssystemer: Balansert målstyring (BMS) Kommunen har klare mål både for tjenesteproduksjonen til brukerne, for trivselen til de ansatte og for å sikre en tilfredsstillende forvaltning av driftsbevilgningene. Brukermedvirkning i forhold til målene sikres gjennom strategimelding, overordnede styringskort (både for kommunen som helhet og for de ulike tjenesteområdene). Målene består både av kvalitative og kvantitative tallstørrelser. På bakgrunn av de overordnede styringskortene, utarbeider hver enkelt enhet sine egne styringskort som bidrar til at overordnede målene nås. Alle tjenesteområdene rapporterer tertialvis i forhold til faktisk måloppnåelse. Systemet med balansert målstyring sikrer at alle tjenesteområder arbeider mot felles overordende mål for kommunen, og at rådmannen har et effektivt redskap for å registrere at kommunen er på riktig vei. Årshjul En oversikt som viser når i året ulike styringsdokumenter blir behandlet politisk og administrativt. Kvalitetssystem Hovedmålsettingen med kvalitetssystemet er å sikre at innbyggerne får levert like tjenester på tvers av enheter, og at kvalitetsforbedringer og effektivisering gis høy prioritet i organisasjonen. Kvalitetssystemet består av tre integrerte delmoduler: Dokumentmodul, meldingsmodul og en risikoanalysemodul. I dokumentmodulen vil man finne alle prosedyrer for tjenesteutøvelse i kommunen. Felles prosedyrer skal være med å dokumentere at kommunen utfører sine tjenester i henhold til lovverk og andre formelle retningslinjer. I meldingsmodulen har de ansatte mulighet til å være med å forbedre dagens tjenesteleveranser ved å melde inn forbedringsforslag, eller å melde fra om avvik slik at tiltak kan settes inn i forhold til dette. Et avvik er definert som 9

10 I risikoanalysemodulen får de ansatte tilgang til et verktøy for å kartlegge de trusler som finnes, og som kan være til hinder for kommunens måloppnåelse. Ved å kartlegge slike utfordringer kan kommunen iverksette tiltak som bidrar til at risikoene reduseres. 10

11 Måloppnåelse og nøkkeltall Overordnet styringskort for Kongsvinger kommune Område Mål Måle-indikator Resultat 2012 Resultat 2013 Mål 2013 Samfunn Befolkningsvekst Befolkning Kommentar: Kongsvinger kommune har i 2013 nådd en milepæl og har hatt en befolkningsvekst på 187, personer. Milepælen om 1 % befolkningsvekst er derved nådd. Likevel er befolkningsveksten lavere enn landsgjennomsnittet. Tjenester Gode tjenestetilbud Brukertilfredshet Kommentar: Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser i ,4 av 6 Ikke målt i ,5 Organisasjon Økonomi Attraktiv arbeidsplass Medarbeiderskap 4,5 av 6 Lederskap 4,4 av 6 Ikke målt i 2013 Ikke målt i ,5 4,5 Nærvær (%) 90,4 91,8 93 Kommentar: Nærværet øker i kommunen, og det er en positiv bedring sammenlignet med forrige år. Nærværet visen en positiv trend over tid. Brutto driftsresultat (%) 3,4 4,8 6,0 Kommunal handlefrihet Netto drifts 1,4 3,3 3,0 resultat (%) Kommentarer: Målene er nådd. Nærmere redegjørelse er gitt i årsberetningen. 11

12 Oppfølging av kommunestyrevedtak Kommunestyret har i 2013 behandlet 129 saker. Av disse er 122 ferdigbehandlet, det vil si en gjennomføringsgrad på 95 %. Følgende saker er ikke ferdigbehandlet pr : Saksnr. Sakstittel 063/10 Hjorteviltplan Kommunen tar i 2010 initiativ til et samarbeid med rettighetshavere og veg og banemyndigheter for å diskutere konkrete tiltak som vil føre til færre ulykker langs Kongsvinger- og Solørbanen og riksvegstrekningene i kommunen. 089/10 Revidering av økonomi, innkjøp og finansreglement Administrasjonen bes utarbeide et forslag på et avsnitt/vedlegg om salg av eiendeler og rettigheter som kan inkluderes ved neste revisjon av reglementet. 017/11 Nytt orgel Vinger kirke Kongsvinger kommune gir tilskudd på opptil 2/3 av kostnadene til nytt orgel, oppad begrenset til 4 mill. kroner 057/11 Tertialrapport I/2011 Revidert budsjett II/2011 Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak med vurdering av konkurranseutsetting av kantinedrift, renholdstjenester og vaskeri 062/11 Kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner Det opprettes et prosjekt for utarbeidelse av handlingsplan mot vold i nære relasjoner for Kongsvinger kommune. Prosjektet organiseres og gjennomføres i henhold til prosjektplan. Handlingsplan skal legges frem til politisk behandling innen Vedtak Kommentar gj.ført X Vedtaket er fulgt opp i samarbeid med Eidskog kommune. Det er gjennomført flere tiltak langs Rv 2 og langs jernbanen, og det er lagt opp til årlige vedlikeholdstiltak fremover. X Revidert i sak 006/14. X Ferdig. Kommunens andel ble 3,5 mill kr eks mva (64% av total kostnaden). Utsettes til etter at kommunen har gjennomført vurdering av eiendomsstrategi. Handlingsplan legges frem til politisk behandling

13 Saksnr. Sakstittel 100/11 GIVAS IKS, handlingsplan og økonomiplan høringsuttalelse Kongsvinger kommunestyre ber GIVAS informere kommunestyret om innholdet i rapporten som er bestilt for å vurdere prinsippet om selvkost 167/11 Budsjett 2012 Økonomiplan Rådmannen bes legge fram en sak der det vurderes om kommunen kan overføre ansvar for veivedlikehold til oppsittere, og samtidig yte et vedlikeholdstilskudd. 169/11 Eierskapsmelding Regionrådet gjennomførte en folkevalgtopplæring i januar 2012, og vurderte en oppfølging i saken høsten Egen sak om alternative modeller for å bedre dialogen mellom selskapene og deltakerkommunene vil bli utarbeidet. Det avventes tilbakemelding fra regionrådet om videre skolering av politikere og administrasjon. 106/12 Skatteoppkrevers årsrapport Kommunestyret ser problemet med manglende arbeidsgiverkontroller og ber rådmannen legge fram en ny vurdering om en løsning på dette problemet, inkludert en vurdering av en mulig interkommunal løsning. Vedtak gj.ført X Kommentar Venter på svar fra departementet Saken er behandlet i kommunestyre og i komitè. Prosess med oppsittere er igangsatt. Sak fremlegges høsten 2014 Rådmannen vurderer muligheten for en felles løsning med nabokommunene 13

14 Saksnr. Sakstittel 138/12 Budsjett økonomiplan Kommunestyret ber rådmannen vurdere opprettelsen av en fast vikarpool i kommunen Vedtak gj.ført X Kommentar Det ble i november 2012 gjennomført drøftingsmøte med Fagforbundet om et fornyet søkelys på uønsket deltid og ulike virkemidler for å redusere omfanget av dette. Enhetsvise vikarpooler ble da nevnt som et aktuelt virkemiddel. Siden kommunestyrets vedtak har det blitt gjennomført ytterligere drøftinger innenfor tjenesteområde Helse- og omsorg for å vurdere innføring av fast vikarpool. Prosessen har så langt avdekket ønske om å prøve ut ulike andre modeller for å oppnå de samme fordelene som ved vikarpool, men som ikke har de ulempene denne modellen har. To av enhetene er derfor i gang med å prøve ut såkalte lange vakter. Overgang til VIT-turnus (virksomhets- og individtilpasset turnus) er aktuelt for alle enheter i Helse-omsorg. VIT gir rom for økte stillingsbrøker og faste, mindre vikarpooler på hver enhet eller hvert team. Som en del av omstillingsarbeidet og med utgangspunkt i kontinuerlig forbedring ber vi rådmannen om å fremme en sak om innføring av felles og helhetlig kompetanseplan for Kongsvingerskolen innen X Frist for fremleggelse utsatt til , jfr. sak 034/13. Rådmannen bes legge frem oversikt over kostnader til ny legevaktordning etter at ny fordelingsnøkkel og betingelser for Grues inntreden er fremforhandlet Oversikten skal først tas til behandling i det regionale rådmannsutvalget i oktober Kongsvinger kommune fakturerer tjenester til regionrådet fra X Tiltaket ble ikke vurdert som realistisk å gjennomføre. Både Kongsvinger og andre kommuner bidro til resultater for regionrådet, men ingen sendte egne fakturaer. 14

15 Saksnr. Sakstittel 138/12 Budsjett økonomiplan N Taksering av eiendommer gjennomføres bare for næringseiendommer/verker og bruk (statens takstgrunnlag benyttes for boliger) Vedtak gj.ført X Kommentar Fulgt opp gjennom nytt 129/12 Omstilling 2012 Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om etablering av bofellesskap for ungdom som behandles politisk Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om opprettelse av heldøgnsboliger for personer med psykiskelidelser, rus, adferds og fellesproblematikk som behandles politisk Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om eierstrategi for eiendomsmassen i Kongsvinger kommune som behandles politisk Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om fremtidig bruk av Kongsvinger kommunes eiendomsmasse (eid og leid) som behandles politisk X X I stedet for utredning av boliger for bestemte brukergrupper jobbes det nå med å se på omlegging i bruk og tjenester knyttet til eksisterende boliger. Det legges frem en sak til kommunestyret med anbefalinger basert på denne utredningen høsten Sak fremmes i løpet av 2014 Sak fremmes i løpet av

16 Oppfølging av kommunestyrevedtak 2013 Saksnr. Sakstittel 061/13 Skatteoppkrevers årsrapport for 2012 Rådmannen bes vurdere alternative tiltak på hvordan kommunen kan intensivere arbeidsgiverkontrollen innenfor gitte rammer. 087/13 Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS Kongsvinger kommune gir Puttara FUS barnehage AS kapitaltilskudd etter nasjonale satser for 2013 og fremover Vedtak gj.ført Kommentar Saken er oversendt fylkesmannen til vurdering etter ønske fra Puttara FUS barnehage AS, /13 Drift av jobben og Linken lavterskel-tilbud til rusmisbrukere forlengelse av driftsavtale med Frelsesarmeen Kommunestyret godkjenner at kostnadene for tilbudet gis innen en ramme på kr. 2,8 mill. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Frelses-armeens Rusomsorg, Region Øst. Avtalen vil ha en varighet på tre år med opsjon på 1+1 år. 110/13 Omstilling 2012 Statusrapport Kongsvinger kommune har fremdeles et stort overforbruk innenfor enkelte enheter. Kommunestyret ber derfor rådmannen fortsette organisasjons-gjennomgangen i utvalgte enheter. I gjennomgangen skal det fokuseres på potensialet for økonomisk effektivisering og forbedring av arbeidsprosesser, samtidig som hensynet til brukerne ivaretas. Enhetene velges ut i fra om de har stort overforbruk og/eller om de har Kostra-tall som viser at kostnadene ligger over gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner. Rådmannen beslutter hvilke enheter som skal være gjenstand for denne type gjennomgang, men bes spesielt se på enhetene BUE, NAVkommune, Aktivitet og bistand og Kultur. 16

17 Saksnr. Sakstittel 117/13 Reduksjon av kommunalt tilskudd for 2012 Puttara FUS barnehage Med bakgrunn i at Puttara FUS barnehage har rapportert inn flere barn enn man faktisk har hatt, vedtas en tilbakebetaling av tilskuddet for 2012 på kr ,- Med bakgrunn i at Puttara FUS barnehage har hatt vesentlig lavere personalkostnad enn de kommunale barnehagene og at det er opparbeidet et urimelig overskudd - vedtas en reduksjon av det kommunale tilskuddet for 2012 med kr ,- Beløpene forfaller til betaling /13 Budsjett 2014 Økonomiplan Rådmannen bes legge frem en vurdering av om det vil være økonomisk gunstig å bygge et stort nytt barnehagebygg i sentrum, samtidig som to eller flere eksisterende bygg legges ned. Det skal i en slik vurdering forutsettes at eksisterende bygg/tomter selges. Rådmannen bes legge frem en sak om hvordan tilbudet til utskrivningsklare pasienter kan forbedres, samtidig som kostnadene til SI reduseres. Rådmannen bes legge frem en sak om hvorvidt det bør etableres en mer liberal prinsipper for regulering i sentrum. Rådmannen bes legge frem en sak om hvordan kommunen kan stimulere til etablering av bofellesskap for eldre i privat regi. Antall lærlinger skal være minst 1 pr innbyggere. I økonomiplan for må det legges opp til større vekst på infrastruktur i distriktene. Vedtak gj.ført X Kommentar Klage på vedtak mottatt i januar Behandles i kommunestyret i KS 022/14, Utredes innen Utredes innen Utredes innen Økonomiplan er ferdigbehandlet 17

18 Saksnr. Sakstittel Vedtak gj.ført Kommentar 122/13 Rådmannen vurderer behovet for investeringer, forts innenfor helse- og omsorg (HDO, sykehjemsplasser, investeringer samhandlingsreformen) og utarbeide en kostnadsramme i forhold til investeringene. Dette legges fram i egen sak. Rådmannen legger fram egen sak om bemanning på Linken. Ufrivillig deltid: Ber om at kommunen gjennomfører tidligere vedtak vedrørende ufrivillig deltid. Dette må ses i sammenheng med turnusordninger og gjennomføres i nært samarbeid med de ansattes organisasjoner. Ordfører bes initiere en prosess for å politisk fastsette kommunens overordnede mål, samt system for oppfølging av måloppnåelse. Kommunestyret ber rådmannen søke om å bli forsøkskommune med valgfritt sidemål. Kommunestyret ber om at man innen idrettsdelen av kulturbudsjettet avsetter kr ,- til drift av løypemaskiner i Kongsvinger kommune. Kongsvinger kommune starter arbeidet som et pilotprosjekt i Norge om å overta utdanningsansvaret for den videregående utdanning i kommunen. Saken oversendes komitè for oppvekst. 129/13 Eiendomsskatt gjennomføring av ny alminnelig taksering Rådmannen fremmer en sak til neste kommunestyremøte, hvor flere detaljer knyttet til omtakseringen avklares. 18

19 Tjenesteområde: Samfunn Kommunen har i flere år jobbet målrettet med befolkningsvekst ved å utvikle gode tjenester, jobbe mer utadrettet og ved å utvikle Kongsvinger til en attraktiv by og kommune. Kongsvinger har hatt jevn befolkningsvekst siden 2009, og det er flere forhold som tilsier at veksten kan vedvare og øke ytterligere. Det innebærer imidlertid at hele Kongsvingersamfunnet, inkludert kommunen, fortsatt må jobbe hardt og aktivt for å utnytte de mulighetene som finnes for å gjøre kommunen interessant for nye innbyggere og flere bedrifter/nye arbeidsplasser. For å oppnå økt befolkningsvekst ble det i budsjettet for 2013 lagt vekt på at Kongsvinger skal være en attraktiv småby som stimulerer til byliv, blant annet gjennom et bredt fritids- og kulturtilbud. Etter at budsjettet ble laget høsten 2012 har kommunen blitt mer bevisst på at tiltak for å nå målene i større grad bør gjennomføres av lokalsamfunnet og innbyggerne selv, og at kommunen oftere skal være en bidragsyter og tilrettelegger enn utfører. Det oppnås flere synergieffekter ved å bruke den enkeltes og lokalsamfunnets ressurser i samarbeid med kommunen. Målkort SAMFUNN 19

20 Samferdsel Etableringen av timesavganger på Kongsvingerbanen har lagt til rette for at flere vil vurdere pendling til jobb i Oslo. Kommunen har jobbet godt både gjennom Jernbaneforum Kongsvingerbanen og inn mot Stortinget for å få krysningsspor inn i nasjonal transportplan. Krysningssporene er nå innen rekkevidde, men er foreløpig ikke tidfestet i planen. E 16 er innarbeidet og skal ferdigstilles innen Næringsutvikling Kongsvinger mottar i perioden næringsmessige omstillingsmidler fra fylkeskommunen og departementet for å løse utfordringene i næringslivet. Arbeidet som K+ og 10Nye utfører bidrar til å sikre eksisterende arbeidsplasser og bidrar til det igjen, etter flere år med nedgang, er antall arbeidsplasser økt med 140. Samlokaliseringen av førstelinjetjenesten, inkubatordrift og K+, samt et tett og godt samarbeid med både Innovasjon Norge og industrien er suksessfaktorer som har bidratt til gode resultater. 20

21 Byutvikling Anleggsarbeidene for å oppgradere Glommengata, Holtvegen og Haakon Mallings plass ble ferdigstilt i Gata er et stort løft for sentrum, både estetisk, men også gjennom gode universelle løsninger, med blant annet naturlige ledelinjer for blinde og svaksynte. For å utvikle/fornye byen er det viktig med nye private utbyggingsprosjekter. I 2013 ble utbyggingen av EPA ferdigstilt, men det ble ikke igangsatt nye sentrumsprosjekter. Det ble igangsatt dialog om utbygging av boliger og forretninger på Brusenteret/arealene ned mot Glomma. I løpet av 2013 har kommunen fått tilsagn om midler til gjennomføringen av fargeplanen for Glommengata. For å utvikle Kongsvinger som en attraktiv by, hvor innbyggerne preges av stolthet og engasjement, er det viktig at kommunen bidrar til å løfte kvaliteten på det offentlige rom gjennom slike tiltak. Strandpromenaden er forlenget fram til Gråsand med ny parkeringsplass og populære rasteplasser på strekningen. Boligbygging De siste årene er det vedtatt flere reguleringsplaner for ny enebolig-/småhusbebyggelse. Det innebærer at det er lagt til rette for å kunne opparbeide flere boligområder, hvis etterspørselen øker. De siste årene er det gjennomført i snitt et leilighetsprosjekt (på leiligheter) hvert 2. år. Ønsket befolkningsvekst på 175 flere innbyggere pr år tilsier at leilighetsprosjektene må gjennomføres tettere (1 prosjekt pr år) og at det må selges flere eneboliger/småhus. Kultur og fritidstilbud Høsten 2013 ble Kongshallen ferdigstilt. Is-idrett har blitt populært, hockeyskolen samler nærmere 100 deltagere og det er etablert en egen forening for kunstløp med stor oppslutning av barn og ungdom. Etter et års drift av Skansesletta friidrettsanlegg har friidrettsgruppa økt sin virksomhet med mange barn og unge, og anlegget har også blitt et meget populært sted for mosjonister ble ikke besøksmessig noe stort år for Kongsbadet. Særlig er det nedgang i besøk av barn, og en har ikke oppnådd den langvarige effekten en hadde håpet med etablering av sklie. Kongsvinger biblioteks satsing på barn og ungdom viser gode resultater. Ser en på utlån så har Kongsvinger et svært høyt bokutlån blant barn mellom 0-13 år på 8,7 pr. innbygger. Det har i 2012 og 2013 blitt jobbet målrettet med lesestimuleringstiltak mot denne aldersgruppen. Biblioteket har også hatt et prosjekt med leksehjelp sammen med frivillige. Fra å ha fokus på ungdom i videregående skole har dette nå blitt et tilbud rettet mer mot ungdomsskolen. Prosjektene er finansiert gjennom statlig tilskudd. I 2013 valgte kommunen å ikke lenger være arrangør av konserttilbud i Rådhusteateret. Dette har likevel ikke medført vesentlig endring i antall tilbud innen konsert og teaterforestillinger. Tilbudet 21

22 var i 2013 på rundt 40 ulike forestillinger. Kinoen hadde en meget dårlig vår, men to filmer i november og desember reddet årsbesøket. Scene U kulturskolen har en jevn tilstrømming av elever. I dag er det 275 elever, mens det er 126 som står på venteliste. I tillegg er det mange som henvender seg om tilbud, men som ikke setter seg på venteliste. Det er i 2013 lagt vekt på å markedsføre kulturskolen blant annet gjennom en fremføring av forestillingen Peer, kafekonserter på Scene U og konserter i Kongsvinger bibliotek. Vinger fritidsklubb har fått et redusert tilbud sammenlignet med tidligere og har relativt få besøkende, i snitt rundt 26 pr. kveld. De fleste som benytter seg av tilbudet er elever ved Holt ungdomsskole. Fritidsklubben er åpen en kveld pr. uke. De tilpassede kulturtilbudene er et viktig fritidstilbud for 95 brukere og blir i hovedsak organisert gjennom gruppetilbud. Tilbudene er en viktig avlastning for alternative tjenester som institusjonsplass og/eller økt hjemmehjelp. Frivilligsentralen har i 2013 har hatt en økning i antall personer som vil være med i frivillig arbeid og i de åpne aktivitetene på Kroa, og det er i tillegg en økning i foreninger som ønsker å inngå samarbeid. Kontingentkasse og utstyrsbank er nytt og flott tilbud som ledere, trenere, lærere etc kan søke om på vegne av barn og ungdom. Nærmere 40 barn og unge fikk tilskudd til dekning av aktivitetsgebyr og utstyr slik at de kunne delta på aktiviteter de ellers kanskje ikke ville deltatt på. Tilbudet er finansiert med eksterne tilskudd. Øvrebyen/Festningen Store deler av Festningen er rehabilitert og viktige historiske bygninger er satt i stand og tilrettelagt for ny bruk, blant annet hotell og restaurant. Etablering av museene og turistinformasjon på Gyldenborg legger det til rette for at Festningen og Øvrebyen sammen kan danne grunnlag for nye aktiviteter, økt reiseliv og arrangementer i byen. Kommunen bidrar økonomisk til både museene, turistinformasjon og reiselivet. LUK-prosjektet i Øvrebyen har bidratt til flere viktige tiltak også i Butikken Krudt er gjennom redusert husleie fra kommunen videreført i hjertet av Øvrebyen. Sammen med andre butikker og Herdahlsparken utgjør de et helt spesielt bymiljø som det er ønskelig å utvide. Andre viktige tiltak er etablering av parkeringsplasser, stenging av gjennomkjøring mellom Glåmlia og Øvrebyen, nye brannsikringstiltak (i tråd med planen fra 2010 og brannsikringsfondet på 2 mill kr), utarbeidelse av en veileder for Øvrebyen, og en styrking av arrangementene Liv i Leiren og Julemarkedet. Boligsosialt arbeid Kommunens deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram fram til medio 2015 skal medvirke til at vanskeligstilte personer og husstander skal få egnet bistand til å dekke sitt boligbehov, og bidra til at 22

23 den enkelte over tid skal kunne bosette seg i egen privat bolig. I det boligsosiale arbeidet har samhandling mellom de ulike enhetene (inkludert boligstiftelsen) blitt prioritert de to siste årene, og arbeidet gir nå gode resultater. Boligtildelingen ble endret i 2013 ved at all tildeling av alle typer kommunale boliger samordnes i forvaltningsteamet. Dette bidrar til bedre beslutninger ved at bolig- og tjenestebehov til den enkelte vurderes samlet. Beboere som bor i kommunal bolig og som har mulighet til å kjøpe egen bolig er kartlagt. I 2014 er disse fulgt opp videre med tanke på kjøp. Det boligsosiale teamet i NAV hadde sitt første driftsår i 2013 og har oppnådd en rekke resultatmål for arbeidet sitt: Husleierestanser i kommunale boliger er redusert med 37% Strømrestanser i kommunale boliger er redusert med 23,5% Det er økning i brukere som har deltatt i frivillig økonomiforvaltning Løsningsgrad i gjeldsrådgivningssaker er ca. 80% Utgifter til bolig for personer uten fast bopel ble redusert med 62% Resultatene bidrar i sum og enkeltvis til forbedret livskvalitet for brukerne. Det er fortsatt behov for å videreføre satsingen på boligsosialt arbeid for å redusere utfordringene innen dette området. Flere i arbeid og aktivitet Utviklingen i arbeidsledigheten har vært negativ med økende ledighet og usikkerhet i et konkurranseutsatt næringsliv. Arbeidsledigheten er ved inngangen til 2014 høyere enn på mange år. NAV legger i sitt arbeid med å redusere ledigheten vekt på mobilitet og økte krav til at brukene må ta tilgjengelig arbeid i Oslo/Akershus. Sykefraværsutviklingen i Kongsvinger har vært meget positiv og vi har et historisk lavt legemeldt sykefravær som pr 4 kvt 2013 er på 5,2 % (landet 5,4 %). Nesten 3000 færre tapte dagsverk i Kongsvinger sammenlignet med 2012 er en gledelig utvikling som bidrar til at offentlige midler kan benyttes til andre formål og at bedriftene holder kompetent arbeidskraft på jobb og i produksjon. NAV har fokus på aktivitetskrav etter 8 ukers sykmelding og økt bruk av gradert sykmelding. Antallet sosialhjelpsmottakere har i 2013 vært økende. Både varighet, størrelsen på utbetalinger og antallet mottakere øker. Tendensen er sammenfallende med utviklingen i andre kommuner i Hedmark og tendensen er fortsatt økende utgifter i sosialhjelp. Årsakene er sammensatte, men enkelte faktorer kan trekkes frem som delforklaringer. Dette er: Fortsatt høy drop-out fra videregående skole og mange nye unge sosialhjelpsmottakere med sammensatte problemer, herunder rus/psykiatri Tilflytning av brukere med svak betalingsevne og sammensatte sosiale utfordringer Endringer i regelverk/rundskriv med økt vekt på barnefamilier sin rett til sosialbidrag 23

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Videreføring av tidlig innsats som strategi i oppvekst

Videreføring av tidlig innsats som strategi i oppvekst KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 14.06.2012 017/12 BTHE Kommunestyret 28.06.2012 048/12 BTHE Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-143 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

Kommunestyrevedtak 2013. Statusrapport

Kommunestyrevedtak 2013. Statusrapport Vedlegg 2 Kommunestyrevedtak 2013 Statusrapport Ruter som er merket med grått, er endelige vedtak som ikke medfører noen videre oppfølging av rådmann Hvite ruter er vedtak som fordrer oppfølging fra rådmannen

Detaljer

Kvalitetsmelding for oppvekst 2011

Kvalitetsmelding for oppvekst 2011 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 14.06.2012 016/12 BTHE Kommunestyret 28.06.2012 047/12 BTHE Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-031, K2-A00, K3-&34

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Møtedato: Møtetid: 18:00 19:35. Møtested: Rådhuset - Rådstua Saksnr.: 022/10-024/10

Møtedato: Møtetid: 18:00 19:35. Møtested: Rådhuset - Rådstua Saksnr.: 022/10-024/10 KONGSVINGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMITÉ FOR OPPVEKST Møtedato: 25.11.2010 Møtetid: 18:00 19:35 Møtested: Rådhuset - Rådstua Saksnr.: 022/10-024/10 Innkallingsmåte: Forfall: Vararepresentanter: Skriftlig

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Møtedato: Møtetid: 18:00 20:30. Jørgen Bo Gundersen, Gunn Elin Holseter (sekretær)

Møtedato: Møtetid: 18:00 20:30. Jørgen Bo Gundersen, Gunn Elin Holseter (sekretær) KONGSVINGER KOMMUNE MØTEBOK FOR KOMITÉ FOR OPPVEKST Møtedato: 07.04.2011 Møtetid: 18:00 20:30 Møtested: Vinger Ungdomsklubb - Holt ungdomsskole Saksnr.: 005/11-006/11 Innkallingsmåte: Forfall: Vararepresentanter:

Detaljer

Antall nye innbyggere pr år 1 % økning. Tilflytting barn 0-15 år netto. Antall positive presseoppslag Foreldrefornøydhet Elevfornøydhet

Antall nye innbyggere pr år 1 % økning. Tilflytting barn 0-15 år netto. Antall positive presseoppslag Foreldrefornøydhet Elevfornøydhet Styringskort enhet virksomhetsområde OPPVEKST SAMFUNN Mål Suksessfaktor Overordnet mål Kongsvinger kommune Befolknings-vekst Å være en attraktiv kommune for bosetting og sysselsetting Indikator Resultatmål

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Styringskort enhet virksomhetsområde OPPVEKST MARIKOLLEN SKOLE 2009

Styringskort enhet virksomhetsområde OPPVEKST MARIKOLLEN SKOLE 2009 Styringskort enhet virksomhetsområde OPPVEKST MARIKOLLEN SKOLE 2009 SAMFUNN Mål Suksessfaktor Mål for Virksomhetsområde politisk nivå Mål for virksomhetsområde administrativt Befolkningsvekst Et attraktivt

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1.1 Presentasjon av kommunen Rælingen kommune tilhører AV- gruppe 7 som består av SSBs kostragruppe 7. Hva er det som kjennetegner Rælingen og kommunegruppen? Kjennetegn

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser Befolkningsprognoser 2010-2022 Grunnlag for kommunen i diskusjonen om utvikling av tjenestetilbud og framtidige kommunale investeringer Vedlegg til kommunedelplanene 17.11.2010 1 Befolkningsframskrivning

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kontrollutvalget 22.4.2015 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at det

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-143 : Arkivsaknr.: 11/116

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-143 : Arkivsaknr.: 11/116 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Kommunestyret BTHE Formannskap BTHE Formannskap 22.11.2011 094/11 BTHE Komité for oppvekst 24.11.2011 014/11 BTHE Formannskap 29.11.2011

Detaljer

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2016 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ behandles. Sist redigert Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2016 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ behandles. Sist redigert Behandlet Oppfølging Ferdig 16.2.16 1/16 Referater, orienteringer og Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til 2/16 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med varaordføreren til 3/16 srapport interim 2015,

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Kontrollutvalget kan ikke gå inn i enkeltsaker og dette er også en pågående kontrollutvalget

Kontrollutvalget kan ikke gå inn i enkeltsaker og dette er også en pågående kontrollutvalget Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ 14.2.13 1/13 Inmasjon fra enhetene Marikollen Kontrollutvalget tar redegjørelsen om Marikollen skole til skole (med omvisning) 2/13 Referater, orienteringer og diskusjoner.

Detaljer

Kvalifisering og velferd

Kvalifisering og velferd Alle som mottar økonomisk sosialhjelp skal få tilbud om meningsfulle arbeidsrettede tiltak. I 2016 var det 20 prosent av mottakerne under 30 år som ventet på aktive tiltak. Norskopplæringen ved Voksenopplæringen

Detaljer

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling Årsrapport 2014 Plan, byggesak, oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten

Detaljer

Svar på spørsmål fra Terje Aschim (GBL) til kommunestyremøtet om utskiftning av gamle oljetanker

Svar på spørsmål fra Terje Aschim (GBL) til kommunestyremøtet om utskiftning av gamle oljetanker Saksnr: 08/286-100 Svar på spørsmål fra Terje Aschim (GBL) til kommunestyremøtet 16.12.10 om utskiftning av gamle oljetanker Tabellen viser kostnadene for anbud/kontrakt og sluttkostnader: Anlegg Anbudssum

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 13. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 13. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Mandag 13. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1600. Som medlemmer møtte: Bjørg Horn (SBL) Finn Øksne (Sp) Gerd Margot

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser Befolkningsprognoser 2010-2022 Grunnlag for kommunen i diskusjonen om utvikling av tjenestetilbud og framtidige kommunale investeringer Vedlegg til kommunedelplanene 17.11.2010 1 Befolkningsframskrivning

Detaljer

GLÅMDAL REGIONRÅD: Utredning av kommunestruktur. Kongsvinger 15. oktober 2015

GLÅMDAL REGIONRÅD: Utredning av kommunestruktur. Kongsvinger 15. oktober 2015 GLÅMDAL REGIONRÅD: Utredning av kommunestruktur Kongsvinger 15. oktober 2015 Agenda Mandat Beslutningskriterier Analyse av scenarier 0-alternativet En Glåmdalkommune Tre kommuner i Glåmdalen To kommuner

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Behandling av strategisk plan for Glåmdal regionråd

Behandling av strategisk plan for Glåmdal regionråd KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 29.01.2013 004/13 HNY Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K1-026, K3- &00 : Arkivsaknr.: 11/2611 Behandling av strategisk plan

Detaljer

Vedlegg: Strategisk plan for NAV i Hedmark Strategi Høringsdokument til kommunene jan2011.pdf

Vedlegg: Strategisk plan for NAV i Hedmark Strategi Høringsdokument til kommunene jan2011.pdf KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 05.04.2011 038/11 TØS Kommunestyret 14.04.2011 032/11 TØS Saksansv.: Tom Østhagen Arkiv:K1-113 : Arkivsaknr.: 11/4017

Detaljer

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2013

OVERORDNET STYRINGSKORT 2013 OVERORDNET STYRINGSKORT 2013 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2013 Samfunn: 1. 1950 innbyggere innen 2018 (oppnådd pr. 1.7.12, ytterligere vekst er imidlertid fortsatt et mål) 2. Sikre

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Skal jeg nåigjen ståskolerett for kontrollutvalget? 85 tilrådingerfor styrket egenkontroll.. Men vi er jo godt i gang.. Hvorfor egenkontroll?

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig 108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig Fellesforslag fra Sp, H, FrP, KrF, Pp: Punkt 1. Pleie og omsorgsenhetens strukturendring og styrking av

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd 2018-2025 Utkast til offentlig høring i perioden 19. april til 31. mai 2017 Planprogram for kommunedelplan for helse, omsorgs og velferdstjenester

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Læringsutbytte i grunnskolen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/9376 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Rådmannens forslag Strategidokument 2015 2018 Rådmann Inger Anne Speilberg 06.11.2014 1 Strategidokument 2015-2018 MÅL og ØKONOMI de neste 4 år Vårt viktigste styringsdokument Oppdragsdokument for; Helhetlig

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

Kvalitetsmelding oppvekst 2012

Kvalitetsmelding oppvekst 2012 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 06.06.2013 010/13 USTR Kommunestyret 20.06.2013 063/13 USTR Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-031, K2-A00, K3-&34

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Årsmelding. Glåmdal regionråd

Årsmelding. Glåmdal regionråd Årsmelding 2016-1 - Innhold VEDLEGG... 2 REGIONRÅDETS SAMMENSETNING... 3 ARBEIDSUTVALGET (AU) FOR GLÅMDAL REGIONRÅD... 3 REGIONRÅDETS ADMINISTRASJON... 3 SAKER I GLÅMDAL REGIONRÅD... 3 REGIONRÅDETS RESSURSER

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

Hvordan skal vi møte utfordringene

Hvordan skal vi møte utfordringene Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Ordfører Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER 1. SPØRSMÅL Marianne

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP SAKSLISTE. ARVE BONES Ordfører/sign

KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP SAKSLISTE. ARVE BONES Ordfører/sign MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedato: 02.02.2010 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale ORIENTERINGSSAK:

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: 07.01.2015 OPPFØLGING BUDSJETT 2015 - EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Vedlegg: 1. Notat fra rådmann til

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR OPPVEKST

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR OPPVEKST KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR OPPVEKST Møtedato: 29.10.2009 Møtested: Lia barnehage Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 36 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Budsjett og økonomiplan Ordførerens forslag

Budsjett og økonomiplan Ordførerens forslag Budsjett og økonomiplan 2017 2020 Ordførerens forslag Presentert i formannskapets møte 03.11.2016 Et stramt budsjett i trangere tider Bakgrunn Dette forslaget til budsjett og økonomiplan er utarbeidet

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K2-A1 : Arkivsaknr.: 06/5280

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K2-A1 : Arkivsaknr.: 06/5280 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 15.04.2010 009/10 OVA Formannskap 20.04.2010 030/10 OVA Kommunestyret 29.04.2010 038/10 OVA Saksansv.: Unni

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Referanser i saken Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer. Vedtatt 24.06.2011 Lov om folkehelsearbeid. Vedtatt 24.06.

Referanser i saken Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer. Vedtatt 24.06.2011 Lov om folkehelsearbeid. Vedtatt 24.06. Arkivsak-dok. 12/00285-1 Saksbehandler Hilde Molberg Saksgang Kommunestyret Møtedato HANDLINGSPLAN MOT BARNEFATTIGDOM Rådmannens innstilling Kommunestyret går inn for at Handlingsplan mot barnefattigdom

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET Saksfremlegg Saksnr.: 10/4139-6 Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET 2010-2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: :::

Detaljer

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN Langsiktig samordnet planlegging og tilstrekkelig kunnskap om utviklingstrekk som påvirker tjenestebehovet, er viktig for å opprettholde og utvikle en trygg og god helse-omsorgstjeneste. Helse og omsorgsplan

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Melhus kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 67/12, 12.06.2012 Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, 10, skal kontrollutvalget utarbeide en plan

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommune. Administrativt utkast

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommune. Administrativt utkast PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven 77 ansvarlig for at det utføres regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon Gunn Hege Kjørsvik

Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon Gunn Hege Kjørsvik Til: Oddlaug Børseth Brekken Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon Gunn Hege Kjørsvik 13/804-64 145 HK/RÅD/IST 14.01.2014 ÅRSBUDSJETT 2014 - MÅL OG RAMMER - HELSESTASJON Kommunestyret

Detaljer

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER OVERORDNEDE MÅLSETNINGER, JFR. TILTAK 6, TILTAKSPLANEN. OVERSENDELSE KMD OG ØVRIGE DEPARTEMENTER TIL ORIENTERING, 19.6.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/8518-12 Arkiv: C10 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: 24.09.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Kommunestyre Sjumilssteget

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre Planprogram for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune 2015 2026 Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre 19.06.14 1 Innhold OM PLANARBEIDET... 2 MÅL FOR PLANARBEIDET... 3 FOKUSOMRÅDER

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer