Kongsvinger kommune Ordførers kommentar Rådmanns kommentar Politisk organisering Administrativ organisering...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kongsvinger kommune... 3. Ordførers kommentar... 4. Rådmanns kommentar... 5. Politisk organisering... 7. Administrativ organisering..."

Transkript

1 1 Årsrapport 2013

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Kongsvinger kommune... 3 Ordførers kommentar... 4 Rådmanns kommentar... 5 Politisk organisering... 7 Administrativ organisering... 8 Kommunens styringssystem... 9 Måloppnåelse og nøkkeltall Tjenesteområde: Samfunn Tjenesteområde: Oppvekst Tjenesteområde: Helse- og omsorg Organisasjon og medarbeidere Likestillingsredegjørelse Grunnlagsdata for tjenesteområdene

3 Kongsvinger kommune Kongsvinger kommune er en bykommune i Hedmark fylke som grenser mot kommunene Eidskog, Sør-Odal, Grue samt Sverige. Kommunen er også regionsenter for Glåmdalsregionen, som består av områdene Odal, Vinger, Eidskog og Solør. Byens beliggenhet deles av elva Glomma, med Kongsvinger festning som et landemerke på en høyde i den nordlige delen. Kommunesenteret ligger i dalbunnen på omtrent 150 meter over havet. Kommunen er i hovedsak dekket av skog, men langs Glomma er det likevel en del landbruk. Det høyeste punktet i kommunen er Rafjellet nord i kommunen med sine 576 meter over havet, og lengst øst i kommunen finnes det kjente Finnskogområdet. Kongsvinger kommune utvalgte nøkkeltall Folketall Antall fødte i året Tilflyttingsoverskudd Antall arbeidsplasser Andel arbeidsledige årsgj. snitt % 3,6 % 3,5 % 3,0 % 3,4 % Alle Kostratall for 2013 i dokumentet er foreløpige tall pr. 15. mars. Endelige tall for 2012 vil først foreligge pr. 15. juni. 3

4 Ordførers kommentar 2013 vil gå over i historien som året der det igjen løsnet i Kongsvinger. Innbyggertallet økte mer enn det prognosene tilsa, økonomien er under kontroll og regnskapsresultatet viste et fint overskudd. Det er med stor optimisme vi ser på mulighetene framover fordi grunnlaget nå er der. Kommunen har ikke mye penger, men vi har kontroll på økonomien og virkemidlene. Kongsvinger er blitt knyttet nærmere til Oslo med nye kommunikasjonstilbud og bybildet har vært under stadig utvikling, blant annet med ny Glommengate. På helse og omsorgsektoren har det skjedd betydelige forbedringer med ny legevakt og øyeblikkelig hjelp tilbud på sykehuset. Tiltakene som er iverksatt er gode eksempel på interkommunale samarbeidsprosjekter mellom kommunene sør i Glåmdal. Driften av kommunen må betegnes som stabil og god med god måloppnåelse. og rådmannen og ansatte i hele organisasjonen gjør en kjempejobb. Regionalt har kommunen inntatt en posisjon der vi har hatt regionrådsleder og vært førende i det regionale samarbeidsprosjekt. Kongsvinger har også vært i førersetet for å beholde sykehuset. Det har også skjedd en del spennende ting i næringslivet i kommunen, blant annet med åpning av hotell på festningen og utbygging av veteransenteret på Bæreia. Dette medfører tusenvis av nye besøksdøgn i Kongsvinger. Politisk er det et godt klima i Kongsvinger, med konstruktive og pragmatiske parter, både i posisjon og i opposisjon. Jeg mener 2013 har vært et meget godt år for Kongsvinger kommune, og at vi har et godt utgangspunkt for en fin utvikling av byen i årene fremover. 4

5 Rådmanns kommentar Året 2013 vil bli husket som året da omstilling og innsparing var et gjennomgående tema for alle tjenesteområder. Det er blitt nedlagt en massiv innsats i hele organisasjonen, og rådmannen er imponert over den ståpåvilje som hver enkelt medarbeider har bidratt med og at tilstedeværelsen faktisk har økt i Mange steiner er snudd, og vi ser allerede resultater av det arbeidet som er gjort. Det viktigste for en kommune er tilfredse brukere, og rådmannen er meget fornøyd med at organisasjonen ikke bare har klart å opprettholde et godt tjenestetilbud, men også sikret nødvendig endring og fornying. Hovedresultater Følgende hovedresultater som er nærmere redegjort for på tjenesteområdene er oppnådd: Befolkningsveksten i Kongsvinger viser en positiv trend, og økte for 5 år på rad. I 2013 har kommunen hatt en befolkningsvekst på 187 personer Kommunikasjonstilbudet mot Osloregionen er styrket som følge av timesavganger på Kongsvingerbanen, og det er avsatt midler til videre utbygging av E16 i ny nasjonal transportplan Utredning av ny ungdomsskole er videreført Byutviklingen er videreført ved ferdigstillelse av flere bygater, forlenget strandpromenade, ny Kongshall, inkludert en liten is-rink til bruk for barn og unge og videreutvikling av Øvrebyen og festningen. Etablering av flere strategiske forum og gjennomført en sentralisering av vedtaksfunksjonen, som skal bidra til å effektivisere og samordne tilbudene for brukere. Tjenestetilbud Arbeidet med en endring i tjenestetilbudet innenfor Helse- og omsorg mot hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering er startet opp, og fremtidig bruk av velferdsteknologi vil gi innbyggerne bedre forutsetninger til å bo lengre hjemme. Kommunens myndighet til å prioritere praksisendringen er utfordret av ulike tilsynsmyndigheters krav om å øke ressursbruken ytterligere i boliger med fast tilknyttet bemanning. Etablert interkommunalt samarbeid for øyeblikkelig hjelp tilbud og ny legevakt. Begge er lokalisert ved Sykehuset Innlandet. Etablering av fem nye somatiske HDO-plasser og seks nye HDO-plasser for brukere med psykiatriske lidelser. I tillegg er tilbudet til rusavhengige ved Jobben og Linken er videreført. Det er positiv utvikling med hensyn til tilpasset opplæring. Læringsresultatene er på riktig vei, selv om det er en nedgang i grunnskolepoeng sammenlignet med Flere ungdommer fullfører videregående opplæring. Lokal barnehagegaranti er erstattet med en nasjonal norm, og fire avdelinger er nedlagt i barnehagesektoren. 5

6 Næringsutviklingsarbeidet kommunen bidrar til gir resultater. Etter flere år med nedgang, økte antall arbeidsplasser med 207. Selv om kommunen i hovedtrekk kan vise til gode resultater, har kommunen fortsatt store utfordringer på en del områder. Dette gjelder særlig: Demografisk utvikling med en stor økning i eldre over 67 år i de kommende årene Økende arbeidsløshet og flere mottakere av sosialhjelp Økende utfordringer innenfor rus og psykiatri Skoleresultater som fortsatt er for ujevne Fortsatt utfordringer rundt intern samhandling og helhetlig tjenestetilbud Kommunen har fortsatt et stort potensial for vekst og forbedring. Påbegynte strukturendringer vil imidlertid bidra til at kommunen står sterkere i å finne tilfredsstillende løsninger for fremtiden. Totalt sett vet jeg at vi gjennom 2013 har lagt et godt grunnlag for veien videre. Kongsvinger, 27. mai 2014 Torleif Lindahl Rådmann 6

7 Politisk organisering Kommunestyre (33) Kontrollutvalg (3+2) Formannskap/ Klagenemd (9) Komitè oppvekst (9) Komitè Helse og omsorg (7) Komitè Næring/kultur/miljø (7) Planutvalg (9) Rådmann Sentrale politiske posisjoner Ordfører Varaordfører Leder komité oppvekst Leder komité helse- og omsorg Leder komité næring/kultur miljø Leder planutvalg Leder kontrollutvalg Øystein Østgaard (H) Helge Thomassen (PP) Eli Wathne (H) Haavard Noer (V) Lasse Andreassen (V) Johan Aas (FrP) Randi Ryan (A) 7

8 Administrativ organisering Kommunalsjef Helse- og omsorg Marianne Birkeland Rådmann Torleif Lindahl Kommunalsjef Oppvekst Unni Strøm Kommunalsjef Samfunn Rune Lund Service- og strategienheten Lars Gillund HR Tove Hendnes Økonomienheten Karin Nagell Teknisk forvaltning Lena Andersson Brandval oppvekstsenter Mari Anne Rapstad Vinger barnehage May Elin Solheim Aktivitet- og bistandsenheten Birger A. Bråthen Kultur og fritidsenheten Stig Fonås Langeland Skole Tommy Seigerud Sentrum barnehage Jorunn Arnesen Hjemmebaserte tjenester Sentrum Linda Aarskog NAV Tom Østhagen Marikollen skole Kari Nystuen (kst) Marikollen barnehage Liv Sutterud Brandval omsorgsenhet Mary Kordahl KKeiendom Uno Frivoll Vennersberg skole Hanne Stolt Wang Austmarka barne- og ungdomsskole Brit-Marie Paulsson Roverud barne- og ungdomsskole Paul Inge Tønseth Vangen barnehage Inger Leer Sandstad Barn- og ungeenheten Anne Regi Ring Langelandshjemmet Marianne Vikertorpet (kst) Austmarka omsorgsenhet May Helene Wolden Helse- og rehabiliteringsenheten Anne Christine Ringstad Holt ungdomsskole Jørgen Bo Gundersen Tråstad ungdomsskole Berit Johnsrud 8

9 Kommunens styringssystem Tjenesteproduksjonen i en kommune er sammensatt og omfatter mange tjenesteområder. For å kunne kvalitetssikre tjenesteproduksjonen og samtidig sikre at alle kommunale instanser arbeider mot de samme overordnede målsettinger, er rådmannen avhengig av gode styringssystemer. Et styringssystem skal sikre at alle kommunens instanser arbeider mot de samme mål, og sikre mulighet for etterprøving av de prosesser som er blitt gjennomført. For å ivareta målstyring har Kongsvinger kommune har i dag etablert følgende formelle styringssystemer: Balansert målstyring (BMS) Kommunen har klare mål både for tjenesteproduksjonen til brukerne, for trivselen til de ansatte og for å sikre en tilfredsstillende forvaltning av driftsbevilgningene. Brukermedvirkning i forhold til målene sikres gjennom strategimelding, overordnede styringskort (både for kommunen som helhet og for de ulike tjenesteområdene). Målene består både av kvalitative og kvantitative tallstørrelser. På bakgrunn av de overordnede styringskortene, utarbeider hver enkelt enhet sine egne styringskort som bidrar til at overordnede målene nås. Alle tjenesteområdene rapporterer tertialvis i forhold til faktisk måloppnåelse. Systemet med balansert målstyring sikrer at alle tjenesteområder arbeider mot felles overordende mål for kommunen, og at rådmannen har et effektivt redskap for å registrere at kommunen er på riktig vei. Årshjul En oversikt som viser når i året ulike styringsdokumenter blir behandlet politisk og administrativt. Kvalitetssystem Hovedmålsettingen med kvalitetssystemet er å sikre at innbyggerne får levert like tjenester på tvers av enheter, og at kvalitetsforbedringer og effektivisering gis høy prioritet i organisasjonen. Kvalitetssystemet består av tre integrerte delmoduler: Dokumentmodul, meldingsmodul og en risikoanalysemodul. I dokumentmodulen vil man finne alle prosedyrer for tjenesteutøvelse i kommunen. Felles prosedyrer skal være med å dokumentere at kommunen utfører sine tjenester i henhold til lovverk og andre formelle retningslinjer. I meldingsmodulen har de ansatte mulighet til å være med å forbedre dagens tjenesteleveranser ved å melde inn forbedringsforslag, eller å melde fra om avvik slik at tiltak kan settes inn i forhold til dette. Et avvik er definert som 9

10 I risikoanalysemodulen får de ansatte tilgang til et verktøy for å kartlegge de trusler som finnes, og som kan være til hinder for kommunens måloppnåelse. Ved å kartlegge slike utfordringer kan kommunen iverksette tiltak som bidrar til at risikoene reduseres. 10

11 Måloppnåelse og nøkkeltall Overordnet styringskort for Kongsvinger kommune Område Mål Måle-indikator Resultat 2012 Resultat 2013 Mål 2013 Samfunn Befolkningsvekst Befolkning Kommentar: Kongsvinger kommune har i 2013 nådd en milepæl og har hatt en befolkningsvekst på 187, personer. Milepælen om 1 % befolkningsvekst er derved nådd. Likevel er befolkningsveksten lavere enn landsgjennomsnittet. Tjenester Gode tjenestetilbud Brukertilfredshet Kommentar: Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser i ,4 av 6 Ikke målt i ,5 Organisasjon Økonomi Attraktiv arbeidsplass Medarbeiderskap 4,5 av 6 Lederskap 4,4 av 6 Ikke målt i 2013 Ikke målt i ,5 4,5 Nærvær (%) 90,4 91,8 93 Kommentar: Nærværet øker i kommunen, og det er en positiv bedring sammenlignet med forrige år. Nærværet visen en positiv trend over tid. Brutto driftsresultat (%) 3,4 4,8 6,0 Kommunal handlefrihet Netto drifts 1,4 3,3 3,0 resultat (%) Kommentarer: Målene er nådd. Nærmere redegjørelse er gitt i årsberetningen. 11

12 Oppfølging av kommunestyrevedtak Kommunestyret har i 2013 behandlet 129 saker. Av disse er 122 ferdigbehandlet, det vil si en gjennomføringsgrad på 95 %. Følgende saker er ikke ferdigbehandlet pr : Saksnr. Sakstittel 063/10 Hjorteviltplan Kommunen tar i 2010 initiativ til et samarbeid med rettighetshavere og veg og banemyndigheter for å diskutere konkrete tiltak som vil føre til færre ulykker langs Kongsvinger- og Solørbanen og riksvegstrekningene i kommunen. 089/10 Revidering av økonomi, innkjøp og finansreglement Administrasjonen bes utarbeide et forslag på et avsnitt/vedlegg om salg av eiendeler og rettigheter som kan inkluderes ved neste revisjon av reglementet. 017/11 Nytt orgel Vinger kirke Kongsvinger kommune gir tilskudd på opptil 2/3 av kostnadene til nytt orgel, oppad begrenset til 4 mill. kroner 057/11 Tertialrapport I/2011 Revidert budsjett II/2011 Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak med vurdering av konkurranseutsetting av kantinedrift, renholdstjenester og vaskeri 062/11 Kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner Det opprettes et prosjekt for utarbeidelse av handlingsplan mot vold i nære relasjoner for Kongsvinger kommune. Prosjektet organiseres og gjennomføres i henhold til prosjektplan. Handlingsplan skal legges frem til politisk behandling innen Vedtak Kommentar gj.ført X Vedtaket er fulgt opp i samarbeid med Eidskog kommune. Det er gjennomført flere tiltak langs Rv 2 og langs jernbanen, og det er lagt opp til årlige vedlikeholdstiltak fremover. X Revidert i sak 006/14. X Ferdig. Kommunens andel ble 3,5 mill kr eks mva (64% av total kostnaden). Utsettes til etter at kommunen har gjennomført vurdering av eiendomsstrategi. Handlingsplan legges frem til politisk behandling

13 Saksnr. Sakstittel 100/11 GIVAS IKS, handlingsplan og økonomiplan høringsuttalelse Kongsvinger kommunestyre ber GIVAS informere kommunestyret om innholdet i rapporten som er bestilt for å vurdere prinsippet om selvkost 167/11 Budsjett 2012 Økonomiplan Rådmannen bes legge fram en sak der det vurderes om kommunen kan overføre ansvar for veivedlikehold til oppsittere, og samtidig yte et vedlikeholdstilskudd. 169/11 Eierskapsmelding Regionrådet gjennomførte en folkevalgtopplæring i januar 2012, og vurderte en oppfølging i saken høsten Egen sak om alternative modeller for å bedre dialogen mellom selskapene og deltakerkommunene vil bli utarbeidet. Det avventes tilbakemelding fra regionrådet om videre skolering av politikere og administrasjon. 106/12 Skatteoppkrevers årsrapport Kommunestyret ser problemet med manglende arbeidsgiverkontroller og ber rådmannen legge fram en ny vurdering om en løsning på dette problemet, inkludert en vurdering av en mulig interkommunal løsning. Vedtak gj.ført X Kommentar Venter på svar fra departementet Saken er behandlet i kommunestyre og i komitè. Prosess med oppsittere er igangsatt. Sak fremlegges høsten 2014 Rådmannen vurderer muligheten for en felles løsning med nabokommunene 13

14 Saksnr. Sakstittel 138/12 Budsjett økonomiplan Kommunestyret ber rådmannen vurdere opprettelsen av en fast vikarpool i kommunen Vedtak gj.ført X Kommentar Det ble i november 2012 gjennomført drøftingsmøte med Fagforbundet om et fornyet søkelys på uønsket deltid og ulike virkemidler for å redusere omfanget av dette. Enhetsvise vikarpooler ble da nevnt som et aktuelt virkemiddel. Siden kommunestyrets vedtak har det blitt gjennomført ytterligere drøftinger innenfor tjenesteområde Helse- og omsorg for å vurdere innføring av fast vikarpool. Prosessen har så langt avdekket ønske om å prøve ut ulike andre modeller for å oppnå de samme fordelene som ved vikarpool, men som ikke har de ulempene denne modellen har. To av enhetene er derfor i gang med å prøve ut såkalte lange vakter. Overgang til VIT-turnus (virksomhets- og individtilpasset turnus) er aktuelt for alle enheter i Helse-omsorg. VIT gir rom for økte stillingsbrøker og faste, mindre vikarpooler på hver enhet eller hvert team. Som en del av omstillingsarbeidet og med utgangspunkt i kontinuerlig forbedring ber vi rådmannen om å fremme en sak om innføring av felles og helhetlig kompetanseplan for Kongsvingerskolen innen X Frist for fremleggelse utsatt til , jfr. sak 034/13. Rådmannen bes legge frem oversikt over kostnader til ny legevaktordning etter at ny fordelingsnøkkel og betingelser for Grues inntreden er fremforhandlet Oversikten skal først tas til behandling i det regionale rådmannsutvalget i oktober Kongsvinger kommune fakturerer tjenester til regionrådet fra X Tiltaket ble ikke vurdert som realistisk å gjennomføre. Både Kongsvinger og andre kommuner bidro til resultater for regionrådet, men ingen sendte egne fakturaer. 14

15 Saksnr. Sakstittel 138/12 Budsjett økonomiplan N Taksering av eiendommer gjennomføres bare for næringseiendommer/verker og bruk (statens takstgrunnlag benyttes for boliger) Vedtak gj.ført X Kommentar Fulgt opp gjennom nytt 129/12 Omstilling 2012 Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om etablering av bofellesskap for ungdom som behandles politisk Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om opprettelse av heldøgnsboliger for personer med psykiskelidelser, rus, adferds og fellesproblematikk som behandles politisk Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om eierstrategi for eiendomsmassen i Kongsvinger kommune som behandles politisk Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om fremtidig bruk av Kongsvinger kommunes eiendomsmasse (eid og leid) som behandles politisk X X I stedet for utredning av boliger for bestemte brukergrupper jobbes det nå med å se på omlegging i bruk og tjenester knyttet til eksisterende boliger. Det legges frem en sak til kommunestyret med anbefalinger basert på denne utredningen høsten Sak fremmes i løpet av 2014 Sak fremmes i løpet av

16 Oppfølging av kommunestyrevedtak 2013 Saksnr. Sakstittel 061/13 Skatteoppkrevers årsrapport for 2012 Rådmannen bes vurdere alternative tiltak på hvordan kommunen kan intensivere arbeidsgiverkontrollen innenfor gitte rammer. 087/13 Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS Kongsvinger kommune gir Puttara FUS barnehage AS kapitaltilskudd etter nasjonale satser for 2013 og fremover Vedtak gj.ført Kommentar Saken er oversendt fylkesmannen til vurdering etter ønske fra Puttara FUS barnehage AS, /13 Drift av jobben og Linken lavterskel-tilbud til rusmisbrukere forlengelse av driftsavtale med Frelsesarmeen Kommunestyret godkjenner at kostnadene for tilbudet gis innen en ramme på kr. 2,8 mill. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Frelses-armeens Rusomsorg, Region Øst. Avtalen vil ha en varighet på tre år med opsjon på 1+1 år. 110/13 Omstilling 2012 Statusrapport Kongsvinger kommune har fremdeles et stort overforbruk innenfor enkelte enheter. Kommunestyret ber derfor rådmannen fortsette organisasjons-gjennomgangen i utvalgte enheter. I gjennomgangen skal det fokuseres på potensialet for økonomisk effektivisering og forbedring av arbeidsprosesser, samtidig som hensynet til brukerne ivaretas. Enhetene velges ut i fra om de har stort overforbruk og/eller om de har Kostra-tall som viser at kostnadene ligger over gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner. Rådmannen beslutter hvilke enheter som skal være gjenstand for denne type gjennomgang, men bes spesielt se på enhetene BUE, NAVkommune, Aktivitet og bistand og Kultur. 16

17 Saksnr. Sakstittel 117/13 Reduksjon av kommunalt tilskudd for 2012 Puttara FUS barnehage Med bakgrunn i at Puttara FUS barnehage har rapportert inn flere barn enn man faktisk har hatt, vedtas en tilbakebetaling av tilskuddet for 2012 på kr ,- Med bakgrunn i at Puttara FUS barnehage har hatt vesentlig lavere personalkostnad enn de kommunale barnehagene og at det er opparbeidet et urimelig overskudd - vedtas en reduksjon av det kommunale tilskuddet for 2012 med kr ,- Beløpene forfaller til betaling /13 Budsjett 2014 Økonomiplan Rådmannen bes legge frem en vurdering av om det vil være økonomisk gunstig å bygge et stort nytt barnehagebygg i sentrum, samtidig som to eller flere eksisterende bygg legges ned. Det skal i en slik vurdering forutsettes at eksisterende bygg/tomter selges. Rådmannen bes legge frem en sak om hvordan tilbudet til utskrivningsklare pasienter kan forbedres, samtidig som kostnadene til SI reduseres. Rådmannen bes legge frem en sak om hvorvidt det bør etableres en mer liberal prinsipper for regulering i sentrum. Rådmannen bes legge frem en sak om hvordan kommunen kan stimulere til etablering av bofellesskap for eldre i privat regi. Antall lærlinger skal være minst 1 pr innbyggere. I økonomiplan for må det legges opp til større vekst på infrastruktur i distriktene. Vedtak gj.ført X Kommentar Klage på vedtak mottatt i januar Behandles i kommunestyret i KS 022/14, Utredes innen Utredes innen Utredes innen Økonomiplan er ferdigbehandlet 17

18 Saksnr. Sakstittel Vedtak gj.ført Kommentar 122/13 Rådmannen vurderer behovet for investeringer, forts innenfor helse- og omsorg (HDO, sykehjemsplasser, investeringer samhandlingsreformen) og utarbeide en kostnadsramme i forhold til investeringene. Dette legges fram i egen sak. Rådmannen legger fram egen sak om bemanning på Linken. Ufrivillig deltid: Ber om at kommunen gjennomfører tidligere vedtak vedrørende ufrivillig deltid. Dette må ses i sammenheng med turnusordninger og gjennomføres i nært samarbeid med de ansattes organisasjoner. Ordfører bes initiere en prosess for å politisk fastsette kommunens overordnede mål, samt system for oppfølging av måloppnåelse. Kommunestyret ber rådmannen søke om å bli forsøkskommune med valgfritt sidemål. Kommunestyret ber om at man innen idrettsdelen av kulturbudsjettet avsetter kr ,- til drift av løypemaskiner i Kongsvinger kommune. Kongsvinger kommune starter arbeidet som et pilotprosjekt i Norge om å overta utdanningsansvaret for den videregående utdanning i kommunen. Saken oversendes komitè for oppvekst. 129/13 Eiendomsskatt gjennomføring av ny alminnelig taksering Rådmannen fremmer en sak til neste kommunestyremøte, hvor flere detaljer knyttet til omtakseringen avklares. 18

19 Tjenesteområde: Samfunn Kommunen har i flere år jobbet målrettet med befolkningsvekst ved å utvikle gode tjenester, jobbe mer utadrettet og ved å utvikle Kongsvinger til en attraktiv by og kommune. Kongsvinger har hatt jevn befolkningsvekst siden 2009, og det er flere forhold som tilsier at veksten kan vedvare og øke ytterligere. Det innebærer imidlertid at hele Kongsvingersamfunnet, inkludert kommunen, fortsatt må jobbe hardt og aktivt for å utnytte de mulighetene som finnes for å gjøre kommunen interessant for nye innbyggere og flere bedrifter/nye arbeidsplasser. For å oppnå økt befolkningsvekst ble det i budsjettet for 2013 lagt vekt på at Kongsvinger skal være en attraktiv småby som stimulerer til byliv, blant annet gjennom et bredt fritids- og kulturtilbud. Etter at budsjettet ble laget høsten 2012 har kommunen blitt mer bevisst på at tiltak for å nå målene i større grad bør gjennomføres av lokalsamfunnet og innbyggerne selv, og at kommunen oftere skal være en bidragsyter og tilrettelegger enn utfører. Det oppnås flere synergieffekter ved å bruke den enkeltes og lokalsamfunnets ressurser i samarbeid med kommunen. Målkort SAMFUNN 19

20 Samferdsel Etableringen av timesavganger på Kongsvingerbanen har lagt til rette for at flere vil vurdere pendling til jobb i Oslo. Kommunen har jobbet godt både gjennom Jernbaneforum Kongsvingerbanen og inn mot Stortinget for å få krysningsspor inn i nasjonal transportplan. Krysningssporene er nå innen rekkevidde, men er foreløpig ikke tidfestet i planen. E 16 er innarbeidet og skal ferdigstilles innen Næringsutvikling Kongsvinger mottar i perioden næringsmessige omstillingsmidler fra fylkeskommunen og departementet for å løse utfordringene i næringslivet. Arbeidet som K+ og 10Nye utfører bidrar til å sikre eksisterende arbeidsplasser og bidrar til det igjen, etter flere år med nedgang, er antall arbeidsplasser økt med 140. Samlokaliseringen av førstelinjetjenesten, inkubatordrift og K+, samt et tett og godt samarbeid med både Innovasjon Norge og industrien er suksessfaktorer som har bidratt til gode resultater. 20

21 Byutvikling Anleggsarbeidene for å oppgradere Glommengata, Holtvegen og Haakon Mallings plass ble ferdigstilt i Gata er et stort løft for sentrum, både estetisk, men også gjennom gode universelle løsninger, med blant annet naturlige ledelinjer for blinde og svaksynte. For å utvikle/fornye byen er det viktig med nye private utbyggingsprosjekter. I 2013 ble utbyggingen av EPA ferdigstilt, men det ble ikke igangsatt nye sentrumsprosjekter. Det ble igangsatt dialog om utbygging av boliger og forretninger på Brusenteret/arealene ned mot Glomma. I løpet av 2013 har kommunen fått tilsagn om midler til gjennomføringen av fargeplanen for Glommengata. For å utvikle Kongsvinger som en attraktiv by, hvor innbyggerne preges av stolthet og engasjement, er det viktig at kommunen bidrar til å løfte kvaliteten på det offentlige rom gjennom slike tiltak. Strandpromenaden er forlenget fram til Gråsand med ny parkeringsplass og populære rasteplasser på strekningen. Boligbygging De siste årene er det vedtatt flere reguleringsplaner for ny enebolig-/småhusbebyggelse. Det innebærer at det er lagt til rette for å kunne opparbeide flere boligområder, hvis etterspørselen øker. De siste årene er det gjennomført i snitt et leilighetsprosjekt (på leiligheter) hvert 2. år. Ønsket befolkningsvekst på 175 flere innbyggere pr år tilsier at leilighetsprosjektene må gjennomføres tettere (1 prosjekt pr år) og at det må selges flere eneboliger/småhus. Kultur og fritidstilbud Høsten 2013 ble Kongshallen ferdigstilt. Is-idrett har blitt populært, hockeyskolen samler nærmere 100 deltagere og det er etablert en egen forening for kunstløp med stor oppslutning av barn og ungdom. Etter et års drift av Skansesletta friidrettsanlegg har friidrettsgruppa økt sin virksomhet med mange barn og unge, og anlegget har også blitt et meget populært sted for mosjonister ble ikke besøksmessig noe stort år for Kongsbadet. Særlig er det nedgang i besøk av barn, og en har ikke oppnådd den langvarige effekten en hadde håpet med etablering av sklie. Kongsvinger biblioteks satsing på barn og ungdom viser gode resultater. Ser en på utlån så har Kongsvinger et svært høyt bokutlån blant barn mellom 0-13 år på 8,7 pr. innbygger. Det har i 2012 og 2013 blitt jobbet målrettet med lesestimuleringstiltak mot denne aldersgruppen. Biblioteket har også hatt et prosjekt med leksehjelp sammen med frivillige. Fra å ha fokus på ungdom i videregående skole har dette nå blitt et tilbud rettet mer mot ungdomsskolen. Prosjektene er finansiert gjennom statlig tilskudd. I 2013 valgte kommunen å ikke lenger være arrangør av konserttilbud i Rådhusteateret. Dette har likevel ikke medført vesentlig endring i antall tilbud innen konsert og teaterforestillinger. Tilbudet 21

22 var i 2013 på rundt 40 ulike forestillinger. Kinoen hadde en meget dårlig vår, men to filmer i november og desember reddet årsbesøket. Scene U kulturskolen har en jevn tilstrømming av elever. I dag er det 275 elever, mens det er 126 som står på venteliste. I tillegg er det mange som henvender seg om tilbud, men som ikke setter seg på venteliste. Det er i 2013 lagt vekt på å markedsføre kulturskolen blant annet gjennom en fremføring av forestillingen Peer, kafekonserter på Scene U og konserter i Kongsvinger bibliotek. Vinger fritidsklubb har fått et redusert tilbud sammenlignet med tidligere og har relativt få besøkende, i snitt rundt 26 pr. kveld. De fleste som benytter seg av tilbudet er elever ved Holt ungdomsskole. Fritidsklubben er åpen en kveld pr. uke. De tilpassede kulturtilbudene er et viktig fritidstilbud for 95 brukere og blir i hovedsak organisert gjennom gruppetilbud. Tilbudene er en viktig avlastning for alternative tjenester som institusjonsplass og/eller økt hjemmehjelp. Frivilligsentralen har i 2013 har hatt en økning i antall personer som vil være med i frivillig arbeid og i de åpne aktivitetene på Kroa, og det er i tillegg en økning i foreninger som ønsker å inngå samarbeid. Kontingentkasse og utstyrsbank er nytt og flott tilbud som ledere, trenere, lærere etc kan søke om på vegne av barn og ungdom. Nærmere 40 barn og unge fikk tilskudd til dekning av aktivitetsgebyr og utstyr slik at de kunne delta på aktiviteter de ellers kanskje ikke ville deltatt på. Tilbudet er finansiert med eksterne tilskudd. Øvrebyen/Festningen Store deler av Festningen er rehabilitert og viktige historiske bygninger er satt i stand og tilrettelagt for ny bruk, blant annet hotell og restaurant. Etablering av museene og turistinformasjon på Gyldenborg legger det til rette for at Festningen og Øvrebyen sammen kan danne grunnlag for nye aktiviteter, økt reiseliv og arrangementer i byen. Kommunen bidrar økonomisk til både museene, turistinformasjon og reiselivet. LUK-prosjektet i Øvrebyen har bidratt til flere viktige tiltak også i Butikken Krudt er gjennom redusert husleie fra kommunen videreført i hjertet av Øvrebyen. Sammen med andre butikker og Herdahlsparken utgjør de et helt spesielt bymiljø som det er ønskelig å utvide. Andre viktige tiltak er etablering av parkeringsplasser, stenging av gjennomkjøring mellom Glåmlia og Øvrebyen, nye brannsikringstiltak (i tråd med planen fra 2010 og brannsikringsfondet på 2 mill kr), utarbeidelse av en veileder for Øvrebyen, og en styrking av arrangementene Liv i Leiren og Julemarkedet. Boligsosialt arbeid Kommunens deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram fram til medio 2015 skal medvirke til at vanskeligstilte personer og husstander skal få egnet bistand til å dekke sitt boligbehov, og bidra til at 22

23 den enkelte over tid skal kunne bosette seg i egen privat bolig. I det boligsosiale arbeidet har samhandling mellom de ulike enhetene (inkludert boligstiftelsen) blitt prioritert de to siste årene, og arbeidet gir nå gode resultater. Boligtildelingen ble endret i 2013 ved at all tildeling av alle typer kommunale boliger samordnes i forvaltningsteamet. Dette bidrar til bedre beslutninger ved at bolig- og tjenestebehov til den enkelte vurderes samlet. Beboere som bor i kommunal bolig og som har mulighet til å kjøpe egen bolig er kartlagt. I 2014 er disse fulgt opp videre med tanke på kjøp. Det boligsosiale teamet i NAV hadde sitt første driftsår i 2013 og har oppnådd en rekke resultatmål for arbeidet sitt: Husleierestanser i kommunale boliger er redusert med 37% Strømrestanser i kommunale boliger er redusert med 23,5% Det er økning i brukere som har deltatt i frivillig økonomiforvaltning Løsningsgrad i gjeldsrådgivningssaker er ca. 80% Utgifter til bolig for personer uten fast bopel ble redusert med 62% Resultatene bidrar i sum og enkeltvis til forbedret livskvalitet for brukerne. Det er fortsatt behov for å videreføre satsingen på boligsosialt arbeid for å redusere utfordringene innen dette området. Flere i arbeid og aktivitet Utviklingen i arbeidsledigheten har vært negativ med økende ledighet og usikkerhet i et konkurranseutsatt næringsliv. Arbeidsledigheten er ved inngangen til 2014 høyere enn på mange år. NAV legger i sitt arbeid med å redusere ledigheten vekt på mobilitet og økte krav til at brukene må ta tilgjengelig arbeid i Oslo/Akershus. Sykefraværsutviklingen i Kongsvinger har vært meget positiv og vi har et historisk lavt legemeldt sykefravær som pr 4 kvt 2013 er på 5,2 % (landet 5,4 %). Nesten 3000 færre tapte dagsverk i Kongsvinger sammenlignet med 2012 er en gledelig utvikling som bidrar til at offentlige midler kan benyttes til andre formål og at bedriftene holder kompetent arbeidskraft på jobb og i produksjon. NAV har fokus på aktivitetskrav etter 8 ukers sykmelding og økt bruk av gradert sykmelding. Antallet sosialhjelpsmottakere har i 2013 vært økende. Både varighet, størrelsen på utbetalinger og antallet mottakere øker. Tendensen er sammenfallende med utviklingen i andre kommuner i Hedmark og tendensen er fortsatt økende utgifter i sosialhjelp. Årsakene er sammensatte, men enkelte faktorer kan trekkes frem som delforklaringer. Dette er: Fortsatt høy drop-out fra videregående skole og mange nye unge sosialhjelpsmottakere med sammensatte problemer, herunder rus/psykiatri Tilflytning av brukere med svak betalingsevne og sammensatte sosiale utfordringer Endringer i regelverk/rundskriv med økt vekt på barnefamilier sin rett til sosialbidrag 23

Kommunestyrevedtak 2013. Statusrapport

Kommunestyrevedtak 2013. Statusrapport Vedlegg 2 Kommunestyrevedtak 2013 Statusrapport Ruter som er merket med grått, er endelige vedtak som ikke medfører noen videre oppfølging av rådmann Hvite ruter er vedtak som fordrer oppfølging fra rådmannen

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser Befolkningsprognoser 2010-2022 Grunnlag for kommunen i diskusjonen om utvikling av tjenestetilbud og framtidige kommunale investeringer Vedlegg til kommunedelplanene 17.11.2010 1 Befolkningsframskrivning

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Antall nye innbyggere pr år 1 % økning. Tilflytting barn 0-15 år netto. Antall positive presseoppslag Foreldrefornøydhet Elevfornøydhet

Antall nye innbyggere pr år 1 % økning. Tilflytting barn 0-15 år netto. Antall positive presseoppslag Foreldrefornøydhet Elevfornøydhet Styringskort enhet virksomhetsområde OPPVEKST SAMFUNN Mål Suksessfaktor Overordnet mål Kongsvinger kommune Befolknings-vekst Å være en attraktiv kommune for bosetting og sysselsetting Indikator Resultatmål

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Melhus kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 67/12, 12.06.2012 Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, 10, skal kontrollutvalget utarbeide en plan

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Kontrollutvalget kan ikke gå inn i enkeltsaker og dette er også en pågående kontrollutvalget

Kontrollutvalget kan ikke gå inn i enkeltsaker og dette er også en pågående kontrollutvalget Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ 14.2.13 1/13 Inmasjon fra enhetene Marikollen Kontrollutvalget tar redegjørelsen om Marikollen skole til skole (med omvisning) 2/13 Referater, orienteringer og diskusjoner.

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig 108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig Fellesforslag fra Sp, H, FrP, KrF, Pp: Punkt 1. Pleie og omsorgsenhetens strukturendring og styrking av

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/8518-12 Arkiv: C10 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: 24.09.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Kommunestyre Sjumilssteget

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Ordfører Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER 1. SPØRSMÅL Marianne

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Skal jeg nåigjen ståskolerett for kontrollutvalget? 85 tilrådingerfor styrket egenkontroll.. Men vi er jo godt i gang.. Hvorfor egenkontroll?

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Referanser i saken Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer. Vedtatt 24.06.2011 Lov om folkehelsearbeid. Vedtatt 24.06.

Referanser i saken Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer. Vedtatt 24.06.2011 Lov om folkehelsearbeid. Vedtatt 24.06. Arkivsak-dok. 12/00285-1 Saksbehandler Hilde Molberg Saksgang Kommunestyret Møtedato HANDLINGSPLAN MOT BARNEFATTIGDOM Rådmannens innstilling Kommunestyret går inn for at Handlingsplan mot barnefattigdom

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Måldokument (til formannskapet 28.09.05)

Måldokument (til formannskapet 28.09.05) Levanger kommune Økonomiplan 2006-2009 Måldokument (til formannskapet 28.09.05) SAMFUNN Bruk av naturgass Beredskap for ny utvikling - gass Formidle politisk budskap til kommunens innbyggere Reetablere

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg Årsrapport 2012 Bistand og omsorg Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten Bistand og omsorg Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Per Arne Olsen Institusjon Heidi

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD ARBEIDSBOK FOR VURDERING AV STATUS OG MULIGHETER KOMMUNE: Januar 2015 TEMA 1: Demokratisk arena Reformens mål: Styrket lokaldemokrati Hva er status i egen kommune? Hva kunne

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16-23 år i Verdal kommune. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2010/2302 -

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE -

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE - 2012-2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Omfang av forvaltningsrevisjon i Bamble kommunen... 2 3 Forvaltningsrevisjon i Bamble kommune i perioden

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Læringsutbytte i grunnskolen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/9376 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18:

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18: Forslag til vedtak: 1. De strategiske prioriteringene knyttet til samfunnsområdene vedtas i samsvar med vedtakene 1-8 i saksframlegget. 2. Arealstrategiene vedtas i samsvar med vedtak 9 i saksframlegget.

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER Siljan/Drangedal OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike forvaltningsnivåene

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Utarbeidelse av intensjonsplan / avtale Verran kommune er over i neste fase av kommunereformarbeidet, som innebærer direkte dialog

Detaljer

Verran kommune -Overordnede målsettinger for 2014

Verran kommune -Overordnede målsettinger for 2014 Styringssignaler, jf. vedtak i kommunestyret den 19.12.13 Økonomi God økonomisk utvikling og god budsjettdisiplin Fornuftig og ansvarsfull utgiftsside (+/-) Avvik regnskap/ økonomi Netto lånegjeld Netto

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Innholdsfortegnelse: Om rapporten... 3 Sammendrag... 4 Hovedtall for barnevernet:... 5 Kommunene satser på barnevernet

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Kommuneplanens strategidel

Kommuneplanens strategidel Kommuneplanens strategidel Forslag til mål-og rapporteringssystem Definisjoner Visjon Overordnede mål Hovedmål Tiltak Et omforent framtidsbilde som kommunen ønsker å bli identifisert med Ikke konkretiserte

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni.

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni. Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet Behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni 1 Bakgrunn Sør-Aurdal kommune hadde i 2007 et negativt driftsresultat på over 8 mill kroner. På bakgrunn

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsregnskap 2012 KONGSVINGER KOMMUNE. www.kongsvinger.kommune.no

Årsrapport 2012. Årsregnskap 2012 KONGSVINGER KOMMUNE. www.kongsvinger.kommune.no Årsrapport 2012 Årsregnskap 2012 KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Kongsvinger kommune... 5 Ordførers kommentar... 6 Rådmannens kommentar... 8 Organisasjon...10 Administrativ

Detaljer

Strategiseminar 22. mai 2014

Strategiseminar 22. mai 2014 Strategiseminar 22. mai 2014 Evaluering Ta et fugleperspektiv Status evaluering Årsrapporten Måloppnåelse Kostra-rapporteringen SWOT (styrker, svakheter, muligheter og trusler) SWOT i kommunestyret/utvalg/samarbeidsutvalg

Detaljer

Område 2 Formannskapet, 19.november

Område 2 Formannskapet, 19.november Område 2 Formannskapet, 19.november Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kultur og Kulturbadet Skole, Spesialundervisning PPT Kostnadsdrivere

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon

Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon Sørtrønderske barnehager og skoler: Muligheter og utfordringer ut fra dagens situasjon 26. mars 2014 Lasse Arntsen Utdanningsdirektør Fylkesmannen i Sør-Trøndelag HVORFOR TRENGER VI BARNEHAGE? HVORFOR

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

Strategisk plattform 2014

Strategisk plattform 2014 Strategisk plattform 2014 De politiske føringene fra Stortinget, regjeringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjett og tildelingsbrev gir rammene for Husbankens strategiske plattform.

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

HP 2014-2017 - Oppvekst

HP 2014-2017 - Oppvekst HP 2014-2017 - Oppvekst Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2012 2014 2017 Kommuneplan 2012- Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste i landet

Detaljer

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009 Partnerskapsmøte P 1824 fredag 11. september 2009 P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen av 2007,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN INDERØY KOMMUNE Virksomhetsplan 2011 (- 2014) Dette er en gjennomgående mal for presentasjon av virksomhetsplaner for enhetsnivået og overliggende

Detaljer

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hønefoss krisesenter 1 Allmenne bestemmelser 1.1 Parter Partene i denne avtalen er: a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer: 949 199 925

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015 Advisory Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 1 Nye oppgaver til kommunene 1 2 Erfaringer fra andre kommunesammenslåinger og 4 foreløpige funn 3 Hva nå? Veien videre..

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET «MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET Kommunestrukturprosjektet «Midtre Agder» består av kommunene: Audnedal - INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Kommunebarometeret et verktøy i utredningsprosessen

Detaljer

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring?

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring? KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring? Problemstillinger Hovedpunkter fra mandat: Beskriv hva som kjennetegner en kultur og en praksis hvor HOtjenester på et tidlig

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer