Kongsvinger kommune Ordførers kommentar Rådmanns kommentar Politisk organisering Administrativ organisering...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kongsvinger kommune... 3. Ordførers kommentar... 4. Rådmanns kommentar... 5. Politisk organisering... 7. Administrativ organisering..."

Transkript

1 1 Årsrapport 2013

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Kongsvinger kommune... 3 Ordførers kommentar... 4 Rådmanns kommentar... 5 Politisk organisering... 7 Administrativ organisering... 8 Kommunens styringssystem... 9 Måloppnåelse og nøkkeltall Tjenesteområde: Samfunn Tjenesteområde: Oppvekst Tjenesteområde: Helse- og omsorg Organisasjon og medarbeidere Likestillingsredegjørelse Grunnlagsdata for tjenesteområdene

3 Kongsvinger kommune Kongsvinger kommune er en bykommune i Hedmark fylke som grenser mot kommunene Eidskog, Sør-Odal, Grue samt Sverige. Kommunen er også regionsenter for Glåmdalsregionen, som består av områdene Odal, Vinger, Eidskog og Solør. Byens beliggenhet deles av elva Glomma, med Kongsvinger festning som et landemerke på en høyde i den nordlige delen. Kommunesenteret ligger i dalbunnen på omtrent 150 meter over havet. Kommunen er i hovedsak dekket av skog, men langs Glomma er det likevel en del landbruk. Det høyeste punktet i kommunen er Rafjellet nord i kommunen med sine 576 meter over havet, og lengst øst i kommunen finnes det kjente Finnskogområdet. Kongsvinger kommune utvalgte nøkkeltall Folketall Antall fødte i året Tilflyttingsoverskudd Antall arbeidsplasser Andel arbeidsledige årsgj. snitt % 3,6 % 3,5 % 3,0 % 3,4 % Alle Kostratall for 2013 i dokumentet er foreløpige tall pr. 15. mars. Endelige tall for 2012 vil først foreligge pr. 15. juni. 3

4 Ordførers kommentar 2013 vil gå over i historien som året der det igjen løsnet i Kongsvinger. Innbyggertallet økte mer enn det prognosene tilsa, økonomien er under kontroll og regnskapsresultatet viste et fint overskudd. Det er med stor optimisme vi ser på mulighetene framover fordi grunnlaget nå er der. Kommunen har ikke mye penger, men vi har kontroll på økonomien og virkemidlene. Kongsvinger er blitt knyttet nærmere til Oslo med nye kommunikasjonstilbud og bybildet har vært under stadig utvikling, blant annet med ny Glommengate. På helse og omsorgsektoren har det skjedd betydelige forbedringer med ny legevakt og øyeblikkelig hjelp tilbud på sykehuset. Tiltakene som er iverksatt er gode eksempel på interkommunale samarbeidsprosjekter mellom kommunene sør i Glåmdal. Driften av kommunen må betegnes som stabil og god med god måloppnåelse. og rådmannen og ansatte i hele organisasjonen gjør en kjempejobb. Regionalt har kommunen inntatt en posisjon der vi har hatt regionrådsleder og vært førende i det regionale samarbeidsprosjekt. Kongsvinger har også vært i førersetet for å beholde sykehuset. Det har også skjedd en del spennende ting i næringslivet i kommunen, blant annet med åpning av hotell på festningen og utbygging av veteransenteret på Bæreia. Dette medfører tusenvis av nye besøksdøgn i Kongsvinger. Politisk er det et godt klima i Kongsvinger, med konstruktive og pragmatiske parter, både i posisjon og i opposisjon. Jeg mener 2013 har vært et meget godt år for Kongsvinger kommune, og at vi har et godt utgangspunkt for en fin utvikling av byen i årene fremover. 4

5 Rådmanns kommentar Året 2013 vil bli husket som året da omstilling og innsparing var et gjennomgående tema for alle tjenesteområder. Det er blitt nedlagt en massiv innsats i hele organisasjonen, og rådmannen er imponert over den ståpåvilje som hver enkelt medarbeider har bidratt med og at tilstedeværelsen faktisk har økt i Mange steiner er snudd, og vi ser allerede resultater av det arbeidet som er gjort. Det viktigste for en kommune er tilfredse brukere, og rådmannen er meget fornøyd med at organisasjonen ikke bare har klart å opprettholde et godt tjenestetilbud, men også sikret nødvendig endring og fornying. Hovedresultater Følgende hovedresultater som er nærmere redegjort for på tjenesteområdene er oppnådd: Befolkningsveksten i Kongsvinger viser en positiv trend, og økte for 5 år på rad. I 2013 har kommunen hatt en befolkningsvekst på 187 personer Kommunikasjonstilbudet mot Osloregionen er styrket som følge av timesavganger på Kongsvingerbanen, og det er avsatt midler til videre utbygging av E16 i ny nasjonal transportplan Utredning av ny ungdomsskole er videreført Byutviklingen er videreført ved ferdigstillelse av flere bygater, forlenget strandpromenade, ny Kongshall, inkludert en liten is-rink til bruk for barn og unge og videreutvikling av Øvrebyen og festningen. Etablering av flere strategiske forum og gjennomført en sentralisering av vedtaksfunksjonen, som skal bidra til å effektivisere og samordne tilbudene for brukere. Tjenestetilbud Arbeidet med en endring i tjenestetilbudet innenfor Helse- og omsorg mot hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering er startet opp, og fremtidig bruk av velferdsteknologi vil gi innbyggerne bedre forutsetninger til å bo lengre hjemme. Kommunens myndighet til å prioritere praksisendringen er utfordret av ulike tilsynsmyndigheters krav om å øke ressursbruken ytterligere i boliger med fast tilknyttet bemanning. Etablert interkommunalt samarbeid for øyeblikkelig hjelp tilbud og ny legevakt. Begge er lokalisert ved Sykehuset Innlandet. Etablering av fem nye somatiske HDO-plasser og seks nye HDO-plasser for brukere med psykiatriske lidelser. I tillegg er tilbudet til rusavhengige ved Jobben og Linken er videreført. Det er positiv utvikling med hensyn til tilpasset opplæring. Læringsresultatene er på riktig vei, selv om det er en nedgang i grunnskolepoeng sammenlignet med Flere ungdommer fullfører videregående opplæring. Lokal barnehagegaranti er erstattet med en nasjonal norm, og fire avdelinger er nedlagt i barnehagesektoren. 5

6 Næringsutviklingsarbeidet kommunen bidrar til gir resultater. Etter flere år med nedgang, økte antall arbeidsplasser med 207. Selv om kommunen i hovedtrekk kan vise til gode resultater, har kommunen fortsatt store utfordringer på en del områder. Dette gjelder særlig: Demografisk utvikling med en stor økning i eldre over 67 år i de kommende årene Økende arbeidsløshet og flere mottakere av sosialhjelp Økende utfordringer innenfor rus og psykiatri Skoleresultater som fortsatt er for ujevne Fortsatt utfordringer rundt intern samhandling og helhetlig tjenestetilbud Kommunen har fortsatt et stort potensial for vekst og forbedring. Påbegynte strukturendringer vil imidlertid bidra til at kommunen står sterkere i å finne tilfredsstillende løsninger for fremtiden. Totalt sett vet jeg at vi gjennom 2013 har lagt et godt grunnlag for veien videre. Kongsvinger, 27. mai 2014 Torleif Lindahl Rådmann 6

7 Politisk organisering Kommunestyre (33) Kontrollutvalg (3+2) Formannskap/ Klagenemd (9) Komitè oppvekst (9) Komitè Helse og omsorg (7) Komitè Næring/kultur/miljø (7) Planutvalg (9) Rådmann Sentrale politiske posisjoner Ordfører Varaordfører Leder komité oppvekst Leder komité helse- og omsorg Leder komité næring/kultur miljø Leder planutvalg Leder kontrollutvalg Øystein Østgaard (H) Helge Thomassen (PP) Eli Wathne (H) Haavard Noer (V) Lasse Andreassen (V) Johan Aas (FrP) Randi Ryan (A) 7

8 Administrativ organisering Kommunalsjef Helse- og omsorg Marianne Birkeland Rådmann Torleif Lindahl Kommunalsjef Oppvekst Unni Strøm Kommunalsjef Samfunn Rune Lund Service- og strategienheten Lars Gillund HR Tove Hendnes Økonomienheten Karin Nagell Teknisk forvaltning Lena Andersson Brandval oppvekstsenter Mari Anne Rapstad Vinger barnehage May Elin Solheim Aktivitet- og bistandsenheten Birger A. Bråthen Kultur og fritidsenheten Stig Fonås Langeland Skole Tommy Seigerud Sentrum barnehage Jorunn Arnesen Hjemmebaserte tjenester Sentrum Linda Aarskog NAV Tom Østhagen Marikollen skole Kari Nystuen (kst) Marikollen barnehage Liv Sutterud Brandval omsorgsenhet Mary Kordahl KKeiendom Uno Frivoll Vennersberg skole Hanne Stolt Wang Austmarka barne- og ungdomsskole Brit-Marie Paulsson Roverud barne- og ungdomsskole Paul Inge Tønseth Vangen barnehage Inger Leer Sandstad Barn- og ungeenheten Anne Regi Ring Langelandshjemmet Marianne Vikertorpet (kst) Austmarka omsorgsenhet May Helene Wolden Helse- og rehabiliteringsenheten Anne Christine Ringstad Holt ungdomsskole Jørgen Bo Gundersen Tråstad ungdomsskole Berit Johnsrud 8

9 Kommunens styringssystem Tjenesteproduksjonen i en kommune er sammensatt og omfatter mange tjenesteområder. For å kunne kvalitetssikre tjenesteproduksjonen og samtidig sikre at alle kommunale instanser arbeider mot de samme overordnede målsettinger, er rådmannen avhengig av gode styringssystemer. Et styringssystem skal sikre at alle kommunens instanser arbeider mot de samme mål, og sikre mulighet for etterprøving av de prosesser som er blitt gjennomført. For å ivareta målstyring har Kongsvinger kommune har i dag etablert følgende formelle styringssystemer: Balansert målstyring (BMS) Kommunen har klare mål både for tjenesteproduksjonen til brukerne, for trivselen til de ansatte og for å sikre en tilfredsstillende forvaltning av driftsbevilgningene. Brukermedvirkning i forhold til målene sikres gjennom strategimelding, overordnede styringskort (både for kommunen som helhet og for de ulike tjenesteområdene). Målene består både av kvalitative og kvantitative tallstørrelser. På bakgrunn av de overordnede styringskortene, utarbeider hver enkelt enhet sine egne styringskort som bidrar til at overordnede målene nås. Alle tjenesteområdene rapporterer tertialvis i forhold til faktisk måloppnåelse. Systemet med balansert målstyring sikrer at alle tjenesteområder arbeider mot felles overordende mål for kommunen, og at rådmannen har et effektivt redskap for å registrere at kommunen er på riktig vei. Årshjul En oversikt som viser når i året ulike styringsdokumenter blir behandlet politisk og administrativt. Kvalitetssystem Hovedmålsettingen med kvalitetssystemet er å sikre at innbyggerne får levert like tjenester på tvers av enheter, og at kvalitetsforbedringer og effektivisering gis høy prioritet i organisasjonen. Kvalitetssystemet består av tre integrerte delmoduler: Dokumentmodul, meldingsmodul og en risikoanalysemodul. I dokumentmodulen vil man finne alle prosedyrer for tjenesteutøvelse i kommunen. Felles prosedyrer skal være med å dokumentere at kommunen utfører sine tjenester i henhold til lovverk og andre formelle retningslinjer. I meldingsmodulen har de ansatte mulighet til å være med å forbedre dagens tjenesteleveranser ved å melde inn forbedringsforslag, eller å melde fra om avvik slik at tiltak kan settes inn i forhold til dette. Et avvik er definert som 9

10 I risikoanalysemodulen får de ansatte tilgang til et verktøy for å kartlegge de trusler som finnes, og som kan være til hinder for kommunens måloppnåelse. Ved å kartlegge slike utfordringer kan kommunen iverksette tiltak som bidrar til at risikoene reduseres. 10

11 Måloppnåelse og nøkkeltall Overordnet styringskort for Kongsvinger kommune Område Mål Måle-indikator Resultat 2012 Resultat 2013 Mål 2013 Samfunn Befolkningsvekst Befolkning Kommentar: Kongsvinger kommune har i 2013 nådd en milepæl og har hatt en befolkningsvekst på 187, personer. Milepælen om 1 % befolkningsvekst er derved nådd. Likevel er befolkningsveksten lavere enn landsgjennomsnittet. Tjenester Gode tjenestetilbud Brukertilfredshet Kommentar: Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser i ,4 av 6 Ikke målt i ,5 Organisasjon Økonomi Attraktiv arbeidsplass Medarbeiderskap 4,5 av 6 Lederskap 4,4 av 6 Ikke målt i 2013 Ikke målt i ,5 4,5 Nærvær (%) 90,4 91,8 93 Kommentar: Nærværet øker i kommunen, og det er en positiv bedring sammenlignet med forrige år. Nærværet visen en positiv trend over tid. Brutto driftsresultat (%) 3,4 4,8 6,0 Kommunal handlefrihet Netto drifts 1,4 3,3 3,0 resultat (%) Kommentarer: Målene er nådd. Nærmere redegjørelse er gitt i årsberetningen. 11

12 Oppfølging av kommunestyrevedtak Kommunestyret har i 2013 behandlet 129 saker. Av disse er 122 ferdigbehandlet, det vil si en gjennomføringsgrad på 95 %. Følgende saker er ikke ferdigbehandlet pr : Saksnr. Sakstittel 063/10 Hjorteviltplan Kommunen tar i 2010 initiativ til et samarbeid med rettighetshavere og veg og banemyndigheter for å diskutere konkrete tiltak som vil føre til færre ulykker langs Kongsvinger- og Solørbanen og riksvegstrekningene i kommunen. 089/10 Revidering av økonomi, innkjøp og finansreglement Administrasjonen bes utarbeide et forslag på et avsnitt/vedlegg om salg av eiendeler og rettigheter som kan inkluderes ved neste revisjon av reglementet. 017/11 Nytt orgel Vinger kirke Kongsvinger kommune gir tilskudd på opptil 2/3 av kostnadene til nytt orgel, oppad begrenset til 4 mill. kroner 057/11 Tertialrapport I/2011 Revidert budsjett II/2011 Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak med vurdering av konkurranseutsetting av kantinedrift, renholdstjenester og vaskeri 062/11 Kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner Det opprettes et prosjekt for utarbeidelse av handlingsplan mot vold i nære relasjoner for Kongsvinger kommune. Prosjektet organiseres og gjennomføres i henhold til prosjektplan. Handlingsplan skal legges frem til politisk behandling innen Vedtak Kommentar gj.ført X Vedtaket er fulgt opp i samarbeid med Eidskog kommune. Det er gjennomført flere tiltak langs Rv 2 og langs jernbanen, og det er lagt opp til årlige vedlikeholdstiltak fremover. X Revidert i sak 006/14. X Ferdig. Kommunens andel ble 3,5 mill kr eks mva (64% av total kostnaden). Utsettes til etter at kommunen har gjennomført vurdering av eiendomsstrategi. Handlingsplan legges frem til politisk behandling

13 Saksnr. Sakstittel 100/11 GIVAS IKS, handlingsplan og økonomiplan høringsuttalelse Kongsvinger kommunestyre ber GIVAS informere kommunestyret om innholdet i rapporten som er bestilt for å vurdere prinsippet om selvkost 167/11 Budsjett 2012 Økonomiplan Rådmannen bes legge fram en sak der det vurderes om kommunen kan overføre ansvar for veivedlikehold til oppsittere, og samtidig yte et vedlikeholdstilskudd. 169/11 Eierskapsmelding Regionrådet gjennomførte en folkevalgtopplæring i januar 2012, og vurderte en oppfølging i saken høsten Egen sak om alternative modeller for å bedre dialogen mellom selskapene og deltakerkommunene vil bli utarbeidet. Det avventes tilbakemelding fra regionrådet om videre skolering av politikere og administrasjon. 106/12 Skatteoppkrevers årsrapport Kommunestyret ser problemet med manglende arbeidsgiverkontroller og ber rådmannen legge fram en ny vurdering om en løsning på dette problemet, inkludert en vurdering av en mulig interkommunal løsning. Vedtak gj.ført X Kommentar Venter på svar fra departementet Saken er behandlet i kommunestyre og i komitè. Prosess med oppsittere er igangsatt. Sak fremlegges høsten 2014 Rådmannen vurderer muligheten for en felles løsning med nabokommunene 13

14 Saksnr. Sakstittel 138/12 Budsjett økonomiplan Kommunestyret ber rådmannen vurdere opprettelsen av en fast vikarpool i kommunen Vedtak gj.ført X Kommentar Det ble i november 2012 gjennomført drøftingsmøte med Fagforbundet om et fornyet søkelys på uønsket deltid og ulike virkemidler for å redusere omfanget av dette. Enhetsvise vikarpooler ble da nevnt som et aktuelt virkemiddel. Siden kommunestyrets vedtak har det blitt gjennomført ytterligere drøftinger innenfor tjenesteområde Helse- og omsorg for å vurdere innføring av fast vikarpool. Prosessen har så langt avdekket ønske om å prøve ut ulike andre modeller for å oppnå de samme fordelene som ved vikarpool, men som ikke har de ulempene denne modellen har. To av enhetene er derfor i gang med å prøve ut såkalte lange vakter. Overgang til VIT-turnus (virksomhets- og individtilpasset turnus) er aktuelt for alle enheter i Helse-omsorg. VIT gir rom for økte stillingsbrøker og faste, mindre vikarpooler på hver enhet eller hvert team. Som en del av omstillingsarbeidet og med utgangspunkt i kontinuerlig forbedring ber vi rådmannen om å fremme en sak om innføring av felles og helhetlig kompetanseplan for Kongsvingerskolen innen X Frist for fremleggelse utsatt til , jfr. sak 034/13. Rådmannen bes legge frem oversikt over kostnader til ny legevaktordning etter at ny fordelingsnøkkel og betingelser for Grues inntreden er fremforhandlet Oversikten skal først tas til behandling i det regionale rådmannsutvalget i oktober Kongsvinger kommune fakturerer tjenester til regionrådet fra X Tiltaket ble ikke vurdert som realistisk å gjennomføre. Både Kongsvinger og andre kommuner bidro til resultater for regionrådet, men ingen sendte egne fakturaer. 14

15 Saksnr. Sakstittel 138/12 Budsjett økonomiplan N Taksering av eiendommer gjennomføres bare for næringseiendommer/verker og bruk (statens takstgrunnlag benyttes for boliger) Vedtak gj.ført X Kommentar Fulgt opp gjennom nytt 129/12 Omstilling 2012 Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om etablering av bofellesskap for ungdom som behandles politisk Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om opprettelse av heldøgnsboliger for personer med psykiskelidelser, rus, adferds og fellesproblematikk som behandles politisk Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om eierstrategi for eiendomsmassen i Kongsvinger kommune som behandles politisk Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om fremtidig bruk av Kongsvinger kommunes eiendomsmasse (eid og leid) som behandles politisk X X I stedet for utredning av boliger for bestemte brukergrupper jobbes det nå med å se på omlegging i bruk og tjenester knyttet til eksisterende boliger. Det legges frem en sak til kommunestyret med anbefalinger basert på denne utredningen høsten Sak fremmes i løpet av 2014 Sak fremmes i løpet av

16 Oppfølging av kommunestyrevedtak 2013 Saksnr. Sakstittel 061/13 Skatteoppkrevers årsrapport for 2012 Rådmannen bes vurdere alternative tiltak på hvordan kommunen kan intensivere arbeidsgiverkontrollen innenfor gitte rammer. 087/13 Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS Kongsvinger kommune gir Puttara FUS barnehage AS kapitaltilskudd etter nasjonale satser for 2013 og fremover Vedtak gj.ført Kommentar Saken er oversendt fylkesmannen til vurdering etter ønske fra Puttara FUS barnehage AS, /13 Drift av jobben og Linken lavterskel-tilbud til rusmisbrukere forlengelse av driftsavtale med Frelsesarmeen Kommunestyret godkjenner at kostnadene for tilbudet gis innen en ramme på kr. 2,8 mill. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Frelses-armeens Rusomsorg, Region Øst. Avtalen vil ha en varighet på tre år med opsjon på 1+1 år. 110/13 Omstilling 2012 Statusrapport Kongsvinger kommune har fremdeles et stort overforbruk innenfor enkelte enheter. Kommunestyret ber derfor rådmannen fortsette organisasjons-gjennomgangen i utvalgte enheter. I gjennomgangen skal det fokuseres på potensialet for økonomisk effektivisering og forbedring av arbeidsprosesser, samtidig som hensynet til brukerne ivaretas. Enhetene velges ut i fra om de har stort overforbruk og/eller om de har Kostra-tall som viser at kostnadene ligger over gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner. Rådmannen beslutter hvilke enheter som skal være gjenstand for denne type gjennomgang, men bes spesielt se på enhetene BUE, NAVkommune, Aktivitet og bistand og Kultur. 16

17 Saksnr. Sakstittel 117/13 Reduksjon av kommunalt tilskudd for 2012 Puttara FUS barnehage Med bakgrunn i at Puttara FUS barnehage har rapportert inn flere barn enn man faktisk har hatt, vedtas en tilbakebetaling av tilskuddet for 2012 på kr ,- Med bakgrunn i at Puttara FUS barnehage har hatt vesentlig lavere personalkostnad enn de kommunale barnehagene og at det er opparbeidet et urimelig overskudd - vedtas en reduksjon av det kommunale tilskuddet for 2012 med kr ,- Beløpene forfaller til betaling /13 Budsjett 2014 Økonomiplan Rådmannen bes legge frem en vurdering av om det vil være økonomisk gunstig å bygge et stort nytt barnehagebygg i sentrum, samtidig som to eller flere eksisterende bygg legges ned. Det skal i en slik vurdering forutsettes at eksisterende bygg/tomter selges. Rådmannen bes legge frem en sak om hvordan tilbudet til utskrivningsklare pasienter kan forbedres, samtidig som kostnadene til SI reduseres. Rådmannen bes legge frem en sak om hvorvidt det bør etableres en mer liberal prinsipper for regulering i sentrum. Rådmannen bes legge frem en sak om hvordan kommunen kan stimulere til etablering av bofellesskap for eldre i privat regi. Antall lærlinger skal være minst 1 pr innbyggere. I økonomiplan for må det legges opp til større vekst på infrastruktur i distriktene. Vedtak gj.ført X Kommentar Klage på vedtak mottatt i januar Behandles i kommunestyret i KS 022/14, Utredes innen Utredes innen Utredes innen Økonomiplan er ferdigbehandlet 17

18 Saksnr. Sakstittel Vedtak gj.ført Kommentar 122/13 Rådmannen vurderer behovet for investeringer, forts innenfor helse- og omsorg (HDO, sykehjemsplasser, investeringer samhandlingsreformen) og utarbeide en kostnadsramme i forhold til investeringene. Dette legges fram i egen sak. Rådmannen legger fram egen sak om bemanning på Linken. Ufrivillig deltid: Ber om at kommunen gjennomfører tidligere vedtak vedrørende ufrivillig deltid. Dette må ses i sammenheng med turnusordninger og gjennomføres i nært samarbeid med de ansattes organisasjoner. Ordfører bes initiere en prosess for å politisk fastsette kommunens overordnede mål, samt system for oppfølging av måloppnåelse. Kommunestyret ber rådmannen søke om å bli forsøkskommune med valgfritt sidemål. Kommunestyret ber om at man innen idrettsdelen av kulturbudsjettet avsetter kr ,- til drift av løypemaskiner i Kongsvinger kommune. Kongsvinger kommune starter arbeidet som et pilotprosjekt i Norge om å overta utdanningsansvaret for den videregående utdanning i kommunen. Saken oversendes komitè for oppvekst. 129/13 Eiendomsskatt gjennomføring av ny alminnelig taksering Rådmannen fremmer en sak til neste kommunestyremøte, hvor flere detaljer knyttet til omtakseringen avklares. 18

19 Tjenesteområde: Samfunn Kommunen har i flere år jobbet målrettet med befolkningsvekst ved å utvikle gode tjenester, jobbe mer utadrettet og ved å utvikle Kongsvinger til en attraktiv by og kommune. Kongsvinger har hatt jevn befolkningsvekst siden 2009, og det er flere forhold som tilsier at veksten kan vedvare og øke ytterligere. Det innebærer imidlertid at hele Kongsvingersamfunnet, inkludert kommunen, fortsatt må jobbe hardt og aktivt for å utnytte de mulighetene som finnes for å gjøre kommunen interessant for nye innbyggere og flere bedrifter/nye arbeidsplasser. For å oppnå økt befolkningsvekst ble det i budsjettet for 2013 lagt vekt på at Kongsvinger skal være en attraktiv småby som stimulerer til byliv, blant annet gjennom et bredt fritids- og kulturtilbud. Etter at budsjettet ble laget høsten 2012 har kommunen blitt mer bevisst på at tiltak for å nå målene i større grad bør gjennomføres av lokalsamfunnet og innbyggerne selv, og at kommunen oftere skal være en bidragsyter og tilrettelegger enn utfører. Det oppnås flere synergieffekter ved å bruke den enkeltes og lokalsamfunnets ressurser i samarbeid med kommunen. Målkort SAMFUNN 19

20 Samferdsel Etableringen av timesavganger på Kongsvingerbanen har lagt til rette for at flere vil vurdere pendling til jobb i Oslo. Kommunen har jobbet godt både gjennom Jernbaneforum Kongsvingerbanen og inn mot Stortinget for å få krysningsspor inn i nasjonal transportplan. Krysningssporene er nå innen rekkevidde, men er foreløpig ikke tidfestet i planen. E 16 er innarbeidet og skal ferdigstilles innen Næringsutvikling Kongsvinger mottar i perioden næringsmessige omstillingsmidler fra fylkeskommunen og departementet for å løse utfordringene i næringslivet. Arbeidet som K+ og 10Nye utfører bidrar til å sikre eksisterende arbeidsplasser og bidrar til det igjen, etter flere år med nedgang, er antall arbeidsplasser økt med 140. Samlokaliseringen av førstelinjetjenesten, inkubatordrift og K+, samt et tett og godt samarbeid med både Innovasjon Norge og industrien er suksessfaktorer som har bidratt til gode resultater. 20

21 Byutvikling Anleggsarbeidene for å oppgradere Glommengata, Holtvegen og Haakon Mallings plass ble ferdigstilt i Gata er et stort løft for sentrum, både estetisk, men også gjennom gode universelle løsninger, med blant annet naturlige ledelinjer for blinde og svaksynte. For å utvikle/fornye byen er det viktig med nye private utbyggingsprosjekter. I 2013 ble utbyggingen av EPA ferdigstilt, men det ble ikke igangsatt nye sentrumsprosjekter. Det ble igangsatt dialog om utbygging av boliger og forretninger på Brusenteret/arealene ned mot Glomma. I løpet av 2013 har kommunen fått tilsagn om midler til gjennomføringen av fargeplanen for Glommengata. For å utvikle Kongsvinger som en attraktiv by, hvor innbyggerne preges av stolthet og engasjement, er det viktig at kommunen bidrar til å løfte kvaliteten på det offentlige rom gjennom slike tiltak. Strandpromenaden er forlenget fram til Gråsand med ny parkeringsplass og populære rasteplasser på strekningen. Boligbygging De siste årene er det vedtatt flere reguleringsplaner for ny enebolig-/småhusbebyggelse. Det innebærer at det er lagt til rette for å kunne opparbeide flere boligområder, hvis etterspørselen øker. De siste årene er det gjennomført i snitt et leilighetsprosjekt (på leiligheter) hvert 2. år. Ønsket befolkningsvekst på 175 flere innbyggere pr år tilsier at leilighetsprosjektene må gjennomføres tettere (1 prosjekt pr år) og at det må selges flere eneboliger/småhus. Kultur og fritidstilbud Høsten 2013 ble Kongshallen ferdigstilt. Is-idrett har blitt populært, hockeyskolen samler nærmere 100 deltagere og det er etablert en egen forening for kunstløp med stor oppslutning av barn og ungdom. Etter et års drift av Skansesletta friidrettsanlegg har friidrettsgruppa økt sin virksomhet med mange barn og unge, og anlegget har også blitt et meget populært sted for mosjonister ble ikke besøksmessig noe stort år for Kongsbadet. Særlig er det nedgang i besøk av barn, og en har ikke oppnådd den langvarige effekten en hadde håpet med etablering av sklie. Kongsvinger biblioteks satsing på barn og ungdom viser gode resultater. Ser en på utlån så har Kongsvinger et svært høyt bokutlån blant barn mellom 0-13 år på 8,7 pr. innbygger. Det har i 2012 og 2013 blitt jobbet målrettet med lesestimuleringstiltak mot denne aldersgruppen. Biblioteket har også hatt et prosjekt med leksehjelp sammen med frivillige. Fra å ha fokus på ungdom i videregående skole har dette nå blitt et tilbud rettet mer mot ungdomsskolen. Prosjektene er finansiert gjennom statlig tilskudd. I 2013 valgte kommunen å ikke lenger være arrangør av konserttilbud i Rådhusteateret. Dette har likevel ikke medført vesentlig endring i antall tilbud innen konsert og teaterforestillinger. Tilbudet 21

22 var i 2013 på rundt 40 ulike forestillinger. Kinoen hadde en meget dårlig vår, men to filmer i november og desember reddet årsbesøket. Scene U kulturskolen har en jevn tilstrømming av elever. I dag er det 275 elever, mens det er 126 som står på venteliste. I tillegg er det mange som henvender seg om tilbud, men som ikke setter seg på venteliste. Det er i 2013 lagt vekt på å markedsføre kulturskolen blant annet gjennom en fremføring av forestillingen Peer, kafekonserter på Scene U og konserter i Kongsvinger bibliotek. Vinger fritidsklubb har fått et redusert tilbud sammenlignet med tidligere og har relativt få besøkende, i snitt rundt 26 pr. kveld. De fleste som benytter seg av tilbudet er elever ved Holt ungdomsskole. Fritidsklubben er åpen en kveld pr. uke. De tilpassede kulturtilbudene er et viktig fritidstilbud for 95 brukere og blir i hovedsak organisert gjennom gruppetilbud. Tilbudene er en viktig avlastning for alternative tjenester som institusjonsplass og/eller økt hjemmehjelp. Frivilligsentralen har i 2013 har hatt en økning i antall personer som vil være med i frivillig arbeid og i de åpne aktivitetene på Kroa, og det er i tillegg en økning i foreninger som ønsker å inngå samarbeid. Kontingentkasse og utstyrsbank er nytt og flott tilbud som ledere, trenere, lærere etc kan søke om på vegne av barn og ungdom. Nærmere 40 barn og unge fikk tilskudd til dekning av aktivitetsgebyr og utstyr slik at de kunne delta på aktiviteter de ellers kanskje ikke ville deltatt på. Tilbudet er finansiert med eksterne tilskudd. Øvrebyen/Festningen Store deler av Festningen er rehabilitert og viktige historiske bygninger er satt i stand og tilrettelagt for ny bruk, blant annet hotell og restaurant. Etablering av museene og turistinformasjon på Gyldenborg legger det til rette for at Festningen og Øvrebyen sammen kan danne grunnlag for nye aktiviteter, økt reiseliv og arrangementer i byen. Kommunen bidrar økonomisk til både museene, turistinformasjon og reiselivet. LUK-prosjektet i Øvrebyen har bidratt til flere viktige tiltak også i Butikken Krudt er gjennom redusert husleie fra kommunen videreført i hjertet av Øvrebyen. Sammen med andre butikker og Herdahlsparken utgjør de et helt spesielt bymiljø som det er ønskelig å utvide. Andre viktige tiltak er etablering av parkeringsplasser, stenging av gjennomkjøring mellom Glåmlia og Øvrebyen, nye brannsikringstiltak (i tråd med planen fra 2010 og brannsikringsfondet på 2 mill kr), utarbeidelse av en veileder for Øvrebyen, og en styrking av arrangementene Liv i Leiren og Julemarkedet. Boligsosialt arbeid Kommunens deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram fram til medio 2015 skal medvirke til at vanskeligstilte personer og husstander skal få egnet bistand til å dekke sitt boligbehov, og bidra til at 22

23 den enkelte over tid skal kunne bosette seg i egen privat bolig. I det boligsosiale arbeidet har samhandling mellom de ulike enhetene (inkludert boligstiftelsen) blitt prioritert de to siste årene, og arbeidet gir nå gode resultater. Boligtildelingen ble endret i 2013 ved at all tildeling av alle typer kommunale boliger samordnes i forvaltningsteamet. Dette bidrar til bedre beslutninger ved at bolig- og tjenestebehov til den enkelte vurderes samlet. Beboere som bor i kommunal bolig og som har mulighet til å kjøpe egen bolig er kartlagt. I 2014 er disse fulgt opp videre med tanke på kjøp. Det boligsosiale teamet i NAV hadde sitt første driftsår i 2013 og har oppnådd en rekke resultatmål for arbeidet sitt: Husleierestanser i kommunale boliger er redusert med 37% Strømrestanser i kommunale boliger er redusert med 23,5% Det er økning i brukere som har deltatt i frivillig økonomiforvaltning Løsningsgrad i gjeldsrådgivningssaker er ca. 80% Utgifter til bolig for personer uten fast bopel ble redusert med 62% Resultatene bidrar i sum og enkeltvis til forbedret livskvalitet for brukerne. Det er fortsatt behov for å videreføre satsingen på boligsosialt arbeid for å redusere utfordringene innen dette området. Flere i arbeid og aktivitet Utviklingen i arbeidsledigheten har vært negativ med økende ledighet og usikkerhet i et konkurranseutsatt næringsliv. Arbeidsledigheten er ved inngangen til 2014 høyere enn på mange år. NAV legger i sitt arbeid med å redusere ledigheten vekt på mobilitet og økte krav til at brukene må ta tilgjengelig arbeid i Oslo/Akershus. Sykefraværsutviklingen i Kongsvinger har vært meget positiv og vi har et historisk lavt legemeldt sykefravær som pr 4 kvt 2013 er på 5,2 % (landet 5,4 %). Nesten 3000 færre tapte dagsverk i Kongsvinger sammenlignet med 2012 er en gledelig utvikling som bidrar til at offentlige midler kan benyttes til andre formål og at bedriftene holder kompetent arbeidskraft på jobb og i produksjon. NAV har fokus på aktivitetskrav etter 8 ukers sykmelding og økt bruk av gradert sykmelding. Antallet sosialhjelpsmottakere har i 2013 vært økende. Både varighet, størrelsen på utbetalinger og antallet mottakere øker. Tendensen er sammenfallende med utviklingen i andre kommuner i Hedmark og tendensen er fortsatt økende utgifter i sosialhjelp. Årsakene er sammensatte, men enkelte faktorer kan trekkes frem som delforklaringer. Dette er: Fortsatt høy drop-out fra videregående skole og mange nye unge sosialhjelpsmottakere med sammensatte problemer, herunder rus/psykiatri Tilflytning av brukere med svak betalingsevne og sammensatte sosiale utfordringer Endringer i regelverk/rundskriv med økt vekt på barnefamilier sin rett til sosialbidrag 23

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utarbeidet: mai 2009 Behandling: formannskapet 2.6.2009, kommunestyret 22.6.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Arbeidet med økonomiplanen...

Detaljer

Tilstandsrapport 2009

Tilstandsrapport 2009 Tilstandsrapport 29 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 29 3 Innledning Denne rapporten gir et bilde av nåsituasjonen og utvikingstrekk for kommunene i Buskerud. Rapporten viser også til nasjonale

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 GRUE KOMMUNE BUDSJETT 2010 Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 2 BUDSJETT 2010 Innholdsfortegnelse: RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 1.

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Tilstandsrapport 2008

Tilstandsrapport 2008 Tilstandsrapport 28 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 28 3 Innhold Innledning 5 Demografi og økonomiske nøkkeltall 6 Barnehage 17 Grunnskole 28 Pleie- og omsorg 38 Barnevern 46 Sosialtjenesten

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Tertialrapport 2/2014. Aurskog-Høland kommune

Tertialrapport 2/2014. Aurskog-Høland kommune Tertialrapport 2/2014 Aurskog-Høland kommune 1 Innhold 1. PERSONAL... 4 2. FOKUSOMRÅDER... 5 BOLIGBYGGING OG SENTRUMSUTVIKLING... 5 MILJØVERN... 6 BARN OG UNGE... 7 NÆRINGSUTVIKLING... 9 FOLKEHELSE...

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2010

Årsmelding for Drammen kommune 2010 Årsmelding for Drammen kommune 2010 Forsidebilde: Marienlyst skole, Norges første skole bygget med passivhusstandard. ÅRSMELDING 2010 DRAMMEN KOMMUNE INNHOLD side 3 Leseveiledning side 4 Innledning side

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

VEDLEGG 2 KOMMUNESTYREVEDTAK 2012. Statusrapport KONGSVINGER KOMMUNE. Bankgiro: Kto.for skatt: T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01

VEDLEGG 2 KOMMUNESTYREVEDTAK 2012. Statusrapport KONGSVINGER KOMMUNE. Bankgiro: Kto.for skatt: T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 VEDLEGG 2 KOMMUNESTYREVEDTAK 2012 Statusrapport KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no Bankgiro:

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Rapport fra tjenesteområdene måloppnåelse 2011...5 1.1 Administrasjon og politisk styring...5 1.2 Skoler...9 1.3 Barnehage...11 1.4 Helse, omsorg, rehabilitering- og habiliteringstjenester...13

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017 BUDSJETT 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 OPPBYGGING AV DOKUMENTET: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 består av 5 hoveddeler: Kommuneplanens samfunnsdel; Her beskrives

Detaljer

Årsrapport 2014. Fredrikstad kommune

Årsrapport 2014. Fredrikstad kommune Årsrapport 2014 Fredrikstad kommune INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 ØKONOMISK RESULTAT... 3 Økonomiske nøkkeltall... 4 Intern hovedoversikt... 6 SAMMENLIGNING MED ANDRE KOMMUNER... 8 BALANSERT

Detaljer

Årsmelding. For. Halden Kommune

Årsmelding. For. Halden Kommune Årsmelding For Halden Kommune 2012 1 av 76 2 av 76 Årsmelding 2011 Innhold Rådmannens innledning... 6 Utviklingstrekk.... 8 Samfunn... 10 Kommuneplanarbeidet.... 10 Miljø... 10 Forurensing... 10 Nedgravde

Detaljer