Avegility og ledelse av smidige prosjekter. Avenir AS > slide 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avegility og ledelse av smidige prosjekter. Avenir AS > slide 1"

Transkript

1 Avegility og ledelse av smidige prosjekter Avenir AS > slide 1

2 Avenir AS > slide 2

3 Erfaringer fra utvikling av Energimerkesystemet for NVE Bakgrunn for Energimerkesystemet Stortinget har besluttet innføring av energimerking av boliger Selvbetjeningsløsning for Energimerke Formål Privat og ekspertbrukere Bidra til å redusere energiforbruk Bevisstgjøre eiere og hjelpe med å identifisere mulige tiltak Avenir AS > slide 3

4 Direktivet har konsekvenser for mange Bygningseiere - merking i parentes: ~ 2 mill. boliger ( pr år) ~ yrkesbygg ( pr år) ~ kjelanlegg ~ kjøleanlegg Energirådgivere: Behov for kompetanse til yrkesbygg og tekniske anlegg Bygge- og eiendomsmarkedet: Utbyggere, rådgivere, meglere, takstmenn, leverandører Avenir AS > slide 4

5 Energimerke-prosessen Avenir AS > slide 5

6 Energimerking gir en energiattest Energiattesten er det formelle dokumentet med et energimerke som er den visuelle presentasjonen av karakteren, som er en beregnet størrelse Tiltaksliste skal gi eieren veiledning om mulige tiltak for å oppnå mer effektiv energibruk Avenir AS > slide 6

7 Avtalen SSA programutviklingsavtale Kravspesifikasjon og overordnet løsningsspesifikasjon forelå Målpris var avtalt Prosjektet skulle gjennomføres basert på en smidig gjennomføringsmodell Jeg skulle være prosjektleder og ScrumMaster Avenir AS > slide 7

8 Roller (1) Prosjektleder Prosjektleder skal utøve lederskap og lede prosjektet mot dets mål. ScrumMaster Scrum fasiliteres av en ScrumMaster. ScrumMaster er ikke teamets leder, da scrum team er selvorganiserende. En av ScrumMaster sine oppgaver er å sikre at Scrum prosessen blir fulgt. Avenir AS > slide 8

9 Roller (2) Product owner Product owner eier visjonen og har mandat til å bestemme hvilken funksjonalitet teamet skal jobbe med til enhver tid. Kunderolle Forestår planleggingen fra et funksjonelt ståsted Teamet Teamet skal omgjøre kravene i produktbackloggen til funksjonalitet. Styrer og organiserer seg selv Inneholder alle nødvendige fagområder Prosjektleder, ScrumMaster og Product owner er tre forskjellige roller Avenir AS > slide 9

10 Historien bak AVEGILITY Arbeidet med Avegility startet som et internt prosjekt i Avenir høsten 2007 Kjerneteamet gjennomgikk dokumentasjon av alle kjente smidige metoder, og plukket ut det de mente var det beste for Avenir SCRUM sprinter, scrum-møte EVO kvantifisering av mål, prioritering CRYSTAL tilpasse metoden til oppgaven LEAN unngå å gjøre det som ikke har verdi XP dele kunnskap og forståelse, arbeide i par Utarbeidelse av kursopplegg i egne grupper våren 2008 Kursing startet april 2008 Avenir AS > slide 10

11 Det opprinnelige Smidige Manifest : Individer og interaksjoner fremfor prosesser og verktøy Fungerende software fremfor omfattende dokumentasjon Samarbeid med kunden fremfor forhandling av kontrakt Imøtekomme endringer fremfor å følge en plan Avenir AS > slide 11

12 Avenir benytter elementer fra SCRUM Scrum er den smidige metoden som er i mest utstrakt bruk innenfor systemutvikling Metoden benyttes over hele verden i profesjonelle utviklingsmiljøer Scrum kjennetegnes ved: Selvstyrte team Avenir AS > slide 12 Frys av arbeid innenfor en iterasjon Demonstrasjon til interessenter Fokus på prosessforbedring Daglig statusmøte (Stand-up møte) Daglig måling av fremdrift Rullerende planlegging

13 SCRUM 24 t Scrum Møte Sprint Backlog 1-4 uke Product backlog Kjørbar kode Avenir AS > slide 13

14 Svakheter SCRUM? Hvordan sikre at løsningen lages slik at de forretningsmessige målene oppnås best og raskest 24 t Hvordan sikre at løsningen tas i bruk og gevinstene faktisk fremkommer som forutsatt Scrum Møte Sprint Backlog 1-4 uke Product backlog Kjørbar kode Avenir AS > slide 14

15 SMIDIG - Spesifisering, utvikling og leveranse skjer bit for bit etter gevinstorientert prioritering Spesifisering Utvikling/ test Leveranse/ Innføring Spesifisering Utvikling/ test Leveranse/ Innføring Spesifisering Utvikling/ test Leveranse/ Innføring GEVINSTER: De viktigste gevinstene, så tidlig som mulig Tidligere erfaringer med hele kjeden Endringer håndteres løpende Kun nyttige funksjoner utvikles Avenir AS > slide 15

16 Scope for Avenirs smidige metode - AVEGILITY Mål Krav SCRUM AVEGILITY Kode Gevinst/Gevinstsikring Avenir AS > slide 16

17 Hvorfor AVEGILITY - fra mål til gevinst!!! (#! "#!$# #!!! %!! # #! %# ) &!'! Avenir AS > slide 17

18 Hva ønsker vi at våre folk skal oppleve gjennom AVEGILITY? Jeg hogger stein Jeg tjener penger Jeg bygger en katedral Avenir AS > slide 18

19 Hovedleveranser fra syklusene Kontrakt -mål/krav -avgrensning Oppstart Avslutning Vedlikehold Gevinst Mål Gevinstbilde Kravoversikt Løsningsskisser Planer Prioriterte løsningsskisser (Product backlog) Leveranse Utvikling Avenir AS > slide 19 Løsning

20 AVEGILITY fra mål til gevinst 1 Mål og krav 3 Gevinst 2 Leveranse Utvikling Mål og krav Forankring Mål Krav Designforslag Prioritering EVO Utvikling Koding og test Brukerprøving Tilbakemelding Verifisering SCRUM Leveranse Driftsforberedelse Opplæring og OU Driftsetting Gevinstmåling Gevinst Avenir AS > slide 20

21 Etablering av gevinstplan Fokus på kravhåndtering, prioritering og raske beslutninger! Klart definerte og kvantifiserte mål Sterk knytning til forretningsmessige mål Sikre realisering av verdi og nytte * %# Sikre innovasjon og nytenking! +,- Sikre at de rette problemene blir løst Avenir AS > slide 21

22 Smidig - Hva er annerledes i et prosjektledelsesperspektiv (1) Prosjektprosessen er omgjort fra unik til repetetetiv Sterk fokus på mål og forretningsorientering for å gi hovedretning, fremfor fokus på detaljerte funksjonelle krav - "better roughly right than exactly wrong Sterk styring av tid og innhold i sykluser og sprinter Mindre fokus på langsiktige planer og totale estimater Avenir AS > slide 22

23 Smidig - Hva er annerledes i et prosjektledelsesperspektiv (2) Sterk fokus på å håndtere læring og endringer underveis Nye sentrale roller; ScrumMaster" og Product owner Kraftig delegering og stor beslutningsmyndighet tillagt den enkelte prosjektdeltager Større fokus på team, mindre på ansvarsdeling og den enkelte person Større synlighet for den enkelte prosjektdeltager ingen kan "gjemme seg bort" Spesialisering trengs, men ressurser som kan flere områder er sentrale. Avenir AS > slide 23

24 Prosjektledelse, AvePro og Avegility Prosjektledelse er anvendelse av kunnskap, ferdigheter, verktøy og teknikker innen et bredt spekter av aktivitete r for å møte interessentenes behov og forventninger til prosjektet og sikre at prosjektet når sine mål innenfor de gitte rammebetingelser. AvePro er et overbygg som håndterer de mest sentrale prosjektledelsesmessige aspekter ved ethvert Avenir prosjekt AVEPRO inneholder de rutiner, maler og sjekklister som trengs i det daglige prosjektledelsesarbeidet. AVEPRO er basert på PMBOK, som er et internasjonalt rammeverk for prosjektledelse Avegility styring og ledelse" har hovedfokus på verktøy, tips og teknikker knyttet til ledelse og oppfølging av smidige og/eller hybride prosjekter Avenir AS > slide 24

25 Fremdriftsmåling i en sprint Burndownchart (større prosjekter) eller Vise fremdrift fra dag til dag innenfor sprinten. Bare oppgaver som er ferdigstilt regnes med i ferdigstillesgrad. Målet er at man skal brenne seg ned til null i løpet av sprinten Stol på magefølelsen (små prosjekter) Temperaturmåling på "er vi i rute?" Er ressursforbruk som planlagt? Flyttes lapper i "rett tempo"? Fokuser på tiltak i sprinten om sprintens mål ikke er innen rekkevidde Teamet er ansvarlig for å bestemme tiltak Avenir AS > slide 25

26 Hva en styringsgruppe trenger: Status Penger Milepæler Risiko Endringer tiltak - beslutninger Avenir AS > slide 26

27 Rapportering Rapportering til styringsgruppen avtales initielt med kunden Innhold, form og frekvens Utarbeid statusrapport med basis i Avepro Fremdriftsrapportering pr. siste avsluttede sprint Rapporter sendes i forkant av styringsgruppemøtene Trafikklys Overordnet status Milepæler Fremdrift -timeforbruk Ressurser Avvik Endringer Risiko Planer neste periode Beslutninger Statusrapport innholdselementer Det er stort sett behov for samme type rapportering som i andre prosjekter Avenir AS > slide 27

28 Risikomatrisen.. er et like viktig verktøy som før for å kommunisere, forankre og beslutte tiltak i styringsgruppen Element nr. Beskrivelse av usikkerhetselement Risikovurdering (før avklaringer med NVE) Sannsyn lighet 1 Beskrivelse Lav Middels Høy Lav Middels Høy Tiltak Tiltak Tiltak Konsekvens Ansvarlig Sannsynlighetsgrad Høy 2 Middels Uforandret Forrige vurdering Lav Ny usikkerhetsfaktor Lav Middels Høy Konsekvensgrad Avenir AS > slide 28

29 Hvorfor AVEGILITY mot kunden Sikrer at de for kunden riktige målene danner grunnlag for arbeidet Konkretisering og kvantifisering av målene, Håndtering av krav som ikke støtter målene Sikre tidlige leveranser av de viktigste målene/gevinstene Hyppige leveranser All utvikling styres og prioriteres ut fra bidrag til måloppnåelse Sikre at de mål/gevinster som er satt for prosjektet faktisk oppnås Testing i forhold til måloppnåelse Leveranseprosessen styres ut fra måloppnåelse Det verifiseres at gevinstene er levert i drift i organisasjonen Håndterer endringer på en proaktiv måte God støtte for læring underveis og justeringer som følge av det God støtte for håndtering av endrede rammebetingelser Sikre kontroll med fremdrift og ressursbruk Avenir AS > slide 29

30 "Hvorfor Avegility" Hva vil vi oppnå? Gode leveranseprosjekter sett fra kundens side Innenfor tid, kostnad og med rett kvalitet Levere tidlige gevinster til kunden Være en partner som hjelper kunden til å nå sine mål Effektiv utnyttelse av kundens ressurser i prosjektet Gode leveranseprosjekter sett fra Avenirs side Innenfor tid, kostnad og med rett kvalitet Meningsfylt jobb - Attraktivt for attraktive konsulenter Fornøyde kunder En helhetlig metodikk anvendes på tvers av løsningsområder bygger bro mellom rådgivning, utvikling og forvaltning kan med hell anvendes delvis, der det er behov for det Avenir AS > slide 30

31 Avenir AS > slide 31 Erfaringer

32 Prosjekterfaringer fra Energimerkesystemet Utarbeidet detaljspesifikasjon sammen Funksjonelt design (Wireframes) Grafisk design Brukerfortellinger Product Backlogg Avenir AS > slide 32

33 Prosjekterfaringer fra Energimerkesystemet Smidig utvikling Kunden prioriterer Product Backlogg Sprint Planning Daily Standup Sprint Review Retrospective Deliver early Endringshåndtering Avenir AS > slide 33

34 Prosjekterfaringer fra Energimerkesystemet Utvikling (1) Daglige scrummøter medvirket til at alle i prosjektteamet fikk god oversikt over prosjektet, godt samarbeid og bra produktivitet Kontinuerlig bygging, automatisk testing og kodeanalyse gir god kvalitet i systemene Sprintplanlegging gjennomført internt og med kunden Sprintene ble planlagt ihht kundens prioritering og styring av risiko Planning poker benyttet ved estimering Sprint review / Sprint demonstrasjonsmøte Inviterte alle interesserte fra kunden + styringsgruppen. Dette har hjulpet kunden med å forankre prosjektet i egen organisasjon. Kunden har etter Sprint 2 fått en versjon av løsningen som de har prøvd og gitt tilbakemeldinger på (verifisere) Dette har gitt oss mulighet til å korrigere på et tidlig tidspunkt Styring av usikkerhet/risiko Avenir AS > slide 34

35 Prosjekterfaringer fra Energimerkesystemet Utvikling (2) Sprint Retrospective Har tatt inn forbedringer som har kommet opp under Sprint retrospektive Brukertesting gjennomført basert på funksjonelt design og på en tidlig versjon av løsningen Har gitt gode tilbakemeldinger for å se hvilke endringer som var nødvendig for å sikre måloppnåelse Scope- og endringshåndtering har vært viktig Endringshåndtering er dokumentasjon og godkjenning av endringer i rammebetingelsene og tilhørende konsekvenser av endringene Testing av løsningen Automatiserte enhetstester Systemtest Akseptansetest Avenir AS > slide 35

36 Prosjekterfaringer fra Energimerkesystemet - Måloppnåelse Tett samarbeid med kunden god forventningsstyring Løsningen ble levert i henhold til plan Kunden får en løsning som de er fornøyd med i henhold til forventning og kvalitet Avenir AS > slide 36

37 Nyttige teknikker også i usmidige prosjekter Daily scrum møte Hyppig oppfølging av prosjektdeltagerne Muliggjør tidlig inngripen ved eventuelle avvik Alle må daglig redegjøre for at de jobber med de riktige tingene Planning poker Alle deltar i estimeringen bedre kvalitet på estimeringen bedre forståelse hos alle angående hva som skal løses Product backlog, sprint backlog, sprint planning meeting og sprinter Prioritert liste over alle oppgaver som skal løses Prioritert liste over hvilke oppgaver som skal løses i neste periode Avenir AS > slide 37

38 Nyttige teknikker også i usmidige prosjekter Sprint review meeting Sørge for at interessentene har felles oppfatning av hva som er oppnådd Sørge for at interessentene har felles oppfatning av hvorvidt vi nærmer oss målet Sprint retrospective meeting Periodisk læring og forbedring Hva fungerte bra? Hva fungerte ikke bra? Hvilke forbedringer skal iverksettes før neste sprint? Avenir AS > slide 38

39 Takk for oppmerksomheten! Spørsmål? Avenir AS > slide 39

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Sertifisert Tester. Foundation Level Extension Pensum Agile Tester

Sertifisert Tester. Foundation Level Extension Pensum Agile Tester Sertifisert Tester Foundation Level Extension Pensum Agile Tester Norsk versjon 2015.N1 Basert på Engelsk versjon 2014 Norwegian Testing Board Copyright Dette dokument kan kopieres helt eller delvis, eller

Detaljer

Smidig utvikling med PS2000. Veileder

Smidig utvikling med PS2000. Veileder Smidig utvikling med PS2000 Veileder med fokus på hjelp til begge parter for å gjennomføre utviklingsprosjekter basert på PS2000 og smidig systemutviklingsmetodikk DEN NORSKE DATAFORENING Ver. : 1.31 Dato

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

1. Om prosesser. Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen

1. Om prosesser. Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen Lærestoffet er utviklet for faget IFUD1019 Objektorientert systemutvikling 1. Om prosesser Resymé: Denne leksjonen

Detaljer

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no

Prosjektledelse. Kursdokumentasjon. www.adire.no. Elin Maageng Jakobsen. elin@adire.no Prosjektledelse Kursdokumentasjon Elin Maageng Jakobsen www.adire.no elin@adire.no Adire AS 2015 Prosjektdefinisjon Prosjekt er en oppgave som fyller disse kriteriene: o Definert hensikt - basert på behov

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer

Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7

Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7 Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7 Forord De fleste offentlige virksomheter har gjennomført omstillingsprosjekter med IT.

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

ISACA Temahefte. Temahefte 1

ISACA Temahefte. Temahefte 1 ISACA Temahefte Temahefte 1 PROSJEKTSTYRING OG KONTROLLHANDLINGER Hva er ISACAs temahefter? ISACAs Temahefter er en serie av hefter som inneholder praktiske tilnærminger til kontroll, styring og revisjon

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

JOAKIM RISHAUG SONDRE SPARBY BOGE MARTIN HAGEN LARS- ERIK KASIN

JOAKIM RISHAUG SONDRE SPARBY BOGE MARTIN HAGEN LARS- ERIK KASIN JOAKIM RISHAUG SONDRE SPARBY BOGE MARTIN HAGEN LARS- ERIK KASIN 1 av 192 HOVEDPROSJEKT - GRUPPE 33 FORORD Denne rapporten er en presentasjon av arbeidet med hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus,

Detaljer

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold Innledning Hva er gevinst? Hva er gevinstrealisering?

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse

Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse Krav nr. Beskrivelse av krav Status Leverandøren sitt svar 1.1 Generelle krav 1.1.1 Løsningen skal bestå av et rammeverk som ivaretar design og navigasjon mellom de forskjellige

Detaljer

Meglerhuset Bjerke AS

Meglerhuset Bjerke AS 2014 Hovedprosjekt 2014 Gruppe 20 Meglerhuset Bjerke AS [Torbjørn Gjøn Snorre Duun Strømsborg Matias Pettersen] 1 2 FORORD Dette dokumentet beskriver hovedprosjektet «Meglerhuset Bjerke» og omfatter all

Detaljer

Bachelor Prosjekt [ Elkem Research ProssessIT ]

Bachelor Prosjekt [ Elkem Research ProssessIT ] 1. Forord 1 2009 Bachelor Prosjekt [ Elkem Research ProssessIT ] Av : Elkem Bacon Terje Hognestad, Arvid Ranestad, Nawar George Wisam, Ronny Eldor Karlsen og Maria Kuznetsova-Tønnessen. En Batchelor-Prosjekt

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system ID-nummer: 0899831 ID-nummer: 0889172 Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Én kommune - ett HR-system BTH 2532 Bacheloroppgave Prosjektledelse Innleveringsdato 07.06.2012 Studiested: Handelshøyskolen

Detaljer

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Norges Handelshøyskole

Norges Handelshøyskole Norges Handelshøyskole Bergen, våren 2008 Erfaringer fra større IT prosjekter i bank- og forsikringsselskap i Norden Veileder: Tore Holmesland Forfatter: Asgeir Eriksen Denne utredningen er gjennomført

Detaljer